RenoFarma Javorník a.s. Tichá IČO: 00146897

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu RenoFarma Javorník a.s., která sídlí v obci Tichá a bylo jí přiděleno IČO 00146897.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem RenoFarma Javorník a.s. se sídlem v obci Tichá byla založena v roce 1972. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 64 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Mlynářství , Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů a další.

Základní údaje o RenoFarma Javorník a.s. IČO: 00146897

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ostravě 1.9.2010
Spisová značka: B 4347
IČO: 00146897
Obchodní firma: ZD Javorník a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.9.2010
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 30.8.1972
Ve společnosti ZD Javorník a.s. se sídlem č.p. 71, 742 74 Tichá, Identifikační číslo: 001 46 897, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddílu B, vložce 4347, došlo k odštěpení části jejího jmění, které přešlo na nástupnickou sp olečnost Zemědělské pozemky, a.s. se sídlem Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice, Identifikační číslo: 292 33 968, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddílu B, vložce 10826, a to podle Projektu rozdělení formou odštěpení sloučen ím, který byl schválen rozhodnutím jediného akcionáře dne 14.12.2018. 1.1.2019
Valná hromada společnosti dne 10.4.2018 schválila, mimo jiné, usnesení tohoto znění: 1. Určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost RenoDevelopment, a.s., se sídlem Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4, IČO 04744861, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21302 (Hlavní akcionář), kte rá vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (akcie), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání této valné hromady (tj. ke dni 27. února 2018) přesahovala a ke dni konání této valné hromady (tj. ke dni 10. dubna 2018) přesahuje 90% základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Tato skutečnost byla Hlavním akcionářem osvědčena předložením akcií v jeho vlastnictví a výpisem ze seznamu akcionářů Společnosti so učasně s doručením žádosti o svolání této valné hromady a byla shodně osvědčena i ke dni konání této valné hromady. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů všech účastnických cenných papírů (ak cií) ostatních akcionářů Společnosti na Hlavního akcionáře v souladu s § 375 a násl. ZOK; 2. Rozhoduje dle ust. § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům (akciím) Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře (dále jen Ostatní akcionáři), na Hlavního akcionáře, tj. na společnost RenoDevelopment, a.s., se sídlem Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4, IČO 04744861, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21302, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejněn í zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen Den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke Dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku Ostatní akcionáři. 3. Určuje, že Hlavní akcionář poskytne Ostatním akcionářům, případně zástavním věřitelům (dále společně Ostatní akcionáři a zástavní věřitelé též jako oprávněné osoby), protiplnění ve výši 3.075,41 Kč (slovy: tři tisíce sedmdesát pět korun českých a čtyři cet jedna haléřů) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) (dále jen Protiplnění). Přiměřenost Protiplnění byla Hlavním akcionářem doložena znalecký m posudkem č. 539 9 - 2018 vyhotoveným dne 19.2.2018 a vypracovaným znaleckým ústavem VGD Appraisal, s.r.o., IČ: 28213645, se sídlem Bělehradská 314/18, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaným Ministerstvem spravedlnosti České republiky pod č.j. 22/2013-OSD-SZN/ 12, kterým byla stanovena hodnota akcií Společnosti ke dni 30. listopadu 2017, což znamená, že byla splněna podmínka stanovená v § 376 odst. 1 ZOK. V závěru znaleckého posudku je uvedeno následující: Výsledná stanovená hodnota jedné kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) emitované společností ZD Javorník a.s. činí ke dni ocenění 3.075,41 Kč (slovy: tři tisíce sedmdesát pět korun českých a čtyřicet jedna haléřů). V souladu s ust. § 388 odst. 1 ZOK bude oprá vněným osobám vyplacen i úrok ve výši obvyklých úroků podle § 1802 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přirůstající ode Dne účinnosti přechodu. 4. Schvaluje, že stanovené Protiplnění včetně úroků obvyklých v době přechodu vlastnického práva k akciím Ostatních akcionářů na Hlavního akcionáře bude poskytnuto dle ust. § 378 ZOK oprávněným osobám pověřenou osobou ve smyslu ust. § 378 ZOK, a to Komerč ní bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, IČ: 45317054, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, Sp. zn. B 1360 (dále jen Pověřená osoba), bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 pracovních dnů po splnění podmínek dle ust. § 388 odst. 1 ZOK, tedy do 10 pracovních dnů od předání akcií Ostatních akcionářů Společnosti dle ust. § 387 ZOK. Pověřená osoba před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, že Hlavní akcionář před konáním valné hrom ady převedl a předal Pověřené osobě peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního Protiplnění oprávněným osobám. Hlavní akcionář tuto skutečnost doložil Společnosti a jejímu představenstvu před konáním valné hromady. Pověřená osoba poskytne Prot iplnění tomu, kdo byl vlastníkem akcií Společnosti odlišným od Hlavního akcionáře ke Dni účinnosti přechodu, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne Protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástav ní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo (§ 389 odst. 2 ZOK). Protiplnění včetně případného úroku bude oprávněným osobám vyplaceno bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů, nebo na účet, který bude oprávněnou os obou sdělen při předání akcií Společnosti. 5. Stanovuje, že předkládání akcií za účelem výplaty Protiplnění bude probíhat, po Dni účinnosti přechodu, v sídle Společnosti na adrese č.p. 71, 742 74 Tichá, v pracovní dny v době od 9.00hod do 14.00hod. Právo na zaplacení Protiplnění vznikne oprávněným osobám okamžikem předání akcií Společnosti. Nepředloží-li Ostatní akcionáři akcie Společnosti do 1 měsíce po Dni účinnosti přechodu, bude Společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nebude kratší než 14 dnů. Ostatní akcionáři, kteří nepředloží své akcie v rámci řádné lhůty, předloží své akcie Společnosti v dodatečné lhůtě podle ust. 387 odst. 2 ZOK v sídle Společnosti na adrese č.p. 71, 742 74 Tichá v pracovní dny v době od 9.00hod do 14.00hod. Nepředloží-li Ostatní akcionáři své ak cie ani v této dodatečné lhůtě, bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1 věty první ZOK. Při prodlení s předložením akcií Ostatních akcionářů Společnosti má oprávněná osoba (dosavadní vlastník či zástavní věřitel) právo na obvyklý úrok za dobu ode D ne účinnosti přechodu do posledního dne lhůty podle § 387 odst. 1 ZOK, a dále ode dne předání akcií Společnosti v náhradní lhůtě podle § 387 odst. 2 ZOK, popřípadě ode dne prohlášení těchto akcií za neplatné, do zaplacení Protiplnění podle § 389 ZOK. 18.4.2018
Na společnost ZD Javorník a.s., IČ: 00146897, se sídlem č.p. 71, 742 74 Tichá, obchodní společnost zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4347, přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti PKZ AGRO, s.r.o., IČ: 25840738, se sídlem č.p. 71, 742 74 Tichá, obchodní společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 21040. 6.5.2015
Stanovy společnosti omezují převoditelnost akcií na jméno tak, že k převodu těchto akcií je třeba předchozího souhlasu představenstva společnosti. 22.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 22.7.2014 - 12.5.2015
Počet členů dozorčí rady: 1 22.7.2014 - 12.5.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 22.7.2014 - 12.5.2015
Obchodní společnost ZD Javorník a.s. změnila svou právní formu z původní právní formy: družstvo na novou právní formu: akciová společnost, a to dle Projektu přeměny formou změny právní formy ze dne 25.5.2010, který byl schválen členskou schůzí družstva Ja vorník dne 29.6.2010. 1.9.2010
Ručení: Člen družstva ručí za případnou ztrátu družstva na hospodářském výsledku v rozsahu svého členského podílu. 10.7.1991 - 11.8.1993
Ručení: Člen družstva odpovídá za ztrátu družstva a to do výše svých podílů na hospodářských výsledcích družstva nebo části ročních odměn do částky, která by odpovídala podílu na hospodářských výsledcích, vypočtených dle jednotných zásad 28.4.1989 - 10.7.1991
Zřízení: Družstvo bylo utvořeno sloučením dosavadních družstev 1. Jednotného zemědělského družstva v Tiché (Dz 288) 2. Jednotného zemědělského družstva v Bordovicích (Dz 352) 3. Jednotného zemědělského družstva v Lichnově (Dz 400) na společné slučovací - ustavující členské schůzi, konané dne 19.2.1972 se souhlasem rady ONV v Novém Jičíně z 2. června 1972 a přijetím schválených stanov. 30.8.1972 - 11.8.1993
Zastupování: Družstvo před úřady, soudy a veřejností zastupuje předseda (zástupce předsedy) 30.8.1972 - 11.8.1993

