Pražská teplárenská Holding a.s. Praha 7 IČO: 26416808

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Pražská teplárenská Holding a.s., která sídlí v obci Praha 7 a bylo jí přiděleno IČO 26416808.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Pražská teplárenská Holding a.s. se sídlem v obci Praha 7 byla založena v roce 2000. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 19 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a činnost ekonomických a organizačních poradců .

Základní údaje o Pražská teplárenská Holding a.s. IČO: 26416808

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 7.12.2000
Spisová značka: B 6889
IČO: 26416808
Obchodní firma: Pražská teplárenská Holding a.s.
Právní forma: Akciová společnost 7.12.2000
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 7.12.2000
Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 22.1.2019 o snížení základního kapitálu společnosti takto: a) Důvody a účel navrhovaného snížení základního kapitálu: Důvodem a účelem snížení základního kapitálu je optimalizace základního kapitálu společnosti a záměr vyplacení celé částky odpovídající snížení základního kapitálu akcionáři společnosti. b) Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 1.935.675.802,40 Kč (slovy: jedna miliarda devět set třicet pět milionů šest set sedmdesát pět tisíc osm set dva korun českých čtyřicet haléřů) z původní výše 1.937.691.000,- Kč (slovy: jedna miliarda devět set třicet sedm milionů šest set devadesát jedna tisíc korun českých) na novou výši 2.015.197,60 Kč (slovy: dva miliony patnáct tisíc jedno sto devadesát sedm korun českých šedesát haléřů). c) Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: Vzhledem ke skutečnosti, že společnost nemá ve svém majetku žádné vlastní akcie bude snížení základního kapitálu provedeno snížením jmenovité hodnoty jednotlivých akcií společnosti tak, že současná jmenovitá hodnota každé akcie se sníží z 1.000,- Kč (slov y: jednoho tisíce korun českých) na novou jmenovitou hodnotu 1,04 Kč (slovy: jedna koruna česká čtyři haléře) na jednu akcii, tj. po snížení základního kapitálu bude základní kapitál ve výši 2.015.197,60 Kč (slovy: dva miliony patnáct tisíc jedno sto deva desát sedm korun českých šedesát haléřů) rozvržen na 1.937.691 (slovy: jeden milion devět set třicet sedm tisíc šest set devadesát jedna) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1,04 Kč (slovy: jedna koruna česká čtyři haléře) a mají cí listinnou podobu. Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno jejich výměnou za akcie o nižší jmenovité hodnotě. d) Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka ve výši 1.935.675.802,40 Kč (slovy: jedna miliarda devět set třicet pět milionů šest set sedmdesát pět tisíc osm set dva korun českých čtyřicet haléřů) odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu bude vyplacena jedinému akcionáři společ nosti. e) Lhůta k předložení listinných akcií: Členové představenstva společnosti bez zbytečného odkladu po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzvou způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře společnosti k předložení akcií za účelem její výměny za akcii o nižší jmenovité hodnotě. Lhůta pro předložení akcií akcionářem společnosti za účelem její výměny za akcii o nižší jmenovité hodnotě činí 60 (slovy: šedesát) kalendářních dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a mís tem k předložení akcie je adresa sídla společnosti Pražská teplárenská Holding a.s., tj. Praha 7, Partyzánská 1, PSČ 17000. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejího předložení vykonávat akcionářská práva s ní spojená a představenstvo uplatní postup podle § 537 až 541 zákona o obchodních korporacích. 22.1.2019
Změna stanov dne 19. 12. 2017. 30.1.2018
Změna stanov dne 4. 11. 2016. 26.1.2017
Změna stanov dne 12. 6. 2015. 7.8.2015
Změna stanov dne 13.6.2014. 20.12.2014
1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 1.936.691.000,-Kč (slovy: jednamiliardadevětsettřicetšestmilionůšestsetdevadesátjednatisíc korun českých). Upisování nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno formou úpisu nových akcií. Důvodem zvýšení základního kapitálu je naplnění účelu společnosti, a to získání podílu ve společnosti Pražská teplárenská a.s. 11.2.2002 - 3.4.2002
2. Předmětem úpisu bude: 1.936.691 akcií o jmenovité hodnotě á 1.000,-Kč. Jde o neregistrované kmenové akcie na jméno, jež budou vydány v zaknihované podobě. 11.2.2002 - 3.4.2002
3. Úpis všech akcií bude proveden pouze na základě dohody všech akcionářů uzavřené v sídle advokátní kanceláře Linklaters, v.o.s., 117 19 Praha 1, Na Příkopě 19, ve smyslu ustanovení § 205 obchodního zákoníku. Akcionáři se v této dohodě vzdají přednostního práva. Rozsah účasti jednotlivých akcionářů na zvýšení základního kapitálu bude určen touto dohodou. 11.2.2002 - 3.4.2002
