SC OSTRAVA, a.s. Ostrava IČO: 26807963

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu SC OSTRAVA, a.s., která sídlí v obci Ostrava a bylo jí přiděleno IČO 26807963.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem SC OSTRAVA, a.s. se sídlem v obci Ostrava byla založena v roce 2003. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 10 osob. Společnost podniká v oboru Hostinská činnost , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence a další.

Základní údaje o SC OSTRAVA, a.s. IČO: 26807963

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ostravě 7.6.2003
Spisová značka: B 2687
IČO: 26807963
Obchodní firma: SC OSTRAVA, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 7.6.2003
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 7.6.2003
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 1.7.2014
Valná hromada společnosti SC OSTRAVA, a.s. přijala dne 11.12.2007 následující rozhodnutí: Zvyšuje se základní kapitál společnosti nepeněžitým vkladem takto: A. Zvyšuje se základní kapitál společnoti SC OSTRAVA, a.s., z částky 44,000.000,- Kč (slovy: čtyřicetčtyřimiliony korun českých) o částku 39,800.000,- Kč (slovy: třicetdevětmilionůosmsettisíc korun českých) na celkovou částku 83,800.000,- Kč (slovy: osmde sáttřimilionůosmsettisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští a nové akcie mohou být upsány výlučně nepeněžitým vkladem. B. Na zvýšení základního kapitálu společnosti SC OSTRAVA, a.s. bude upsáno 39.800 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých). C. Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, a to akcionářem společnosti panem Ing. Pavlem Horákem, r.č. 520419/110, bytem Ostrava 8, Opavská 1137/46, PSČ: 708 00. D. Upsání nových akcií předem určeným zájemcem bude provedeno po podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, a to uzavřením smlou vy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. E. Představenstvo společnosti odešle předem určenému zájemci, tj. panu Ing. Pavlu Horákovi, návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku do tří (3) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku s tím, že mu bude poskytnuto lhůta čtrnáct (14) dnů ode dne doručení takového návrhu k jejímu uzavření. F. Všechny nové akcie budou splaceny nepeněžitým vkladem ve lhůtě pěti (5) dnů ode dne podpisu smlouvy o úpisu akcií, a to těmito nemovitostmi: - pozemky parc. č. 2923 - orná půda, parc. č. 2932/2 - trvalý travní porost, parc. č. 2933 - orná půda, parc. č . 2953/1 - orná půda, parc. č. 2954 - ostatní plocha, parc. č. 2955 - orná půda, parc. č. 2956/1 - orná půda, parc. č. 2956/10 - orná půda, parc. č. 2958/1 - orná půda, parc. č. 2958/2 - zahrada, parc. č. 2958/3 - zahrada, parc. č. 2960/1 - zastavěná ploc ha a nádvoří, parc. č. 2961/1 - ostatní plocha, a parč. č. 2962/1 - zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, a to na listu vlastnictví č. 4119 pro katastrální území Svinov, obe c Ostrava, okres Ostrava-město, pozemky parc. č. 4185/77 - orná půda, parc. č. 4185/79 - orná půda, parc. č. 4185/80 - orná půda, parc. č. 4185/81 - orná půda, parc. č. 4185/82 - orná půda, parc. č. 4185/83 - orná půda, parc. č. 4185/84 - orná půda, a par c. č. 4185/85 - orná půda, vše zapsáno u Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, a to na listu vlastnictví č. 8706 pro katastrální území Líšeň, obec Brno, okres Brno-město. Hodnota nepeněžitého vkladu byla zjištěna znaleckým posudkem společnosti TACOMA Consulting a.s., IČ: 63998581, která byla pro ocenění nepeněžitého vkladu jmenována usnesením vydaným dne 6.12.2007 Krajským soudem v Ostravě pod č.j. 24Nc 4492/2007-19, které nabylo právní moci dne 11.12.2007, a to znaleckým posudkem č. 160-7/2007 ze dne 11.12.2007 a činí 39.800.000,- Kč (slovy: třicetdevětmilionůosmsettisíc korun českých). Nepeněžitý vklad je splacen předáním písemného prohlášení upisovatele v souladu s ust. § 60 odst. 2 obch. zák. určeného společnosti SC OSTRAVA, A.S. spolu s předáním předmětných nemovitostí. G. Emisní kurz nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. H. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními. I. Veřejný úpis se nepřipoutí. 17.12.2007 - 31.12.2007
