RIVERHILL a.s. Praha IČO: 27165019

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu RIVERHILL a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 27165019.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma RIVERHILL a.s. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem RIVERHILL a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2004. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 14 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software , Zprostředkování služeb a další.

Základní údaje o RIVERHILL a.s. IČO: 27165019

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 2.7.2004
Spisová značka: B 9437
IČO: 27165019
Obchodní firma: RIVERHILL a.s.
Právní forma: Akciová společnost 2.7.2004
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 2.7.2004
Počet členů dozorčí rady: 3 30.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 30.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 2 30.7.2014 - 18.12.2014
Dne 21.12.2010 rozhodl jediný akcionář navrhovatele (společnost Fortuna Entertainment Group N.V.) v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti navrhovatele upsáním nových akcií, a to o částku 1.025.000.000 Kč. Uvedené rozhodnutí je obsaženo v notářském zápise N 632/2010, NZ 543/2010, sepsaném jménem JUDr. Jany Borské, jejím zástupcem ustanoveným dle § 24 notářského řádu Mgr. Davidem Borským. Jediný akcionář rozhodl dne 21.12.2010 následovně: Za prvé: Jediný akcionář společnost Fortuna Entertainment Group N.V., se sídlem Amsterdam, Strawinskylaan 809 WTC T.A/L 8, 1077XX, Nizozemí, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou v Amsterdamu, pod číslem 34364038 (dále jen "Fortuna Entert ainment Group N.V."), se v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti RIVERHILL a.s. tímto vzdává svého přednostního práva k upsání nových akcií a prohlašuje, že emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen. Za druhé: Základní kapitál společnosti RIVERHILL a.s. se zvyšuje upsáním nových akcií takto: 1. Rozsah a způsob zvýšení základního kapitálu Základní kapitál společnosti RIVERHILL a.s. se zvyšuje z dosavadní výše 252.000.000,-- Kč o částku 1.025.000.000,-- Kč, tak, že po tomto zvýšení bude základní kapitál ve výši 1.277.000.000,-- Kč. Základní kapitál společnosti RIVERHILL a.s. bude zvýšen upsáním nových akcií, přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Nově upisované akcie Zvýšení základního kapitálu společnosti RIVERHILL a.s. bude realizováno upsáním 102 kusů kmenových akcií, znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000.000,-- Kč každá, upsáním 1 kusu kmenové akcie, znějící na majitele, v listinné p odobě o jmenovité hodnotě 4,500.000,-- Kč a dále upsáním 1 kusu kmenové akcie znějící na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč , s tím, že nové akcie nebudou kótované. 3. Upisování akcií 3.1. Všechny nově upisované akcie, tedy 102 kusů kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000.000,-- Kč každá, 1 kus kmenové akcie znějící na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 4,500.000,-- Kč a dále 1 ku s kmenové akcie znějící na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci společnosti Fortuna Entertainment Group N.V. 3.2. Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jmenovité hodnotě upisovaných akcií. 3.3. Úpis akcií bude proveden ve smyslu § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi upisovatelem a společností RIVERHILL a.s. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 3.4. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií je povinno vypracovat představenstvo společnosti RIVERHILL a.s. a bez zbytečného odkladu jej předat předem určenému zájemci, tj. společnosti Fortuna Entertainment Group N.V. 3.5. K upsání akcií se poskytuje upisovateli čtrnáctidenní lhůta, která začne běžet doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Tento bude doručen akcionáři do tří dnů po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 4. Vklady do základního kapitálu 4.1. Emisní kurs všech nově vydaných akcií bude splacen zčásti nepeněžitým vkladem (nepeněžitý vklad je specifikován v bodě 4.2. tohoto rozhodnutí) a zčásti peněžitým vkladem (peněžitý vklad je specifikován v bodě 4.5. tohoto rozhodnutí). 4.2. Nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti RIVERHILL a.s. bude spočívat v převodu pohledávky společnosti Fortuna Entertainment Group N.V., jež je věřitelem, za společností ALICELA a.s., identifikační číslo 271 70 047, se sídlem Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ 100 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9476, jako dlužníkem. Pohledávka vznikla z titulu úvěrové smlouvy, uzavřené mezi společností Fortuna Entertainment Group N.V. a společností ALICELA a.s. dne 22.03.2010, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 01.04.2010, na základě které byly společnosti ALICELA a.s. poskytnuty peněžní prostředky ve výši 1.023.600.000,-- Kč, a příslušenství představoval smluvní úrok ve výši 6,75 % ročně, který byl upraven Dodat kem č. 1 ze dne 01.04.2010 na novou výši 0,01 % ročně (dále též "pohledávka"). Dle výroku soudního znalce Ing. Mgr. Petra Tůmy, znalce v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace cenné papíry, který byl jmenován na základě usnesení Městského s oudu v Praze, vydaného pod č.j. 2 Nc 5012/2010-10 dne 11.08.2010, jež nabylo právní moci dne 25.8.2010, byla pohledávka oceněna její jmenovitou hodnotou. 4.3. Hodnota pohledávky včetně příslušenství, uvedená v Článku Za druhé bodě 4.2. tohoto rozhodnutí, byla ke dni 20.12.2010 ve výši 1.024.521.946,69 Kč. Hodnota pohledávky byla dle rozhodnutí statutárního orgán společnosti RIVERHILL a.s. ve smyslu ustanov ení § 59a odst. 2 obchodního zákoníku, stanovena na základě výroku auditora společnosti Ernst & Young Audit, s.r.o., identifikační číslo 26704153, se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 10, PSČ 12000, ze dne 20.12.2010. 