Skarit Investment Corporation, a.s. v likvidaci Praha IČO: 25609700

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Skarit Investment Corporation, a.s. v likvidaci, která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 25609700.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Skarit Investment Corporation, a.s. v likvidaci se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1997. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 18 osob. Společnost podniká(podnikala) v oboru Reklamní činnost , Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej , Realitní činnost a další.

Základní údaje o Skarit Investment Corporation, a.s. v likvidaci IČO: 25609700

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 22.9.1997
Spisová značka: B 4951
IČO: 25609700
Obchodní firma: Skarit Investment Corporation, a.s. v likvidaci
Právní forma: Akciová společnost 22.9.1997
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 22.9.1997
Společnost Skarit Investment Corporation, a.s., identifikační číslo 256 09 700 zrušena s likvidací na základě usnesení Městského soudu v Praze č.j. 83 Cm 1994/2016 - 7 ze dne 23.9.2016, a to ke dni právní moci, která nastala dne 26.10.2016. 8.11.2016
1. Společná ustanovení: 1.1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o 500 000,-- Kč (pět set tisíc korun českých), vydáním 100 (jednoho sta) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na majitele, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 5 000,-- Kč (pět tisíc korun českých) 1.2. emisní kurs každé nové akcie činí 500 000,-- Kč (pět set tisíc korun českých); částka 495 000,-- Kč je emisním ážiem 1.3. nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady 1.4. upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se připouští až do částky 1 925 000,-- Kč (jeden milión devět set dvacet pět tisíc korun českých), tj. 385 ks. nových akcií 1.5. o částce konečného zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti 1.6. počítání času se řídí ustanovením § 122 občanského zákoníku 1.7. přednostní právo akcionářů na upsání akcií je vyloučeno; všichni akcionáři se přednostního práva vzdali 1.8. všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům; těmito zájemci mohou být fyzické i právnické osoby i stávající akcionáři společnosti 1.9. ostatní způsoby upsání akcií uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují 2. Způsob výběru předem určených zájemců: 2.1. zájemci budou vybráni výběrovým řízením podle zásad určených rozhodnutím valné hromady 2.2. výběrové řízení organizuje představenstvo společnosti 2.3. o výběru zájemců, s nimiž bude uzavřena smlouva o upsání akcií rozhodne představenstvo podle kritérií uvedených v odst. 2.7. 2.4. představenstvo je povinno výběrové řízení vyhlásit a vhodným způsobem uveřejnit nejpozději do 3 (tří) dnů od právní moci usnesení soudu zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; vyhlášení výběrového řízení musí obsahovat alespoň: (i) informací o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku, (ii) poučení, že zájemce musí upsat nejméně 4 (čtyři) akcie, horní hranice není stanovena, (iv) kritéria pro výběr zájemců, (v) formulář (vzor) smlouvy o upsání akcií; o způsobu uveřejnění rozhodne představenstvo 2.5. jako přihláška do výběrového řízení slouží dvě vyhotovení náležitě vyplněné a doplněné vzorové smlouvy o upsání akcií opatřená úředně ověřenými podpisy zájemce, do vzorového textu musí být doplněny tyto údaje: (i) jméno a příjmení zájemce, jeho datum narození, přesná adresa jeho bydliště včetně PSČ (ii) počet akcií, které zájemce hodlá upsat, (nejméně však 4); přihlášky, které nebudou obsahovat tyto náležitosti nebo nebudou obsahovat vzorový text, případně v nichž budou zjištěny chyby nebo vady, je p ředstavenstvo povinno neodkladně vrátit zájemci s výzvou k odstranění vad 2.6. přihlášku do výběrového řízení lze podat do 30 dnů od jeho vyhlášení; za včas podanou se považuje řádně vyplněná přihláška do výběrového řízení doručená do sídla společnosti nebo podaná k poštovní přepravě na adresu sídla společnosti v poslední den l hůty 2.7. při výběru zájemců je představenstvo povinno postupovat podle těchto kritérií (v pořadí důležitosti): 2.7.1. písemné doporučení stávajícího akcionáře, případně počet takových doporučení 2.7.2. časové pořadí přihlášek 2.7.3. doporučení dozorčí rady; při posuzování zájemců musí dozorčí rada postupovat podle těchto kritérií: (i) prokázání legality původu prostředků ke splacení emisního kursu upsaných akcií, (ii) prokázání způsobilosti ke splacení emisního kursu upsaných akcií, (iv) prokázání bezúhonnosti ve smyslu § 6 odst. 2 živnostenského zákona, a (v) prokázání, že zájemce nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na platbách sociálního zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2.7.4. počet akcií 2.8. zájemce musí upsat nejméně 4 (čtyři) akcie, horní hranice není stanovena 2.9. o výběru zájemců musí představenstvo rozhodnout nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů od skončení lhůty pro podání přihlášek, výsledky výběrového řízení je představenstvo povinno neodkladně, nejpozději však do 5 (pěti) pracovních dnů od rozhodnutí , písemně sdělit zájemcům 3. Upisování akcií předem určenými zájemci 3.1. výsledky výběrového řízení je představenstvo povinno sdělit zájemcům nejpozději do 30 (třiceti) dnů od skončení lhůty pro upisování akcií 3.1. upisování akcií předem určenými zájemci se děje formou přijetí návrhu zájemce na uzavření smlouvy společností a to tím způsobem, že smlouva o upsání akcií podle bodu 2.5, řádně vyplněná a podepsaná vybraným zájemcem, je opatřena úředně ověřeným podpi sem osoby nebo osob oprávněných jednat jménem společnosti. Dnem tohoto podpisu jménem společnosti dochází k upsání akcií. 3.2. lhůta pro upisování akcií předem určenými zájemci je 14 (čtrnáct) dnů a začíná běžet osmým dnem od rozhodnutí představenstva o výběru předem určených zájemců; počátek běhu této lhůty je představenstvo povinno písemně oznámit vybraným zájemcům současn ě s oznámením výsledků výběrového řízení (tj. nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od rozhodnutí představenstva), a to na jejich adresu uvedenou v návrhu smlouvy o upsání akcií 3.3. představenstvo je povinno odeslat vybraným zájemcům jedno vyhotovení smlouvy o upsání akcií podepsané společností na jejich adresy uvedené ve smlouvách nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od uzavření 3.4. místem upisování je sídlo společnosti - Praha 4, Na Dvorcích 122/18, PSČ 140 00, pracovna předsedy představenstva v prvém patře 3.5. doba pro upisování akcií se stanoví na: pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hodin 3.6. upisovatel musí splatit emisní kurs upsaných akcií nejpozději do 35 (třiceti pěti) dnů od upsání na zvláštní účet společnosti číslo 19-2836050277/0100 zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu. 5.1.2005 - 30.7.2005