4. Akcie budou upsány ve lhůtě dvou měsíců od doručení sdělení představenstva o nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byl povolen zápis rozhodnutí této valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a sice formou dohody všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku. Představenstvo neprodleně oznámí akcionářům formou doporučeného dopisu nebo faxu den nabytí právní moci rozhodnutí o zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Den doručení sdělení představenstva o nabytí právní moci rozhodnutí bude počátkem lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva, tedy počátkem lhůlty pro uzavření dohody všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku. Dohoda akcionářů může být uzavřena již před nabytím právní moci rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku podle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, v takovém případě bude lhůta pro uzavření dohody všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku činit 15 dní ode dne podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo oznámí akcionářům den podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v den podání návrhu na zápis usnesení do obchodního rejstříku. Oznámení představenstvo zašle akcionářům faxem, a to Hlavnímu městu Praze na číslo faxu 2328613 a společnosti GESO Beteiligungs - und Beratungs-Aktiengesellschaft na číslo faxu 0049 - 351-4685839, odeslání oznámení faxem potvrdí akcinoářům také odesláním doporučeného dopisu. Od oznámení o podání návrhu 11.2.2002 - 3.4.2002
5. Emisní kurz upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. 11.2.2002 - 3.4.2002
6. Úpis 1.936.691 akcií o jmenovité hodnotě á 1.000,-Kč bude proveden nepeněžitými vklady, které spočívají v : 1.958.071 kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě á 1.000,-Kč, v zaknihované podobě ISIN:CS 0008439659, vydaných obchodní společností Pražská teplárenská a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 7, PSČ 170 00, IČ:45273600, které byly oceněny: společným posudkem zpracovaným dne 28.5.2001 dvěma znalci nezávislými na společnosti, a to znaleckým ústavem BEWERT se sídlem Praha 6, K Matěji 4, PSČ 160 00, zapsaným podle ustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 36/1967 Sb. a ustanovení § 6 odst. 1 vyhl. č. 37/1967 Sb. do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika a stavebnictví, pod č.j. Be/Zn/28-02/05/2001, a panem Ing. Václavem Zvěřinou, CSc., bytem Praha 1, Skořepka 7, jmenovaným předsedou Městského soudu v Praze pod č.j. Spr. 1220/91 ze dne 1.12.1992 pro základní obor ekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí, pod Č.z.d.: 658-58/2001, jmenovanými usnesením Městského soudu v Praze pod č.j. Nc 4105/2001-4 ze dne 15.5.2001, na hodnotu 1.187,-Kč na jednu akcii společnosti Pražská teplárenská a.s., tzn. celkem dle tohoto společného znaleckého posudku po zaokrouhlení směrem dolů 2.324.230.000,-Kč (slovy: dvěmiliardytřistadvacetmilionůdvěstětřicettisíc korun českých). 11.2.2002 - 3.4.2002
7. Tato mimořádná valná hromada schvaluje pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti o 1.936.691.000,-Kč (slovy: jednamiliardadevěttřicetšestmilionůšestsetdevadesátjednatisíc korun českých) výši ocenění nepeněžitých vkladů, které spočívají v 1.958.071 kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě á 1.000,-Kč v zaknihované podobě ISIN: CS 0008439659, vydaných společností Pražská teplárenská a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 7, PSČ 170 00, IČ: 45273600, na částku 2.324.230.000,-Kč, která je určena společným posudkem zpracovaným dne 28.5.2001 dvěma znalci nezávislými na společnosti, a to znaleckým ústavem BEWERT se sídlem Praha 6, K Matěji 4, PSČ 160 00, zapsaným podle ustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 36/1967 Sb. a ustaanovení § 6 odst. 1 vyhl. č. 37/1967 Sb. do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika a stavebnictví, pod č.j. Be/Zn/28-02/05/2001, a panem Ing. Václavem Zvěřinou, CSc., bytem Praha 1, Skořepka 7, jmenovaným předsedou Městského soudu v Praze pod č.j. Spr. 1220/91 ze dne 1.12.1992 pro základní obor ekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí, pod Č.z.d.: 658-58/2001, jmenovanými usnesením Městského soudu v Praze pod č.j. Nc 4105/2001 -4 ze dne 15.5.2001, kterým bylo oceněno předmětných 1.958.071 akcií, po uvedeném zaokrouhlení směrem dolů, na 2.324.230.000,-Kč (slovy: dvěmiliardytřistadvacetčtyřimilionůdvěstětřicettisíc korun českých).   8. Místem upisování akcií, tedy místem podpisu dohody všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku, je sídlo advokátní kanceláře LInklaters, v.o.s 117 19 Praha 1, Na Příkopě 19.   9. Po provedení úpisu, respektive, po uzavření dohody všech akcionářů ve smyslu § 205 obchodního zákoníku, musí být nepeněžité vklady převedeny formou písemné smlouvy o vkladu mezi upisovatelem a společností. Nepeněžité vklady budou splaceny převodem nepeněžitých vkladů na účet cenných papírů společnosti ve Středisku cenných papírů. Lhůtta pro splacení nepeněžitých vkladů činí 30 (třicet) dnů od upsání akcií, respektive od nabytí účinnosti dohody všech akcionářů ve smyslu ustanovení § 205 obchodního zákoníku. 11.2.2002 - 3.4.2002
10. Rozdíl mezi hodnotou upsaných akcií ve výši 1.936.691.000,-Kč (slovy: jednamiliardadevětsettřicetšestmilionůšestsetdevadesátjednatisíc korun českých) a hodnotou nepeněžitých vkladů ve výši 2.324.230.000,-Kč (slovy: dvěmiliardytřistadvacetčtyřimilionůdvěstětřicettisíc korun českých) tvoří přípatek, který je určený k naplnění rezervního fondu. Celková hodnota jednorázového naplnění rezervního fodnu společnosti činí 387.539.000 Kč (slovy: třistaosmdesátsedmilionůpětsettřicetdevěttisíc korun českých). 11.2.2002 - 3.4.2002

