Siemens Engineering a.s. IČO: 45273324

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Siemens Engineering a.s. a bylo jí přiděleno IČO 45273324.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Siemens Engineering a.s. byla založena v roce 1992. Firma již ukončila svou činnost. V jejím vedení se dosud vystřídalo 26 osob.

Základní údaje o Siemens Engineering a.s. IČO: 45273324

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 1.5.1992
Spisová značka: B 1489
IČO: 45273324
Obchodní firma: Siemens Engineering a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.5.1992
Stav subjektu: Tuzemská - Zaniklý
Datum zápisu: 1.5.1992
Datum zániku: 30.9.2011
Jediný akcionář společnosti Siemens Engineering a.s., se sídlem Praha 13, Siemensova 2716/2, PSČ 155 00, IČ 45273324, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 1489 ( zanikající společnost ) , rozhodl o fúzi sloučením bez likvi dace se společností Siemens, s.r.o. se sídlem Praha 13, Siemensova 1, PSČ 155 00, IČ 002 68 577, zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 625 ( nástupnická společnost ) s tím, že jmění zanikající společnosti přejde na nástup nickou společnosti v důsledku fúze sloučením ke dni zápisu fúze do obchodního rejstříku a to včetně práv a povinností plynoucích z pracovněprávních vztahů. 30.9.2011 - 30.9.2011
Na základě smlouvy o prodeji části podniku ze dne 30.11.2010 prodala společnost Siemens Engineering a.s., IČ 452 73 324, ke dni 1.12.2010 část podniku s názvemSwitchboard and Transformer Production společnosti ETS Teplice s.r.o., se sídlem Teplice, Riegrova 1874, PSČ 415 01, IČ 482 07 926, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vlož ka 17149. 23.12.2010 - 30.9.2011
Na základě smlouvy o prodeji části podniku ze dne 30.7.2010 prodala společnost Siemens Engineering a.s. ke dni 1.9.2010 část podniku s názvem Facility Management společnosti SKE FM, s.r.o., se sídlem Praha 2, Nové Město, Boženy Němcové 1881/5, PSČ 120 00, IČ 256 02 179, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 53933. 7.9.2010 - 30.9.2011
Mimořádná valná hromada přijala následující usnesení o přechodu všech účastnických cenných papírů emitovaných Společností, které nejsou ve vlastnictví Hlavního akcionáře Společnosti na Hlavního akcionáře Společnosti postupem dle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku: 1. Určení hlavního akcionáře a údaje osvědčující identitu hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti Siemens Engineering a.s., se sídlem Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4, identifikační číslo 45 27 33 24 (dále jen "Společnost SENG"), ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku je společnost Siemens s.r.o., se sídlem Praha 6, Evropská 33a, PSČ: 160 00, IČ: 002 68 577, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 625 (dále jen "Hlavní akcionář"), neboť vlastní celkem 1 385 318 ks zaknihovaných akcií na majitele Společnosti SENG, registrovaných ve Středisku cenných papírů Praha (ISIN: CS 0005020858), ve jmenovité hodnotě 100,-- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení žádosti Hlavního akcionáře o svolání mimořádné valné hromady dne 19.5.2009 a k rozhodnému dni pro k onání této mimořádné valné hromady činí 96,49% základního kapitálu Společnosti SENG a s nimiž je ve stejné výši spojen i podíl na hlasovacích právech ve Společnosti SENG. Výše uvedené údaje osvědčující skutečnost, že Hlavní akcionář je hlavním akcionářem Společnosti SENG ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku, vyplývají i z výpisu z účtu majitele cenných papírů , vedeného pro Hlavního akcionáře Střediskem cenných papírů, vyhotoveného ke dni doručení žádosti Hlavního akcionáře o svolání mimořádné valné hromady, tj. ke dni 19.5.2009, i vyhotoveného k rozhodnému dni pro konání této mimořádné valné hromady Společnosti SENG, tj. k 22.6.2009. Vzhledem k tomu, že Hlavní akcionář překročil 90% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti SENG a požádal v souladu s ustanovením § 183i odst. 1 obchodního zákoníku představenstvo Společnosti SENG o svolání valné hromady, je osobou op rávněnou uplatnit právo výkupu účastnických cenných papírů podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku. 2. Přechod ostatních účastnických cenných papírů na Hlavního akcionáře Mimořádná valná hromada schvaluje v souladu s ustanovením § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím emitovaným Společností SENG, ISIN: CS 0005020858, ve vlastnictví akcionářů Společnosti SENG odlišných od Hlavního akcion áře, na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím emitovaným Společností SENG přechází na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "Den přechodu"). Na Hlavního akcionáře tak ke Dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti SENG, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře. 3. Výše protiplnění Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám za přechod akcií Společnosti SENG