Prospec Nagano a.s. Praha IČO: 28215974

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Prospec Nagano a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 28215974.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Prospec Nagano a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2007. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 8 osob. Společnost podniká(podnikala) v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .

Základní údaje o Prospec Nagano a.s. IČO: 28215974

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 18.12.2007
Spisová značka: B 13490
IČO: 28215974
Obchodní firma: Prospec Nagano a.s.
Právní forma: Akciová společnost 18.12.2007
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 18.12.2007
K veškerým akciím společnosti je sjednán zákaz zatížení a zcizení jako věcné právo ve prospěch společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k akciím společnosti Prospe c Nagano a.s. uzavřené dne 11. října 2018, a to do úplného uspokojení zajištěných dluhů, avšak nejpozději do 31. prosince 2035. 6.11.2018
K veškerým kmenovým akciím společnosti je sjednán zákaz zatížení a zcizení jako věcné právo ve prospěch společnosti MONETA Money Bank, a.s., IČ: 256 72 720, na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k akciím ve společnosti Prospec Nagano a.s., IČ: 282 15 974, uzavřené dne 12.4.2017, na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k akciím ve společnosti Prospec Nagano a.s., IČ: 282 15 974, uzavřené dne 18.9.2017 a na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k akciím ve společnosti Prospec Nagano a.s., IČ: 282 15 974, uzavřené dne 4.12.2017, a to do úplného uspokojení zajištěných dluhů, avšak nejpozději do 31.3.2025. 18.12.2017 - 28.11.2018
Dne 26.10.2017 přijala valná hromada společnosti Prospec Nagano a.s., IČ 28215974, toto usnesení: Valná hromada Společnosti tímto, v souladu s ustanovením § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen ZOK) činí následující rozhodnutí: Hlavním akcionářem společnosti Prospec Nagano a.s., IČ: 282 15 974, se sídlem Praha 2 - Nové Město, Svobodova 1961/1, PSČ 128 00, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13490 (dále jen Společnost) je Barry Alexander Cullen, narozený dne 21. 9. 1965, trvale bytem na adrese Praha 5, Na Hřebenkách 2782/96, PSČ 150 00 (dále jen Hlavní akcionář). Hlavní akcionář je vlastníkem celkem: - 338.258 ks (slovy: tři sta třicet osm tisíc dvě stě padesát osm kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých), - 13 ks (slovy: třináct kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), - 2 ks (slovy: dva kusy) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), a - 21 ks (slovy: dvacet jedna kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) vydaných Společností. Z uvedeného vyplývá, že Hlavní akcionář je vlastníkem kmenových akcií vydaných Společností v souhrnné jmenovité hodnotě 69.471.600,- Kč (slovy: šedesát devět milionů čtyři sta sedmdesát jedna tisíc šest set korun českých), což představuje podíl 91,41 % (s lovy: devadesát jedna a čtyřicet jedna desetin procenta) na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti a je tedy osobou oprávněnou požádat o nucený přechod vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům (akciím) vydaným Společnos tí ve smyslu ustanovení § 375 a násl. ZOK. Všechny účastnické cenné papíry (akcie) vydané Společností, které nejsou ve vlastnictví Hlavního akcionáře, tj.: - 31.842 ks (slovy: třicet jedna tisíc osm set čtyřicet dva kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých), - 1 ks (slovy: jeden kus) kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), a - 3 ks (slovy: tři kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) vydané Společností přejdou za podmínek ustanovení § 375 a násl. ZOK na Hlavního akcionáře, tj. na pana Barryho Alexandera Cullena, narozeného dne 21. 