Úpravna vody Želivka, a.s. Praha IČO: 26496224

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Úpravna vody Želivka, a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 26496224.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Úpravna vody Želivka, a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2002. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 23 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Správa a údržba nemovitostí , Pronájem a půjčování věcí movitých a další.

Základní údaje o Úpravna vody Želivka, a.s. IČO: 26496224

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 1.1.2002
Spisová značka: B 7437
IČO: 26496224
Obchodní firma: Úpravna vody Želivka, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.1.2002
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.1.2002
Omezení převoditelnosti akcií: Převoditelnost akcií je omezena předchozím souhlasem valné hromady. Na základě písemné žádosti akcionáře o udělení souhlasu k převodu akcií je představenstvo povinno svolat valnou hromadu, a to tak, aby se konala nejpozději do dvou měsíců od doručení žád osti. 2.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 2.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 2.7.2014 - 14.4.2015
Počet členů dozorčí rady: 9 2.7.2014 - 14.4.2015
Valná hromada dne 24. září 2010 schválila snížení základního kapitálu společnosti takto : 1) Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 463.500.000,- Kč (čtyřistašedesáttřimilionypětsettisíc korun českých), tj. z původní výše 3.090.000.000,- Kč (třimiliardydevadesátmilionů korun českých) na částku 2.626.500.000,- Kč (dvěmiliardyšestsetdv acetšestmilionůpětsettisíc korun českých). 2) Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada ztrát vyplývajících z přecenění nepeněžitého vkladu do společnosti ve výši 402.977.000,- Kč (čtyřistadvamilionydevětsetsedmdesátsedmtisíc korun českých), které se promítly do snížení vlastního kapitálu. Tat o ztráta je vykazována v pasivech části A položka oceňovací rozdíly při přeměnách, řádek 77. 3) Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita takto : a) částka ve výši 402.977.000,- Kč (čtyřistadvamilionydevětsetsedmdesátsedmtisíc korun českých) na úhradu ztráty vyolývající z  přecenění nepeněžitého vkladu do společnosti, b) částka ve výši 60.523.000,- Kč (šedesátmilionůpětsetdvacettřitisíce korun českých) za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty. 4) Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti tedy takto: a) jmenovitá hodnota každé z 1000000 ks (jednohomilionu kusů) kmenových akcií společnosti v listinné podobě o jmenovité hodnotě 2.290,- K č (dvatisícedvěstědevadesát korun českých) znějících na jméno se sníží o 343,50 Kč (tistačtyřicettři koruny české padesát haléřů), tj. na jmenovitou hodnotu 1.946,50 Kč (jedentisícdevětsetčtyřicetšest koruny české padesát haléřů), b) jmenovitá hodnota kaž dé z 1000000 ks (jednohomilionu kusů) kmenových akcií společnosti v listinné podobě o jmenovité hodnotě 800,- Kč (osmset korun českých) znějících na jméno se sníží o 120,- Kč (stodvacet korun českých), tj. na jmenovitou hodnotu 680,- Kč (šestsetosmdesát k orun českých). 5) Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií společnosti se provede výměnou stávajících akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou v souladu s odstavcem 4) tohoto rozhodnutí valné hromady, tzn. že jeden kus kmenové listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 2.290,- Kč (dvatisícedvěstědevadesát korun českých) znějící na jméno bude vyměněn za jeden kus kmenové akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.946,50 Kč (jedentisícdevětsetčtyřicetšest koruny české padesát haléřů) znějící na jméno, a jeden kus kme nové listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 800,- Kč (osmset korun českých) znějící na jméno bude vyměněn za jeden kus kmenové listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 680,- Kč (šestsetosmdesát korun českých) znějících na jméno. 6) Nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti dle tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku představenstvo společnosti způsobem stanoveným obchodním zákoníkem a stanovami pro svolání valné hromady vyzve akcionáře společnosti, aby předložili akcie za účelem jejich výměny za akcie o nižší jmenovité hodnotě. Lhůta pro předložení akcií za účelem jejich výměny činí 180 (jednostoosmdesát) dnů ode dne, kdy představenstvo výše uvedeným způsobem učiní výzvu k předložení a kcií. 7) Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníku. 21.10.2010 - 6.11.2010
Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 800.000.000,- Kč (osmsetmilionů korun českých). Zvýšení základního kapitálu nad tuto navrhovanou částku se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 1.000.000 (jedenmilion) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 800,- Kč (osmset korun českých) znějících na jméno. Všechny akcie budou v listinné podobě a nebudou registrované. Převoditelnost akcií bude omezena souhlasem valné hromady. Upsání všech akcií, tzn. 1.000.000 (jednohomilionu) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 800,-Kč (osmset korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, bude nabídnuto určitému záj emci - stávajícímu jedinému akcionáři, a to zájmovému sdružení právnických osob Úpravna vody Želivka, v likvidaci, se sídlem Praha 1, Cihelná 4, PSČ 110 00, IČ 677 79 166, registrovanému Obvodním úřadem Praha 1 dne 17. prosince 1997 pod registračním čísle m 96/97, (dále jen "zájmové sdružení právnických osob Úpravna vody Želivka, v likvidaci"). Akcie je možno upsat v sídle společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. na adrese Praha 1, Malá Strana, Cihelná 548, PSČ 118 00, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o u psání akcií určitému zájemci. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstav ci 3) obchodního zákoníku. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Úpravna vody Želivka, a.s. určitému zájemci - zájmovému sdružení právnických osob Úpravna vody Želivka, v likvidaci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně pr oti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení v působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 800,- Kč (osmset korun českých) bude upsána emisním kurzem ve výši 800,- Kč (osmset korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vklad u stanoveného soudem ustanoveným znalcem a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. Celý základní kapitál ve výši 800.000.000,- Kč (osmsetmilionů korun českých) bude upsán a nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání splacen nepeněžitým vkladem spočívajícím ve vložení nemovitostí, a to a) nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Benešov, na listu vlastnictví č.273 pro obec a katastrální území Hulice, a to budovy bez čp/če (budovy ozonizace) na pozemku evidova ném jako stavební parcela parc. č. 326, pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 882/25 - vodní plocha, vodní nádrž umělá, pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 312 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaného jako stavební p arcela parc. č. 313 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaného jako stavební parcela parc.č. 321 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Hulice, b) nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha - západ, na listu vlastnictví č. 1346 pro obec Vestec a katastrální území Vestec u Prahy, a to budovy bez čp/če - objektu tech nické vybavenosti (vstupní šachta odtolu) na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 241, budovy bez čp/če - objektu technické vybavenosti (provozní budovy) na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc.č. 243, budovy bez čp/če - objektu tech nické vybavenosti (starý vodojem) na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 244, budovy bez čp/če - objektu technické vybavenosti (sklad chloru) na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 245, pozemku evidovaného jako stavební parcel a parc. č. 241 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 242 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 243 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaného jako stavební parc ela parc. č. 244 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaného jako stavební parcela č. 245 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 249 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaného jako pozemková parcela p arc. č. 914/6 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 914/15 - ostatní plocha, jiná plocha, vše v katastrálním území Vestec u Prahy, c) nemovitosti nacházející se ve dvou katastrálních územích, tzn. zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha - západ, na listu vlastnictví č. 1346 pro obec Vestec a katastrální území Ves tec u Prahy, a na listu vlastnictví č. 1195 pro obec Jesenice a katastrální území Zdiměřice u Prahy, a to budovy bez čp/če - objektu technické vybavenosti (nový vodojem) na dvou stavebních parcelách - na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 242 v katastrálním území Vestec u Prahy a na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 115 v katastrálním území Zdiměřice u Prahy, včetně jejího příslušenství, které tvoří stavby v katastru neevidované, a to objekt (manipulační šachta pro posázavs ký vodovod) na pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 914/6 v katastrálním území Vestec u Prahy, vodoměrný objekt - šachta měření odběru na pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 914/6 v katastrálním území Vestec u Prahy vodoměrný objekt - šachta měření odběru na pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 82/3 v katastrálním území Zdiměřice u Prahy, d) nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha - západ, na listu vlastnictví č. 1195 pro obec Jesenice a katastrální území Zdiměřice u Prahy, a to pozemku evidovaného jako s tavební parcela parc. č. 115 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 116 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 82/3 - ostatní plocha, manipulační plocha, vše v katastráln ím území Zdiměřice u Prahy, e) nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha - západ, pro obec Jesenice a katastrální území Zdiměřice u Prahy, a to budovy bez čp/če (odkalovací laguny) na pozemku evidované m jako stavební parcela parc. č. 116 v katastrálním území Zdiměřice u Prahy, f) nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha - západ, na listu vlastnictví č. 551 pro obec Jesenice a katastrální území Jesenice u Prahy, a to pozemku evidovaného jako poz emková parcela parc. č. 800/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 800/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v katastrálním území Jesenice u Prahy, nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí veden ém Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Benešov, na listu vlastnictví č. 446 pro obec a katastrální území Soutice, a to pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 395/20 - ostatní plocha, ostatní komunikace v katast rálním území Soutice, g) dvou třetin nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Benešov, na listu vlastnictví č. 476 pro obec a katastrální území Soutice, a to pozemku evidovaného jako pozemková parcel a parc. č. 395/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v katastrálním území Soutice. Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. T 20/507/2004 ze dne 14. května 2004 zpracovaným soudním znalcem Ing. Vladimírem Knopem, ustanoveným pravomocným usnesením Městského soudu v Praze ze dne 2. dubna 2004 pod č.j. Nc 4177/2004-5. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 801.650.000,- Kč (slovy osmsetjedenmilionšestsetpadesáttisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad tedy bude určitému zájemci vydán 1.000.000 (jedenmilion) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 800,- Kč (osmset korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hrom ady." 30.8.2004 - 22.11.2004
Omezení převoditelnosti akcií: Převoditelnost akcií je omezena souhlasem valné hromady. Na základě písemné žádosti akcionáře o udělení souhlasu k převodu akcií je představenstvo povinno svolat valnou hromadu, a to tak, aby se konala nejpozději do dvou měsíců od doručení žádosti. 1.1.2002 - 2.7.2014