peněžité protiplnění ve výši 263,-- Kč za 1 ks zaknihované akcie Společnosti SENG na majitele ve jmenovité hodnotě 100,-- Kč (dále jen "Protiplnění"). Přiměřenost výše Protiplnění je v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 159-12/09 ze dne 18.5.2009, vypracovaným znaleckým ústavem KPMG Česká republika, s.r.o., se sídlem Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8, I Č: 00553115 (dále jen "Znalecký posudek" a "Znalec"), zpracovaným pro účely požadavku uvedeného v § 183m odst. 1 obchodního zákoníku. Z výrokové části Znaleckého posudku vyplývá, že výše Protiplnění je přiměřená hodnotě účastnických cenných papírů Společn osti SENG. 4. Poskytnutí Protiplnění Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám Protiplnění bez zbytečného odkladu po vzniku práva na výplatu protiplnění podle ustanovení § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, tj. zápisu přechodu vlastnického práva k akciím společnosti na Hlavního akcionáře na majetkovém účtu Hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů, nejpozději však do 15 pracovních dnů od vzniku práva a poskytne oprávněným osobám úrok dle ustanovení § 183m odst. 2 obchodního zákoníku ve výši obvyklých úroků podle ustanovení § 502 obchodn ího zákoníku ode dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k akciím menšinových akcionářů Společnosti SENG na Hlavního akcionáře. Výplata Protiplnění bude provedena na náklady Hlavního akcionáře. Valná hromada ukládá představenstvu Společnosti SENG, aby zabezpečilo výpis z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost SENG Střediskem cenných papírů obsahující i identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím Sp olečnosti SENG (dále jen "Oprávněné osoby"), a to ke dni účinnosti přechodu akcií (dále jen "Seznam"), a předá jej bez zbytečného odkladu - nejpozději do dvou pracovních dnů, Hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí Protiplnění Oprávněným osobám prostředni ctvím obchodníka s cennými papíry. Výplatou Protiplnění Oprávněným osobám dle ustanovení § 183m obchodního zákoníku pověřil Hlavní akcionář společnost Česká spořitelna, a.s., se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 452 44 782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městský m soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále jen "Česká spořitelna"). Valná hromada konstatuje, že Hlavní akcionář v souladu s ustanovením § 183i odst. 5 obchodního zákoníku před konáním mimořádné valné hromady předal České spořitelně peněžní prostředky v e výši potřebné k výplatě Protiplnění a doložil tuto skutečnost potvrzením České spořitelny. Česká spořitelna se zavázala zajistit výplatu Protiplnění Oprávněným osobám následovně: a) Oprávněným osobám - fyzickým osobám s trvalým pobytem na území České republiky uvedeným v Seznamu bude zaslán oslovovací dopis, a to obyčejnou poštovní zásilkou na adresu vlastníka uvedenou v Seznamu. Oprávněné osobě, která písemnou formou zažádá o bez hotovostní převod Protiplnění na účet vedený v peněžním ústavu na území České republiky a sdělí zúčtovací údaje (název peněžního ústavu, jeho kód a adresu, číslo účtu včetně variabilního a případně specifického symbolu) a své rodné číslo, bude Protiplnění převedeno na takto sdělený účet. Pravost podpisu Oprávněné osoby na žádosti musí být úředně ověřena. V hotovosti si Oprávněná osoba Protiplnění vyzvedne osobně na kterékoliv pobočce České spořitelny po předložení průkazu totožnosti. Zástupci Oprávněné os oby bude Protiplnění vyplaceno na základě předložení průkazu totožnosti a plné moci s úředně ověřeným podpisem Oprávněné osoby. V případě, že podle informací uvedených v Seznamu a současně dle informací poskytnutých v souladu s ustanovením § 183j odst. 5 obchodního zákoníku a předaných České spořitelně Hlavním akcionářem vázne na akcii zástavní právo, bude oslovovací dopis zaslán a Protiplnění vyplaceno za výše uvedených podmínek příslušnému zástavnímu věřiteli. b) Oprávněné osoby- právnické osoby se sídlem na území České republiky uvedené v Seznamu budou osloveny dopisem ve formě obyčejné poštovní zásilky zaslaným na adresu uvedenou v Seznamu a vyzvány k zaslání zúčtovacích údajů (názvu peněžního ústavu, jeho kó du, adresy a čísla účtu včetně variabilního a případně specifického symbolu). Účet musí být veden u peněžního ústavu se sídlem nebo pobočkou v České republice. Tyto údaje musí být opatřeny úředně ověřenými podpisy statutárních orgánů, resp. členů statutár ních orgánů Oprávněné osoby. Zároveň připojí originál výpisu z obchodního rejstříku, resp. z jiného odpovídajícího rejstříku, ne starší než 3 měsíce, popř. jeho úředně ověřenou kopii. Po obdržení všech údajů Česká spořitelna provede výplatu Protiplnění be zhotovostním převodem na takto sdělený účet. V případě, že podle informací uvedených ve výpisu ze Seznamu a současně dle informací poskytnutých v souladu s ustanovením § 183j odst. 5 obchodního zákoníku a předaných České spořitelně