9. 1965, trvale bytem na adrese Praha 5, Na Hřebenkách 2782/96, PSČ 150 00. K přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům (akciím) vydaným Společností dojde podle ustanovení § 385 odst. 1 ZOK uplynutím 1 (jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu účastnických cenných papírů (akcií) do obchodního rejstříku (dále jen Den přechodu ak cií). Po přechodu účastnických cenných papírů (akcií) vydaných Společností na Hlavního akcionáře a jejich předání Společnosti ve smyslu ustanovení § 388 a násl. ZOK vznikne dosavadnímu vlastníkovi účastnických cenných papírů (akcií) vydaných Společností právo n a zaplacení protiplnění určeného na základě znaleckého posudku ve výši: - 322,63,- Kč (slovy: tři sta dvacet dva korun českých šedesát tři haléřů) za 1 ks (slovy: jeden kus) kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých), - 161.315,79,- Kč (slovy: jedno sto šedesát jedna tisíc tři sta patnáct korun českých sedmdesát devět haléřů) za 1 ks (slovy: jeden kus) kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun če ských), a - 32.263,16,- Kč (slovy: třicet dva tisíc dvě stě šedesát tři korun českých šestnáct haléřů) za 1 ks (slovy: jeden kus) kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) vydané Společností. Přiměřenost výše protiplnění je v souladu s ustanovením § 376 ZOK doložena znaleckým posudkem č. 096/1267/2017 ze dne 30. 8. 2017 vypracovaným znalcem, Ing. Liborem Zimou, IČ: 647 96 663, se sídlem Chelčického 55, Hradec Králové 2, PSČ 500 02, zapsaným do seznamu znalců kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí a odvětví ceny a odhady se specializací podniky, přičemž zápis do seznamu znalců byl proveden na základě rozhodnutí ze dne 7. 3. 1997 čj. Spr. 3915/ 96 a rozhodnutí ze dne 20. 10. 2006 čj. Spr. 4039/2006. Znalec při stanovení výše protiplnění použil výnosovou metodou metodu DCF entity třífázovou metodu, a stanovil přiměřené protiplnění, jak je uvedeno výše. Znalecký posudek tvoří přílohu tohoto notá řského zápisu. Protiplnění dle předchozího odstavce bude zvýšeno o úrok obvyklý v době přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům (akciím) vydaným Společností, a to ode Dne přechodu akcií. Právo na úrok podle ZOK nevzniká po dobu, po jakou je oprávněná oso ba v prodlení s předáním účastnických cenných papírů Společnosti. Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů (akcií) vydaných Společností odlišní od Hlavního akcionáře, tj. dosavadní minoritní akcionář, je předloží (předá) Společnosti do 30 (slovy: třiceti) dnů ode Dne přechodu akcií, a to v kancelářích Red group s .r.o. na adrese Praha 5 - Smíchov, Radlická 180/50, PSČ 150 00, každý pracovní den vždy od 10:00 do 12:00 hod., případně v dodatečné lhůtě, která bude určena v souladu s ustanovením § 387 odst. 2 ZOK. Protiplnění bude po přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům (akciím) vydaným Společností na Hlavního akcionáře poskytnuto každému akcionáři mimo Hlavního akcionáře bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 (slovy: deseti) dnů po splně ní podmínek podle § 388 odst. 1 ZOK na bankovní účet akcionáře, který akcionář sdělí Společnosti nejpozději při předložení (předání) účastnických cenných papírů (akcií) vydaných Společností, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak je protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li vlastník účastnických cenných papírů (akcií) vydaných