STROJEXPORT a.s. Praha IČO: 00000990

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu STROJEXPORT a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 00000990.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem STROJEXPORT a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1989. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 35 osob. Společnost podniká(podnikala) v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Zprostředkovatelská činnost při koupi zboží za účelem jeho dalšího prodeje a Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uved. v příl. zák.č.455/91 Sb., o živn. podnikání a zboží tímto zákonem vyloučeného .

Základní údaje o STROJEXPORT a.s. IČO: 00000990

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 24.11.1989
Spisová značka: B 25
IČO: 00000990
Obchodní firma: STROJEXPORT a.s.
Právní forma: Akciová společnost 24.11.1989
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 24.11.1989
Usnesení mimořádné valné hromady o rozhodnutí o přechodu všech účastnických cenných papírů Společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře Společnosti, na hlavní akcionáře Společnosti, postupem dle § 183i a následných Obchodního zákoníku". 1. Určení hlavního akcionáře a údaje osvědčující identitu hlavního akcionáře Hlavním akcionářem Společnosti STROJEXPORT a.s. se sídlem Česká republika, Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ 110 00, IČ: 00000990, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25, je obchodní společnost Bold Eagle Ho ldings Inc. se sídlem, 5511 Silverside Road, Suite 105, okres New Castle, Wilmigton, Delaware ,USA registrovaná v obchodním registru státu Delaware v USA, (dále jen ?hlavní akcionář?), která vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení žádosti hlavního akcionáře o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této mimořádné valné hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu Společnosti, a se kterými je spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Hlavní akcionář čestně prohlašuje, že ke dni konání mimořádné valné hromady, tedy ke dni 28.01.2009, je vlastníkem celkem 181 ks (slovy: jednostoosmdesátjeden kus) listinných akcií na jméno vydaných Společností, ve jmenovité hodnotě 250.000 Kč (slovy: dvě stěpadesáttisíc korun českých), což představuje 94,76% (slovy: devadesátčtyři celých sedmdesátšest setin procenta, zaokrouhleno na dvě desetinná místa) podíl na hlasovacích právech a základním kapitálu Společnosti. Vlastnické právo hlavního akcionáře k akciím Společnosti je doloženo předložením listinných akcií. Hlavní akcionář požádal představenstvo Společnosti o svolání valné hromady Společnosti podle §183i odst. 1 obchodního zákoníku dne 6.12 2008. Ze všech výše uvedených skutečností vyplývá, že hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů podle § 183i a násl. obchodního zákoníku. 2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionáře Mimořádná valná hromada Společnosti rozhoduje podle § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účin ností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen ?den účinnosti přechodu akcií?). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníky budou osoby odlišné od hlavního akcionáře (dále i ?ostatní akcionáři?). 3. Výše protiplnění Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 24,58 Kč (slovy: dvacetčtyři celých korun českých padesátosm haléřů) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 25,- Kč (slovy: dvacetpět korun českých), ve výši 2.458,- Kč (slovy: dvatisícečtyřistapadesátosm korun českých) za každou jednu akcii Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 2.500 Kč (slovy: dvatisíce pětset korun českých). - Přiměřenost výše protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 1235-111/2008 ze dne 20.11.2008, vypracovaným INFO 7 ? znalecká organizace, s.r.o. se sídlem Sbíhavá 455/2, 162 00 Praha 6, IČ: 44266154, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5712, jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti dne 18.9.1966 (zn. 159/96-OOD) a zapsaný podle ustanovení § 21 odst. 3 zák. č. 36/67, o znalcích a tlumočnících, a ust. § 6 odst. 1 vyhl. č.37/67 Sb., ve znění pozdějších předpisů, do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaný ch pro znaleckou činnost v oborech ekonomika, strojírenství, hutnictví, stavebnictví a kybernetika, s rozsahem znaleckého oprávnění pro oceňování podniků, cena a odhady nemovitého, hmotného a nehmotného majetku, posuzování ekonomických analýz a projektů, posuzování bankov ních a finančních činností včetně oceňování cenných papírů atd. (dále jen ?znalecký posudek? a ?znalec?), zpracovaným pro účely požadavku uvedeného v § 183m odst. 1 obchodního zákoníku. Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že výše protiplnění je p řiměřená hodnotě účastnických cenných papírů Společnosti. 4. Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář poskytne, prostřednictvím banky, v souladu s § 183m zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění (dále jen ?obchodní zákoník?) protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám takto: a) v případě listinných akcií znějících na jméno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne odevzdání akcií. Dosavadní vlastníci akcií je předloží/odevzdají do třiceti dnů po přechodu vlastnického práva k akciím ostatních akcionářů na hlavn ího akcionáře. Podmínkou pro výplatu protiplnění je odevzdání akcií, které lze provést jedním z níže následujících způsobů: 1. osobně v sídle Společnosti na adrese Praha 1, Václavské náměstí 802/56, a to v pracovní dny od 09.00 do 14.00 hodin 2. zasláním na adresu sídla Společnosti, tj. na adresu Praha 1, Václavské náměstí 802/56 Při osobním předložení/odevzdání akcií je třeba společně s akciemi předložit platný občanský průkaz, případně cestovní pas, v případě právnických osob také výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence právnických osob ne starší tří měsíců. Oprávn ění fyzické osoby jednat v této věci za danou právnickou osobu musí vyplývat z výpisu z obchodního rejstříku anebo z písemné plné moci udělené statutárním orgánem právnické osoby. Bude-li oprávněná osoba zastoupena na základě plné moci, musí být její podp is, resp. podpis osoby či osob oprávněných jednat jejím jménem, na plné moci úředně ověřen. Při zaslání akcií je třeba připojit k zaslaným akciím písemnou žádost ke způsobu poskytnutí protiplnění. Podpis oprávněné osoby/akcionáře musí být na žádosti úředně ověřen. Oprávnění fyzické osoby podepisovat v této věci za danou právnickou osobu musí vyp lývat z připojeného výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence právnických osob ne starší tří měsíců anebo z písemné plné moci udělené statutárním orgánem právnické osoby. Výplatu protiplnění bude provádět na náklady hlavního akcionáře Československá obchodní banka, a. s., IČ 000 01 350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150 (dále jen ?Banka?) bez zbytečného odkladu poté, co jí Společnost předá údaje potřebné pro poskytnutí p rotiplnění. Protiplnění bude vypláceno dle volby oprávněné osoby bezhotovostním převodem na účet nebo peněžní poukázkou na adresu oprávněné osoby. Neodevzdá-li oprávněná osoba své akcie, nemůže dle § 183l odst. 5 obchodního zákoníku požadovat výplatu protiplnění. b) v případě zaknihovaných akcií znějících na majitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkový účet hlavního akcionáře v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem c enných papírů. Výplatu protiplnění bude provádět na náklady hlavního akcionáře Banka bez zbytečného odkladu poté, co jí Společnost předá údaje potřebné pro poskytnutí protiplnění, zejm. výpis z registru emitenta. Protiplnění bude vypláceno dle volby opráv něné osoby peněžní poukázkou na adresu oprávněné osoby uvedenou ve výpisu z registru emitenta nebo bezhotovostním převodem na účet, pokud oprávněná osoba doručí žádost o tento způsob výplaty. Žádost lze doručit poštou nebo osobně na adresu Československá obchodní banka, a. s., útvar Back office podílových fondů a výplat, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5. Žádost, ve které bude uvedeno bankovní spojení, musí být v písemné podobě a podpis oprávněné osoby musí být úředně ověřen. Při osobním předání žádosti op rávněnou osobou nemusí být její podpis úředně ověřen, pokud oprávněná osoba umožní přejímajícímu pověřenému zaměstnanci Banky zkontrolovat její totožnost dle platného občanského průkazu, případně cestovního pasu. V případě právnické osoby musí oprávnění f yzické osoby podepisovat za danou právnickou osobu vyplývat z připojeného výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence právnických osob ne starší tří měsíců anebo z písemné plné moci udělené statutárním orgánem právnické osoby. Bude-li oprávněná osoba (fyzická i právnická) zastoupena na základě plné moci, musí být její c) podpis, resp. podpis osoby či osob oprávněných jednat jejím jménem, na plné moci úředně ověřen. Banka vyplatí protiplnění, a to jak v případě listinných akcií znějících na jméno, tak zaknihovaných akcií znějících na majitele, tomu, kdo byl vlastníkem vykoupených akcií k okamžiku přechodu vlastnického práva (původní vlastník), ledaže bude prokázáno z astavení akcií, pak Banka poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li původní vlastník že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo. Hlavní akcionář doložil Společnosti v souladu s ustanovením § 183i odst. 5 obchodního zákoníku potvrzení Banky, o tom, že předal Bance přede dnem konání této mimořádné valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění. 5. Vyhotovení výpisu z registru emitenta Představenstvo společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost v příslušné evidenci cenných papírů (SCP) obsahujícího i identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím společnost i, a to ke dni účinnosti přechodu akcií, předá jej bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů, Bance za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám jejím prostřednictvím. 6. Zmocnění představenstvu Valná hromada zmocňuje představenstvo a ukládá mu, aby bez zbytečného odkladu podalo návrh na zápis tohoto usnesení do Obchodního rejstříku, dále aby znění tohoto usnesení uveřejnilo způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hroma dy a současně aby uložilo notářský zápis osvědčující toto rozhodnutí v sídle společnosti k nahlédnutí. Pro : 1 864 969 hlasů, t.j. 97,642% všech hlasů účastnických cenných papírů. Proti : nikdo Zdržel se : nikdo O tomto rozhodnutí mimořádné valné hromady byl pořízen notářský zápis N 43/2009, NZ 40/2009 ze dne 28. ledna 2009. 25.2.2009 - 28.4.2009
1) Důvod snížení základního kapitálu Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je úhrada ztráty společnosti vykázané na účtu neuhrazené ztráty minulých let, jejíž výše činí 1 853.081.804,19 Kč . Snížením základního kapitálu bude tato ztráta uhrazena v plném rozsahu a zbývající část ve výši 9 168.195,81 Kč současně pokryje část ztráty roku 2007. 2) Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka snížení základního kapitálu bude zaúčtována v rámci vlastního kapitálu z účtu 411 01 -Základní kapitál na účet 429 01 - Neuhrazené ztráty minulých let, čímž dojde k úhradě této ztráty. 3) Rozsah snížení základního kapitálu Základní kapitál se snižuje z částky 1 910 000 000,- Kč t.j. o částku 1 862 250 000,- Kč na částku 47 750 000,- Kč . 4) Způsob jak má být snížení základního kapitálu provedeno Vzhledem ke skutečnosti, že společnost nemá ve svém majetku žádné vlastní akcie, bude snížení základního kapitálu provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty dosavadních akcií, a to tak, že současná jmenovitá hodnota každé akcie na majitele v zaknihovan é podobě, která činí 1.000,- Kč, bude snížena na jmenovitou hodnotu 25,- Kč , u každé akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč , bude snížena na jmenovitou hodnotu 2.500,- Kč a u každé akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovi té hodnotě 10 000 000,- Kč bude snížena na jmenovitou hodnotu 250.000,- Kč . Následně po provedeném snížení základního kapitálu společnosti STROJEXPORT a.s. bude základní kapitál ve výši 47.750.000,- Kč rozdělen na 37.000 kusů akcií znějících na majitel e v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 25,- Kč, dále na 630 kusů akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 2.500,- Kč a na 181 kusů akcií znějících na jméno v listinné podobě a majících jmenovitou hodnotu 250.000,- Kč. Na každých 25,- Kč jmenovité hodnoty akcie bude připadat jeden hlas. Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno u akcií na jméno v listinné podobě vyznačením jejich snížené jmenovité hodnoty a u zaknihovaných akcií se snížení jejich jmenovité hodnoty provede zm ěnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti. 5) Lhůta k předložení listinných akcií Lhůta k předložení dosavadních listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč a 10.000.000,- Kč za účelem vyznačení jejich snížené jmenovité hodnoty a uvedení do souladu s rozhodnutí valné hromady činí 30 dnů ode dne, kdy akcionáři obdrží výz vu představenstva k předložení akcií za účelem vyznačení snížené jmenovité hodnoty. Tuto výzvu představenstvo učiní způsobem pro svolání valné hromady bez zbytečného odkladu po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníku. Valná hromada schvaluje přednesený návrh na snížení základního kapitálu a zároveň ukládá představenstvu společnosti předložit návrh na zápis snížení základního kapitálu STROJEXPORT a.s. příslušnému rejstříkovému soudu v době co nejkratší. Při hlasování bylo přítomno 1.862.001 hlasů, což představuje 97,487 procent základního kapitálu společnosti STROJEXPORT a.s. V době hlasování byla valná hromada schopna usnášení. Dle § 186 odst. 2 obchodního zákoníku o snížení základního kapitálu rozhoduj e valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů. Rozhoduje-li valná hromada o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, vyžaduje se i souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala ne bo místo nich byly vydány zatímní listy. Akciová společnost STROJEXPORT a.s. vydala pouze kmenová akcie. Pro přijetí předmětného rozhodnutí valné hromady neupravují stanovy společnosti většinu jinou. Valná hromada schválila výše uvedené usnesení. Pro hlasovala 1.859.769 hlasů, což představuje 99,880 procent z přítomných hlasů. Proti hlasovalo 500 hlasů, což představuje 0,027 procent z přítomných hlasů. Zdrželo se 1.732 hlasů, což představuje 0,093 procent z přítomných hlasů. O rozhodnutí o snížení základního kapitálu byl pořízen notářský zápis N 496/2008, NZ 451/2008 ze dne 23. června 2008. 18.7.2008 - 14.8.2008
