Temposervis, a.s. IČO: 25783998

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Temposervis, a.s. a bylo jí přiděleno IČO 25783998.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Temposervis, a.s. byla založena v roce 1999. Firma již ukončila svou činnost. V jejím vedení se dosud vystřídalo 14 osob.

Základní údaje o Temposervis, a.s. IČO: 25783998

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 8.9.1999
Spisová značka: B 6039
IČO: 25783998
Obchodní firma: Temposervis, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 8.9.1999
Stav subjektu: Tuzemská - Zaniklý
Datum zápisu: 8.9.1999
Datum zániku: 21.4.2008
Společnost Temposervis, a.s. zanikla bez likvidace fúzí sloučením s nástupnickou společností Temposervis CZ a.s., se sídlem Praha 4, Krč, Točitá č.p. 1964, č.or. 34, PSČ: 140 00, IČ: 267 07 276, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Pra ze, oddíl B, vložka 7750, která jako nástupnická společnost převzala jmění zanikající společnosti. 21.4.2008 - 21.4.2008
dne 28.3.2007 přijal jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v tomto znění: Společnost LUCAVA LIMITED, jako jediný akcionář Společnosti, rozhodl: Za prvé: Jediný akcionář společnosti Temposervis, a.s. prohlašuje, že se před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdává přednostního práva na upisování nových akcií dle ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku v platném znění a neuplatní své přednos tní právo na úpis nových akcií Společnosti. Za druhé: Jediný akcionář společnosti Temposervis, a.s., rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií takto: a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 37.400.000,- Kč (slovy: třicet sedm milionů čtyři sta tisíc korun českých) ze stávající částky 290.000.000,- Kč (slovy: dvě stě devadesát milionů korun českých) na novou částku 327.400. 000,- Kč (slovy: tři sta dvacet sedm milionů čtyři sta tisíc korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurs všech dříve upsaných akcií je zcela splace n. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je posílení vnitřních zdrojů financování společnosti; b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 374 (slovy: tři sta sedmdesáti čtyř) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), znějících na jméno, vydaných v listinné podobě. Emis ní kurs každé jedné takto upisované akcie činí 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), tzn. bude odpovídat jmenovité hodnotě každé jedné akcie. Emisní kurs všech upisovaných akcií činí 37.400.000,- Kč (slovy: třicet sedm milionů čtyři sta tis íc korun českých). Emisní ážio je nulové; c) Jediný akcionář společnosti se vzdal přednostního práva na úpis nových akcií a jeho přednostní právo na úpis nových akcií Společnosti se tudíž v souladu s ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku v platném znění neuplatní. Všechny nové akcie budou upsán y předem určeným zájemcem, kterým je jediný akcionář, tj. společnost LUCAVA LIMITED, se sídlem P.C.1065, Nicosia, Florinis 11, CITY FORUM, 5th floor, Flat/Office 504, Kyperská republika, registrační číslo: HE 172449; d) Jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění a která musí obsahovat náležitosti dle ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění; e) lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva se stanovuje 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií Společnosti. Návrh smlouvy o upsání akcií vyhotoví Společnost a doručí jej Jedinému akcionáři do 10 dnů ode dne zápi su usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a současně mu oznámí lhůtu a místo pro upsání nových akcií, a to doporučeným dopisem na adresu sídla právního zástupce Jediného akcionáře; f) místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva, tedy místo doručení návrhu smlouvy o upsání akcií a uzavření smlouvy o upsání akcií, bude kancelář sídla společnosti Temposervis a.s., na adrese Čestlice, V Oblouku 128, PSČ: 252 43, ve stranami dohodnutém termínu; g) ve smyslu ust. § 163 odst. 3 a § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku v platném znění rozhoduje Jediný akcionář o připuštění možnosti započtení části peněžité pohledávky vůči společnosti Temposervis, a.s., kterou má společnost LUCAVA LIMITED, a to ve výši 37.400.000,- Kč (slovy: třicet sedm milionů čtyři sta tisíc korun českých), přičemž