Aktuální kontaktní údaje Úpravna vody Želivka, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 26496224
Obchodní firma: Úpravna vody Želivka, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 15
Vznik první živnosti: 1.1.2002
Celkový počet živností: 6
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 26496224
Firma: Úpravna vody Želivka, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 15
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 1.1.2002

Kontakty na Úpravna vody Želivka, a.s. IČO: 26496224

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: K Horkám 16/23 , Praha 102 00 12.2.2013
Sídlo: Žatecká 110/2 , Praha 110 00 2.6.2009 - 12.2.2013
Sídlo: Cihelná 548/4 , Praha 118 00 1.1.2002 - 2.6.2009

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: K Horkám 16/23, Praha 102 00

Obory činností Úpravna vody Želivka, a.s. IČO: 26496224

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 2.6.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 30.8.2004 - 2.6.2009
činnost technických poradců v oblasti vodního hospodářství 30.8.2004 - 2.6.2009
správa a údržba nemovitostí 1.1.2002 - 2.6.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 1.1.2002 - 2.6.2009
realitní činnost 1.1.2002 - 2.6.2009

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.1.2002

Živnost č. 2 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Činnost technických poradců v oblasti ...

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.6.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.6.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Poradenství v oblasti řízení
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Vedení firmy Úpravna vody Želivka, a.s. IČO: 26496224