Aktuální kontaktní údaje ZD Javorník a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 00146897
Obchodní firma: RenoFarma Javorník a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm
Vznik první živnosti: 9.10.1991
Celkový počet živností: 36
Aktivních živností: 5

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 00146897
Firma: ZD Javorník a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Nový Jičín
Základní územní jednotka: Tichá
Počet zaměstnanců: 20 - 24 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1976

Kontakty na RenoFarma Javorník a.s. IČO: 00146897

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: 71 , Tichá 742 74 2.6.2014
Sídlo: 71 , 742 74 Tichá Česká republika
17.1.2006 - 2.6.2014
Sídlo: 742 74 Tichá Česká republika
13.1.1999 - 17.1.2006
Sídlo: 742 74 Tichá Česká republika
10.7.1991 - 13.1.1999
Sídlo: 744 01 Frenštát p.R. Česká republika
28.4.1989 - 10.7.1991
Sídlo: 742 74 Tichá Česká republika
30.8.1972 - 28.4.1989

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Obory činností RenoFarma Javorník a.s. IČO: 00146897

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
slévárenství, modelářství 22.7.2014
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 22.7.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 10.3.2010
opravy silničních vozidel 17.1.2006
mlynářství 17.1.2006
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 17.1.2006 - 10.3.2010
přípravné práce pro stavby 17.1.2006 - 10.3.2010
údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 17.1.2006 - 10.3.2010
skladování zboží a manipulace s nákladem 17.1.2006 - 10.3.2010
pronájem a půjčování věcí movitých 17.1.2006 - 10.3.2010
poskytování technických služeb 17.1.2006 - 10.3.2010
výroba krmiv a krmných směsí 17.1.2006 - 10.3.2010
opravy pracovních strojů 17.1.2006 - 22.7.2014
zemní a jiné související práce ve stavebnictví (vyjma skupiny 113 a 213 dle přílohy ŽZ) 13.1.1999 - 10.3.2010
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 13.1.1999 - 10.3.2010
silniční motorová doprava nákladní 13.1.1999 - 22.7.2014
silniční motorová doprava 11.8.1993 - 13.1.1999
stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek) 11.8.1993 - 13.1.1999
demolice a zemní práce 11.8.1993 - 13.1.1999
1. podnikání v zemědělské výrobě a lesnictví, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských a lesních výrobků na účely zpracování a dalšího prodeje 11.8.1993 - 17.1.2006
výroba a opravy zemědělských strojů 11.8.1993 - 17.1.2006
opravy motorových vozidel 11.8.1993 - 17.1.2006
vodoinstalatérství 11.8.1993 - 17.1.2006
kovoobrábění 11.8.1993 - 17.1.2006
kovářství 11.8.1993 - 17.1.2006
zednictví 11.8.1993 - 17.1.2006
truhlářství 11.8.1993 - 17.1.2006
zámečnictví 11.8.1993 - 17.1.2006
řezání na pile a inpregnace dřeva 11.8.1993 - 17.1.2006
zpracování pohanky - loupání 11.8.1993 - 17.1.2006
výroba pekárenských výrobků 11.8.1993 - 17.1.2006
vedení hospodářské a účetní agendy 11.8.1993 - 17.1.2006
2. živnostenské podnikání v oborech: 11.8.1993 - 10.3.2010
pronájem jiných strojů a přístrojů 11.8.1993 - 10.3.2010
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 11.8.1993 - 10.3.2010
zprosředkování obchodu a služeb 11.8.1993 - 10.3.2010
slévání železných i neželezných kovů 11.8.1993 - 22.7.2014
Předmětem činnosti družstva je: 10.7.1991 - 11.8.1993
a) zemědělská výroba 10.7.1991 - 11.8.1993
b) potravinářská výroba 10.7.1991 - 11.8.1993
c) práce a služby pro členy a občany spočívající v: pořezu kulatiny, prodeji řeziva a odpadového dřeva, stolařských pracích prodeji betonové směsi, dopravě nákladními automobily, traktory a autobusy pracích mechanizačními prostředky, opravách soukromých motorových dopravních prostředků, odborných poradách a službách laboratoře, prodeji výrobků vyprodukovaných nad úroveň potřeb družstva, prodeji jídel a potravinářských výrobků, prodeji suvenýrů a propagačního materiálu 10.7.1991 - 11.8.1993
d) obchodní činnost 10.7.1991 - 11.8.1993
e) jiná hospodářská činnost: - dřevovýroba - výroba palet, dřevěných obalů a výrobků ze dřeva, pořez kulatiny, - kovovýroba - obrábění kovů a výroba náhradních dílů zemědělských strojů a jiných průmyslových výrobků a zařízení včetně provádění montáže na finální výrobky - slévárenství - výroba hliníkových odlitků, - opravárenství - opravy automobilů, traktorů, zemědělských strojů, jejich skupin a podskupin - doprava - nákladními a osobními automobily, traktory, traktory a autobusy, práce mechanizačními prostředky družstva i pro jiné organizace - stavební činnost - při investiční výstavbě, rekonstrukcích a opravách, demolice, demontáže, rekultivační a meliorační práce - výroba a prodej betonové směsi i pro jiné organizace - nákup zemědělských přebytků a potravinářských výrobků od organizací a občanů za účelem jejich zpracování, případně prodeje v maloobchodě - výroba suvenýrů a propagačních materiálu - množení a kopírování tiskovin - zahraničně obchodní činnost 10.7.1991 - 11.8.1993
1. Hlavní hospodářskou činností družstva je provozování zemědělské výroby. V zájmu jejího dalšího rozvoje bude družstvo 28.4.1989 - 10.7.1991
a) racionálně a efektivně hospodařit na zemědělské půdě, která je základním výrobním prostředkem družstva 28.4.1989 - 10.7.1991
b) racionálně a efektivně hospodařit v lesích, vodních plochách a rybnících s chovem ryb, které jsou v užívání družstva 28.4.1989 - 10.7.1991
2. Družstvo bude provozovat tyto další hospodářské činnosti: 28.4.1989 - 10.7.1991
a) zpracovávat zemědělské a lesní suroviny a vyrábět z nich potravinářské výrobky, zejména mléčné, masné a pekárenské 28.4.1989 - 10.7.1991
b) vyrábět výrobky a vykonávat činnosti sloužící potřebám zemědělské a potravinářské výroby. Pokud k této činnosti bude potřeba souhlasu podle zvláštních předpisů, jen s tímto souhlasem 28.4.1989 - 10.7.1991
c) poskytovat práce a služby občanům v takovém rozsahu, aby tato činnost nenarušovala hlavní předmět hospodářské činnosti družstva a to zejména: pořez kulatiny, prodej řeziva a odpadového dřeva, stolařské práce, dopravu a jiné mechanizační práce, prodej betonové směsi, výrobu a prodej jídel a potravinářských výrobků, odborné porady a služby, laboratoře, ubytovací služby 28.4.1989 - 10.7.1991
d) prodávat vlastní vyrobené zboží 28.4.1989 - 10.7.1991
1. V zájmu celoročního zaměstnání svých členů, využítí výrobních prostředků nebo vlastních a místních materiálových zdrojů, jakož k zabezpečování společensky prospěšné výroby a služeb, bude družstvo provozovat kromě zemědělské výroby i jinou činnost 28.4.1989 - 10.7.1991
2. Jinou hospodářskou činnost bude družstvo provádět jen po předchozím souhlasu orgánu hospodářského řízení 28.4.1989 - 10.7.1991
3. Jiná hospodářská činnost nesmí být provozována na úkor racionálního využívání půdního fondu a vlastní zemědělské výroby 28.4.1989 - 10.7.1991
4. Jiná hospodářská činnost družstva: 28.4.1989 - 10.7.1991
a) dřevovýroba - výroba palet, dřevěných obalů a výrobků ze dřeva 28.4.1989 - 10.7.1991