Valná hromada společnosti STROJEXPORT a.s. rozhodla dle § 203 obch. zák. o zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál společnosti bude zvýšen o částku 1.810.000.000,- Kč (slovy: jednamiliardaosmsetdesetmilionů korun českých) ze současných 100.000.000,- Kč (slovy: jednostomilionů korun českých) na novou výši základního kapitálu 1.910.000.000,- Kč (slovy: jednamiliardadevětsetdesetmilionů korun českých). Upisování nad částku 1.810.000.000,- Kč (slovy: jednamiliardaosmsetdesetmilionů korun českých) se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je řešení vysoké účetní ztráty a propadu vlastního kapitálu. Zvýšení základního kapitálu umožní posílení ekonomické stability společnosti a vytvoří podmínky pro její další rozvoj. Základní kapitál bude zvýšen postupem dle § 203 obchodního zákoníku tj. úpisem nových akcií, jejichž emisní kurz bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě a bude splacen peněžitým vkladem. Všechny akcie určené na zvýšení základního kapitálu budou upsány předem určeným zájemcem a to společností ESINO HOLDING s.p.r.l., Brusel. Přednostní právo všech akcionářů k upisování nových akcií je vyloučeno podle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. O tomto vyloučení přednostního práva rozhodla valná hromada společnosti dne 31.5.2002. Na splacení emisního kurzu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu upisovatelem ESINO HOLDING s.p.r.l., Brusel bude započtena částka 1.810.000.000,- Kč (slovy: jednamiliardaosmsetdesetmilionů korun českých) tvořící část peněžité pohledávky tohoto upisovatele vůči společnosti, vzniklé na základě smlouvy o postoupení pohledávek mezi společností ESINO HOLDING a Českou inkasní s.r.o. ze dne 23. dubna 2002 ve výši 2.359.423.270,52 Kč (slovy: dvěmiliardytřistapadesátdevětmilionůčtyřistadvacettřitisícedvěstě sedmdesát korun českých 52/100), kterou společnosti ESINO HOLDING b.v. Rotterdam postoupila smlouvou ze dne 17.5.2002 společnosti ESINO HOLDING s.p.r.l., Brusel. Valná hromada dle § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku schvaluje započtení z důvodu snížení celkového objemu závazků a posílení ekonomické stability společnosti. Valná hromada ukládá představenstvu STROJEXPORT a.s. předat bez zbytečného odkladu upisovateli ESINO HOLDING s.p.r.l., Brusel návrh smlouvy o započtení pohledávek společnosti ESINO HOLDING s.p.r.l., Brusel vůči STROJEXPORT a.s. proti pohledávce na splacení emisního kurzu. Bude vydáno 181 (jednostoosmdesátjedna) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy: desetmilionů korun českých) každá, v listinné podobě znějících na jméno. Emisní kurz upisovaných, tzn. všech nově vydávaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. To znamená, že nové akcie budou vydávány bez emisního ažia. Práva spojená s novými akciemi budou stejná jako u akcií dosavadních tak, jak jsou uvedena ve stanovách společnosti a vydáním nových akcií nebudou práva spojená s držením akcií dosavadních jakkoli změněna. Valná hromada ukládá představenstvu společnosti STROJEXPORT a.s., aby podalo návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nejpozději do 15 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí a oznámilo zájemci o upsání společnosti ESINO HOLDING s.p.r.l., Brusel podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastane. Upisování podle smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi společností STROJEXPORT a.s. a ESINO HOLDING s.p.r.l., Brusel bude ve smyslu § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti STROJEXPORT a.s. je povinno předat upisovateli ESINO HOLDING s.p.r.l., Brusel návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií podepsaný jménem společnosti STROJEXPORT a.s. bez zbytečného odkladu od přijetí tohoto rozhodnutí. Společnost ESINO HOLDING s.p.r.l., Brusel, jako předem určený upisovatel upíše akcie doručením akceptované amlouvy o úpisu akcií do sídla společnosti STROJEXPORT a.s., 113 26 Praha 1, Václavské nám. 802/56 a to nejpozději do 15 dní od oznámení o podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku představenstvem STROJEXPORT a.s. Představensvo společnosti STROJEXPORT a.s. je povinno oznámit upisovateli, tj. společnosti ESINO HOLDING s.p.r.l., Brusel, nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu poté, kdy toto usnesení nabude právní moci. Nabytím právní moci tohoto usnesení nabude účinnosti smlouva o započtení peněžitých pohledávek společnosti ESINO HOLDING s.p.r.l., Brusel vůči pohledávce společnosti STROJEXPORT a.s. na splacení emisního kurzu. Představenstvo společnosti STROJEXPORT a.s. je povinno podat návrh na zápis nové výše základního kapitálu této společnosti do obchodního rejstříku nejpozději do 15 dní od splnění obou těchto skutečností: usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku nabude právní moci a emisní kurz všech upsaných akcií bude zcela splacen. 11.9.2002 - 27.11.2002
Ing. Jiří Vávra, Litvínovská 36, Praha 9 12.6.1991 - 15.9.1994
Ing. Jan Brácha, Praha 2, Slezská 11 15.10.1990 - 12.6.1991
Josef Miklík, Praha 1, Vodičkova 720 15.10.1990 - 12.6.1991
náměstci generálního ředitele: 15.10.1990 - 15.9.1994
Ing. Stanislav Vrabec, Praha 4, Rosečská 5 15.10.1990 - 16.9.1994
Josef Majerik, Praha 4, Budějovické nám. 1206 15.10.1990 - 16.9.1994
Údaje o zřízení společnosti: Akciová společnost byla zřízena dle zák.č. 243/1949 Sb., o akciových společnostech a zakládá se na státním povolení, uděleném FMZO ze dne 22.11.1989 č.j. 7199/62/89 a na stanovách schválených tímto ministerstvem a na usnesení ustavující valné hromady ze dne 23.11.1989 osvědčené notářským zápisem č.j. 1 NZ 290/89, 1 N 347/89 ze dne 23.11.1989. 24.11.1989
Den vzniku je 24.11.1989. 24.11.1989
Generální ředitel: Ing. Josef Regner, Praha 2, Mánesova 63 24.11.1989 - 16.9.1994
Název společnosti: 24.11.1989 - 3.4.2002
rusky: STROJEXPORT akcionernoe obščestvo 24.11.1989 - 3.4.2002
anglicky: STROJEXPORT Company limited 24.11.1989 - 3.4.2002
francouzsky: STROJEXPORT société anonyme 24.11.1989 - 3.4.2002
německy: STROJEXPORT Aktiengesellschaft 24.11.1989 - 3.4.2002
španělsky: STROJEXPORT sociedad anónima 24.11.1989 - 3.4.2002

