Realitní společnost České spořitelny, a.s. Praha IČO: 26747294

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Realitní společnost České spořitelny, a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 26747294.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Realitní společnost České spořitelny, a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2002. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 13 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Realitní činnost , Zprostředkování obchodu a další.

Základní údaje o Realitní společnost České spořitelny, a.s. IČO: 26747294

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 23.12.2002
Spisová značka: B 8056
IČO: 26747294
Obchodní firma: Realitní společnost České spořitelny, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 23.12.2002
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 23.12.2002
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 11.6.2014
Jediný akcionář společnosti, společnost Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 452 44 782, přijal v působnosti valné hromady následující usnesení, kterým rozhodl o snížení základního kapitálu takto: a) rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti Realitní společnost České spořitelny, a.s. se snižuje o částku 33.000.000,-Kč (slovy: třicet tři milionů korun českých) z původní výše 35.000.000,-Kč (slovy: třicet pět milionů korun českých) na novou výši 2.000.000,-Kč (slov y: dva miliony korun českých). b) důvod snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada části neuhrazené ztráty z minulých let, a to části ve výši 33.000.000,-Kč (slovy: třicet tři milionů korun českých). V této souvislosti bere jediný akcionář na vědomí, že neuhrazená ztráta minulých let činí dle řádné účetní závěrky společnosti Realitní společnost České spořitelny, a.s. sestavené ke dni 31.12.2010 celkem částku ve výši 143.818 tis. Kč, přičemž tato závě rka byla ověřena auditorem ? společností Ernst & Young Audit, s.r.o., osvědčení č. 401 dne 13.5.2011. Dále bere na vědomí, že ke dni 30.9.2011 byla vyhotovena zkrácena rozvaha a výsledovka, ze které vyplývá, že neuhrazená ztráta minulých let činí celkem částku 172.213 tis Kč (tato částka již v sobě zahrnuje výsledek hospodaření běžného účetního období za rok 2010 taktéž uvedený v řádné účetní závěrce za rok 2010, kterým byla ztráta ve výši 28.395 tis. Kč), tj. souhrn neuhrazené ztráty minulých let evidov ané v řádné účetní závěrce za rok 2010 ve výši 143.818 tis. Kč s připočtením ztráty za rok 2010 ve výši 28.395 tis Kč. činí celkem částku ve výši 172.213 tis Kč. Snížením základního kapitálu bude uvedená neuhrazená ztráta z minulých let částečně uhrazena, a to ve výši 33.000.000,-Kč (slovy: třicet tři milionů korun českých). c) způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka snížení základního kapitálu bude použita na úhradu části neuhrazené ztráty z minulých let a bude tedy zaúčtována v rámci vlastního kapitálu z účtu základního kapitálu 411 na účet neuhrazené ztráty minulých let 429. d) způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: Vzhledem ke skutečnosti, že společnost nemá ve svém majetku žádné vlastní akcie bude snížení základního kapitálu provedeno vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu dle ustanovení § 213c obchodního zákoníku. Ve smyslu ustanovení § 213c odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku bude základní kapitál snížen o pevnou částku, tj. o shora uvedenou částku 33.000.000,-Kč (slovy: třicet tři milionů korun českých). Ve smyslu ustanovení § 213c odst. 3 obchodního zákoníku platí pro veřejný návrh smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu přiměřeně ustanovení § 183a odst. 1 věta první a druhá, odst. 2 až 4 a odst. 7 obchodního zákoníku. Veřejný návrh smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu se bude vztahovat na kmenové akcie Realitní společnosti České spořitelny, a.s., znějící na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých ), a to maximálně (současně však též minimálně) celkem na 33 kusů těchto akcií. Podmínkou snížení základního kapitálu na základě tohoto rozhodnutí je, že součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu dosáhne částky 33.000.000,-Kč (slovy: třicet tři milionů korun č eských). Tato podmínka bude též uvedena ve veřejném návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu s tím, že pokud tato podmínka nebude splněna, smlouva nenabude účinnosti a ke snížení základního kapitálu nedojde. e) lhůta k předložení listinných akcií: Představenstvo společnosti bez zbytečného odkladu ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře společnosti k předložení akcií za účelem jejich bezplatného vzetí z oběhu na základě uzavřené smlouvy. Lhůta pro předložení akcií akcionáři společnosti za účelem jejich bezplatného vzetí z oběhu činí 3 (slovy: tři) měsíce ode dne zápisu snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku a místem k předložení akcií je adresa sídla společnosti Realitní společnost České spořitelny, a.s., a to Praha 3, Vinohradská 180/1632, PSČ 130 00. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představens tvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníku. 4.11.2011 - 16.11.2011
Jediný akcionář společnosti, společnost Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 452 44 782, přijal v působnosti valné hromady následující usnesení, kterým rozhoduje o zvýšení základního kapitálu takto: 1) zvyšuje základní kapitál o částku 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nová výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 35.000.000,-Kč (slovy: třicet pět milionů korun českých), 2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno: - 5 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) v listi nné podobě, 3) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem, 4) konstatuje, že jediný akcionář společnosti se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku před přijetím tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v plném rozsahu vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, jak je uvedeno v b odu "Za prvé" tohoto notářského zápisu, 5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář společnosti se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obcho dního zákoníku, 6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. všech 5 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých), znějících na jméno a majících listinnou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty předem určenému zájemci t akto: 5 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) v listinné podobě společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 45244782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 1171, 7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, 8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že akcie upisované bez přednostního práva lze upsat v sídle společnosti Česká spořitelna, a.s., na adrese Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti ) dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli (předem určenému zájemci); tento návrh smlouvy o upsání akcií společnost upisovateli (předem určenému zájemci) předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na a dresu jeho sídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy bude zapsáno toto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstř íku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude upisovateli (předem určenému zájemci) oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení společnosti, že lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počíná běžet dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí částku 17.000.000,-Kč (slovy: sedmnáct milionů korun českých) na jednu akcii, 9) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že 100% emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne upsání akcií, 10) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že emisní kurs akcií upisovatel splatí na účet společnosti č. 4719442/0800, vedený u České spořitelny, a. s., který byl ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoní ku založen jako zvláštní účet za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu. 7.7.2011 - 26.7.2011
