UNIPETROL, a.s. Praha IČO: 61672190

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu UNIPETROL, a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 61672190.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem UNIPETROL, a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1995. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 52 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci , Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců a další.

Základní údaje o UNIPETROL, a.s. IČO: 61672190

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 17.2.1995
Spisová značka: B 3020
IČO: 61672190
Obchodní firma: UNIPETROL, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 17.2.1995
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 17.2.1995
člen výboru pro audit Stanisław Wacław Urban dat.nar. 26. 4. 1951 bytem: ul. Sobieskiego 1m. 71, 02-957 Varšava Polská republika vznik členství: 29.6.2018 člen výboru pro audit Robert Jasiński dat.nar. 2.6.1970 bytem: Al. Komisji Edukacji Narodowej 36/7, 02-797 Varšava Polská republika vznik členství: 29.6.2018 předseda výboru pro audit Iain Haggis dat.nar. 9.12.1961 bytem: ul. Podleśna 42/5, 01 673 Varšava Polská republika vznik členství: 25.6.2016 vznik funkce: 20.07.2016 5.11.2018 - 14.2.2019
Valná hromada I.určuje, že hlavním akcionářem společnosti ve smyslu ust. § 375 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, je POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA, akciová společnost založená a existující podle práva Polské republiky, se sídlem v Płock, se zapsaným sídlem ul. Chemików 7, 09-411 Płock, Polská republika, zapsaná v registru podnikatelů vedeném Okresním soudem pro Hlavní město Varšavu ve Varšavě, Obchodním oddělení XIV Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000028860 (dále j en Hlavní akcionář). Ke dni podání žádosti o svolání valné hromady společnosti Hlavním akcionářem (tj. 19. červenci 2018), jakož i k rozhodnému dni této valné hromady vlastní Hlavní akcionář 170.507.091 akcií vydaných společností, jejichž jmenovitá hodnot a činí 94,0289 % základního kapitálu společnosti, s nimiž je spojen 94,0289% podíl na hlasovacích právech ve společnosti; II.rozhoduje o přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům vydaným společností vlastněným jinými vlastníky účastnických cenných papírů než Hlavním akcionářem na Hlavního akcionáře (dále jen Přechod účastnických cenných papírů). Přechod účastnických cenných papírů nabyde účinnosti uplynutím 1 měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku (dále jen Den účinnosti). Bez zbytečného odkladu po Dni účinnosti dá představenstvo společnosti příkaz k zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře ke všem účastnickým cenným papírům původně vlastněným ostatními vlastníky účastnických cenných papírů společnosti v příslušné evidenci cenných papírů; III.určuje, že Hlavní akcionář poskytne ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů společnosti protiplnění za jejich účastnické cenné papíry, ke kterým přejde vlastnické právo na Hlavního akcionáře v rámci Přechodu účastnických cenných papírů, ve výš i 380 Kč (slovy: tři sta osmdesát korun českých) za jeden účastnický cenný papír. Do 14 kalendářních dnů ode Dne účinnosti je každý původní vlastník účastnických cenných papírů povinen písemně sdělit agentovi Hlavního akcionáře, kterým je Česká spořitelna , a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČO: 45244782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále jen Agent), následující údaje: a.v případě vlastníka účastnických cenných papírů-fyzické osoby s bydlištěm v České republice: jméno, příjmení, rodné číslo, číslo bankovního účtu a kód banky; b.v případě vlastníka účastnických cenných papírů-fyzické osoby s bydlištěm mimo Českou republiku, který si přeje protiplnění zaslat na účet vedený u finanční instituce v České republice: jméno, příjmení, rodné číslo (není-li přiřazeno, tak obdobný identi fikátor, případně datum narození), číslo bankovního účtu a kód banky; c.v případě vlastníka účastnických cenných papírů-fyzické osoby s bydlištěm mimo Českou republiku, který si přeje protiplnění zaslat na účet vedený u finanční instituce mimo Českou republiku: jméno, příjmení, rodné číslo (není-li přiřazeno, tak obdobný id entifikátor, případně datum narození), adresu trvalého bydliště, číslo účtu (IBAN), kód banky/BIC, název finanční instituce, u které je účet veden a její adresu, jméno a příjmení majitele účtu; d.v případě vlastníka účastnických cenných papírů-právnické osoby se sídlem v České republice: název právnické osoby, identifikační číslo, číslo účtu, kód banky; e.v případě vlastníka účastnických cenných papírů-právnické osoby se sídlem mimo Českou republiku, který si přeje protiplnění zaslat na účet vedený u finanční instituce v České republice: název právnické osoby, identifikační číslo (případně obdobné číslo) , číslo účtu, kód banky; a f.v případě vlastníka účastnických cenných papírů-právnické osoby se sídlem mimo Českou republiku, který si přeje protiplnění zaslat na účet vedený u finanční instituce mimo Českou republiku: název právnické osoby, identifikační číslo (případně obdobné čí slo), sídlo, číslo účtu (IBAN), kód banky/BIC, název finanční instituce, u které je účet veden a její adresu, název účtu; a to za použití příslušného formuláře pro fyzickou nebo právnickou osobu (s bydlištěm/sídlem v České republice, případně mimo Českou republiku), který bude ke stažení na stránkách společnosti, nebo v obdobné formě (dále jen Sdělení bankovního účtu). Podpi s na Sdělení bankovního účtu musí být úředně ověřen a Sdělení bankovního účtu musí být doručeno na adresu Česká spořitelna, a.s., CEN 8430 Back Office investičních produktů, Budějovická 1518/13b, 140 00 Praha 4, Česká republika, obyčejným dopisem, doporuč eným dopisem nebo kurýrem, přičemž v každém případě musí být v levém horním rohu obálky uvedeno Unipetrol. Následující dokumenty musejí být připojeny ke Sdělení bankovního účtu: (i) v případě, že Sdělení bankovního účtu podepsal zmocněnec vlastníka účastn ických cenných papírů, originál nebo úředně ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem opravňující takového zmocněnce jednat jménem vlastníka účastnických cenných papírů datovaná nejpozději dnem podepsání Sdělení bankovního účtu; (ii) v případě, ž e je vlastník účastnických cenných papírů anebo jeho zmocněnec právnickou osobou, originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z příslušného rejstříku vlastníka účastnických cenných papírů anebo zmocněnce či jiného úředního dokumentu potvrzující, že osoba, k terá podepsala Sdělení bankovního účtu, případně plnou moc pod bodem (i) výše, je oprávněna jednat jménem vlastníka účastnických cenných papírů, případně zmocněnce, vydaný nejpozději v den podpisu plné moci pod bodem (i) výše (týká se výpisu vlastníka úča stnických cenných papírů) a nejpozději v den podpisu Sdělení bankovního účtu (týká se jak výpisu vlastníka účastnických cenných papírů, pokud podepisuje Sdělení bankovního účtu sám, tak výpisu zmocněnce, pokud podepisuje Sdělení bankovního účtu zmocněnec) , nikoliv však dříve než 3 měsíce přede dnem Sdělení bankovního účtu. Veškeré dokumenty musejí být v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. K dokumentům v jiném jazyce musí být přiložen prostý překlad do jednoho z uvedených jazyků; a IV. určuje, že protiplnění ve výši určené v bodě III. výše (případně zvýšené o úrok, jak je vyžadováno příslušnými předpisy) bude poskytnuto Hlavním akcionářem prostřednictvím Agenta každému původnímu vlastníkovi účastnických cenných papírů bez zbytečného odkladu ode dne zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře k účastnickým cenným papírům, které v rámci Přechodu účastnických cenných papírů přešly na Hlavního akcionáře, v příslušné evidenci cenných papírů a nejpozději do 30 dní po dni tohoto zápisu. A gent poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů společnosti ke Dni účinnosti, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník, ž e zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo. V případě, že ke Dni účinnosti bude zřízeno k účastnickým cenným papírům zástavní právo, je osoba, která je vlastníkem těchto účastnických cenných papírů ke Dni účinnosti, povinna zajistit, že zástavní věřitel poskytne Agentovi údaje a dokumenty podle odstavce III. výše ve lhůtě a způsobem tam uvedeným. 30.8.2018
člen výboru pro audit Stanisław Wacław Urban dat.nar. 26. 04. 1951 bytem: ul. Sobieskiego 1m. 71, 02-957 Varšava Polská republika vznik členství: 2.6.2015 místopředseda výboru pro audit Rafał Warpechowski dat.nar. 20.9.1971 bytem: ul. Hajoty 49, 01-821, Varšava Polská republika vznik členství: 25.6.2016 vznik funkce: 20.07.2016 předseda výboru pro audit Iain Haggis dat.nar. 9.12.1961 bytem: ul. Podleśna 42/5, 01 673 Varšava Polská republika vznik členství: 25.6.2016 vznik funkce: 20.07.2016 16.8.2016 - 5.11.2018
člen výboru pro audit Stanisław Wacław Urban dat.nar. 26. 04. 1951 bytem: ul. Sobieskiego 1m. 71, 02-957 Varšava Polská republika vznik členství: 2.6.2015 člen výboru pro audit Rafał Warpechowski dat.nar. 20.9.1971 bytem: Hajoty 49, 01-821, Varšava Polská republika vznik členství: 24.6.2013; člen výboru pro audit Iain Haggis dat.nar. 9.12.1961 bytem: ul. Podleśna 42/5, 01 673 Varšava Polská republika vznik členství: 24.6.2013 4.9.2015 - 16.8.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 4.9.2014
Jediný akcionář svým rozhodnutím ze dne 27.3.1997 vyslovil souhlas se sloučením společností CHEMOPETROL GROUP, a.s. se sídlem Litvínov-Záluží čp.1, PSČ 436 70, IČ: 49903519 a KAUČUK Group, a.s. se sídlem Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 52, IČ: 60193409 do společnosti UNIPETROL, a.s.. Sloučením přešel na společnost UNIPETROL, a.s. ke zápisu sloučení do obchodního rejstříku veškerý obchodní majetek, práva a závazky zaniklých společností CHEMOPETROL GROUP, a.s. a KAUČUK Group, a.s. na společnost UNIPETROL, a.s., která je právním nástupcem zrušených společností CHEMOPETROL GROUP, a.s. a KAUČUK Group, a.s.. 6.9.2013
člen výboru pro audit Ing. Ivan Kočárník, CSc. r.č. 441129/042 bytem: K Bukovce 161, 252 28 Vonoklasy vznik členství: 24.6.2013; člen výboru pro audit Piotr Robert Kearney dat.nar. 4.10.1969 bytem: Al. Mickiewicza 63m.51, 81 866 Sopot Polská republika vznik členství: 24.6.2013; člen výboru pro audit Rafał Warpechowski dat.nar. 20.9.1971 bytem: Varšava, Hajoty 49, 01-821 Polská republika vznik členství: 24.6.2013; člen výboru pro audit Iain Haggis dat.nar. 9.12.1961 bytem: ul. Podleśna 42/5, 01 673 Varšava Polská republika vznik členství: 24.6.2013 6.9.2013 - 4.9.2015
člen výboru pro audit Ing. Ivan Kočárník, CSc. r.č. 441129/042 bytem: K Bukovce 161, 252 28 Vonoklasy vznik členství: 10.12.2009 člen výboru pro audit Piotr Robert Kearney dat.nar. 4.10.1969 bytem: Mickiewicza 63m.51, 81 866 Sopot Polská republika vznik členství: 10.12.2009 člen výboru pro audit Slawomir Robert Jedrzejczyk dat.nar. 5.5.1969 bytem: ul. Rabatkowa 9, 94214 Lodz Polská republika vznik členství: 10.12.2009 člen výboru pro audit Iain Haggis dat.nar. 9.12.1961 bytem: ul. Podleśna 42/5, 01 673 Varšava Polská republika vznik členství: 10.12.2009 5.2.2010 - 6.9.2013
Základní jmění společnosti je zcela splaceno. 21.7.1997
Jediný akcionář svým rozhodnutím ze dne 27.3.1997 vyslovil souhlas se sloučením společností CHEMOPETROL GROUP, a.s. se sídlem liivínov-Záluží čp.1, PSČ 436 70, IČ49903519 a KAUČUK Group, a.s. se sídlem Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 52, IČ 60193409 do společnosti UNIPETROL, a.s.. Sloučením přešel na společnost UNIPETROL, a.s. ke zápisu sloučení do obchodního rejstříku veškerý obchodní majetek, práva a závazky zaniklých společností CHEMOPETROL GROUP, a.s. a KAUČUK Group, a.s. na společnost UNIPETROL, a.s., která je právním nástupcem zrušených společností CHEMOPETROL GROUP, a.s. a KAUČUK Group, a.s.. 21.7.1997 - 6.9.2013
Valná hromada konaná dne 14.1.1997 rozhodla o zvýšení základního jmění o částku 27.614.000,- Kč na celkovou částku 7.582.672.000,- Kč, a to vydáním 27614 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, v listinné podobě. 3.3.1997 - 21.7.1997
Základní jmění společnosti je zcela splaceno. Společnost má jediného akcionáře, jímž je Fond národního majetku České republiky se sídlem Praha 2, Rašínovo nábřeží 42 10.12.1996 - 21.7.1997