Aktuální kontaktní údaje STROJEXPORT a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 00000990
Obchodní firma: STROJEXPORT a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 29.9.1992
Celkový počet živností: 3

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 00000990
Firma: STROJEXPORT a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 26.1.1990

Kontakty na STROJEXPORT a.s. IČO: 00000990

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Václavské náměstí 802/56 , Praha 110 00 30.8.2003
Sídlo: Václavské náměstí 802/56 , Praha 110 00 3.4.2002 - 30.8.2003
Sídlo: Václavské náměstí 802/56 , Praha 110 00 24.11.1989 - 3.4.2002

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Václavské náměstí 802/56, Praha 110 00

Obory činností STROJEXPORT a.s. IČO: 00000990

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 25.2.2009
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 14.9.1994 - 25.2.2009
Zprostředkovatelské činnosti při koupi zboží za účelem jeho dalšího prodeje 14.9.1994 - 25.2.2009
vývoz a dovoz věcí s výjimkou položek uvedených v příloze k rozhodnutí FMZO č. 1747/90 ze dne 6.4.1990 u kterých není společnost uvedena zvláště: 12.6.1991 - 14.9.1994
a) vývoz a dovoz stavebních a silničních strojů, traťových strojů, nosných ocelových konstrukcí, vah, nástrojů zeměvrtných, osobních a nákladních vagonů, transportních, ukládacích a zvedacích zařízení, přepravních prostředků, zařízení pro skladové hospodářství, zařízení pro ústřední vytápění, vzduchotechnických zařízení, zařízení pro výrobu betonových prefabrikátů a dílců, strojů a zařízení pro těžbu a úpravu rud, uhlí a rašeliny, strojů a zařízení pro geologický průzkum, zařízení pro úpravu vody a pro likvidaci a skladování ekologicky závadných odpadů; 24.11.1989 - 14.9.1994
b) poskytování služeb zahraničním osobám a přijímání služeb od zahraničních osob formou provádění geologického průzkumu, projekčních, stavebních a montážních prací, demolic a technické pomoci, pokud to souvisí s vývozem a dovozem věcí v rozsahu předmětu podnikání; 24.11.1989 - 14.9.1994
c) vývoz a dovoz věcí pro komplexní zajištění výstavby vybraných integračních akcí pro plynárenský průmysl v SSSR včetně vývozu věcí nezbytných pro zabezpečení pracovních a sociálních podmínek čs. pracovníků; 24.11.1989 - 14.9.1994
d) vývoz a dovoz závodů a technologických souborů strojírenského a zpracovatelského průmyslu v rozsahu předmětu podnikání; 24.11.1989 - 14.9.1994
e) vývoz a dovoz dílů, komponentů, částí zařízení, stavebních částí dodávek a projektů pokud to souvisí s vývozem a dovozem věcí v rozsahu předmětu podnikání; 24.11.1989 - 14.9.1994
f) poskytování a přijímání služeb souvisejících bezprostředně s prováděním zahraničně obchodní činnosti v rámci předmětu podnikání. 24.11.1989 - 14.9.1994

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 9.11.2019

Živnost č. 2 Zprostředkovatelská činnost při koupi zboží za účelem jeho dalšího prodeje

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uved. v příl. zák.č.455/91 Sb., o živn. podnikání a zboží tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod

Vedení firmy STROJEXPORT a.s. IČO: 00000990

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
1. Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jsou oprávněni jednat vždy dva členové představenstva společně. Předseda představenstva a místopředseda představenstva jsou oprávněni jednat jménem společnosti samostatně. 2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva společně, nebo předseda představenstva či místopředseda představenstva samostatně. Právo předsedy představenstva a místopředsedy představenstva podepisovat spolu s dalším členem představenstva není tímto ustanovením dotčeno. 3. Jednat jménem společnosti jsou oprávněny rovněž osoby, jimž byla představenstvem udělena prokura (prokuristé), a to za podmínek stanovených v § 14 obch.zák. 9.7.2002
Jednání a podepisování jménem společnosti: 1. Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jsou oprávněni jednat vždy dva členové představenstva společně. Předseda představenstva a místopředseda představenstva jsou oprávněni jednat jménem společnosti samostatně. 2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva společně, nebo předseda představenstva či místopředseda představenstva samostatně. Právo předsedy představenstva a místopředsedy představenstva podepisovat za společnost spolu s dalším členem představenstva není tímto ustanovením dotčeno. 19.12.1997 - 9.7.2002
Zastupování a podepisování: K jednání jménem společnosti jsou oprávněni vždy dva členové představenstva společně, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda 16.9.1994 - 19.12.1997
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda a místopředseda představenstva nebo předseda a jeden člen představenstva nebo místopředseda a jeden člen představenstva nebo generální ředitel nebo jeho náměstek nebo prokurista se samostatnou prokurou nebo společně dva prokuristé s kolektivní prokurou. 15.10.1990 - 16.9.1994
Zastupování: Společnost zastupuje představenstvo, jednotliví členové představenstva pokud jsou k tomu představenstvem písemně zmocněni, generální ředitel nebo jeho náměstek, prokurista se samostatnou prokurou nebo společně dva prokuristé s kolektivní prokurou. Podepisování: Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda a místopředseda představenstva nebo předseda a jeden člen představenstva nebo místopředseda a jeden člen představenstva nebo generální ředitel nebo prokurista se samostatnou prokurou nebo společně dva prokuristé s kolektivní prokurou. 24.11.1989 - 15.10.1990
Jméno: Mgr. Miloslav Vorlíček 20.8.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.6.2007
Adresa: Boloňská 305/8, Praha 109 00
Jméno: Ing. Luděk Vinš 11.7.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.5.2006
Ve funkci: od 31.5.2006
Adresa: Rektorská 234/40, Praha 108 00
Jméno: Ing. Bartoloměj Kepl 24.11.1989 - 15.10.1990
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Weberova 1528/2, Děčín 405 02
Jméno: Ing. Antonín Bobek 24.11.1989 - 12.6.1991
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Dukelská 67 , Chrudim Česká republika
Jméno: Ing. Jiří Horák 24.11.1989 - 12.6.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Vinohradská 1183/83, Praha 120 00
Jméno: Ing. Miloslav Jansa 24.11.1989 - 12.6.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Vajdova 1040/8, Praha 102 00
Jméno: Ing. Ivan Kašpar 24.11.1989 - 12.6.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Vaníčkova 821/17, Opava 747 06
Jméno: Ing. Vladimír Kubálek 24.11.1989 - 12.6.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Dělnická 202/6, Praha 170 00
Jméno: Ing. Jaroslav Mošovský 24.11.1989 - 12.6.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Famfulíkova 1137/6, Praha 182 00
Jméno: Ing. Miloslav Tatíček 24.11.1989 - 12.6.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Slezská 789, Chrudim 537 05
Jméno: Ing. Miroslav Varaus 24.11.1989 - 12.6.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: V luhu 754/18, Praha 140 00
Jméno: Ing. Miroslav Grégr 15.10.1990 - 12.6.1991
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Na vinici 400, Klecany 250 67
Jméno: Jiří Schlossbauer 15.10.1990 - 12.6.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pod Krčským lesem 1383/4, Praha 142 00
Jméno: Ing. Vladimír Fukan 24.11.1989 - 14.9.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: V hlinkách 804/15, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Milan Masák 24.11.1989 - 14.9.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Rabyňská 746/1, Praha 142 00
Jméno: Ing. Václav Kopecký 12.6.1991 - 14.9.1994
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Opletalova 425, Chrudim 537 01
Jméno: Pavel Dostál 12.6.1991 - 14.9.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: U studánky 520/31, Praha 170 00
Jméno: Ing. Roman Hauptfleisch 12.6.1991 - 14.9.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: E. Famíry 1651 , Ostrava - Poruba Česká republika
Jméno: Ing. Jiří Vávra 12.6.1991 - 14.9.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Litvínovská 520/36, Praha 190 00
Jméno: Ing. Štefan Tužinský 24.11.1989 - 15.9.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Košická 2451 , Poprad Česká republika
Jméno: Ing. Josef Regner 14.9.1994 - 15.9.1994
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Mánesova 1515/63, Praha 120 00
Jméno: Ing. Josef Regner 12.6.1991 - 10.11.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Mánesova 1515/63, Praha 120 00
Jméno: Ing. Václav Kopecký 14.9.1994 - 10.11.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Opletalova 425, Chrudim 537 01
Jméno: JUDr. Josef Dobeš 24.11.1989 - 1.7.1996
Adresa: Jihozápadní V 989/10, Praha 141 00
Jméno: Josef Majerik 24.11.1989 - 1.7.1996
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Batelovská 1206/3, Praha 140 00
Jméno: Ing. Jan Schwarz 12.6.1991 - 1.7.1996
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Hvězdecká 335, Police nad Metují 549 54
Jméno: Ing. Vladimír Kvaček 12.6.1991 - 1.7.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kosatcová 1321/24, Praha 106 00
Jméno: Jan Klanica 14.9.1994 - 1.7.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Šumberova 362/34, Praha 162 00
Jméno: Ing. Karel Šmíra 14.9.1994 - 1.7.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Šeříková 19/61 , 700 30 Ostrava/Vyškovice Česká republika
Jméno: Ing. Petr Knapp 14.9.1994 - 1.7.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Čimelická 960/7, Praha 142 00
Jméno: Ing. Mikuláš Végh 14.9.1994 - 1.7.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Strážinská 401 , Praha 8 Česká republika
Jméno: Ing. František Hrdlička 14.9.1994 - 1.7.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nad Kapličkou 2324 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Jméno: Ing. Václav Junek 16.9.1994 - 1.7.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nad pískovnou 1466/37, Praha 140 00
Jméno: Zdeněk Krýsl 10.11.1995 - 1.7.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Choceradská 3120/8, Praha 141 00
Jméno: Ing. Josef Regner 10.11.1995 - 1.7.1996
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Mánesova 1515/63, Praha 120 00
Jméno: Ing. Josef Regner 1.7.1996 - 19.12.1997
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Mánesova 1515/63, Praha 120 00
Jméno: Ivan Koreš 1.7.1996 - 19.12.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: 44, Blansko 678 01
Jméno: Dr. Josef Buzek 1.7.1996 - 19.12.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nad Výšinkou 2646/8, Praha 150 00
Jméno: Josef Majerik 1.7.1996 - 11.11.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Batelovská 1206/3, Praha 140 00
Jméno: Dr. Josef Buzek 19.12.1997 - 30.11.2001
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Nad Výšinkou 2646/8, Praha 150 00
Jméno: Ing. Jiří Vávra 11.11.1999 - 3.4.2002
Funkce: člen představenstva
Adresa: V kapslovně 2761/10, Praha 130 00
Jméno: Dr. Josef Buzek 30.11.2001 - 3.4.2002
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Podbělohorská 3129/24, Praha 150 00
Jméno: JUDr. Josef Buzek 3.4.2002 - 14.8.2002
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 28.3.1996
Adresa: Nad Výšinkou 2646/8, Praha 150 00
Jméno: Mgr. Jan Klanica 19.12.1997 - 11.9.2002
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 25.6.1997 do 31.5.2002
Adresa: Šumberova 362/34, Praha 162 00
Jméno: Ing. František Hrdlička 19.12.1997 - 30.8.2003
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 25.6.1997 do 28.11.2002
Adresa: Nad kapličkou 2334/28, Praha 100 00
Jméno: Ing. Luděk Vinš 1.7.1996 - 18.11.2005
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 24.5.2001
Ve funkci: od 28.3.1996 do 24.5.2001
Adresa: Rektorská 234/40, Praha 108 00
Jméno: Ing. Jiří Vávra 3.4.2002 - 18.11.2005
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 16.6.1999 do 16.9.2004
Adresa: V kapslovně 2761/10, Praha 130 00
Jméno: JUDr. Josef Buzek 14.8.2002 - 18.11.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 24.5.2001
Ve funkci: od 28.3.1996 do 24.5.2001
Adresa: Podbělohorská 3129/24, Praha 150 00
Jméno: Ing. Daniel Hrdina 30.8.2003 - 18.11.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2003 do 16.6.2005
Adresa: Heřmanova 829/14, Praha 170 00
Jméno: Ing. Luděk Vinš 18.11.2005 - 14.6.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.5.2001 do 24.5.2006
Ve funkci: od 31.5.2001 do 31.5.2006
Adresa: Rektorská 234/40, Praha 108 00
Jméno: JUDr. Josef Buzek 18.11.2005 - 14.6.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.5.2001
Ve funkci: do 24.5.2006
Adresa: Podbělohorská 3129/24, Praha 150 00
Jméno: Ing. Jiří Vávra 18.11.2005 - 14.6.2006
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 16.6.2005
Ve funkci: od 16.6.2005
Adresa: V kapslovně 2761/10, Praha 130 00
Jméno: Ing Luděk Vinš 14.6.2006 - 21.6.2006
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Rektorská 234/40, Praha 108 00
Jméno: JUDr. Josef Buzek 14.6.2006 - 18.7.2006
Ve funkci: od 24.5.2006
Adresa: Podbělohorská 3129/24, Praha 150 00
Jméno: Ing Luděk Vinš 21.6.2006 - 18.7.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.5.2006
Ve funkci: od 31.5.2006
Adresa: Rektorská 234/40, Praha 108 00
Jméno: Mgr. Miloslav Vorlíček 11.9.2002 - 20.8.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 22.6.2007
Ve funkci: od 31.5.2002
Adresa: Boloňská 305/8, Praha 109 00
Jméno: JUDr. Josef Buzek 18.7.2006 - 20.8.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.5.2006 do 22.6.2007
Adresa: Podbělohorská 3129/24, Praha 150 00
Jméno: Ing. Luděk Vinš 18.7.2006 - 11.7.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.5.2006
Ve funkci: od 31.5.2006
Adresa: Rektorská 234/40, Praha 108 00
Jméno: Ing. Jiří Vávra 14.6.2006 - 8.10.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 16.6.2005 do 28.5.2014
Ve funkci: od 16.6.2005 do 28.5.2014
Adresa: U Prutníku 200, Předboj 250 72