Jediný akcionář společnosti, společnost Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 452 44 782, přijal v působnosti valné hromady následující usnesení, kterým rozhoduje o zvýšení základního kapitálu takto: 1) zvyšuje základní kapitál o částku 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nová vý še základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 30.000.000,-Kč (slovy: třicet milionů korun českých), 2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno: - 10 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) v listinné podobě, 3) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem, 4) konstatuje, že jediný akcionář společnosti se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku před přijetím tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v plném rozsahu vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, jak je uvedeno v b odu ?Za prvé? notářského zápisu, 5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář společnosti se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obchod ního zákoníku, 6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. všech 10 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých), znějících na jméno a majících listinnou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty předem určenému zájemci takto: - 10 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) v listinné podobě společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 45244782, zapsané v obc hodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 1171, 7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, 8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že akcie upisované bez přednostního práva lze upsat v sídle jediného akcionáře, České spořitelny, a.s., na adrese Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli (předem určenému zájemci); tento návrh smlouvy o upsání akcií společnost upisovateli (předem určenému zájemci) předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopi sem na adresu jeho sídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné h romady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude upisovateli (předem určenému zájemci) oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí z ásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení společnosti, že lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počíná běžet dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurs akcií upisovaných bez využ ití přednostního práva činí částku 10.000.000,-Kč (slovy: deset milionů korun českých) na jednu akcii, 9) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že 100% emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne upsání akcií, 10) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že emisní kurs akcií upisovatel splatí na účet společnosti č. 3404422/0800, vedený u České spořitelny, a. s., který byl ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoník u založen jako zvláštní účet za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu 17.10.2008 - 27.10.2008
Jediný akcionář společnosti, společnost Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 452 44 782, přijal v působnosti valné hromady následující usnesení:Rozhoduje o zvýšení základního kapitálu takto: 1) zvyšuje základní kapitál o částku 16.000.000,- Kč (slovy: šestnáct milionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitál u. Nová výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 20.000.000,-Kč (slovy: dvacet milionů korun českých), 2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno: - 16 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) v listinné podobě, 3) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem, 4) konstatuje, že jediný akcionář společnosti se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku před přijetím tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v plném rozsahu vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, jak je uvedeno v bodu ?Za druhé? tohoto notářského zápisu, 5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář společnosti se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 pís m. c) obchodního zákoníku, 6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práv a, tj. všech 16 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých), znějících na jméno a majících listinnou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty předem určenému z ájemci takto: - 16 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) v listinné podobě společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 45244782, zapsané v obc hodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 1171, 7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, 8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že akcie upisované bez přednostního práva lze upsat v sídle společnosti Realitní společnost České spořitelny, a.s., na adrese Praha 3, Vinohradská 180/1632, PSČ 130 00, v e lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli (předem určenému zájemci); tento návrh smlouvy o upsání akcií společnost upisovateli (předem určenému zájemci) předá tak, že jej buď zaš le doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude upisovateli (předem určenému zájemci) oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsán í akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení společnosti, že lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počíná běžet dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurs akcií u pisovaných bez využití přednostního práva činí částku 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) na jednu akcii, 9) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že 100% emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne upsání akcií, 10) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že emisní kurs akcií upisovatel splatí na účet společnosti č. 2827642/0800, vedený u České spořitelny, a. s., který byl ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchod ního zákoníku založen jako zvláštní účet za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu. 10.12.2007 - 17.12.2007