Aktuální kontaktní údaje UNIPETROL, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 61672190
Obchodní firma: UNIPETROL, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 17.2.1995
Celkový počet živností: 17
Aktivních živností: 2

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 61672190
Firma: UNIPETROL, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 17.2.1995

Kontakty na UNIPETROL, a.s. IČO: 61672190

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Milevská 2095 5, 140 00 Praha Česká republika
12.12.2018
Sídlo: Na Pankráci 1683/127 , Praha 140 00 21.8.2008 - 12.12.2018
Sídlo: Klimentská 1207/10 , Praha 110 00 21.5.2003 - 21.8.2008
Sídlo: Trojská 1997/13 , Praha 182 00 16.1.2002 - 21.5.2003
Sídlo: O. Wichterleho 810 , Kralupy nad Vltavou 278 01 21.1.1999 - 16.1.2002
Sídlo: areál Kaučuk, a.s. , 278 52 Kralupy nad Vltavou Česká republika
17.2.1995 - 21.1.1999

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Na Pankráci 1683/127, Praha 140 00

Obory činností UNIPETROL, a.s. IČO: 61672190

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Pronájem bytů, nemovitostí a nebytových prostor 16.8.2016
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 20.10.2009
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 16.1.2002
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 16.1.2002 - 20.10.2009
činnost technických poradců v oblasti: - výzkumu a vývoje - chemie - ochrany životního prostředí - logistiky 16.1.2002 - 20.10.2009
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd 16.1.2002 - 20.10.2009
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob. 16.1.2002 - 20.10.2009
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 16.1.2002 - 20.10.2009
zpracování dat, služby databank, správa sítí 16.1.2002 - 20.10.2009
zprostředkování obchodu 16.1.2002 - 20.10.2009
zprostředkování služeb 16.1.2002 - 20.10.2009
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 16.1.2002 - 20.10.2009
poskytování úvěrů a půjček (bez účasti veřejnosti) 21.4.2000 - 16.1.2002
poradenství v oblasti vnitřní a vnější komunikace 21.4.2000 - 16.1.2002
poradenství v oblasti ochrany životního prostředí 21.1.1999 - 16.1.2002
poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 21.1.1999 - 16.1.2002
poradenství v oblasti řízení a informačních systémů 21.1.1999 - 16.1.2002
poradenství v oblasti výzkumu a vývoje 21.1.1999 - 16.1.2002
výzkum v oblasti rafinérské, petrochemické a anorganické výroby 21.1.1999 - 16.1.2002
obstarání a organizace školení a vzdělávání 7.8.1997 - 16.1.2002
poradenství ve stavebnictví a investicích 5.5.1997 - 16.1.2002
poradenství ve věcech obchodu a služeb 5.5.1997 - 16.1.2002
poradenství ve věcech personalistiky 5.5.1997 - 16.1.2002
činnost ekonomických a organizačních poradců 17.2.1995 - 16.1.2002
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 17.2.1995 - 16.1.2002
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 17.2.1995 - 16.1.2002

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 17.2.1995
Provozovna č. 1
Provozovna: Na Pankráci 1683/127 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1003893571
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování: 1.3.2008

Živnost č. 2 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 8.6.1998
Provozovna č. 1
Provozovna: Na Pankráci 1683/127 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1003893571
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.3.2008

Živnost č. 3 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.2.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.2.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, prodej /kromě činností uvedených v příl. č.1,2,3 z.č.455/91 Sb./

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.2.1995
Zánik oprávnění: 24.7.2001

Živnost č. 6 Činnost technických poradců v oblasti chemie, výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí, logistiky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.2.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Poradenství ve věcech personalistiky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.2.1997
Zánik oprávnění: 26.7.2001

Živnost č. 8 Poradenství ve věcech obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.2.1997
Zánik oprávnění: 26.7.2001

Živnost č. 9 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.7.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.6.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Poradenství v oblasti výzkumu a vývoje

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.6.1998
Zánik oprávnění: 25.7.2001

Živnost č. 12 Poradenství v oblasti ochrany životního prostředí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.6.1998
Zánik oprávnění: 25.7.2001

Živnost č. 13 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.6.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.9.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Poradenství v oblasti vnitřní a vnější komunikace

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.9.1999
Zánik oprávnění: 26.7.2001

Živnost č. 16 Zprostředkování služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.7.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.7.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Činnosti v oblasti informačních technologií
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Administrativní a kancelářské činnosti
Ostatní vzdělávání j. n.