Společností, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva na Hlavního akcionáře zaniklo. Výplatou protiplnění byla dle ustanovení § 378 ZOK pověřena banka, a to MONETA Money Bank, a.s., IČ: 256 72 720, se sídlem Praha 4 - Michle, Vyskočilova 1422/1a, PSČ 140 28, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5403 (dále jen Pově řená osoba). Valné hromadě bylo doloženo, že Hlavní akcionář složil u Pověřené osoby prostředky potřebné k výplatě protiplnění. Vrácené účastnické cenné papíry (akcie) vydané Společností předá Společnost Hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu po jejich vrácení. S účinností ode Dne přechodu akcií se stanovy Společnosti mění tak, že se doplňují o článek 5.7., který zní: 5.7. Jediným akcionářem společnosti je Barry Alexander Cullen, narozený dne 21. 9. 1965, trvale bytem na adrese Praha 5, Na Hřebenkách 2782/96, PSČ 150 00. 3.11.2017
K veškerým kmenovým akciím společnosti je sjednán zákaz zatížení a zcizení jako věcné právo ve prospěch společnosti MONETA Money Bank, a.s., IČ: 256 72 720, na základě smluv o zřízení zástavního práva k akciím ve společnosti Prospec Nagano a.s., IČ: 282 1 5 974, uzavřených dne 12.4.2017 a na základě smluv o zřízení zástavního práva k akciím ve společnosti Prospec Nagano a.s., IČ: 282 15 974, uzavřených dne 18.9.2017, a to do úplného uspokojení zajištěných dluhů, avšak nejpozději do 31.3.2025. 17.10.2017 - 18.12.2017
Dne 31.5.2017 přijala valná hromada společnosti Prospec Nagano a.s., IČ 28215974 (dále jen Společnost) toto usnesení: Základní kapitál Společnosti se zvyšuje ze současné výše 2.000.000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 74.000.000 Kč (slovy: sedmdesát čtyři milionů korun českých) na částku v celkové výši 76.000.000 Kč (slovy: sedmdesát šest milionů korun česk ých). Upisování akcií nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Upisování akcií pod částku zvýšení základního kapitálu se připouští. Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním 370.000 ks (slovy: tři sta sedmdesáti tisíc kusů) nových kmenových akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 200 Kč (slovy: dvě stě korun českých), nepřijatýc h k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu (dále jen Nové akcie). S Novými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními. Emisní kurs za jednu upisovanou Novou akcii se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude činit 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých). Akcie budou upsány po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku s využitím přednostního práva akcionářů. Statutární ředitel zašle akcionářům způsobem stanoveným ZOK a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady a současně zveřejní informaci obsahující: - údaj o místě a lhůtě pro vykonání přednostního práva, která nesmí být kratší než 2 (dva) týdny od okamžiku doručení, s uvedením, jak bude akcionářům oznámen počátek běhu této lhůty; - počet Nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii o určité jmenovité hodnotě, a - jmenovitou hodnotu, počet a druh akcií upisovaných s využitím přednostního práva, jejich formu, a jejich emisní kurs. Akcionáři mohou upsat akcie ve lhůtě 15 (patnácti) dnů, která začne běžet dnem, který bude následovat po dni, kdy bude statutárním ředitelem Společnosti doručena akcionářům informace dle předchozí věty, a to zápisem do listiny upisovatelů v kancelářích Re d group s.r.o. na adrese Radlická 180/50, Smíchov, 150 00 Praha 5. Statutární ředitel po doručení informace akcionářům oznámí akcionářům prostřednictvím e-mailové zprávy datum zahájení upisování akcií. Na jednu dosavadní akcii společnosti