Aktuální kontaktní údaje Pražská teplárenská Holding a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 26416808
Obchodní firma: Pražská teplárenská Holding a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 7
Vznik první živnosti: 7.12.2000
Celkový počet živností: 2
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 26416808
Firma: Pražská teplárenská Holding a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 7
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz veřejné
Datum vzniku: 7.12.2000

Kontakty na Pražská teplárenská Holding a.s. IČO: 26416808

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Partyzánská 1 , 170 00 Praha 7 Česká republika
9.1.2002
Sídlo: Partyzánská 1/7 , Praha 170 00 7.12.2000 - 9.1.2002

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Partyzánská 1 NEOAD, Praha 7 170 00

Obory činností Pražská teplárenská Holding a.s. IČO: 26416808

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 14.6.2010
spravování majetkových účastí právnických osob 7.12.2000
činnost ekonomických a organizačních poradců 7.12.2000 - 14.6.2010

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • činnost ekonomických a organizačních poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 7.12.2000

Živnost č. 2 činnost ekonomických a organizačních poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.12.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Poradenství v oblasti řízení

Vedení firmy Pražská teplárenská Holding a.s. IČO: 26416808

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Členové představenstva můžou zastupovat společnost ve všech záležitostech, a to tak, že za společnost jednají navenek vždy dva členové představenstva společně. 30.1.2018
Za společnost jednají vždy tři členové představenstva společně. Osoby oprávněné jednat za společnost podepisují tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. 7.12.2000 - 30.1.2018
Jméno: Mgr. Petr Sekanina 13.3.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.12.2014
Adresa: Budějovická 351/16, Praha 140 00
Jméno: Mgr. Marek Spurný 30.1.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 14.8.2015
Ve funkci: od 20.12.2017
Adresa: Nová 914, Průhonice 252 43
Jméno: Radovan Šteiner 7.12.2000 - 9.1.2002
Funkce: člen
Ve funkci: od 7.12.2000
Adresa: Střelničná 1680/8, Praha 182 00
Jméno: Radovan Šteiner 9.1.2002 - 10.4.2002
Funkce: Předseda
Trvání členství: od 12.2.2001
Ve funkci: od 7.12.2000
Adresa: Střelničná 1680/8, Praha 182 00
Jméno: JUDr. Jan Obst 7.12.2000 - 9.12.2002
Funkce: člen
Ve funkci: od 7.12.2000 do 22.5.2002
Adresa: Běhounkova 2309/17, Praha 158 00
Jméno: Radovan Šteiner 10.4.2002 - 6.1.2004
Funkce: Předseda
Trvání členství: od 7.12.2000 do 14.4.2003
Ve funkci: od 12.2.2001 do 14.4.2003
Adresa: Střelničná 1680/8, Praha 182 00
Jméno: Jan Smetana 9.12.2002 - 6.1.2004
Ve funkci: od 22.5.2002 do 14.4.2003
Adresa: Grafická 446/26, Praha 150 00
Jméno: Dr. Christof Regelmann 7.12.2000 - 16.4.2004
Funkce: člen
Ve funkci: od 7.12.2000 do 10.10.2003
Adresa: Spolková republika Německo
Nicodestrasse 2, D-01465 Langebrück
Jméno: Mgr. Jan Choděra 6.1.2004 - 28.11.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 14.4.2003
Adresa: Doudova 545/9, Praha 147 00
Jméno: Ing. Ladislav Vinický 7.12.2000 - 3.3.2008
Funkce: člen
Trvání členství: do 7.12.2005
Ve funkci: od 7.12.2000 do 7.3.2006