Aktuální kontaktní údaje Realitní společnost České spořitelny, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 26747294
Obchodní firma: Realitní společnost České spořitelny, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 3
Vznik první živnosti: 23.12.2002
Celkový počet živností: 11
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 26747294
Firma: Realitní společnost České spořitelny, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 3
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 23.12.2002

Kontakty na Realitní společnost České spořitelny, a.s. IČO: 26747294

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Vinohradská 1632/180 , Praha 130 00 9.7.2003
Sídlo: Vinohradská 1899/112 , Praha 130 00 23.12.2002 - 9.7.2003

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Vinohradská 1632/180, Praha 130 00

Obory činností Realitní společnost České spořitelny, a.s. IČO: 26747294

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru 12.5.2016
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 24.2.2009
realitní činnost 23.12.2002 - 24.2.2009
zprostředkování obchodu 23.12.2002 - 24.2.2009
zprostředkování služeb 23.12.2002 - 24.2.2009
velkoobchod 23.12.2002 - 24.2.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 23.12.2002 - 24.2.2009
reklamní činnost a marketing 23.12.2002 - 24.2.2009
vydavatelské a nakladatelské činnosti 23.12.2002 - 24.2.2009
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u právnických osob 23.12.2002 - 24.2.2009
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 23.12.2002 - 24.2.2009

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 23.12.2002

Živnost č. 2 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.12.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.12.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Zprostředkování služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.12.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.12.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.12.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.12.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.12.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.12.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Vydavatelské a nakladatelské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.12.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.3.2016
Zánik oprávnění: 1.3.2017
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
Ostatní poskytování úvěrů j. n.
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Poradenství v oblasti řízení
Reklamní činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Ostatní vzdělávání j. n.

