VCES DAFOSS a.s. IČO: 46506331

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu VCES DAFOSS a.s. a bylo jí přiděleno IČO 46506331.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem VCES DAFOSS a.s. byla založena v roce 1992. Firma již ukončila svou činnost. V jejím vedení se dosud vystřídalo 12 osob.

Základní údaje o VCES DAFOSS a.s. IČO: 46506331

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 6.10.1999
Spisová značka: B 6167
IČO: 46506331
Obchodní firma: VCES DAFOSS a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.8.1992
Stav subjektu: Tuzemská - Zaniklý
Datum zápisu: 1.8.1992
Datum zániku: 1.10.2003
Společnost VCES DAFOSS a.s. se v y m a z á v á z obchodního rejstříku bez likvidace. Právní důvod výmazu: Společnost zanikla v důsledku převodu jmění na akcionáře - společnost VCES a.s. se sídlem Praha 9, Na Harfě 246/3, IČ 26746573, která se stala jejím právním nástupcem. 1.10.2003 - 1.10.2003
Základní kapitál se zvyšuje z dosavadní výše 1 013 220 Kč (slovy: jeden milion třináct tisíc dvě stě dvacet korun českých) o 18 850 000 Kč (slovy: osmnáct milionů osm set padesát tisíc korun českých) na novou výši 19 863 220 Kč (slovy: devatenáct milionů osm set šedesát tři tisíc dvě stě dvacet korun českých). Upisování nad tuto částku se připustí až o 2 829 320 Kč (slovy: dva miliony osm set dvacet devět tisíc tři sta dvacet korun českých) do maximální celkové výše 22 692 540 Kč (slovy: dvacet dva milionů šest set devadesát dva tisíc pět set čtyřicet korun českých) základního kapitálu Společnosti. Na zvýšení základního kapitálu lze tak upsat maximálně celkem 166 764 (slovy: sto šedesát šest tisíc sedm set šedesát čtyři) kusů kmenových akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 130 Kč (slovy: sto třicet korun českých) v zaknihované podobě. Akcie nebudou registrované a emisní kurs nově upisovaných akcií je 130 Kč (slovy: sto třicet korun českých) za jednu akcii. 9.4.2003 - 14.5.2003
Každý akcionář má přednostní právo upsat nové akcie v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu Společnosti na adrese Masarykovo nám. 1544, Pardubice, PSČ: 530 02, v sekretariátu VCES na 3. nadzemním podlaží, ve lhůtě dvou týdnů, která začně běžet 16. (šestnáctý) den po přijetí rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti denně od 9 do 13 hodin. 9.4.2003 - 14.5.2003
Akcionáři budou v souladu s ustanovením § 204a odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění ("obchodní zákoník") představenstvem informováni o místu, lhůtě pro vykonání přednostního práva a způsobu oznámení počátku běhu lhůty pro úpis akcií na základě přednostního práva, a to zveřejněním v Obchodním věstníku a dále způsobem pro svolání valné hromady, tj. zasláním oznámení o konání prvního kola úpisu akcií na základě přednostního práva na adresu sídla nebo bydliště akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů vedeném Společností. 9.4.2003 - 14.5.2003
Ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku bude upisování akcií neúčinné v případě splnění rozvazovací podmínky, kterou je pravomocné rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodnho rejstříku. 9.4.2003 - 14.5.2003
Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 130 Kč (slovy: sto třicet korun českých) je 21,39645881 ks nových akcií, přičemž lze upisovat pouze celé akcie. S využitím přednostního práva tak lze celkem upsat maximálně 166 764 (slovy: sto šedesát šest tisíc sedm set šedesát čtyři) kusů zaknihovaných kmenových akcií Společnosti, na jméno o jmenovité hodnotě 130 Kč (slovy: sto třicet korun českých). Akcie nebudou registrované a emisní kurs nově upisovaných akcií je 130 Kč (slovy: sto třicet korun českých) za jednu akcii. 9.4.2003 - 14.5.2003
Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy lze přednostní právo vykonat poprvé, tj. 27. březen 2003. 9.4.2003 - 14.5.2003
Akcie, jež nebudou upsány na základě přenostního práva, budou ve druhém kole nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky. Místem upisování bude adresa Masarykovo nám. 1544, Pardubice, PSČ: 530 02, v sekretariátu VCES na 3. nadzemním podlaží. Upisovatelé budou informováni o počátku běhu lhůty uveřejněním oznámení v Lidových novinách. Emisní kurs takto upisovaných akcií je 130 Kč (slovy: sto třicet korun českých) za jednu akcii. 9.4.2003 - 14.5.2003
Emisní kurs akcií se splácí tak, že 30 % jejich jmenovité hodnoty musí být splaceno do 3 (tří) pracovních dnů po skončení lhůty pro úpis akcií ve druhém kole. Zbytek jmenovité hodnoty akcií je pak upisovatel povinen splatit ve lhůtě 1 (jednoho) roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upsané akcie se splácí na účet Společnosti č. účtu 17156343/0300, vedený u Československé obchodní banky a.s. 9.4.2003 - 14.5.2003
O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo Společnosti. 9.4.2003 - 14.5.2003