Obchodní společnost NH-TRANS, spol. s r.o. jako jediný akcionář společnosti SC NH-TRANS, a.s. při výkonu působnosti valné hromady schválila dne 22. června 2004 zvýšení základního kapitálu společnosti SC NH-TRANS, a.s. o částku 42.000.000,- Kč a přijala to to rozhodnutí: "1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 42.000.000,- Kč (čtyřicetdvamilióny korun českých), tzn. z původního základního kapitálu ve výši 2.000.000,- Kč (dvamilióny korun českých) na částku 44.000.000,- Kč (čtyřicetčtyřimilióny korun českých). Z výšení základního kapitálu nad tuto navrhovanou částku se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 42.000 (čtyřicetdvatisíce) kusy listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jedentisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude ve smyslu platného znění stanov společnost i omezena pouze předkupním právem zakladatelů. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou registrované. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jedentisíc korun českých) bude upsáno 21 (dvacetjedna) nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jedentisíc korun českých). 3. Všech 42.000 (čtyřicetdvatisíce) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jedentisíc korun českých) znějících na jméno bude upsáno určitým zájemcem (jediným akcionářem) - tj. společností NH - TRANS, spol. s r.o., se sídlem Ostrav a 1, Poděbradova 28, IČ 476 79 115, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C., číslo vložky 4367, která změní s účinností od 01. července 2004 svou právní formu na akciovou společnost a její firma bude znít NH - TRANS, a.s. 4. Akcie je možné upsat v sídle společnosti SC NH-TRANS, a.s., v Ostravě, Moravské Ostravě, Budečská 3214/4, PSČ 702 00, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení písemného oznámení, zaslaného doporučeným dopisem nebo předaného osobně proti podpisu určitému zájemci - tj. společnosti NH - TRANS, spol. s r.o. (resp. od 1. července 2004 společnosti NH - TRANS, a.s.), se sídlem Ostrava 1, Poděbradova 28, IČ 476 79 115, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh sml ouvy o upsání akcií. Představenstvo společnosti SC NH-TRANS, a.s. je povinno doručit písemný návrh smlouvy o upsání akcií určitému zájemci spolu s oznámením o počátku běhu lhůty pro upsání akcií, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne zápisu tohoto rozho dnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě. 5. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ods tavci 3) obchodního zákoníku. 6. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jedentisíc korun českých) bude upsána emisním kurzem 1.000,- Kč (jedentisíc korun českých). 7. Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem, když emisní kurs upsaných akcií bude upsán a nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání splacen nepeněžitým vkladem spočívajícím ve vložení těchto nemovitostí: pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 4037/1 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 4037/6 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 4037/ 7 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 4037/8 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 4239 - zastavěná plocha a nádvoří, budovy domu čp. 3214 (jiná stavba) na pozemku e vidovaném jako pozemková parcela parc. č. 4037/6 příslušné k části obce Moravská Ostrava, budovy č.p. 3239 (jiná stavba) na pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 4239 příslušné k části obce Moravská Ostrava, budovy bez čp/če (jiné stavby) na pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 4037/7, budovy bez čp/če (jiná stavba) na pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 4037/8, to vše v katastrálním území Moravská Ostrava, obec Ostrava. Tento nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 3530/2004 ze dne 12. května 2004, který vypracoval soudní znalec Ing. Petr Veverka, jmenovaný pravomocným usnesením Krajského soudu v Ostrav ě ze dne 15. září 2003 pod číslem jednacím Nc 5138/2003-11 a pravomocným usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. března 2004 pod číslem jednacím Nc 5051/2004-5. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu uvedeného nepeněžitého vkladu částkou 42.000.000,- Kč (čtyřicetdvamilióny korun českých)." 13.8.2004 - 10.9.2004