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Ján Bulla 25.2.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2007
Adresa: náměstí Bořislavka 2028/3, Praha 160 00
Jméno: JUDr. Josef Buzek 12.6.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2007
Ve funkci: od 25.6.2007
Adresa: Podbělohorská 3129/24, Praha 150 00
Jméno: Václav Vízelka 1.8.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2007
Adresa: Mošnova 2653/31, Praha 150 00
Jméno: Jaroslav Sedláček 14.9.1994 - 10.11.1995
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Hrdinů 863, Uničov 783 91
Jméno: Eva Pavlíčková 14.9.1994 - 10.11.1995
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Kvasnicova 1484 , Praha 4 Česká republika
Jméno: Jiří Schlossbauer 14.9.1994 - 1.7.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Přibyslavská 1080/7, Praha 130 00
Jméno: Eduard Kleček 15.9.1994 - 1.7.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: V Hodkovičkách 10/7, Praha 147 00
Jméno: ing. Lubor Salíni 15.9.1994 - 1.7.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Břečtanova l7 , Bratislava Česká republika
Jméno: Ing. Pavel Kozák 10.11.1995 - 1.7.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Pod vyhlídkou 593/6, Praha 162 00
Jméno: Doc.Ing. Walter Adámek CSc 10.11.1995 - 1.7.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Hromůvka 1518, Hranice 753 01
Jméno: Ing. Václav Kopecký 10.11.1995 - 1.7.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Opletalova 425, Chrudim 537 01
Jméno: Jiří Schlossbauer 1.7.1996 - 19.12.1997
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Přibyslavská 1080/7, Praha 130 00
Jméno: Doc.Ing. Walter Adámek CSc 1.7.1996 - 3.4.2002
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Hromůvka 1518, Hranice 753 01
Jméno: Ing. Jiří Horák 1.7.1996 - 3.4.2002
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Adresa: Vinohradská 1183/83, Praha 120 00
Jméno: Ing. Lubomír Vorel 3.4.2002 - 11.9.2002
Funkce: předseda dozorčí rady
Ve funkci: od 24.6.2001 do 31.5.2002
Adresa: Jarní 1313, Hostivice 253 01
Jméno: Ing. František Pelc 3.4.2002 - 11.9.2002
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Ve funkci: od 24.6.2001 do 31.5.2002
Adresa: Šimůnkova 1606/15, Praha 182 00
Jméno: Eduard Kleček 19.12.1997 - 18.11.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 5.6.2001
Ve funkci: od 19.12.1997
Adresa: V Hodkovičkách 10/7, Praha 147 00
Jméno: Eduard Kleček 18.11.2005 - 14.6.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.6.2001 do 5.6.2006
Adresa: V Hodkovičkách 10/7, Praha 147 00
Jméno: Ing. Ján Bulla 11.9.2002 - 20.8.2007
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: do 22.6.2007
Ve funkci: od 31.5.2002
Adresa: náměstí Bořislavka 2028/3, Praha 160 00
Jméno: Václav Vízelka 11.9.2002 - 20.8.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 22.6.2007
Ve funkci: od 31.5.2002
Adresa: Mošnova 2653/31, Praha 150 00
Jméno: Eduard Kleček 14.6.2006 - 20.8.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 22.6.2007
Ve funkci: od 5.6.2006
Adresa: V Hodkovičkách 10/7, Praha 147 00
Jméno: Ing. Ján Bulla 20.8.2007 - 20.8.2007
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2007
Adresa: nám. Bořislavka 2025 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Jméno: Ing. Ján Bulla 20.8.2007 - 11.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2007
Adresa: nám. Bořislavka 2025 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Jméno: Ing. Ján Bulla 11.7.2014 - 25.2.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2007
Adresa: náměstí Bořislavka 2028/3, Praha 160 00
Jméno: JUDr. Josef Buzek 20.8.2007 - 12.6.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2007
Ve funkci: od 25.6.2007
Adresa: Podbělohorská 3129/24, Praha 150 00
Jméno: Václav Vízelka 20.8.2007 - 1.8.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2007
Adresa: Mošnova 2653/31, Praha 150 00