Zvyšuje se základní kapitál společnosti úpisem nových zaknihovaných kmenových akcií společnosti na jméno v počtu 46.764 ks (slovy čtyřicetšesttisícsedmsetšedesátčtyři) o jmenovité hodnotě jednoho kusu nové akcie 130,- Kč (slovy jednostotřicet korun českých), tedy navýšení základního kapitálu v celkové částce 6.079.320,- Kč (slovy šestmilionůsedmdesátdevěttisíctřistadvacet korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští. Důvodem pro navrhované zvýšení základního kapitálu je zajištění kapitálové přiměřenosti potřebné pro další podnikání společnosti s ohledem na ztráty vzniklé z obchodů dřívějšího představenstva se společností IMP s.r.o. a Zemědělské družstvo ZDOBNICE Slatina nad Zdobnicí. Úpis bude proveden peněžitými vklady na bankovní účet k tomuto účelu založený představenstvem společnosti. Emisní kurz pro upisování akcií v prvním i durhém kole upisování bude činit shodně 130,- Kč za jeden kus. Upisovatel bude povinen ve lhůtě tří dnů od úpisu akcií uhradit celou jmenovitou hodnotu upisovaných akcií. Nové akcie budou upisovány ve dvou kolech. První kolo je určeno k přednostnímu upisování nových akcií akcionáři společnosti, kteří budou vlastnit akcie k rozhodnému dni. Rozhodný den pro výkon přednostního práva k úpisu nových akcií bude první pracovní den měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nabude právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění úpisem nových akcií do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti sdělí termín rozhodného dne všem akcionářům společnosti způsobem stanoveným Obchodním zákoníkem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady spolu s dalšími údaji stanovenými zákonem. Lhůta pro upsání se v prvním kole stanovuje na patnáct dnů. Pokud nebudou v prvním kole upsány všechny nově vydané akcie, potom se zbývající akcie budou upisovat ve druhém kole. Úpis akcií ve druhém kole bude nabídnut určitému zájemci, kterým je VCES HOLDING s.r.o., IČO: 25259369, se sídlem Masarykovo náměstí 1544, 530 02 Pardubice. Druhé kolo upisování nových akcií započne prvním dnem následujícím po ukončení prvního kola upisování akcií. Počátek běhu lhůty k upisování ve druhém kole sdělí určitému zájemci představenstvo společnosti způsobem stanoveným Obchodním zákoníkem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady spolu s dalšími údaji stanovenými zákonem. Lhůta pro upisování se ve druhém kole stanovuje na patnáct dnů. Pro obě kola upisování nových akcií se stanovuje jako místo upisování sídlo společnosti VCES PREMING a.s., Pardubice, Masarykovo náměstí 1544. Upisování bude probíhat v pracovních dnech v době od 9.00 (devíti) do 15.00 (patnácti) hodin. Místo upisování je místem výkonu přednostního práva. 29.11.2002 - 9.4.2003
Zvyšuje se základní jmění z 1,013.220,-Kč, tj. o 6,079.320,-Kč ( slovy: šest miliónů sedmdesát devět tisíc třista dvacet korun českých ). Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení se nepřipouští. Nové akcie budou kmenové, zaknihované, na jméno, veřejně neobchodovatelné, v počtu 46.764 ( slovy: čtyřicet šest tisíc sedmset šedesát čtyři ) kusů. Nově vydané akcie budou mít každá jmenovitou hodnotu 130,-Kč a budou upisovány dvoukolově ve lhůtě 4 ( slovy: čtyř ) týdnů, počínaje následujícím dnem po zveřejnění usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění v Obchodním věstníku, které bude zveřejněno neprodleně po nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zapsání záměru zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Emisní kurz nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Místem úpisu je sídlo společnosti v Hradci Králové, Vážní ul. 456, přičemž 14 ( slovy: čtrnásti ) denní lhůta k úpisu začíná běžet dnem následujícím po skončení lhůty k přednostnímu upisování. Akcie bude možno upisovat v místě úpisu v pracovní dny od 9,00 hod do 12,00 hod. Emisní kurs pro druhé kolo upisování se rovná jmenovité hodnotě akcií. Emisní kurz všech upsaných akcií lze splatit pouze peněžitými vklady, a to bezhotovostně či vkladem na účet 315 - 571/0100 ( KB Rychnov nad Kněžnou ) nebo v hotovosti do polkadny společnosti dle dispozic místopředsedy představenstva. Upisovatel v prvním kole je povinen splatit celou částku emisního kurzu do dne úpisu. Část emisního kurzu akcií upsaných ve druhém kole ve výši 50% ( slovy: padesát procent ) je nutno splatit do dne úpisu a zbytek do 1 ( slovy: jednoho ) roku ode dne úpisu. 27.5.1999 - 7.2.2000
Valná hromada společnosti rozhodla dne 27.6.1996 o snížení základního jmění na 1 013 220,- Kč snížením jmenovité hodnoty akcií na 130 Kč. 3.7.1996 - 29.11.2002
Základní jmění: Základní jmění společnosti činí Kčs 38.970.000,--. Základní jmění je rozděleno na 7 794 akcí na jméno o nominální hodnotě Kčs 5.000,--. 1.8.1992 - 1.8.1992
Zastupování a podepisování: Všichni členové představenstva jsou oprávněni jednat jménem společnosti samostatně. Za představenstvo podepisuje předseda, v jeho nepřítomnosti člen představenstva. 1.8.1992 - 1.8.1992
Dozorčí rada: 1.8.1992 - 1.8.1992
Ing. Jaroslav Včelák, bytem Kostelec n.Orl., Žofinská 1004 1.8.1992 - 1.8.1992
Jaroslav Jiránek, bytem Ohnišov 1.8.1992 - 1.8.1992
Václav Brandejs, bytem Voděrady 25 1.8.1992 - 1.8.1992
Bedřich Kapler, bytem Rokytnice n.O.h., Severní 479 1.8.1992 - 1.8.1992
Ing. Petr Poláček, bytem Dobruška, Domašínská 991 1.8.1992 - 1.8.1992
Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena na ustavující valné hromadě dne 15.7.1992. Na společnost přechází veškeré jmění, práva a závazky zrušeného společného podniku A.G.S. Solnice (Do 547). 1.8.1992 - 29.11.2002