Aktuální kontaktní údaje SC OSTRAVA, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 26807963
Obchodní firma: SC OSTRAVA, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Ostravy
Vznik první živnosti: 7.6.2003
Celkový počet živností: 9
Aktivních živností: 3

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 26807963
Firma: SC OSTRAVA, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ostrava-město
Základní územní jednotka: Moravská Ostrava a Přívoz
Počet zaměstnanců: 6 - 9 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 7.6.2003

Kontakty na SC OSTRAVA, a.s. IČO: 26807963

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Budečská 3214/4 , Ostrava 702 00 1.7.2014
Sídlo: Budečská 3214/4 , Ostrava 702 00 7.6.2003 - 1.7.2014

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Budečská 3214/4, Ostrava 702 00

Obory činností SC OSTRAVA, a.s. IČO: 26807963

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 17.8.2011
realitní činnost 11.2.2008 - 17.8.2011
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 12.7.2005
hostinská činnost 7.6.2003
provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici 7.6.2003 - 17.8.2011
organizování sportovních soutěží 7.6.2003 - 17.8.2011
pronájem a půjčování věcí movitých 7.6.2003 - 17.8.2011
specializovaný maloobchod 7.6.2003 - 17.8.2011

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 7.6.2003
Provozovna č. 1
Provozovna: Budečská 3214/4 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1001794338
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.6.2003

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 7.6.2003
Provozovna č. 1
Provozovna: Budečská 3214/4 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1001794338
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Zahájení provozování: 7.6.2003

Živnost č. 3 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 18.11.2004

Živnost č. 4 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.6.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Organizování sportovních soutěží

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.6.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.6.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.6.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.3.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.1.2008
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zpracovatelský průmysl j. n.
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Činnosti reklamních agentur
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ostatní úklidové činnosti
Univerzální administrativní činnosti
Ostatní vzdělávání
Provozování sportovních zařízení
Ostatní zábavní a rekreační činnosti

Vedení firmy SC OSTRAVA, a.s. IČO: 26807963

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jednání: Jednat jménem společnosti a zavazovat ji je oprávněn každý člen představenstva samostatně. 6.8.2007
Jednání: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti: společně předseda představenstva a člen představenstva, nebo společně dva členové představenstva. 1.12.2004 - 6.8.2007
Jednání: Statutárním orgánem je představenstvo. Představenstvo zavazuje společnost tak, že za představenstvo jedná a podepisuje předseda představenstva samostatně. 7.6.2003 - 1.12.2004
Jméno: Petr Klein 12.4.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 10.6.2012
Ve funkci: od 10.6.2012
Adresa: Matěje Kopeckého 634/27, Ostrava 708 00
Jméno: Renata Horáková 12.4.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.6.2012
Adresa: Opavská 1137/46, Ostrava 708 00
Jméno: Lenka Kotulová 7.6.2003 - 9.8.2003
Funkce: předsedkyně představenstva
Trvání členství: od 7.6.2003
Ve funkci: od 7.6.2003 do 2.7.2003
Adresa: Českobratrská 692/15, Ostrava 702 00
Jméno: Libor Hoffmann 7.6.2003 - 9.8.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.6.2003 do 1.7.2003
Adresa: Na Chromině 585/104, Hať 747 16
Jméno: Lenka Kotulová 9.8.2003 - 1.12.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.7.2003 do 30.9.2004
Adresa: Českobratrská 692/15, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Roman Šraga 9.8.2003 - 1.12.2004
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2003 do 30.9.2004
Ve funkci: od 2.7.2003
Adresa: Jaroslava Seiferta 1331/17, Hlučín 748 01
Jméno: Kateřina Urbanová 1.12.2004 - 8.12.2005
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.10.2004 do 31.5.2005
Ve funkci: od 1.10.2004 do 31.5.2005
Adresa: Keltičkova 1905/44, Ostrava 710 00
Jméno: Václav Roubíček 7.6.2003 - 6.8.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.6.2003 do 13.6.2007
Adresa: Karla Pokorného 1550/50, Ostrava 708 00
Jméno: Lucie Burdíková 1.12.2004 - 6.8.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.10.2004 do 13.6.2007
Adresa: Draha 294, Hustopeče nad Bečvou 753 66
Jméno: Bc. Tomáš Ostarek 8.12.2005 - 6.8.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.6.2005 do 17.3.2007
Ve funkci: od 1.6.2005 do 17.3.2007
Adresa: Vítězná 2589/2, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Petr Klein 6.8.2007 - 1.9.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 13.6.2007
Ve funkci: od 13.6.2007
Adresa: Zeyerova 2572/1, Ostrava 702 00
Jméno: František Najšel 6.8.2007 - 12.4.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.6.2007 do 10.6.2012
Adresa: Petruškova 2766/20, Ostrava 700 30
Jméno: Renata Horáková 6.8.2007 - 12.4.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.6.2007 do 10.6.2012
Adresa: Opavská 1137/46, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Petr Klein 1.9.2011 - 12.4.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 13.6.2007 do 10.6.2012
Ve funkci: od 13.6.2007 do 10.6.2012
Adresa: Matěje Kopeckého 634/27, Ostrava 708 00
Jméno: František Najšel 12.4.2013 - 1.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.6.2012
Adresa: Petruškova 2766/20, Ostrava 700 30
Jméno: František Najšel 1.7.2014 - 8.11.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.6.2012 do 18.9.2016
Adresa: 764, Kunčice pod Ondřejníkem 739 13