4.4. Rozdíl mezi emisním kurzem a jmenovitou hodnotou nově vydaných akcií bude tvořit emisní ážio. 4.5. Peněžitý vklad, který předem určený zájemce vloží do společnosti je ve výši 500.000,-- Kč. 4.6. Za nepeněžitý vklad uvedený v článku Za druhé v bodě 4.2. bude vydáno 102 kusů kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000.000,-- Kč každá a 1 kus kmenové akcie, znějící na majitele, v listinné podobě, o jmeno vité hodnotě 4.500.000,-- Kč a za peněžitý vklad uvedený v článku Za druhé v bodě 4.5. bude vydán 1 kus kmenové akcie znějící na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč. 4.7. Nepeněžitý vklad uvedený v článku Za druhé v bodě 4.2. bude splacen uzavřením smlouvy o postoupení pohledávky, a to v místě sídla společnosti RIVERHILL a.s. do patnácti dnů ode dne úpisu všech akcií předem určeným zájemcem, nejpozději však před podá ním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 4.8. Emisní kurs nově upisovaných akcií splácený peněžitým vkladem ve výši 500.000,-- Kč je předem určený zájemce povinen splatit ve lhůtě čtyř týdnů ode dne následujícího po dni, kdy usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení zákla dního kapitálu do obchodního rejstříku nabude právní moci. Emisní kurs nově upisovaných akcií je jediný akcionář povinen splatit ve výši 500.000,-- Kč na k tomu účelu zřízený zvláštní účet č. 4472312/0800, vedený u České spořitelny, a.s., na obchodní firm u RIVERHILL a.s. 10.1.2011 - 26.1.2011
Dne 26.11.2007 rozhodl jediný akcionář společnosti navrhovatele( Slovenské investičně družstvo) v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti navrhovatele uspáním nových akcií, a to o částku 250.000.000,-Kč. Uvedené rozhodnutí je ob saženo v notářském zápise NZ 204/2007,, N 224/2007, sepsaném JUDr.Petrem Hochmanem, notářem se sídlem v Praze. Základní kapitál společnosti RIVERHILL a.s. ( dále též Společnosti) se zvyšuje z částky 2.000.000Kč (slovy dvě stě padesát milionů korun českých ), na částku 252.000.000Kč (slovy dvě stě padesát dva milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; Ke zvášní základního kapitálu bude upsáno 25 kusů (slovy:dvacet pět kusů nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000.000,-Kč (slovy: deset milionů korun českých) každé akcie; Emisní kurz upisovaných akcií činí 250.000.000 Kč(slovy:dvě stě padesát milionů korun českých), emisní kurz na jednu upisovanou akcii tak činí 10.000.000IKč (slovy:deset milionů korun českých), akcie budou splaceny peněžitým vkladem; Jediný akcionář se vzdává přednostního práva na upisování akcií. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jednomu předem určenému zájemci, jedinému akcionáři Společnosti, družstvu Slovenské investičné družstvo, se sídlem: Osadná 11, Bratislava, PSČ 831 03, Slovenská republika, IČO: 00 011 088, zapsané v obchodním rejstříku vedené Okresním soudem Bratislava I, oddíl Dr., Vložka č. 560/B(dále jen ,,Slovenské investičné družstvo").Tento určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře s e Společností; Místem pro upsání akcií formou uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo společnosti Penta Investments, a.s. na adrese Praha 1, Na Příkopě 15 čp.583/1, PSČ 110 00)dále jen ,,Místo pro uspání"); Lhůta pro upisování akcií činí 14(čtrnáct) pracovních dnů od doručení návhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představenstvo Společnosti v Místě pro upsání určenému zájemci, družstvu Slovenské investičné družstvo, do 30 (třiceti) dnů od dne provedení zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Určený zájemce bude povinen oznámit Společnosti svůj úmysl upsat akcie nejméně dva (2) pracovní dny předem. Podpisy stran na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny; Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky družstva Slovenské investičně družstvo vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií. Určený zájemce-Slovenské investičné družstvo splatí emisní kurs akcií výhradně započtení peněžité pohledávky družstva Slovenské investičné družstvo vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu akcií; Jedná se o tuto pohledávku: Na základě:-- smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 23.12.2005 společností Slovenský ivestičný holding, a.s. ( současnosti Slovenskké investičné družstvo) jako postupitelem a společností RIVERHILL jako postupníkem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 17.1 .2007 - jako úplata za postoupení pohledávky v souladu s znaleckým posudkem č. 060116 ze dne 16.ledna 2006 a doplňku k tomuto znaleckému posudku ze dne 3.dubna 2006 vyhotovenými společností BOHEMIA EXPERTS, s.r.o, znalecký ústav, mělo k 31. října 2007 dru žstvo Slovenské investičné družstvo vůči Společnosti pohledávku v celkové výši 401 471 613, 63 Kč (slovy: čtyři sta jedna milionů čtyři sta sedmdesát jedna tisíc šest set třináct korun českých a šedesát tři haléřů). K započtení bude použita část jistiny této pohledávky ve výši 250.000.000Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých). Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení bude předložen představenstvem Společnosti v Místě pro upsání určenému zájemci-družstvu Slovenské investičné družstvo-do 30(třiceti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. Smlou va o započtení bude uzavřena písemně, před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku,ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od doručení návrhu smlouvy o započtení určenému zájemci v Místě pro upsání. 4.12.2007 - 19.12.2007