Vedení firmy Realitní společnost České spořitelny, a.s. IČO: 26747294

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jednání členů představenstva, které zavazuje společnost, musí mít písemnou formu a musí být podepsáno jednajícím členem představenstva a dalším členem představenstva, a to tak, že připojí své podpisy k obchodní firmě. 23.12.2002
Jméno: Ing. Otakar Souček 12.5.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.4.2016
Ve funkci: od 1.4.2016
Adresa: Petržílkova 2488/50, Praha 158 00
Jméno: Vítězslav Paštěka 6.4.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.3.2018
Ve funkci: od 5.3.2018
Adresa: 121 , 261 01 Příbram Česká republika
Jméno: Ing. Miloš Veger CSc. 23.12.2002 - 28.4.2003
Funkce: předseda
Trvání členství: od 23.12.2002
Ve funkci: od 23.12.2002 do 20.3.2003
Adresa: Drtinova 412/26, Praha 150 00
Jméno: Ing. Vladimíra Zátvrská 23.12.2002 - 28.4.2003
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 23.12.2002 do 5.3.2003
Ve funkci: od 23.12.2002 do 5.3.2003
Adresa: Ledvinova 1714/12, Praha 149 00
Jméno: Ing. Petra Duračinská 23.12.2002 - 9.7.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 23.12.2002 do 13.6.2003
Ve funkci: od 23.12.2002 do 13.6.2003
Adresa: Ruskova 616/34, Ostrava 724 00
Jméno: Ing. Miloš Veger CSc. 28.4.2003 - 9.7.2003
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 23.12.2002 do 8.4.2003
Ve funkci: od 20.3.2003 do 8.4.2003
Adresa: Drtinova 412/26, Praha 150 00
Jméno: Filip Massara 9.7.2003 - 30.7.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 13.6.2003 do 6.5.2004
Ve funkci: od 13.6.2003 do 6.5.2004
Adresa: Španielova 1307/64, Praha 163 00
Jméno: Jana Vlachová 9.7.2003 - 10.1.2006
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 8.4.2003
Ve funkci: od 8.4.2003
Adresa: Vrchlického 2496/55, Jihlava 586 01
Jméno: Ing. Radmila Kuzicová 30.7.2005 - 19.7.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 17.12.2004 do 22.6.2006
Ve funkci: od 17.12.2004
Adresa: Lovosická 655/13, Praha 190 00
Jméno: Ing. Bedřich Skalický 28.4.2003 - 2.4.2007
Funkce: předseda
Trvání členství: od 5.3.2003 do 5.3.2007
Ve funkci: od 20.3.2003 do 5.3.2007
Adresa: Vítězná 530/11, Praha 150 00
Jméno: Jana Vlachová BSc. 10.1.2006 - 20.6.2007
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 8.4.2003 do 8.4.2007
Ve funkci: od 8.4.2003 do 8.4.2007
Adresa: Vrchlického 2496/55, Jihlava 586 01
Jméno: Jana Vlachová BSc. 20.6.2007 - 29.8.2008
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 8.4.2007 do 30.7.2008
Ve funkci: od 10.4.2007 do 30.7.2008
Adresa: Vrchlického 2496/55, Jihlava 586 01
Jméno: Ing. Bedřich Skalický 2.4.2007 - 9.4.2009
Funkce: předseda
Trvání členství: od 5.3.2007 do 25.2.2009
Ve funkci: od 5.3.2007 do 25.2.2009
Adresa: Vítězná 530/11, Praha 150 00
Jméno: Ing. Milan Pitín 15.1.2007 - 2.2.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2007 do 1.2.2011
Adresa: Hořelická 1287/40, Rudná 252 19
Jméno: Miloš Červenka 2.2.2011 - 2.2.2011
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 1.2.2011
Adresa: Novodvorská 1118/155, Praha 142 00
Jméno: Miloš Červenka 2.2.2011 - 14.2.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.2.2011
Adresa: Novodvorská 1118/155, Praha 142 00
Jméno: Ing. Aleš Mamica 9.4.2009 - 20.4.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.2.2009 do 29.2.2012
Ve funkci: od 26.2.2009 do 29.2.2012
Adresa: Lipí 1247/60, Praha 193 00
Jméno: Miloš Červenka 14.2.2012 - 20.4.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.2.2011 do 31.3.2012
Adresa: Němého Bobše 465, Stará Huť 262 02
Jméno: Ing. Martin Němeček 20.4.2012 - 12.5.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.3.2012 do 29.2.2016
Ve funkci: od 1.3.2012 do 29.2.2016
Adresa: Blanická 1788/24, Praha 120 00
Jméno: Ing. Otakar Souček 20.4.2012 - 12.5.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.4.2012 do 31.3.2016
Adresa: Petržílkova 2488/50, Praha 158 00
Jméno: Ing. Martin Němeček 12.5.2016 - 6.4.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.3.2016 do 28.2.2018
Ve funkci: od 1.3.2016 do 28.2.2018
Adresa: Blanická 1788/24, Praha 120 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Jan David 26.1.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.12.2015
Adresa: Solná 1596/26, Praha 153 00
Jméno: Ing. Dušan Sýkora 12.5.2016
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 7.1.2016
Ve funkci: od 12.2.2016
Adresa: K lomu 984/11, Praha 182 00
Jméno: Ing. Milan Vodička 24.8.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.3.2018
Ve funkci: od 28.3.2018
Adresa: Průběžná 87, Vodochody 250 69
Jméno: Ing. Pavel Kühn 23.12.2002 - 8.6.2004
Funkce: předseda
Trvání členství: od 23.12.2002