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
samostatný prokurista den vzniku prokury: 05.10.1999 14.6.2006
samostatný prokurista den vzniku prokury: 13.01.2001 9.7.2002
samostatný prokurista den vzniku prokury: 24.11.1989 9.7.2002
samostatný prokurista den vzniku prokury:01.07.1996 9.7.2002
samostatný prokurista den vzniku prokury: 05.10.1999 9.7.2002
samostatný prokurista 13.1.2000
samostatný prokurista 13.1.2000
samostatný prokurista 5.10.1999
samostatný prokurista 1.7.1996
samostatný prokurista 12.6.1991
samostatný prokurista 12.6.1991
samostatný prokurista 12.6.1991
samostatný prokurista 12.6.1991
samostatný prokurista 12.6.1991
samostatný prokurista 15.10.1990
samostatný prokurista 15.10.1990
samostatný prokurista 15.10.1990
samostatný prokurista 15.10.1990
samostatný prokurista 15.10.1990
samostatný prokurista 24.11.1989
samostatný prokurista 24.11.1989
samostatný prokurista 24.11.1989
samostatný prokurista 24.11.1989
samostatný prokurista 24.11.1989
samostatný prokurista 24.11.1989
samostatný prokurista 24.11.1989
samostatný prokurista 24.11.1989
samostatný prokurista 24.11.1989
samostatný prokurista 24.11.1989
Jméno: Mgr. Miloslav Vorlíček 9.7.2002
Adresa: Boloňská 305/8, Praha 109 00
Jméno: Ing. František Brejcha 24.11.1989 - 15.10.1990
Adresa: U Karlova stánku 736, Praha 156 00
Jméno: Ing. František Forgácz 24.11.1989 - 15.10.1990
Adresa: Štichova 578/29, Praha 149 00
Jméno: Josef Majerik 24.11.1989 - 15.10.1990
Adresa: Batelovská 1206/3, Praha 140 00
Jméno: Ing. Václav Prokop 24.11.1989 - 12.6.1991
Adresa: Sedláčkova 937, Roztoky 252 63
Jméno: Ing. Jiří Vávra 24.11.1989 - 12.6.1991
Adresa: Litvínovská 520/36, Praha 190 00
Jméno: Ing. Josef Kotval 15.10.1990 - 12.6.1991
Adresa: Cukrovarnická 739/46, Praha 162 00
Jméno: Ing. Lubomír Kryške 15.10.1990 - 12.6.1991
Adresa: Bubenečská 382/43, Praha 160 00
Jméno: Ing. František Forgács 15.10.1990 - 12.6.1991
Adresa: Štichova 578/29, Praha 149 00
Jméno: Ing. Miroslav Jansa 12.6.1991 - 9.9.1994
Adresa: Vajdova 1040/8, Praha 102 00
Jméno: Bohumír Buňka 24.11.1989 - 15.9.1994
Adresa: Na dílcích 1776/39, Praha 182 00
Jméno: JUDr. Josef Buzek 24.11.1989 - 15.9.1994
Adresa: Nad Výšinkou 2646/8, Praha 150 00
Jméno: Ing. Pavel Hanuš 24.11.1989 - 15.9.1994
Adresa: Nad Palatou 2656/10, Praha 150 00
Jméno: Ing. Jiří Málek 24.11.1989 - 15.9.1994
Adresa: Karlova 145/25, Praha 110 00
Jméno: Ing. Miloslav Jansa 15.10.1990 - 15.9.1994
Adresa: Vajdova 1040/8, Praha 102 00
Jméno: Ing. Luděk Šenfelder 12.6.1991 - 15.9.1994
Adresa: Jablonecká 715/9, Praha 190 00
Jméno: Ing. Milan Michalička 12.6.1991 - 15.9.1994
Adresa: V Štíhlách 1311/3, Praha 142 00
Jméno: Ing. Jan Brácha 12.6.1991 - 15.9.1994
Adresa: Slezská 2033/11, Praha 120 00
Jméno: Ing. Milan Veselý 15.10.1990 - 10.11.1995
Adresa: Křenova 251/8, Praha 162 00
Jméno: Ing. František Kos 12.6.1991 - 10.11.1995
Adresa: Tř. 5. května 11 , Praha 4 Česká republika
Jméno: ing. Stanislav Vrabec 15.9.1994 - 1.7.1996
Adresa: Rosečská 1678/5, Praha 140 00
Jméno: ing. František Palic 15.9.1994 - 1.7.1996
Adresa: Zborovská 1222/3, Praha 150 00
Jméno: ing. Josef Regner 15.9.1994 - 19.12.1997
Adresa: Mánesova 1515/63, Praha 120 00
Jméno: Zdeněk Krýsl 10.11.1995 - 19.12.1997
Adresa: Choceradská 3120/8, Praha 141 00
Jméno: Josef Majerik 15.9.1994 - 13.1.2000
Adresa: Batelovská 1206/3, Praha 140 00
Jméno: Ing. Jiří Vávra 5.10.1999 - 13.1.2000
Adresa: Šrobárova 2287/17, Praha 130 00
Jméno: Ing. František Hrdlička 24.11.1989 - 9.7.2002
Adresa: Nad kapličkou 2336/24, Praha 100 00
Jméno: Mgr. Jan Klanica 1.7.1996 - 9.7.2002
Adresa: Šumberova 362/34, Praha 162 00
Jméno: Ing. Jiří Vávra 13.1.2000 - 9.7.2002
Adresa: V kapslovně 2761/10, Praha 130 00
Jméno: Mgr. Miloslav Vorlíček 13.1.2000 - 9.7.2002
Adresa: Boloňská 305/8, Praha 109 00
Jméno: Ing. František Hrdlička 9.7.2002 - 11.9.2002
Adresa: Nad kapličkou 2336/24, Praha 100 00
Jméno: Mgr. Jan Klanica 9.7.2002 - 14.6.2006
Adresa: Šumberova 362/34, Praha 162 00
Jméno: Ing. Jiří Vávra 9.7.2002 - 14.6.2006
Adresa: V kapslovně 2761/10, Praha 130 00
Jméno: Ing. Zdeněk Maxa 28.4.2009 - 30.11.2011
Adresa: Podolské nábřeží 817/30, Praha 147 00
Jméno: Ing. Jiří Vávra 14.6.2006 - 8.10.2014
Adresa: U Prutníku 200, Předboj 250 72

