STROJEXPORT a.s. Praha 1 IČO: 00000990

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu STROJEXPORT a.s., která sídlí v obci Praha 1 a bylo jí přiděleno IČO 00000990.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma STROJEXPORT a.s. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem STROJEXPORT a.s. se sídlem v obci Praha 1 byla založena v roce 1989. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 35 osob.

Základní údaje o STROJEXPORT a.s. IČO: 00000990

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 24.11.1989
Spisová značka: B 25
IČO: 00000990
Obchodní firma: STROJEXPORT a.s.
Právní forma: Akciová společnost 24.11.1989
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 24.11.1989
Usnesení mimořádné valné hromady o rozhodnutí o přechodu všech účastnických cenných papírů Společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře Společnosti, na hlavní akcionáře Společnosti, postupem dle § 183i a následných Obchodního zákoníku".1. Určení hlavního akcionáře a údaje osvědčující identitu hlavního akcionářeHlavním akcionářem Společnosti STROJEXPORT a.s. se sídlem Česká republika, Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ 110 00, IČ: 00000990, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25, je obchodní společnost Bold Eagle Holdings Inc. se sídlem, 5511 Silverside Road, Suite 105, okres New Castle, Wilmigton, Delaware ,USA registrovaná v obchodním registru státu Delaware v USA, (dále jen ?hlavní akcionář?), která vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení žádosti hlavního akcionáře o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této mimořádné valné hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu Společnosti, a se kterými je spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti.Hlavní akcionář čestně prohlašuje, že ke dni konání mimořádné valné hromady, tedy ke dni 28.01.2009, je vlastníkem celkem 181 ks (slovy: jednostoosmdesátjeden kus) listinných akcií na jméno vydaných Společností, ve jmenovité hodnotě 250.000 Kč (slovy: dvěstěpadesáttisíc korun českých), což představuje 94,76% (slovy: devadesátčtyři celých sedmdesátšest setin procenta, zaokrouhleno na dvě desetinná místa) podíl na hlasovacích právech a základním kapitálu Společnosti.Vlastnické právo hlavního akcionáře k akciím Společnosti je doloženo předložením listinných akcií.Hlavní akcionář požádal představenstvo Společnosti o svolání valné hromady Společnosti podle §183i odst. 1 obchodního zákoníku dne 6.12 2008.Ze všech výše uvedených skutečností vyplývá, že hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů podle § 183i a násl. obchodního zákoníku.2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionářeMimořádná valná hromada Společnosti rozhoduje podle § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen ?den účinnosti přechodu akcií?). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníky budou osoby odlišné od hlavního akcionáře (dále i ?ostatní akcionáři?).3. Výše protiplněníHlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 24,58 Kč (slovy: dvacetčtyři celých korun českých padesátosm haléřů) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 25,- Kč (slovy: dvacetpět korun českých) 25.2.2009 - 28.4.2009
1) Důvod snížení základního kapitáluDůvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je úhrada ztráty společnosti vykázané na účtu neuhrazené ztráty minulých let, jejíž výše činí 1 853.081.804,19 Kč . Snížením základního kapitálu bude tato ztráta uhrazena v plném rozsahu a zbývající část ve výši 9 168.195,81 Kč současně pokryje část ztráty roku 2007.2) Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu:Částka snížení základního kapitálu bude zaúčtována v rámci vlastního kapitálu z účtu 411 01 -Základní kapitál na účet 429 01 - Neuhrazené ztráty minulých let, čímž dojde k úhradě této ztráty.3) Rozsah snížení základního kapitáluZákladní kapitál se snižuje z částky 1 910 000 000,- Kč t.j. o částku 1 862 250 000,- Kč na částku 47 750 000,- Kč .4) Způsob jak má být snížení základního kapitálu provedenoVzhledem ke skutečnosti, že společnost nemá ve svém majetku žádné vlastní akcie, bude snížení základního kapitálu provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty dosavadních akcií, a to tak, že současná jmenovitá hodnota každé akcie na majitele v zaknihované podobě, která činí 1.000,- Kč, bude snížena na jmenovitou hodnotu 25,- Kč , u každé akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč , bude snížena na jmenovitou hodnotu 2.500,- Kč a u každé akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč bude snížena na jmenovitou hodnotu 250.000,- Kč . Následně po provedeném snížení základního kapitálu společnosti STROJEXPORT a.s. bude základní kapitál ve výši 47.750.000,- Kč rozdělen na 37.000 kusů akcií znějících na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 25,- Kč, dále na 630 kusů akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 2.500,- Kč a na 181 kusů akcií znějících na jméno v listinné podobě a majících jmenovitou hodnotu 250.000,- Kč. Na každých 25,- Kč jmenovité hodnoty akcie bude připadat jeden hlas. Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno u akcií na jméno v listinné podobě vyznačením jejich snížené jmenovité hodnoty a u zaknihovaných akcií se snížení jejich jmenovité hodnoty provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti.5) Lhůta k předložení listinných akciíLhůta k předložení dosavadních listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč a 10.000.000,- Kč za účelem vyznačení jejich snížené jmenovité hodnoty a uvedení do souladu s rozhodnutí valné hromady činí 30 dnů ode dne, kdy akcionáři obdrží výzvu představenstva k předložení akcií za účelem vyznačení snížené jmenovité hodnoty. Tuto výzvu představenstvo učiní způsobem pro svolání valné hromady bez zbytečného odkladu po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníku.Valná hromada schvaluje přednesený návrh na 18.7.2008 - 14.8.2008
Valná hromada společnosti STROJEXPORT a.s. rozhodla dle § 203obch. zák. o zvýšení základního kapitálu.Základní kapitál společnosti bude zvýšen o částku1.810.000.000,- Kč (slovy: jednamiliardaosmsetdesetmilionů korunčeských) ze současných 100.000.000,- Kč (slovy: jednostomilionůkorun českých) na novou výši základního kapitálu 1.910.000.000,-Kč (slovy: jednamiliardadevětsetdesetmilionů korun českých).Upisování nad částku 1.810.000.000,- Kč (slovy:jednamiliardaosmsetdesetmilionů korun českých) se nepřipouští.Důvodem zvýšení základního kapitálu je řešení vysoké účetníztráty a propadu vlastního kapitálu. Zvýšení základního kapitáluumožní posílení ekonomické stability společnosti a vytvořípodmínky pro její další rozvoj.Základní kapitál bude zvýšen postupem dle § 203 obchodníhozákoníku tj. úpisem nových akcií, jejichž emisní kurz budeodpovídat jejich jmenovité hodnotě a bude splacen peněžitýmvkladem.Všechny akcie určené na zvýšení základního kapitálu budou upsánypředem určeným zájemcem a to společností ESINO HOLDING s.p.r.l.,Brusel. Přednostní právo všech akcionářů k upisování novýchakcií je vyloučeno podle ustanovení § 204 odst. 5 obchodníhozákoníku. O tomto vyloučení přednostního práva rozhodla valnáhromada společnosti dne 31.5.2002.Na splacení emisního kurzu akcií upsaných na zvýšení základníhokapitálu upisovatelem ESINO HOLDING s.p.r.l., Brusel budezapočtena částka 1.810.000.000,- Kč (slovy:jednamiliardaosmsetdesetmilionů korun českých) tvořící částpeněžité pohledávky tohoto upisovatele vůči společnosti, vznikléna základě smlouvy o postoupení pohledávek mezi společnostíESINO HOLDING a Českou inkasní s.r.o. ze dne 23. dubna 2002 vevýši 2.359.423.270,52 Kč (slovy:dvěmiliardytřistapadesátdevětmilionůčtyřistadvacettřitisícedvěstěsedmdesát korun českých 52/100), kterou společnosti ESINOHOLDING b.v. Rotterdam postoupila smlouvou ze dne 17.5.2002společnosti ESINO HOLDING s.p.r.l., Brusel.Valná hromada dle § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníkuschvaluje započtení z důvodu snížení celkového objemu závazků aposílení ekonomické stability společnosti.Valná hromada ukládá představenstvu STROJEXPORT a.s. předat bezzbytečného odkladu upisovateli ESINO HOLDING s.p.r.l., Bruselnávrh smlouvy o započtení pohledávek společnosti ESINO HOLDINGs.p.r.l., Brusel vůči STROJEXPORT a.s. proti pohledávce nasplacení emisního kurzu.Bude vydáno 181 (jednostoosmdesátjedna) kusů kmenových akcií ojmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy: desetmilionů korunčeských) každá, v listinné podobě znějících na jméno.Emisní kurz upisovaných, tzn. všech nově vydávaných akcií buderoven jejich jmenovité hodnotě. To znamená, že nové akcie budouvydávány bez emisního ažia.Práva spojená s novými akciemi budou stejná jako u akciídosavadních tak, jak jsou uvedena ve stanovách společnosti avydáním nových akcií nebudou práva spojená s držením akciídosavadních jakkoli změněna.Valná hromada ukládá představenstvu společnosti STROJEXPORTa.s., aby pod 11.9.2002 - 27.11.2002
Ing. Jiří Vávra, Litvínovská 36, Praha 9 12.6.1991 - 15.9.1994
Ing. Stanislav Vrabec, Praha 4, Rosečská 5 15.10.1990 - 16.9.1994
Josef Majerik, Praha 4, Budějovické nám. 1206 15.10.1990 - 16.9.1994
náměstci generálního ředitele: 15.10.1990 - 15.9.1994
Ing. Jan Brácha, Praha 2, Slezská 11 15.10.1990 - 12.6.1991
Josef Miklík, Praha 1, Vodičkova 720 15.10.1990 - 12.6.1991
Údaje o zřízení společnosti:Akciová společnost byla zřízena dle zák.č. 243/1949 Sb.,o akciových společnostech a zakládá se na státním povolení,uděleném FMZO ze dne 22.11.1989 č.j. 7199/62/89 a nastanovách schválených tímto ministerstvem a na usneseníustavující valné hromady ze dne 23.11.1989 osvědčenénotářským zápisem č.j. 1 NZ 290/89, 1 N 347/89 ze dne23.11.1989. 24.11.1989
Den vzniku je 24.11.1989. 24.11.1989
Název společnosti: 24.11.1989 - 3.4.2002
rusky: STROJEXPORT akcionernoe obščestvo 24.11.1989 - 3.4.2002
anglicky: STROJEXPORT Company limited 24.11.1989 - 3.4.2002
francouzsky: STROJEXPORT société anonyme 24.11.1989 - 3.4.2002
německy: STROJEXPORT Aktiengesellschaft 24.11.1989 - 3.4.2002
španělsky: STROJEXPORT sociedad anónima 24.11.1989 - 3.4.2002
Generální ředitel: Ing. Josef Regner, Praha 2, Mánesova 63 24.11.1989 - 16.9.1994

Aktuální kontaktní údaje STROJEXPORT a.s.