Adresa: Lihovarská 1270/11, Praha 190 00
Jméno: JUDr. Tomáš Vavřinec 6.1.2004 - 28.5.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 14.4.2003 do 23.4.2008
Adresa: Havanská 450/4, Praha 170 00
Jméno: Mgr. Jan Choděra 28.11.2007 - 28.5.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 14.4.2003 do 23.4.2008
Adresa: Doudova 545/9, Praha 147 00
Jméno: Franz Josef Retzer 16.4.2004 - 17.12.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 10.10.2003 do 10.10.2008
Adresa: Spolková republika Německo
Lange Str. 16, 924 21 Schwandorf
Jméno: Franz Josef Retzer 17.12.2008 - 5.3.2009
Funkce: člen
Trvání členství: od 11.10.2008 do 8.12.2008
Ve funkci: od 11.10.2008 do 8.12.2008
Adresa: Spolková republika Německo
Lange Str. 16, 924 21 Schwandorf
Jméno: Ing. Ladislav Vinický 3.3.2008 - 14.6.2010
Funkce: člen
Trvání členství: od 12.12.2007 do 26.5.2010
Ve funkci: od 12.12.2007 do 26.5.2010
Adresa: Lihovarská 1270/11, Praha 190 00
Jméno: Axel Limberg 5.3.2009 - 16.12.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.12.2008 do 23.9.2010
Ve funkci: od 9.12.2008 do 23.9.2010
Adresa: Wolfslach 10 , 752 03 Königsbach - Stein Spolková republika Německo
Jméno: JUDr. Tomáš Vavřinec 28.5.2008 - 12.8.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.4.2008 do 30.6.2011
Ve funkci: od 22.5.2008 do 30.6.2011
Adresa: Havanská 450/4, Praha 170 00
Jméno: Tomáš Chvála 28.5.2008 - 12.8.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.4.2008 do 30.6.2011
Adresa: Čimická 767/92, Praha 181 00
Jméno: Ing. René Pekárek CSc. 12.8.2011 - 23.4.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2011 do 29.2.2012
Adresa: Na čihadle 839/4, Praha 160 00
Jméno: Mgr. Milan Mikunda 12.8.2011 - 4.11.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2011 do 2.9.2013
Ve funkci: od 14.7.2011 do 2.9.2013
Adresa: Za dvorem 1863/1, Praha 142 00
Jméno: Mgr. Marek Spurný 16.12.2010 - 30.1.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.9.2010
Adresa: Nová 914, Průhonice 252 43
Jméno: Mgr. Hana Krejčí Ph.D. 16.12.2010 - 13.3.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.9.2010 do 19.12.2014
Adresa: Starosuchdolská 61/11, Praha 165 00
Jméno: Ing. Miroslav Vlček CSc. 23.4.2012 - 13.5.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.3.2012 do 25.3.2015
Adresa: Budčická 94, Praha 190 16
Jméno: Radmila Kleslová 4.11.2013 - 13.5.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 3.9.2013 do 25.3.2015
Ve funkci: od 25.9.2013 do 25.3.2015
Adresa: Gutova 3317/15, Praha 100 00
Jméno: JUDr. Petr Novotný 13.5.2015 - 7.8.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.3.2015
Adresa: Římská 2135/45, Praha 120 00
Jméno: Mgr. Marek Spurný 30.1.2014 - 11.12.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.9.2010 do 14.8.2015
Adresa: Nová 914, Průhonice 252 43
Jméno: Ing. Jiří Karvánek LL.M. 13.5.2015 - 30.1.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.3.2015 do 19.12.2017
Ve funkci: do 19.12.2017
Adresa: Lysolajské údolí 56/48, Praha 165 00
Jméno: JUDr. Petr Novotný 7.8.2015 - 30.1.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 26.3.2015 do 19.12.2017
Ve funkci: od 11.5.2015 do 19.12.2017
Adresa: Římská 2135/45, Praha 120 00
Jméno: Mgr. Marek Spurný 11.12.2015 - 30.1.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.8.2015
Ve funkci: do 19.12.2017
Adresa: Nová 914, Průhonice 252 43