Hlavním akcionářem vázn e na akcii zástavní právo, bude oslovovací dopis zaslán a protiplnění vyplaceno za výše uvedených podmínek příslušnému zástavnímu věřiteli. c) Oprávněné osoby - fyzické osoby s trvalým pobytem mimo území České republiky uvedené v Seznamu budou oslovovacím dopisem ve formě obyčejné poštovní zásilky vyzvány ke sdělení zúčtovacích údajů (názvu peněžního ústavu, jeho kódu, adresy, čísla a názvu ú čtu včetně variabilního a případně specifického symbolu, IBAN, směrový kód banky - BIC), dle kterých bude Protiplnění převedeno. Všechna sdělení uvedená v tomto odstavci musí být podepsána Oprávněnou osobou a její podpis musí být úředně ověřen s příslušný m vyšším ověřením, vyžaduje-li to český právní řád v případě úředních dokumentů vystavených v příslušném státě. V hotovosti si Oprávněná osoba - fyzická osoba s trvalým pobytem v zahraničí může vyzvednout Protiplnění osobně na výše uvedené pobočce České spořitelny za stejných podmínek jako Oprávněné osoby - fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice. V případě, že podle informací uvedených v Seznamu a současně dle informací poskytnutých v souladu s ustanovením § 183j odst. 5 obchodního zákoníku a předaných České spořitelně Hlavním akcionářem vázne na akcii zástavní právo, bude oslovovací dopis zaslán a protiplnění vyplaceno za výše uvedených podmínek příslušnému zástavnímu věřiteli. d) Oprávněné osoby - právnické osoby se sídlem mimo území České republiky uvedené v Seznamu budou oslovovacím dopisem ve formě obyčejné poštovní zásilky vyzvány ke sdělení zúčtovacích údajů (názvu peněžního ústavu, jeho kódu, adresy, čísla a názvu účtu vč etně variabilního a případně specifického symbolu, IBAN, směrový kód banky - BIC), dle kterých bude Protiplnění převedeno. Všechna sdělení uvedená v tomto odstavci musí být podepsána osobami oprávněnými disponovat Protiplněním na základě výpisu z příslušn ého obchodního rejstříku společností či jiného registru nebo na základě osvědčení zahraničního notáře či příslušného úřadu nebo soudu a jejich podpisy musí být úředně ověřeny s příslušným vyšším ověřením, vyžaduje-li to český právní řád v případě úředních dokumentů vystavených v příslušném státě. V případě, že podle informací uvedených v Seznamu a současně dle informací poskytnutých v souladu s ustanovením § 183j odst. 5 obchodního zákoníku a předaných České spořitelně Hlavním akcionářem vázne na akcii zá stavní právo, bude oslovovací dopis zaslán a Protiplnění vyplaceno za výše uvedených podmínek příslušnému zástavnímu věřiteli. 5. Sdělení Hlavního akcionáře Notářský zápis o výše uvedeném rozhodnutí mimořádné valné hromady Společnosti SENG je k nahlédnutí v sídle Společnosti SENG v pracovní dny od 9:00 do 14:00 hodin, a to ode dne uveřejnění usnesení této mimořádné valné hromady ve smyslu ustanovení § 183l od st. 2 obchodního zákoníku. 6. Závěry znaleckého posudku Znalec uvedl ve Znaleckém posudku tento závěr: ?Na základě provedené analýzy, přijatých předpokladů a použité metodologie jsme ke dni 31. března 2009 stanovili hodnotu jedné akcie na majitele společnosti Siemens Engineering a.s. ve jmenovité hodnotě 100,- Kč na 263,- Kč. Tuto hodnotu považujeme za při měřenou kompenzaci minoritních akcionářů podle § 183i) a následujících Obchodního zákoníku.? Znalec tedy na základě své přezkumné činnosti a interních kalkulací hodnoty společnosti dospěl k závěru, že navržená výše protiplnění je přiměřená ve smyslu ustan ovení § 183i a násl. obchodního zákoníku. 7. Pokyn představenstvu Valná hromada ukládá představenstvu Společnosti SENG, aby bez zbytečného odkladu podalo návrh na zápis tohoto usnesení do Obchodního rejstříku, dále aby znění tohoto usnesení uveřejnilo způsobem určeným zákonem a stanovami Společnosti SENG pro svolání val né hromady a současně aby uložilo notářský zápis osvědčující toto rozhodnutí v sídle Společnosti SENG k nahlédnutí. 7.7.2009 - 22.12.2009
Společnost bude v obchodním styku užívat zkratku obchodního jména: EZ Praha a.s. 15.9.1995 - 22.12.2003
Obchodní jméno: zkratka EZP a.s. Elektromontážní závody Praha, joint - stock company - v jazyce anglickém Elektromontážní závody Praha AG - v jazyce německém 1.11.1994 - 15.9.1995
Obchodní jméno: Elektromontážní závody Praha, joint - stock - company - - v jazyce anglickém Elektromontážní závody Praha AG - v jazyce německém 1.11.1994 - 17.3.1998
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině a v audit. ocenění ze dne 30.04.1992. 17.5.1993 - 22.12.2009
Základní jmění společnosti: Základní jmění společnosti činí 138.893.000,- Kčs (slovy: stotřicetosmmilionůosmsetdevadesáttřitisíce). Zakladatel splatil 100 %základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Elektromontážní závody Praha. s.p. 1.5.1992 - 17.5.1993
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 22.04.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.5.1992 - 18.10.2006
Zložení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. 1.5.1992 - 22.12.2009