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 00000990
Firma: STROJEXPORT a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 26.1.1990

Základní údaje datové schránky

IČO: 00000990
Jméno subjektu: STROJEXPORT a.s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: 5cyggws

Základní údaje DPH

IČO: 00000990
DIČ: CZ00000990
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: STROJEXPORT a.s.
Sídlo: Václavské náměstí 802/56 PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO 110 00 PRAHA 1
Zapsal Finanční úřad pro hlavní město Prahu
Územní pracoviště pro Prahu 1, Štěpánská 28, PRAHA 1, tel.: 224 041 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění: Žádné číslo účtu ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH nebylo ke zveřejnění určeno
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 1.1.1993

Kontakty na STROJEXPORT a.s. IČO: 00000990

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Václavské náměstí 802 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ 11000
30.8.2003
Sídlo: Václavské náměstí 802 , 113 26 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ 11326
3.4.2002 - 30.8.2003
Sídlo: Václavské nám. 56 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Václavské nám. 56
24.11.1989 - 3.4.2002

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Václavské náměstí 802/56, Praha 110 00

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Václavské náměstí 802/56, Nové Město, 11000 Praha 1

Obory činností STROJEXPORT a.s. IČO: 00000990

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 25.2.2009
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 14.9.1994 - 25.2.2009
Zprostředkovatelské činnosti při koupi zboží za účelemjeho dalšího prodeje 14.9.1994 - 25.2.2009
vývoz a dovoz věcí s výjimkou položek uvedených v přílozek rozhodnutí FMZO č. 1747/90 ze dne 6.4.1990 u kterýchnení společnost uvedena zvláště: 12.6.1991 - 14.9.1994
a) vývoz a dovoz stavebních a silničních strojů, traťovýchstrojů, nosných ocelových konstrukcí, vah, nástrojůzeměvrtných, osobních a nákladních vagonů, transportních,ukládacích a zvedacích zařízení, přepravních prostředků,zařízení pro skladové hospodářství, zařízení pro ústřednívytápění, vzduchotechnických zařízení, zařízení pro výrobubetonových prefabrikátů a dílců, strojů a zařízení protěžbu a úpravu rud, uhlí a rašeliny, strojů a zařízení progeologický průzkum, zařízení pro úpravu vody a pro likvidacia skladování ekologicky závadných odpadů; 24.11.1989 - 14.9.1994
b) poskytování služeb zahraničním osobám a přijímání služebod zahraničních osob formou provádění geologického průzkumu,projekčních, stavebních a montážních prací, demolica technické pomoci, pokud to souvisí s vývozem a dovozem věcív rozsahu předmětu podnikání; 24.11.1989 - 14.9.1994
c) vývoz a dovoz věcí pro komplexní zajištění výstavbyvybraných integračních akcí pro plynárenský průmysl v SSSRvčetně vývozu věcí nezbytných pro zabezpečení pracovnícha sociálních podmínek čs. pracovníků; 24.11.1989 - 14.9.1994
d) vývoz a dovoz závodů a technologických souborůstrojírenského a zpracovatelského průmyslu v rozsahu předmětupodnikání; 24.11.1989 - 14.9.1994
e) vývoz a dovoz dílů, komponentů, částí zařízení, stavebníchčástí dodávek a projektů pokud to souvisí s vývozem a dovozemvěcí v rozsahu předmětu podnikání; 24.11.1989 - 14.9.1994
f) poskytování a přijímání služeb souvisejících bezprostředněs prováděním zahraničně obchodní činnosti v rámci předmětupodnikání. 24.11.1989 - 14.9.1994