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: William Price 10.8.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.5.2017
Ve funkci: od 12.5.2017
Adresa: Ropemaker Street 28 , Londýn Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Jméno: Mgr. Jan Stříteský 7.4.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.12.2014
Adresa: Na Ořechovce 737/61, Praha 162 00
Jméno: Mgr. Pavel Horský 22.9.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2017
Ve funkci: od 29.6.2017
Adresa: Na Míčánce 2642/4, Praha 160 00
Jméno: Ing. Petr Bratský 7.12.2000 - 19.3.2003
Ve funkci: od 7.12.2000 do 7.10.2002
Adresa: Amforová 1894/26, Praha 155 00
Jméno: Hans Otto Röth Dat.nar. 10.1.1946 7.12.2000 - 19.3.2003
Ve funkci: od 7.12.2000 do 11.9.2002
Adresa: Spolková republika Německo
PingelshägerStrasse 42, D-19057 Schwerin
Jméno: Ing. Petr Švec 7.12.2000 - 6.1.2004
Ve funkci: od 7.12.2000 do 14.4.2003
Adresa: Pod Čimickým hájem 180/7, Praha 181 00
Jméno: Ing. Petr Seidl 28.11.2001 - 6.1.2004
Funkce: člen
Ve funkci: od 1.6.2001 do 14.4.2003
Adresa: Kouřimská 2347/24, Praha 130 00
Jméno: Jiří Hladík 19.3.2003 - 6.1.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 7.10.2002 do 14.4.2003
Adresa: V jezevčinách 699, Praha 190 14
Jméno: Siegmund Messmer 7.12.2000 - 16.4.2004
Ve funkci: od 7.12.2000 do 10.10.2003
Adresa: Spolková republika Německo
August-Bebel-Strasse 25, D-01219 Dresden
Jméno: Andrea Ohm 28.11.2001 - 16.4.2004
Ve funkci: od 1.6.2001 do 10.10.2003
Adresa: Spolková republika Německo
01458 Ottendorf-Okrilla, Radeberger Str. 56a, Spolková republika Německo
Jméno: Hermann Lüschen 19.3.2003 - 12.11.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 11.9.2002 do 21.4.2004
Adresa: Spolková republika Německo
Mahlerstrasse 50, 70376 Stuttgart
Jméno: Erik Ivo Becker 16.4.2004 - 12.5.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 10.10.2003 do 28.12.2004
Adresa: Spolková republika Německo
Kriegsstrasse 82, 761 33 Karlsruhe
Jméno: Prof. Ing. Gustav Šebor CSc. 6.1.2004 - 28.11.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 14.4.2003 do 28.6.2007
Ve funkci: do 28.6.2007
Adresa: Podolské nábřeží 46/20, Praha 147 00
Jméno: Mgr. Bohumil Černý 6.1.2004 - 28.11.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 14.4.2003 do 28.6.2007
Ve funkci: do 28.6.2007
Adresa: Na Mlejnku 967/34, Praha 147 00
Jméno: Mgr. Hana Halová 6.1.2004 - 28.11.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 14.4.2003 do 28.6.2007
Ve funkci: do 28.6.2007
Adresa: Kamýcká 864/113, Praha 165 00
Jméno: Torsten Uwe Hauck 16.4.2004 - 3.3.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 10.10.2003 do 10.10.2007
Adresa: Spolková republika Německo
Mühlgewannweg 18, 685 26 Ladenburg
Jméno: Volker Klaus Häussermann 12.5.2005 - 3.3.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.12.2004 do 12.12.2007
Adresa: Spolková republika Německo
Schwarzwaldstr. 28, 761 37 Karlsruhe
Jméno: Ing. Milan Richter 28.11.2007 - 3.3.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2007 do 12.12.2007
Ve funkci: od 28.6.2007 do 12.12.2007
Adresa: Na stezce 489/6, Praha 100 00
Jméno: JUDr. Petr Hulínský 28.11.2007 - 3.3.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2007 do 12.12.2007
Ve funkci: od 28.6.2007 do 12.12.2007
Adresa: Kolovratská 58/1, Praha 100 00
Jméno: Uwe Benkendorff 12.11.2004 - 28.5.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.4.2004 do 23.4.2008
Adresa: Pod Děvínem 2104/14, Praha 150 00
Jméno: Ing. Martin Sedeke 28.11.2007 - 28.5.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2007 do 23.4.2008
Ve funkci: od 28.6.2007 do 23.4.2008
Adresa: Metodějova 1467/5, Praha 149 00
Jméno: Torsten Uwe Hauck 3.3.2008 - 28.5.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 12.12.2007
Adresa: Spolková republika Německo
Mühlgewannweg 18, 685 26 Ladenburg
Jméno: Bohumil Zoufalík 3.3.2008 - 17.12.2008
Trvání členství: od 12.12.2007
Adresa: Záběhlická 158/67, Praha 106 00
Jméno: Bohumil Zoufalík 17.12.2008 - 17.12.2008
Trvání členství: od 12.12.2007
Adresa: Záběhlická 158/67, Praha 106 00
Jméno: Hermann Lüschen 3.3.2008 - 16.12.2010
Trvání členství: od 12.12.2007 do 23.9.2010
Adresa: Mahlestrasse 50 , 703 76 Stuttgart Spolková republika Německo
Jméno: Uwe Benkendorff 28.5.2008 - 16.12.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.4.2008 do 23.9.2010
Adresa: Pod Děvínem 2104/14, Praha 150 00
Jméno: Torsten Uwe Hauck 28.5.2008 - 16.12.2010
Funkce: člen
Trvání členství: od 12.12.2007 do 23.9.2010
Adresa: Spolková republika Německo
Ammelwiesenweg 2, 69245 Bammental
Jméno: Daniel Hodek 3.3.2008 - 12.8.2011
Trvání členství: od 12.12.2007
Adresa: Senovážné náměstí 1985/11, Praha 110 00
Jméno: Mgr. Andrea Hogenová DiS 28.5.2008 - 12.8.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.4.2008 do 30.6.2011