Aktuální kontaktní údaje Siemens Engineering a.s.

Kontakty na Siemens Engineering a.s. IČO: 45273324

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Siemensova 2716/2 , Praha 155 00 14.4.2010 - 30.9.2011
Sídlo: Doudlebská 1699/5 , Praha 140 00 3.1.2005 - 14.4.2010
Sídlo: Na poříčí 1076/5 , Praha 110 00 20.12.2001 - 3.1.2005
Sídlo: Na poříčí 1076/5 , Praha 110 00 1.5.1992 - 20.12.2001

Obory činností Siemens Engineering a.s. IČO: 45273324

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 7.7.2009 - 30.9.2011
montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 7.7.2009 - 30.9.2011
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 7.7.2009 - 30.9.2011
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 7.7.2009 - 30.9.2011
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 7.7.2009 - 30.9.2011
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 26.2.2007 - 7.7.2009
montáž, opravy, údržba, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 3.1.2005 - 7.7.2009
opravy a montáž měřidel 31.3.2004 - 7.7.2009
úřední měření 14.5.2003 - 25.2.2004
výroba, opravy a montáž měřidel 14.5.2003 - 31.3.2004
reprografická činnost 14.5.2003 - 6.4.2004
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení 14.5.2003 - 3.1.2005
výroba elektřiny 14.5.2003 - 30.3.2005
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích aktivit včetně lektorské činnosti 14.5.2003 - 11.5.2005
kovářství 14.5.2003 - 11.7.2006
projektování elektrických zařízení 14.5.2003 - 7.7.2009
výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů 14.5.2003 - 7.7.2009
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 14.5.2003 - 7.7.2009
činnost technických poradců v oblasti elektro, kancelářské a reprodukční techniky, optických komunikačních systémů, obchodu a projektování elektrických zařízení 14.5.2003 - 7.7.2009
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 14.5.2003 - 7.7.2009
správa a údržba nemovitostí 14.5.2003 - 7.7.2009
ubytovací služby 14.5.2003 - 7.7.2009
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 14.5.2003 - 7.7.2009
zpracování dat, služby databank, správa sítí 14.5.2003 - 7.7.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 14.5.2003 - 7.7.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 14.5.2003 - 7.7.2009
projetky, montáže, měření a servis sítí metalických a optických pro přenos dat (vyjma činností uvedených v přílohách zákona č. 455/1991 Sb.) 14.5.2003 - 7.7.2009
projekty, montáže a údržba slaboproudých a sdělovacích zařízení (s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/1991 Sb.) 14.5.2003 - 7.7.2009
montáž a opravy vyhrazených zdvihacích zařízení 14.5.2003 - 7.7.2009
inženýrská činnost v investiční výstavbě 14.5.2003 - 7.7.2009
montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 14.5.2003 - 7.7.2009
velkoobchod 14.5.2003 - 7.7.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 14.5.2003 - 7.7.2009
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 14.5.2003 - 30.9.2011
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob 14.5.2003 - 30.9.2011
vodoinstalatérství, topenářství 14.5.2003 - 30.9.2011
Vodoinstalatérství, topenářství 12.6.2002 - 14.5.2003
Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 12.6.2002 - 14.5.2003
Inženýrská činnost v investiční výstavbě 12.6.2002 - 14.5.2003
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů 12.6.2000 - 18.10.2006
montáž a opravy kancelářských a reprodukční techniky 12.6.2000 - 18.10.2006
průzkum trhu 12.6.2000 - 18.10.2006
reklamní a propagační činnost 12.6.2000 - 18.10.2006
montáž a opravy měřící a regulační techniky 12.6.2000 - 18.10.2006
poskytování softwaru - prodej hotových programů na základě dohody s autorem 12.6.2000 - 18.10.2006
koupě zboží za účelem jeho prodeje a konečnému spotřebiteli (maloobchod) a nebo jiným provozovatelům živnosti (velkoobchod) 12.6.2000 - 18.10.2006
elektroinstalatérství 12.6.2000 - 18.10.2006
Pořádání výchovně-vzdělávacích kurzů 2.1.1997 - 14.5.2003
Poradenská činnost v oblasti bezpečnostně - technických předpisů pro energetiku, stavebnictví a dopravu 2.1.1997 - 14.5.2003
Sváření barevných kovů v ochrané atmosféře 2.1.1997 - 14.5.2003
Projekty, montáže, měření a servis sítí metalických a optických pro přenos dat (vyjma činností uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb.) 2.1.1997 - 14.5.2003
Projekty, montáže a údržba slaboproudých a sdělovacích zařízení (s vyjímkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb.) 2.1.1997 - 14.5.2003
Silniční motorová doprava 2.1.1997 - 14.5.2003
Opravy motorových vozidel 2.1.1997 - 14.5.2003
Zřizování poplašných zařízení 2.1.1997 - 14.5.2003
Výroba, opravy a montáž měřidel 25.5.1994 - 14.5.2003
Pronájem průmyslového zboží 17.5.1993 - 8.2.2003
Revize elektrických zařízení 17.5.1993 - 14.5.2003
Projektování elektrických zařízení 17.5.1993 - 14.5.2003
Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 17.5.1993 - 14.5.2003
Reprografická činnost 17.5.1993 - 14.5.2003
Stavitel 17.5.1993 - 14.5.2003
Činnost organizačních a ekonomických poradců 17.5.1993 - 14.5.2003
Montáž a opravy kancelářské a reprodukční techniky 17.5.1993 - 14.5.2003
Montáž a opravy měřící a regulační techniky 17.5.1993 - 14.5.2003
Pronájem motorových vozidel 17.5.1993 - 14.5.2003
Vedení účetnictví 17.5.1993 - 14.5.2003
Provádění průmyslových staveb 17.5.1993 - 14.5.2003
Provozování středisek kalibrační služby 17.5.1993 - 14.5.2003
Úřední měření 17.5.1993 - 14.5.2003
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl. zák. č. 455/91 Sb., o živnost. podnikání a zboží tímto zákonem vyloučeného 17.5.1993 - 14.5.2003
Ubytování v ubytovacích zařízeních v kategorii do ++ 17.5.1993 - 14.5.2003
Poradenství v oblasti elektro, kanc. a reprodukční techniky, optických komunikačních systémů, obchodu a projektování el. zařízení 17.5.1993 - 14.5.2003
Obstaravatelská činnost ve správě bytového a nebytového fondu 17.5.1993 - 14.5.2003
Výroba jednoduchých pomůcek a konstrukcí pro oblast elektro (nevyžadující odbornost). Vyjma činností uvedených v příl. zák. č. 455/91 Sb., o živnost. podnikání) 17.5.1993 - 14.5.2003
Silniční motorová veřejná nákladní vnitrostátní doprava 17.5.1993 - 14.5.2003
Poskytování software 17.5.1993 - 14.5.2003
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 17.5.1993 - 14.5.2003
Automatizované zpracování dat 17.5.1993 - 14.5.2003
Projekty, dodávky, montáže, doplňková výroba, obchodní, inženýrská a servisní činnost v oblasti silnoproudé elektrotechniky, měření, řízení a ASŘTP. 1.5.1992 - 17.5.1993