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod

Vedení firmy STROJEXPORT a.s. IČO: 00000990

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Mgr. Miloslav Vorlíček 20.8.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.6.2007
Adresa: Boloňská 305 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Boloňská 305
Jméno: Ing. Luděk Vinš 11.7.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.5.2006
Ve funkci: od 31.5.2006
Adresa: Rektorská 234 , 108 00 Praha 10 Česká republika
Rektorská 234/40, Malešice, 108 00 Praha 10
Jméno: Ing. Bartoloměj Kepl 24.11.1989 - 15.10.1990
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Weberova 2 , Děčín VI Česká republika
Děčín VI, Weberova 2/1528
Jméno: Ing. Vladimír Kubálek 24.11.1989 - 12.6.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Dělnická 6 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Dělnická 6
Jméno: Ing. Jaroslav Mošovský 24.11.1989 - 12.6.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Fanfulíkova 1137 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Fanfulíkova 1137/6
Jméno: Ing. Miloslav Tatíček 24.11.1989 - 12.6.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Slezská 789 , Chrudim IV Česká republika
Chrudim IV, Slezská 789
Jméno: Ing. Miroslav Varaus 24.11.1989 - 12.6.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: V luhu 18 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, V luhu 18
Jméno: Ing. Antonín Bobek 24.11.1989 - 12.6.1991
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Dukelská 67 , Chrudim Česká republika
Chrudim, Dukelská 67
Jméno: Ing. Jiří Horák 24.11.1989 - 12.6.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Vinohradská 83 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Vinohradská 83
Jméno: Ing. Miloslav Jansa 24.11.1989 - 12.6.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Vajdova 8 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Vajdova 8/1040
Jméno: Ing. Ivan Kašpar 24.11.1989 - 12.6.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Vaníčkova 17 , Opava Česká republika
Opava, Vaníčkova 17
Jméno: Ing. Miroslav Grégr 15.10.1990 - 12.6.1991
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Na vinici 400 , Klecany Česká republika
Klecany, Na vinici 400
Jméno: Jiří Schlossbauer 15.10.1990 - 12.6.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pod Krčským lesem 1383 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Pod Krčským lesem 1383
Jméno: Ing. Vladimír Fukan 24.11.1989 - 14.9.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: v Hlinkách 15 , Olomouc Česká republika
Olomouc, v Hlinkách 15
Jméno: Ing. Milan Masák 24.11.1989 - 14.9.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Rabyňské 746 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Rabyňské 746/1
Jméno: Ing. Václav Kopecký 12.6.1991 - 14.9.1994
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Opletalova 425 , Chrudim II Česká republika
Chrudim II, Opletalova 425
Jméno: Pavel Dostál 12.6.1991 - 14.9.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: U studánky 31 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, U studánky 31
Jméno: Ing. Roman Hauptfleisch 12.6.1991 - 14.9.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: E. Famíry 1651 , Ostrava - Poruba Česká republika
Ostrava - Poruba, E. Famíry 1651
Jméno: Ing. Jiří Vávra 12.6.1991 - 14.9.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Litvínovská 36 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Litvínovská 36
Jméno: Ing. Štefan Tužinský 24.11.1989 - 15.9.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Košická 2451 , Poprad Česká republika
Poprad, Košická 2451
Jméno: Ing. Josef Regner 14.9.1994 - 15.9.1994
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Mánesova 63 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Mánesova 63
Jméno: Ing. Josef Regner 12.6.1991 - 10.11.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Mánesova 63 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Mánesova 63
Jméno: Ing. Václav Kopecký 14.9.1994 - 10.11.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Opletalova 425 , Chrudim II Česká republika
Chrudim II, Opletalova 425
Jméno: JUDr. Josef Dobeš 24.11.1989 - 1.7.1996
Adresa: Jihozápadní V 10 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Jihozápadní V 10
Jméno: Josef Majerik 24.11.1989 - 1.7.1996
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Batelovská 1206 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Batelovská 1206/3
Jméno: Ing. Jan Schwarz 12.6.1991 - 1.7.1996
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Hvězdecká 335 , Police nad Metují Česká republika
Police nad Metují, Hvězdecká 335
Jméno: Ing. Vladimír Kvaček 12.6.1991 - 1.7.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kosatcova 24 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Kosatcova 24
Jméno: Jan Klanica 14.9.1994 - 1.7.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Šumberova 34 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Šumberova 34
Jméno: Ing. Karel Šmíra 14.9.1994 - 1.7.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Šeříková 19 , Ostrava/Vyškovice Česká republika
Ostrava/Vyškovice, Šeříková 19/61
Jméno: Ing. Petr Knapp 14.9.1994 - 1.7.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Čimelická 960 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Čimelická 960
Jméno: Ing. Mikuláš Végh 14.9.1994 - 1.7.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Strážinská 401 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Strážinská 401
Jméno: Ing. František Hrdlička 14.9.1994 - 1.7.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nad Kapličkou 2324 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Nad Kapličkou 2324