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují vždy nejméně dva členové představenstva společně. 2.7.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě připojí svůj podpis dva členové představenstva. 1.1.2002 - 2.7.2014
Jméno: Ladislav Med 1.7.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.6.2015
Adresa: Lipských 2087, Pelhřimov 393 01
Jméno: Mgr. Mark Rieder 7.9.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 19.6.2015
Ve funkci: od 15.7.2015
Adresa: Novosuchdolská 120/15, Praha 165 00
Jméno: Mgr. Luděk Jeništa 11.3.2019
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 2.7.2015
Ve funkci: od 1.3.2019
Adresa: Vítězslava Hálka 534, Vlašim 258 01
Jméno: prof. RNDr. Jakub Hruška CSc. 11.3.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.3.2019
Adresa: Voskovcova 1035/22, Praha 152 00
Jméno: Ing. Jiří Rosický 11.3.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.3.2019
Adresa: Dobropolská 1239/10, Praha 102 00
Jméno: Ing. Miroslav Březina 1.1.2002 - 9.9.2003
Funkce: místopředseda
Ve funkci: od 1.1.2002 do 30.6.2003
Adresa: Jiřího Líra 2127, Pelhřimov 393 01
Jméno: Mgr. Bohumil Černý 9.9.2003 - 19.9.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 30.6.2003
Adresa: Na Mlejnku 967/34, Praha 147 00
Jméno: Ing. Eva Nesměráková 1.1.2002 - 20.2.2004
Funkce: předseda
Ve funkci: od 1.1.2002
Adresa: Na strži 1202/45, Praha 140 00
Jméno: Ing. Miroslav Václavek 1.1.2002 - 20.2.2004
Funkce: člen
Trvání členství: do 10.11.2003
Ve funkci: od 1.1.2002
Adresa: Zvoncovitá 1968/13, Praha 155 00
Jméno: Radovan Šteiner 1.1.2002 - 20.2.2004
Funkce: člen
Trvání členství: do 10.11.2003
Ve funkci: od 1.1.2002
Adresa: Střelničná 1680/8, Praha 182 00
Jméno: Mgr. Bohumil Černý 19.9.2003 - 20.2.2004
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 30.6.2003
Ve funkci: od 31.7.2003
Adresa: Na Mlejnku 967/34, Praha 147 00
Jméno: Mgr. Bohumil Černý 20.2.2004 - 22.9.2005
Funkce: předseda
Trvání členství: od 30.6.2003
Ve funkci: od 1.1.2004
Adresa: Na Mlejnku 967/34, Praha 147 00
Jméno: Martin Škoda 20.2.2004 - 30.7.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 10.11.2003 do 30.6.2007
Adresa: Česká republika
Masarykova 845, Orlová -Lutyně
Jméno: Ing. Eva Nesměráková 20.2.2004 - 19.2.2008
Funkce: místopředseda
Ve funkci: od 1.1.2004
Adresa: Na strži 1202/45, Praha 140 00
Jméno: Ing. Michal Buriánek 20.2.2004 - 19.2.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 10.11.2003 do 31.12.2007
Adresa: Dašická 1191, Pardubice 530 03
Jméno: Antonín Šotola 1.1.2002 - 9.8.2010
Funkce: člen
Ve funkci: od 1.1.2002
Adresa: Vinohradská 121, Čechtice 257 65
Jméno: Mgr. Bohumil Černý 22.9.2005 - 9.8.2010
Funkce: předseda
Trvání členství: od 30.6.2003
Ve funkci: od 1.1.2004
Adresa: Hrudičkova 2100/13, Praha 148 00
Jméno: Ing. Eva Nesměráková 19.2.2008 - 9.8.2010
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 1.1.2002
Ve funkci: od 1.1.2004
Adresa: Horáčkova 1217/25, Praha 140 00
Jméno: Bc. Jana Černá 30.7.2007 - 29.12.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2007
Adresa: Hostišovská 736/8, Praha 102 00
Jméno: Mgr. Bohumil Černý 9.8.2010 - 29.11.2011
Funkce: předseda
Trvání členství: od 1.7.2010 do 15.10.2011
Ve funkci: od 22.7.2010 do 15.10.2011
Adresa: Hrudičkova 2100/13, Praha 148 00
Jméno: Ing. Jiří Toman 9.9.2010 - 29.11.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.8.2010 do 15.10.2011
Adresa: Sokolovská 1851/157, Praha 180 00
Jméno: Ing. Jana Černá 29.12.2010 - 29.11.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2007 do 15.10.2011
Adresa: Hostišovská 736/8, Praha 102 00
Jméno: Mgr. Jan Morávek 29.11.2011 - 1.8.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 15.10.2011 do 22.6.2012
Ve funkci: od 24.10.2011 do 22.6.2012
Adresa: Sídliště 1. máje 559, Rokytnice v Orlických horách 517 61
Jméno: Mgr. Luděk Jeništa 9.8.2010 - 28.6.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2010
Adresa: Vítězslava Hálka 534, Vlašim 258 01
Jméno: Ing. Radek Lanč 1.8.2012 - 13.9.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 22.6.2012
Ve funkci: od 25.7.2012 do 22.11.2013
Adresa: Vyžlovská 2246/42, Praha 100 00
Jméno: Ing. Jana Černá 29.11.2011 - 11.12.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 15.10.2011 do 22.11.2013
Ve funkci: od 24.10.2011 do 22.11.2013
Adresa: Hostišovská 736/8, Praha 102 00
Jméno: Ing. Petr Šimánek 29.11.2011 - 11.12.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.10.2011 do 22.11.2013
Adresa: Maternova 610/5, Praha 148 00
