RENATEX CZ a.s. Ostrava IČO: 45192731

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu RENATEX CZ a.s., která sídlí v obci Ostrava a bylo jí přiděleno IČO 45192731.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem RENATEX CZ a.s. se sídlem v obci Ostrava byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 27 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Barvení a chemická úprava textilií a další.

Základní údaje o RENATEX CZ a.s. IČO: 45192731

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ostravě 6.5.1992
Spisová značka: B 434
IČO: 45192731
Obchodní firma: RENATEX CZ a.s.
Právní forma: Akciová společnost 6.5.1992
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 6.5.1992
Na základě Projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 16.5.2016 došlo k odštěpení části jmění obchodní společnosti RENATEX CZ a.s., jako rozdělované společnosti, a toto jmění přešlo sloučením na obchodní společnost MWD Group, a.s., se sídlem Stodolní 316/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, identifikační číslo 294 52 066, jako nástupnickou společnost. 24.6.2016
Usnesení valné hromady společnosti ze dne 29.1.2016: Řádná valná hromada společnosti RENATEX CZ a.s. se sídlem se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, IČ: 451 92 731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 434 (dále jen společnost) v souladu s § 375 a n ásl. zákona č. 90/2012 sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen ZOK): 1.určuje, že hlavním akcionářem společnosti je společnost MWD Group, a.s., se sídlem Stodolní 316/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 294 52 066 (dále jen Hlavní akcionář), který vlastní ve společnosti účastnické cenné papíry (akcie), jejichž souhrnn á jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání této valné hromady (tj. ke dni 11. 1. 2016) přesahovala a k rozhodnému dni pro konání této valné hromady přesahuje 90% základního kapitálu společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlas ovacích právech ve společnosti. Tato skutečnost byla osvědčena výpisem z emise zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. ze dne 8. 1. 2016, který byl vyhotoven ke dni 7. 1. 2016 a zároveň výpisem z emise zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., který byl vyhotoven ke dni 22. 1. 2016, tj. k rozhodnému dni pro účast na této valné hromadě. Dle bodu 3.4.1. Stanov společnosti je seznam akcionářů nahrazen evidencí zaknihovaných cennýc h papírů. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu všech účastnických cenných papírů (akcií) ostatních akcionářů společnosti na Hlavního akcionáře v souladu s § 375 a násl. ZOK; 2.rozhoduje ve smyslu § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům (akciím) společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uply nutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem b udou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře. Představenstvo společnosti je povinno dát bez zbytečného odkladu po dni účinnosti přechodu pokyn Centrálnímu depozitáři cenných papírů, a.s. k zápisu přechodu vlastnického práva ke všem účastni ckým cenným papírům (akciím) společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od Hlavního akcionáře v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů ve vztahu k účastnickým cenným papírům (akciím) společnosti. 3.určuje, že Hlavní akcionář společnosti poskytne všem ostatním akcionářům společnosti protiplnění ve výši 348,- Kč (slovy: tři sta čtyřicet osm korun českých) za každou kmenovou akcii společnosti, znějící na majitele, v zaknihované podobě o jmenovité hod notě 25,- Kč a ve výši 209,- Kč (slovy: dvě stě devět korun českých) za každou kmenovou akcii společnosti, znějící na majitele, v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 15,- Kč, a dále určuje, že protiplnění poskytne Hlavní akcionář, resp. jím po-věřená o soba ve lhůtě nejpozději do 30 dní ode dne účinnosti přechodu. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 735 30/15, ze dne 30. 12. 2015, který byl vypracovaný Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, Csc., znalkyní v obo ru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací cenné papíry a oceňování podniků, se sídlem Růženec 31b, 644 00 Brno, IČ: 687 03 171, což znamená, že byla splněna podmínka stanovená v § 376 odst. 1 ZOK. Ve výrokové části znaleckého posudku je uvedeno následující: Po zvážení všech předpokladů právní, ekonomické, provozní a všeobecné povahy, které jsou nám k datu zpracování tohoto posudku známy, z pohledu objektivity, opatrnosti a pro zadaný účel ocenění činíme tento závěr: Přiměřené protiplnění za 1 ks akcie s nominální hodnotou 25,- Kč emitované společnosti RENATEX CZ a.s. ke dni 30. 11. 2015, stanovená v tomto znaleckém posudku, je po zaokrouhlení: 348,- Kč (tři sta čtyřicet osm korun českých). Přiměřené protiplnění za 1 ks akcie s nominální hodnotou 15,- Kč emitované společnosti RENATEX CZ a.s. ke dni 30. 11. 2015, stanovená v tomto znaleckém posudku, je po zaokrouhlení 209,- Kč (dvě stě devět korun českých). Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář společnost i CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČ: 277 584 19, za-psané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 5249, která je obchodníkem s cennými papíry (dále jen pověřená osoba). Skut ečnost, že Hlavní akcionář předal pověřené osobě peněžní prostředky ve výši odpovídající celkové částce protiplnění pro všechny ostatní akcionáře společnosti, doložil Hlavní akcionář předáním potvrzení vydaného pověřenou osobou před konáním této valné hro mady představenstvu společnosti; 4.schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím pověřené osoby. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo bude vlastníkem účastnických cenných papírů (akcií) společnosti ke dni účinnosti přechodu, ledaže bude prokáz án vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo (§ 389 odst. 1 ZOK), a to nejpozději do 30 dní po dni účinno sti přechodu, a že v sídle společnosti RENATEX CZ a.s. bude pro osoby, které budou vlastníky účastnických cenných papírů (akcií) společnosti ke dni účinnosti přechodu, k dispozici pro nahlédnutí notářský zápis osvědčující tuto valnou hromadu, a to po dobu 30ti dní ode dne konání této valné hromady v pracovních dnech od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 15.00 a současně tento notářský zápis zveřejní na internetových stránkách společnosti. 10.2.2016
Usnesení valné hromady ze dne 29.6.2015 o zvýšení základního kapitálu: Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu. a)Rozsah zvýšení základního kapitálu Je navrhováno zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií o částku 11 190 120,- Kč (slovy: jedenáct milionů jedno sto devadesát tisíc jedno sto dvacet korun českých), přičemž se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a to nejvýše do částky zvýšení 14 676 120,- Kč (slovy: čtrnáct milionů šest set sedmdesát šest tisíc jedno sto dvacet korun českých). b)Informace o počtu, jmenovité hodnotě, druhu a podobě akcií (Nové akcie) Na zvýšení základního kapitálu Společnosti bude vydáno nejvíce: 525 222 ks akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 25,- Kč (slovy: dvacet pět korun českých) a nejvíce 103 038 ks akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 15,- Kč (slovy: patnáct korun českých). Nové akcie budou vydány jako kmenové akcie ve formě na majitele v zaknihované podobě a nebudou kótované. Na jednu dosavadní akcii Společnosti je akcionář Společnosti oprávněn v prvním kole s využitím přednostního práva upsat 6 kusů nových akcií stejné jme novité hodnoty, jako má dosavadní akcie, na základě níž akcionář přednostní právo využívá. Vydání nového druhu akcií, ani vydání poukázek na akcie se nenavrhuje. O