Jméno: Ing. Václav Junek 16.9.1994 - 1.7.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nad Pískovnou 1466 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Nad Pískovnou 1466/37
Jméno: Zdeněk Krýsl 10.11.1995 - 1.7.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Choceradská 3120 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Choceradská 3120
Jméno: Ing. Josef Regner 10.11.1995 - 1.7.1996
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Mánesova 63 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Mánesova 63
Jméno: Ing. Josef Regner 1.7.1996 - 19.12.1997
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Mánesova 63 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Mánesova 63
Jméno: Ivan Koreš 1.7.1996 - 19.12.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Obůrka 44 , Blansko Česká republika
Blansko, Obůrka 44
Jméno: Dr. Josef Buzek 1.7.1996 - 19.12.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nad Výšinkou 8 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Nad Výšinkou 8
Jméno: Josef Majerik 1.7.1996 - 11.11.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Batelovská 3 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Batelovská 3/1206
Jméno: Dr. Josef Buzek 19.12.1997 - 30.11.2001
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Nad Výšinkou 8 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Nad Výšinkou 8
Jméno: Ing. Jiří Vávra 11.11.1999 - 3.4.2002
Funkce: člen představenstva
Adresa: V kapslovně 10 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, V kapslovně 10/2761
Jméno: Dr. Josef Buzek 30.11.2001 - 3.4.2002
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Podbělohorská 3129 , 150 00 Praha 5 - Smíchov Česká republika
Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 3129/24B, PSČ 15000
Jméno: JUDr. Josef Buzek 3.4.2002 - 14.8.2002
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 28.3.1996
Adresa: Nad Výšinkou 8 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Nad Výšinkou 8
Jméno: Mgr. Jan Klanica 19.12.1997 - 11.9.2002
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 25.6.1997 do 31.5.2002
Adresa: Šumberova 34 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Šumberova 34/362
Jméno: Ing. František Hrdlička 19.12.1997 - 30.8.2003
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 25.6.1997 do 28.11.2002
Adresa: Nad kapličkou 2334 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Nad kapličkou 2334
Jméno: Ing. Luděk Vinš 1.7.1996 - 18.11.2005
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 24.5.2001
Ve funkci: od 28.3.1996 do 24.5.2001
Adresa: Rektorská 40 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Rektorská 40
Jméno: Ing. Jiří Vávra 3.4.2002 - 18.11.2005
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 16.6.1999 do 16.9.2004
Adresa: V kapslovně 10 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, V kapslovně 10/2761
Jméno: JUDr. Josef Buzek 14.8.2002 - 18.11.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 24.5.2001
Ve funkci: od 28.3.1996 do 24.5.2001
Adresa: Podbělohorská 3129 , 150 00 Praha 5 - Smíchov Česká republika
Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 3129/24B, PSČ 15000
Jméno: Ing. Daniel Hrdina 30.8.2003 - 18.11.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2003 do 16.6.2005
Adresa: Heřmanova 14 , 170 00 Praha 7 Česká republika
Praha 7, Heřmanova 14, PSČ 17000
Jméno: Ing. Luděk Vinš 18.11.2005 - 14.6.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.5.2001 do 24.5.2006
Ve funkci: od 31.5.2001 do 31.5.2006
Adresa: Rektorská 40 , 108 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Rektorská 40, PSČ 10800
Jméno: JUDr. Josef Buzek 18.11.2005 - 14.6.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.5.2001
Ve funkci: do 24.5.2006
Adresa: Podbělohorská 3129 , 150 00 Praha 5 - Smíchov Česká republika
Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 3129/24B, PSČ 15000
Jméno: Ing. Jiří Vávra 18.11.2005 - 14.6.2006
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 16.6.2005
Ve funkci: od 16.6.2005
Adresa: V kapslovně 10 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, V kapslovně 10/2761, PSČ 13000
Jméno: Ing. Luděk Vinš 14.6.2006 - 21.6.2006
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Rektorská 40 , 108 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Rektorská 40, PSČ 10800
Jméno: JUDr. Josef Buzek 14.6.2006 - 18.7.2006
Ve funkci: od 24.5.2006
Adresa: Podbělohorská 3129 , 150 00 Praha 5 - Smíchov Česká republika
Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 3129/24B, PSČ 15000
Jméno: Ing. Luděk Vinš 21.6.2006 - 18.7.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.5.2006
Ve funkci: od 31.5.2006
Adresa: Rektorská 40 , 108 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Rektorská 40, PSČ 10800
Jméno: Mgr. Miloslav Vorlíček 11.9.2002 - 20.8.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 22.6.2007
Ve funkci: od 31.5.2002
Adresa: Boloňská 305 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Boloňská 305
Jméno: JUDr. Josef Buzek 18.7.2006 - 20.8.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.5.2006 do 22.6.2007
Adresa: Podbělohorská 3129 , 150 00 Praha 5 - Smíchov Česká republika
Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 3129/24B, PSČ 15000
Jméno: Ing. Luděk Vinš 18.7.2006 - 11.7.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.5.2006
Ve funkci: od 31.5.2006
Adresa: Rektorská 40 , 108 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Rektorská 40, PSČ 10800
Jméno: Ing. Jiří Vávra 14.6.2006 - 8.10.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 16.6.2005 do 28.5.2014
Ve funkci: od 16.6.2005 do 28.5.2014
Adresa: 250 72 Předboj 200 Česká republika
Předboj 200, PSČ 25072