1. Společná ustanovení: 1.1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o 1 075 00,-- Kč (jeden milión sedmdesát pět tisíc korun českých), vydáním 215 (dvou set patnácti) kusů nových kmenových akcií neregistrovaných k obchodování na veřejném trhu znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 5 00,-- Kč (pět tisíc korun českých) 1.2. s využitím přenostního práva lze upsat celkem 215 (dvě stě patnáct) kusů nových akcií 1.3. emisní kurs každé nové akcie upsané s využitím přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 5 000,-- Kč (pět tisíc korun českých) 1.4. na každou jednu stávající akcii o jmenovité hodnotě 5 000,-- Kč lze s využitím přednostního práva upsat 1,075 (jednu celou sedmdesát pět tisícin) jedné nové akcie, přičemž podle § 204a odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku lze upisovat pouze celé akci e 1.5. emisní kurs každé nové akcie upsané bez využití přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 5 000,-- Kč (pět tisíc korun českých) 1.6. upisování na částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 1.7. nové akcie mohou být upsávny výlučně peněžitými vklady 1.8. všechny způsoby upsání akcií bez využití přednostního práva uvedené v ustanvoení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují; neupíše-li jediný akci onář všechny nové akcie, je rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu neúčinné 1.9. nové akcie mohou být uprány i před zápisem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude-li podán nvárh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní m oc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku 1.10. počítání času se řídí ustanovením § 122 občanského zákoníku 2. Upisování s využitím přednostního práva: 2.1. jediný akcionář upisuje akcie smlouvou o upsání akcií, kterou uzavírá se společností; smlouvy o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, musí mít písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny 2.2. představenstvo je povinno nejpozději do jednoho týdne od rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu vypracovat a doručit jedinému akcionáři návrh smlouvy o upsání akcií+ náklady na vypracování smlouvy nese společnost 2.3. akcionář může akcie upsat ve lhůtě čtrnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií v pracovně předsedy představenstva společnosti v sídle společnosti na adrese sídla společnosti, v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin 2.4. emisní kurs nových akcií upsaných s využitím přednostního práva je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 90 (devadesáti) dnů od upsání akcií na zvláštní účet společnosti číslo 192836050277/0100 zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu 20.4.2004 - 20.4.2004
1. Společná ustanovení: 1.1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o 1 075 00,-- Kč (jeden milión sedmdesát pět tisíc korun českých), vydáním 215 (dvou set patnácti) kusů nových kmenových akcií neregistrovaných k obchodování na veřejném trhu znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 5 000,-- Kč (pět tisíc korun českých) 1.2. s využitím přenostního práva lze upsat celkem 215 (dvě stě patnáct) kusů nových akcií 1.3. emisní kurs každé nové akcie upsané s využitím přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 5 000,-- Kč (pět tisíc korun českých) 1.4. na každou jednu stávající akcii o jmenovité hodnotě 5 000,-- Kč lze s využitím přednostního práva upsat 1,075 (jednu celou sedmdesát pět tisícin) jedné nové akcie, přičemž podle § 204a odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku lze upisovat pouze celé akci e 1.5. emisní kurs každé nové akcie upsané bez využití přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 5 000,-- Kč (pět tisíc korun českých) 1.6. upisování na částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 1.7. nové akcie mohou být upsávny výlučně peněžitými vklady 1.8. všechny způsoby upsání akcií bez využití přednostního práva uvedené v ustanvoení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují; neupíše-li jediný akci onář všechny nové akcie, je rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu neúčinné 1.9. nové akcie mohou být uprány i před zápisem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude-li podán nvárh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní m oc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku 1.10. počítání času se řídí ustanovením § 122 občanského zákoníku 2. Upisování s využitím přednostního práva: 2.1. jediný akcionář upisuje akcie smlouvou o upsání akcií, kterou uzavírá se společností; smlouvy o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, musí mít písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny 2.2. představenstvo je povinno nejpozději do jednoho týdne od rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu vypracovat a doručit jedinému akcionáři návrh smlouvy o upsání akcií+ náklady na vypracování smlouvy nese společnost 2.3. akcionář může akcie upsat ve lhůtě čtrnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií v pracovně předsedy představenstva společnosti v sídle společnosti na adrese sídla společnosti, v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin 2.4. emisní kurs nových akcií upsaných s využitím přednostního práva je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 90 (devadesáti) dnů od upsání akcií na zvláštní účet společnosti číslo 192836050277/0100 zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu 20.4.2004 - 3.5.2004