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Lešek Sarganek 12.4.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 10.6.2012
Ve funkci: od 10.6.2012
Adresa: Slavíkova 1748/13, Ostrava 708 00
Jméno: Kamila Zoubková 12.4.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.6.2012
Adresa: Alšovo náměstí 691/4, Ostrava 708 00
Jméno: Kateřina Fojtů 1.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.6.2012
Adresa: Viléma Balarina 1961/10, Hlučín 748 01
Jméno: Ing. Zdeněk Němčík 7.6.2003 - 12.7.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 7.6.2003 do 8.3.2005
Adresa: 197, Petřvald 742 60
Jméno: Jan Netal 7.6.2003 - 6.8.2007
Funkce: předseda
Trvání členství: od 7.6.2003 do 13.6.2007
Ve funkci: od 7.6.2003 do 13.6.2007
Adresa: 0 739 11 Malenovice Česká republika
Jméno: Ing. Antonín Navrátil 7.6.2003 - 6.8.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 7.6.2003 do 13.6.2007
Adresa: Husitská 154/13, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Lenka Jaskulová 12.7.2005 - 6.8.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 8.3.2005 do 13.6.2007
Adresa: Českobratrská 692/15, Ostrava 702 00
Jméno: Dobroslav Vlček 6.8.2007 - 18.11.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.6.2007 do 30.10.2008
Adresa: Pobialova 875/8, Ostrava 702 00
Jméno: Lešek Sargánek 6.8.2007 - 4.2.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 13.6.2007
Ve funkci: od 13.6.2007
Adresa: Slavíkova 1748/13, Ostrava 708 00
Jméno: Kateřina Matznerová 18.11.2008 - 1.9.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.10.2008
Adresa: Svornosti 1562/10, Hlučín 748 01
Jméno: Kamila Zoubková 18.11.2008 - 12.4.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.10.2008 do 10.6.2012
Adresa: Alšovo náměstí 691/4, Ostrava 708 00
Jméno: Lešek Sarganek 4.2.2009 - 12.4.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 13.6.2007 do 10.6.2012
Ve funkci: od 13.6.2007 do 10.6.2012
Adresa: Slavíkova 1748/13, Ostrava 708 00
Jméno: Kateřina Matznerová 1.9.2011 - 12.4.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.10.2008 do 10.6.2012
Adresa: Viléma Balarina 1961/10, Hlučín 748 01
Jméno: Kateřina Matznerová 12.4.2013 - 1.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.6.2012
Adresa: Viléma Balarina 1961/10, Hlučín 748 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Renata Horáková
Člen statutárního orgánu: Ing. Petr Klein

Vlastníci firmy SC OSTRAVA, a.s. IČO: 26807963

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 83 800 000 Kč 100% 31.12.2007
zakladni 44 000 000 Kč 100% 10.9.2004 - 31.12.2007
zakladni 2 000 000 Kč 100% 7.6.2003 - 10.9.2004