Vedení firmy UNIPETROL, a.s. IČO: 61672190

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Představenstvo společnosti zastupuje společnost ve všech záležitostech, a to vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové předsta venstva, kteří jsou oprávněni zastupovat společnost, připojí svůj podpis k firmě společnosti. 28.5.2015
Společnost zastupuje představenstvo ve všech záležitostech společnosti vždy společně dvěma členy představenstva, znichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva , kteří jsou oprávněni zastupovat společnost, připojí svůj podpis k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti. 4.9.2014 - 28.5.2015
Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnost vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představen stva, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti. 8.9.2006 - 4.9.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnost vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jedná společně alespoň pět členů představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti. 22.1.1996 - 8.9.2006
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předseda nebo místopředseda, nebo samostatně je- den člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, nebo prokurista nebo zmocněnec na základě písemné plné moci. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vy- tištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis spo- lečně všichni členové představenstva nebo společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předseda nebo místopředseda, nebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, nebo prokurista s dovětkem p.p. nebo zmocněnec na základě písemné plné moci s dovětkem zmocněnec. 17.2.1995 - 22.1.1996
Jméno: Doc. Ing. Tomáš Herink Ph.D. 11.4.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.3.2017
Ve funkci: od 14.3.2017
Adresa: Partyzánská 107, Litvínov 436 03
Jméno: Maciej Andrzej Libiszewski 1.6.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.3.2018
Ve funkci: od 14.3.2018
Adresa: Władysława Jurgo 13b/7 , Tczew Polská republika
Jméno: Katarzyna Barbara Woś 1.6.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.3.2018
Ve funkci: od 14.3.2018
Adresa: Węgrzce Wielkie 412 , Węgrzce Wielkie Polská republika
Jméno: Tomasz Wiatrak 1.6.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.3.2018
Ve funkci: od 10.3.2018
Adresa: Dolna 11/11 , Varšava Polská republika
Jméno: Krzysztof Jerzy Zdziarski 1.6.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 2.7.2016
Ve funkci: od 10.3.2018
Adresa: Okęcka 8 m.28 , Varšava Polská republika
Jméno: Przemysław Wacławski 12.12.2018
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.10.2018
Ve funkci: od 1.10.2018
Adresa: ul. Profesora Bobrzyńskiego 39/83 , Krakov Polská republika
Jméno: Ing. Miroslav Krejčí 17.2.1995 - 11.10.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Mánesova 1668, Sokolov 356 01
Jméno: Ing. Vladimír Linda 17.2.1995 - 11.10.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Masarykova 635, Kralupy nad Vltavou 278 01
Jméno: Ing. Miroslav Kornalík 17.2.1995 - 11.10.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Tylova 2075, Litvínov 436 01
Jméno: Ing. Josef Stanislav 11.10.1995 - 16.11.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Habartická 502/44, Praha 190 00
Jméno: Ing. Miroslav Nevosad 11.10.1995 - 22.1.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na Vyhlídce 1107, Kralupy nad Vltavou 278 01
Jméno: Ing. Miroslav Téra 11.10.1995 - 10.12.1996
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Kryblická 366, Trutnov 541 01
Jméno: Ing. Miroslav Kornalík 11.10.1995 - 10.12.1996
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Tylova 2075, Litvínov 436 01
Jméno: Ing. Miroslav Krejčí 11.10.1995 - 10.12.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Mánesova 1668, Sokolov 356 01
Jméno: Ing. Ivan Souček 11.10.1995 - 10.12.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: U cukrovaru 1071 , 278 01 Kralupy n/ Vltavou Česká republika
Jméno: Ing. Josef Koubek 11.10.1995 - 10.12.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Škábova 3057/1, Praha 106 00
Jméno: Ing. Dušan Nepejchal 11.10.1995 - 10.12.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Komořanská 3111 , 434 01 Most Česká republika
Jméno: Ing. Ivan Ottis 11.10.1995 - 10.12.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: V zátiší 1024 , 278 01 Kralupy n /Vltavou Česká republika
Jméno: Ing. Radomil Štěpánek 16.11.1995 - 10.12.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Perlitová 1082/5, Praha 140 00
Jméno: Ing. Miroslav Nevosad 22.1.1996 - 10.12.1996
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Na Vyhlídce 1107, Kralupy nad Vltavou 278 01
Jméno: Ing. Miroslav Téra 10.12.1996 - 7.8.1997
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Kryblická 366, Trutnov 541 01
Jméno: Ing. Miroslav Nevosad 10.12.1996 - 7.8.1997
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Na Vyhlídce 1107, Kralupy nad Vltavou 278 01
Jméno: Ing. Dušan Nepejchal 10.12.1996 - 7.8.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Komořanská 3111 , 434 01 Most Česká republika
Jméno: Ing. Miroslav Kornalík 10.12.1996 - 21.1.1999
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Tylova 2075, Litvínov 436 01
Jméno: Ing. Miroslav Krejčí 10.12.1996 - 21.1.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Mánesova 1668, Sokolov 356 01
Jméno: Ing. Ivan Ottis 10.12.1996 - 21.1.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: V zátiší 1024 , 278 01 Kralupy n /Vltavou Česká republika
Jméno: Ing. Ivan Souček 10.12.1996 - 21.1.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: U cukrovaru 1071 , 278 01 Kralupy n/ Vltavou Česká republika
Jméno: Ing. Josef Koubek 10.12.1996 - 21.1.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Škábova 3057/1, Praha 106 00
Jméno: Mgr. Jaromír Mikušek 7.8.1997 - 21.1.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Čapkova 689 , Valašské Meziříčí Česká republika
Jméno: JUDr. Filip Šedivý 7.8.1997 - 21.1.1999
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Alešova 773, Litvínov 436 01
Jméno: Ing. Radomil Štěpánek 10.12.1996 - 7.4.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Perlitová 1082/5, Praha 140 00
Jméno: Ing. Miroslav Téra 7.8.1997 - 7.4.1999
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Kryblická 366, Trutnov 541 01
Jméno: Prof. Ing. Stanislav Adamec DrSc. 21.1.1999 - 7.4.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: 366 , Horní Jirčany Česká republika
Jméno: Ing. Josef Holub 21.1.1999 - 7.4.1999
Funkce: člen přestavenstva
Adresa: Sokolská 306, Děčín 405 05
Jméno: Ing. Vladimír Kubiš CSc. 21.1.1999 - 7.4.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hrdličkova 2187/16, Praha 148 00
Jméno: Ing. Ladislav Zelinka 21.1.1999 - 7.4.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: 56 , 285 04 Vavřinec-Žíšov Česká republika
Jméno: Ing. Ivan Souček 21.1.1999 - 7.4.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na Staré mlýnské cestě 494, Kralupy nad Vltavou 278 01
Jméno: Doc.Ing. Josef Koubek CSc. 21.1.1999 - 7.4.1999
Funkce: člen-předseda představenstva
Adresa: Škábova 3057/1, Praha 106 00
Jméno: JUDr. Filip Šedivý 21.1.1999 - 7.4.1999
Funkce: člen-místopředseda představenstva
Adresa: Alešova 773, Litvínov 436 01
Jméno: Ing. Miroslav Kuliha 7.4.1999 - 7.9.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Durychova 1392/4, Hradec Králové 500 12
Jméno: Ing. Pavel Švarc CSc. 7.4.1999 - 1.5.2004
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 29.1.1999 do 29.1.2004
Adresa: Místecká 451, Praha 199 00
Jméno: Ing. Jan Landa 7.4.1999 - 1.5.2004
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 29.1.1999 do 29.1.2004
Adresa: 28. října 836/27, Lovosice 410 02
Jméno: Ing. Václav Přibyl 7.4.1999 - 1.5.2004
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 29.1.1999 do 29.1.2004
Adresa: Jinonická 768/31, Praha 150 00
Jméno: Ing. Vít Šubert 7.9.1999 - 1.5.2004
Funkce: člen
Ve funkci: od 26.5.1999
Adresa: Klapálkova 2238/1, Praha 149 00
Jméno: Ing. Pavel Krtek 7.9.1999 - 6.1.2005
Funkce: člen
Ve funkci: od 26.5.1999 do 18.6.2004
Adresa: Milánská 418, Praha 109 00
Jméno: Ing. Vít Šubert 1.5.2004 - 6.1.2005
Funkce: místopředseda
Ve funkci: od 26.5.1999 do 18.6.2004
Adresa: Klapálkova 2238/1, Praha 149 00
Jméno: Ing. Jan Landa 18.5.2004 - 23.9.2005
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.1.2004 do 8.6.2005
Ve funkci: od 30.1.2004 do 8.6.2005
Adresa: 28. října 836/27, Lovosice 410 02
Jméno: Doc.Ing. Jiří Havel CSc. 18.5.2004 - 23.9.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.1.2004 do 8.6.2005
Ve funkci: od 30.1.2004 do 8.6.2005
Adresa: Na Balkáně 2118/130, Praha 130 00
Jméno: Ing. Pavel Krtek 6.1.2005 - 23.9.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.6.2004 do 8.6.2005
Adresa: Milánská 418, Praha 109 00
Jméno: Ing. Pavel Švarc CSc 18.5.2004 - 6.12.2005
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.1.2004 do 31.8.2005
Ve funkci: od 30.1.2004 do 31.8.2005
Adresa: Místecká 451, Praha 199 00
Jméno: Ing. Vít Šubert 6.1.2005 - 6.12.2005
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 19.6.2004