Aktuální kontaktní údaje Skarit Investment Corporation, a.s. v likvidaci

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25609700
Obchodní firma: Skarit Investment Corporation, a.s. v likvidaci
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 10
Vznik první živnosti: 22.9.1997
Celkový počet živností: 6

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25609700
Firma: Skarit Investment Corporation, a.s. v likvidaci
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 10
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 22.9.1997

Kontakty na Skarit Investment Corporation, a.s. v likvidaci IČO: 25609700

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Ke Strašnické 50/16 , Praha 100 00 27.7.2011
Sídlo: Na Dvorcích 122/18 , Praha 140 00 20.4.2004 - 27.7.2011
Sídlo: Ježkova 944/9 , Praha 130 00 22.9.1997 - 20.4.2004

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Ke Strašnické 50/16, Praha 100 00

Obory činností Skarit Investment Corporation, a.s. v likvidaci IČO: 25609700

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 25.11.2009 - 16.11.2016
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu 22.9.1997 - 25.11.2009
poradenská činnost v oblasti obchodu 22.9.1997 - 25.11.2009
realitní činnost 22.9.1997 - 25.11.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 22.9.1997 - 25.11.2009
reklamní činnost 22.9.1997 - 25.11.2009

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Reklamní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.9.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 2 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.9.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.9.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.9.1997
Zánik oprávnění: 8.11.2016

Živnost č. 5 Poradenská činnost v oblasti obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.9.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.9.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení

Vedení firmy Skarit Investment Corporation, a.s. v likvidaci IČO: 25609700

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná ve všech věcech samostatně předseda představenstva. 16.6.2011
Za představenstvo jedná navenek jménem Společnosti ve všech věcech každý člen představenstva samostatně. 20.4.2004 - 16.6.2011
Za společnost jedná a za společnost podepisuje: a) předseda představenstva samostatně b) nebo dva členové představenstva společně, a to tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. 22.9.1997 - 20.4.2004
Jméno: Ing. Jiří Roček 22.9.1997 - 1.2.2003
Funkce: předseda
Ve funkci: do 12.12.1997
Adresa: Kubištova 1102/1, Praha 140 00
Jméno: Josef Řepka 22.9.1997 - 1.2.2003
Funkce: člen
Ve funkci: do 12.12.1997
Adresa: Chvatěrubská 363/22, Praha 181 00
Jméno: Mgr. Jan Řezník 22.9.1997 - 1.2.2003
Funkce: člen
Ve funkci: do 12.12.1997
Adresa: Děčínská 471/4, Praha 190 00
Jméno: JUDr. Miroslav Šipovič 1.2.2003 - 20.4.2004
Funkce: předseda
Trvání členství: od 12.12.1997 do 12.3.2003
Ve funkci: od 12.12.1997 do 12.3.2003
Adresa: Ke znaku 770, Praha 190 14
Jméno: JUDr. Jan Sedláček 1.2.2003 - 20.4.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 12.12.1997 do 12.3.2003
Adresa: Lerchova 292/3, Brno 602 00
Jméno: Ing. Václav Třeštík 1.2.2003 - 20.4.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 12.12.1997 do 12.3.2003
Adresa: 64 , Deštná Česká republika
Jméno: Ing. Jiří Judl 20.4.2004 - 5.1.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.4.2004 do 1.12.2004
Adresa: Norské království
1362 Hosle, Aasfaret 3
Jméno: Ing. Jiří Fencl 7.12.2004 - 15.11.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 12.9.2006
Adresa: Štefkova 478/4, Praha 169 00
Jméno: Ing. Michal Citavý 20.4.2004 - 16.6.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 7.4.2004 do 7.7.2009
Ve funkci: od 7.4.2004 do 7.7.2009
Adresa: Na širokém II 66, Ohrobec 252 45
Jméno: Ing. Eva Maříková 20.4.2004 - 16.6.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.4.2004 do 7.7.2009
Adresa: V sedlištích 278, Ohrobec 252 45
Jméno: Ing. Kateřina Vítková 5.1.2005 - 16.6.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.12.2004 do 1.3.2010
Adresa: Na širokém II 66, Ohrobec 252 45
Jméno: Ing. Miloš Lehejček CSc. 15.11.2006 - 16.6.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.9.2006 do 9.5.2011
Adresa: Láskova 1792/23, Praha 148 00
Jméno: Josef Richtr 16.6.2011 - 12.6.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 9.5.2011
Ve funkci: od 9.5.2011
Adresa: 74, Nemotice 683 33
Jméno: Pavel Nejezchleb 16.6.2011 - 15.4.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.5.2011 do 10.1.2015
Ve funkci: do 10.1.2015
Adresa: 66, Krásné 592 03
Jméno: Ondřej Ježek 16.6.2011 - 15.4.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.5.2011 do 10.1.2015
Ve funkci: do 10.1.2015
Adresa: Jilemnického 295, Ústí nad Orlicí 562 01
Jméno: Josef Richtr 12.6.2013 - 15.4.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 9.5.2011 do 10.1.2015
Ve funkci: od 9.5.2011 do 10.1.2015
Adresa: 74, Nemotice 683 33
Jméno: Monika Bryndová 15.4.2015 - 8.7.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.3.2015 do 1.1.2016
Adresa: Dukelská 11, Braškov 273 51
Jméno: Klára De Gennaro 15.4.2015 - 8.7.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 10.1.2015 do 1.1.2016