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Ján Bulla 25.2.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2007
Adresa: náměstí Bořislavka 2028 , 160 00 Praha 6 Česká republika
náměstí Bořislavka 2028/3, Dejvice, 160 00 Praha 6
Jméno: JUDr. Josef Buzek 12.6.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2007
Ve funkci: od 25.6.2007
Adresa: Podbělohorská 3129 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Podbělohorská 3129/24b, Smíchov, 150 00 Praha 5
Jméno: Václav Vízelka 1.8.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2007
Adresa: Mošnova 2653 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Mošnova 2653/31, Smíchov, 150 00 Praha 5
Jméno: Jaroslav Sedláček 14.9.1994 - 10.11.1995
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Hrdinů 863 , Uničov Česká republika
Uničov, Hrdinů 863
Jméno: Eva Pavlíčková 14.9.1994 - 10.11.1995
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Kvasnicova 1484 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Kvasnicova 1484
Jméno: Jiří Schlossbauer 14.9.1994 - 1.7.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Přibyslavská 7 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Přibyslavská 7
Jméno: Eduard Kleček 15.9.1994 - 1.7.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: V Hodkovičkách 7 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, V Hodkovičkách 7
Jméno: Ing. Lubor Salíni 15.9.1994 - 1.7.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Břečtanova l7 , Bratislava Česká republika
Bratislava, Břečtanova l7
Jméno: Ing. Pavel Kozák 10.11.1995 - 1.7.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Pod vyhlídkou 6 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Pod vyhlídkou 6
Jméno: Doc.Ing. Walter Adámek CSc. 10.11.1995 - 1.7.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Hromůvka 1518 , Hranice Česká republika
Hranice, Hromůvka 1518
Jméno: Ing. Václav Kopecký 10.11.1995 - 1.7.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Opletalova 425 , Chrudim II Česká republika
Chrudim II, Opletalova 425
Jméno: Jiří Schlossbauer 1.7.1996 - 19.12.1997
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Přibyslavská 7 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Přibyslavská 7
Jméno: Doc.Ing. Walter Adámek CSc. 1.7.1996 - 3.4.2002
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Hromůvka 1518 , Hranice Česká republika
Hranice, Hromůvka 1518
Jméno: Ing. Jiří Horák 1.7.1996 - 3.4.2002
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Adresa: Vinohradská 83 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Vinohradská 83
Jméno: Ing. Lubomír Vorel 3.4.2002 - 11.9.2002
Funkce: předseda dozorčí rady
Ve funkci: od 24.6.2001 do 31.5.2002
Adresa: Jarní 1313 , Hostivice Česká republika
Hostivice, Jarní 1313, okres Praha-západ
Jméno: Ing. František Pelc 3.4.2002 - 11.9.2002
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Ve funkci: od 24.6.2001 do 31.5.2002
Adresa: Šimůnkova 1606 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Šimůnkova 1606/15
Jméno: Eduard Kleček 19.12.1997 - 18.11.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 5.6.2001
Ve funkci: od 19.12.1997
Adresa: V Hodkovičkách 7 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, V Hodkovičkách 7
Jméno: Eduard Kleček 18.11.2005 - 14.6.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.6.2001 do 5.6.2006
Adresa: V Hodkovičkách 7 , 147 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, V Hodkovičkách 7, PSČ 14700
Jméno: Ing. Ján Bulla 11.9.2002 - 20.8.2007
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: do 22.6.2007
Ve funkci: od 31.5.2002
Adresa: nám. Bořislavka 3 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, nám. Bořislavka 3
Jméno: Václav Vízelka 11.9.2002 - 20.8.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 22.6.2007
Ve funkci: od 31.5.2002
Adresa: Mošnova 31 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Mošnova 31/2653
Jméno: Eduard Kleček 14.6.2006 - 20.8.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 22.6.2007
Ve funkci: od 5.6.2006
Adresa: V Hodkovičkách 7 , 147 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, V Hodkovičkách 7, PSČ 14700
Jméno: Ing. Ján Bulla 20.8.2007 - 20.8.2007
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2007
Adresa: nám. Bořislavka 2025 , 160 00 Praha 6 - Dejvice Česká republika
Praha 6 - Dejvice, nám. Bořislavka 2025/3, PSČ 16000
Jméno: Ing. Ján Bulla 20.8.2007 - 11.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2007
Adresa: nám. Bořislavka 2025 , 160 00 Praha 6 - Dejvice Česká republika
Praha 6 - Dejvice, nám. Bořislavka 2025/3, PSČ 16000
Jméno: Ing. Ján Bulla 11.7.2014 - 25.2.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2007
Adresa: náměstí Bořislavka 2028 , 160 00 Praha 6 Česká republika
náměstí Bořislavka 2028/3, Dejvice, 160 00 Praha 6
Jméno: JUDr. Josef Buzek 20.8.2007 - 12.6.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2007
Ve funkci: od 25.6.2007
Adresa: Podbělohorská 3129 , 150 00 Praha 5 - Smíchov Česká republika
Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 3129/24B, PSČ 15000
Jméno: Václav Vízelka 20.8.2007 - 1.8.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2007
Adresa: Mošnova 31 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Mošnova 31/2653, PSČ 15000