Ve funkci: od 23.12.2002
Adresa: Ukrajinská 1488/10, Praha 101 00
Jméno: Ing. Bohuslav Dvořák 23.12.2002 - 8.6.2004
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 23.12.2002
Ve funkci: od 23.12.2002 do 11.11.2003
Adresa: Družicová 979/6, Praha 161 00
Jméno: Ing. Tomáš Halla 23.12.2002 - 10.8.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 23.12.2002
Ve funkci: od 23.12.2002
Adresa: Klapálkova 2243/11, Praha 149 00
Jméno: Ing. Tomáš Halla 8.6.2004 - 30.7.2005
Funkce: místopředseda
Trvání členství: do 16.12.2004
Ve funkci: od 23.12.2003 do 16.12.2004
Adresa: Klapálkova 2243/11, Praha 149 00
Jméno: Ing. Roman Kracík 8.6.2004 - 30.7.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.12.2003
Adresa: Korejská 2150/26, Jablonec nad Nisou 466 01
Jméno: Ing. Petr Klimša 31.10.2007 - 31.10.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 28.8.2007
Adresa: Ukrajinská 985/16, Praha 101 00
Jméno: Ing. Roman Kracík 30.7.2005 - 7.12.2007
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 1.12.2003 do 10.8.2007
Ve funkci: od 29.4.2005 do 10.8.2007
Adresa: Korejská 2150/26, Jablonec nad Nisou 466 01
Jméno: Aleš Sloupenský MBA 30.7.2005 - 7.12.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 17.12.2004
Ve funkci: od 17.12.2004 do 31.10.2007
Adresa: Slunečná 2038/8, Říčany 251 01
Jméno: Ing. Pavel Kühn 8.6.2004 - 21.1.2008
Funkce: předseda
Ve funkci: od 23.12.2003 do 22.12.2007
Adresa: Ukrajinská 1488/10, Praha 101 00
Jméno: Ing. Pavel Kühnl 21.1.2008 - 30.1.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.12.2007
Adresa: Ukrajinská 1488/10, Praha 101 00
Jméno: Aleš Sloupenský MBA 7.12.2007 - 7.5.2008
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 17.12.2004
Ve funkci: od 31.10.2007 do 19.3.2008
Adresa: Slunečná 2038/8, Říčany 251 01
Jméno: Ing. Pavel Kühn 30.1.2008 - 20.11.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.12.2007
Adresa: Ukrajinská 1488/10, Praha 101 00
Jméno: Aleš Sloupenský MBA 7.5.2008 - 24.2.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 17.12.2004 do 17.12.2008
Ve funkci: od 19.3.2008 do 17.12.2008
Adresa: Slunečná 2038/8, Říčany 251 01
Jméno: Ing. Petr Klimša 31.10.2007 - 7.12.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.8.2007 do 28.11.2011
Adresa: Ukrajinská 985/16, Praha 101 00
Jméno: Ing. Pavel Kühn 20.11.2008 - 14.2.2012
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.12.2007 do 22.12.2011
Ve funkci: od 17.9.2008 do 22.12.2011
Adresa: Ukrajinská 1488/10, Praha 101 00
Jméno: Ing. Pavel Kühn 14.2.2012 - 20.4.2012
Trvání členství: od 23.12.2011
Adresa: Ukrajinská 1488/10, Praha 101 00
Jméno: Aleš Sloupenský MBA 24.2.2009 - 27.3.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 17.12.2008 do 16.12.2012
Ve funkci: od 30.1.2009 do 16.12.2012
Adresa: Slunečná 2038/8, Říčany 251 01
Jméno: Ing. Pavel Kühn 20.4.2012 - 30.12.2013
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.12.2011
Ve funkci: od 9.3.2012
Adresa: Ukrajinská 1488/10, Praha 101 00
Jméno: Ing. Libuše Mansfeldová 20.4.2012 - 30.12.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2012 do 19.3.2014
Ve funkci: do 19.3.2014
Adresa: 49, Budyně nad Ohří 413 01
Jméno: Aleš Sloupenský 27.3.2013 - 30.12.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.12.2012 do 14.6.2013
Adresa: Slunečná 2038/8, Říčany 251 01
Jméno: Ing. Libuše Mansfeldová 30.12.2013 - 1.7.2014
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2012 do 19.3.2014
Ve funkci: od 13.12.2013 do 19.3.2014
Adresa: 75, Budyně nad Ohří 413 01
Jméno: Ing. Milan Vodička 1.7.2014 - 29.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.3.2014
Adresa: Průběžná 87, Vodochody 250 69
Jméno: Ing. Aleš Sedlák 30.12.2013 - 26.1.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.11.2013 do 18.9.2015
Adresa: Muškova 1404/1, Praha 148 00
Jméno: Ing. Pavel Kühn 30.12.2013 - 25.2.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.12.2011
Ve funkci: od 13.12.2013
Adresa: Ukrajinská 1488/10, Praha 101 00
Jméno: Ing. Milan Vodička 29.8.2014 - 12.5.2016
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.3.2014
Ve funkci: od 13.6.2014
Adresa: Průběžná 87, Vodochody 250 69
Jméno: Ing. Pavel Kühn 25.2.2016 - 12.5.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.12.2011 do 22.12.2015
Ve funkci: od 13.12.2013 do 22.12.2015
Adresa: Jižní 519, Hradištko 252 09
Jméno: Ing. Milan Vodička 12.5.2016 - 6.4.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.3.2014 do 20.3.2018
Ve funkci: od 12.2.2016 do 20.3.2018
Adresa: Průběžná 87, Vodochody 250 69
Jméno: Ing. Milan Vodička 6.4.2018 - 24.8.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.3.2018
Adresa: Průběžná 87, Vodochody 250 69