Jméno: Ing. Radek Lanč 13.9.2013 - 11.12.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 22.6.2012
Ve funkci: od 25.7.2012 do 22.11.2013
Adresa: Vyžlovská 2246/42, Praha 100 00
Jméno: Tomáš Petříček 11.12.2013 - 23.12.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.11.2013
Adresa: Na křivině 1363/4, Praha 140 00
Jméno: Ing. Tomáš Dufek 19.8.2009 - 3.1.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.7.2009 do 16.7.2014
Adresa: Mikuláše z Pelhřimova 384 , 393 01 Pelhřimov Česká republika
Jméno: Tomáš Petříček 23.12.2013 - 30.7.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 22.11.2013
Ve funkci: od 9.12.2013
Adresa: Na křivině 1363/4, Praha 140 00
Jméno: Ing. Tomáš Dufek 3.1.2014 - 9.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.7.2009 do 16.7.2014
Adresa: Mikuláše z Pelhř. 384, Pelhřimov 393 01
Jméno: Mgr. Luděk Jeništa 28.6.2013 - 1.7.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2010 do 1.7.2015
Adresa: Vítězslava Hálka 534, Vlašim 258 01
Jméno: Radek Lanč 11.12.2013 - 1.7.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.6.2012 do 19.6.2015
Ve funkci: od 22.11.2013 do 19.6.2015
Adresa: Vyžlovská 2246/42, Praha 100 00
Jméno: Vladislav Černý 11.12.2013 - 1.7.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.11.2013 do 19.6.2015
Adresa: Vidimská 738/13, Praha 181 00
Jméno: Tomáš Petříček 30.7.2014 - 1.7.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 22.11.2013 do 19.6.2015
Ve funkci: od 9.12.2013 do 19.6.2015
Adresa: Livornská 424, Praha 109 00
Jméno: Ing. Tomáš Dufek 9.8.2014 - 1.7.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.7.2014 do 19.6.2015
Adresa: Mikuláše z Pelhř. 384, Pelhřimov 393 01
Jméno: Ing. Jiří Špaňhel 1.7.2015 - 15.7.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.6.2015
Adresa: Dolomitová 288/5, Praha 159 00
Jméno: Mgr. Mark Rieder 1.7.2015 - 7.9.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.6.2015 do 15.7.2015
Ve funkci: do 15.7.2015
Adresa: Novosuchdolská 120/15, Praha 165 00
Jméno: Ing. Jiří Špaňhel 15.7.2015 - 17.9.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.6.2015 do 20.8.2015
Ve funkci: do 20.8.2015
Adresa: Dolomitová 288/5, Praha 159 00
Jméno: Tomáš Petříček 1.7.2015 - 3.2.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.6.2015
Adresa: Livornská 424, Praha 109 00
Jméno: Tomáš Petříček 3.2.2017 - 19.7.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.6.2015 do 10.5.2017
Adresa: Heřmanova 1167/26, Praha 170 00
Jméno: Mgr. Luděk Jeništa 1.7.2015 - 11.3.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.7.2015
Adresa: Vítězslava Hálka 534, Vlašim 258 01
Jméno: Ing. Jiří Špaňhel 17.9.2015 - 11.3.2019
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 19.6.2015 do 1.3.2019
Ve funkci: od 20.8.2015 do 1.3.2019
Adresa: Dolomitová 288/5, Praha 159 00
Jméno: Aleš Mareček 19.7.2017 - 11.3.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.6.2017 do 1.3.2019
Ve funkci: do 1.3.2019
Adresa: Klausova 2541/15, Praha 155 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Šárka Endrlová 1.11.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.10.2016
Adresa: K Dubu 1849, Beroun 266 01
Jméno: Mgr. Jan Tecl MBA 19.7.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2017
Ve funkci: od 23.6.2017
Adresa: Jiskrova 719, Havlíčkův Brod 580 01
Jméno: JUDr. Zuzana Chlupáčová 11.3.2019
Funkce: první místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.3.2019
Ve funkci: od 1.3.2019
Adresa: Masná 697/19, Praha 110 00
Jméno: Václav Bílek 11.3.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.3.2019
Adresa: Pražská 201/27, Praha 102 00
Jméno: Ing. Jiří Blažek 11.3.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.3.2019
Adresa: Řemenovská 2003, Pelhřimov 393 01
Jméno: Ing. Romana Bocková 11.3.2019
Funkce: druhý místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.3.2019
Ve funkci: od 1.3.2019
Adresa: K Horoměřicům 1114/31, Praha 165 00
Jméno: Vojtěch Pištora 11.3.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.3.2019
Adresa: Na Petřinách 195/52, Praha 162 00
Jméno: Lucie Krejčová 10.4.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.3.2019
Adresa: Jeruzalémská 1283/9, Praha 110 00
Jméno: Jiří Chvojka 25.6.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.6.2019
Adresa: Na Vysokém 663, Kladno 272 03
Jméno: MUDr. Jiří Besser 1.1.2002 - 17.10.2008
Funkce: předseda
Ve funkci: od 1.1.2002
Adresa: Pod Vodojemem 1582, Beroun 266 01
Jméno: Ing. František Stádník 1.1.2002 - 9.8.2010
Funkce: místopředseda
Ve funkci: od 1.1.2002 do 30.6.2010