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 83 800 31.12.2007
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 44 000 10.9.2004 - 31.12.2007
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 2 000 7.6.2003 - 10.9.2004

Sbírka Listin SC OSTRAVA, a.s. IČO: 26807963

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 2687/SL 55 rozhod. o statut. orgánu Rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 29.10.2010 5.9.2014 24.9.2014 1
B 2687/SL 54 účetní závěrka [2009] s příl. Krajský soud v Ostravě 5.9.2014 24.9.2014 13
B 2687/SL 53 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 17.7.2014 1.9.2014 2
B 2687/SL 52 účetní závěrka [2012], zpráva auditora s příl. Krajský soud v Ostravě 17.7.2014 1.9.2014 17
B 2687/SL 51 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 3570/2014, N 3587/2014 Krajský soud v Ostravě 11.6.2014 30.6.2014 4.7.2014 14
B 2687/SL 50 účetní závěrka r. 2011 s příl., zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 26.3.2013 27.3.2013 17
B 2687/SL 49 účetní závěrka r. 2010 s příl.,zpr.aud.,hosp. Krajský soud v Ostravě 23.12.2011 27.12.2011 20
B 2687/SL 48 účetní závěrka r. 2008 vč.příl.zpr.aud., hosp Krajský soud v Ostravě 22.12.2009 28.12.2009 6.1.2010 18
B 2687/SL 47 rozhod. o statut. orgánu -zápis z VH, schv.úz 07 Krajský soud v Ostravě 30.10.2008 6.11.2008 19.11.2008 7
B 2687/SL 46 zpráva auditora r. 2007 vč.úč z., cash flow Krajský soud v Ostravě 20.6.2008 13.11.2008 14.11.2008 16
B 2687/SL 45 ostatní - Zápis z ŘVH - schvál r.ú.z. Krajský soud v Ostravě 30.10.2008 13.11.2008 14.11.2008 7
B 2687/SL 44 ostatní - Pozvánka na ŘVH Krajský soud v Ostravě 29.10.2008 13.11.2008 14.11.2008 5
B 2687/SL 43 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 6.2.2008 8.2.2008 13.2.2008 10
B 2687/SL 42 notářský zápis NZ 751/2007 Krajský soud v Ostravě 11.12.2007 8.2.2008 13.2.2008 11
B 2687/SL 41 posudek znalce č. 160-4/2007 Krajský soud v Ostravě 11.12.2007 17.12.2007 7.1.2008 51
B 2687/SL 40 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 17.12.2007 17.12.2007 7.1.2008 10
B 2687/SL 39 ostatní -zápis z jed. DR o změně Krajský soud v Ostravě 13.6.2007 8.8.2007 7.9.2007 2
B 2687/SL 38 ostatní -zápis z mim. VH vč. stanov Krajský soud v Ostravě 17.7.2007 8.8.2007 7.9.2007 30
B 2687/SL 37 rozhod. o statut. orgánu -zápis rozh. DR o odvol. Krajský soud v Ostravě 17.3.2007 8.8.2007 7.9.2007 1
B 2687/SL 36 podpisové vzory -Klein/Horáková Krajský soud v Ostravě 8.8.2007 7.9.2007 2
B 2687/SL 35 ostatní -zápis z jedn předs. Krajský soud v Ostravě 13.6.2007 8.8.2007 7.9.2007 2
B 2687/SL 34 notářský zápis NZ 433/07-změna předst. Krajský soud v Ostravě 17.7.2007 8.8.2007 7.9.2007 17
B 2687/SL 33 rozhod. o statut. orgánu -zápis D.R.-odvol. Ostarek Krajský soud v Ostravě 8.8.2007 7.9.2007 3
B 2687/SL 32 zpráva auditora -r.2006, vč. ú.z. Krajský soud v Ostravě 10.5.2007 8.8.2007 7.9.2007 15
B 2687/SL 31 ostatní - Horáková Krajský soud v Ostravě 8.8.2007 7.9.2007 2