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Otakar Souček
Člen statutárního orgánu: Vítězslav Paštěka

Vlastníci firmy Realitní společnost České spořitelny, a.s. IČO: 26747294

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 2 000 000 Kč 100% 16.11.2011
zakladni 35 000 000 Kč 100% 26.7.2011 - 16.11.2011
zakladni 30 000 000 Kč 100% 27.10.2008 - 26.7.2011
zakladni 20 000 000 Kč 100% 17.12.2007 - 27.10.2008
zakladni 4 000 000 Kč 100% 23.12.2002 - 17.12.2007

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 2 16.11.2011
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 35 26.7.2011 - 16.11.2011
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 30 27.10.2008 - 26.7.2011
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 20 17.12.2007 - 27.10.2008
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 4 10.12.2007 - 17.12.2007
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 40 23.12.2002 - 10.12.2007

Sbírka Listin Realitní společnost České spořitelny, a.s. IČO: 26747294

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 8056/SL 99 stanovy společnosti bez data Městský soud v Praze 30.12.2015 31.12.2015 7
B 8056/SL 98 notářský zápis [NZ 242/2015] Městský soud v Praze 15.12.2015 30.12.2015 31.12.2015 12
B 8056/SL 96 účetní závěrka [2014], zpráva o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2014 22.7.2015 23.7.2015 35
B 8056/SL 95 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.1.2014 5.8.2014 2.10.2014 6
B 8056/SL 94 notářský zápis NZ 358/2013 Městský soud v Praze 17.12.2013 4.6.2014 16.6.2014 16
B 8056/SL 93 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 30.4.2014 19.5.2014 4.6.2014 1
B 8056/SL 92 účetní závěrka [2013], zpráva o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2013 19.5.2014 4.6.2014 32
B 8056/SL 91 ostatní rozhod. jedin. akcionáře Městský soud v Praze 28.5.2013 25.7.2013 19.8.2013 1
B 8056/SL 90 ostatní návrh předst.na rozdělení HV za r.2012 Městský soud v Praze 7.3.2013 26.3.2013 27.3.2013 2
B 8056/SL 89 účetní závěrka, zpráva o vztazích r.2012 Městský soud v Praze 31.12.2012 26.3.2013 27.3.2013 35
B 8056/SL 88 ostatní -rozh. jediného akcionáře Městský soud v Praze 29.6.2012 24.7.2012 23.8.2012 1
B 8056/SL 87 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora -za rok 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 24.7.2012 23.8.2012 51
B 8056/SL 86 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 1.3.2012 13.4.2012 23.4.2012 1
B 8056/SL 85 ostatní rozhodnutí jedin.akcionáře Městský soud v Praze 27.3.2012 13.4.2012 23.4.2012 1
B 8056/SL 84 ostatní rozhodnutí jedin.akcionáře Městský soud v Praze 24.1.2012 13.4.2012 23.4.2012 1
B 8056/SL 83 ostatní rozh. jed. akcionáře Městský soud v Praze 20.12.2011 15.2.2012 1
B 8056/SL 82 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.12.2011 9.12.2011 7
B 8056/SL 81 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.11.2011 9.12.2011 7
B 8056/SL 80 notářský zápis NZ 999/2011 Městský soud v Praze 2.11.2011 4.11.2011 24
B 8056/SL 79 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.7.2011 5.9.2011 6.9.2011 7
B 8056/SL 78 ostatní -rozhod.jedin.akc. Městský soud v Praze 29.6.2011 21.7.2011 28.7.2011 1
B 8056/SL 77 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora -r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 21.7.2011 28.7.2011 38
B 8056/SL 76 notářský zápis NZ 709/2011 Městský soud v Praze 30.6.2011 19.7.2011 16
B 8056/SL 75 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 25.1.2011 1.2.2011 21.4.2011 7