celková výše pohledávky činí ke dni 28.2.2007 částku 146.443.230,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet šest milionů čtyři sta čtyřicet tři tisíce dvě stě třicet korun če ských), na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 20.4.2006 mezi společností LUCAVA LIMITED, jako věřitelem, a společností Temposervis, a.s., jako dlužníkem, proti pohledávce společnosti Temposervis, a.s. vůči společnosti LUCAVA LIMITED na splacení emisníh o kursu všech nově upisovaných akcií. Stanovují se tato pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: (i) návrh smlouvy o započtení vyhotoví Společnost a doručí jej Jedinému akcionáři společně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií (dle písm e) a f) tohoto usnesení); (ii) pohledávku Jediného akcionáře k započtení představuje část nesplacené půjčky poskytnuté Jediným akcionářem Společnosti podle smlouvy o půjčce ze dne 20.4.2006, uzavřené mezi společností LUCAVA LIMITED, jako věřitelem, a společností Temposervis, a.s., jako dlužníkem, v nominální hodnotě celkem 146.443.230,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet šest milionů čtyři sta čtyřicet tři tisíce dvě stě třicet korun českých), přičemž započtena bude část pohledávky ve výši 37.400.000,- Kč (slovy: třicet sedm milionů čt yři sta tisíc korun českých); (iii) smlouvou o započtení bude splacen celý emisní kurs nově upsaných akcií Společnosti; (iv) smlouva o započtení musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny; (v) smlouva o započtení musí být uzavřena ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení jejího návrhu (dle písm. e) tohoto usnesení. Za třetí: Jediný akcionář společnosti Temposervis, a.s., ukládá představenstvu, aby: a) do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu podalo návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku; b) vypracovalo jménem Společnosti návrh smlouvy o upsání akcií a doručilo jej Jedinému akcionáři do 10 dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; c) vypracovalo jménem Společnosti návrh smlouvy o započtení shora uvedené peněžité pohledávky a doručilo jej Jedinému akcionáři do 10 dnů od dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; d) bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o započtení pohledávky podalo návrh na zápis nové výše základního kapitálu Společnosti tak, že nová výše základního kapitálu Společnosti bude činit 327.400.000,- Kč (slovy: tři sta dvacet sedm milionů čtyři st a tisíc korun českých) a základní kapitál bude rozdělen na 3 274 kusů akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč. 3.4.2007 - 2.7.2007
Mimořádná valná hromada rozhodla dne 25. září 2002 o zvýšení základního kapitálu společnosti za těchto podmínek: 1. Základní kapitál Emitenta se zvyšuje ze současné výše 80.000.000,- Kč na částku 290.000.000,- Kč tj. o částku 210.000.000,- Kč. 2. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je posílení kapitálového vybavení společnosti Temposervis, a.s. (dále též " Emitent") při realizaci jejího podnikatelského záměru prezentovaného akcionářům společnosti. Představenstvo Emitenta prohlašuje, že všechny dříve upsané akcie byly v plném rozsahu splaceny a zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií je tudíž přípustné. 3. Základní kapitál bude zvýšen úpisem 2.100 nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě jednoho kusu akcie 100.000 Kč, znějících na jméno, vydaných v listinné podobě. Akcie nebudou registrované. S akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dříve vydanými. Akcie mohou být na základě rozhodnutí představenstva vydány jako hromadné akcie nahrazující jednotlivé akcie. 4. Úpis všech akcií v plném rozsahu navrhovaného zvýšení základního kapitálu bude nabídnut ZETA OSTEUROPE HOLDING S.A., se sídlem v Lucembursku, 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, reg. po číslem B77.695 v Register of Commerce and Companies of Luxembourg, dále jen "Upisovatel". Valná hromada pověřuje představenstvo Emitenta, aby projednalo a uzavřelo v souladu s tímto usnesením s Upisovatelem smlouvu o úpisu akcií. Lhůta pro uzavření smlouvy činí 14 dní ode dne doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií Upisovateli. 5. Upisování akcií nad výše uvedenou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipuští. 