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Mgr. Miloslav Vorlíček 9.7.2002
Adresa: Boloňská 305 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Boloňská 305
Jméno: Ing. František Brejcha 24.11.1989 - 15.10.1990
Adresa: U Karlova stánku 736 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, U Karlova stánku 736
Jméno: Ing. František Forgácz 24.11.1989 - 15.10.1990
Adresa: Štichova 29 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Štichova 29/578
Jméno: Josef Majerik 24.11.1989 - 15.10.1990
Adresa: Batelovská 1206 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Batelovská 1206/3
Jméno: Ing. Václav Prokop 24.11.1989 - 12.6.1991
Adresa: Sedláčkova 937 , Roztoky u Prahy Česká republika
Roztoky u Prahy, Sedláčkova 937
Jméno: Ing. Jiří Vávra 24.11.1989 - 12.6.1991
Adresa: Litvínovská 36 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Litvínovská 36
Jméno: Ing. Josef Kotval 15.10.1990 - 12.6.1991
Adresa: Cukrovarnická 46 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Cukrovarnická 46
Jméno: Ing. Lubomír Kryške 15.10.1990 - 12.6.1991
Adresa: Bubenečská 43 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Bubenečská 43
Jméno: Ing. František Forgács 15.10.1990 - 12.6.1991
Adresa: Štichova 29 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Štichova 29/578
Jméno: Ing. Miroslav Jansa 12.6.1991 - 9.9.1994
Adresa: Vajdova 8 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Vajdova 8/1040
Jméno: Bohumír Buňka 24.11.1989 - 15.9.1994
Adresa: Na dílcích 1776 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Na dílcích 1776/39
Jméno: JUDr. Josef Buzek 24.11.1989 - 15.9.1994
Adresa: Nad Výšinkou 2646 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Nad Výšinkou 2646
Jméno: Ing. Pavel Hanuš 24.11.1989 - 15.9.1994
Adresa: Nad Palatou 2656 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Nad Palatou 2656/10
Jméno: Ing. Jiří Málek 24.11.1989 - 15.9.1994
Adresa: Karlova 25 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Karlova 25
Jméno: Ing. Miloslav Jansa 15.10.1990 - 15.9.1994
Adresa: Vajdova 8 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Vajdova 8/1040
Jméno: Ing. Luděk Šenfelder 12.6.1991 - 15.9.1994
Adresa: Jablonecká 715 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Jablonecká 715
Jméno: Ing. Milan Michalička 12.6.1991 - 15.9.1994
Adresa: V Štíhlách 1311 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, V Štíhlách 1311
Jméno: Ing. Jan Brácha 12.6.1991 - 15.9.1994
Adresa: Slezská 11 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Slezská 11
Jméno: Ing. Milan Veselý 15.10.1990 - 10.11.1995
Adresa: Křenova 8 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Křenova 8/251
Jméno: Ing. František Kos 12.6.1991 - 10.11.1995
Adresa: Tř. 5. května 11 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Tř. 5. května 11-/1111
Jméno: Ing. Stanislav Vrabec 15.9.1994 - 1.7.1996
Adresa: Rosečská 5 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Rosečská 5
Jméno: Ing. František Palic 15.9.1994 - 1.7.1996
Adresa: Zborovská 3 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Zborovská 3
Jméno: Ing. Josef Regner 15.9.1994 - 19.12.1997
Adresa: Mánesova 63 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Mánesova 63
Jméno: Zdeněk Krýsl 10.11.1995 - 19.12.1997
Adresa: Choceradská 3120 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Choceradská 3120
Jméno: Josef Majerik 15.9.1994 - 13.1.2000
Adresa: Batelovská 3 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Batelovská 3/l2O6
Jméno: Ing. Jiří Vávra 5.10.1999 - 13.1.2000
Adresa: Šrobárova 17 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Šrobárova 17
Jméno: Ing. František Hrdlička 24.11.1989 - 9.7.2002
Adresa: Nad Kapličkou 24 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Nad Kapličkou 24
Jméno: Mgr. Jan Klanica 1.7.1996 - 9.7.2002
Adresa: Šumberova 34 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Šumberova 34
Jméno: Ing. Jiří Vávra 13.1.2000 - 9.7.2002
Adresa: V Kapslovně 2761 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, V Kapslovně 2761/10
Jméno: Mgr. Miloslav Vorlíček 13.1.2000 - 9.7.2002
Adresa: Boloňská 305 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Boloňská 305
Jméno: Ing. František Hrdlička 9.7.2002 - 11.9.2002
Adresa: Nad Kapličkou 24 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Nad Kapličkou 24
Jméno: Mgr. Jan Klanica 9.7.2002 - 14.6.2006
Adresa: Šumberova 34 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Šumberova 34
Jméno: Ing. Jiří Vávra 9.7.2002 - 14.6.2006
Adresa: V Kapslovně 2761 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, V Kapslovně 2761/10
Jméno: Ing. Zdeněk Maxa 28.4.2009 - 30.11.2011
Adresa: Podolské nábřeží 817 , 147 00 Praha 4 - Podolí Česká republika
Praha 4 - Podolí, Podolské nábřeží 817/30, PSČ 14700
Jméno: Ing. Jiří Vávra 14.6.2006 - 8.10.2014
Adresa: 250 72 Předboj 200 Česká republika
Předboj 200, PSČ 25072