Aktuální kontaktní údaje RIVERHILL a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 27165019
Obchodní firma: RIVERHILL a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 22.9.2004
Celkový počet živností: 11
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 27165019
Firma: RIVERHILL a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz soukromé národní
Datum vzniku: 2.7.2004

Základní údaje datové schránky

IČO: 27165019
Jméno subjektu: RIVERHILL a.s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: 886f3w7

Základní údaje DPH

IČO: 27165019
DIČ: CZ27165019
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: RIVERHILL a.s.
Sídlo: Na Florenci 2116/15 PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO 110 00 PRAHA 1
Zapsal Finanční úřad pro hlavní město Prahu
Územní pracoviště pro Prahu 1, Štěpánská 28, PRAHA 1, tel.: 224 041 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění: Žádné číslo účtu ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH nebylo ke zveřejnění určeno
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 18.3.2009
Registrace platná do: 4.1.2011

Kontakty na RIVERHILL a.s. IČO: 27165019

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Na Florenci 2116/15 , Praha 110 00 17.12.2015
Sídlo: Na výsluní 201/13 , Praha 100 00 20.11.2004 - 17.12.2015
Sídlo: U Hrabovky 247 , 140 00 Praha 4 Česká republika
2.7.2004 - 20.11.2004

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Na Florenci 2116/15, Praha 110 00

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 11000 Praha 1

Obory činností RIVERHILL a.s. IČO: 27165019

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 11.11.2010
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 11.11.2010 - 30.7.2014
realitní činnost 20.11.2004 - 11.11.2010
správa a údržba nemovitostí 20.11.2004 - 11.11.2010
pronájem a půjčování věcí movitých 20.11.2004 - 11.11.2010
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 20.11.2004 - 11.11.2010
reklamní činnost a marketing 20.11.2004 - 11.11.2010
zprostředkování služeb 20.11.2004 - 11.11.2010
zprostředkování obchodu 20.11.2004 - 11.11.2010
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 20.11.2004 - 11.11.2010
zpracování dat, služby databank, správa sítí 20.11.2004 - 11.11.2010
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a  právnických osob 20.11.2004 - 11.11.2010
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem 2.7.2004 - 11.11.2010