b) kovovýroba - obrábění kovů a výroba náhradních dílů zemědělských strojů a jiných průmyslových zařízení a výrobků včetně provádění montáže a finální výrobek - montáž výrobků z elektronických součástek 28.4.1989 - 10.7.1991
c) slévárenství - výroba hliníkových a bronzových odlitků 28.4.1989 - 10.7.1991
d) provádění oprav aut, traktorů, zemědělských strojů, jejich skupin a podskupin 28.4.1989 - 10.7.1991
f) kompletní stavební činnost při investiční výstavbě, rekonstrukcích a opravách, demolice, demontáže, rekultivační a meliorační práce 28.4.1989 - 10.7.1991
g) prodej betonové směsi organizacím, členům, i občanům, provádění pomocných prací při individuální bytové výstavbě a údržbě členům družstva 28.4.1989 - 10.7.1991
h) provádění poradenské a školící činnosti a elektroservisu radiostanic a výpočetní techniky 28.4.1989 - 10.7.1991
ch)nákup zemědělských přebytků a potravinářských výrobků od organizací a občanů pro účely jejich zpracování, případně prodeje v maloobchodě 28.4.1989 - 10.7.1991
i) výroba a prodej jídel, restaurační činnost ve vlastních zařízeních, ubytovací služby a služby cestovního ruchu 28.4.1989 - 10.7.1991
j) výroba a prodej suvenýrů a propagačního materiálu 28.4.1989 - 10.7.1991
k) laboratorní rozbor, porady a služby, výroba testovacích souprav 28.4.1989 - 10.7.1991
l) zájmově umělecká činnost amatérských souborů družstva 28.4.1989 - 10.7.1991
e) dopravu nákladními a osobními automobily, traktory a autobusy, práce mechanizačními prostředky družstva organizacím členům i občanům 28.4.1989 - 10.7.1991
8. Zpracování vlastních přebytků zemědělské výroby i přebytků zemědělské výroby z ostatních zemědělských organizací ČSSR, včetně jejich realizace v maloobchodní síti 10.2.1988 - 28.4.1989
Místo provozování: provozovny družstva ve Frenštátě p.R., Tiché a později zřízené prodejny v obcích v obvodu družstva 10.2.1988 - 28.4.1989
7. Provádění elektroservisu radiostanic a zemědělských strojů, včetně výpočetní techniky 5.2.1987 - 28.4.1989
Družstvo provozuje tuto přidruženou výrobu: I. 1. Dřevovýroba a) výroba palet, dřevěných obalů a drobných výrobků podle požadavků odběratelů, t.j. Zempo-Comex Praha, NHKG Ostrava, Tatra Kopřivnice aj. soc. organizací v provozovnách ve Frenštátě 28.5.1984 - 28.4.1989
b) pořez kulatiny pro socialistické organizace v okrese Nový Jičín, provozovna Frenštát 28.5.1984 - 28.4.1989
c) prodej řeziva a odpadového dřeva, provozovna Frenštát 28.5.1984 - 28.4.1989
d) ojedinělé stolařské práce pro organizace a občany, provozovna Frenštát p.R. 28.5.1984 - 28.4.1989
2. Kovovýroba a) obrábění kovů a výroba náhradních dílů pro OKR Ostrava, zemědělské organizace, aj. zájemce, v provozovnách Bordovice a Frenštát p.R. 28.5.1984 - 28.4.1989
b) výroba a montáž předmětu z plechu zejména pro opravárenský závod Bludovice, v provozovnách Bordovice a Frenštát p.R. 28.5.1984 - 28.4.1989
c) výroba secích strojků pro výsev trav pro Zempo a zem. organizace, v provozovně Frenštát p.R. 28.5.1984 - 28.4.1989
4. Zemní práce autobagrem, HONy apod., pro soc. organizace a občany v okrese Nový Jičín 28.5.1984 - 28.4.1989
5. Doprava nákladními auty a traktory pro soc. organizace a občany v okrese Nový Jičín 28.5.1984 - 28.4.1989
6. Provádění stavebních prací pro cizí organizace a prodej betonové směsi organizacím a členům JZD Javorník Tichá, kteří jsou stabilizovaní formou nenávratných půjček na individuelní bytovou výstavbu 28.5.1984 - 28.4.1989
d) výroba kovovýrobků pro k,.p. Tesla Rožnov, prov. Bordovice 28.5.1984 - 28.4.1989
3. Slévárenství a) výroba hliníkových a bronzových odlitků pro MEZ Frenštát, Ostroj Frýdlant, Vzduchotechnika Nové Mesto nad Váhom aj. organizace ve slévárnách Bordovice, Frenštát, Bílovec 28.5.1984 - 28.4.1989
Provádění stavebních prací pro cizí organizace, na území okresu Nový Jičín 18.3.1981 - 28.5.1984
b) pořez kulatiny ve mzdě pro socialistické organizace a občany v okrese Nový Jičín, provozovny Trojanovice, Tichá 14.5.1980 - 28.5.1984
2. Kovovýroba a) obrábění kovů a výroba náhr. dílů pro OKR Ostrava, dále pro zemědělské organizace aj. zájemce, v provozovnách JZD v Bordovicích a Frenštátě p.R. 14.5.1980 - 28.5.1984
b) výroba a montáž předmětu z plechu, zejména pro Opravárenský závod Bludovice, v provozovnách JZD v Bordovicích a ve Frenštátě p. R. 14.5.1980 - 28.5.1984
3. Slévárna - výroba hliníkových odlitků pro n.p. MEZ Frenštát p.R., Ostroj Frýdlant aj. soc. organizace, ve slévárně v Bordovicích a Frenštátě p.R. 14.5.1980 - 28.5.1984
4. Zemní práce autobagrem, HONy a pod. pro socialistické organizace v okrese Nový Jičín a občany, v okrese Nový Jičín 14.5.1980 - 28.5.1984
5. Doprava nákladními auty a traktory pro socialistické organizace a občany, v okrese Nový Jičín 14.5.1980 - 28.5.1984
II. Rozsah přidružené výroby se stanoví maximálně ve výši uvedené ve schváleném výrobně finančním plánu družstva na příslušný rok a to pro každou z jednotlivých činností zvláště. 14.5.1980 - 28.5.1984
Družstvo provozuje tuto přidruženou výrobu: I. 1. Dřevovýroba a) výroba palet, dřevěných obalů a drobných dřevěných výrobků podle požadavku odběratelů, t.j. Zempo-Comex Praha, NHKG Ostrava, Tatra Kopřivnice aj. soc. organizace v provozovnách v Trojanovicích a Tiché 14.5.1980 - 28.5.1984
4. Družstvo provozuje tuto přidruženou výrobu: a) těžby lomového kamene pro výrobu písků a drti pro potřebu vlastní investiční výstavby, pro stavbu a adaptaci rodinných domků družstevníků a ostatních občanů, k úpravám cest a pod. v lomech Bordovice, Tichá a Trojanovice 10.12.1976 - 14.5.1980
b) pořezu kulatiny na vlastníh pilách v Tiché a v Trojanovicích pro vlastní potřebu družstevníků a soc. organizací z místa a blízkého okolí a okresu Nový Jičín 10.12.1976 - 14.5.1980
c) výroby palet a obalů na zeleninu (zeleninové klece) pro soc. organizace a pro účely exportu. Z odpadu vyrábět palivová kola pro Uhelné sklady Nový Jičín. Materiál (kulatina) je zajištěna z místních zdrojů a nákupem. Výroba řeziva pro zpracování zeleninových klecí a palet je zajištěna na vlastních pilách v Tiché a Trojanovicích. Zeleninové klece budou dodány n.p. Zelenina Ostrava palety se použivají pro vývoz prostřednictvím vývozní společnosti Zempo-Comex Praha 10.12.1976 - 14.5.1980
d) v zájmu plného využití mechanizačních prostředků v období mimo vlastní potřebu, bude družstvo provádět práce autobagrem DC-30 pro cizí v místě bydliště i okrese Nový Jičín 10.12.1976 - 14.5.1980
e) dopravy nákladními auty a traktory pro cizí v okrese Nový Jičín 10.12.1976 - 14.5.1980
f) veškeré práce pro obhospodařování záhumenků a nutnou dopravu traktory i auty pro členy družstva a ostatní obyvatelstvo v místě 10.12.1976 - 14.5.1980
g) slévarna barevných kovů v Bordovicích a Trojanovicích v rozsahu určeném SVFP 10.12.1976 - 14.5.1980
h) obrábění kovů pro OKR Ostrava a jiné zájemce, dále secí adaptéry, luční brány a oběžné škrabáky chlévské mrvy, a náhradní díly k oběžným škrabákům, pro ÚPZT a JZD v dílnách JZD 10.12.1976 - 14.5.1980
Celkový rozsah přidružené výroby činí do 60 % z CHP družstva ročně. 10.12.1976 - 14.5.1980