Aktuální kontaktní údaje VCES DAFOSS a.s.

Kontakty na VCES DAFOSS a.s. IČO: 46506331

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Na Harfě 246/3 , Praha 190 00 14.5.2003 - 1.10.2003
Sídlo: Sokolovská 45/16 , Praha 186 00 3.9.1999 - 14.5.2003
Sídlo: Vážní 456 , Hradec Králové 500 03 20.11.1996 - 3.9.1999
Sídlo: Solnice Česká republika
1.8.1992 - 20.11.1996

Obory činností VCES DAFOSS a.s. IČO: 46506331

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
- provádění dražeb mimo výkon rozhodnutí 3.9.1999 - 3.7.2002
- obchod s realitami a jejich oceňování 3.9.1999 - 21.9.2002
- koordinace investičních záměrů privátní sféry, obcí, státu a zahraničních investorů při výstavbě včetně zástavby území 3.9.1999 - 1.10.2003
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu s realitami 3.9.1999 - 1.10.2003
- technickoinženýrská činnost v oblasti výstavby 3.9.1999 - 1.10.2003
- konzultační, inženýrská a obchodní činnost v investiční výstavbě 3.9.1999 - 1.10.2003
- zprostředkování finančních zajištění investičních záměrů 3.9.1999 - 1.10.2003
- investorská činnost v oblasti výstavby 3.9.1999 - 1.10.2003
- investování do výstavby za účelem jejího prodeje 3.9.1999 - 1.10.2003
- pořádání výběrových řízení a veřejných soutěží, včetně obchodních veřejných soutěží 3.9.1999 - 1.10.2003
- projektová činnost ve výstavbě 3.9.1999 - 1.10.2003
- poradenská činnost ve výstavbě 3.9.1999 - 1.10.2003
- poradenská, plánovací a stavební činnost v oblasti architektonické, inženýrské, informativní a projekční manažerství s výjimkou činností a prací, k nimž je třeba povolení dle zvláštních právních předpisů 3.9.1999 - 1.10.2003
- provádění a zprostředkování technickoekonomických rozborů investičních záměrů z hlediska platných mezinárodních a českých právních norem 3.9.1999 - 1.10.2003
- provádění nebo zprostředkování marketingových studií souvisejících s investicemi do nemovitostí 3.9.1999 - 1.10.2003
- zpracování a zprostředkování zpracování technickoekonomických studií a finančně ekonomických analýz 3.9.1999 - 1.10.2003
- zprostředkování v obchodě s investicemi 3.9.1999 - 1.10.2003
- zprostředkování znalecké činnosti v oboru nemovitostí a investic 3.9.1999 - 1.10.2003
- správa nemovitostí a jejich provozování 3.9.1999 - 1.10.2003
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování 3.9.1999 - 1.10.2003
- provádění leasingových operací 3.9.1999 - 1.10.2003
- zajišťování stavebních zakázek pro stavebně - dodavatelské subjekty 3.9.1999 - 1.10.2003
- realitní činnost 1.8.1992 - 1.10.2003
- obchodní činnost 1.8.1992 - 1.10.2003