Vlastníci firmy STROJEXPORT a.s. IČO: 00000990

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 47 750 000 Kč 100% 14.8.2008
zakladni 1 910 000 000 Kč 100% 27.11.2002 - 14.8.2008
zakladni 100 000 000 Kč 100% 9.7.2002 - 27.11.2002
zakladni 100 000 000 Kč - 24.11.1989 - 9.7.2002

Sbírka Listin STROJEXPORT a.s. IČO: 00000990

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 25/SL 49 insolvenční rozhodnutí -usnesení Městský soud v Praze 8.7.2011 12.7.2011 18.7.2011 3
B 25/SL 48 insolvenční rozhodnutí vyhláška Městský soud v Praze 3.6.2011 6.6.2011 14.6.2011 2
B 25/SL 47 zpráva o vztazích za rok 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 9.9.2010 10.9.2010 1
B 25/SL 46 zpráva auditora za rok 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 9.9.2010 10.9.2010 3
B 25/SL 45 výroční zpráva za rok 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 9.9.2010 10.9.2010 6
B 25/SL 44 účetní závěrka r.2009-příloha Městský soud v Praze 31.12.2009 9.9.2010 10.9.2010 6
B 25/SL 43 účetní závěrka r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 9.9.2010 10.9.2010 11
B 25/SL 42 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora -r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 20.8.2009 24.8.2009 30
B 25/SL 41 notářský zápis NZ 40/2009 Městský soud v Praze 28.1.2009 26.2.2009 176
B 25/SL 40 zpráva o vztazích r.2007+příloha k ÚZ r.2007 Městský soud v Praze 15.3.2007 26.9.2008 3.10.2008 2
B 25/SL 39 výroční zpráva r.2007/bez ÚZ/ Městský soud v Praze 13.5.2008 26.9.2008 3.10.2008 7
B 25/SL 38 účetní závěrka r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 26.9.2008 3.10.2008 1
B 25/SL 35 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 23.8.2007 3.9.2007 15
B 25/SL 37 podpisové vzory Městský soud v Praze 11.7.2007 15.8.2007 1
B 25/SL 36 notářský zápis -NZ451/07 Městský soud v Praze 22.6.2007 15.8.2007 16
B 25/SL 34 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 17.7.2006 29
B 25/SL 33 ostatní -usnesení o ukončení exekuce Městský soud v Praze 30.11.2005 5.12.2005 7.12.2005 0
B 25/SL 32 účetní závěrka, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2004+VH Městský soud v Praze 31.12.2004 22.7.2005 27.7.2005 42
B 25/SL 31 ostatní -usnesení/exekuce/ Městský soud v Praze 13.4.2005 29.4.2005 4.5.2005 0
B 25/SL 30 ostatní -usnesení /exekuce/ Městský soud v Praze 23.8.2004 7.2.2005 9.2.2005 0
B 25/SL 29 účetní závěrka r.2003+příloha Městský soud v Praze 31.12.2003 27.5.2004 2.6.2004 17
B 25/SL 28 výroční zpráva r.2003+zpr.o vzt.+audit Městský soud v Praze 31.12.2003 27.5.2004 2.6.2004 15
B 25/SL 27 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 29.4.2004 27.5.2004 2.6.2004 11
B 25/SL 26 podpisové vzory -čest.prohl. Městský soud v Praze 18.7.2003 22.9.2003 0
B 25/SL 25 ostatní -zápis z V.H. Městský soud v Praze 27.6.2003 22.9.2003 0
B 25/SL 24 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 22.9.2003 0
B 25/SL 23 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.9.2002 28.11.2002 20.1.2003 0
B 25/SL 9 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 31.5.2002 27.6.2002 4.11.2002 0
B 25/SL 10 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2001+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2001 27.6.2002 4.11.2002 0
B 25/SL 12 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.5.2001 12.9.2002 0
B 25/SL 11 účetní závěrka, výroční zpráva 2001+příl. Městský soud v Praze 31.12.2001 27.6.2002 12.9.2002 0
B 25/SL 22 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 24.5.2001 9.7.2002 0
B 25/SL 21 ostatní -zápis ze zased.XII.VH Městský soud v Praze 8.6.2000 9.7.2002 0
B 25/SL 20 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 16.6.1999 9.7.2002 0
B 25/SL 19 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 24.6.1998 9.7.2002 0
B 25/SL 18 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 25.6.1997 9.7.2002 0
B 25/SL 17 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 9.7.2002 0
B 25/SL 16 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.5.2001 9.7.2002 0
B 25/SL 15 notářský zápis NZ 290,347/89 Městský soud v Praze 23.11.1989 9.7.2002 0
B 25/SL 14 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 13.11.1989 9.7.2002 0
B 25/SL 13 ostatní -zápis z jed.zakladatelů Městský soud v Praze 13.11.1989 9.7.2002 0
B 25/SL 8 zpráva o vztazích za rok 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 29.3.2002 2.4.2002 0
B 25/SL 7 účetní závěrka, výroční zpráva - rok 2000,přílohy+aud. Městský soud v Praze 31.12.2000 27.12.2001 21.3.2002 0
B 25/SL 6 výroční zpráva ( doplněk ) Městský soud v Praze 30.5.2001 28.11.2001 7.12.2001 0
B 25/SL 5 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 28.11.2001 5.12.2001 0
B 25/SL 3 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 1998,1999 Městský soud v Praze 15.6.2000 13.7.1999 0
B 25/SL 2 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.1997 Městský soud v Praze 31.12.1997 22.7.1998 23.7.1998 0
B 25/SL 1 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.1996 Městský soud v Praze 31.12.1996 19.8.1997 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení STROJEXPORT a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu STROJEXPORT a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.