konečném počtu kusů nových akcií, jež budou vydány na zvýšení základního kapitálu Společnosti, rozhodne v takto stanoveném rozsahu představenstvo Společnosti, a to na základě úpisu provedeného akcionáři Společnosti. c)Údaje o způsobu úpisu a informace pro využití přednostního práva Upisování proběhne ve dvou kolech, nerozhodne-li představenstvo o tom, že konečná částka zvýšení je rovna částce upsané v prvním kole. Upisování akcií v obou kolech bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zá pis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcionáři Společnosti budou moci v prvním kole upsat akcie s využitím svého přednostního práva v sídle společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., Brno, Veveří 111, PSČ 616 00 (dále jen CYRRUS). Lhůta pro upsání nových akcií s využitím přednostního práva činí 14 dní ode dne uvedeného v oznámení o úpisu nových akcií s využitím přednostního práva a o počátku běhu lhůty pro využití přednostního práva na úpis nových akcií, zveřejněném v Obchodním věs tníku a rovněž v oznámení akcionářům Společnosti způsobem stanoveným pro svolání valné hromady. Nové akcie mohou akcionáři Společnosti upisovat v CYRRUSu v pracovních dnech od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin. Rozhodný den pro uplatnění přednostního práva k úpisu je 7 dní před prvním dnem lhůty pro využití přednostního práva k úpisu. d)Všechny akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva v prvním kole, budou nabídnuty k upsání ve druhém kole akcionářům Společnosti, kteří se zúčastnili úpisu akcií s využitím přednostního práva k úpisu v prvním kole, a to ve stejném poměru, v jakém své přednostní právo k úpisu v prvním kole využili. K upsání akcií bude poskytnuta lhůta čtrnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs se i v tomto případě bude rovnat jmenovité hodnotě nových akcií a bude splácen výhradně peněžitými vklady. e)Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky. f)Upisování obchodníkem s cennými papíry není navrhováno a to ani zčásti. CYRRUS, v jehož sídle je upisování navrhováno, je pověřen emitentem činit kroky v souvislosti s úpisem akcií způsobem který schválila valná hromada. g)Omezení přednostního práva na úpis není navrhováno. h)Žádný orgán není pověřen určením emisního kurzu. Navrhovaná výše emisního kursu je rovna jmenovité hodnotě upisovaných nových akcií. Důvodem takto stanoveného emisního kursu nových akcií je skutečnost, že upisování nových akcií je určeno pouze akcionářů m Společnosti. i)Emisní kurs bude splácen výhradně peněžitými vklady. Upisovatelé akcií jsou povinni splatit 100% emisního kurzu upsaných akcií na účet číslo 115-411070257/0100, vedený u Komerční banky, a.s. a to ve lhůtě 7 dnů ode dne upsání nových akcií. j)Nepeněžitý vklad se nepřipouští. k)V případě, že v prvním kole byly upsány nové akcie v celkové jmenovité hodnotě dosahující alespoň minimální částky zvýšení dle bodu a), je představenstvo oprávněno rozhodnout o tom, že konečná částka zvýšení je rovna částce upsané v prvním kole s využit ím přednostního práva, druhé kolo se nebude konat a další akcie nebudou k úpisu nabízeny. O konečné výši částky, o niž se zvýší základní kapitál Společnosti, rozhodne v takto stanoveném rozsahu představenstvo Společnosti. l)Možnost započtení pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu nových akcií se nepřipouští. 30.6.2015 - 8.9.2015
Rozhodnutí o snížení základního kapitálu ze dne 10.10.2014 z následujících důvodů a za následujícím účelem: Změny struktury vlastního kapitálu, která spočívá v přesunu části vlastního kapitálu ze základního kapitálu mimo základní kapitál do ostatních kapi tálových fondů. Tím se rozšíří možnost pro budoucí vyplácení plnění akcionářům například ve formě dividend. Přijetím tohoto usnesení nedojde k žádné výplatě plnění akcionářům, pouze k denominaci akcií (změně jejich nominální hodnoty). Společnost rozhoduje o snížení základního kapitálu -z částky 97.840.800,-Kč (slovy: devadesát sedm milionů osm set čtyřicet tisíc osm set korun českých)- o částku 95.394.780,-Kč (slovy: devadesát pět milionů tři sta devadesát čtyři tisíce sedm set osmdesát korun českých) - n a částku 2.446.020,-Kč (slovy: dva miliony čtyři sta čtyřicet šest tisíc dvacet korun českých). Základní kapitál se snižuje snížením jmenovité hodnoty akcií poměrně u všech akcií společnosti, a to následovně: - akcie o nominální hodnotě o1.000,- Kč (slovy: tisíc korun českých) ose sníží o částku 975,- Kč (slovy: devět set sedmdesát pět korun českých) ona novou nominální hodnotu ve výši 25,- Kč (slovy: dvacet pět korun českých). -u akcií o nominální hodnotě o600,- Kč (slovy: šest set korun českých) ose sníží o částku 585,- Kč (slovy: pět set osmdesát pět korun českých) ona novou nominální hodnotu ve výši 15,- Kč (slovy: patnáct korun českých). Snížení jmenovité hodnoty se provede u akcií zaknihovaných změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty v evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti RENATEX CZ a.s. K tomuto příkazu se doloží výpis z obchodního rejstříku prokazující zá pis nové výše základního kapitálu. Částka 95.394.780,- Kč (slovy: devadesát pět milionů tři sta devadesát čtyři tisíce sedm set osmdesát korun českých), o kterou se snižuje základní kapitál společnosti, bude převedena do ostatních kapitálových fondů spole čnosti. V souvislosti se snížením základního kapitálu společnosti se akcionářům společnosti nevyplácí žádné peněžité ani nepeněžité plnění. Snížením základního kapitálu se nezhorší dobytnost případných pohledávek věřitelů s ohledem na charakter spočívající ve změ ně struktury vlastního kapitálu. 14.11.2014 - 23.4.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 8.10.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 8.10.2014 - 23.4.2015
Počet členů dozorčí rady: 1 8.10.2014 - 23.4.2015
Dne 1.7.2009 byla uzavřena dle ustanovení § 487 a § 476 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, smlouva o prodeji části podniku společností RENATEX CZ a.s., se sídlem Ostrava, Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 451 92 731, jako prodávaj ícím a společností CHRIŠTOF, spol s r.o., se sídlem Vyškov, Sportovní 39/3, PSČ 682 01, IČ: 426 60 351, jako kupujícím. Předmětem smlouvy o prodeji části podniku, která nabyla účinnosti dne 1.7.2009, je část podniku prodávajícího, společnosti RENATEX CZ a .s., a to samostatná část podniku provozovaná prodávajícím ve Štětí, kdy tato části podniku na prodávajícího dříve přešla sloučením se zanikající společností Prádelna Štětí, a.s., IČ 482 90 564, se sídlem Radouňská 681, Štětí, PSČ 711 08. 22.7.2009
Na společnost RENATEX CZ a.s. přešlo sloučením jmění zanikající společnosti PEREX, a.s., IČ 451 92 316, se sídlem Český Těšín, Na lučinách 1476, PSČ 737 01, na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady akcionářů společnosti RENATEX CZ a.s. ze dne 13.12.2 007 a smlouvy o fúzi ze dne 13.12.2007. 18.2.2008
Na společnost RENATEX CZ a.s. přešlo sloučením jmění zanikající společnosti RENATEX GROUP a.s., IČ 268 31 554, se sídlem Antala Staška 1565/32, Praha , PSČ 140 00 a zanikající společnosti Prádelna Štětí, a.s., IČ 482 90 564, se sídlem Radouňská 681, Štětí , PSČ 711 08, na základě rozhodnutí představenstva společnosti RENATEX CZ a.s.ze dne 15.5.2007. 22.5.2007
Na společnost Čistírny a prádelny Ostrava a.s. přešlo sloučením jmění zanikající společnosti RENATEX HOLDING a.s. se sídlem Ostrava-Třebovice, Provozní 1, IČ 65 13 86 51, a jmění zanikající společnosti Chance Ostrava, spol. s r.o. se sídlem Ostrava-Poruba, K myslivně 2140, PSČ: 708 00, IČ 44 74 37 34. 21.11.2002
Způsob založení: Akciová společnost byla založena podle § 172 z. č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32. 6.5.1992
Den vzniku: 6. května 1992. 6.5.1992 - 8.10.2014