Adresa: Ravennská 320, Praha 109 00
Jméno: Bohumil Zoufalík 17.12.2008 - 12.8.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 12.12.2007
Adresa: Záběhlická 158/67, Praha 106 00
Jméno: Bohumil Zoufalík 12.8.2011 - 23.4.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2011 do 29.2.2012
Adresa: Jahodová 2706/119, Praha 106 00
Jméno: Daniel Hodek 12.8.2011 - 23.4.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2011 do 29.2.2012
Ve funkci: od 14.7.2011 do 29.2.2012
Adresa: Senovážné náměstí 1985/11, Praha 110 00
Jméno: Mgr. Albert Kubišta 23.4.2012 - 17.7.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.3.2012
Adresa: Na Kozačce 1272/12, Praha 120 00
Jméno: Ing. František Čupr 16.12.2010 - 7.8.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.9.2010 do 2.9.2013
Adresa: Vlárská 1239/1, Brno 627 00
Jméno: Dušan Svoboda 16.12.2010 - 25.9.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.9.2010
Adresa: Gorkého 84/41, Brno 602 00
Jméno: Mgr. Petr Bříza 12.8.2011 - 2.10.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2011
Adresa: Štefánikova 250/6, Praha 150 00
Jméno: Mgr. Ing. Jiří Nováček LL.M. 16.12.2010 - 6.10.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.9.2010
Adresa: Červená Skála 325, Husinec 250 68
Jméno: Ing. František Čupr 7.8.2013 - 4.11.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.9.2010 do 2.9.2013
Adresa: Valečovská 847/8, Praha 190 00
Jméno: Pavel Horský 4.11.2013 - 4.11.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.10.2013
Adresa: Hanzelkova 2655/21, Praha 160 00
Jméno: Dušan Svoboda 25.9.2013 - 20.12.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.9.2010 do 24.9.2014
Adresa: Gorkého 84/41, Brno 602 00
Jméno: Mgr. Ing. Jiří Nováček LL.M. 6.10.2013 - 20.12.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.9.2010 do 24.9.2014
Adresa: Na Kampě 514/9, Praha 118 00
Jméno: MUDr. Zuzana Bonhomme Hankeová 23.4.2012 - 13.5.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.3.2012 do 25.3.2015
Adresa: Koněvova 2460/249, Praha 130 00
Jméno: Mgr. Albert Kubišta 17.7.2012 - 13.5.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.3.2012 do 25.3.2015
Ve funkci: od 31.5.2012 do 25.3.2015
Adresa: Na Kozačce 1272/12, Praha 120 00
Jméno: Mgr. Petr Bříza 2.10.2013 - 13.5.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2011 do 25.3.2015
Adresa: Štefánikova 250/6, Praha 150 00
Jméno: Bc. Libor Hadrava 13.5.2015 - 12.6.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.3.2015
Adresa: Svitákova 2775/1, Praha 155 00
Jméno: Ing. Vladimír Novák 13.5.2015 - 12.6.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.3.2015
Adresa: Nučická 1744/5, Praha 100 00
Jméno: Bc. Libor Hadrava 12.6.2015 - 7.8.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.3.2015
Adresa: Svitákova 2775/1, Praha 155 00
Jméno: Mgr. Jan Stříteský 13.3.2015 - 27.8.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.12.2014
Adresa: Sečská 1962/18, Praha 100 00
Jméno: Bc. Libor Hadrava 7.8.2015 - 26.1.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.3.2015 do 4.11.2016
Ve funkci: od 20.5.2015 do 4.11.2016
Adresa: Svitákova 2775/1, Praha 155 00
Jméno: Radomír Nepil 26.1.2017 - 22.3.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.11.2016 do 17.2.2017
Ve funkci: od 5.11.2016 do 17.2.2017
Adresa: Světova 1041/9, Praha 180 00
Jméno: Ing. Dušan Svoboda 13.3.2015 - 10.8.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.12.2014 do 11.5.2017
Adresa: Gorkého 84/41, Brno 602 00
Jméno: Robert Králíček 13.5.2015 - 10.8.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.3.2015
Adresa: Vnoučkova 521/2, Praha 142 00
Jméno: Pavel Horský 4.11.2013 - 2.11.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.9.2013 do 28.6.2017
Adresa: Hanzelkova 2655/21, Praha 160 00
Jméno: Ing. Vladimír Novák 12.6.2015 - 30.1.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.3.2015 do 18.12.2017
Ve funkci: do 18.12.2017
Adresa: Nučická 1744/5, Praha 100 00
Jméno: Ing. arch. Martin Polách 22.3.2017 - 30.1.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.2.2017 do 18.12.2017
Ve funkci: od 18.2.2017 do 18.12.2017
Adresa: Paťanka 2687/1, Praha 160 00
Jméno: Robert Králíček 10.8.2017 - 30.1.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.3.2015 do 18.12.2017
Ve funkci: od 24.4.2017 do 18.12.2017
Adresa: Vnoučkova 521/2, Praha 142 00
Jméno: Mgr. Jan Stříteský 27.8.2015 - 7.4.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.12.2014
Adresa: Ve Střešovičkách 75/44, Praha 169 00
Jméno: Mgr. Pavel Horský 2.11.2017 - 22.9.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2017
Ve funkci: od 29.6.2017
Adresa: Hanzelkova 2655/21, Praha 160 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Mgr. Marek Spurný
Člen statutárního orgánu: Mgr. Petr Sekanina