Ve funkci: od 21.6.2004
Adresa: Klapálkova 2238/1, Praha 149 00
Jméno: Adam Życzkowski 23.9.2005 - 8.9.2006
Trvání členství: od 8.6.2005 do 8.12.2005
Adresa: Kościuszki 7 , Konstancin - Jeziorna Polská republika
Jméno: Ing. Vít Šubert 6.12.2005 - 8.9.2006
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 19.6.2004 do 10.5.2006
Ve funkci: od 21.6.2004 do 10.5.2006
Adresa: Příčná 236, Řitka 252 03
Jméno: Marek Mroczkowski 23.9.2005 - 13.11.2006
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 8.6.2005 do 26.10.2006
Ve funkci: od 8.6.2005 do 26.10.2006
Adresa: Andersa 5 , Płock 09-410 Polská republika
Jméno: Frederik Jules Emich 6.12.2005 - 13.11.2006
Trvání členství: od 8.6.2005 do 22.6.2006
Adresa: Nebušická 228, Praha 164 00
Jméno: Ing. Petr Bodlák 8.9.2006 - 13.11.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.5.2006 do 6.10.2006
Adresa: Mikulandská 122/4, Praha 110 00
Jméno: Dariusz Robert Marzec 6.12.2005 - 21.3.2007
Trvání členství: od 1.9.2005
Adresa: Krokusa 1 , Lomianki , 05-092 Polská republika
Jméno: Dariusz Robert Marzec 21.3.2007 - 23.10.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.9.2005 do 11.10.2007
Ve funkci: od 7.11.2006 do 11.10.2007
Adresa: Krokusa 1 , Lomianki , 05-092 Polská republika
Jméno: Ing. Miroslav Krejčí 20.11.2006 - 10.9.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 6.10.2006 do 26.6.2008
Ve funkci: od 6.10.2006
Adresa: Mánesova 1668, Sokolov 356 01
Jméno: Francois Vleugels 8.9.2006 - 2.4.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.4.2006 do 13.2.2009
Ve funkci: od 3.4.2006 do 13.2.2009
Adresa: Oblouková 204, Ohrobec 252 45
Jméno: Arkadiusz Bogumil Kotlicki 13.9.2007 - 23.6.2009
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 30.8.2007 do 29.4.2009
Adresa: Polská republika
91-485 Łódź, Sovińskiego 22a
Jméno: Ing. Ivan Ottis 18.10.2006 - 20.10.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.6.2006 do 22.6.2009
Ve funkci: od 22.6.2006 do 22.6.2009
Adresa: sídl. V Zátiší 1024, Kralupy nad Vltavou 278 01
Jméno: Ing. Martin Durčák 12.2.2007 - 21.12.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 6.10.2006
Ve funkci: od 6.10.2006
Adresa: K Šátalce 889, Jesenice 252 42
Jméno: Krzysztof Urbanowicz 2.4.2009 - 5.2.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 13.2.2009 do 10.12.2009
Ve funkci: od 13.2.2009 do 10.12.2009
Adresa: Polská republika
Varšava, Wlodarzewska 51G/24, 02384
Jméno: Piotr Chelmiński 21.12.2009 - 5.2.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.10.2009
Adresa: ks.T.Boguckiego 1508 , Varšava Polská republika
Jméno: Ing. Ivan Ottis 20.10.2009 - 11.8.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.6.2009
Ve funkci: od 24.6.2009
Adresa: sídl. V Zátiší 1024, Kralupy nad Vltavou 278 01
Jméno: Piotr Chelmiński 5.2.2010 - 11.8.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.10.2009
Ve funkci: od 10.12.2009
Adresa: ks.T.Boguckiego 1508 , Varšava Polská republika
Jméno: Piotr Chelmiński 11.8.2010 - 19.8.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.10.2009
Ve funkci: od 10.12.2009
Adresa: Portoriko
Varšava, ks.T.Boguckiego 3a m.87, 01508
Jméno: Wojciech Ostrowski 19.10.2007 - 27.9.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.6.2007 do 17.6.2010
Ve funkci: od 10.7.2007 do 17.6.2010
Adresa: Polská republika
09-410 Płock 12, Gulczewo Nowe, Szlachecka 85
Jméno: Wojciech Ostrowski 27.9.2010 - 25.10.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 18.6.2010 do 30.9.2010
Ve funkci: od 18.6.2010 do 30.9.2010
Adresa: Polská republika
Pluck, Gulczewo Nowe, Szlachecka 85, 09410
Jméno: Marek Serafin 17.4.2009 - 4.1.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 13.2.2009 do 13.12.2011
Ve funkci: od 13.2.2009 do 13.12.2011
Adresa: Polská republika
Posada, Malczewskiego 7, 62530
Jméno: Ing. Ivan Ottis 11.8.2010 - 23.7.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.6.2009 do 24.6.2012
Ve funkci: od 24.6.2009 do 24.6.2012
Adresa: I. Olbrachta 750, Kralupy nad Vltavou 278 01
Jméno: Artur Paździor 21.12.2009 - 18.1.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.10.2009 do 5.12.2012
Adresa: Katowicka 63 , Poznań Polská republika
Jméno: Ing. Martin Durčák 21.12.2009 - 18.1.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.10.2009 do 5.12.2012
Adresa: V Lukách 1166, Jesenice 252 42
Jméno: Piotr Chelmiński 19.8.2010 - 18.1.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.10.2009 do 5.12.2012
Ve funkci: od 10.12.2009 do 5.12.2012
Adresa: Polská republika
Varšava, ks.T.Boguckiego 3a m.87, 01508
Jméno: Marek Świtajewski 23.7.2012 - 4.3.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.6.2012
Adresa: Lomźyńska 208A , 184 00 Lomźa Polská republika
Jméno: Mariusz Kędra 25.10.2010 - 25.3.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.10.2010 do 6.2.2013
Adresa: Polská republika
Minoga 128, 32046
Jméno: Marek Świtajewski 10.10.2012 - 22.4.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 25.6.2012
Ve funkci: od 12.9.2012
Adresa: Lomžyńska 208 , 184 00 Lomža Polská republika
Jméno: Piotr Chelmiński 18.1.2013 - 22.4.2013
Funkce: předseda
Trvání členství: od 5.12.2012 do 8.4.2013
Ve funkci: od 5.12.2012 do 8.4.2013
Adresa: Polská republika
Varšava, ks.T.Boguckiego 3a m.87, 01508
Jméno: Artur Paździor 18.1.2013 - 26.6.2014
Funkce: člen
Trvání členství: od 5.12.2012 do 30.4.2014
Ve funkci: do 30.4.2014
Adresa: Polská republika
61131 Poznaň, Katowicka 63B/24
Jméno: Piotr Jan Wielowieyski 17.4.2012 - 28.5.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.3.2012 do 28.3.2015
Ve funkci: od 28.3.2012 do 28.3.2015
Adresa: Bruna J. 4A m. 82 4 , 295 Varšava Polská republika
Jméno: Marek Świtajewski 22.4.2013 - 4.9.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 25.6.2012 do 25.6.2015
Ve funkci: od 8.4.2013 do 25.6.2015
Adresa: Lomžyńska 208 , 184 00 Lomža Polská republika
Jméno: Martin Durčák 18.1.2013 - 11.1.2016
Funkce: člen
Trvání členství: do 4.12.2015
Ve funkci: od 5.12.2012 do 4.12.2015
Adresa: V Lukách 1166, Jesenice 252 42
Jméno: Mirosław Kastelik 25.3.2013 - 3.3.2016
Funkce: člen
Trvání členství: od 6.2.2013 do 5.2.2016
Ve funkci: do 5.2.2016
Adresa: Zajaczka 3 , Bielsko-Biala Polská republika
Jméno: Andrzej Kozłowski 22.5.2013 - 18.5.2016
Funkce: člen
Trvání členství: od 9.4.2013 do 8.4.2016
Ve funkci: od 9.4.2013 do 8.4.2016
Adresa: ul. Górnośląska 29A/75 , Varšava Polská republika
Jméno: Piotr Jan Wielowieyski 28.5.2015 - 11.7.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.3.2015 do 11.5.2016
Ve funkci: od 28.3.2015 do 11.5.2016
Adresa: Bruna J. 4A m. 82 , 2594 Varšava Polská republika
Jméno: Marek Świtajewski 4.9.2015 - 5.8.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 25.6.2015 do 1.7.2016
Ve funkci: od 25.6.2015 do 1.7.2016
Adresa: Łomżyńska 208 Konarzyce , 184 00 Łomża Polská republika
Jméno: Mirosław Kastelik 3.3.2016 - 5.8.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 6.2.2016
Ve funkci: od 6.2.2016
Adresa: Zajaczka 3 , Bielsko-Biala Polská republika
Jméno: Andrzej Mikołaj Modrzejewski 11.7.2016 - 5.8.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 12.5.2016
Ve funkci: od 25.5.2016
Adresa: Poręba Wielka 650 , Niedźwiedź Polská republika
Jméno: Mirosław Kastelik 5.8.2016 - 20.9.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 6.2.2016
Ve funkci: od 6.2.2016
Adresa: Zajaczka 3 , Bielsko-Biala Polská republika
Jméno: Andrzej Mikołaj Modrzejewski 5.8.2016 - 20.9.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 12.5.2016
Ve funkci: od 25.5.2016
Adresa: Poręba Wielka 650 , Niedźwiedź Polská republika
Jméno: Mirosław Kastelik 20.9.2016 - 8.11.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2016 do 6.2.2016
Ve funkci: od 6.2.2016 do 6.2.2016
Adresa: Zajaczka 3 , Bielsko-Biala Polská republika
Jméno: Ing. Martin Durčák 11.1.2016 - 18.1.2017
Funkce: člen
Trvání členství: od 5.12.2015 do 31.12.2016
Ve funkci: od 5.12.2015 do 31.12.2016
Adresa: V Lukách 1166, Jesenice 252 42
Jméno: Lukasz Piotrowski 21.8.2014 - 21.8.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.6.2014 do 11.6.2017
Ve funkci: od 11.6.2014 do 11.6.2017
Adresa: Gasiorowskich 9/19 , Poznań Polská republika
Jméno: Andrzej Kozłowski 18.5.2016 - 21.2.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.4.2016 do 24.11.2017
Ve funkci: od 9.4.2016 do 24.11.2017
Adresa: ul Górnośląska 29A/75 , 00-432 Varšava Polská republika
Jméno: Robert Dominik Małłek 11.7.2016 - 1.6.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.5.2016 do 9.3.2018
Ve funkci: od 11.5.2016 do 9.3.2018
Adresa: ul. Hery 25c/2 , Varšava Polská republika
Jméno: Krzysztof Zdziarski 16.8.2016 - 1.6.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 2.7.2016
Ve funkci: od 2.7.2016 do 9.3.2018
Adresa: uł. Okęcka 8 m.28 , Varšava Polská republika
Jméno: Andrzej Mikołaj Modrzejewski 20.9.2016 - 1.6.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 12.5.2016 do 9.3.2018
Ve funkci: od 2.7.2016 do 9.3.2018
Adresa: Poręba Wielka 650 , Niedźwiedź Polská republika
Jméno: Mirosław Kastelik 8.11.2016 - 12.12.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 6.2.2016 do 1.10.2018
Ve funkci: od 1.7.2016 do 1.10.2018
Adresa: ul. Zajaczka , Bielsko - Biala Polská republika