Na základě rozhodnutí MěNV ve Frenštátě pod Radhoštěm, ze dne 13.12.1973 č.j. Výst.-1002/73-T bylo povoleno užívat pilu na pozemku parc. č. 2020/1. 10.12.1976 - 14.5.1980
2. Družstvo využívá lesy a hospodaření v nich náleží do hlavního předmětu jeho činnosti. 10.12.1976 - 28.4.1989
3. V zájmu celoročního zaměstnání svých členů, využití výrobních prostředků nebo vlastních a místních materiálových zdrojů, jakož i k zabezpečení společensky prospěšné výroby a služeb, může družstvo provozovat na základě povolení vydaného ONV, přidruženou výrobu a toto povolení určuje druh a rozsah přidru- žené výroby. Přidružená výroba nesmí být provozována na úkor neustálého rozvoje velkovýroby ani zneuživána k nedovolenému podnikání, nebo ziskávání neoprávněného hospodářského prospěchu. Je-li k provozování určité činnosti třeba také povolení podle zvláštních předpisů, může družstvo provozovat takovou činnost, jako přidr. výrobu, jen získá-li toto povolení. 10.12.1976 - 28.4.1989
1. Hlavním předmětem činností družstva je zemědělská velkovýroba, zahrnuje v sobě jiné činnosti, pokud přispívají ke zvyšování intenzity a efektivnosti zem. velkovýroby a zajišťují plynulost provozu a plné využití výrobních sil družstva. Za překročení hlavního předmětu činnosti se nepovažuje poskytování prací a služeb pro jiné organizace nebo občany pokud se provádějí jen příležitostně, ojediněle a krátkodobě. 10.12.1976 - 28.4.1989
Podle souhlasu odboru dopravy ONV v Novém Jičíně ze dne 4.6.1976, zn. Dopr. 277/1.714/76-Šo je povolena doprava pro cizí na dobu od roku 1976-1980. 4.8.1976 - 28.4.1989
Družstvo provozuje tuto přidruženou výrobu: a) těžba lomového kamene pro výrobu písků a drti, pro potřebu vlastní investiční výstavby pro stavbu a adaptaci rodinných domků družstevníků a ostatních občanů, k úpravám cest a pod., v lomech Bordovice, Tichá, Trojanovice 3.3.1976 - 10.12.1976
b) pořez kulatiny na vlastních pilách v Tiché a v Trojanovicích pro vlastní potřebu, popř,. pro potřebu družstevníků a soc. organizací z místa a blízkého okolí a okresu N. Jičín 3.3.1976 - 10.12.1976
c) výrobu palet a obalů na zeleninu /zeleninové klece/ pro socialistické organizace a pro účely exportu. Z odpadu vyrábět palivová kola pro uhelné sklady Nový Jičín. Materiál (kulatina) je zajištěna z místních zdrojů a nákupem. Výroba řeziva pro zpracování zeleninových klecí a palet je zajištěna na vlastních pilách v Tiché a Trojanovicích. Zeleninové klece budou dodány n.p. Zelenina Ostrava a palety se použijí pro vývoz prostřednictvím vývozní společnosti Zempo-Comex Praha 3.3.1976 - 10.12.1976
d) v zájmu plného využití mechanizačních prostředků v období mimo vlastní potřebu bude družstvo provádět práce autobagrem DO-30 pro cizí v místě i okrese Nový Jičín 3.3.1976 - 10.12.1976
e) doprava nákladními auty a traktory pro cizí v okrese N. Jičín 3.3.1976 - 10.12.1976
f) veškeré práce pro obhospodařování záhumenků a nutnou dopravu traktory i auty pro členy družstva a ostatní obyvatelstvo v místě 3.3.1976 - 10.12.1976
g) slévarna barevných kovů v Bordovicích a Trojanovicích v rozsahu určeném SVFP 3.3.1976 - 10.12.1976
h) obrábění kovů pro OKR Ostrava a jiné zájemce, dále secí adaptéry, luční brány a oběžné škrabáky chlévské mrvy a náhradní díly k běžným škrabákům, pro ÚPZT a JZD v dílnách kovovýroby JZD 3.3.1976 - 10.12.1976
Přidruženou výrobu provozuje družstvo v období vegetačního klidu a mimo špičkové práce Celkový rozsah přidružené výroby činí do 60 % celkové hrubé produkce. 3.3.1976 - 10.12.1976
Doprava povolena odborem dopravy ONV v Novém Jičíně rozhodnutím z 9.8.1972 č.j. Dopr. 277/1/2/843/1972/ Šo do 31. prosince 1972. 14.12.1972 - 3.3.1976
Družstvo provozuje pomocnou a přidruženou výrobu v zájmu rozvoje zemědělské a lesní výroby, lepšího využití výrobních prostředků, plného uplatnění práce družstevníků, zejména v době vegetačního klidu a využití vlastních a místních materiálových zdrojů. Této činnosti nesmí být zneužíváno k soukromému podnikání a její provozování nesmí ohrožovat hlavní činnost družstva. Druh a rozsah přidružené výroby určují stanovy družstva. 30.8.1972 - 3.3.1976
Družstvo provozuje tuto přidruženou výrobu: a) Těžbu lomového kamene pro výrobu písku a drti pro potřebu vlastní investiční výstavby, pro stavbu a adaptaci rodinných domků družstevníků a ostatních občanů, k opravám cest a pod. 30.8.1972 - 3.3.1976
b) pořez kulatiny na vlastní pile pro vlastní potřebu, členy JZD a pro cizí v okrese Nový Jičín 30.8.1972 - 3.3.1976
c) dřevovýrobu, výrobu palet, beden a podobné hrubé zpracování dřeva 30.8.1972 - 3.3.1976
d) dopravu nákladními auty a traktory pro cizí v okrese Nový Jíčín 30.8.1972 - 3.3.1976
e) obrábění kovů pro OKR Ostrava a jiné zájemce 30.8.1972 - 3.3.1976
f) veškeré práce při obhospodařování záhumenků a nutnou dopravu traktory i auty pro členy i ostatní obyvatelstvo v místě 30.8.1972 - 3.3.1976
g) slévárnu barevných kovů v Bordovicích v rozsahu určeném v SVFP. 30.8.1972 - 3.3.1976
Přidruženou výrobu provozuje družstvo v období vegetačního klidu a mimo špičková období 30.8.1972 - 3.3.1976
Celkový rozsah přidružené výroby činí do 50 % CHP družstva. 30.8.1972 - 3.3.1976
1. Hlavním předmětem činnosti je zemědělská výroba 30.8.1972 - 10.12.1976
2. Družstvo zavádí ve všech výrobních odvětvích velkovýrobní způsoby hospodaření, pokrokovou techniku a technologii ke zvyšování množství zemědělských výrobků při růstu produktivity práce, snižování nákladů na jednotku výrobku a odstranění namáhavé lidské práce 30.8.1972 - 10.12.1976
3. V rostlinné výrobě družstevníci věnují hlavní pozornost zvyšování výnosů zemědělských plodin na podkladě soustavného zúrodňování půdy, účelné využívání zemědělského půdního fondu, používání uznaných osiv a sádi nejvýkonnějších odrůd a účinné ochrany plodin proti chorobám a škůdcům a plevelům 30.8.1972 - 10.12.1976
4. Družstvo kryje z vlastních zdrojů potřebu kvalitních krmiv pro plánovaný rozvoj živočišné výroby v náležité skladbě, vytváří potřebné rezervy a hospodárně využívá krmiv, zejména také zlepšením krmné techniky 30.8.1972 - 10.12.1976
5. V živočišné výrobě družstevníci věnují hlavní pozornost zvyšování stavů a užitkovosti hospodářských zvířat ve společných chovech, jejich ozdravění a plemenářské práci 30.8.1972 - 10.12.1976
6. Družstvo rozšiřuje park vlastních mechanizačních prostředků a dbá o jejich provozní využití, technický stav, údržbu a hospodárný provoz 30.8.1972 - 10.12.1976
7. Družstvo provádí výstavbu společných zařízení v souladu s vytvářením nových výrobních územních celků s ohledem na specializaci rostlinné a živočišné výroby a buduje také byty pro družstevníky a sociální a kulturní zařízení - stavby provádí družstvo hlavně svépomocí, t.j. vlastními pracovními silami a s využitím materiálu z místních zdrojů, dbá o technickou a hospodářskou účinnost stavebních investic. 30.8.1972 - 10.12.1976
8. Družstvo pečuje o lesy sdružené družstevníky ke společnému hospodaření nebo svěřené družstvu, zajišťuje v nich řádné hospodařní, jejich ochranu a zvelebování v souladu s pokyny orgánů vykonávajících odbornou správu lesů 30.8.1972 - 10.12.1976