Aktuální kontaktní údaje RENATEX CZ a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 45192731
Obchodní firma: RENATEX CZ a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Ostravy
Vznik první živnosti: 30.11.1992
Celkový počet živností: 20
Aktivních živností: 4

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 45192731
Firma: RENATEX CZ a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ostrava-město
Základní územní jednotka: Poruba
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 6.5.1992

Kontakty na RENATEX CZ a.s. IČO: 45192731

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: K Myslivně 2140/61 , Ostrava 708 00 3.2.2014
Sídlo: K Myslivně 2140/61 , Ostrava 708 00 19.5.2003 - 3.2.2014
Sídlo: Provozní 5491/1 , Ostrava 722 00 23.12.1993 - 19.5.2003
Sídlo: Kostelní 99/20 , Ostrava 702 00 6.5.1992 - 23.12.1993

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: K Myslivně 2140/61, Ostrava 708 00

Obory činností RENATEX CZ a.s. IČO: 45192731

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
čištění a praní textilu a oděvů 6.2.2009
barvení a chemická úprava textilií 6.2.2009
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 6.2.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 6.2.2009
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 18.2.2008 - 6.2.2009
balicí činnosti 18.2.2008 - 6.2.2009
čištění textilu a oděvů 18.2.2008 - 6.2.2009
barvení a chemická úprava textilií 18.2.2008 - 6.2.2009
praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží 1.10.2003 - 6.2.2009
výroba textilního zboží (kromě oděvů a oděvních doplňků) 19.5.2003 - 6.2.2009
výroba oděvů a oděvních doplňků (kromě kožešinových) 19.5.2003 - 6.2.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 19.5.2003 - 6.2.2009
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 19.5.2003 - 6.2.2009
silniční motorová doprava 10.7.1995 - 21.10.2002
čištění textilu 10.7.1995 - 19.5.2003
ostatní služby převážně osobního charakteru - praní, žehlení, mandlování a půjčování prádla 10.7.1995 - 1.10.2003
opravy motorových vozidel 10.7.1995 - 1.10.2003
montáž, servis, opravy a údržba, kromě příloh zák. č. 455/91 Sb. 10.7.1995 - 6.2.2009
pronájem movitostí a nemovitostí včetně služeb 10.7.1995 - 6.2.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 10.7.1995 - 6.2.2009
praní, žehlení a mandlování prádla 6.5.1992 - 10.7.1995
čištění výrobků z textilií, přírodních a umělých kůží, kožešin a peří 6.5.1992 - 10.7.1995
provádění oprav průmyslových, prádelenských a čistírenských strojů, provádění oprav průmyslových podlahových čisticích strojů 6.5.1992 - 10.7.1995
provozování konsignačního skladu 6.5.1992 - 10.7.1995
provádění konstrukčního skladu 6.5.1992 - 10.7.1995
provádění úprav surové vlny na zakázku 6.5.1992 - 10.7.1995
projektová činnost v rozsahu uděleného povolení 6.5.1992 - 10.7.1995
čištění koberců, podlahových ploch, čalouněných souprav, obložení místností, interiérů, interiérů motorových vozidel 6.5.1992 - 10.7.1995
provozování nákladní autodopravy 6.5.1992 - 10.7.1995
provozování středního odborného učiliště 6.5.1992 - 10.7.1995