6. Emisní kurz jedné upisované akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč činí 100.000 Kč. Emisní kurz bude splacen výhradně peněžitým vkladem. 7. Peněžitý vklad s výjimkou části vkladu splaceného formou zápočtu dle bodu 8. bude splácen na účet Emitenta, uvedený ve smlouvě o úpisu akcií. Upisovatel je povinen splatit hodnotu upsaných akcií tak, že 92.000.000,- Kč ( 43,8%) hodnoty upsaných akcií ( emisní kurz upsaných akcií vynásobený jejich počtem) bude splacen formou započtení do 30-ti dnů ode dne úpisu akcií, 55.000.000,- Kč (26,2%) hodnoty upsaných akcií bude splaceno do 15.12.2002 a zbývajících 63.000.000,- Kč ( 30%) bude splaceno do 31.3.2003. 8. Emitent má k datu mimořádné valné hromady závazky z titulu přijatého úvěru tvořené jistinou ve výši 92.000.000,- Kč a příslušnými úroky vůči společnosti ZETA OSTEUROPE HOLDING S.A., se sídlem v Lucembursku, 398, route d'Esch, L 1471 Luxembourg, reg. po číslem B77.695 v Register of Commerce and Companies of Luxembourg. Vzhledem k tomu, že cílem zvýšení základního kapitálu je rovněž posílení finanční stability společnosti a zejména snížení úvěrového zatížení, valná hromada výslovně uděluje souhlas, aby část závazku upisovatele ZETA OSTEUROPE HOLDING S.A. splatit emisní kurz upsaných akcií byla započtena proti pohledávce ZETA OSTEUROPE HOLDING S.A. ze emitentem z titulu poskytnutého úvěru a to v rozsahu 92.000.000,- Kč s tím, že zbývající část emisního kurzu bude splacena postupem podle bodu 7. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 9. Valná hromada ukládá představenstvu, aby bez zbytečného odkladu zajistilo zápis skutečností vyplývajících z rozhodnutí mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku. 6.11.2002 - 14.4.2003
Mimořádná valná hromada rozhodla dne 21.11.2001 o zvýšení základního kapitálu společnosti za těchto podmínek. 1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní výše 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) o částku 79.000.000,- Kč (slovy: sedmdesátdevětmilionů korun českých) na částku 80.000.000,- Kč (slovy: osmdesátmilionů korun českých) upsáním 790 (slovy: sedmsetdevadesát) nových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíc korun českých). S akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dříve vydanými. 2) Úpis všech akcií v plném rozsahu navrhovaného zvýšení základního kapitálu bude nabídnut ZETA OSTEUROPE HOLDING S.A., se sídlem v Lucembursku, L-2132 Luxembourg, 8, RUE MARIE-THERÉSE, reg.pod číslem B77.695 v Register of Commerce and Companies and Companies of Luxembourg, dále jen "Upisovatel". Valná hromada pověřuje představenstvo Temposervis, a.s., aby projednalo a uzavřelo v souladu s tímto usnesením s Upisovatelem smlouvu o úpisu akcií. Lhůta pro uzavření smlouvy činí 14 dní ode dne doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií Upisovateli. 3) Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti (dále jen eminent) je posílení finanční pozice emenenta při realizaci podnikatelského záměru společnosti a snížení úrokového zatížení eminenta. Valná hromada konstatuje, že všechny dříve upsané akcie byly splaceny a zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií, které budou spláceny peněžitými vklady, je přípustné. 4) Akcie nebudou registrovány. Akcie mohou být na základě rozhodnutí představenstva a po dohodě s upisovatelem vydány dle § 5 odst.3 zákona o cenných papírech č.591/1992 Sb., jako hromadné listinné akcie nahrazující jednotlivé akcie. 5) Upisování akcií nad výše uvedenou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 6) Emisní kurs jedné upisované akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč činí 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) za jednu akcii. Emisní kurs bude splacen výhradně peněžitým vkladem. 7) Eminent má k datu konání valné hromady závazky z titulu přijatého úvěru tvořené jistinou ve výši 90.000.000,- Kč a příslušnými úroky vůči Upisovateli. Vzhledem k tomu, že cílem zvýšení základního kapitálu je posílení finanční stability společnosti a snížení úvěrového zatížení, valná hromada uděluje souhlas, aby závazek Upisovatele splatit emisní kurs upsaných akcií byl v plném rozsahu započten proti pohledávce Upisovatele vůči Emitentovi z titulu poskytovaného úvěru. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. valná hromada pověřuje představenstvo projednáním a uzavřením této dohody s Upisovatelem. 3.1.2002 - 10.4.2002