Vedení firmy VCES DAFOSS a.s. IČO: 46506331

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná navenek a podepisuje jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Podepisování se děje tím způsobem, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis oprávněné osoby, t.j. člen představenstva. 21.9.2002 - 1.10.2003
Zastupování a podepisování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám a před státními orgány v plném rozsahu představenstvo akiové společnosti jako celek, nebo předseda představenstva, nebo člne představenstva, k tomu písemně pověřený předsedou představenstva. Za společnost podepisují buď všichni členové představenstva společně, nebo předseda představenstva samostatně, nebo osoba k tomu písemně zmocněná předsedou představenstva. Podepisování se děje tím způsobem, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti se připojí podpis oprávněné osoby nebo podpisy oprávněných osob. 1.7.2002 - 21.9.2002
Zastupování a podepisování: Všichni členové představenstva jsou oprávněni jednat jménem společnosti. Za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva a v případě jeho nepřítomnosti společně místopředseda představenstva s dalším členem představenstva. 25.5.1995 - 1.7.2002
Zastupování a podepisování: Všichni členové představenstva jsou oprávněni jednat jménem společnosti samostatně. Za představenstvo podepisuje předseda, v jeho nepřítomnosti člen představenstva. 1.8.1992 - 25.5.1995
Jméno: Ing. Václav Morávek 1.8.1992 - 25.5.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Sadová 1357, Kostelec nad Orlicí 517 41
Jméno: Ing. Josef Lelek 1.8.1992 - 25.5.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 12, Bílý Újezd 518 01
Jméno: Ing. Zdeněk Martinec 1.8.1992 - 25.5.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 22, Tutleky 517 41
Jméno: Pavel Horák 1.8.1992 - 25.5.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Strojnická 1495, Rychnov nad Kněžnou 516 01
Jméno: Ing. Petr Hrubý 1.8.1992 - 25.5.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Palackého 1357, Rychnov nad Kněžnou 516 01
Jméno: Vladimír Rejthar 1.8.1992 - 6.6.1995
Funkce: Ředitel
Adresa: SNP 1352, Rychnov nad Kněžnou 516 01
Jméno: Ing. Petr Molnár 25.5.1995 - 1.7.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Mírová 1435, Rychnov nad Kněžnou 516 01
Jméno: Josef Šrom 1.7.1998 - 3.9.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Sokolovská 1109, Rychnov nad Kněžnou 516 01
Jméno: Ing. Martin Bašek 3.9.1999 - 21.9.2002
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Zborovská 1088, Rychnov nad Kněžnou 516 01
Jméno: Mgr. Miroslav Boštík 25.5.1995 - 29.11.2002
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 10.5.1995 do 15.6.2001
Ve funkci: od 10.5.1995 do 15.6.2001
Adresa: Fr. Zoubka 1341, Kostelec nad Orlicí 517 41
Jméno: Ing. Petr Poláček 25.5.1995 - 29.11.2002
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 10.5.1995 do 15.6.2001
Ve funkci: od 10.5.1995 do 15.6.2001
Adresa: Domašínská 991, Dobruška 518 01
Jméno: Ing. Jaroslav Novotný 1.7.2002 - 29.11.2002
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 6.8.1999 do 15.6.2001
Adresa: Žižkova 800, Vysoké Mýto 566 01
Jméno: Ing. Martin Bašek 21.9.2002 - 29.11.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.2.1999 do 15.6.2001
Adresa: Masarykova 1552, Rychnov nad Kněžnou 516 01
Jméno: Mgr. Miroslav Boštík 29.11.2002 - 1.10.2003
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 15.6.2001