o určité jmenovité hodnotě lze upsat následující počet Nových akcií: - na 1 ks akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) lze upsat 18.500 ks Nových akcií; - na 1 ks akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) lze upsat 9.250 ks Nových akcií; - na 1 ks akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) lze upsat 3.700 ks Nových akcií, a - na 1 ks akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 200 Kč (slovy: dvě stě korun českých) lze upsat 37 ks Nových akcií. S využitím přednostního práva lze upsat 370.000 ks (slovy: tři sta sedmdesát tisíc kusů) Nových akcií, tj. kmenových akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých) za emisní kurs, který se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě a bude činit 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých), přičemž akcionář Barry Alexander Cullen má právo upsat celkem 338.217 ks (slovy: tři sta třicet osm tisíc dvě stě sedmnáct kusů) Nových akcií a akcionář Francis Nourse celkem 31.783 ks (slovy: třicet jedna tisíc sedm set osmdesát tři kusů) Nových akcií. Nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, nebudou dále nabídnuty k upsání. Veřejný úpis Nových akcií se nepřipouští. Upisovatelé splatí peněžitým vkladem emisní kurs upsaných Nových akcií až do celkové výše 5.700.000,- Kč (slovy: pět milionů sedm set tisíc korun českých), z čehož na akcionáře Barryho Alexandera Cullena připadá peněžitý vklad ve výši 5.210.370,- Kč (slov y: pět milionů dvě stě deset tisíc tři sta sedmdesát korun českých) a na akcionáře Francise Nourse peněžitý vklad ve výši 489.630,- Kč (slovy: čtyři sta osmdesát devět tisíc šest set třicet korun českých), avšak v případě, že akcionář Francis Nourse neupí še Nové akcie nebo nesplatí emisní kurs upsaných Nových akcií peněžitým vkladem, je akcionář Barry Alexander Cullen oprávněn splatit peněžitým vkladem emisní kurs upsaných Nových akcií až do celkové výše 5.700.000,- Kč (slovy: pět milionů sedm set tisíc k orun českých) a v případě, že akcionář Barry Alexander Cullen neupíše Nové akcie nebo nesplatí emisní kurs upsaných Nových akcií peněžitým vkladem, je akcionář Francis Nourse oprávněn splatit peněžitým vkladem emisní kurs upsaných Nových akcií až do celko vé výše 5.700.000,- Kč (slovy: pět milionů sedm set tisíc korun českých). Emisní kurs zbývajících upsaných Nových akcií až do celkové výše 68.300.000,- Kč (slovy: šedesát osm milionů tři sta tisíc korun českých), z čehož na akcionáře Barryho Alexandera Cu llena připadá vklad ve výši 62.433.030,- Kč (slovy: šedesát dva milionů čtyři sta třicet tři tisíc třicet korun českých) a na akcionáře Francise Nourse připadá vklad ve výši 5.866.970,- Kč (slovy: pět milionů osm set šedesát šest tisíc devět set sedmdesát korun českých), splatí akcionáři započtením svých pohledávek vůči Společnosti (nebo jejich části) proti pohledávkám Společnosti na splacení emisního kursu upsaných Nových akcií. Pohledávka akcionáře Barryho Alexandera Cullena vůči Společnosti z titulu Smlouvy o převodu obchodního podílu uzavřené dne 23.12.2010 mezi Barrym Alexanderem Cullenem jako převodcem a Společností jako nabyvatelem, ve znění pozdějších dodatků, činí ke dni 25.4.2017 153.801.549,76 Kč (slovy: sto padesát tři milionů osm set jeden tisíc pět set čtyřicet devět korun českých a sedmdesát šest haléřů) a jejím vlastníkem je Barry Alexander Cullen. Pohledávka akcionáře Francise Nourse vůči Společnosti z titulu Smlouvy o převodu obchodního podílu uzavřené dne 23.12.2010 mezi Francisem Noursem jako převodcem a Společností jako nabyvatelem, ve znění pozdějších dodatků, činí ke dni 25.4.2017 7.557.954,7 2 Kč (slovy: sedm milionů pět set padesát sedm tisíc devět set padesát čtyři korun českých a sedmdesát dva haléřů) a jejím vlastníkem je Francis Nourse. Splacení upsaných Nových akcií peněžitým vkladem bude provedeno připsáním příslušné částky na účet č. 107-5760140287/0100 vedený u Komerční banka, a.s. bez zbytečného odkladu po upsání Nových akcií, nejpozději však do 10 (deseti) dnů ode dne skončení lhůt y pro upsání Nových akcií. Započtení vzájemných pohledávek bude provedeno uzavřením dohod o započtení v kancelářích Red group s.r.o. na adrese Praha 5 - Smíchov, Radlická 180/50, PSČ 150 00 bez zbytečného odkladu po upsání Nových akcií, nejpozději však do 5 (pěti) dnů ode dne skonč ení lhůty pro upsání Nových akcií. Schvaluje se návrh dohody o započtení, která bude uzavřena mezi Společností a akcionářem Barrym Alexanderem Cullenem, a která tvoří přílohu číslo 1 tohoto notářského zápisu. Schvaluje se návrh dohody o započtení, která bude uzavřena mezi Společností a akcionářem Francisem Noursem, a která tvoří přílohu číslo 2 tohoto notářského zápisu. Bez zbytečného odkladu po zápisu zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku vyzve statutární ředitel akcionáře způsobem určeným ZOK a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady, aby se do 10 (deseti) dnů od doručení výzvy dostavi li k převzetí upsaných Nových akcií. S účinností ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku se stanovy Společnosti mění tak, že se článek 5.1. nahrazuje textem, který zní: Základní kapitál společnosti činí [],- Kč (slovy: [] korun českých) a emisní kurs všech akcií byl plně splacen., přičemž konkrétní výše základního kapitálu bude doplněna statutárním ředitelem Společnosti v závislosti na počtu upsaných akcií; a článek 5.2. se nahrazuje textem, který zní: Základní kapitál společnosti je rozdělen na: - 100 ks (slovy: jedno sto kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých), - 14 ks (slovy: čtrnáct kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), - 2 ks (slovy: dva kusy) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), - 24 ks (slovy: dvacet čtyři kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), a - [] ks (slovy: [] kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých)., přičemž konkrétní počet akcií bude doplněn statutárním ředitelem Společnosti v závislosti na počtu upsaných akcií. 2.6.2017 - 28.7.2017
K veškerým kmenovým akciím společnosti je sjednán zákaz zatížení a zcizení jako věcné právo ve prospěch společnosti MONETA Money Bank, a.s., IČ: 256 72 720, na základě smluv o zřízení zástavního práva k akciím ve společnosti Prospec Nagano a.s., IČ: 282 1 5 974, uzavřených dne 12.4.2017, a to do úplného uspokojení zajištěných dluhů, avšak nejpozději do 31.3.2025. 13.5.2017 - 17.10.2017
K veškerým kmenovým akciím společnosti je sjednán zákaz zatížení a zcizení jako věcné právo ve prospěch Deutsche Pfandbriefbank AG, se sídlem Freisinger Straße 5, 85716 Unterschleißheim, Spoková republika Německo na základě smluv o zřízení zástavního práv a k akciím ve společnosti Prospec Nagano a.s. uzavřených dne 21.12.2016, a to do úplného uspokojení zajištěných dluhů, avšak nejpozději do 10.11.2027. 6.1.2017 - 13.5.2017
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 22.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 22.7.2014 - 11.10.2018
Počet členů správní rady: 1 22.7.2014 - 11.10.2018
Společnost GLENSHEE HOLDINGS a.s. byla sloučena se zanikající společností Prospec RGI s.r.o., se sídlem Praha 2, Nové Město, Svobodova 1961/1, PSČ 128 00, IČ: 24130931. Na společnost GLENSHEE HOLDINGS a.s. přešlo jmění zanikající společnosti Prospec RGI s.r.o. 31.12.2011