Adresa: Trojanova 336/7, Praha 120 00
Jméno: Milena Paučková 1.1.2002 - 9.8.2010
Funkce: člen
Ve funkci: od 1.1.2002 do 30.6.2010
Adresa: 119, Konojedy 281 63
Jméno: MUDr. Jiří Besser 17.10.2008 - 9.8.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: do 22.7.2010
Ve funkci: od 1.1.2002 do 30.6.2010
Adresa: Na Ostrově 824, Beroun 266 01
Jméno: Ing. František Stádník 9.8.2010 - 29.12.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2010
Adresa: Trojanova 336/7, Praha 120 00
Jméno: Ing. Vojtěch Munzar 6.11.2010 - 29.12.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.9.2010
Adresa: Poštovní náměstí 706, Kladno 272 01
Jméno: Ing. Karel Hagel 9.8.2010 - 29.11.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.7.2010 do 15.10.2011
Adresa: V dolinách 267/20, Praha 109 00
Jméno: Ing. František Stádník 29.12.2010 - 29.11.2011
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2010 do 15.10.2011
Ve funkci: od 21.10.2010 do 15.10.2011
Adresa: Trojanova 336/7, Praha 120 00
Jméno: Ing. Vojtěch Munzar 29.12.2010 - 1.8.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.9.2010 do 22.6.2012
Ve funkci: od 21.10.2010 do 22.6.2012
Adresa: Poštovní náměstí 706, Kladno 272 01
Jméno: Daniel Hodek 29.11.2011 - 1.8.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.10.2011 do 22.6.2012
Adresa: Senovážné náměstí 1985/11, Praha 110 00
Jméno: MUDr. Tomáš Kaštovský 29.11.2011 - 1.8.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.10.2011 do 22.6.2012
Adresa: Milady Horákové 602/43, Praha 170 00
Jméno: Ing. Ivan Vinš 29.11.2011 - 1.8.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.10.2011 do 22.6.2012
Adresa: Petrovická 155/9, Praha 100 00
Jméno: JUDr. Lenka Teska Arnoštová PhD. 29.11.2011 - 1.8.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.10.2011 do 22.6.2012
Adresa: Lannova 1540/6, Praha 110 00
Jméno: Bc. Jan Tecl 29.11.2011 - 1.8.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.11.2011 do 22.6.2012
Adresa: Jiskrova 719, Havlíčkův Brod 580 01
Jméno: Mgr. Jan Tecl 1.8.2012 - 8.11.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2012
Adresa: Jiskrova 719, Havlíčkův Brod 580 01
Jméno: Mgr. Jana Šmejcká 1.8.2012 - 12.2.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2012 do 23.1.2013
Adresa: Za sadem 208/14, Praha 182 00
Jméno: Ing. Radek Větrovec 8.11.2012 - 10.5.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.10.2012 do 15.3.2013
Adresa: H. Malířové 1265, Kladno 272 01
Jméno: Ing. Tomáš Chvála 29.11.2011 - 12.6.2013
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 15.10.2011
Ve funkci: od 3.11.2011
Adresa: Čimická 767/92, Praha 181 00
Jméno: Mgr. Jan Tecl 8.11.2012 - 12.6.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2012
Ve funkci: od 5.10.2012
Adresa: Jiskrova 719, Havlíčkův Brod 580 01
Jméno: Mgr. Ludmila Štvánová 1.8.2012 - 11.12.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2012 do 22.11.2013
Adresa: Vinohradská 1755/116, Praha 130 00
Jméno: Zdeněk Lochman 29.11.2011 - 24.6.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.10.2011 do 20.6.2014
Adresa: Slezská 1487/70, Praha 130 00
Jméno: Ing. Šárka Endrlová 29.11.2011 - 24.6.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.10.2011
Adresa: K Dubu 1849, Beroun 266 01
Jméno: Bc. Lukáš Herold 1.8.2012 - 24.6.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2012
Adresa: Nad Popelkou 2414/5, Praha 150 00
Jméno: Zdeněk Lochman 24.6.2014 - 9.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.10.2011 do 20.6.2014
Adresa: Slezská 1487/70, Praha 130 00
Jméno: Mgr. Albert Kubišta 1.8.2012 - 14.4.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2012 do 20.3.2015
Adresa: Na Kozačce 1272/12, Praha 120 00
Jméno: Radek Klíma 10.5.2013 - 14.4.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.3.2013 do 20.3.2015
Adresa: Smrčinská 3238/8, Praha 150 00
Jméno: Ing. Tomáš Chvála 12.6.2013 - 14.4.2015
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 15.10.2011 do 20.3.2015
Ve funkci: od 3.11.2011 do 20.3.2015
Adresa: Čimická 767/92, Praha 181 00
Jméno: Helena Chudomelová 11.12.2013 - 14.4.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.11.2013 do 20.3.2015
Adresa: Pirinská 3245/8, Praha 143 00
Jméno: Bc. Lukáš Herold 24.6.2014 - 14.4.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2012 do 20.3.2015
Adresa: Nad Popelkou 2414/5, Praha 150 00
Jméno: Ing. Pavol Škrak 9.8.2014 - 14.4.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.6.2014 do 20.3.2015
Adresa: Petrská 1171/21, Praha 110 00