Vedení firmy Siemens Engineering a.s. IČO: 45273324

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jednají a podepisují vůči třetím osobám v plném rozsahu dva členové představenstva společně. 28.12.2006 - 30.9.2011
Za společnost jednají a podepisují vůči třetím osobám, před soudem a jinými orgány v plném rozsahu dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis výše uvedené oprávněné osoby. 16.12.1998 - 28.12.2006
Za společnost jedná a podepisuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, nebo dva členové představenstva. Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis oprávněná osoba nebo osoby, jak je uvedeno shora. 17.6.1996 - 16.12.1998
Způsob jednání jménem společnosti Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva a v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva a v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 1.11.1994 - 17.6.1996
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti, či otisku razítka společnosti. 1.5.1992 - 1.11.1994
Jméno: Ing. Josef Polák 1.5.1992 - 16.7.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Vančurova 638 , Praha 5 Česká republika
Jméno: Ing. Josef Kubů 1.5.1992 - 16.7.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Štúrova 1156/26, Praha 142 00
Jméno: Vladimír Brzák 1.5.1992 - 16.7.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nová ulice 261 , Neratovice Česká republika
Jméno: ing. Leonard Beitler 16.7.1993 - 15.2.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Plynární 1453/33, Praha 170 00
Jméno: ing. Aleš Minx 16.7.1993 - 11.9.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Rezlerova 273, Praha 109 00
Jméno: ing. Miroslav Fišer 16.7.1993 - 17.6.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Lindavská 785/1, Praha 181 00
Jméno: Ing. Milan Hlinovský 1.5.1992 - 26.2.1997
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Sokolovská 49 , 186 00 Praha 8 Česká republika
Jméno: Karel Štemprok 1.5.1992 - 26.2.1997
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Služská 537/21, Praha 182 00
Jméno: Ing. Ladislav Bartoníček 15.2.1994 - 26.2.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Slepá II 458/28, Praha 142 00
Jméno: Ing Vladimír Bazika 26.2.1997 - 26.2.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Sadová 490, Průhonice 252 43
Jméno: Ing. Igor Stratil 26.2.1997 - 26.2.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kpt. Jaroše 1342, Neratovice 277 11
Jméno: Ing. Aleš Minx 11.9.1995 - 16.12.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pod Vlkem 121/19, Praha 155 00
Jméno: Ing. Pavel Veselý 17.6.1996 - 16.12.1998
Funkce: člen
Adresa: K Ubytovně 61, Bořanovice 250 65
Jméno: Ing. Igor Stratil 26.2.1997 - 16.12.1998
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Kpt. Jaroše 1342, Neratovice 277 11
Jméno: Ing. Hans Riegler 16.12.1998 - 19.5.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Rakouská republika
2340 Mödling, Beethovengasse 52
Jméno: Ing. Milan Hlinovský 26.2.1997 - 13.12.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Sokolovská 46 , 186 00 Praha 8 Česká republika
Jméno: Dipl.Ing. Herbert Kaufmann 16.12.1998 - 23.5.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Rakouská republika
Hofleinerstrasse 9, 4100 Ottensheim
Jméno: Ing. Hans Riegler 19.5.1999 - 23.5.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Rakouská republika
2340 Mödling, Beethovengasse 52
Jméno: Dipl.Ing. Jaroslav Šorna 13.12.1999 - 4.9.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: náměstí Jiřího z Poděbrad 1561/9, Praha 130 00
Jméno: Ing Vladimír Bazika 26.2.1997 - 27.9.2001
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: do 21.3.2001
Adresa: Sadová 490, Průhonice 252 43
Jméno: Dr. Gerhard Kornfeld 23.5.2000 - 27.9.2001
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 21.3.2001
Adresa: Rakouská republika
Favoritenstrasse 219/7, 1100, Vídeň
Jméno: Ing. Jaroslav Šorna 4.9.2000 - 12.6.2002