Aktuální kontaktní údaje Prospec Nagano a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 28215974
Obchodní firma: Prospec Nagano a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 10
Vznik první živnosti: 1.2.2012
Celkový počet živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 28215974
Firma: Prospec Nagano a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 2
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 18.12.2007

Kontakty na Prospec Nagano a.s. IČO: 28215974

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: U plynárny 1533/73 , Praha 101 00 11.10.2018
Sídlo: Svobodova 1961 , 128 00 Praha 2 Česká republika
29.12.2008 - 29.12.2008
Sídlo: Svobodova 1961/1 , Praha 128 00 29.12.2008 - 11.10.2018
Sídlo: Lumírova 102/27 , Praha 128 00 18.12.2007 - 29.12.2008

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Svobodova 1961/1, Praha 128 00

Obory činností Prospec Nagano a.s. IČO: 28215974

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 8.3.2013
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb, zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor 18.12.2007 - 22.7.2014

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 22.7.2014

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.2.2012
Zánik oprávnění: 17.12.2019

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Nespecializovaný velkoobchod
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení

Vedení firmy Prospec Nagano a.s. IČO: 28215974

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně. 11.10.2018
Za společnost jedná statutární ředitel samostatně. 22.7.2014 - 11.10.2018
Za společnost jedná předseda nebo místopředseda samostatně. 18.12.2007 - 22.7.2014
Jméno: Petr Beneš 11.10.2018
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 11.10.2018
Ve funkci: od 11.10.2018
Adresa: Nad lesním divadlem 1113/18, Praha 142 00
Jméno: Radoslav Rachač 11.10.2018
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 11.10.2018
Adresa: Berlínská 1491/9, Praha 102 00
Jméno: Francis Nourse 18.12.2007 - 18.12.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 18.12.2007
Ve funkci: od 18.12.2007
Adresa: Malá Michnovka 1122/1, Praha 152 00
Jméno: Barry Alexander Cullen 18.12.2007 - 29.12.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 18.12.2007
Ve funkci: od 18.12.2007
Adresa: Lumírova 102/27, Praha 128 00
Jméno: Colin Glover 18.12.2007 - 29.12.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.12.2007 do 11.11.2010
Ve funkci: od 18.12.2007 do 11.11.2010
Adresa: Pod Křížkem 151, Horní Bezděkov 273 51
Jméno: Francis Nourse 18.12.2007 - 10.2.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 18.12.2007 do 12.1.2012
Ve funkci: od 18.12.2007 do 12.1.2012
Adresa: Malá Michnovka 1122/1, Praha 152 00
Jméno: Richard Henry Stewart Ness 29.12.2010 - 10.2.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.11.2010
Adresa: Na Parukářce 2771/1, Praha 130 00
Jméno: Richard Henry Stewart Ness 10.2.2012 - 10.2.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 11.11.2010
Ve funkci: od 12.1.2012
Adresa: Na Parukářce 2771/1, Praha 130 00
Jméno: Barry Alexander Cullen 29.12.2008 - 8.3.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 18.12.2007 do 12.12.2012
Ve funkci: od 18.12.2007 do 12.12.2012
Adresa: Na Hřebenkách 2782/96, Praha 150 00
Jméno: Ian Fanthorpe 10.2.2012 - 8.3.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.1.2012 do 22.7.2014
Adresa: Na Děkance 2109/1, Praha 128 00
Jméno: Richard Henry Stewart Ness 10.2.2012 - 22.7.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 11.11.2010 do 22.7.2014
Ve funkci: od 12.1.2012 do 22.7.2014
Adresa: Na hvězdárně 410/10, Praha 159 00
Jméno: Iain Fanthorpe 8.3.2013 - 22.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.1.2012 do 22.7.2014
Adresa: Na Děkance 2109/1, Praha 128 00
Jméno: Richard Henry Stewart Ness 22.7.2014 - 11.10.2018
Funkce: statutární ředitel
Ve funkci: od 22.7.2014
Adresa: Na hvězdárně 410/10, Praha 159 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Alan Španvirt 11.10.2018
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 11.10.2018
Ve funkci: od 11.10.2018
Adresa: Švédská 1010/15, Praha 150 00
Jméno: Zdenka Kabátová 18.12.2007 - 25.6.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.12.2007
Ve funkci: od 18.12.2007
Adresa: Londýnská 556/6, Praha 120 00
Jméno: Richard Henry Stewart Hess 18.12.2007 - 29.12.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.12.2007 do 11.11.2010
Ve funkci: od 18.12.2007 do 11.11.2010
Adresa: Na Parukářce 2771/1, Praha 130 00
Jméno: Ivana Šeráková 18.12.2007 - 29.12.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.12.2007 do 11.11.2010
Ve funkci: od 18.12.2007 do 11.11.2010
Adresa: Družstevní , 277 11 Neratovice Česká republika
Jméno: Zdeňka Kabátková 25.6.2009 - 29.12.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.12.2007 do 11.11.2010
Ve funkci: od 18.12.2007 do 11.11.2010
Adresa: Londýnská 556/6, Praha 120 00
Jméno: Ing. Libuše Šubová 29.12.2010 - 10.2.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 11.11.2010 do 12.1.2012
Ve funkci: od 12.11.2010 do 12.1.2012
Adresa: Jičínská 1617/31, Praha 130 00
Jméno: Ivana Růžičková 29.12.2010 - 22.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.11.2010
Adresa: Luční 269, Neratovice 277 11
Jméno: Gabriela Gergičová 29.12.2010 - 22.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.11.2010
Adresa: Adamovská 801 1, 140 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: Yvetta Nekvasilová 10.2.2012 - 22.7.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 12.1.2012
Ve funkci: od 12.1.2012
Adresa: V dolích 310, Černošice 252 28

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Iain James Fanthorpe 22.7.2014 - 13.3.2015
Adresa: Na Děkance 2109/1, Praha 128 00