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Zprostředkování obchodu

  • Zprostředkování služeb

  • Realitní činnost

  • Správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

  • Zpracování dat, služby databank, správa sítí

  • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

  • Reklamní činnost a marketing

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 22.9.2004

Živnost č. 2 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.9.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 Zprostředkování služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.9.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.9.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.9.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.9.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.9.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.9.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.9.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.9.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.9.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Činnosti v oblasti informačních technologií
Poradenství v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Poradenství v oblasti řízení
Reklamní činnosti
Průzkum trhu a veřejného mínění
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Vedení firmy RIVERHILL a.s. IČO: 27165019

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy společně dva členové představenstva. 30.7.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jednají vždy alespoň dva členové představenstva společně. 24.1.2006 - 30.7.2014
Způsob jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva. 2.7.2004 - 24.1.2006
Jméno: David Vozábal 18.12.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.11.2014
Adresa: Máslova 2688/2, Praha 160 00
Jméno: David Vaněk 20.7.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2016
Adresa: Brčálová 228, Květnice 250 84
Jméno: Pavla Smetanová 2.7.2004 - 20.11.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 2.7.2004 do 9.9.2004
Ve funkci: od 2.7.2004 do 9.9.2004
Adresa: Brunnerova 993/14, Praha 163 00
Jméno: Ing. Jozef Janov 20.11.2004 - 24.1.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.9.2004 do 23.12.2005
Adresa: Slavkovská 337 , 5986 Nová Lesná Slovenská republika
Jméno: Ing. Milan Musil 24.1.2006 - 3.4.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.12.2005 do 28.2.2006
Adresa: Nová 163, Zlatníky-Hodkovice 252 41
Jméno: Martin Pardupa 24.1.2006 - 11.3.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.12.2005 do 1.2.2008
Adresa: Hrnčiarská 6 , 926 00 Sereď Slovenská republika
Jméno: Ing. Martin Štefunko 3.4.2006 - 11.3.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.3.2006 do 5.2.2008
Adresa: SNP 968 , 924 00 Galanta Slovenská republika
Jméno: Ing. Martin Vlček 11.3.2008 - 14.12.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 6.2.2008 do 30.11.2009
Adresa: Korunní 962/85, Praha 130 00
Jméno: MUDr. Václav Jirků 11.3.2008 - 12.2.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.2.2008
Adresa: Husova 118/35, Kutná Hora 284 01
Jméno: Ing. Michal Vepřek 14.12.2009 - 5.5.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.12.2009 do 2.4.2010
Adresa: Italská 3000/10, Šumperk 787 01
Jméno: MUDr. Václav Jirků 12.2.2010 - 5.5.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.2.2008 do 2.4.2010
Adresa: Nobelova 811/1, Praha 160 00
Jméno: Ivana Ambrožová 5.5.2010 - 3.6.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.4.2010 do 26.5.2011
Adresa: Počernická 512/58, Praha 108 00
Jméno: Mgr. Jiří Bunda 3.6.2011 - 25.1.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.5.2011 do 31.12.2011
Adresa: Rostovská 318/9, Praha 101 00
Jméno: Ing. Martin Todt 5.5.2010 - 30.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.4.2010
Adresa: Feřtekova 557/18, Praha 181 00
Jméno: Ing. Radim Haluza 25.1.2012 - 18.12.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.12.2011 do 28.11.2014