B 2687/SL 30 podpisové vzory -Klein Krajský soud v Ostravě 8.8.2007 7.9.2007 3
B 2687/SL 29 podpisové vzory -Sarganek Krajský soud v Ostravě 8.8.2007 7.9.2007 2
B 2687/SL 28 podpisové vzory -Najšel Krajský soud v Ostravě 8.8.2007 7.9.2007 2
B 2687/SL 27 podpisové vzory -Vlček Krajský soud v Ostravě 16.7.2007 8.8.2007 7.9.2007 3
B 2687/SL 26 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Ostravě 31.5.2005 14.12.2005 2
B 2687/SL 25 podpisové vzory Bc.Tom.Ostárek Krajský soud v Ostravě 31.5.2005 14.12.2005 2
B 2687/SL 24 výroční zpráva r.2004-text. Krajský soud v Ostravě 29.5.2005 10.10.2005 11.10.2005 7
B 2687/SL 23 účetní závěrka -zpr.audit.+úč.z.r.2004 Krajský soud v Ostravě 10.10.2005 11.10.2005 15
B 2687/SL 22 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ostravě 8.3.2005 7.9.2005 3
B 2687/SL 21 podpisové vzory Ing.Lenka Jaskulová Krajský soud v Ostravě 15.3.2005 7.9.2005 1
B 2687/SL 20 stanovy společnosti -ÚPZ Krajský soud v Ostravě 4.11.2004 9.12.2004 23
B 2687/SL 19 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze zased.předst. Krajský soud v Ostravě 30.9.2004 9.12.2004 1
B 2687/SL 18 rozhod. o statut. orgánu -zápis DR Krajský soud v Ostravě 14.9.2004 9.12.2004 2
B 2687/SL 17 rozhod. o statut. orgánu -zápis VH,DR Krajský soud v Ostravě 2.7.2004 9.12.2004 2
B 2687/SL 16 podpisové vzory 5x Krajský soud v Ostravě 9.12.2004 5
B 2687/SL 15 notářský zápis NZ 661/2004 RJA-změny Krajský soud v Ostravě 4.11.2004 9.12.2004 3
B 2687/SL 14 výroční zpráva r. 2003 vč.účet.záv.,příl. Krajský soud v Ostravě 15.5.2004 24.9.2004 27.9.2004 25
B 2687/SL 13 ostatní -sml. o upsání akcií Krajský soud v Ostravě 17.8.2004 17.9.2004 4
B 2687/SL 12 posudek znalce č. 3530/2004 Krajský soud v Ostravě 12.5.2004 24.8.2004 72
B 2687/SL 11 notářský zápis NZ 430/2004 nav.kapit. Krajský soud v Ostravě 22.6.2004 24.8.2004 4
B 2687/SL 9 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Ostravě 20.1.2004 26.5.2004 23
B 2687/SL 8 notářský zápis NZ 64/2004 RJA-zm.Stanov Krajský soud v Ostravě 20.1.2004 26.5.2004 4
B 2687/SL 10 podpisové vzory Kat.Urbanová Krajský soud v Ostravě 19.2.2004 26.5.2004 1
B 2687/SL 7 rozhod. o statut. orgánu -zápis z jednání předst. Krajský soud v Ostravě 10.2.2003 27.8.2003 1
B 2687/SL 6 rozhod. o statut. orgánu -zápis z jednání DR Krajský soud v Ostravě 10.10.2002 27.8.2003 1
B 2687/SL 5 notářský zápis NZ 124/2003 vč.zm.Stanov Krajský soud v Ostravě 10.2.2003 27.8.2003 2
B 2687/SL 4 notářský zápis NZ 850/2002 vč.ZL Krajský soud v Ostravě 10.10.2002 27.8.2003 26
B 2687/SL 3 rozhod. o statut. orgánu -zápis z jednání předst. Krajský soud v Ostravě 2.7.2003 22.8.2003 1
B 2687/SL 2 rozhod. o statut. orgánu -zápis z jednání DR Krajský soud v Ostravě 1.7.2003 22.8.2003 1
B 2687/SL 1 podpisové vzory Ing. Rom.Šraga Krajský soud v Ostravě 3.7.2003 22.8.2003 1

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení SC OSTRAVA, a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu SC OSTRAVA, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.