B 8056/SL 74 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 1.2.2011 1.2.2011 21.4.2011 1
B 8056/SL 73 podpisové vzory Městský soud v Praze 21.1.2011 10.3.2011 1
B 8056/SL 72 notářský zápis NZ 95/2011 Městský soud v Praze 25.1.2011 10.3.2011 13
B 8056/SL 71 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 26.10.2010 5.11.2010 5.11.2010 1
B 8056/SL 70 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2009 - AJ Městský soud v Praze 31.12.2009 8.9.2010 10.9.2010 38
B 8056/SL 69 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 8.9.2010 10.9.2010 38
B 8056/SL 68 ostatní - rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 29.6.2010 10.8.2010 19.8.2010 1
B 8056/SL 67 ostatní - rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 29.5.2009 10.8.2010 19.8.2010 1
B 8056/SL 66 ostatní - rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 30.6.2009 10.8.2010 19.8.2010 1
B 8056/SL 65 ostatní rozh. jedin. akcion. Městský soud v Praze 17.12.2008 13.7.2010 13.7.2010 1
B 8056/SL 64 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.3.2009 25.1.2010 25.1.2010 7
B 8056/SL 63 ostatní - zápis z představenstva Městský soud v Praze 26.2.2009 25.8.2009 26.8.2009 2
B 8056/SL 61 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 10.8.2009 10.8.2009 44
B 8056/SL 60 podpisové vzory + čest. prohl. Městský soud v Praze 25.2.2009 9.4.2009 1
B 8056/SL 59 ostatní - rozh. jedin. akcionáře Městský soud v Praze 24.2.2009 9.4.2009 1
B 8056/SL 58 ostatní zápis ze zased.dozor.rady Městský soud v Praze 17.9.2008 20.11.2008 7
B 8056/SL 57 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.10.2008 10.11.2008 13.11.2008 7
B 8056/SL 56 notářský zápis -NZ741/08 Městský soud v Praze 9.10.2008 20.10.2008 15
B 8056/SL 55 ostatní -zápis představenstava Městský soud v Praze 30.7.2008 29.8.2008 9
B 8056/SL 54 výroční zpráva - r.2007 (v cizím jazyce) Městský soud v Praze 31.12.2007 20.8.2008 28.8.2008 44
B 8056/SL 52 ostatní - zpráva DR Městský soud v Praze 19.3.2008 25.8.2008 27.8.2008 3
B 8056/SL 51 ostatní - zpráva představenstva Městský soud v Praze 18.3.2008 25.8.2008 27.8.2008 3
B 8056/SL 50 ostatní - rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 12.5.2008 25.8.2008 27.8.2008 1
B 8056/SL 49 ostatní - návrh představenstva Městský soud v Praze 18.3.2008 25.8.2008 27.8.2008 2
B 8056/SL 48 zpráva o vztazích - r.2007 Městský soud v Praze 5.2.2008 25.8.2008 27.8.2008 9
B 8056/SL 47 účetní závěrka, zpráva auditora - r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 25.8.2008 27.8.2008 28
B 8056/SL 46 stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.12.2007 12.2.2008 12.2.2008 7
B 8056/SL 45 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 17.12.2007 17.1.2008 22.1.2008 2
B 8056/SL 44 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 6.12.2007 17.1.2008 22.1.2008 1
B 8056/SL 40 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 18.12.2007 20.12.2007 80
B 8056/SL 43 notářský zápis -NZ750/07 Městský soud v Praze 5.12.2007 10.12.2007 15
B 8056/SL 42 ostatní -zápis z mimoř.zasedání DR Městský soud v Praze 10.8.2007 7.12.2007 3
B 8056/SL 41 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 31.10.2007 7.12.2007 8
B 8056/SL 39 podpisové vzory +Čp Městský soud v Praze 23.10.2007 1.11.2007 2
B 8056/SL 38 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 28.8.2007 1.11.2007 2
B 8056/SL 37 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 6.4.2007 22.6.2007 2