Ve funkci: od 10.1.2015 do 1.1.2016
Adresa: Paříkova 910/11, Praha 190 00
Jméno: Josef Grznár 8.7.2016 - 9.11.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2016 do 2.1.2016
Ve funkci: od 1.1.2016 do 2.1.2016
Adresa: Milady Horákové 2060, Kladno 272 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Pavel Čermák 22.9.1997 - 1.2.2003
Funkce: předseda
Ve funkci: do 12.12.1997
Adresa: Morseova 253, Praha 109 00
Jméno: Mgr. Martin Fučík 22.9.1997 - 1.2.2003
Funkce: člen
Ve funkci: do 12.12.1997
Adresa: Jugoslávských partyzánů 637/22, Praha 160 00
Jméno: Helena Majerová 22.9.1997 - 1.2.2003
Funkce: člen
Ve funkci: do 12.12.1997
Adresa: Petra Rezka 1090/3, Praha 140 00
Jméno: Mgr. Luis Velázquez 1.2.2003 - 20.4.2004
Funkce: předseda
Trvání členství: od 12.12.1997 do 12.3.2003
Ve funkci: od 12.12.1997 do 12.3.2003
Adresa: Ohradní 903/30, Praha 140 00
Jméno: JUDr. Ludmila Pražáková 1.2.2003 - 20.4.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 12.12.1997 do 12.3.2003
Adresa: Řehořova 937/37, Praha 130 00
Jméno: Marie Valentová 1.2.2003 - 20.4.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 12.12.1997 do 12.3.2003
Adresa: Dubová 638/7, Brno 637 00
Jméno: Klára Citavá 20.4.2004 - 7.12.2004
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.4.2004
Adresa: Na širokém II 66, Ohrobec 252 45
Jméno: Ing. Miloš Lehejček CSc. 20.4.2004 - 15.11.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.4.2004 do 12.9.2006
Adresa: Láskova 1792/23, Praha 148 00
Jméno: Ing. Jiří Fencl 15.11.2006 - 25.11.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.9.2006 do 9.11.2009
Adresa: Štefkova 478/4, Praha 169 00
Jméno: JUDr. Miroslav Šipovič 20.4.2004 - 16.6.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 7.4.2004 do 7.7.2009
Ve funkci: od 7.4.2004 do 7.7.2009
Adresa: Ke znaku 770, Praha 190 14
Jméno: Klára Bechyňová 7.12.2004 - 16.6.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.4.2004 do 7.7.2009
Adresa: K Vltavě 1620/28, Praha 143 00
Jméno: MUDr. Linda Fenclová 25.11.2009 - 16.6.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.11.2009 do 9.5.2011
Adresa: Štefkova 478/4, Praha 169 00
Jméno: Renata Ježková 16.6.2011 - 20.9.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 9.5.2011
Ve funkci: od 9.5.2011
Adresa: Jilemnického 295, Ústí nad Orlicí 562 01
Jméno: Libor Hudec 16.6.2011 - 21.11.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.5.2011
Adresa: nám. Svobody 32/3, Blansko 678 01
Jméno: Josef Procházka 16.6.2011 - 15.4.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.5.2011 do 10.1.2015
Ve funkci: do 10.1.2015
Adresa: 23, Štěpánov nad Svratkou 592 63
Jméno: Renata Ježková 20.9.2013 - 15.4.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 9.5.2011 do 10.1.2015
Ve funkci: od 9.5.2011 do 10.1.2015
Adresa: Jilemnického 295, Ústí nad Orlicí 562 01
Jméno: Libor Hudec 21.11.2013 - 15.4.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.5.2011 do 10.1.2015
Ve funkci: do 10.1.2015
Adresa: nám. Svobody 32/3, Blansko 678 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Josef Grznár

Vlastníci firmy Skarit Investment Corporation, a.s. v likvidaci IČO: 25609700

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 2 075 000 Kč 100% 3.5.2004
zakladni 1 000 000 Kč 100% 22.9.1997 - 3.5.2004