Adresa: Vinohradská 1596/29, Praha 120 00
Jméno: Ing. Martin Todt 30.7.2014 - 6.5.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 2.4.2010 do 2.4.2015
Ve funkci: od 7.7.2014 do 2.4.2015
Adresa: Feřtekova 557/18, Praha 181 00
Jméno: Ing. Martin Todt 6.5.2015 - 20.7.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 3.4.2015 do 30.6.2016
Ve funkci: od 3.4.2015 do 30.6.2016
Adresa: Feřtekova 557/18, Praha 181 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Per Evald Widerström 28.1.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.11.2014
Ve funkci: od 28.11.2014
Adresa: Garden Apartment 4, Kings Wharf Queensway , Gibraltar Gibraltar
Jméno: Ivo Zajíc 6.5.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.4.2015
Adresa: Salmova 1850/1, Blansko 678 01
Jméno: Mgr. Radek Schmitz 9.3.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.5.2016
Adresa: Podkovářská 933/3, Praha 190 00
Jméno: Ing. Zuzana Herichová 2.7.2004 - 20.11.2004
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 2.7.2004 do 9.9.2004
Ve funkci: od 2.7.2004 do 9.9.2004
Adresa: Pri Šrajbách 7755 , 831 26 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Petra Alexová 2.7.2004 - 20.11.2004
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.7.2004 do 9.9.2004
Ve funkci: od 2.7.2004 do 9.9.2004
Adresa: Věncova 349, Český Krumlov 381 01
Jméno: Petr Malivánek 2.7.2004 - 20.11.2004
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.7.2004 do 9.9.2004
Ve funkci: od 2.7.2004 do 9.9.2004
Adresa: U Stadionu 730, Chrudim 537 03
Jméno: Mgr. Miroslav Loskot 20.11.2004 - 24.11.2004
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.9.2004
Adresa: Na klášterním 1834/17, Praha 162 00
Jméno: Mgr. Miloslav Loskot 24.11.2004 - 3.4.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.9.2004 do 28.2.2006
Adresa: Na klášterním 1834/17, Praha 162 00
Jméno: Ing. Zdeněk Kubát 20.11.2004 - 14.12.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 9.9.2004 do 1.12.2009
Ve funkci: od 9.9.2004 do 1.12.2009
Adresa: Dominova 2467/7, Praha 158 00
Jméno: Radim Haluza 20.11.2004 - 14.12.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.9.2004 do 30.11.2009
Adresa: Vinohradská 1596/29, Praha 120 00
Jméno: Ondřej Benáček 3.4.2006 - 5.5.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.3.2006 do 2.4.2010
Adresa: Jahodová 2194/20, Praha 106 00
Jméno: Ing. Zdeněk Kubát 14.12.2009 - 5.5.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.12.2009 do 2.4.2010
Ve funkci: od 1.12.2009 do 2.4.2010
Adresa: Frimlova 1347/2, Praha 155 00
Jméno: Ing. Václav Brož 14.12.2009 - 5.5.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.12.2009 do 2.4.2010
Adresa: Žižkov II 1270, Havlíčkův Brod 580 01
Jméno: Oldřich Hollmotz 5.5.2010 - 3.6.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.4.2010 do 26.5.2011
Adresa: Braškovská 313/5, Praha 161 00
Jméno: Mgr. Radek Schmitz 3.6.2011 - 26.6.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.5.2011
Adresa: Podkovářská 933/3, Praha 190 00
Jméno: Ing. Michal Vepřek 5.5.2010 - 5.9.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.4.2010
Adresa: Italská 3000/10, Šumperk 787 01
Jméno: Radek Schmitz 26.6.2013 - 28.1.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.5.2011
Ve funkci: od 27.5.2013 do 28.11.2014
Adresa: Podkovářská 933/3, Praha 190 00
Jméno: Ing. Michal Vepřek 5.9.2013 - 28.1.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.4.2010 do 28.11.2014
Ve funkci: do 28.11.2014
Adresa: Italská 3000/10, Šumperk 787 01
Jméno: Ivo Zajíc 5.5.2010 - 6.5.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.4.2010 do 2.4.2015
Adresa: Dvorská 1875/94, Blansko 678 01
Jméno: Mgr. Radek Schmitz 28.1.2015 - 9.3.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.5.2011 do 26.5.2016
Adresa: Podkovářská 933/3, Praha 190 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: David Vozábal
Člen statutárního orgánu: David Vaněk