Jméno: Radek Větrovec 10.5.2013 - 1.7.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.3.2013 do 19.6.2015
Adresa: H. Malířové 1265, Kladno 272 01
Jméno: Mgr. Jan Tecl 12.6.2013 - 1.7.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2012
Ve funkci: od 5.10.2012
Adresa: Jiskrova 719, Havlíčkův Brod 580 01
Jméno: Ing. Šárka Endrlová 24.6.2014 - 1.7.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.10.2011
Adresa: K Dubu 1849, Beroun 266 01
Jméno: Ing. Michal Drábek 14.4.2015 - 1.7.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.3.2015
Adresa: Píškova 1961/42, Praha 155 00
Jméno: Václav Bílek 14.4.2015 - 1.7.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.3.2015
Adresa: Pražská 201/27, Praha 102 00
Jméno: Ing. Romana Bocková 14.4.2015 - 1.7.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.3.2015
Adresa: K Horoměřicům 1114/31, Praha 165 00
Jméno: JUDr. Zuzana Chlupáčová 14.4.2015 - 1.7.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.3.2015
Adresa: Na Okrouhlíku 2044/23, Praha 182 00
Jméno: Petr Hrabal DiS. 14.4.2015 - 1.7.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.3.2015
Adresa: Valentova 1731/21, Praha 149 00
Jméno: Ing. Pavol Škrak 14.4.2015 - 1.7.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.3.2015
Adresa: Petrská 1171/21, Praha 110 00
Jméno: Václav Bílek 1.7.2015 - 16.7.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.3.2015
Adresa: Pražská 201/27, Praha 102 00
Jméno: Ing. Pavol Škrak 1.7.2015 - 16.7.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.3.2015
Adresa: Petrská 1171/21, Praha 110 00
Jméno: JUDr. Zuzana Chlupáčová 1.7.2015 - 7.9.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.3.2015
Ve funkci: do 29.4.2015
Adresa: Na Okrouhlíku 2044/23, Praha 182 00
Jméno: Ing. Michal Drábek 1.7.2015 - 7.7.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.3.2015
Adresa: Píškova 1961/42, Praha 155 00
Jméno: JUDr. Zuzana Chlupáčová 7.9.2015 - 7.7.2016
Funkce: místopředsedkyně dozorčí rady
Trvání členství: od 20.3.2015
Ve funkci: od 29.4.2015
Adresa: Na Okrouhlíku 2044/23, Praha 182 00
Jméno: Ing. Šárka Endrlová 1.7.2015 - 1.11.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.10.2011 do 15.10.2016
Adresa: K Dubu 1849, Beroun 266 01
Jméno: Ing. Romana Bocková 1.7.2015 - 18.1.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.3.2015 do 16.12.2016
Ve funkci: do 16.12.2016
Adresa: K Horoměřicům 1114/31, Praha 165 00
Jméno: JUDr. Zuzana Chlupáčová 7.7.2016 - 9.3.2017
Funkce: první místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.3.2015
Ve funkci: od 29.4.2015
Adresa: Na Okrouhlíku 2044/23, Praha 182 00
Jméno: Mgr. Jan Tecl 1.7.2015 - 19.7.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2012 do 22.6.2017
Ve funkci: od 5.10.2012 do 22.6.2017
Adresa: Jiskrova 719, Havlíčkův Brod 580 01
Jméno: Petr Hrabal DiS. 1.7.2015 - 19.7.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.3.2015 do 30.4.2017
Adresa: Valentova 1731/21, Praha 149 00
Jméno: Bc. Taťána Klíčová 14.3.2017 - 19.7.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.2.2017 do 16.6.2017
Adresa: Dejvická 397/34, Praha 160 00
Jméno: Václav Bílek 16.7.2015 - 11.3.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.3.2015 do 1.3.2019
Ve funkci: do 1.3.2019
Adresa: Pražská 201/27, Praha 102 00
Jméno: Ing. Pavol Škrak 16.7.2015 - 11.3.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.3.2015 do 1.3.2019
Ve funkci: do 1.3.2019
Adresa: Petrská 1171/21, Praha 110 00
Jméno: Ing. Michal Drábek 7.7.2016 - 11.3.2019
Funkce: druhý místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.3.2015 do 1.3.2019
Ve funkci: od 17.6.2016 do 1.3.2019
Adresa: Píškova 1961/42, Praha 155 00
Jméno: JUDr. Zuzana Chlupáčová 9.3.2017 - 11.3.2019
Funkce: první místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.3.2015 do 1.3.2019
Ve funkci: od 29.4.2015 do 1.3.2019
Adresa: Masná 697/19, Praha 110 00
Jméno: Bc. Taťána Klíčová 19.7.2017 - 11.3.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.6.2017 do 1.3.2019
Ve funkci: do 1.3.2019
Adresa: Dejvická 397/34, Praha 160 00
Jméno: Ladislav Horák 19.7.2017 - 11.3.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.6.2017 do 1.3.2019
Ve funkci: do 1.3.2019
Adresa: Michnova 1623/5, Praha 149 00
Jméno: Lucie Krejčová 11.3.2019 - 10.4.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.3.2019
Adresa: Roškotova 1737/6, Praha 140 00
Jméno: Petr Šváb 1.7.2015 - 25.6.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.6.2015 do 7.6.2019
Adresa: Římská 66, Kladno 272 04