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Zemědělská výroba se zaměřením: rostlinná výroba živočišná výroba 17.1.2006

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Zemní a jiné související práce ve stavebnictví ( vyjma skupiny 113 a 213 dle přílohy ŽZ )

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

 • Pronájem jiných strojů a přístrojů

 • Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

 • Výroba krmiv a krmných směsí

 • Přípravné práce pro stavby

 • Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování zboží a manipulace s nákladem

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 9.10.1991
Provozovna č. 1
Provozovna: 742 75 Lichnov
Identifikační číslo provozovny: 1006291105
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Zahájení provozování: 29.10.1994
Provozovna č. 2
Provozovna: 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Identifikační číslo provozovny: 1006291148
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Zahájení provozování: 29.10.1994
Provozovna č. 3
Provozovna: 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Identifikační číslo provozovny: 1006291121
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Zahájení provozování: 29.10.1994
Provozovna č. 4
Provozovna: 744 01 Trojanovice
Identifikační číslo provozovny: 1006291130
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Zahájení provozování: 29.10.1994
Provozovna č. 5
Provozovna: 71 , Tichá 742 74
Identifikační číslo provozovny: 1006291113
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

 • Výroba krmiv a krmných směsí

 • Přípravné práce pro stavby

 • Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování zboží a manipulace s nákladem

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 29.10.1994

Živnost č. 2 Mlynářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.1.1993

Živnost č. 3 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.1.1993

Živnost č. 4 Slévárenství, modelářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Identifikační číslo provozovny: 1006291156
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.1.1993
Provozovna č. 2
Provozovna: 742 75 Bordovice
Identifikační číslo provozovny: 1006291164
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.1.1993

Živnost č. 5 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.1.1993

Živnost č. 6 Pronájem jiných strojů a přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.10.1991
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Vedení hospodářské a účetní agendy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.10.1991
Zánik oprávnění: 1.3.2000

Živnost č. 8 silniční motorová doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1993
Zánik oprávnění: 16.11.1994
Konec oprávnění: 16.11.1994

Živnost č. 9 Zámečnictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.1.1993
Zánik oprávnění: 8.1.2002

Živnost č. 10 Kovoobráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.1.1993
Zánik oprávnění: 12.1.2002

Živnost č. 11 Výroba pekárenských výrobků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.1.1993
Zánik oprávnění: 1.3.2000

Živnost č. 12 Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.1.1993
Zánik oprávnění: 1.3.2000

Živnost č. 13 Zednictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.1.1993
Zánik oprávnění: 8.1.2002

Živnost č. 14 kovářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.1.1993
Zánik oprávnění: 4.4.2006

Živnost č. 15 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.1.1993
Zánik oprávnění: 8.1.2002

Živnost č. 16 Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.1.1993
Zánik oprávnění: 18.10.1997

Živnost č. 17 stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek)

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.1.1993
Zánik oprávnění: 1.1.1996

Živnost č. 18 Truhlářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.1.1993
Zánik oprávnění: 12.1.2002

Živnost č. 19 Zemní a jiné související práce ve stavebnictví ( vyjma skupiny 113 a 213 dle přílohy ŽZ )

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.1.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Pekařství, cukrářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.1.1993
Zánik oprávnění: 12.1.2002

Živnost č. 21 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.1.1993
Zánik oprávnění: 4.7.2001

Živnost č. 22 Zpracování pohanky - loupání

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.1.1993
Zánik oprávnění: 15.12.2000

Živnost č. 23 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.1.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 24 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.1.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 25 odstraňování staveb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.1.1993
Zánik oprávnění: 1.1.1996

Živnost č. 26 Řezání dřeva na pile a impregnace dřeva

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.1.1993
Zánik oprávnění: 21.1.2002

Živnost č. 27 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.10.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 28 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.10.1994
Zánik oprávnění: 16.2.2001

Živnost č. 29 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.1.1995
Zánik oprávnění: 5.7.2013

Živnost č. 30 Výroba krmiv a krmných směsí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.1.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 31 Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.1.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 32 Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.1.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 33 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.1.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 34 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.1.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 35 Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.1.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 36 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.1.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Chov mléčného skotu
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Výroba mlýnských výrobků
Výroba průmyslových krmiv
Slévárenství
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Demolice a příprava staveniště
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Skladování
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků

Vedení firmy RenoFarma Javorník a.s. IČO: 00146897

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje navenek každý člen představenstva samostatně. Právním jednáním vůči zaměstnancům společnosti je pověřen samostatně předseda představenstva. 27.5.2016
Společnost zastupují navenek vždy dva členové představenstva společně. 22.7.2014 - 27.5.2016
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to předseda představenstva společně s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva společně. 1.9.2010 - 22.7.2014
Jednání: Za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsaná písemná forma, je potřeba podpisu alespoň dvou členů představenstva. 17.1.2006 - 1.9.2010
Jednání: Předseda nebo místopředseda družstva jednají za představenstvo navenek. Tam, kde je pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva. 11.8.1993 - 17.1.2006
Oprávnění k jednání a podpisování: Předseda družstva je oprávněn jednat jménem družstva ve všech věcech. Písemnosti o právních úkonech podepisuje předseda. Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti místopředseda. 28.4.1989 - 11.8.1993
Zastupování a podpisování: Předseda jedná jménem družstva nevenek, písemnosti o právních úkonech, jimiž družstvo nabývá práva nebo přejímá závazky, a podepisuje vedle předsedy další člen představenstva a pokud mají finanční povahu též ekonom družstva. Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti místopředseda. 10.12.1976 - 28.4.1989
Podpisování: Písemnosti, kterými družstvo přejímá závazky, získává práva a disponuje majetkem, podepisuje předseda (zástupce předsedy) a jeden člen představenstva. 30.8.1972 - 10.12.1976
Jméno: Petr Vlasák 27.5.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 11.5.2016
Ve funkci: od 11.5.2016
Adresa: Na Hřebenkách 815/126, Praha 150 00
Jméno: Miroslav Dvořák 27.5.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.5.2016
Adresa: Na lysině 1181/6, Praha 147 00
Jméno: Philippe Marc Moreels 30.8.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.5.2016
Adresa: Hriňovská 11 , 811 02 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Josef Drozd 30.8.1972 - 3.3.1976
Funkce: člen představenstva
Adresa: 54 , Lichnov Česká republika
Jméno: Vojtěch Kupčík 30.8.1972 - 3.3.1976
Funkce: člen představenstva
Adresa: 15, Tichá 742 74
Jméno: Mojmír Maralík 30.8.1972 - 3.3.1976
Funkce: člen představenstva
Adresa: 325, Tichá 742 74
Jméno: Josef Petr 30.8.1972 - 3.3.1976
Funkce: člen představenstva
Adresa: 87, Tichá 742 74
Jméno: František Pavel 30.8.1972 - 3.3.1976
Funkce: člen představenstva
Adresa: 33 , Lichnov Česká republika
Jméno: Vladimír Tichavský 30.8.1972 - 3.3.1976
Funkce: člen představenstva
Adresa: 30, Lichnov 793 15
Jméno: Marie Drozdová 30.8.1972 - 3.3.1976
Funkce: člen představenstva
Adresa: 6 , Lichnov Česká republika
Jméno: Vojtěch Pavel 30.8.1972 - 3.3.1976
Funkce: člen představenstva
Adresa: 123, Bordovice 744 01
Jméno: Drahomíra Kyralová 30.8.1972 - 3.3.1976
Funkce: člen představenstva
Adresa: 142, Bordovice 744 01
Jméno: Bohuslav Špaček 30.8.1972 - 18.3.1981
Funkce: předseda představenstva
Adresa: 260 , Lichnov Česká republika
Jméno: Josef Šenk 30.8.1972 - 18.3.1981
Funkce: člen představenstva
Adresa: 249, Tichá 742 74
Jméno: Josef Štefek 30.8.1972 - 18.3.1981
Funkce: člen představenstva
Adresa: 308, Tichá 742 74
Jméno: Jaroslav Klimíček 30.8.1972 - 18.3.1981
Funkce: člen představenstva
Adresa: 20 , 744 01 Bordovice Česká republika
Jméno: Jaromír Polášek 3.3.1976 - 18.3.1981
Funkce: člen představenstva
Adresa: 478 , 744 01 Trojanovice Česká republika
Jméno: Mojmír Švrček 3.3.1976 - 18.3.1981
Funkce: člen představenstva
Adresa: Ke Kostelnímu lesu 886, Frenštát pod Radhoštěm 744 01
Jméno: Vlasta Trávničková 3.3.1976 - 18.3.1981
Funkce: člen představenstva
Adresa: 200 , Lichnov Česká republika
Jméno: Josef Havlíček 3.3.1976 - 18.3.1981
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jandovo stromořadí 1420, Frenštát pod Radhoštěm 744 01
Jméno: Františka Kovářová 3.3.1976 - 28.5.1984
Funkce: člen představenstva
Adresa: 198, Tichá 742 74
Jméno: Jiří Havel 30.8.1972 - 28.4.1989
Funkce: člen představenstva
Adresa: 420, Tichá 742 74
Jméno: František Žiška 30.8.1972 - 28.4.1989
Funkce: člen představenstva
Adresa: 39 , 742 74 Tichá Česká republika
Jméno: Josef Kocián 3.3.1976 - 28.4.1989
Funkce: člen představenstva
Adresa: 735, Trojanovice 744 01
Jméno: Oldřich Moravec 3.3.1976 - 28.4.1989
Funkce: člen představenstva
Adresa: 380 , Věřovice Česká republika
Jméno: Anna Petrovičová 3.3.1976 - 28.4.1989
Funkce: člen představenstva
Adresa: 735, Trojanovice 744 01
Jméno: Josef Prašivka 3.3.1976 - 28.4.1989
Funkce: člen představenstva
Adresa: Školská čtvrť 1387, Frenštát pod Radhoštěm 744 01
Jméno: Josef Havlíček 18.3.1981 - 28.4.1989
Funkce: předseda družstva
Adresa: Jandovo stromořadí 1420, Frenštát pod Radhoštěm 744 01
Jméno: Jaromír Bordovský 18.3.1981 - 28.4.1989
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kopaná 1313, Frenštát pod Radhoštěm 744 01
Jméno: Milan Drozd 18.3.1981 - 28.4.1989
Funkce: člen představenstva
Adresa: 406, Tichá 742 74
Jméno: Milada Gochová 18.3.1981 - 28.4.1989
Funkce: člen představenstva
Adresa: Školská čtvrť 1380, Frenštát pod Radhoštěm 744 01
Jméno: František Havel 18.3.1981 - 28.4.1989
Funkce: člen představenstva
Adresa: 120, Tichá 742 74
Jméno: Zdeněk Harabiš 18.3.1981 - 28.4.1989
Funkce: člen představenstva
Adresa: 110, Kopřivnice 742 21
Jméno: Vojtěch Holub 18.3.1981 - 28.4.1989
Funkce: člen představenstva
Adresa: 385 , Lichnov Česká republika
Jméno: Marie Mynářová 18.3.1981 - 28.4.1989
Funkce: člen představenstva
Adresa: 403, Lichnov 742 75
Jméno: Zdeňka Slováčková 28.5.1984 - 28.4.1989
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kopaná 1638, Frenštát pod Radhoštěm 744 01
Jméno: JUDr. Dimitrij Hora 28.4.1989 - 11.10.1990
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: 178 , Ostrava 3 Česká republika
Jméno: Pavel Macíček 11.10.1990 - 16.9.1991
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: 405, Lichnov 742 75
Jméno: Ing. Vítězslav Quarda 28.4.1989 - 7.10.1991
Funkce: předseda představenstva
Adresa: 20 , Lichnov Česká republika
Jméno: Ing. Ondřej Konvička 16.9.1991 - 7.10.1991
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Střelniční 964, Frenštát pod Radhoštěm 744 01
Jméno: Pavel Macíček 7.10.1991 - 11.8.1993
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: 405, Lichnov 742 75
Jméno: Josef Petr 11.8.1993 - 16.12.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: 87, Tichá 742 74
Jméno: Pavel Dobečka 11.8.1993 - 26.9.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: 80, Bordovice 744 01
Jméno: Jiřina Galková 11.8.1993 - 26.9.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: 40, Tichá 742 74
Jméno: František Havel 11.8.1993 - 26.9.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: 120, Tichá 742 74
Jméno: Vojtěch Holub 11.8.1993 - 26.9.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: 385 , Lichnov Česká republika
Jméno: Jan Pícha 11.8.1993 - 26.9.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Buzkovice 843, Frenštát pod Radhoštěm 744 01
Jméno: Jan Švrček 11.8.1993 - 26.9.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: 249, Tichá 742 74
Jméno: František Žižka 11.8.1993 - 26.9.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: 39 , 742 74 Tichá Česká republika
Jméno: Ladislav Šmajstrla 11.8.1993 - 26.9.1996
Funkce: předseda představenstva
Adresa: 98 , 744 01 Trojanovice Česká republika
Jméno: František Mičulek 11.8.1993 - 26.9.1996
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: 421, Tichá 742 74
Jméno: Pavel Špaček 16.12.1994 - 26.9.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: 67 , 742 74 Tichá Česká republika
Jméno: Ing. Petr Vašíček 11.8.1993 - 13.1.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: 130, Tichá 742 74
Jméno: Ladislav Šmajstrla 26.9.1996 - 13.1.1999
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: 98 , 744 01 Trojanovice Česká republika
Jméno: František Mičulek 26.9.1996 - 13.1.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: 62 , 742 74 Tichá Česká republika
Jméno: Ing. Jiří Adamec 26.9.1996 - 13.1.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: 95, Tichá 742 74
Jméno: Alexander Brezani 26.9.1996 - 13.1.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kopaná 765, Frenštát pod Radhoštěm 744 01
Jméno: Vítězslav Havel 26.9.1996 - 13.1.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: 82, Tichá 742 74
Jméno: Ilona Krpcová 26.9.1996 - 13.1.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: 308, Tichá 742 74
Jméno: Božena Mláděnková 26.9.1996 - 13.1.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: 16 , 744 01 Bordovice Česká republika
Jméno: Marta Šablaturová 26.9.1996 - 13.1.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: 133 , 744 01 Trojanovice Česká republika
Jméno: Zdeněk Švrček 26.9.1996 - 13.1.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: 249, Tichá 742 74
Jméno: Pavel Macíček 26.9.1996 - 17.1.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 27.12.2005
Ve funkci: do 27.12.2005
Adresa: Rožnovská 653, Frenštát pod Radhoštěm 744 01
Jméno: JUDr. Bohumír Petřík 13.1.1999 - 17.1.2006
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 27.12.2005
Ve funkci: do 27.12.2005
Adresa: Horní 640, Frenštát pod Radhoštěm 744 01
Jméno: Petr Klíč 13.1.1999 - 17.1.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 27.12.2005
Adresa: 301, Tichá 742 74
Jméno: Pavel Macíček 17.1.2006 - 18.6.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 27.12.2005 do 26.4.2007
Ve funkci: od 27.12.2005 do 26.4.2007
Adresa: Rožnovská 653, Frenštát pod Radhoštěm 744 01
Jméno: Pavel Mičulek 17.1.2006 - 18.6.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 27.12.2005 do 26.4.2007
Ve funkci: od 27.12.2005 do 26.4.2007
Adresa: 97, Tichá 742 74
Jméno: Petr Klíč 17.1.2006 - 18.6.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.12.2005 do 26.4.2007
Adresa: 301, Tichá 742 74
Jméno: JUDr. Igor Zmydlený 18.6.2007 - 11.2.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.4.2007 do 20.12.2007
Adresa: Výletní 1336, Valašské Meziříčí 757 01
Jméno: Antonín Kyjovský 18.6.2007 - 10.3.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 26.4.2007 do 15.12.2009
Ve funkci: od 26.4.2007 do 15.12.2009
Adresa: 124, Osíčko 768 61
Jméno: Ing. Zdeněk Januška 18.6.2007 - 1.9.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 26.4.2007 do 1.9.2010
Ve funkci: od 26.4.2007 do 1.9.2010
Adresa: Hálkova 286, Otrokovice 765 02
Jméno: Josef Hub 11.2.2008 - 1.9.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.12.2007 do 1.9.2010
Adresa: Zahradní 362, Šenov u Nového Jičína 742 42
Jméno: Roman Staněk 10.3.2010 - 1.9.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 15.12.2009 do 1.9.2010
Ve funkci: od 15.12.2009 do 1.9.2010
Adresa: Zámecká 133/78, Valašské Meziříčí 757 01
Jméno: Roman Staněk 1.9.2010 - 11.7.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.9.2010 do 7.7.2014
Ve funkci: od 1.9.2010 do 7.7.2014
Adresa: Zámecká 133/78, Valašské Meziříčí 757 01
Jméno: František Dobiáš 1.9.2010 - 1.8.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.9.2010 do 7.7.2014
Adresa: 93, Valašské Meziříčí 757 01
Jméno: Ing. Zdeněk Januška 1.9.2010 - 2.6.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.9.2010 do 7.7.2014
Adresa: Hálkova 286, Otrokovice 765 02
Jméno: Roman Staněk 11.7.2013 - 22.7.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.9.2010 do 7.7.2014
Ve funkci: od 1.9.2010 do 7.7.2014
Adresa: Žerotínova 992, Vsetín 755 01
Jméno: František Dobiáš 1.8.2013 - 22.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.9.2010 do 7.7.2014
Adresa: 93, Valašské Meziříčí 757 01
Jméno: Ing. Zdeněk Januška 2.6.2014 - 22.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.9.2010 do 7.7.2014
Adresa: Hálkova 286, Otrokovice 765 02
Jméno: Roman Staněk 22.7.2014 - 27.5.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 7.7.2014 do 11.5.2016
Ve funkci: od 7.7.2014 do 11.5.2016
Adresa: Žerotínova 992, Vsetín 755 01
Jméno: Ing. Zdeněk Januška 22.7.2014 - 27.5.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.7.2014 do 11.5.2016
Adresa: Hálkova 286, Otrokovice 765 02
Jméno: František Dobiáš 22.7.2014 - 27.5.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.7.2014 do 11.5.2016
Adresa: 93, Valašské Meziříčí 757 01
Jméno: Philippe Marc Moreels 27.5.2016 - 30.8.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.5.2016
Adresa: Hriňovská 11 , 811 02 Bratislava Slovenská republika