Vlastníci firmy Pražská teplárenská Holding a.s. IČO: 26416808

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 2 015 200 Kč 100% 12.6.2019
zakladni 1 937 690 000 Kč 100% 3.4.2002 - 12.6.2019
zakladni 1 000 000 Kč 100% 7.12.2000 - 3.4.2002

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 1 937 691 12.6.2019
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 937 691 24.7.2002 - 12.6.2019
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 937 691 3.4.2002 - 24.7.2002
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 000 7.12.2000 - 3.4.2002

Sbírka Listin Pražská teplárenská Holding a.s. IČO: 26416808

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 6889/SL 79 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 29.2.2016 4.3.2016 63
B 6889/SL 78 účetní závěrka [2014], ostatní, zpráva auditora zápis z VH 12.6.2015 Městský soud v Praze 31.12.2014 29.2.2016 4.3.2016 45
B 6889/SL 76 notářský zápis [NZ 304/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.6.2015 1.7.2015 11.8.2015 13
B 6889/SL 74 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 25.3.2015 17.4.2015 20.5.2015 47
B 6889/SL 73 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 19.12.2014 23.2.2015 23.3.2015 61
B 6889/SL 72 notářský zápis [NZ 483/2014], stanovy společnosti Městský soud v Praze 13.6.2014 20.11.2014 22.1.2015 32
B 6889/SL 71 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 22.10.2014 24.11.2014 57
B 6889/SL 70 ostatní zápis z VH + usnesení Městský soud v Praze 13.6.2014 22.10.2014 24.11.2014 88
B 6889/SL 69 účetní závěrka [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora zápis z řádné VH / 5.5.2014 + usnesení / Městský soud v Praze 31.12.2013 22.10.2014 24.11.2014 41
B 6889/SL 68 stanovy společnosti / bez data / Městský soud v Praze 22.10.2014 24.11.2014 18
B 6889/SL 67 ostatní zápis z jednání mimořádné VH Městský soud v Praze 25.9.2013 5.2.2014 7.2.2014 15
B 6889/SL 66 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 5.2.2014 7.2.2014 55
B 6889/SL 65 ostatní zápis z mim. VH Městský soud v Praze 2.9.2013 25.10.2013 15.11.2013 62
B 6889/SL 64 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 12.4.2013 31.5.2013 5.6.2013 49
B 6889/SL 63 ostatní - zápis VH Městský soud v Praze 30.6.2012 8.8.2012 15.8.2012 11
B 6889/SL 62 účetní závěrka, výroční zpráva r. 2011 + zápis VH Městský soud v Praze 31.12.2011 8.8.2012 15.8.2012 73
B 6889/SL 61 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 8.8.2012 10.8.2012 59
B 6889/SL 60 ostatní zápis z jednání mimořádné VH Městský soud v Praze 29.2.2012 20.4.2012 25.6.2012 9
B 6889/SL 59 výroční zpráva r. 2009 - konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2009 30.11.2011 5.12.2011 51
B 6889/SL 58 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 30.11.2011 5.12.2011 31
B 6889/SL 57 stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.8.2011 30.11.2011 5.12.2011 17
B 6889/SL 56 notářský zápis NZ 465/2011 Městský soud v Praze 18.8.2011 30.11.2011 5.12.2011 4
B 6889/SL 55 výroční zpráva r. 2010 - konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2010 30.11.2011 5.12.2011 44
B 6889/SL 54 podpisové vzory Městský soud v Praze 29.6.2011 22.8.2011 1
B 6889/SL 53 podpisové vzory Městský soud v Praze 11.7.2011 22.8.2011 1
B 6889/SL 52 ostatní výpis ze zas.předst. Městský soud v Praze 14.7.2011 22.8.2011 1
B 6889/SL 51 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 22.8.2011 47
B 6889/SL 50 podpisové vzory Městský soud v Praze 20.10.2010 22.12.2010 3
B 6889/SL 49 podpisové vzory Městský soud v Praze 19.10.2010 22.12.2010 3
B 6889/SL 48 ostatní zápis z jednání mimořádné VH. Městský soud v Praze 23.9.2010 22.12.2010 23
B 6889/SL 46 ostatní - záp.z jed.VH Městský soud v Praze 27.4.2010 19.7.2010 20.7.2010 27
B 6889/SL 45 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 15.7.2010 16.7.2010 44
B 6889/SL 47 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 26.5.2010 14.7.2010 8
B 6889/SL 44 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.2.2010 18.2.2010 19.2.2010 18
B 6889/SL 43 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora +o vzt.-r.2008/konsolid./ Městský soud v Praze 31.12.2008 21.12.2009 28.12.2009 52