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: JUDr. Zdeněk Černý MBA 16.8.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2016
Ve funkci: od 1.7.2016
Adresa: K Oboře 421, Loučeň 289 37
Jméno: Ing. Ivan Kočárník CSc. 5.11.2018
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2018
Ve funkci: od 24.7.2018
Adresa: K Bukovce 161, Vonoklasy 252 28
Jméno: Wioletta Kandziak 5.11.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2018
Ve funkci: od 28.6.2018
Adresa: ul. Doroszewskiego 13/5 , Varšava, Polská republika Polská republika
Jméno: Robert Harasimiuk 5.11.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2018
Ve funkci: od 24.7.2018
Adresa: ul. Sady Żoliborskie 15a m.1 , Varšava, Polská republika Polská republika
Jméno: Janusz Jakub Szurski 5.11.2018
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2018
Ve funkci: od 24.7.2018
Adresa: ul. Hanki Czaki 4 m 10 , Varšava, Polská republika Polská republika
Jméno: Edyta Wątor 5.11.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2018
Ve funkci: od 28.6.2018
Adresa: Stróża 899 , Stróża, Polská republika Polská republika
Jméno: Adam Wojciech Burak 5.11.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2018
Ve funkci: od 29.6.2018
Adresa: ul. Biała 3/63 , Varšava, Polská republika Polská republika
Jméno: Izabela Antos 5.11.2018
Trvání členství: od 29.6.2018
Ve funkci: od 29.6.2018
Adresa: ul. J.Nowaka-Jeziorańskiego 10/35 , Varšava, Polská republika Polská republika
Jméno: Barbara Hajdas 14.2.2019
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.11.2018
Ve funkci: od 27.11.2018
Adresa: Fasolowa 19A/13 , Varšava Polská republika
Jméno: Ing. Pavel Šanda 17.2.1995 - 11.10.1995
Funkce: člen
Adresa: Krouzova 3019/1, Praha 143 00
Jméno: Ing. Miroslav Téra 17.2.1995 - 11.10.1995
Funkce: člen
Adresa: Kryblická 366, Trutnov 541 01
Jméno: RNDr. Libor Kudláček 17.2.1995 - 22.1.1996
Funkce: člen
Adresa: Bratranců Veverkových 816, Pardubice 530 02
Jméno: Ing. Karel Friedrich 11.10.1995 - 22.1.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Kosová 837 , Praha 6 Česká republika
Jméno: Ing. Karel Fiedler 11.10.1995 - 22.1.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Petra Bezruče 599, Velvary 273 24
Jméno: Ing. Petr Čermák 17.2.1995 - 10.12.1996
Funkce: člen
Adresa: Legerova 1822/43, Praha 120 00
Jméno: Ing. Josef Uhlíř 17.2.1995 - 10.12.1996
Funkce: člen
Adresa: Donovalská 1152/15, Praha 149 00
Jméno: Ing. Miloslav Soldát 11.10.1995 - 10.12.1996
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Koldům 207 , 436 01 Litvínov Česká republika
Jméno: Ing. Pavel Šanda 11.10.1995 - 10.12.1996
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Adresa: Krouzova 3019/1, Praha 143 00
Jméno: Ing. Stanislav Síla 11.10.1995 - 10.12.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: třída Legií 416/14, Kralupy nad Vltavou 278 01
Jméno: JUDr. František Maňák 11.10.1995 - 10.12.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Přemyšlenská 658/36, Praha 182 00
Jméno: Ing. Jan Novák 11.10.1995 - 10.12.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Rimavské Soboty 893, Kolín 280 02
Jméno: Andreas Stefan 11.10.1995 - 10.12.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Nad parkem 380, Meziboří 435 13
Jméno: Ing. Vladimír Dlouhý CSc. 22.1.1996 - 10.12.1996
Funkce: člen
Adresa: Veletržní 825/65, Praha 170 00
Jméno: Ing. Martin Kocourek 22.1.1996 - 10.12.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Kopeckého 1328/43, Praha 169 00
Jméno: Ing. Luděk Janoušek 22.1.1996 - 10.12.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Brunclíkova 1722/19, Praha 162 00
Jméno: Ing. Pavel Šanda 10.12.1996 - 21.1.1999
Adresa: Krouzova 3019/1, Praha 143 00
Jméno: Ing. Stanislav Síla 10.12.1996 - 21.1.1999
Adresa: třída Legií 416/14, Kralupy nad Vltavou 278 01
Jméno: JUDr. František Maňák 10.12.1996 - 21.1.1999
Adresa: Přemyšlenská 658/36, Praha 182 00
Jméno: Ing. Jan Novák 10.12.1996 - 21.1.1999
Adresa: Rimavské Soboty 893, Kolín 280 02
Jméno: Ing. Martin Kocourek 10.12.1996 - 21.1.1999
Adresa: Kopeckého 1328/43, Praha 169 00
Jméno: Ing. Luděk Janoušek 10.12.1996 - 21.1.1999
Adresa: Brunclíkova 1722/19, Praha 162 00
Jméno: Andreas Stefan 10.12.1996 - 21.1.1999
Adresa: Nad parkem 380, Meziboří 435 13
Jméno: Ing. Petr Zempliner 10.12.1996 - 21.1.1999
Adresa: Konviktská 319/2, Praha 110 00
Jméno: Ing. Josef Horák 10.12.1996 - 21.1.1999
Adresa: Londýnská 672/20, Praha 120 00
Jméno: Ing. Petr Čermák 10.12.1996 - 7.4.1999
Adresa: Legerova 1822/43, Praha 120 00
Jméno: Ing. Terézia Hrnčířová 10.12.1996 - 7.4.1999
Adresa: Fričova 2502/7, Praha 120 00
Jméno: Doc. Ing. Gustav Šebor CSc. 10.12.1996 - 7.4.1999
Adresa: Mánesova 1624/20, Praha 120 00
Jméno: Karel Ledvinka 21.1.1999 - 7.4.1999
Adresa: Slov. nár. povstání 607, Vysoké Mýto 566 01
Jméno: Ing. Josef Horák 21.1.1999 - 7.4.1999
Adresa: 19 , 285 07 Samopše Česká republika
Jméno: Ing. Radomír Věk 21.1.1999 - 7.4.1999
Adresa: Za Humny 137, Kralupy nad Vltavou 278 01
Jméno: Ivan Vrzal 21.1.1999 - 7.4.1999
Adresa: Nebozízek 1222/19, Karlovy Vary 360 01
Jméno: Ing. Jiří Bayer 25.1.1999 - 7.4.1999
Funkce: člen
Adresa: U Koupaliště 915/7, Karlovy Vary 360 05
Jméno: Ing. Miroslav Kornalík 21.1.1999 - 7.9.1999
Adresa: Tylova 2035 , 436 01 Litvínov Česká republika
Jméno: Ing. Miroslav Krejčí 21.1.1999 - 7.9.1999
Adresa: Mánesova 1668, Sokolov 356 01
Jméno: Ing. Jaroslav Martinek 7.4.1999 - 21.4.2000
Funkce: člen
Adresa: Nad kolonií 694/27, Praha 140 00
Jméno: Mgr. Jaromír Mikušek 21.1.1999 - 1.12.2000
Adresa: Čapkova 689 , Valašské Meziříčí Česká republika
Jméno: Ing. Jan Stiess 7.4.1999 - 1.12.2000
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Adresa: Stiessova 191/3, Praha 155 00
Jméno: Ing. Karel Zeman CSc. 7.4.1999 - 1.12.2000
Funkce: člen
Adresa: U Kamýku 870/2, Praha 142 00
Jméno: Ing. Josef Žák 21.1.1999 - 16.1.2002
Adresa: Podkrušnohorská 1701, Litvínov 436 01
Jméno: Ing. Miloslav Hejnák CSc. 7.4.1999 - 16.1.2002
Funkce: člen
Adresa: Slezská 1426/119, Praha 130 00
Jméno: JUDr. Eva Štruplová 7.9.1999 - 16.1.2002
Funkce: člen
Adresa: Novodvorská 1128/175, Praha 142 00
Jméno: Ing. František Škoda 21.4.2000 - 16.1.2002
Funkce: člen
Adresa: Krkonošská 1477/15, Praha 120 00
Jméno: Doc.Ing. Jiří Havel CSc. 1.12.2000 - 16.1.2002
Funkce: člen
Adresa: Na Balkáně 2118/130, Praha 130 00
Jméno: Ing. Tomáš Potměšil 16.1.2002 - 4.10.2002
Funkce: člen
Ve funkci: od 29.6.2001 do 13.6.2002
Adresa: Květnového vítězství 1867/44, Praha 149 00
Jméno: Milada Vlasáková 7.4.1999 - 21.5.2003
Funkce: předseda dozorčí rady
Ve funkci: od 29.1.1999 do 17.1.2003
Adresa: Masarykova 20 , 400 01 Ústí nad Labem Česká republika
Jméno: doc. Ing. Josef Koubek CSc. 7.4.1999 - 21.5.2003
Funkce: člen
Ve funkci: od 29.1.1999 do 17.1.2003
Adresa: Škábova 3057/1, Praha 106 00
Jméno: Ing. Josef Uhlíř 7.9.1999 - 21.5.2003
Ve funkci: od 4.5.1999 do 28.10.2002
Adresa: Donovalská 1152/15, Praha 149 00
Jméno: JUDr. Zdenka Němcová 16.1.2002 - 21.5.2003
Funkce: člen
Ve funkci: od 29.6.2001 do 17.1.2003
Adresa: Košťálkova 1104/4, Praha 182 00
Jméno: Ing. Pavel Rott 16.1.2002 - 21.5.2003
Funkce: člen
Ve funkci: od 29.6.2001 do 30.11.2002
Adresa: Fingerova 2179/13, Praha 158 00
Jméno: JUDr. Zdeněk Černý 7.4.1999 - 1.5.2004
Funkce: člen
Ve funkci: od 29.1.1999
Adresa: Hořátevská 2009/2, Nymburk 288 02
Jméno: Ing. Ladislav Varhaník 7.9.1999 - 6.1.2005
Ve funkci: od 4.5.1999 do 17.6.2004
Adresa: 16 , 273 27 Otvovice Česká republika
Jméno: Ing. Josef Žák 16.1.2002 - 6.1.2005
Ve funkci: od 4.5.1999 do 17.6.2004
Adresa: Braškovská 368/1, Praha 161 00
Jméno: JUDr. Eva Štruplová 16.1.2002 - 6.1.2005
Funkce: člen
Ve funkci: od 4.5.1999 do 17.6.2004
Adresa: Velká skála 677/3, Praha 181 00
Jméno: JUDr. Zdeněk Černý 1.5.2004 - 6.1.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 21.2.2004 do 17.6.2004
Ve funkci: od 29.1.1999 do 20.2.2004
Adresa: Hořátevská 2009/2, Nymburk 288 02
Jméno: Piotr Kearney 6.1.2005 - 22.2.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.6.2004 do 23.7.2004
Adresa: Mickiewicza 63 , Sopot Polská republika
Jméno: Mgr.inz. Andrzej Pawel Sikora 6.1.2005 - 22.2.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.6.2004 do 23.7.2004
Adresa: Hetmanska 22 , Warszawa Polská republika
Jméno: Prof.Ing. Miloslav Suchánek CSc. 1.12.2000 - 23.9.2005
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Ve funkci: od 18.8.2000 do 8.6.2005
Adresa: Jeremenkova 727/94, Praha 140 00
Jméno: Ing. Jaroslav Ungerman 1.12.2000 - 23.9.2005
Ve funkci: od 18.8.2000 do 8.6.2005
Adresa: Kunínova 1720/3, Praha 149 00
Jméno: Ing. Jaroslav Šulc 4.10.2002 - 23.9.2005
Funkce: člen
Ve funkci: od 13.6.2002 do 8.6.2005
Adresa: Malkovského 598, Praha 199 00
Jméno: Ing. Václav Srba 21.5.2003 - 23.9.2005