Vlastníci firmy Prospec Nagano a.s. IČO: 28215974

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 76 000 000 Kč 100% 28.7.2017
zakladni 2 000 000 Kč 100% 18.12.2007 - 28.7.2017

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 200 Kč 370 100 28.7.2017
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 24 21.12.2010
Kmenové akcie na jméno 200 Kč 100 21.12.2010 - 28.7.2017
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 14 18.12.2007
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 2 18.12.2007
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 25 18.12.2007 - 21.12.2010

Sbírka Listin Prospec Nagano a.s. IČO: 28215974

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 13490/SL 36 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 12.6.2014 19.12.2014 8.1.2015 5
B 13490/SL 35 účetní závěrka [2013] příloha Městský soud v Praze 31.12.2013 19.12.2014 8.1.2015 16
B 13490/SL 34 výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 19.12.2014 8.1.2015 11
B 13490/SL 33 ostatní zápis VH Městský soud v Praze 12.6.2014 19.12.2014 7.1.2015 5
B 13490/SL 32 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 19.12.2014 7.1.2015 7
B 13490/SL 31 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 377/2014 Městský soud v Praze 12.6.2014 18.7.2014 15.8.2014 46
B 13490/SL 30 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 15.1.2014 22.1.2014 34
B 13490/SL 29 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 14.11.2013 20.11.2013 34
B 13490/SL 28 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 16.10.2013 14.11.2013 20.11.2013 7
B 13490/SL 27 notářský zápis NZ 378/2013 Městský soud v Praze 23.1.2013 5.3.2013 27.3.2013 8
B 13490/SL 26 ostatní zápis z valné hromady Městský soud v Praze 28.11.2012 5.3.2013 27.3.2013 6
B 13490/SL 24 ostatní zápis z řádné VH Městský soud v Praze 28.11.2012 19.12.2012 9.1.2013 6
B 13490/SL 23 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 27.7.2012 8.8.2012 33
B 13490/SL 22 ostatní - zápis představenstva Městský soud v Praze 12.1.2012 23.3.2012 2
B 13490/SL 21 ostatní - zápis mimoř. VH Městský soud v Praze 12.1.2012 23.3.2012 6
B 13490/SL 20 účetní závěrka, zpráva auditora k 31.7.2011 Městský soud v Praze 31.7.2011 16.1.2012 15
B 13490/SL 19 účetní závěrka, zpráva auditora k 1.8.2011 -zah. rozvaha Městský soud v Praze 1.8.2011 16.1.2012 14
B 13490/SL 18 notářský zápis NZ 183/11 - projekt fúze Městský soud v Praze 15.11.2011 16.1.2012 16
B 13490/SL 17 zpráva o vztazích r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 20.12.2011 5.1.2012 6
B 13490/SL 16 účetní závěrka r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 20.12.2011 5.1.2012 12
B 13490/SL 15 ostatní - zápis VH Městský soud v Praze 28.6.2011 20.12.2011 5.1.2012 3
B 13490/SL 14 ostatní - plná moc Městský soud v Praze 15.7.2011 29.9.2011 30.9.2011 4
B 13490/SL 12 ostatní - projekt fúze sloučením Městský soud v Praze 29.9.2011 30.9.2011 8
B 13490/SL 11 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 29.6.2010 3.2.2011 7.2.2011 3
B 13490/SL 10 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 30.6.2009 3.2.2011 7.2.2011 3
B 13490/SL 9 zpráva o vztazích -r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 3.2.2011 4.2.2011 5
B 13490/SL 8 účetní závěrka r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 3.2.2011 4.2.2011 12
B 13490/SL 7 zpráva o vztazích -r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 3.2.2011 4.2.2011 5
B 13490/SL 6 účetní závěrka r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 3.2.2011 4.2.2011 12
B 13490/SL 3 notářský zápis NZ 1052/2010 Městský soud v Praze 11.11.2010 14.12.2010 12.1.2011 12
B 13490/SL 2 notářský zápis NZ 1175/2010 Městský soud v Praze 9.12.2010 14.12.2010 12.1.2011 16
B 13490/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 434/2007 Městský soud v Praze 13.12.2007 18.2.2008 19.2.2008 42

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Prospec Nagano a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Prospec Nagano a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.