B 8056/SL 36 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 10.4.2007 22.6.2007 2
B 8056/SL 35 ostatní -záp.z mimoř.zased.představen. Městský soud v Praze 10.4.2007 22.6.2007 3
B 8056/SL 34 podpisové vzory +ČP-1x Městský soud v Praze 5.3.2007 2.4.2007 2
B 8056/SL 33 ostatní -záp.z mimoř.zased.představen. Městský soud v Praze 5.3.2007 2.4.2007 3
B 8056/SL 32 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 5.3.2007 2.4.2007 2
B 8056/SL 31 podpisové vzory +ČP-1x Městský soud v Praze 2.1.2007 15.1.2007 1
B 8056/SL 30 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 1.1.2007 15.1.2007 1
B 8056/SL 29 ostatní -rezignace/R.Kuzicová/ Městský soud v Praze 19.6.2006 31.8.2006 0
B 8056/SL 28 ostatní -zápis z mimoř.zased.představe Městský soud v Praze 22.6.2006 31.8.2006 0
B 8056/SL 27 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 3.8.2006 3.8.2006 115
B 8056/SL 26 výroční zpráva r.2004+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2004 15.9.2005 26.9.2005 0
B 8056/SL 25 ostatní usnesení ze zasedání DR Městský soud v Praze 6.5.2004 6.9.2005 0
B 8056/SL 24 podpisové vzory čestné prohlášení Městský soud v Praze 24.5.2005 6.9.2005 0
B 8056/SL 23 ostatní rezignace Massary Jiřího Městský soud v Praze 5.5.2004 6.9.2005 0
B 8056/SL 22 ostatní usnesení ze zasedání DR Městský soud v Praze 29.4.2005 6.9.2005 0
B 8056/SL 21 ostatní rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 17.12.2004 6.9.2005 0
B 8056/SL 20 ostatní rezignace Halla Tomáš Městský soud v Praze 16.12.2004 6.9.2005 0
B 8056/SL 19 účetní závěrka r.2004+audit+zpr. o vzt.+VH Městský soud v Praze 31.12.2004 30.6.2005 13.7.2005 0
B 8056/SL 18 ostatní -zpr.o vzt.2004 Městský soud v Praze 31.5.2005 11.4.2005 21.4.2005 0
B 8056/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+o vztazích+příloh Městský soud v Praze 31.12.2003 3.9.2004 22.9.2004 0
B 8056/SL 16 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 31.5.2004 3.9.2004 22.9.2004 0
B 8056/SL 15 notářský zápis vč.příloh Městský soud v Praze 12.11.2003 10.6.2004 0
B 8056/SL 14 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.11.2003 10.6.2004 0
B 8056/SL 13 ostatní -rozh.jed.akcionáře Městský soud v Praze 16.12.2003 10.6.2004 0
B 8056/SL 12 ostatní -usnes.z mimoř.zased.DR Městský soud v Praze 28.11.2003 10.6.2004 0
B 8056/SL 11 ostatní zpr. o vztazích r.2003 Městský soud v Praze 31.3.2004 2.4.2004 0
B 8056/SL 9 ostatní -zápis z předst.+doz.rady Městský soud v Praze 7.4.2003 23.7.2003 0
B 8056/SL 8 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.5.2003 23.7.2003 0
B 8056/SL 6 ostatní -zápis z V.H.+jednací řád Městský soud v Praze 29.5.2003 23.7.2003 0
B 8056/SL 5 účetní závěrka, výroční zpráva 2002+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 10.3.2003 23.7.2003 0
B 8056/SL 10 ostatní -zápis z předst.+doz.rady Městský soud v Praze 12.6.2003 23.7.2003 0
B 8056/SL 4 ostatní -protokol z předst.+doz.rady Městský soud v Praze 4.12.2002 5.5.2003 0
B 8056/SL 2 ostatní -usnesení doz.rady Městský soud v Praze 4.3.2003 5.5.2003 0
B 8056/SL 3 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, podpisové vzory NZ813/2002 Městský soud v Praze 4.12.2002 27.3.2003 0
B 8056/SL 7 notářský zápis, podpisové vzory NZ379/2003 Městský soud v Praze 29.5.2003 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Realitní společnost České spořitelny, a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Realitní společnost České spořitelny, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.