Funkce: předseda dozorčí rady
Ve funkci: od 17.1.2003 do 8.6.2005
Adresa: Randova 3167/5, Praha 150 00
Jméno: Ing.Mgr. Klára Malečková 21.5.2003 - 23.9.2005
Funkce: člen
Ve funkci: od 17.1.2003 do 8.6.2005
Adresa: Na Valentince 647/13, Praha 150 00
Jméno: Pavel Kuta 21.5.2003 - 23.9.2005
Funkce: člen
Ve funkci: od 17.1.2003 do 8.6.2005
Adresa: Bělohorská 195/147, Praha 169 00
Jméno: Ing. Pavel Suchý 21.5.2003 - 23.9.2005
Funkce: člen
Ve funkci: od 17.1.2003 do 8.6.2005
Adresa: Milešovská 1986/10, Praha 130 00
Jméno: PhDr. Tomáš Sedláček 6.1.2005 - 23.9.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.6.2004 do 8.6.2005
Adresa: V průčelí 1655/4, Praha 149 00
Jméno: Ing. Milan Kuncíř 21.5.2003 - 8.9.2006
Funkce: člen
Trvání členství: do 13.4.2006
Ve funkci: od 19.11.2002
Adresa: U Mlejnku 110, Zdiby 250 66
Jméno: Ewa Joanna Chmielewska 23.9.2005 - 8.9.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.6.2005 do 16.3.2006
Adresa: Komisji Edukacji Narodowej 94 , Warszawa Polská republika
Jméno: Prof.Ing. Miloslav Suchánek CSc. 23.9.2005 - 8.11.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.8.2000 do 18.11.2005
Ve funkci: od 18.8.2000 do 18.11.2005
Adresa: Jeremenkova 727/94, Praha 140 00
Jméno: Prof.Ing. Miloslav Suchánek CSc. 8.11.2006 - 8.11.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.12.2005 do 12.4.2006
Ve funkci: od 8.12.2005 do 12.4.2006
Adresa: Jeremenkova 727/94, Praha 140 00
Jméno: Doc.Ing. Miroslav Grégr 23.9.2005 - 13.11.2006
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 8.6.2005 do 22.6.2006
Ve funkci: od 8.6.2005 do 22.6.2006
Adresa: Na vinici 400, Klecany 250 67
Jméno: Dariusz Marek Formela 23.9.2005 - 13.11.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.6.2005
Adresa: Na Skarpie 22 , Płock Polská republika
Jméno: Ing. Vlastimil Růžička 23.9.2005 - 13.11.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.6.2005 do 22.6.2006
Adresa: Bochovská 623/2, Praha 158 00
Jméno: Ing. Ivan Kočárník CSc. 18.10.2006 - 13.11.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2006
Ve funkci: od 22.6.2006
Adresa: K Bukovce 161, Vonoklasy 252 28
Jméno: Ing. Ivan Kočárník CSc. 13.11.2006 - 13.11.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2006
Ve funkci: od 6.10.2006
Adresa: K Bukovce 161, Vonoklasy 252 28
Jméno: Pawel Jasiński 20.11.2006 - 20.11.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.3.2006 do 12.4.2006
Adresa: Polská republika
09-500 Gostynin, Baby Dolne 17
Jméno: Cezary Krzysztof Smorszczewski 23.9.2005 - 5.3.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.6.2005
Adresa: Bitwa Rokitna 1 , Warszawa Polská republika
Jméno: Igor Adam Chalupec 23.9.2005 - 2.8.2007
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 8.6.2005 do 26.1.2007
Ve funkci: od 8.6.2005 do 26.1.2007
Adresa: Marszałkowska 140 , Warszawa Polská republika
Jméno: Paweł Henryk Szymaňski 23.9.2005 - 2.8.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.6.2005
Adresa: Smocza 21 , Warszawa Polská republika
Jméno: Wojciech Lorenc 23.9.2005 - 2.8.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.6.2005 do 26.1.2007
Adresa: Małej Łaki 1 , Piaseczno Polská republika
Jméno: Pawel Jasiński 20.11.2006 - 2.8.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.4.2006 do 5.3.2007
Adresa: Polská republika
09-500 Gostynin, Baby Dolne 17
Jméno: Cezary Krzysztof Smorszczewski 5.3.2007 - 2.8.2007
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 8.6.2005 do 26.4.2007
Ve funkci: od 10.5.2006 do 26.4.2007
Adresa: Bitwa Rokitna 1 , Warszawa Polská republika
Jméno: Krystian Pater 5.9.2007 - 5.9.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 28.6.2007
Adresa: Polská republika
09-409 Płock, Wiśniewakiego 28
Jméno: Paweł Henryk Szymaňski 2.8.2007 - 13.9.2007
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 8.6.2005 do 30.8.2007
Ve funkci: od 23.5.2007 do 30.8.2007
Adresa: Smocza 21 , Warszawa Polská republika
Jméno: Arkadiusz Kotlicki 21.8.2007 - 13.9.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 5.3.2007 do 30.8.2008
Adresa: Polská republika
Łódź, ul. Sowińskiego 22A
Jméno: Rafal Zbigniew Kapler 5.3.2007 - 15.5.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.12.2006 do 28.3.2008
Adresa: Polská republika
05-520 Konstancin-Jeziorna, Warszawska 200/81
Jméno: Piotr Wlodzimierz Kownacki 2.8.2007 - 15.5.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 5.3.2007
Ve funkci: od 5.3.2007 do 28.3.2008
Adresa: Polská republika
02-791 Warszawa, ul. Stryjeńskich 10m.78
Jméno: JUDr. Zdeněk Černý 6.1.2005 - 10.9.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.6.2004 do 18.6.2007
Adresa: Hořátevská 2009/2, Nymburk 288 02
Jméno: Piotr Kearney 23.9.2005 - 10.9.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.6.2005 do 26.6.2008
Adresa: Mickiewicza 63 , Sopot Polská republika
Jméno: Prof.Ing. Miloslav Suchánek CSc. 8.11.2006 - 10.9.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.4.2006 do 26.6.2008
Ve funkci: od 13.4.2006
Adresa: Jeremenkova 727/94, Praha 140 00
Jméno: Dariusz Marek Formela 13.11.2006 - 10.9.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.6.2005 do 26.6.2008
Adresa: Na Skarpie 22 , Płock Polská republika
Jméno: Czeslaw Adam Bugaj 5.3.2007 - 10.9.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.12.2006 do 26.6.2008
Adresa: Polská republika
09-402 Plock, Źródlana 17
Jméno: Mirosław Stanisław Jasiński 21.8.2007 - 10.9.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 26.6.2008
Ve funkci: od 5.3.2007
Adresa: Polská republika
53-507 Wrocław, Jęczmienna 20/6
Jméno: Robert Bednarski 19.10.2007 - 10.9.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.8.2007 do 26.6.2008
Adresa: Polská republika
09-472 Słupno, Jaśminowa 6
Jméno: Waldemar Maj 26.11.2007 - 10.9.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 26.6.2008
Ve funkci: od 8.11.2007
Adresa: Polská republika
00-707 Warszawa, Żenczykowskiego 4B
Jméno: Wojciech Andrzej Heydel 15.5.2008 - 10.9.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.3.2008 do 26.6.2008
Ve funkci: od 28.3.2008 do 26.6.2008
Adresa: Polská republika
31-464 Kraków, Nieznana 16
Jméno: Piotr Wlodzimierz Kownacki 15.5.2008 - 10.9.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.3.2007 do 26.6.2008
Adresa: Polská republika
02-791 Warszawa, ul. Stryjeńskich 10m.78
Jméno: Dariusz Jacek Krawiec 10.9.2008 - 2.4.2009
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2008
Ve funkci: od 26.6.2008 do 11.12.2008
Adresa: ul.Klonowa 29 , 5506 Magdalenka Česká republika
Jméno: Robert Bednarski 10.9.2008 - 2.4.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2008 do 26.6.2008
Adresa: ul. Malczewskiego 7 , 625 30 Posada Polská republika
Jméno: Wojciech Andrzej Heydel 10.9.2008 - 2.4.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2008 do 11.12.2008
Ve funkci: od 26.6.2008 do 11.12.2008
Adresa: Polská republika
31-464 Kraków, Nieznana 16
Jméno: Slawomir Robert Jedrzejczyk 10.9.2008 - 2.4.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2008
Adresa: ul. Rabatkova 9 , 942 14 Lodz Polská republika
Jméno: Dariusz Jacek Krawiec 2.4.2009 - 2.4.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2008
Ve funkci: od 11.12.2008
Adresa: ul.Klonowa 29 , 5506 Magdalenka Česká republika
Jméno: Slawomir Robert Jedrzejczyk 2.4.2009 - 2.4.2009
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2008
Ve funkci: od 11.12.2008
Adresa: ul. Rabatkova 9 , 942 14 Lodz Polská republika
Jméno: Marek Serafin 2.4.2009 - 17.4.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2008 do 13.2.2009
Adresa: Polská republika
Posada, Malczewskiego 7, 62530
Jméno: Ing. Ivan Kočárník CSc. 13.11.2006 - 20.10.2009
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2006 do 22.6.2009
Ve funkci: od 6.10.2006 do 22.6.2009
Adresa: K Bukovce 161, Vonoklasy 252 28
Jméno: Wojciech Franciszek Wróblewski 10.9.2008 - 20.10.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2008 do 24.6.2009
Adresa: ul. Bohaterewicza 1 , 3982 Warszawa Polská republika
Jméno: Bogdan Dzudzewicz 2.4.2009 - 20.10.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.12.2008 do 23.6.2009
Adresa: Polská republika
Podkowa Lesna, Akacjowa 5, 05807
Jméno: Arkadiusz Kawecki 2.4.2009 - 20.10.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.2.2009 do 23.6.2009
Adresa: Polská republika
Varšava, Gwiazdzista 7d/95, 02651
Jméno: Arkadiusz Kawecki 20.10.2009 - 21.12.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2009
Adresa: Polská republika
Varšava, Gwiaździsta 7d/95, 02651
Jméno: Rafal Sekula 21.12.2009 - 5.2.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.10.2009
Adresa: Polská republika
Kraków, ul.Bialopradnicka 24C/17
Jméno: Krystian Pater 5.9.2007 - 11.8.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 28.6.2007 do 28.6.2010