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Luděk Vinš
Člen statutárního orgánu: Mgr. Miloslav Vorlíček

Vlastníci firmy STROJEXPORT a.s. IČO: 00000990

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 47 750 000 Kč 100% 14.8.2008
zakladni 1 910 000 000 Kč 100% 27.11.2002 - 14.8.2008
zakladni 100 000 000 Kč 100% 9.7.2002 - 27.11.2002
zakladni 100 000 000 Kč - 24.11.1989 - 9.7.2002

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 2 500 Kč 630 14.8.2008
Akcie na majitele 25 Kč 37 000 14.8.2008
Akcie na jméno 250 000 Kč 181 14.8.2008
Akcie na jméno 10 000 000 Kč 181 27.11.2002 - 14.8.2008
Akcie na jméno 100 000 Kč 630 14.9.1994 - 14.8.2008
Akcie na majitele 1 000 Kč 37 000 14.9.1994 - 14.8.2008
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 000 24.11.1989 - 14.9.1994

Sbírka Listin STROJEXPORT a.s. IČO: 00000990

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 25/SL 49 insolvenční rozhodnutí -usnesení Městský soud v Praze 8.7.2011 12.7.2011 18.7.2011 3
B 25/SL 48 insolvenční rozhodnutí vyhláška Městský soud v Praze 3.6.2011 6.6.2011 14.6.2011 2
B 25/SL 47 zpráva o vztazích za rok 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 9.9.2010 10.9.2010 1
B 25/SL 46 zpráva auditora za rok 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 9.9.2010 10.9.2010 3
B 25/SL 45 výroční zpráva za rok 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 9.9.2010 10.9.2010 6
B 25/SL 44 účetní závěrka r.2009-příloha Městský soud v Praze 31.12.2009 9.9.2010 10.9.2010 6
B 25/SL 43 účetní závěrka r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 9.9.2010 10.9.2010 11
B 25/SL 42 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora -r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 20.8.2009 24.8.2009 30
B 25/SL 41 notářský zápis NZ 40/2009 Městský soud v Praze 28.1.2009 26.2.2009 176
B 25/SL 40 zpráva o vztazích r.2007+příloha k ÚZ r.2007 Městský soud v Praze 15.3.2007 26.9.2008 3.10.2008 2
B 25/SL 39 výroční zpráva r.2007/bez ÚZ/ Městský soud v Praze 13.5.2008 26.9.2008 3.10.2008 7
B 25/SL 38 účetní závěrka r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 26.9.2008 3.10.2008 1
B 25/SL 35 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 23.8.2007 3.9.2007 15
B 25/SL 37 podpisové vzory Městský soud v Praze 11.7.2007 15.8.2007 1
B 25/SL 36 notářský zápis -NZ451/07 Městský soud v Praze 22.6.2007 15.8.2007 16
B 25/SL 34 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 17.7.2006 29
B 25/SL 33 ostatní -usnesení o ukončení exekuce Městský soud v Praze 30.11.2005 5.12.2005 7.12.2005 0
B 25/SL 32 účetní závěrka, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2004+VH Městský soud v Praze 31.12.2004 22.7.2005 27.7.2005 42
B 25/SL 31 ostatní -usnesení/exekuce/ Městský soud v Praze 13.4.2005 29.4.2005 4.5.2005 0
B 25/SL 30 ostatní -usnesení /exekuce/ Městský soud v Praze 23.8.2004 7.2.2005 9.2.2005 0
B 25/SL 29 účetní závěrka r.2003+příloha Městský soud v Praze 31.12.2003 27.5.2004 2.6.2004 17
B 25/SL 28 výroční zpráva r.2003+zpr.o vzt.+audit Městský soud v Praze 31.12.2003 27.5.2004 2.6.2004 15
B 25/SL 27 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 29.4.2004 27.5.2004 2.6.2004 11
B 25/SL 26 podpisové vzory -čest.prohl. Městský soud v Praze 18.7.2003 22.9.2003 0
B 25/SL 25 ostatní -zápis z V.H. Městský soud v Praze 27.6.2003 22.9.2003 0
B 25/SL 24 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 22.9.2003 0
B 25/SL 23 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.9.2002 28.11.2002 20.1.2003 0
B 25/SL 9 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 31.5.2002 27.6.2002 4.11.2002 0
B 25/SL 10 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2001+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2001 27.6.2002 4.11.2002 0
B 25/SL 12 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.5.2001 12.9.2002 0
B 25/SL 11 účetní závěrka, výroční zpráva 2001+příl. Městský soud v Praze 31.12.2001 27.6.2002 12.9.2002 0
B 25/SL 22 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 24.5.2001 9.7.2002 0
B 25/SL 21 ostatní -zápis ze zased.XII.VH Městský soud v Praze 8.6.2000 9.7.2002 0
B 25/SL 20 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 16.6.1999 9.7.2002 0
B 25/SL 19 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 24.6.1998 9.7.2002 0
B 25/SL 18 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 25.6.1997 9.7.2002 0
B 25/SL 17 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 9.7.2002 0
B 25/SL 16 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.5.2001 9.7.2002 0
B 25/SL 15 notářský zápis NZ 290,347/89 Městský soud v Praze 23.11.1989 9.7.2002 0
B 25/SL 14 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 13.11.1989 9.7.2002 0
B 25/SL 13 ostatní -zápis z jed.zakladatelů Městský soud v Praze 13.11.1989 9.7.2002 0
B 25/SL 8 zpráva o vztazích za rok 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 29.3.2002 2.4.2002 0
B 25/SL 7 účetní závěrka, výroční zpráva - rok 2000,přílohy+aud. Městský soud v Praze 31.12.2000 27.12.2001 21.3.2002 0
B 25/SL 6 výroční zpráva ( doplněk ) Městský soud v Praze 30.5.2001 28.11.2001 7.12.2001 0
B 25/SL 5 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 28.11.2001 5.12.2001 0
B 25/SL 3 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 1998,1999 Městský soud v Praze 15.6.2000 13.7.1999 0
B 25/SL 2 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.1997 Městský soud v Praze 31.12.1997 22.7.1998 23.7.1998 0
B 25/SL 1 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.1996 Městský soud v Praze 31.12.1996 19.8.1997 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení STROJEXPORT a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu STROJEXPORT a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.