Aktuální kontaktní údaje Temposervis, a.s.

Kontakty na Temposervis, a.s. IČO: 25783998

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Točitá 1964/34 , Praha 140 00 2.7.2007 - 21.4.2008
Sídlo: V Oblouku 128 , Čestlice 251 01 7.7.2003 - 2.7.2007
Sídlo: náměstí Hrdinů 1634/3 , Praha 140 00 22.10.2001 - 7.7.2003
Sídlo: Italská 1219/2 , Praha 120 00 8.9.1999 - 22.10.2001

Obory činností Temposervis, a.s. IČO: 25783998

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
velkoobchod 27.4.2004 - 21.4.2008
maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím 27.4.2004 - 21.4.2008
technické činnosti v dopravě 27.4.2004 - 21.4.2008
pronájem a půjčování věcí movitých 27.4.2004 - 21.4.2008
realitní činnost 27.4.2004 - 21.4.2008
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 27.4.2004 - 21.4.2008
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 27.4.2004 - 21.4.2008
opravy silničních vozidel 22.10.2001 - 21.4.2008
inženýrská činnost v investiční výstavbě 22.10.2001 - 21.4.2008
údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 22.10.2001 - 21.4.2008
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 22.10.2001 - 21.4.2008
zpracování dat, služby databank, správa sítí 22.10.2001 - 21.4.2008
reklamní činnost a marketing 22.10.2001 - 21.4.2008
pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě 22.10.2001 - 21.4.2008
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb, zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor 8.9.1999 - 22.10.2001
činnost organizačních a ekonomických poradců 8.9.1999 - 21.4.2008
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 8.9.1999 - 21.4.2008
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 8.9.1999 - 21.4.2008
obstaravatelská činnost při koupi zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 8.9.1999 - 21.4.2008
nákup, prodej a správa pohledávek, factoring 8.9.1999 - 21.4.2008

Vedení firmy Temposervis, a.s. IČO: 25783998

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti je oprávněn jednat každý člen představenstva samostatně. Jménem společnosti podepisují vždy buď předseda a člen představenstva společně nebo dva členové představenstva společně. 24.2.2006 - 21.4.2008
Jménem společnosti je oprávněn jednat a podepisovat samostatně předseda představenstva, nebo společně místopředseda představenstva a jeden člen. 3.1.2002 - 24.2.2006
Za společnost je oprávněn jednat pouze předseda představenstva. Za společnost je oprávněn podepisovat pouze předseda představenstva. 8.9.1999 - 3.1.2002
Jméno: Čestmír Sajda 8.9.1999 - 12.9.2000
Funkce: člen
Adresa: Dobratická 593 , 199 00 Praha 9 Česká republika
Jméno: Richard Benýšek 8.9.1999 - 12.9.2000
Funkce: člen
Adresa: Fischerova 707/8, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Ivan Kotek 12.9.2000 - 22.10.2001
Funkce: člen
Trvání členství: do 17.5.2001
Adresa: Milady Horákové 96 , 160 00 Praha 7 Česká republika
Jméno: Ing. Ivo Vlček 12.9.2000 - 22.10.2001
Funkce: člen
Adresa: Zahradníčkova 1124/14, Praha 150 00
Jméno: Ing. Ivo Vlček 22.10.2001 - 3.1.2002
Funkce: místopředseda
Ve funkci: od 6.6.2001 do 27.11.2001
Adresa: Zahradníčkova 1124/14, Praha 150 00
Jméno: Ing. Ivo Vlček 3.1.2002 - 7.7.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 31.7.2000 do 9.6.2003
Adresa: Zahradníčkova 1124/14, Praha 150 00
Jméno: Zbyněk Štěrba 8.9.1999 - 24.8.2004
Funkce: předseda
Trvání členství: do 9.6.2004
Ve funkci: do 9.6.2004
Adresa: K Netlukám 957, Praha 104 00
Jméno: Ing. Josef Marčík 22.10.2001 - 21.1.2005
Funkce: Člen
Trvání členství: od 17.5.2001 do 21.10.2004
Adresa: Polní 751, Ždánice 696 32
Jméno: Luděk Keltyčka 21.1.2005 - 20.4.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 22.10.2004 do 28.2.2005
Adresa: Na Husinci 1150, Rokycany 337 01
Jméno: Ing. Zbyněk Štěrba 24.8.2004 - 21.6.2005
Funkce: předseda
Trvání členství: od 9.6.2004 do 17.5.2005
Ve funkci: od 14.6.2004 do 17.5.2005
Adresa: K Netlukám 957, Praha 104 00
Jméno: Dr.Ing. Přemysl Vávra 3.1.2002 - 2.8.2005
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 21.11.2001 do 27.6.2005
Ve funkci: od 27.11.2001 do 27.6.2005
Adresa: Čihákova 978/25, Praha 190 00
Jméno: Ing. Petr Havlíček 20.4.2005 - 20.1.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.3.2005 do 22.9.2005
Adresa: 182, Ptice 252 18
Jméno: Mgr. Václav Slavíček 21.6.2005 - 2.7.2007
Funkce: předseda
Trvání členství: od 18.5.2005 do 17.4.2007
Ve funkci: od 18.5.2005 do 17.4.2007
Adresa: Ladislava Zápotockého 2264 , Kladno Česká republika
Jméno: Ing. Pavel Kuře 20.1.2006 - 2.7.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 27.9.2005 do 17.4.2007
Adresa: Karoliny Světlé 666, Hronov 549 31
Jméno: Ing. Vít Nantl 2.7.2007 - 30.10.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.4.2007 do 18.10.2007
Adresa: Notečská 562/14, Praha 181 00
Jméno: Ladislav Jírový 5.10.2005 - 21.4.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.9.2005
Adresa: Sídliště 841, Třemošná 330 11
Jméno: Oldřich Fiala 2.7.2007 - 21.4.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 18.4.2007
Ve funkci: od 1.5.2007
Adresa: Dlouhá 257, Vrané nad Vltavou 252 46