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 31.12.2001
Adresa: náměstí Jiřího z Poděbrad 1561/9, Praha 130 00
Jméno: Ing. Zbyněk Mrázek 27.9.2001 - 14.5.2003
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 1.4.2001 do 30.4.2003
Adresa: Urbánkova 3358/43, Praha 143 00
Jméno: Dr. Gerhard Kornfeld 27.9.2001 - 15.9.2003
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 21.3.2001
Adresa: Janovského 919/36, Praha 170 00
Jméno: Dr. Gerhard Kornfeld 15.9.2003 - 31.3.2004
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.3.2000
Ve funkci: od 21.3.2001
Adresa: Rakouská republika
Favoritenstrasse 219/7. 1100 Vídeň
Jméno: Dipl.-Ing.Dr. techn. Christian Neufeld 9.10.2002 - 29.11.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 12.10.2004
Ve funkci: od 1.1.2002
Adresa: Rakouská republika
Lerchenweg 20, 4203 Altenberg
Jméno: Ing. Daniel Mach 22.12.2003 - 6.9.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.12.2003 do 31.8.2006
Adresa: náměstí Josefa Machka 444/3, Praha 158 00
Jméno: Othmar Kriechbaum 29.11.2004 - 6.9.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.10.2004 do 31.8.2006
Adresa: Rakouská republika
Dinghoferstrasse 3, Ottensheim
Jméno: Dr. Gerhard Kornfeld 31.3.2004 - 18.10.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.3.2000 do 30.9.2006
Ve funkci: od 21.3.2001 do 30.9.2006
Adresa: Rakouská republika
Favoritenstrasse 219/7. 1100 Vídeň
Jméno: Ing. Stanislav Stejskal 6.9.2006 - 18.10.2006
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 1.9.2006
Adresa: Palmetová 2140/33, Praha 143 00
Jméno: Ing. Aleš Tomec 6.9.2006 - 18.10.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.9.2006
Adresa: Palmetová 2105/18, Praha 143 00
Jméno: Ing. Stanislav Stejskal 18.10.2006 - 25.10.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.9.2006 do 30.9.2010
Adresa: Palmetová 2140/33, Praha 143 00
Jméno: Ing. Petr Klauda 18.10.2006 - 25.10.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.10.2006 do 1.10.2010
Adresa: Petržílkova 2265/16, Praha 158 00
Jméno: Ing. Aleš Tomec 18.10.2006 - 30.9.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.9.2006
Ve funkci: od 2.10.2006
Adresa: Palmetová 2105/18, Praha 143 00
Jméno: Dipl.-Kfm. Rudolf Fischer 25.10.2010 - 30.9.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.10.2010
Adresa: Spolková republika Německo
Kissing, Gunzenleestrasse 45, 86438
Jméno: Ing. Ivan Holub 25.10.2010 - 30.9.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.10.2010
Adresa: Hamsíkova 240/6, Praha 150 00
Jméno: Ing. Jaroslav Hradílek 25.10.2010 - 30.9.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.10.2010
Adresa: Kamínky 306/24, Brno 634 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Zdeněk Foldes 1.5.1992 - 16.7.1993
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Konviktská 263/5, Praha 110 00
Jméno: Ing. Jan Krykorka 1.5.1992 - 16.7.1993
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Haškova 844/11, Praha 170 00
Jméno: Ing. Jan Provazník CSc. 1.5.1992 - 16.7.1993
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: U koupadel 33/5, Praha 142 00
Jméno: Vladimír Brzák 16.7.1993 - 17.6.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Nová ulice 261 , Neratovice Česká republika
Jméno: ing. Josef Polák 16.7.1993 - 17.6.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Vančurova 638 , Praha 5 Česká republika
Jméno: JUDr František Tlustoš 17.6.1996 - 16.12.1998
Funkce: předseda
Adresa: Krouzova 3049/24, Praha 143 00
Jméno: Ing. Libor Motejlek 17.6.1996 - 16.12.1998
Funkce: člen
Adresa: Daškova 3089/32, Praha 143 00
Jméno: Dipl.Ing. Gerhard Falch 16.12.1998 - 4.9.2000
Adresa: Rakouská republika
4980 Antiesenhofen 14
Jméno: Mgr. Tomáš Rousek 4.9.2000 - 12.6.2002
Funkce: člen
Ve funkci: do 13.12.2001
Adresa: Žitomírská 781/48, Praha 101 00
Jméno: Dipl.Ing. Gerhard Falch 15.9.2000 - 12.6.2002
Ve funkci: do 20.9.2001
Adresa: Rakouská republika
4980 Antiesenhofen 14