Adresa: Polská republika
09-409 Płock, Wiśniewskiego 28
Jméno: JUDr. Zdeněk Černý 10.9.2008 - 11.8.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2007 do 28.6.2010
Adresa: Hořátevská 2009/2, Nymburk 288 02
Jméno: Piotr Robert Kearney 10.9.2008 - 10.8.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2008 do 26.6.2011
Adresa: Mickiewicza 63 , Sopot Polská republika
Jméno: Dariusz Jacek Krawiec 2.4.2009 - 10.8.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2008 do 26.6.2011
Ve funkci: od 11.12.2008 do 26.6.2011
Adresa: ul.Klonowa 19 , 5506 Magdalenka Polská republika
Jméno: Slawomir Robert Jedrzejczyk 2.4.2009 - 10.8.2011
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2008 do 26.6.2011
Ve funkci: od 11.12.2008 do 26.6.2011
Adresa: ul. Rabatkowa 9 , 942 14 Lodz Polská republika
Jméno: Slawomir Robert Jedrzejczyk 10.8.2011 - 16.3.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2011
Adresa: Polská republika
Lodz, ul. Rabatkowa 9, 94214
Jméno: Dariusz Jacek Krawiec 10.8.2011 - 16.3.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2011
Adresa: Polská republika
Magdalenka, ul. Klonowa 19, 05506
Jméno: Bogdan Dzudzewicz 20.10.2009 - 23.7.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2009 do 24.6.2012
Adresa: Polská republika
Podkowa Lesna, Akacjowa 5, 05807
Jméno: Ing. Ivan Kočárník CSc. 20.10.2009 - 23.7.2012
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2009 do 24.6.2012
Ve funkci: od 24.6.2009 do 24.6.2012
Adresa: K Bukovce 161, Vonoklasy 252 28
Jméno: Andrzej Jerzy Kozłowski 20.10.2009 - 23.7.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2009 do 24.6.2012
Adresa: Polská republika
Varšava, ul. Górnoślaska 29A/75, 00432
Jméno: Rafal Sekula 5.2.2010 - 22.5.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.12.2009 do 6.2.2013
Ve funkci: do 6.2.2013
Adresa: Polská republika
Kraków, ul.Bialopradnicka 24C/17
Jméno: Andrzej Jerzy Kozłowski 23.7.2012 - 22.5.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2012 do 8.4.2013
Ve funkci: do 8.4.2013
Adresa: Polská republika
Varšava, ul. Górnoślaska 29A/75, 00432
Jméno: JUDr. Zdeněk Černý 11.8.2010 - 6.9.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2010
Adresa: K Oboře 421, Loučeň 289 37
Jméno: Krystian Pater 11.8.2010 - 6.9.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2010
Adresa: Polská republika
Plock, Wiśniewskiego 28, 09400
Jméno: Rafał Sekuła 22.5.2013 - 6.9.2013
Funkce: člen
Trvání členství: od 6.2.2013
Ve funkci: od 6.2.2013
Adresa: ul. Wspólna 3 , Zielonki Polská republika
Jméno: Piotr Chełmiński 22.5.2013 - 6.9.2013
Funkce: člen
Trvání členství: od 9.4.2013
Ve funkci: od 9.4.2013
Adresa: ks. T. Boguckiego 3A m.87 , Varšava Polská republika
Jméno: Piotr Robert Kearney 10.8.2011 - 21.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2011 do 30.6.2014
Ve funkci: do 30.6.2014
Adresa: Polská republika
Sopot, ul. A. Mickiewicza 63/51, 81866
Jméno: Slawomir Robert Jedrzejczyk 16.3.2012 - 21.8.2014
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2011 do 30.6.2014
Ve funkci: od 12.10.2011 do 30.6.2014
Adresa: Polská republika
Lodz, ul. Rabatkowa 9, 94214
Jméno: Dariusz Jacek Krawiec 16.3.2012 - 21.8.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2011 do 30.6.2014
Ve funkci: od 12.10.2011 do 30.6.2014
Adresa: Polská republika
Magdalenka, ul. Klonowa 19, 05506
Jméno: Bogdan Dzudzewicz 23.7.2012 - 4.9.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2012 do 25.6.2015
Adresa: Polská republika
Podkowa Lesna, Akacjowa 5, 05807
Jméno: Ing. Ivan Kočárník CSc. 23.7.2012 - 4.9.2015
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2012 do 25.6.2015
Ve funkci: od 25.6.2012 do 25.6.2015
Adresa: K Bukovce 161, Vonoklasy 252 28
Jméno: Ing. Ivan Kočárník CSc. 4.9.2015 - 11.1.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2015
Adresa: K Bukovce 161, Vonoklasy 252 28
Jméno: Dariusz Jacek Krawiec 21.8.2014 - 23.2.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2014 do 21.1.2016
Ve funkci: od 3.7.2014 do 21.1.2016
Adresa: ul. Klonova 19 , Magdalenka Polská republika
Jméno: Rafał Sekuła 6.9.2013 - 4.4.2016
Funkce: člen
Trvání členství: od 24.6.2013 do 11.3.2016
Ve funkci: do 11.3.2016
Adresa: ul. Wspólna 3 , Zielonki Polská republika
Jméno: Piotr Chełmiński 6.9.2013 - 5.8.2016
Funkce: člen
Trvání členství: od 24.6.2013 do 24.6.2016
Ve funkci: do 24.6.2016
Adresa: ks. T. Boguckiego 3A m.87 , Varšava Polská republika
Jméno: Zdeněk Černý 6.9.2013 - 16.8.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2013 do 30.6.2016
Ve funkci: do 30.6.2016
Adresa: K Oboře 421, Loučeň 289 37
Jméno: Krystian Pater 6.9.2013 - 16.8.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2013 do 30.6.2016
Ve funkci: do 30.6.2016
Adresa: Polská republika
Plock, Wiśniewskiego 28, 09400
Jméno: Wojciech Jásiński 18.5.2016 - 16.8.2016
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 7.4.2016 do 21.6.2016
Ve funkci: od 7.4.2016 do 21.6.2016
Adresa: ul. Lachmana 14m. 25 , 09-407 Płock Polská republika
Jméno: Zbigniew Leszczyński 18.5.2016 - 16.8.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.4.2016 do 21.6.2016
Ve funkci: od 7.4.2016 do 21.6.2016
Adresa: Rogielniczki 21 , 09-213 Gozdowo Polská republika
Jméno: Bogdan Dzudzewicz 4.9.2015 - 2.3.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2015 do 18.1.2017
Ve funkci: do 18.1.2017
Adresa: Akacjowa 5 , 5807 Podkowa Leśna Polská republika
Jméno: Sławomir Robert Jędrzejczyk 21.8.2014 - 21.8.2017
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2014 do 29.7.2017
Ve funkci: od 3.7.2014 do 29.7.2017
Adresa: ul. Rabatkowa 9 , Łódź Polská republika
Jméno: Piotr Robert Kearney 21.8.2014 - 21.8.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2014 do 30.6.2017
Ve funkci: od 1.7.2014 do 30.6.2017
Adresa: ul. A. Mickiewicza 63/51 , Sopot Polská republika
Jméno: Wojciech Jasiński 16.8.2016 - 11.4.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.6.2016 do 8.3.2018
Ve funkci: od 21.6.2016 do 21.2.2018
Adresa: ul. Lachmana, 14 m. 25 , Płock Polská republika
Jméno: Grażyna Baka 16.8.2016 - 11.4.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2016 do 6.3.2018
Ve funkci: od 25.6.2016 do 6.3.2018
Adresa: ul. Warszawska 58B/60 , Varšava Polská republika
Jméno: Krystian Pater 16.8.2016 - 11.4.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2016
Ve funkci: od 1.7.2016
Adresa: Wiśniewskiego 28 , Płock Polská republika
Jméno: Rafal Maciej Pasieka 21.8.2017 - 11.4.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.6.2017 do 7.3.2018
Ve funkci: od 7.6.2017 do 7.3.2018
Adresa: ul. Willowa 9 , Dluga Szlachecka Polská republika
Jméno: Krystian Pater 11.4.2018 - 1.6.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2016 do 6.4.2018
Ve funkci: od 8.11.2017 do 6.4.2018
Adresa: Wiśniewskiego 28 , Płock Polská republika
Jméno: Zbigniew Leszczyński 16.8.2016 - 29.8.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.6.2016
Ve funkci: od 21.6.2016
Adresa: Małachowskiego 4b/4 , Płock Polská republika
Jméno: Ing. Ivan Kočárník CSc. 11.1.2016 - 5.11.2018
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2015 do 25.6.2018
Ve funkci: od 16.9.2015 do 25.6.2018
Adresa: K Bukovce 161, Vonoklasy 252 28
Jméno: Jacek Kosuniak 21.8.2017 - 5.11.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.7.2017 do 28.6.2018
Ve funkci: od 2.7.2017 do 28.6.2018
Adresa: Nowolipie 20/59 , Varšava Polská republika
Jméno: Rafał Warpechowski 21.2.2018 - 5.11.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.11.2017 do 28.6.2018
Ve funkci: od 8.11.2017 do 28.6.2018
Adresa: ul. Hajoty 49 , Varšava Polská republika
Jméno: Wioletta Kandziak 1.6.2018 - 5.11.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.3.2018 do 28.6.2018
Ve funkci: od 7.3.2018 do 28.6.2018
Adresa: Doroszewskiego 13/5 , Varšava Polská republika
Jméno: Robert Harasimiuk 1.6.2018 - 5.11.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.3.2018 do 28.6.2018
Ve funkci: od 9.3.2018 do 28.6.2018
Adresa: Sady Źoliborskie 15a m. 1 , Varšava Polská republika
Jméno: Janusz Jakub Szurski 1.6.2018 - 5.11.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.3.2018 do 28.6.2018
Ve funkci: od 8.3.2018 do 28.6.2018
Adresa: Hanki Czaki 4 m 10 , Varšava Polská republika
Jméno: Zbigniew Leszczyński 1.6.2018 - 5.11.2018
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.6.2016 do 28.6.2018
Ve funkci: od 22.2.2018 do 28.6.2018
Adresa: Malachovskiego 4B/4 , Plock Polská republika
Jméno: Robert Jasiński 5.11.2018 - 14.2.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2018 do 26.11.2018
Ve funkci: od 28.6.2018 do 26.11.2018
Adresa: Al. Komisji Edukacji Narodowej 36/7 , Varšava, Polská republika Polská republika