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Pěstitelské pálení

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba hnojiv

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba a zpracování skla

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků

 • Broušení technického a šperkového kamene

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Stavba a výroba plavidel

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

 • Výroba a opravy čalounických výrobků

 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

 • Fotografické služby

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Na Lučinách 1476 , Český Těšín 737 01
Identifikační číslo provozovny: 1001591453
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Zahájení provozování: 18.2.2008
Provozovna č. 2
Provozovna: K Myslivně 2140/61 , Ostrava 708 00
Identifikační číslo provozovny: 1001591445
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Zahájení provozování: 18.2.2008
Provozovna č. 3
Provozovna: 150 06 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1011381249
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Zahájení provozování: 1.4.2017

Živnost č. 2 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 14.1.2008
Provozovna č. 1
Provozovna: Na Lučinách 1476 , Český Těšín 737 01
Identifikační číslo provozovny: 1001591453
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.2.2008

Živnost č. 3 Barvení a chemická úprava textilií

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 14.1.2008
Provozovna č. 1
Provozovna: Na Lučinách 1476 , Český Těšín 737 01
Identifikační číslo provozovny: 1001591453
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.2.2008

Živnost č. 4 Čištění a praní textilu a oděvů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 14.1.2008
Provozovna č. 1
Provozovna: Na Lučinách 1476 , Český Těšín 737 01
Identifikační číslo provozovny: 1001591453
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.2.2008
Provozovna č. 2
Provozovna: 150 06 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1011381249
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.4.2017

Živnost č. 5 Čištění textilu a oděvů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.11.1992
Zánik oprávnění: 22.3.2003

Živnost č. 6 Ostatní služby převážně osobního charakteru

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.12.1992
Zánik oprávnění: 5.5.2003

Živnost č. 7 Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.12.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Montáž, servis, opravy a údržba kromě příloh z. 455/91 Sb.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.3.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.3.1994
Zánik oprávnění: 24.6.2003

Živnost č. 10 Pronájem movitostí a nemovitostí vč. služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.3.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.3.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 silniční motorová doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.3.1994
Zánik oprávnění: 1.12.1996

Živnost č. 13 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.3.1994
Zánik oprávnění: 20.3.2002

Živnost č. 14 Úklidové práce vnější a vnitřní

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.3.1999
Zánik oprávnění: 22.3.2003

Živnost č. 15 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.2.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Výroba textilního zboží (kromě oděvů a oděvních doplňků)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.2.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Výroba oděvů a oděvních doplňků (kromě kožešinových)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.2.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.2.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Čištění textilu a oděvů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.6.2007
Zánik oprávnění: 14.5.2008

Živnost č. 20 Balicí činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.1.2008
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních svrchních oděvů
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Poradenství v oblasti řízení
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Balicí činnosti
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků

Vedení firmy RENATEX CZ a.s. IČO: 45192731

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují předseda představenstva a jeden člen představenstva společně. 1.9.2016
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná představenstvo, a to buď předseda představenstva a člen představenstva společně, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl písemně pověřen. 19.8.2013 - 1.9.2016
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná představenstvo, a to buď předseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl písemně pověřen. 19.5.2003 - 19.8.2013
Jednání za společnost: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen a nebo prokurista. 10.7.1995 - 19.5.2003
Jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 6.5.1992 - 10.7.1995
Jméno: Robert Labuda 1.9.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.7.2013
Adresa: Rodinná 1019/6, Havířov 736 01
Jméno: Bc. Monika Černá 1.9.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.4.2014
Adresa: Předvrší 256/40, Ostrava 725 26
Jméno: Martin Chyla 1.9.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 31.8.2016
Ve funkci: od 31.8.2016
Adresa: 26. dubna 558/106, Ostrava 725 27
Jméno: Ing. Ladislav Volek 6.5.1992 - 27.1.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kosmická 1568/1, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Pavel Rejf 6.5.1992 - 23.12.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Výškovická 428/159, Ostrava 700 30
Jméno: Vilém Boháč 6.5.1992 - 23.12.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Badatelů 1573/1, Ostrava 708 00
Jméno: JUDr. Zdeněk Kupka 27.1.1993 - 10.7.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jana Ziky 1951/8, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Jiří Procházka 23.12.1993 - 26.7.1995
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Lechowiczova 2826/13, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Věra Zemanová 23.12.1993 - 26.7.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Franzova 277/13, Brno 614 00
Jméno: Ing. Pavel Rymel 23.12.1993 - 26.7.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Václava Košaře 123/3, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Dalibor Svačina 23.12.1993 - 26.7.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Z. Štěpánka 1080 , 708 00 Ostrava-Poruba Česká republika
Jméno: JUDr. Zdeněk Kupka 10.7.1995 - 26.7.1995
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Jana Ziky 1951/8, Ostrava 708 00
Jméno: JUDr. Roman Bárta 26.7.1995 - 2.7.1999
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Resslovo nábřeží 2794/5, Opava 746 01
Jméno: Ing. Miloslav Pouba 26.7.1995 - 2.7.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Šípková 507/7, Opava 746 01
Jméno: Čestmír Černý 26.7.1995 - 2.7.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Záhumení 625, Vřesina 742 85
Jméno: Jaroslav Čánek 26.7.1995 - 19.5.2003
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 9.1.2003
Ve funkci: do 9.1.2003
Adresa: Marušky Kudeříkové 1278/7, Havířov 736 01
Jméno: Jiří Kramář 26.7.1995 - 19.5.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 10.1.2003
Adresa: Korunní 1023/26, Ostrava 709 00
Jméno: Čestmír Černý 2.7.1999 - 19.5.2003
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 9.1.2003
Ve funkci: do 9.1.2003
Adresa: Záhumení 625, Vřesina 742 85
Jméno: Milan Canibal 2.7.1999 - 19.5.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 10.1.2003
Adresa: Borovského 833/28, Karviná 734 01
Jméno: Ing. Zdeněk Kadlčík 2.7.1999 - 19.5.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 10.1.2003
Adresa: Pod Svahy 996, Uherské Hradiště 686 01
Jméno: Ing. Rostislav Havránek 19.5.2003 - 20.2.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.1.2003 do 5.1.2007
Adresa: Razinova 2016/10, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Bohumír Samek 19.5.2003 - 20.2.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.1.2003 do 5.1.2007
Adresa: Komenského 43, Háj ve Slezsku 747 92
Jméno: Ing. Vladimír Cigánek 19.5.2003 - 18.2.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 10.1.2003 do 10.1.2008
Ve funkci: od 10.1.2003 do 18.12.2007
Adresa: Na Bunčáku 1018/1, Ostrava 710 00
Jméno: Ing. Tomáš Petřík 20.2.2007 - 18.2.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 5.1.2007
Adresa: Vodárenská 618, Ostrava 725 26
Jméno: Ing. Vladimír Cigánek 18.2.2008 - 22.10.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.1.2008 do 30.9.2008
Adresa: Na Bunčáku 1018/1, Ostrava 710 00
Jméno: Jakub Čánek 20.2.2007 - 6.2.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 5.1.2007
Adresa: Lesní 626/28, Těrlicko 735 42
Jméno: Ing. Bohumír Samek 22.10.2008 - 1.10.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.9.2008 do 9.9.2010
Adresa: Komenského 43, Háj ve Slezsku 747 92
Jméno: Ing. Tomáš Petřík 18.2.2008 - 14.3.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 5.1.2007 do 27.2.2011
Ve funkci: od 18.12.2007 do 27.2.2011
Adresa: Vodárenská 618, Ostrava 725 26
Jméno: Bc. Jakub Čánek 6.2.2009 - 18.7.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 5.1.2007 do 30.6.2013
Adresa: Lesní 626/28, Těrlicko 735 42
Jméno: Ing. Pavel Starý 22.10.2008 - 19.8.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.9.2008 do 25.7.2013
Adresa: Slavíkova 4409/49, Ostrava 708 00
Jméno: Dagmar Čánková 1.10.2010 - 19.8.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.9.2010 do 30.6.2013
Adresa: Lesní 626/28, Těrlicko 735 42
Jméno: Ing. Bohumír Samek 14.3.2011 - 19.8.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 28.2.2011 do 25.7.2013
Ve funkci: od 28.2.2011 do 25.7.2013
Adresa: Komenského 43, Háj ve Slezsku 747 92
Jméno: Bc. Jakub Čánek 18.7.2013 - 19.8.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 5.1.2007 do 30.6.2013
Adresa: Lesní 626/28, Těrlicko 735 42
Jméno: Milan Poddaný 22.10.2008 - 3.2.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.9.2008
Adresa: Borovského 2009/63, Karviná 734 01
Jméno: Ivo Přibyl 19.8.2013 - 15.5.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 25.7.2013 do 1.4.2014
Ve funkci: od 26.7.2013 do 1.4.2014
Adresa: Koněvova 208/44, Ostrava 713 00
Jméno: Bc. Monika Černá 15.5.2014 - 8.10.2014
Funkce: člen předstvavenstva
Trvání členství: od 7.4.2014
Adresa: Předvrší 256/40, Ostrava 725 26
Jméno: Milan Poddaný 3.2.2014 - 17.4.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.9.2008 do 26.9.2013
Adresa: Borovského 2009/63, Karviná 734 01
Jméno: Bc. Monika Černá 8.10.2014 - 7.12.2015
Funkce: místopředseda předstvavenstva
Trvání členství: od 7.4.2014
Ve funkci: od 8.4.2014
Adresa: Předvrší 256/40, Ostrava 725 26
Jméno: Robert Labuda 19.8.2013 - 1.9.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 25.7.2013
Ve funkci: od 26.7.2013 do 31.8.2016
Adresa: Rodinná 1019/6, Havířov 736 01
Jméno: Milan Poddaný 17.4.2015 - 1.9.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.9.2013 do 31.8.2016
Adresa: Borovského 2009/63, Karviná 734 01
Jméno: Bc. Monika Černá 7.12.2015 - 1.9.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 7.4.2014
Ve funkci: od 8.4.2014 do 31.8.2016
Adresa: Předvrší 256/40, Ostrava 725 26