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Zdeněk Valeš 27.5.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 11.5.2016
Ve funkci: od 11.5.2016
Adresa: Na Drahách 680/7, Plzeň 326 00
Jméno: Josef Rubáš 27.5.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.5.2016
Adresa: Pod Záhorskem 669/29, Plzeň 301 00
Jméno: Jakub Helus 1.11.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.10.2016
Adresa: Do Zámostí 1292/50, Plzeň 326 00
Jméno: Ing. Hana Pavlíková 1.9.2010 - 11.7.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.9.2010 do 26.6.2013
Adresa: 193, Albrechtičky 742 55
Jméno: Pavel Macíček 1.9.2010 - 11.7.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.9.2010 do 18.1.2013
Adresa: Rožnovská 653, Frenštát pod Radhoštěm 744 01
Jméno: Karel Liška 11.7.2013 - 22.7.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2013 do 7.7.2014
Ve funkci: od 26.6.2013 do 7.7.2014
Adresa: 75, Kopřivnice 742 21
Jméno: Jiří Kašparovský 11.7.2013 - 22.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2013 do 7.7.2014
Adresa: Bratří Hlaviců 99, Vsetín 755 01
Jméno: Jiří Rafaj 11.7.2013 - 22.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2013 do 7.7.2014
Adresa: Jasenická 779, Vsetín 755 01
Jméno: Jiří Kašparovský 22.7.2014 - 27.5.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 7.7.2014 do 11.5.2016
Ve funkci: od 7.7.2014 do 11.5.2016
Adresa: Bratří Hlaviců 99, Vsetín 755 01
Jméno: Roman Staněk 27.5.2016 - 28.6.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.5.2016 do 8.6.2016
Adresa: Žerotínova 992, Vsetín 755 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Miroslav Dvořák
Člen statutárního orgánu: Philippe M Moreels
Člen statutárního orgánu: Mgr. Petr Vlasák