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 5 000 Kč 415 8.7.2016
Kmenové akcie na majitele 5 000 Kč 415 16.6.2011 - 8.7.2016
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 415 7.12.2004 - 16.6.2011
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 415 3.5.2004 - 7.12.2004
Kmenové akcie na majitele 5 000 Kč 200 20.4.2004 - 20.4.2004
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 200 20.4.2004 - 3.5.2004
Akcie na majitele 5 000 Kč 200 22.9.1997 - 20.4.2004

Sbírka Listin Skarit Investment Corporation, a.s. v likvidaci IČO: 25609700

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 4951/SL 31 ostatní rozhod. jed. akci. Městský soud v Praze 10.1.2015 16.3.2015 21.4.2015 1
B 4951/SL 30 podpisové vzory Městský soud v Praze 9.5.2011 28.6.2011 1
B 4951/SL 29 podpisové vzory Městský soud v Praze 2.5.2011 28.6.2011 1
B 4951/SL 28 podpisové vzory Městský soud v Praze 12.4.2011 28.6.2011 1
B 4951/SL 27 notářský zápis NZ 101/2011 Městský soud v Praze 9.5.2011 28.6.2011 4
B 4951/SL 26 stanovy společnosti Městský soud v Praze 9.5.2011 27.6.2011 19
B 4951/SL 25 účetní závěrka - r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 26.6.2009 9.7.2009 2
B 4951/SL 24 účetní závěrka - r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 26.6.2009 9.7.2009 2
B 4951/SL 23 účetní závěrka - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 26.6.2009 9.7.2009 1
B 4951/SL 22 podpisové vzory +ČP-1x Městský soud v Praze 5.10.2006 20.12.2006 0
B 4951/SL 21 podpisové vzory +ČP-1x Městský soud v Praze 3.10.2006 20.12.2006 0
B 4951/SL 20 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 12.9.2006 20.12.2006 0
B 4951/SL 19 účetní závěrka r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 18.12.2006 18.12.2006 0
B 4951/SL 18 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 1.12.2004 15.3.2005 0
B 4951/SL 17 notářský zápis -NZ572/04 Městský soud v Praze 2.12.2004 15.3.2005 0
B 4951/SL 16 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 2.11.2004 15.3.2005 0
B 4951/SL 15 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ501/04 Městský soud v Praze 3.11.2004 15.3.2005 0
B 4951/SL 13 notářský zápis -NZ206/04 Městský soud v Praze 27.4.2004 3.5.2004 0
B 4951/SL 12 notářský zápis -NZ184/04 Městský soud v Praze 7.4.2004 3.5.2004 0
B 4951/SL 11 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.4.2004 3.5.2004 0
B 4951/SL 9 ostatní sml.o zřízení a vedení běž.účt Městský soud v Praze 8.4.2004 20.4.2004 0
B 4951/SL 8 ostatní zápis z 1.zased.představenstva Městský soud v Praze 7.4.2004 20.4.2004 0
B 4951/SL 7 ostatní -zápis z 1.zasedání DR Městský soud v Praze 7.4.2004 20.4.2004 0
B 4951/SL 6 podpisové vzory -6x Městský soud v Praze 7.4.2004 20.4.2004 0
B 4951/SL 10 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ183/04 Městský soud v Praze 7.4.2004 20.4.2004 0
B 4951/SL 5 notářský zápis, stanovy společnosti NZ319/2001 Městský soud v Praze 27.12.2001 6.2.2003 0
B 4951/SL 4 podpisové vzory +čest.prohlášení 6x Městský soud v Praze 6.2.2003 0
B 4951/SL 3 ostatní zápis rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 12.12.1997 6.2.2003 0
B 4951/SL 2 ostatní zápis z 1.jednání DR+představe Městský soud v Praze 12.12.1997 6.2.2003 0
B 4951/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+ přílohy Městský soud v Praze 31.12.2003 22.11.2004 0
B 4951/SL 1 notářský zápis Městský soud v Praze 21.3.1997 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Skarit Investment Corporation, a.s. v likvidaci


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Skarit Investment Corporation, a.s. v likvidaci obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.