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Mgr. Luděk Jeništa
Člen statutárního orgánu: Mgr. Mark Rieder
Člen statutárního orgánu: Ladislav Med
Člen statutárního orgánu: RNDr. Jakub Hruška CSc.
Člen statutárního orgánu: Ing. Jiří Rosický

Vlastníci firmy Úpravna vody Želivka, a.s. IČO: 26496224

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 2 626 500 000 Kč 100% 6.11.2010
zakladni 3 090 000 000 Kč 100% 22.11.2004 - 6.11.2010
zakladni 2 290 000 000 Kč 100% 1.1.2002 - 22.11.2004

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 947 Kč 1 000 000 6.11.2010
Kmenové akcie na jméno 680 Kč 1 000 000 6.11.2010
Kmenové akcie na jméno 800 Kč 1 000 000 22.11.2004 - 6.11.2010
Kmenové akcie na jméno 2 290 Kč 1 000 000 30.8.2004 - 6.11.2010
Kmenové akcie na jméno 2 290 Kč 1 000 000 1.1.2002 - 30.8.2004

Sbírka Listin Úpravna vody Želivka, a.s. IČO: 26496224

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 7437/SL 59 ostatní zápis č. 8/2015 Městský soud v Praze 20.8.2015 16.9.2015 21.9.2015 6
B 7437/SL 58 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 19.6.2015 22.7.2015 29.7.2015 5
B 7437/SL 57 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 22.7.2015 29.7.2015 33
B 7437/SL 56 notářský zápis [NZ 2503/2015] Městský soud v Praze 19.6.2015 1.7.2015 26
B 7437/SL 55 notářský zápis [NZ 1187/2015] Městský soud v Praze 20.3.2015 3.4.2015 20.4.2015 14
B 7437/SL 54 ostatní zápis z jednání řádné VH Městský soud v Praze 20.6.2014 18.7.2014 27.8.2014 12
B 7437/SL 53 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 23.6.2014 4.8.2014 62
B 7437/SL 52 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 20.6.2014 23.6.2014 4.8.2014 2
B 7437/SL 51 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 3834/2014 Městský soud v Praze 20.6.2014 26.6.2014 7.7.2014 21
B 7437/SL 50 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 2.12.2013 19.12.2013 23.12.2013 7
B 7437/SL 49 ostatní zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 22.11.2013 29.11.2013 12.12.2013 6
B 7437/SL 48 ostatní zápis z mimořádného zasedání předs. Městský soud v Praze 22.11.2013 29.11.2013 12.12.2013 6
B 7437/SL 47 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 25.6.2013 4.7.2013 40
B 7437/SL 46 notářský zápis NZ 1244/2012 Městský soud v Praze 22.6.2012 27.8.2012 28.8.2012 16
B 7437/SL 45 ostatní zápis z jednání předs. Městský soud v Praze 25.7.2012 27.8.2012 28.8.2012 2
B 7437/SL 44 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 17.7.2012 16.8.2012 36
B 7437/SL 43 ostatní -zápis ze zas.představenstva Městský soud v Praze 24.10.2011 6.12.2011 2
B 7437/SL 42 notářský zápis NZ 2216/2011 Městský soud v Praze 14.10.2011 6.12.2011 12
B 7437/SL 41 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.10.2011 6.12.2011 25
B 7437/SL 40 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 7.9.2011 12.9.2011 32
B 7437/SL 39 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.9.2010 22.11.2010 25
B 7437/SL 38 účetní závěrka, zpráva auditora -roz. VZaZ ke dni 31.8.2010 Městský soud v Praze 5.10.2010 22.11.2010 7
B 7437/SL 37 notářský zápis NZ 1675/2010 Městský soud v Praze 24.9.2010 22.11.2010 8
B 7437/SL 35 podpisové vzory Městský soud v Praze 24.8.2010 16.9.2010 2
B 7437/SL 34 ostatní -zápis z jedn.představenstva Městský soud v Praze 19.8.2010 16.9.2010 3
B 7437/SL 36 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 1.9.2010 24
B 7437/SL 33 podpisové vzory Městský soud v Praze 28.7.2010 31.8.2010 2
B 7437/SL 32 podpisové vzory Městský soud v Praze 22.7.2010 31.8.2010 2
B 7437/SL 31 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 22.7.2010 31.8.2010 4
B 7437/SL 30 ostatní -zápis z valné hromady Městský soud v Praze 28.6.2010 31.8.2010 12
B 7437/SL 29 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.6.2009 22.7.2009 26.7.2009 26
B 7437/SL 28 notářský zápis NZ 567/2009 Městský soud v Praze 25.6.2009 22.7.2009 26.7.2009 9
B 7437/SL 27 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 25.6.2009 22.7.2009 26.7.2009 7
B 7437/SL 26 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 22.7.2009 26.7.2009 24
B 7437/SL 25 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.6.2008 10.9.2008 11.9.2008 25
B 7437/SL 24 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.6.2008 10.9.2008 11.9.2008 26
B 7437/SL 23 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 26.6.2008 25.7.2008 29.7.2008 1
B 7437/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 25.7.2008 29.7.2008 24
B 7437/SL 21 ostatní - zápis VH Městský soud v Praze 27.9.2007 12.10.2007 4
B 7437/SL 20 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 18.7.2007 20.8.2007 2
B 7437/SL 19 ostatní -výpis ze záp.č.6/07představen Městský soud v Praze 27.6.2007 20.8.2007 2
B 7437/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2006+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2006 23.7.2007 27.7.2007 24
B 7437/SL 17 notářský zápis -NZ325/07 Městský soud v Praze 1.6.2007 23.7.2007 27.7.2007 14
B 7437/SL 16 notářský zápis -NZ467/06 Městský soud v Praze 28.6.2006 4.10.2006 0
B 7437/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 3.7.2006 4.7.2006 23
B 7437/SL 13 výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2004 7.7.2005 14.7.2005 0
B 7437/SL 9 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.7.2004 1.9.2004 0
B 7437/SL 8 notářský zápis -NZ463/04 Městský soud v Praze 1.7.2004 1.9.2004 0
B 7437/SL 7 notářský zápis -NZ131/04 Městský soud v Praze 19.2.2004 1.9.2004 0
B 7437/SL 10 posudek znalce č.T 20/507/04 Městský soud v Praze 14.5.2004 1.9.2004 0
B 7437/SL 6 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 2.8.2004 26.8.2004 0
B 7437/SL 5 podpisové vzory -2x+rozhod.jed.akcionáře Městský soud v Praze 10.11.2003 1.3.2004 0
B 7437/SL 4 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 22.7.2003 23.7.2003 0
B 7437/SL 3 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 11.2.2002 27.3.2002 18.4.2002 0
B 7437/SL 2 posudek znalce č.1161/01 a č.421/01 Městský soud v Praze 9.9.2001 18.4.2002 0
B 7437/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, podpisové vzory -NZ546/01+sml.o vkl.podniku Městský soud v Praze 3.10.2001 11.4.2002 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Úpravna vody Želivka, a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Úpravna vody Želivka, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.