Ve funkci: od 15.6.2001
Adresa: Fr. Zoubka 1341, Kostelec nad Orlicí 517 41
Jméno: Ing. Petr Poláček 29.11.2002 - 1.10.2003
Funkce: I. místopředseda představenstva
Trvání členství: od 15.6.2001
Ve funkci: od 15.6.2001
Adresa: Domašínská 991, Dobruška 518 01
Jméno: Ing. Martin Bašek 29.11.2002 - 1.10.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.6.2001
Adresa: Masarykova 1552, Rychnov nad Kněžnou 516 01
Jméno: Ing. Jaroslav Novotný 29.11.2002 - 1.10.2003
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 15.6.2001
Adresa: Žižkova 800, Vysoké Mýto 566 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Jaroslav Včelák 1.8.1992 - 25.5.1995
Adresa: Žofinská 1004 , Kostelec n.O. Česká republika
Jméno: Jaroslav Jiránek 1.8.1992 - 25.5.1995
Adresa: Ohnišov Česká republika
Jméno: Václav Brandejs 1.8.1992 - 25.5.1995
Adresa: 25 , Voděrady Česká republika
Jméno: Bedřich Kapler 1.8.1992 - 25.5.1995
Adresa: Severní 479, Rokytnice v Orlických horách 517 61
Jméno: Ing. Petr Poláček 1.8.1992 - 25.5.1995
Adresa: Domašínská 991, Dobruška 518 01
Jméno: Ing. Jana Poláčková 25.5.1995 - 24.6.1998
Adresa: Domašínská 991, Dobruška 518 01
Jméno: Radoslav Jansa 25.5.1995 - 1.7.1998
Adresa: V Zástruží 541, Solnice 517 01
Jméno: Mgr. Tomáš Voborník 24.6.1998 - 1.7.1998
Adresa: T. G. Masaryka 195, Týniště nad Orlicí 517 21
Jméno: Ing. Petr Hrubý 25.5.1995 - 21.9.2002
Trvání členství: do 28.7.2000
Adresa: U Stadionu 1528, Rychnov nad Kněžnou 516 01
Jméno: Radoslav Jansa 1.7.1998 - 21.9.2002
Funkce: Předseda dozorčí rady
Adresa: V Zástruží 541, Solnice 517 01
Jméno: Ing. Zdeněk Kroulík 1.7.1998 - 21.9.2002
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Radima Drejsla 620, Dobruška 518 01
Jméno: Ing. Miroslav Boštík 21.9.2002 - 29.11.2002
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.7.2000 do 15.6.2001
Adresa: Proškova 1409, Kostelec nad Orlicí 517 41
Jméno: Radoslav Jansa 21.9.2002 - 29.11.2002
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 10.5.1995 do 15.6.2001
Ve funkci: od 18.2.1998 do 15.6.2001
Adresa: V Zástruží 541, Solnice 517 01
Jméno: Ing. Zdeněk Kroulík 21.9.2002 - 29.11.2002
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.2.1998 do 15.6.2001
Adresa: Radima Drejsla 620, Dobruška 518 01
Jméno: Radoslav Jansa 29.11.2002 - 1.10.2003
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 15.6.2001
Ve funkci: od 15.6.2001
Adresa: V Zástruží 541, Solnice 517 01
Jméno: Ing. Zdeněk Kroulík 29.11.2002 - 1.10.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.6.2001
Adresa: Radima Drejsla 620, Dobruška 518 01
Jméno: Ing. Miroslav Boštík 29.11.2002 - 1.10.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.6.2001
Adresa: Proškova 1409, Kostelec nad Orlicí 517 41

Vlastníci firmy VCES DAFOSS a.s. IČO: 46506331

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 22 692 500 Kč - 14.5.2003 - 1.10.2003
zakladni 1 013 220 Kč 100% 24.6.1998 - 14.5.2003
zakladni 50 661 000 Kč - 6.6.1994 - 24.6.1998
zakladni 38 970 000 Kč - 1.8.1992 - 6.6.1994

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 130 Kč 174 558 14.5.2003 - 1.10.2003
Akcie na jméno 130 Kč 7 794 24.6.1998 - 14.5.2003
Akcie na jméno 6 500 Kč 7 794 6.6.1994 - 24.6.1998
Akcie na jméno 5 000 Kč 7 794 1.8.1992 - 6.6.1994

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení VCES DAFOSS a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu VCES DAFOSS a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.