Vlastníci firmy RIVERHILL a.s. IČO: 27165019

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 1 277 000 000 Kč 100% 26.1.2011
zakladni 252 000 000 Kč 100% 19.12.2007 - 26.1.2011
zakladni 2 000 000 Kč 100% 2.7.2004 - 19.12.2007

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 10 10.9.2013
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 25 10.9.2013
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 102 10.9.2013
Kmenové akcie na jméno 4 500 000 Kč 1 10.9.2013
Kmenové akcie na jméno 500 000 Kč 1 10.9.2013
Akcie na majitele 10 000 000 Kč 102 26.1.2011 - 10.9.2013
Akcie na majitele 4 500 000 Kč 1 26.1.2011 - 10.9.2013
Akcie na majitele 500 000 Kč 1 26.1.2011 - 10.9.2013
Kmenové akcie na majitele 10 000 000 Kč 25 19.12.2007 - 10.9.2013
Akcie na majitele 200 000 Kč 10 2.7.2004 - 10.9.2013

Sbírka Listin RIVERHILL a.s. IČO: 27165019

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 9437/SL 44 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora od.1.10.2013 do 30.9.2014 Městský soud v Praze 30.9.2014 4.2.2015 9.2.2015 24
B 9437/SL 43 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře - VH Městský soud v Praze 28.11.2014 21.1.2015 28.1.2015 4
B 9437/SL 42 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře - VH Městský soud v Praze 28.11.2014 8.12.2014 31.12.2014 1
B 9437/SL 41 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora k 30.9.2013 Městský soud v Praze 30.9.2013 22.9.2014 10.11.2014 23
B 9437/SL 40 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 7.7.2014 9.7.2014 4.8.2014 1
B 9437/SL 39 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 799/2014 Městský soud v Praze 27.6.2014 9.7.2014 4.8.2014 29
B 9437/SL 38 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 7.7.2014 23.7.2014 4.8.2014 2
B 9437/SL 37 účetní závěrka [2012]  ÚZ k 30.9.2013 Městský soud v Praze 30.9.2013 9.1.2014 17.1.2014 13
B 9437/SL 36 notářský zápis NZ 882/2013 Městský soud v Praze 28.8.2013 30.8.2013 12.9.2013 21
B 9437/SL 35 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora k.30.9.2012 Městský soud v Praze 30.9.2012 20.12.2012 2.1.2013 23
B 9437/SL 34 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 21.12.2011 3.2.2012 1
B 9437/SL 33 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora k 30.9.2011 Městský soud v Praze 30.9.2011 28.12.2011 16.1.2012 41
B 9437/SL 32 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora k 30.9.2010 Městský soud v Praze 30.9.2010 28.7.2011 5.8.2011 26
B 9437/SL 31 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 28.7.2011 5.8.2011 24
B 9437/SL 30 podpisové vzory Městský soud v Praze 26.5.2011 10.6.2011 2
B 9437/SL 29 ostatní - rozh.jedin.akcion. Městský soud v Praze 26.5.2011 10.6.2011 2
B 9437/SL 28 posudek znalce č.215-22/2010 Městský soud v Praze 1.9.2010 14.1.2011 49
B 9437/SL 27 notářský zápis NZ 534/2010 Městský soud v Praze 21.12.2010 14.1.2011 27
B 9437/SL 26 stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.9.2010 16.11.2010 13
B 9437/SL 25 notářský zápis NZ 379/2010 Městský soud v Praze 17.9.2010 16.11.2010 23
B 9437/SL 23 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 2.4.2010 7.5.2010 2
B 9437/SL 22 podpisové vzory Městský soud v Praze 1.4.2010 7.5.2010 2
B 9437/SL 21 podpisové vzory Městský soud v Praze 1.4.2010 7.5.2010 2
B 9437/SL 20 podpisové vzory Městský soud v Praze 12.11.2009 18.12.2009 2
B 9437/SL 19 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 6.11.2009 18.12.2009 3
B 9437/SL 17 účetní závěrka r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 23.11.2009 25.11.2009 24
B 9437/SL 18 stanovy společnosti (bez data) Městský soud v Praze 5.11.2009 12
B 9437/SL 16 účetní závěrka r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 5.1.2009 8.1.2009 22
B 9437/SL 15 podpisové vzory Městský soud v Praze 4.2.2008 13.3.2008 2
B 9437/SL 14 podpisové vzory Městský soud v Praze 6.2.2008 13.3.2008 2
B 9437/SL 13 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 1.2.2008 13.3.2008 1
B 9437/SL 12 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 23.1.2008 13.3.2008 1
B 9437/SL 10 účetní závěrka, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 1.11.2007 6.11.2007 24
B 9437/SL 8 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 27.2.2006 12.4.2006 0
B 9437/SL 7 podpisové vzory +čest.prohlášení-2x Městský soud v Praze 7.3.2006 12.4.2006 0
B 9437/SL 6 podpisové vzory +čest.prohlášení-2x Městský soud v Praze 19.12.2005 22.12.2005 24.1.2006 0
B 9437/SL 5 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.12.2005 22.12.2005 24.1.2006 0
B 9437/SL 4 notářský zápis -NZ187/05 Městský soud v Praze 21.12.2005 22.12.2005 24.1.2006 0
B 9437/SL 3 stanovy společnosti Městský soud v Praze 9.9.2004 22.9.2005 5.10.2005 0
B 9437/SL 2 podpisové vzory +čest.prohlášení-5x Městský soud v Praze 3.5.2004 7.7.2004 0
B 9437/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti -NZ251/2004 Městský soud v Praze 3.5.2004 7.7.2004 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení RIVERHILL a.s.


Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu RIVERHILL a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.