Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Praha IČO: 27403505

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 27403505.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2005. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 6 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Montáž měřidel , Inženýrská činnost v investiční výstavbě a další.

Základní údaje o Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. IČO: 27403505

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 7.12.2005
Spisová značka: B 10356
IČO: 27403505
Obchodní firma: Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 7.12.2005
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 7.12.2005
Jediný akcionář společnosti, společnost Pražská plynárenská, a.s., IČO: 60193492, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00, učinil v působnosti valné hromady dne 5.8.2014 rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti. Základní kapitál Společnosti se snižuje o částku 2.499.360.000,- Kč (dvě miliardy čtyři sta devadesát devět milionů tři sta šedesát tisíc korun českých) ze současné výše 5.207.000.000,- Kč (pět miliard dvě sta sedm milionů korun českých) na novou výši 2.707.640.000,- Kč (dvě miliardy sedm set sedm milionů šest set čtyřicet tisíc korun českých) po snížení základního kapitálu. Základní kapitál se snižuje snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti podle ustanovení § 524 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních sp olečnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Jmenovitá hodnota akcií se snižuje poměrně u všech akcií Společnosti, tj. u 5.207 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, a to tak, že nově bude jmenovitá hodnota každé je dnotlivé akcie na jméno činit částku ve výši 520.000,- Kč. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Jediný akcionář předloží akcie k výměně do 3 měsíců od účinnosti snížení základního kapitálu. Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je optimalizace kapitálové struktury společnosti v návaznosti na provedené přecenění majetkových aktiv společnosti a tedy uvolnění přebytku provozního kapitálu jedinému akcionáři. Snížení základního kapitálu se tak provádí za účelem uvolnění volných prostředků ve prospěch jediného akcionáře společnosti. Částka 2.499.360.000,- Kč (dvě miliardy čtyři sta devadesát devět milionů tři sta šedesát tisíc korun českých), jež odpovídá snížení základního kapitálu, bude po zá pisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyplacena jedinému akcionáři společnosti, a to do 3 měsíců od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 14.8.2014
společnost se ve smyslu ustanovení § 777 odstavec 5 zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění, podřizuje tomuto zákonu jako celku 21.7.2014
Základní kapitál byl navýšen nepeněžitým vkladem části podniku jediného akcionáře Pražská plynárenská, a.s. "Úsek ředitele pro distribuci" Smlouvou o vkladu části podniku ze dne 22.11.2006, která nabyla účinnosti k 1.1.2007. 28.2.2007
Jediný akcionář rozhodl dne 8.11.2006 o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií takto:1.Důvodem pro zvýšení základního kapitálu společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. úpisem akcií a s placením emisního kurzu upsaných akcií nepeněžitým vkladem části podniku je důležitý zájem Společnosti vlastnit část podniku "úsek ředitele a distribuci" společnosti Pražská plynárenská, a.s. tímto způsobem je možné naplnit zákonné požadavky na "unbundlin g" provozovatele distribuční soustavy (čl. 15 směrnice 2003/54/ES, § 59a z.č. 458/2000 Sb.Energetický zákon) a realizovat plánovanou činnost společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., která byla založena s  cílem převést na ni veškeré činnosti související s distribucí plynua která požádala Energetický regulační úřad o udělení příslušné licence.2. Jediný akcionář schvaluje zprávu představenstva společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu P ražská plynárenská, a.s. dle ustanovení § 204 odst. 3 věty druhé obchodního zákoníku v platném znění, která byla předložena představenstvem Společnosti. 3. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje z částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 5.205.000.000,- Kč (slovy: pět miliard dvě stě pět milionů korun českých) na částku 5.207.000.000,- Kč (slovy: pět miliard dvě stě sedm milionů korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýše ní základního kapitálu se nepřipouští. 4. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 5 205 (slovy: pět tisíc dvou set pěti ) kusů kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), které nebudou kótovány na oficiálním trhu. Listinné akcie budou vydány jako jedna hromadná listina nahrazující jednotlivé listinné akcie. 5. Emisní kurs každé jedné takto upisované akcie činí 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milio n korun českých), tj. je roven jmenovité hodnotě akcie. 6. Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemce, kterým je Jediný akcionář, tj. společnost Pražská plynárenská, a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00, IČ: 601 93 492, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2337, přičemž Jediný akcionář upíše akcie ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění a která musí o bsahovat náležitosti dle ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění. 7. Lhůta pro upisování akcií bude činit dvacet dnů od doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií. Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty písemným oznámením doruče ným na adresu sídla upisovatele k rukám pana Pavla Hurdy, předsedy představenstva. K úpisu dojde uzavřením Smlouvy o upsání akcií podle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění nejpozději do 31.12.2006 (slovy: třicátého prvního prosine ce roku dva tisíce šest). Začátek úpisu bude 9.11.2006 (slovy: devátého listopadu roku dva tisíce šest) s tím, že upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku podle ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku v platném znění. 8. Másto pro upisován í akcií, tedy místo uzavření Smlouvy o upsání akcií, bude kancelář sídla Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. na adrese Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 145 08. 9. Jediný akcionář schvaluje upisování akcií nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je část podniku upisovatele označená jako "úsek ředitele pro distribuci", tvořící samostatnou organizační složku ve smyslu ustanovení § 487 obchodního zákoníku v platném znění, vyčleněnou ke dni 31.12.2005, kterou tvoří soubor hmo tných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání, k němuž náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které slouží k provozování uvedené části podniku upisovatele nebo vzhledem ke své povaze mají k tomuto účelu sloužit, a jejichž součástí jsou zejmé na Majetek, Závazky a Zaměstnanci. Jde o část podniku, která vykonává následující činnosti: komplexní zajišťování oblasti ekonomiky pro všechny útvary provozovatele distribuční soustavy; zajišťování činnosti spojených s regulací licencovaných činností (re gulační výkaznictví); poskytování distribučních služeb, připojení k síti, uzavírání smluvních vztahů s obchodníky s plynem a zákazníky, uzavírání smluv o spolupráci a smlouvě budoucí kupní, uzavírání smluv na odkoupení plynárenských zařízení; plánování, k oncepce, rozvoj, údržba a opravy distribuční sítě; výstavba a opravy plynárenských zařízení, řízení smluvních vztahů s dodavateli; inspekce, provozní revize a průběžné kontrolní činnosti pro stávající zařízení a zařízení ve výstavbě; provozování plynárens ké distribuční soustavy, řešení poruchových stavů, řízení poruchové služby; příprava plánů pro rychlé a bezpečné odstraňování příčin a následků mimořádných událostí (havarijní plán); řízení plánovaných odstávek; řízení provozu sítě v reálném čase, řízení toků ZP; komplexní zajišťování protikorozní ochrany; vykonávání nepřetržité plynárenské pohotovostní služby a dispečinku; měření v distribuční síti, vyhodnocování a předávání naměřených a vyhodnocených údajů obchodníkům, operátorovi trhu a Bilančnímu cent ru; diagnostika a měření technických vlastností distribuční sítě; komplexní zajišťování oblasti měření a metrologie; komplexní zajišťování odečtů spotřeby plynu; evidence a verifikace údajů o odběrném a měřícím místě v zákaznickém informačním systému; pro vádění technického dozoru při realizaci staveb plynárenských zařízení; správa a evidence majetku určeného k distribuci plynu; zajišťování a aktualizace údajů v systému GIS, smluvní výměna dat, provádění reprografické činnosti; archivace provozní a technic ké dokumentace; zajišťování provozu a údržby rádiové sítě v pásmu 160 MHz (fonie) a v pásmu 400 MHz (datová síť); zajišťování provozu a údržby přenosu dat po síti Eurotelu a Telecomu (PIS - Sitewell, STL RS, SKAO, přenosy dat od zákazníků); normalizace, s tandardizace a zpracování technických předpisů, zajištění funkce svářecího technologa. Jednotlivé složky části podniku jsou definovány v přílohách níže uvedeného znaleckého posudku. Jediný akcionář schvaluje výši ocenění a stanovuje hodnotu nepeněžitého v kladu, který byl v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění oceněn znaleckým posudkem pod č. B 59/2006 znaleckého deníku ze dne 20.9. 2006, soudního znalce jmenovaného na základě usnesení Městského soudu v Praze, č.j. Nc 444 4/2006-10 ze dne 24.5.2006, a to znaleckým ústavemHZ Praha , spol. s r.o., se sídlem Kodaňská 1441/46, Praha 10, IČ: 170 49 644, na částku 5.205.896.000,- Kč (slovy: pět miliard dvě stě pět milionů osm set devadesát šest tisíc korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu, zjištěnou znaleckým posudkem, a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány jako protiplnění upisovateli je Společnost povinna vyplatit upisovateli na účet č. 916780043/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s. Za tento nepeněžitý vklad bude jako protiplnění vydáno 5 205 (slovy: pět tisíc dvě stě pět) kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Listinné akcie budo u vydány jako jedna hromadná listina nahrazující jednotlivé listinné akcie.10. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu: emisní kurs takto upsaných akcií je upisovatel povinen splatit v celé výši nejpozději do dvaceti pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy o upisování akcií.11. Místem splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. na adrese Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 145 08. Nepeněžitý vklad musí být splacen před pod áním návrhu na zápis zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku. 16.11.2006 - 28.2.2007