B 6889/SL 42 účetní závěrka, ostatní, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - záp.z VH+přílohy, r.2008 Městský soud v Praze 19.5.2009 13.7.2009 23.7.2009 48
B 6889/SL 41 podpisové vzory +čest.prohl. Městský soud v Praze 17.12.2008 5.3.2009 2
B 6889/SL 40 ostatní -zápis z řádné VH. Městský soud v Praze 8.12.2008 5.3.2009 14
B 6889/SL 39 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 2.4.2008 15.1.2009 0
B 6889/SL 38 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 23.4.2008 15.1.2009 16
B 6889/SL 37 podpisové vzory Městský soud v Praze 20.5.2008 5.6.2008 2
B 6889/SL 36 podpisové vzory Městský soud v Praze 5.5.2008 5.6.2008 2
B 6889/SL 35 podpisové vzory Městský soud v Praze 6.5.2008 5.6.2008 2
B 6889/SL 34 podpisové vzory Městský soud v Praze 26.5.2008 5.6.2008 2
B 6889/SL 33 ostatní - záp.z VH Městský soud v Praze 23.4.2008 2.6.2008 4.6.2008 11
B 6889/SL 32 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 2.6.2008 4.6.2008 33
B 6889/SL 31 podpisové vzory Městský soud v Praze 7.1.2008 27.3.2008 2
B 6889/SL 30 podpisové vzory Městský soud v Praze 5.12.2007 27.3.2008 2
B 6889/SL 29 podpisové vzory Městský soud v Praze 25.1.2008 27.3.2008 2
B 6889/SL 28 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 11.12.2007 27.3.2008 8
B 6889/SL 27 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 12.12.2007 27.3.2008 62
B 6889/SL 26 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.12.2007 21.3.2008 25.3.2008 17
B 6889/SL 22 ostatní -záp.z jed.VH Městský soud v Praze 28.6.2007 28.12.2007 2.1.2008 6
B 6889/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 28.12.2007 2.1.2008 28
B 6889/SL 25 podpisové vzory +ČP-2x Městský soud v Praze 6.11.2007 28.12.2007 4
B 6889/SL 24 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 12.11.2007 28.12.2007 2
B 6889/SL 23 ostatní -zápis z VH/ÚZ r.06+aud./ Městský soud v Praze 28.6.2007 28.12.2007 28
B 6889/SL 20 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 3.10.2006 3.10.2006 0
B 6889/SL 19 účetní závěrka r.2005+audit+VH /17.05.06/ Městský soud v Praze 31.12.2005 17.8.2006 17.8.2006 0
B 6889/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 31.7.2006 3.8.2006 0
B 6889/SL 17 ostatní -zápis z náhradní VH Městský soud v Praze 28.12.2004 19.4.2005 0
B 6889/SL 16 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2004+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 17.3.2005 25.3.2005 0
B 6889/SL 15 stanovy společnosti /bez data/ Městský soud v Praze 16.2.2005 2.3.2005 0
B 6889/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2003+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2003 8.6.2004 9.6.2004 0
B 6889/SL 13 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2002 +zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2002 16.5.2003 20.5.2003 0
B 6889/SL 12 ostatní -zápis VH Městský soud v Praze 11.9.2002 25.3.2003 0
B 6889/SL 11 účetní závěrka, výroční zpráva r.2001,zpráva auditu,přílohy Městský soud v Praze 15.2.2002 25.3.2003 0
B 6889/SL 10 podpisové vzory /2.6.02/-zápis z val.hromady Městský soud v Praze 22.5.2002 23.12.2002 0
B 6889/SL 9 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ143/02 Městský soud v Praze 22.5.2002 5.8.2002 0
B 6889/SL 7 stanovy společnosti Městský soud v Praze 8.4.2002 9.4.2002 15.4.2002 0
B 6889/SL 8 notářský zápis -NZ370/01 Městský soud v Praze 1.6.2001 19.2.2002 0
B 6889/SL 6 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.8.2001 17.8.2001 27.9.2001 0
B 6889/SL 5 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 26.9.2001 0
B 6889/SL 4 zakladatelské dokumenty, stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.7.2000 11.12.2000 0
B 6889/SL 3 notářský zápis -NZ706/00 Městský soud v Praze 7.9.2000 11.12.2000 0
B 6889/SL 2 zakladatelské dokumenty, notářský zápis -NZ814/00 Městský soud v Praze 12.10.2000 11.12.2000 0
B 6889/SL 1 zakladatelské dokumenty, stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.7.2000 11.12.2000 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Pražská teplárenská Holding a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Pražská teplárenská Holding a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.