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Doc.Ing. Tomáš Herink Ph.D.
Člen statutárního orgánu: Miroslaw Kastelik
Člen statutárního orgánu: Tomasz Wiatrak
Člen statutárního orgánu: Maciej Andrzej Libiszewski
Člen statutárního orgánu: Katarzyna Barbara Woš
Člen statutárního orgánu: Krzysztof Jerzy Zdziarsky

Vlastníci firmy UNIPETROL, a.s. IČO: 61672190

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 18 133 500 000 Kč - 21.7.1997
zakladni 7 582 670 000 Kč - 5.5.1997 - 21.7.1997
zakladni 7 555 060 000 Kč - 22.1.1996 - 5.5.1997
zakladni 5 000 000 Kč - 17.2.1995 - 22.1.1996

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na majitele 100 Kč 181 334 764 21.8.2014
Akcie na majitele 100 Kč 181 334 764 21.7.1997 - 21.8.2014
Akcie na jméno 1 000 Kč 7 582 672 5.5.1997 - 21.7.1997
Akcie na jméno 1 000 Kč 7 555 058 22.1.1996 - 5.5.1997
Akcie na jméno 5 000 000 Kč 1 17.2.1995 - 22.1.1996

Sbírka Listin UNIPETROL, a.s. IČO: 61672190

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 3020/SL 151 ostatní usnesení DR (změny ve složení představenstva) Městský soud v Praze 13.1.2015 18.2.2016 11.3.2016 2
B 3020/SL 150 ostatní zápis VH Městský soud v Praze 18.12.2015 15.2.2016 26.2.2016 3
B 3020/SL 149 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2014,i v AJ Městský soud v Praze 31.12.2014 22.1.2016 28.1.2016 564
B 3020/SL 148 ostatní zápis z jednání řádné VH Městský soud v Praze 2.6.2015 24.7.2015 14.9.2015 27
B 3020/SL 147 ostatní usnesení DR Městský soud v Praze 2.6.2015 24.7.2015 14.9.2015 2
B 3020/SL 146 ostatní usnesení představenstva Městský soud v Praze 3.6.2015 24.7.2015 14.9.2015 2
B 3020/SL 145 stanovy společnosti Městský soud v Praze 2.6.2015 1.7.2015 2.7.2015 22
B 3020/SL 144 ostatní usnesení č. 1 Městský soud v Praze 23.3.2015 27.4.2015 1.6.2015 2
B 3020/SL 143 ostatní usnesení č. 11 Městský soud v Praze 24.3.2015 27.4.2015 1.6.2015 2
B 3020/SL 142 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora v cizím jazyce Městský soud v Praze 31.12.2013 8.1.2015 15.1.2015 223
B 3020/SL 141 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 8.1.2015 15.1.2015 212
B 3020/SL 140 ostatní zápis z řádné VH Městský soud v Praze 25.6.2014 21.7.2014 25.9.2014 19
B 3020/SL 139 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.5.2014 30.6.2014 5.8.2014 22
B 3020/SL 138 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora v anglickém jazyce Městský soud v Praze 31.12.2012 3.3.2014 5.3.2014 205
B 3020/SL 137 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora v českém jazyce Městský soud v Praze 31.12.2012 3.3.2014 5.3.2014 205
B 3020/SL 136 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.6.2013 15.1.2014 22.1.2014 36
B 3020/SL 135 ostatní zápis z jednání řádné VH Městský soud v Praze 24.6.2013 7.8.2013 20.9.2013 27
B 3020/SL 134 ostatní usnesení DR/předs. Městský soud v Praze 8.4.2013 17.5.2013 27.5.2013 2
B 3020/SL 133 ostatní usnesení předs. Městský soud v Praze 8.4.2013 18.4.2013 3.5.2013 2
B 3020/SL 132 ostatní usnesení DR/odvolání z funkce předs. Městský soud v Praze 8.4.2013 18.4.2013 3.5.2013 2
B 3020/SL 131 ostatní usnesení DR/předs. Městský soud v Praze 6.2.2013 7.3.2013 5.4.2013 2
B 3020/SL 130 ostatní usnesení DR/ volba předs. Městský soud v Praze 5.12.2012 7.1.2013 5.3.2013 2
B 3020/SL 129 ostatní usnesení předs. Městský soud v Praze 5.12.2012 7.1.2013 5.3.2013 2
B 3020/SL 128 ostatní usnesení předs. Městský soud v Praze 12.9.2012 8.10.2012 5.3.2013 2
B 3020/SL 127 výroční zpráva r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 7.1.2013 14.1.2013 207
B 3020/SL 126 ostatní usnesení představenstva Městský soud v Praze 12.9.2012 26.11.2012 27.11.2012 1
B 3020/SL 125 ostatní - Zápis z jednání VH Městský soud v Praze 5.6.2012 24.7.2012 12
B 3020/SL 124 ostatní usnesení předs. Městský soud v Praze 21.3.2012 25.4.2012 2
B 3020/SL 123 ostatní DR/volba předs. Městský soud v Praze 28.3.2012 25.4.2012 2
B 3020/SL 122 ostatní odvolání čl.předs. Městský soud v Praze 13.12.2011 7.2.2012 2
B 3020/SL 121 ostatní doplnění za rok 2010 Městský soud v Praze 8.11.2011 12.1.2012 24.1.2012 1
B 3020/SL 120 ostatní - zápis z VH Městský soud v Praze 30.6.2011 9.8.2011 20.8.2011 13
B 3020/SL 118 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora -r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 2.6.2011 6.6.2011 166
B 3020/SL 116 ostatní usnesení DR/představenstvo Městský soud v Praze 24.9.2010 22.10.2010 15.11.2010 2
B 3020/SL 115 ostatní odstoupení z funkce Městský soud v Praze 24.9.2010 22.10.2010 15.11.2010 2
B 3020/SL 114 výroční zpráva r.2009 - příloha Městský soud v Praze 31.12.2009 10.11.2010 11.11.2010 1
B 3020/SL 113 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 10.11.2010 11.11.2010 225
B 3020/SL 111 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 18.6.2010 9.8.2010 6.10.2010 18
B 3020/SL 110 notářský zápis NZ 365/2010 Městský soud v Praze 18.6.2010 24.8.2010 6.10.2010 21
B 3020/SL 109 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 10.12.2009 9.2.2010 18.2.2010 12
B 3020/SL 107 notářský zápis NZ 590/2009 Městský soud v Praze 9.12.2009 9.2.2010 18.2.2010 18
B 3020/SL 106 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 9.12.2009 9.2.2010 18.2.2010 1
B 3020/SL 105 ostatní odstoupení z funkce Městský soud v Praze 9.12.2009 9.2.2010 18.2.2010 1
B 3020/SL 99 podpisové vzory Městský soud v Praze 9.11.2009 17.12.2009 20.1.2010 3
B 3020/SL 101 podpisové vzory -bez data Městský soud v Praze 17.12.2009 20.1.2010 3
B 3020/SL 97 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2008 8.1.2010 11.1.2010 212
B 3020/SL 96 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 30.9.2008 1.10.2008 216
B 3020/SL 95 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.6.2008 19.8.2008 26.8.2008 32
B 3020/SL 93 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 21.8.2008 25.8.2008 216
B 3020/SL 92 ostatní - usnesení DR Městský soud v Praze 28.3.2008 26.5.2008 3
B 3020/SL 91 ostatní - usnesení DR Městský soud v Praze 28.3.2008 26.5.2008 3
B 3020/SL 90 ostatní - usnesení DR Městský soud v Praze 28.3.2008 26.5.2008 3
B 3020/SL 89 ostatní - odstoupení z funkce Městský soud v Praze 28.2.2008 26.5.2008 4
B 3020/SL 88 ostatní - usnesení představenstva Městský soud v Praze 10.7.2007 15.10.2007 2
B 3020/SL 87 ostatní - usnesení DR Městský soud v Praze 28.6.2007 15.10.2007 3
B 3020/SL 86 ostatní - usnesení DR Městský soud v Praze 30.8.2007 15.10.2007 3
B 3020/SL 85 podpisové vzory Městský soud v Praze 17.9.2007 15.10.2007 1
B 3020/SL 84 podpisové vzory Městský soud v Praze 2.10.2007 15.10.2007 3
B 3020/SL 82 podpisové vzory Městský soud v Praze 5.9.2007 12.9.2007 1
B 3020/SL 81 ostatní usnesení dozorčí rady Městský soud v Praze 30.8.2007 12.9.2007 3
B 3020/SL 83 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 28.6.2007 31.8.2007 23
B 3020/SL 75 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 16.8.2007 31.8.2007 240
B 3020/SL 74 účetní závěrka - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 16.8.2007 31.8.2007 38
B 3020/SL 80 podpisové vzory Městský soud v Praze 15.8.2007 16.8.2007 3
B 3020/SL 79 podpisové vzory Městský soud v Praze 28.2.2007 16.8.2007 3
B 3020/SL 78 ostatní - zápis mimoř. VH Městský soud v Praze 5.3.2007 30.7.2007 8
B 3020/SL 77 podpisové vzory Městský soud v Praze 26.2.2007 30.7.2007 4
B 3020/SL 76 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.8.2006 30.7.2007 31
B 3020/SL 73 ostatní usnes.představenstva č.9/40/06 Městský soud v Praze 7.11.2006 20.3.2007 0
B 3020/SL 72 podpisové vzory Městský soud v Praze 5.12.2006 2.3.2007 0
B 3020/SL 71 podpisové vzory Městský soud v Praze 11.12.2006 2.3.2007 0
B 3020/SL 70 podpisové vzory +ČP-1x Městský soud v Praze 27.11.2006 8.2.2007 0
B 3020/SL 67 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 24.3.2006 16.11.2006 0
B 3020/SL 66 podpisové vzory +ČP-1x Městský soud v Praze 8.11.2006 16.11.2006 0
B 3020/SL 69 ostatní -zápis z jed.mimořádné VH Městský soud v Praze 13.4.2006 7.11.2006 0
B 3020/SL 68 ostatní -usnesení č.3/13/05 DR Městský soud v Praze 8.12.2005 7.11.2006 0
B 3020/SL 65 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 22.6.2006 12.10.2006 12.10.2006 0
B 3020/SL 64 podpisové vzory +čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 4.8.2006 12.10.2006 12.10.2006 0
B 3020/SL 58 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 6.10.2006 9.10.2006 173
B 3020/SL 63 účetní závěrka r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 21.8.2006 21.8.2006 9
B 3020/SL 62 účetní závěrka r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 21.8.2006 21.8.2006 3
B 3020/SL 61 účetní závěrka r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 21.8.2006 21.8.2006 10
B 3020/SL 60 podpisové vzory +čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 31.7.2006 21.8.2006 21.8.2006 0
B 3020/SL 59 podpisové vzory +čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 8.8.2006 21.8.2006 21.8.2006 0
B 3020/SL 57 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 20.2.2006 20.2.2006 158
B 3020/SL 56 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 29.8.2005 6.12.2005 0
B 3020/SL 55 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 18.10.2005 6.12.2005 0
B 3020/SL 51 notářský zápis -NZ214/05 Městský soud v Praze 8.6.2005 12.9.2005 0
B 3020/SL 50 podpisové vzory Městský soud v Praze 8.6.2005 12.9.2005 0
B 3020/SL 49 ostatní -výp.záp.zased.představenstva Městský soud v Praze 8.6.2005 12.9.2005 0
B 3020/SL 47 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.11.2004 22.11.2004 25.1.2005 0
B 3020/SL 46 notářský zápis -NZ277/04+přílohy Městský soud v Praze 17.6.2004 25.1.2005 0
B 3020/SL 44 ostatní -výpis z mimoř.představenstva Městský soud v Praze 21.6.2004 25.1.2005 0
B 3020/SL 42 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 25.1.2005 0
B 3020/SL 41 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 6.8.2004 9.8.2004 0
B 3020/SL 39 ostatní výpis ze zápisu zased.představ Městský soud v Praze 30.1.2004 10.5.2004 0
B 3020/SL 37 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 9.4.2004 21.4.2004 0
B 3020/SL 36 ostatní zpráva představenstva za r. 02 Městský soud v Praze 16.7.2003 15.9.2003 0
B 3020/SL 35 ostatní zpráva o vztaz. v r. 2002 Městský soud v Praze 24.3.2003 16.7.2003 15.9.2003 0
B 3020/SL 34 účetní závěrka, výroční zpráva r.2002,zpráva audit Městský soud v Praze 31.12.2002 16.7.2003 15.9.2003 0
B 3020/SL 31 ostatní -výpis ze zas.předst. Městský soud v Praze 7.2.2003 26.5.2003 0
B 3020/SL 28 notářský zápis NZ 19/2003 Městský soud v Praze 17.1.2003 26.5.2003 0
B 3020/SL 27 notářský zápis, stanovy společnosti NZ18/2003 Městský soud v Praze 17.1.2003 26.5.2003 0
B 3020/SL 26 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora rok 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 8.8.2002 9.8.2002 0
B 3020/SL 23 notářský zápis NZ 280/2002 Městský soud v Praze 13.6.2002 30.7.2002 31.7.2002 30
B 3020/SL 20 ostatní návrh sml. o vkladu č.podniku Městský soud v Praze 5.3.2002 20.3.2002 39
B 3020/SL 25 notářský zápis NZ 342/2001 Městský soud v Praze 29.6.2001 22.1.2002 22
B 3020/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 28.11.2001 5.12.2001 0
B 3020/SL 18 podpisové vzory 5 x Městský soud v Praze 17.8.2001 0
B 3020/SL 16 notářský zápis NZ 342/2001 Městský soud v Praze 29.6.2001 17.8.2001 22
B 3020/SL 15 notářský zápis NZ 341/2001 Městský soud v Praze 29.6.2001 17.8.2001 0
B 3020/SL 13 notářský zápis NZ 112/2000 Městský soud v Praze 18.8.2000 17.8.2001 17
B 3020/SL 12 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 8/99 Městský soud v Praze 29.1.1999 10.8.2001 17.8.2001 49
B 3020/SL 10 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 8.2.2001 0
B 3020/SL 9 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.1.2001 23.1.2001 31.1.2001 0
B 3020/SL 8 notářský zápis NZ 231/99 Městský soud v Praze 19.8.1999 22.11.2000 17
B 3020/SL 7 účetní závěrka -za rok 1998 Městský soud v Praze 31.12.1998 22.11.2000 0
B 3020/SL 6 účetní závěrka r.1994,1995,1996 Městský soud v Praze 11.8.1999 0
B 3020/SL 4 ostatní - zápis z jednání předst. Městský soud v Praze 1.8.1997 11.8.1999 0
B 3020/SL 2 posudek znalce 9x Městský soud v Praze 11.8.1999 258
B 3020/SL 5 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 50/98 Městský soud v Praze 29.5.1998 9.2.1999 0
B 3020/SL 3 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 546/97 Městský soud v Praze 15.7.1997 29.9.1997 36
B 3020/SL 1 notářský zápis NZ 49/97 - projekt sloučení Městský soud v Praze 27.3.1997 21.7.1997 75
B 3020/SL 54 ostatní -usnesení č.5/10/05 DR Městský soud v Praze 29.8.2005 0
B 3020/SL 53 ostatní -zápis ze 72.zasedání DR Městský soud v Praze 8.6.2005 0
B 3020/SL 52 ostatní výpis ze zápisu mimoř.zased.DR Městský soud v Praze 29.8.2005 0
B 3020/SL 48 ostatní -zápis ze 72.zasedání DR Městský soud v Praze 8.6.2005 0
B 3020/SL 45 ostatní -výpis z 61.zasedání DR Městský soud v Praze 18.6.2004 0
B 3020/SL 43 ostatní -výpis ze 62.zasedání DR Městský soud v Praze 23.7.2004 0
B 3020/SL 40 ostatní výpis z 57.zasedání DR Městský soud v Praze 20.2.2004 1
B 3020/SL 38 ostatní výpis z 56.zasedání DR Městský soud v Praze 23.1.2004 3

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení UNIPETROL, a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu UNIPETROL, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.