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: JUDr. Ivan Řezníček Ph.D. 8.9.1999 - 12.9.2000
Funkce: člen
Adresa: Mánesova 1525/64, Praha 120 00
Jméno: JUDr. Petr Hellmann 8.9.1999 - 12.9.2000
Funkce: člen
Adresa: Pod školou 990/9, Praha 150 00
Jméno: Martina Pařízková 8.9.1999 - 12.9.2000
Funkce: člen
Adresa: Na záhonech 1386/73, Praha 141 00
Jméno: Ing. Jiří Rebenda 12.9.2000 - 19.6.2001
Funkce: člen
Adresa: Spartakiádní 276/31, Ústí nad Labem 400 10
Jméno: Ing. Martin Dindoš 12.9.2000 - 22.10.2001
Funkce: člen
Trvání členství: do 17.5.2001
Adresa: Masarykova 690/20, Neratovice 277 11
Jméno: Ing. Jiří Rebenda 19.6.2001 - 12.9.2005
Funkce: předseda
Adresa: Spartakiádní 276/31, Ústí nad Labem 400 10
Jméno: JUDr. Radim Štengl 22.10.2001 - 12.9.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 17.5.2001 do 29.7.2005
Adresa: K Vltavě 785/42, Praha 143 00
Jméno: Ing. Ondřej Daněk 12.9.2000 - 20.1.2006
Funkce: člen
Trvání členství: do 30.9.2005
Adresa: Wolkerova 667, Benešov 256 01
Jméno: Ing. Jiří Rebenda 12.9.2005 - 24.2.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.8.2005 do 31.1.2006
Ve funkci: do 22.8.2005
Adresa: Spartakiádní 276/31, Ústí nad Labem 400 10
Jméno: Ing. Radek Musil 12.9.2005 - 2.7.2007
Funkce: předseda
Trvání členství: od 1.8.2005 do 7.9.2006
Ve funkci: od 22.8.2005 do 7.9.2006
Adresa: Svážná 941, Dobřichovice 252 29
Jméno: Marek Herold 24.2.2006 - 2.7.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 3.2.2006
Adresa: Za kovárnou 422/19, Praha 109 00
Jméno: Marek Herold 2.7.2007 - 30.10.2007
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 3.2.2006 do 18.10.2007
Ve funkci: od 17.4.2007 do 18.10.2007
Adresa: Za kovárnou 422/19, Praha 109 00
Jméno: Ing. Štefan Koštialik 2.7.2007 - 30.10.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.9.2006 do 18.10.2007
Adresa: Rychtáře Šimona 212/54, Praha 196 00
Jméno: Vladimír Karásek 20.1.2006 - 10.12.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.10.2005 do 19.11.2007
Adresa: U Hvězdy 2412, Kladno 272 01
Jméno: Ing. Miroslav Kotěšovec 10.12.2007 - 21.4.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 19.11.2007
Ve funkci: od 19.11.2007
Adresa: U Rybníka 653, Hovorčovice 250 64
Jméno: Mgr. Jana Fialová 10.12.2007 - 21.4.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.11.2007
Adresa: Dlouhá 257, Vrané nad Vltavou 252 46
Jméno: Lukáš Zach 10.12.2007 - 21.4.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.11.2007
Adresa: 29, Čečelovice 388 01

Vlastníci firmy Temposervis, a.s. IČO: 25783998

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 327 400 000 Kč 100% 10.5.2007 - 21.4.2008
zakladni 290 000 000 Kč 100% 14.4.2003 - 10.5.2007
zakladni 80 000 000 Kč 100% 10.4.2002 - 14.4.2003
zakladni 1 000 000 Kč 100% 19.6.2001 - 10.4.2002
zakladni 1 000 000 Kč 30% 8.9.1999 - 19.6.2001

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 3 274 10.5.2007 - 21.4.2008
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 2 900 14.4.2003 - 10.5.2007
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 800 10.4.2002 - 14.4.2003
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 10 3.1.2002 - 10.4.2002
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 10 8.9.1999 - 3.1.2002

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Temposervis, a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Temposervis, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.