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Radka Otáhalíková 26.7.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.7.2018
Adresa: Ukrajinská 1439/14, Ostrava 708 00
Jméno: JUDr. Zdeněk Kupka 6.5.1992 - 27.1.1993
Funkce: člen
Adresa: Jana Ziky 1951/8, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Radim Kepák 6.5.1992 - 23.12.1993
Funkce: člen
Adresa: Zámostní 1294/25, Ostrava 710 00
Jméno: Ing. Milan Vích CSc. 6.5.1992 - 23.12.1993
Funkce: člen
Adresa: Na Břehách 395/22, Hradec Králové 500 11
Jméno: Vlasta Srovnalová 27.1.1993 - 23.12.1993
Funkce: člen
Adresa: Josefa Kotase 1178/19, Ostrava 700 30
Jméno: Bohdan Plaček 23.12.1993 - 26.7.1995
Funkce: člen
Adresa: Kosmická 1566/5, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Martin Borovička 23.12.1993 - 26.7.1995
Funkce: člen
Adresa: Na Doubkové 2358/7, Praha 150 00
Jméno: Ing. Josef Tlach 26.7.1995 - 2.7.1999
Funkce: člen
Adresa: Gudrichova 938/91, Opava 747 06
Jméno: Ing. Bohumír Samek 26.7.1995 - 19.5.2003
Funkce: předseda
Trvání členství: do 10.1.2003
Ve funkci: do 10.1.2003
Adresa: Komenského 43 , Háj ve Slezsku - Lhota Česká republika
Jméno: Ing. Bohumil Bittner 2.7.1999 - 19.5.2003
Funkce: člen
Trvání členství: do 10.1.2003
Adresa: Šeříková 609/15, Ostrava 700 30
Jméno: Josef Boštík 23.12.1993 - 1.10.2003
Funkce: člen
Trvání členství: do 25.3.2003
Adresa: Josefa Kotase 1184/7, Ostrava 700 30
Jméno: Jaroslav Čánek 19.5.2003 - 18.2.2008
Funkce: předseda
Trvání členství: od 10.1.2003 do 10.1.2008
Ve funkci: od 10.1.2003 do 10.1.2008
Adresa: Lesní 626/28, Těrlicko 735 42
Jméno: Čestmír Černý 19.5.2003 - 18.2.2008
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 10.1.2003 do 10.1.2008
Ve funkci: od 10.1.2003 do 10.1.2008
Adresa: Záhumení 625, Vřesina 742 85
Jméno: Jaromír Palička 1.10.2003 - 9.9.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 25.3.2003 do 23.6.2008
Adresa: Poštovní 208, Dolní Lhota 747 66
Jméno: Jaroslav Čánek 18.2.2008 - 22.10.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 11.1.2008 do 30.9.2008
Ve funkci: od 11.1.2008 do 30.9.2008
Adresa: Lesní 626/28, Těrlicko 735 42
Jméno: Jaromír Palička 9.9.2008 - 6.2.2009
Funkce: člen
Trvání členství: od 23.6.2008
Adresa: Poštovní 208, Dolní Lhota 747 66
Jméno: Ing. Milan Jureček 22.10.2008 - 1.10.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.9.2008 do 10.9.2010
Ve funkci: od 30.9.2008 do 10.9.2010
Adresa: Lužická 203/4, Opava 747 06
Jméno: Jaromír Palička 6.2.2009 - 14.3.2011
Funkce: člen
Trvání členství: od 23.6.2008 do 31.1.2011
Adresa: Poštovní 208, Dolní Lhota 747 66
Jméno: Ing. Bohumír Samek 1.10.2010 - 14.3.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 10.9.2010 do 27.2.2011
Ve funkci: od 16.9.2010 do 27.2.2011
Adresa: Komenského 43, Háj ve Slezsku 747 92
Jméno: Čestmír Černý 18.2.2008 - 19.8.2013
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 11.1.2008 do 11.4.2013
Ve funkci: od 11.1.2008 do 11.4.2013
Adresa: Záhumení 625, Vřesina 742 85
Jméno: Ing. Tomáš Petřík 14.3.2011 - 19.8.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.2.2011 do 18.7.2013
Ve funkci: od 28.2.2011 do 18.7.2013
Adresa: Vodárenská 618, Ostrava 725 26
Jméno: Kamila Bohumínská 14.3.2011 - 3.2.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2011 do 23.5.2014
Adresa: Gorkého 323/19, Ostrava 702 00
Jméno: Monika Černá 19.8.2013 - 15.5.2014
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.7.2013 do 7.4.2014
Ve funkci: od 25.7.2013 do 7.4.2014
Adresa: Předvrší 256/40, Ostrava 725 26
Jméno: Iva Hlatká 19.8.2013 - 8.10.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.7.2013 do 27.6.2014
Ve funkci: od 25.7.2013 do 27.6.2014
Adresa: Chatová 227/9, Dobroslavice 747 94
Jméno: Kamila Bohumínská 3.2.2014 - 8.10.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2011 do 23.5.2014
Adresa: Gorkého 323/19, Ostrava 702 00
Jméno: Radka Otáhalíková 8.10.2014 - 1.9.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2014 do 31.8.2016
Adresa: Ukrajinská 1439/14, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Igor Weiss 1.9.2016 - 26.7.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 31.8.2016 do 25.7.2018
Adresa: Rohová 1108/10, Havířov 736 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Mgr. Robert Labuda
Člen statutárního orgánu: Bc. Monika Černá
Člen statutárního orgánu: Martin Chyla

Vlastníci firmy RENATEX CZ a.s. IČO: 45192731

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 13 643 200 Kč 100% 8.9.2015
zakladni 2 446 020 Kč 100% 23.4.2015 - 8.9.2015
zakladni 97 840 800 Kč 100% 18.2.2008 - 23.4.2015
zakladni 87 537 000 Kč - 27.1.1993 - 18.2.2008
zakladni 87 315 000 Kč - 6.5.1992 - 27.1.1993

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na majitele 25 Kč 528 627 8.9.2015
Akcie na majitele 15 Kč 28 501 8.9.2015
Akcie na majitele 25 Kč 87 537 23.4.2015 - 8.9.2015
Akcie na majitele 15 Kč 17 173 23.4.2015 - 8.9.2015
Akcie na majitele 1 000 Kč 87 537 3.2.2014 - 23.4.2015
Akcie na majitele 600 Kč 17 173 3.2.2014 - 23.4.2015
Akcie na majitele 1 000 Kč 87 537 6.2.2009 - 3.2.2014
Akcie na majitele 600 Kč 17 173 6.2.2009 - 3.2.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 87 537 18.2.2008 - 6.2.2009
Kmenové akcie na jméno 600 Kč 17 173 18.2.2008 - 6.2.2009
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 87 537 18.1.2007 - 18.2.2008
Akcie na majitele 1 000 Kč 87 537 26.7.1995 - 18.1.2007
Akcie na majitele 1 000 Kč 85 786 27.1.1993 - 26.7.1995
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 751 27.1.1993 - 26.7.1995
Akcie na majitele 1 000 Kč 85 568 6.5.1992 - 27.1.1993
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 747 6.5.1992 - 27.1.1993