Aktuální kontaktní údaje Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 27403505
Obchodní firma: Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská,a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 8.11.2006
Celkový počet živností: 5
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 27403505
Firma: Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 7.12.2005

Kontakty na Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. IČO: 27403505

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: U plynárny 500/44 , Praha 140 00 7.12.2005

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: U plynárny 500/44, Praha 140 00

Obory činností Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. IČO: 27403505

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 16.8.2010
distribuce plynu 4.1.2007
inženýrská činnost v investiční výstavbě 4.12.2006 - 16.8.2010
montáž měřidel 4.12.2006 - 16.8.2010
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 4.12.2006 - 16.8.2010
činnost technických poradců v oblasti energetiky 4.12.2006 - 16.8.2010
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb ve smyslu § 4 živnostenského zákona 7.12.2005 - 16.8.2010

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

  • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 8.11.2006

Živnost č. 2 Montáž měřidel

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.11.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.11.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Činnost technických poradců v oblasti energetiky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.11.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.11.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba plynu; rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí
Elektrické instalace
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství

Vedení firmy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. IČO: 27403505

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují ve všech záležitostech společně nejméně dva členové představenstva. 23.3.2015
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové společně. 26.1.2012 - 23.3.2015
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti ve všech věcech společnosti člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě společnos ti připojí svůj podpis člen představenstva samostatně. 7.12.2005 - 26.1.2012
Jméno: Ing. Pavlína Kouřilová 5.10.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.8.2015
Adresa: Kosí 424/10, Praha 182 00
Jméno: Ing. Martin Slabý 2.11.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.10.2015
Ve funkci: od 1.10.2015
Adresa: Hrušov 30, Ondřejov 251 66
Jméno: Ing. Miloš Houzar 29.9.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 31.5.2017
Ve funkci: od 31.5.2017
Adresa: Pod vilami 680/19, Praha 140 00
Jméno: Ladislav Pospíšil 7.12.2005 - 5.8.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.12.2005 do 28.5.2008
Adresa: Františka Křížka 525/18, Praha 170 00
Jméno: Ladislav Pospíšil 5.8.2008 - 18.11.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.5.2008
Ve funkci: od 13.6.2008
Adresa: Františka Křížka 525/18, Praha 170 00
Jméno: Ladislav Pospíšil 18.11.2008 - 28.3.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.5.2008 do 12.2.2012
Ve funkci: od 13.6.2008 do 12.2.2012
Adresa: Nad šestikopy 835/3, Praha 190 00
Jméno: Ing. Miloš Houzar 5.8.2008 - 21.5.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.5.2008 do 29.5.2012
Ve funkci: do 29.5.2012
Adresa: Pod vilami 680/19, Praha 140 00
Jméno: Ing. Lubomír Štěpán 5.8.2008 - 25.7.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.5.2008 do 29.5.2012
Ve funkci: od 13.6.2008 do 29.5.2012
Adresa: Severní 1104/20, Hradec Králové 500 03
Jméno: Ing. Miloš Houzar 21.5.2012 - 25.7.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.5.2008 do 29.5.2012
Ve funkci: od 10.4.2012 do 29.5.2012
Adresa: Pod vilami 680/19, Praha 140 00
Jméno: Ing. Miloš Houzar 25.7.2012 - 16.7.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.5.2012
Ve funkci: od 30.5.2012
Adresa: Pod vilami 680/19, Praha 140 00
Jméno: Ing. Lubomír Štěpán 25.7.2012 - 16.7.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.5.2012
Ve funkci: od 30.5.2012
Adresa: Severní 1104/20, Hradec Králové 500 03
Jméno: Ing. Lubomír Štěpán 16.7.2015 - 5.10.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.5.2012 do 31.7.2015
Ve funkci: od 30.5.2012 do 31.7.2015
Adresa: Severní 1104/20, Hradec Králové 500 03
Jméno: Ing. Jaroslav Medvec 21.5.2012 - 15.10.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 5.4.2012
Adresa: Budapešťská 1492/1, Praha 102 00