Jméno: Dr. Anton Stallinger 4.9.2000 - 14.5.2003
Funkce: člen
Trvání členství: do 15.3.2002
Adresa: Rakouská republika
Starkfriedgasse 21, 1180 Vídeň
Jméno: Mag. Klaus Sernetz 16.12.1998 - 15.9.2003
Trvání členství: do 21.5.2003
Adresa: Rakouská republika
1130 Wien, Nothartgasse 21/1
Jméno: Roland Aschenberger 12.6.2002 - 15.9.2003
Ve funkci: od 20.9.2001
Adresa: Rakouská republika
Keferfeldstrasse 20, 4020 Linec
Jméno: JUDr. Ing. Bohumil Studýnka CSc. 14.5.2003 - 15.9.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 27.6.2002 do 28.2.2003
Adresa: K Zelené louce 1331/40, Praha 148 00
Jméno: Mag. Klaus Sernetz 15.9.2003 - 29.11.2004
Funkce: předseda
Trvání členství: od 21.5.2003 do 18.5.2004
Ve funkci: od 1.9.2003
Adresa: Rakouská republika
Giesshübler Strasse 9, 2344 Maria Enzersdorf
Jméno: Dipl.-Ing. Herbert Kaufmann 4.9.2000 - 3.3.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 3.5.2000 do 28.11.2005
Adresa: Rakouská republika
Höfleinerstrasse 9, 4100 Ottensheim
Jméno: Dr. Stefan Hase 14.5.2003 - 3.3.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 28.2.2003 do 28.11.2005
Adresa: Rakouská republika
Himmelhorgasse 5/2, 1130 Wien
Jméno: Roland Aschenberger 15.9.2003 - 3.3.2006
Trvání členství: od 20.9.2001 do 28.11.2005
Adresa: Rakouská republika
Keferfeldstrasse 20, 4020 Linec
Jméno: Mag. Andrea Raffaseder 29.11.2004 - 6.9.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.5.2004 do 25.7.2006
Adresa: Rakouská republika
Am Pregarten 9, A 4240 Freistadt
Jméno: Mag. Christian Schrötter 3.3.2006 - 6.9.2006
Funkce: předseda
Trvání členství: od 29.11.2005 do 25.7.2006
Ve funkci: od 1.2.2006 do 25.7.2006
Adresa: Rakouská republika
Vídeň, Porzellanpasse 49 A/27, PSČ 1090
Jméno: Ing. Pavel Kafka 3.3.2006 - 6.9.2006
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 29.11.2005
Ve funkci: od 1.2.2006 do 2.8.2006
Adresa: Nepálská 801/1, Praha 160 00
Jméno: Dr. Gerhard Kornfeld 18.10.2006 - 16.7.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.10.2006 do 23.4.2007
Adresa: Rakouská republika
Leopoldsdorf, Grabengasse 7, PSČ 2333
Jméno: ing. Radim Krása 16.7.1993 - 30.3.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.11.1998 do 10.2.2009
Adresa: Janovského 1251/18, Praha 170 00
Jméno: Ing. Pavel Kafka 6.9.2006 - 22.12.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.11.2005 do 10.11.2009
Ve funkci: od 2.8.2006 do 10.11.2009
Adresa: Nepálská 801/1, Praha 160 00
Jméno: Ing. Radomír Šimek 6.9.2006 - 22.12.2009
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.7.2006 do 10.11.2009
Ve funkci: od 2.8.2006 do 10.11.2009
Adresa: U Nesypky 1178/6, Praha 150 00
Jméno: Ing. Josef Vintr 14.5.2003 - 25.10.2010
Funkce: člen
Trvání členství: od 18.2.2002 do 18.2.2007
Adresa: Amforová 1924/5, Praha 155 00
Jméno: Ing. Vladimír Říha 6.9.2006 - 25.10.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.7.2006 do 1.10.2010
Adresa: Butovická 652/30, Praha 158 00
Jméno: Ing. Radovan Holub CSc. 16.7.2007 - 25.10.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.4.2007 do 1.10.2010
Adresa: nám. Míru 4, Frenštát pod Radhoštěm 744 01
Jméno: Dipl.-Kfm. Rudolf Fischer 22.12.2009 - 25.10.2010
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 10.11.2009 do 1.10.2010
Ve funkci: od 25.11.2009 do 1.10.2010
Adresa: Spolková republika Německo
Kissing, Gunzenleestrasse 45, 86438
Jméno: Ing. Petr Kaulfuss 25.1.2010 - 9.11.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.12.2009 do 31.10.2010
Adresa: Ševčíkova 1810/15, Teplice 415 01
Jméno: Ing. Eduard Palíšek Ph.D., MBA 22.12.2009 - 30.9.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 10.11.2009
Ve funkci: od 25.11.2009
Adresa: 146, Klentnice 692 01
Jméno: Mgr. Richard Baček 25.10.2010 - 30.9.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.10.2010
Adresa: 5. května 795/54, Praha 140 00
Jméno: Ing. Josef Vintr 25.10.2010 - 30.9.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.6.2007
Adresa: Amforová 1924/5, Praha 155 00