Sbírka Listin RENATEX CZ a.s. IČO: 45192731

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 434/SL 86 notářský zápis [NZ 36/2016] Krajský soud v Ostravě 29.1.2016 10.2.2016 110
B 434/SL 85 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora vč. přílohy a zprávy o vztazích Krajský soud v Ostravě 10.11.2015 12.11.2015 68
B 434/SL 83 notářský zápis [NZ 988/2015] zvýšení základního kapitálu Krajský soud v Ostravě 29.6.2015 30.6.2015 6
B 434/SL 82 rozhod. o statut. orgánu Záp. ze zasedání DR Krajský soud v Ostravě 26.9.2013 13.3.2015 21.4.2015 2
B 434/SL 81 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013] Krajský soud v Ostravě 19.12.2014 8.1.2015 49
B 434/SL 80 notářský zápis [NZ 1381/2014, N 1445/2014], stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 27.6.2014 19.12.2014 8.1.2015 19
B 434/SL 79 notářský zápis NZ 2405/2014 Krajský soud v Ostravě 10.10.2014 10.11.2014 18.11.2014 6
B 434/SL 78 notářský zápis NZ 1649/2013 Krajský soud v Ostravě 18.12.2013 21.3.2014 26.3.2014 5
B 434/SL 77 výroční zpráva r. 2011 s úč.záv., § 66a/9, zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 26.6.2012 25.7.2012 24
B 434/SL 76 výroční zpráva r.2010 s úč.z.,př.,§66a/9,aud. Krajský soud v Ostravě 11.7.2011 28.7.2011 24
B 434/SL 75 notářský zápis NZ 102/2010 - rozh.MVH Krajský soud v Ostravě 10.9.2010 5.11.2010 8.11.2010 7
B 434/SL 74 výroční zpráva r.2009 s úč.z.,př.,§66a/9,aud. Krajský soud v Ostravě 29.6.2010 2.7.2010 23
B 434/SL 73 výroční zpráva 7/07-12/08,úz,příl.,§66a/9,aud Krajský soud v Ostravě 25.5.2009 10.7.2009 13.8.2009 28
B 434/SL 72 notářský zápis NZ 238/2009-souhl.s prod.č.pod Krajský soud v Ostravě 30.6.2009 21.7.2009 27.7.2009 24
B 434/SL 71 smlouva o prodeji/převodu RENATEX CZ a.s./CHRIŠTOVs.r.o. Krajský soud v Ostravě 1.7.2009 21.7.2009 27.7.2009 12
B 434/SL 70 notářský zápis NZ 110/209-schv.návr.pr.čá.pod Krajský soud v Ostravě 23.6.2009 21.7.2009 27.7.2009 4
B 434/SL 69 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 6.3.2009 9.3.2009 20
B 434/SL 68 notářský zápis NZ 10/09 roz.mimoř.VH,zm.stan. Krajský soud v Ostravě 20.1.2009 6.3.2009 9.3.2009 6
B 434/SL 67 rozhod. o statut. orgánu -záp.představ.RENATEX,a.s-volb Krajský soud v Ostravě 18.12.2007 4.2.2008 14.4.2008 3
B 434/SL 66 rozhod. o statut. orgánu -záp.DR RENATEX,a.s.-volba Krajský soud v Ostravě 11.1.2008 4.2.2008 14.4.2008 3
B 434/SL 65 rozhod. o statut. orgánu -záp.DR RENATEX,a.s.-volba Krajský soud v Ostravě 3.12.2007 4.2.2008 14.4.2008 3
B 434/SL 64 podpisové vzory +čest.pro.Jarosl.Čánek Krajský soud v Ostravě 11.1.2008 4.2.2008 14.4.2008 1
B 434/SL 63 podpisové vzory +čest.pro.Vlad.Cigánek Krajský soud v Ostravě 7.1.2008 4.2.2008 14.4.2008 1
B 434/SL 62 ostatní -žád.RENATEX,a.s. na SCP Krajský soud v Ostravě 8.1.2008 4.2.2008 14.4.2008 3
B 434/SL 61 ostatní -čest.prohl.předst.ke slouč. Krajský soud v Ostravě 13.12.2007 4.2.2008 14.4.2008 1
B 434/SL 60 posudek znalce PEREX,a .s .,č 3906/07 Krajský soud v Ostravě 4.2.2008 14.4.2008 162
B 434/SL 59 zpráva auditora k 30.6.07 o ověř.úč.z.RENATEX Krajský soud v Ostravě 4.2.2008 14.4.2008 21
B 434/SL 58 účetní závěrka 1.1.-30.6.07 vč.zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 4.2.2008 14.4.2008 25
B 434/SL 57 zpráva auditora o ověř.zah.rozv.k 1.7.07 RENAT Krajský soud v Ostravě 8.11.2007 4.2.2008 14.4.2008 20
B 434/SL 56 ostatní -souhl.FÚ s výmazem Krajský soud v Ostravě 4.10.2007 4.2.2008 14.4.2008 1
B 434/SL 55 posudek znalce -společ.č.3919/07 a 79-20/07 Krajský soud v Ostravě 4.2.2008 14.4.2008 222
B 434/SL 54 ostatní -zpr.DR o přezk.fúze slouč. Krajský soud v Ostravě 8.11.2007 4.2.2008 14.4.2008 3
B 434/SL 53 ostatní -zpr. o fúzi sloučením Krajský soud v Ostravě 8.11.2007 4.2.2008 14.4.2008 5
B 434/SL 52 notářský zápis NZ 268/2007 RMVH RENATEX CZ,a. Krajský soud v Ostravě 13.12.2007 4.2.2008 14.4.2008 43
B 434/SL 51 notářský zápis NZ 267/2007 RMVH PEREX,a.s. Krajský soud v Ostravě 13.12.2008 4.2.2008 14.4.2008 21
B 434/SL 50 notářský zápis NZ 269/2007-sml.o fúzi Krajský soud v Ostravě 13.12.2007 4.2.2008 14.4.2008 19
B 434/SL 49 výroční zpráva r. 2007 vč. zpr. audit. Krajský soud v Ostravě 5.10.2007 8.4.2008 11.4.2008 32
B 434/SL 48 ostatní - prohl.předst.k návrhu o fúzi Krajský soud v Ostravě 8.11.2007 12.11.2007 12.11.2007 2
B 434/SL 47 ostatní - prohl. DR k návrhu o fúzi Krajský soud v Ostravě 8.11.2007 12.11.2007 12.11.2007 2
B 434/SL 46 změna právní formy, fúze - návrh smlouvy o fúzi Krajský soud v Ostravě 12.11.2007 12.11.2007 11
B 434/SL 45 výroční zpráva r.2006vč.ú.z.,§66/a9oz,zpr.aud Krajský soud v Ostravě 2.7.2007 8.8.2007 36