Vlastníci firmy RenoFarma Javorník a.s. IČO: 00146897

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 34 851 000 Kč 100% 1.9.2010
zakladni 25 000 000 Kč - 13.1.1999 - 1.9.2010
zakladni 40 000 000 Kč - 14.4.1998 - 13.1.1999
zakladni 60 000 000 Kč - 16.12.1994 - 14.4.1998
zakladni 71 320 000 Kč - 11.8.1993 - 16.12.1994

Sbírka Listin RenoFarma Javorník a.s. IČO: 00146897

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 4347/SL 46 notářský zápis [NZ 42/2015], změna právní formy, fúze projekt fúze sloučením Krajský soud v Ostravě 23.2.2015 4.3.2015 27.2.2015 14
B 4347/SL 45 účetní závěrka [2012]  bez příloh Krajský soud v Ostravě 13.8.2014 5.9.2014 4
B 4347/SL 44 účetní závěrka [2013]  bez příloh Krajský soud v Ostravě 13.8.2014 5.9.2014 3
B 4347/SL 43 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Ostravě 7.7.2014 18.7.2014 23.7.2014 2
B 4347/SL 42 notářský zápis, stanovy společnosti Nz 344/2014, N 346/2014 Krajský soud v Ostravě 7.7.2014 18.7.2014 23.7.2014 24
B 4347/SL 41 zpráva auditora s úč.záv. Krajský soud v Ostravě 16.9.2013 18.9.2013 10
B 4347/SL 40 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání VH Krajský soud v Ostravě 26.6.2013 11.7.2013 16.7.2013 3
B 4347/SL 39 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání DR Krajský soud v Ostravě 26.6.2013 11.7.2013 16.7.2013 1
B 4347/SL 38 ostatní Odstoupení z DR Krajský soud v Ostravě 31.5.2013 11.7.2013 16.7.2013 1
B 4347/SL 37 účetní závěrka r. 2011 s příl., zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 21.2.2013 25.2.2013 30
B 4347/SL 36 výroční zpráva r. 2010 s úč.záv.s příl., aud. Krajský soud v Ostravě 29.2.2012 29.2.2012 34
B 4347/SL 35 účetní závěrka k 31.8.2009 vč.příl.,záp.aud. Krajský soud v Ostravě 8.11.2010 8.11.2010 18
B 4347/SL 34 podpisové vzory Dobiáš, Januška Krajský soud v Ostravě 24.8.2010 25.8.2010 2.9.2010 4
B 4347/SL 33 výroční zpráva r. 2009 vč.úz,příl.,aud,zápis Krajský soud v Ostravě 19.7.2010 22.7.2010 24
B 4347/SL 32 změna právní formy, fúze - Návrh Projektu zm.práv.formy Krajský soud v Ostravě 25.5.2010 26.5.2010 26.5.2010 19
B 4347/SL 31 výroční zpráva r. 2008 vč.úč.záv.,audit + §66 Krajský soud v Ostravě 19.3.2010 23.3.2010 26
B 4347/SL 30 podpisové vzory -Roman Staněk-čest.prohl. Krajský soud v Ostravě 5.1.2010 26.2.2010 12.3.2010 2
B 4347/SL 29 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze zas.členů předst. Krajský soud v Ostravě 15.12.2009 26.2.2010 12.3.2010 1
B 4347/SL 28 ostatní -zápis z výroční čl.schůze Krajský soud v Ostravě 1.12.2009 26.2.2010 12.3.2010 1
B 4347/SL 27 rozhod. o statut. orgánu -oznám. o odst.z fce čl.předst Krajský soud v Ostravě 18.5.2009 26.2.2010 12.3.2010 1
B 4347/SL 26 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora - r. 2007 Krajský soud v Ostravě 17.4.2009 22.4.2009 57
B 4347/SL 25 výroční zpráva r.2006 vč.úč.záv.,§66a/9,aud. Krajský soud v Ostravě 18.2.2008 20.2.2008 34
B 4347/SL 24 zakladatelské dokumenty -Stanovy k 20.12.2007 Krajský soud v Ostravě 20.12.2007 11.2.2008 14.2.2008 8
B 4347/SL 23 notářský zápis NZ 703/2007 vč.zm.Stanov Krajský soud v Ostravě 20.12.2007 11.2.2008 14.2.2008 12
B 4347/SL 22 podpisové vzory Josef Hub Krajský soud v Ostravě 9.1.2008 11.2.2008 14.2.2008 2
B 4347/SL 21 ostatní -§66a/9 o.z.(r.05) Krajský soud v Ostravě 20.2.2006 2.1.2007 9.1.2007 1
B 4347/SL 20 výroční zpráva r.2005 vč.úč.záv.,aud. Krajský soud v Ostravě 2.1.2007 9.1.2007 45
B 4347/SL 19 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze schůze předst. Krajský soud v Ostravě 27.12.2005 30.1.2006 1.2.2006 1
B 4347/SL 18 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 20.1.2006 6
B 4347/SL 17 notářský zápis Nz 306/2005 vč.rozh.čl. schůze Krajský soud v Ostravě 27.12.2005 20.1.2006 15
B 4347/SL 16 rozhod. o statut. orgánu -zápis z náhrad.čl.schůze Krajský soud v Ostravě 27.12.2005 30.12.2005 2.1.2006 8
B 4347/SL 15 výroční zpráva r. 2004 vč.úč.z.,§ 66a/9,audit Krajský soud v Ostravě 30.12.2005 2.1.2006 37
B 4347/SL 14 výroční zpráva r. 2003, úč.z.,příl.,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 28.12.2004 29.12.2004 36
B 4347/SL 4 ostatní § 66a/9 o.z. (r.2002) Krajský soud v Ostravě 29.12.2003 2.1.2004 2
B 4347/SL 13 účetní závěrka r. 2002 Krajský soud v Ostravě 29.12.2003 2.1.2004 27
B 4347/SL 12 výroční zpráva r. 2002 Krajský soud v Ostravě 29.12.2003 2.1.2004 6
B 4347/SL 3 výroční zpráva r. 2001 Krajský soud v Ostravě 22.2.2002 20.12.2002 31.12.2002 6
B 4347/SL 2 účetní závěrka r. 2001 Krajský soud v Ostravě 20.12.2002 31.12.2002 30
B 4347/SL 9 výroční zpráva r. 2000 Krajský soud v Ostravě 31.8.2001 7.1.2002 28.1.2002 4
B 4347/SL 8 účetní závěrka r. 2000 vč.zápisu,usnesení Krajský soud v Ostravě 7.1.2002 28.1.2002 28
B 4347/SL 11 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 7.12.2001 7.1.2002 28.1.2002 2
B 4347/SL 10 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 28.12.2001 7.1.2002 28.1.2002 7
B 4347/SL 7 účetní závěrka r. 1999 Krajský soud v Ostravě 4.7.2000 12.7.2000 17
B 4347/SL 6 účetní závěrka r. 1998 Krajský soud v Ostravě 2.7.1999 2.7.1999 19
B 4347/SL 5 účetní závěrka r. 1997 Krajský soud v Ostravě 26.6.1998 26.6.1998 25
B 4347/SL 1 účetní závěrka r. 1996 Krajský soud v Ostravě 8.9.1997 8.9.1997 25

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení RenoFarma Javorník a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu RenoFarma Javorník a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.