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
pobyt v ČR Soukenická 25, Praha 1, PSČ 110 00 14.5.2003
Bytem v ČR: Praha 7, Janovského 36 19.5.1999
Prokurista podepisuje tak, že k obchodnímu jménu Elektromontážní závody Praha a.s. připojí svůj podpis s dodatkem prokurista. rozhodnutím valné hromady od 1.1.1997 26.2.1997
Jméno: Karel Štemprok 26.2.1997 - 19.5.1999
Adresa: Služská 537/21, Praha 182 00
Jméno: Ing. Zdeněk Vodňanský 19.5.1999 - 13.12.1999
Adresa: Hrabákova 1972/5, Praha 148 00
Jméno: Vladimír Brzák 19.5.1999 - 13.12.1999
Adresa: Nová 261/6, Libiš 277 11
Jméno: Ing. Ladislav Staněk 19.5.1999 - 13.12.1999
Adresa: Roháčova 1326, Český Brod 282 01
Jméno: Ing. Ivo Šefrna 19.5.1999 - 13.12.1999
Adresa: Budínova 784/10, Praha 180 00
Jméno: Ing. Vlastimil Boura 19.5.1999 - 13.12.1999
Adresa: Sosnovecká 578/2, Praha 181 00
Jméno: Dr. Gerhard Kornfeld 19.5.1999 - 23.5.2000
Adresa: Rakouská republika
Favoritenstrasse 219/7, 1100 Vídeň
Jméno: Ing. Pavel Bláha 19.5.1999 - 27.9.2001
Adresa: Věkova 1605/49, Praha 147 00
Jméno: Ing. Zbyněk Mrázek 19.5.1999 - 27.9.2001
Adresa: Urbánkova 3358/43, Praha 143 00
Jméno: Mgr. Jana Tůmová 19.5.1999 - 12.6.2002
Adresa: Skřivanská 483/12, Praha 108 00
Jméno: Ing. Jiří Bažil 19.5.1999 - 12.6.2002
Adresa: Bryksova 944/27, Praha 198 00
Jméno: Ing. František Baumgartner 13.12.1999 - 12.6.2002
Adresa: kpt. Jaroše 1620/10, Teplice 415 01
Jméno: Ing. Petr Helan 23.5.2000 - 12.6.2002
Adresa: Veveří 2583/106, Brno 616 00
Jméno: Dipl.Ing. Josef Cerny 12.6.2000 - 12.6.2002
Adresa: Soukenická 1188/25, Praha 110 00
Jméno: Ing. Martin Vilt 13.12.1999 - 14.5.2003
Adresa: Litevská 2619, Kladno 272 01
Jméno: Ing. Jaroslav Novák r.č.531203/3340 13.12.1999 - 14.5.2003
Adresa: Levského 3206/13, Praha 143 00
Jméno: Ing. Michal Košacký 23.5.2000 - 14.5.2003
Adresa: Kuršova 987/14, Brno 635 00
Jméno: Karlheinz Resch 4.9.2000 - 14.5.2003
Adresa: Soukenická 1188/25, Praha 110 00
Jméno: Ing. Vladimír Zhouf 27.9.2001 - 15.9.2003
Adresa: Šumavská 726, Kaplice 382 41
Jméno: Ing. Jiří Volný 12.6.2002 - 15.9.2003
Adresa: Na Jarově 1960/13, Praha 130 00
Jméno: Ing. Martin Čábela 14.5.2003 - 8.10.2003
Adresa: U Kublova 361/2, Praha 147 00
Jméno: Ing. Jaroslav Novák r.č. 531203/3340 14.5.2003 - 31.3.2004
Adresa: Velké Kunratické 1309/12, Praha 148 00
Jméno: Othmar Kriechbaum 14.5.2003 - 29.11.2004
Adresa: Rakouská republika
Dinghoferstrasse 3, Ottensheim
Jméno: Karel Bláha 8.10.2003 - 29.11.2004
Adresa: Jivenská 1273/1, Praha 140 00
Jméno: Ing. Jiří Volný 15.9.2003 - 30.3.2005
Adresa: 34 , Tismice Česká republika
Jméno: Mag. Markus Zauner 23.5.2000 - 3.3.2006
Adresa: Soukenická 1188/25, Praha 110 00
Jméno: Ing. Michal Košacký 14.5.2003 - 18.10.2006
Adresa: Kopřivnická 617, Praha 199 00
Jméno: Ing. Jaroslav Novák 31.3.2004 - 18.10.2006
Adresa: Velké Kunratické 1309/12, Praha 148 00
Jméno: Mgr. Roman Kokšal 29.11.2004 - 18.10.2006
Adresa: Svinařovská 275, Smečno 273 05
Jméno: Ing. Jan Bendík 31.3.2004 - 30.3.2009
Adresa: Větrná 302, Odolena Voda 250 70
Jméno: Ing. Jan Bendík 30.3.2009 - 14.4.2010
Adresa: K Fantovu mlýnu 292/8, Praha 104 00
Jméno: Jaroslav Voříšek 22.12.2003 - 30.9.2011
Adresa: Bartoškova 1397/16, Praha 140 00

Vedoucí organizační složky dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Jiří Bažil 12.6.2000 - 15.9.2003
Adresa: Bryksova 944/27, Praha 198 00
Jméno: Ing. Jozef Magic 15.9.2003 - 18.10.2006
Adresa: Vihorlatská 12 , 831 04 Bratislava Slovenská republika

Vlastníci firmy Siemens Engineering a.s. IČO: 45273324

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 143 569 000 Kč - 17.5.1993 - 30.9.2011
zakladni 138 893 000 Kč - 1.5.1992 - 17.5.1993

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 1 435 690 21.9.2010 - 30.9.2011
Kmenové akcie na majitele 100 Kč 1 435 690 6.8.2010 - 21.9.2010
Akcie na majitele 100 Kč 1 435 690 15.9.2003 - 6.8.2010
Akcie na majitele 100 Kč 1 435 690 11.9.1995 - 15.9.2003
Akcie na majitele 1 000 Kč 143 569 17.5.1993 - 11.9.1995
Akcie na jméno 1 000 Kč 134 726 1.5.1992 - 17.5.1993
Akcie na majitele 1 000 Kč 4 167 1.5.1992 - 17.5.1993

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Siemens Engineering a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Siemens Engineering a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.