B 434/SL 44 ostatní spol.zpr. DR o slouč. Krajský soud v Ostravě 2.4.2007 21.6.2007 21.6.2007 2
B 434/SL 43 ostatní spol.zpr.předst.o slouč. Krajský soud v Ostravě 27.3.2007 21.6.2007 21.6.2007 4
B 434/SL 42 notářský zápis NZ 72/2007 rozh.předst. Krajský soud v Ostravě 15.5.2007 21.6.2007 21.6.2007 16
B 434/SL 41 posudek znalce Krajský soud v Ostravě 2.4.2007 21.6.2007 21.6.2007 27
B 434/SL 40 notářský zápis NZ 75/2007 sml. o fúzi Krajský soud v Ostravě 15.5.2007 21.6.2007 21.6.2007 9
B 434/SL 39 účetní závěrka zahaj.rozv.k 1/1/07 RenatexCZ Krajský soud v Ostravě 4.6.2007 6.6.2007 7
B 434/SL 38 účetní závěrka r. 2006 (Renatex Group)+audit Krajský soud v Ostravě 4.6.2007 6.6.2007 14
B 434/SL 37 účetní závěrka r. 2006 (Renatex CZ)+audit Krajský soud v Ostravě 4.6.2007 6.6.2007 24
B 434/SL 36 účetní závěrka r. 2006(Prádelna Štětí)+audit Krajský soud v Ostravě 4.6.2007 6.6.2007 17
B 434/SL 35 změna právní formy, fúze -návrh smlouvy o fúzi Krajský soud v Ostravě 2.4.2007 3.4.2007 3.4.2007 11
B 434/SL 34 rozhod. o statut. orgánu Zápis o průb.zas.DR Krajský soud v Ostravě 5.1.2007 16.2.2007 26.2.2007 2
B 434/SL 33 podpisové vzory 2x Krajský soud v Ostravě 29.1.2007 16.2.2007 26.2.2007 4
B 434/SL 32 notářský zápis NZ 247/2006 vč.Stanov Krajský soud v Ostravě 22.12.2006 17.1.2007 23.1.2007 24
B 434/SL 31 účetní závěrka r.2005vč, zprávy audit. Krajský soud v Ostravě 8.8.2006 28.8.2006 10
B 434/SL 30 výroční zpráva r.2005 vč.úč.z.,§ 66a/9,zpr.au Krajský soud v Ostravě 4.7.2006 21.7.2006 33
B 434/SL 29 účetní závěrka r. 2004 konsolid.,zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 22.2.2006 23.2.2006 11
B 434/SL 28 účetní závěrka r. 2004 Krajský soud v Ostravě 4.7.2005 14.7.2005 27
B 434/SL 27 výroční zpráva r. 2004 vč.úč.záv,§ 66a/9 o.z. Krajský soud v Ostravě 4.7.2005 14.7.2005 29
B 434/SL 26 výroční zpráva r. 2003 vč.úč.záv Krajský soud v Ostravě 29.6.2004 1.7.2004 20
B 434/SL 25 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 16.7.2003 7.10.2003 1
B 434/SL 24 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání představenst Krajský soud v Ostravě 10.1.2003 2.9.2003 2
B 434/SL 23 rozhod. o statut. orgánu zápis z valné hromady Krajský soud v Ostravě 10.1.2003 2.9.2003 2
B 434/SL 22 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 10.1.2003 2.9.2003 17
B 434/SL 21 notářský zápis NZ 15/2003 Krajský soud v Ostravě 10.1.2003 2.9.2003 3
B 434/SL 20 notářský zápis NZ 14/2003 Krajský soud v Ostravě 10.1.2003 2.9.2003 25
B 434/SL 19 výroční zpráva r.2002, vč. účet. závěrky Krajský soud v Ostravě 20.8.2003 25.8.2003 27
B 434/SL 18 účetní závěrka k 1.1. 2002 (zahajovací),aud. Krajský soud v Ostravě 28.11.2002 13
B 434/SL 17 notářský zápis NZ 745/02+smlouva o fúzi Krajský soud v Ostravě 9.8.2002 28.11.2002 8
B 434/SL 16 notářský zápis NZ 744/02+smlouv o fúzi Krajský soud v Ostravě 9.8.2002 28.11.2002 14
B 434/SL 13 notářský zápis NZ 743/02+stanovy+sml.o fúzi Krajský soud v Ostravě 9.8.2002 28.11.2002 22
B 434/SL 12 notářský zápis NZ 742/02+stanovy+sml.o fúzi Krajský soud v Ostravě 9.8.2002 28.11.2002 23
B 434/SL 11 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 18.9.2002 23.9.2002 10
B 434/SL 15 změna právní formy, fúze -smlouva Krajský soud v Ostravě 26.6.2002 26.6.2002 1.7.2002 8
B 434/SL 9 notářský zápis NZ 113/2001-smlouva o fúzi Krajský soud v Ostravě 16.8.2001 11.2.2002 18
B 434/SL 8 notářský zápis NZ 112/2001-smlouva o fúzi Krajský soud v Ostravě 16.8.2001 11.2.2002 13
B 434/SL 7 notářský zápis NZ 111/2001-smlouva o fúzi Krajský soud v Ostravě 16.8.2001 11.2.2002 13
B 434/SL 14 účetní závěrka r. 2001+R k 1.1.01-zahaj.,aud. Krajský soud v Ostravě 11.2.2002 51
B 434/SL 10 změna právní formy, fúze -návrh smlouvy o fúzi Krajský soud v Ostravě 26.6.2001 11.2.2002 7
B 434/SL 6 výroční zpráva r. 2000 vč.účet.závěrky,audit Krajský soud v Ostravě 13.9.2001 20.9.2001 79
B 434/SL 5 výroční zpráva r. 1999 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 13.9.2001 18.9.2001 26
B 434/SL 3 výroční zpráva r. 1998 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 6.9.2000 11.9.2000 25
B 434/SL 2 výroční zpráva r. 1997 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 3.8.1999 3.8.1999 27
B 434/SL 1 notářský zápis NZ 108/97 Krajský soud v Ostravě 16.5.1997 17.6.1998 22.9.1998 2

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení RENATEX CZ a.s.


Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 3 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu RENATEX CZ a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.