Jméno: Ing. Miloš Houzar 16.7.2015 - 2.11.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.5.2012
Ve funkci: od 30.5.2012 do 1.10.2015
Adresa: Pod vilami 680/19, Praha 140 00
Jméno: Ing. Jaroslav Medvec 15.10.2015 - 2.11.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 5.4.2012 do 30.9.2015
Adresa: Budapešťská 1492/1, Praha 102 00
Jméno: Ing. Miloš Houzar 2.11.2015 - 25.9.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.5.2012 do 30.5.2017
Ve funkci: od 1.10.2015 do 30.5.2017
Adresa: Pod vilami 680/19, Praha 140 00
Jméno: Ing. Miloš Houzar 25.9.2017 - 29.9.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 31.5.2017
Ve funkci: od 31.5.2017
Adresa: Pod vilami 680/19, Praha 140 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Mgr Pavel Křeček 13.1.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.9.2016
Adresa: Koněvova 2368/187, Praha 130 00
Jméno: Michal Holeňa 13.1.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.9.2016
Adresa: Jerevanská 2601, Kladno 272 01
Jméno: Ing. Pavel Janeček 26.4.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 8.4.2018
Ve funkci: od 8.4.2018
Adresa: Mánesova 569/22, Poděbrady 290 01
Jméno: Ing. Jaroslav Vlk 18.6.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.5.2019
Adresa: Na Chromině 526/120, Hať 747 16
Jméno: Ing. David Procházka Ph.D. 18.6.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.5.2019
Adresa: Vilémovská 943 , 190 12 Praha Česká republika
Jméno: JUDr. Zuzana Chlupáčová 18.6.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.5.2019
Adresa: Masná 697/19, Praha 110 00
Jméno: Ing. Josef Hais 7.12.2005 - 16.2.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.12.2005 do 6.1.2007
Adresa: Ondříčkova 2284/20, Praha 130 00
Jméno: Ing. Jiří Hamšík 7.12.2005 - 2.8.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.12.2005 do 7.3.2007
Adresa: Tovární 1270/10, Praha 170 00
Jméno: Ing. František Vašák CSc. 7.12.2005 - 2.8.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.12.2005 do 7.3.2007
Adresa: Strouhalova 2799, Kladno 272 01
Jméno: Dr. František Kotula 5.8.2008 - 22.1.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.5.2008
Adresa: Všehrdova 430/27, Praha 118 00
Jméno: Jindřich Zenger 16.2.2007 - 24.2.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.1.2007 do 11.1.2011
Adresa: Janského 2253/43, Praha 155 00
Jméno: Ing. Milan Fafejta 2.8.2007 - 26.1.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2007 do 26.6.2011
Adresa: Hodčina 704/2, Praha 161 00
Jméno: Eckart Baum 2.8.2007 - 26.1.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2007 do 26.6.2011
Adresa: Xaver-Loibl-Strasse 29 , 94513 Schönberg Spolková republika Německo
Jméno: Jindřich Zenger 24.2.2011 - 21.5.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.1.2011
Adresa: Janského 2253/43, Praha 155 00
Jméno: Ing. Vladislav Mareček 5.8.2008 - 25.7.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.5.2008 do 29.5.2012
Adresa: Chotouchovská 1083, Praha 190 16
Jméno: Michal Zavadil 5.8.2008 - 25.7.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.6.2008 do 21.6.2012
Adresa: Bílkova 6/8, Praha 110 00
Jméno: Dr. František Kotula 22.1.2010 - 25.7.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.5.2008 do 29.5.2012
Adresa: Krajníkova 397, Dobřichovice 252 29
Jméno: Michal Zavadil 25.7.2012 - 5.12.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2012
Adresa: Bílkova 6/8, Praha 110 00
Jméno: Ing. Milan Fafejta 28.3.2012 - 5.6.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2011 do 1.4.2014
Adresa: Hodčina 704/2, Praha 161 00
Jméno: Eckart Baum 28.3.2012 - 19.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2011 do 27.3.2014
Adresa: Spolková republika Německo
Schönberg, Eberhardsreuth, Xaver-Loibl-Strasse 29, 94513
Jméno: Jindřich Zenger 21.5.2012 - 19.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.1.2011
Adresa: Nad Běloky 363, Středokluky 252 68
Jméno: Dr. František Kotula 25.7.2012 - 19.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.5.2012 do 27.3.2014
Adresa: Krajníkova 397, Dobřichovice 252 29
Jméno: Ing. Vladislav Mareček 25.7.2012 - 19.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.5.2012 do 8.1.2014
Adresa: Chotouchovská 1083, Praha 190 16
Jméno: Ing. Milan Fafejta 5.6.2014 - 19.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2011 do 1.4.2014
Adresa: Za Strahovem 432/28, Praha 169 00
Jméno: Jindřich Zenger 19.8.2014 - 5.8.2015
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 12.1.2011 do 22.1.2015
Ve funkci: od 17.4.2014 do 22.1.2015
Adresa: Nad Běloky 363, Středokluky 252 68
Jméno: Pavel Richter 19.8.2014 - 10.1.2016
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.1.2014
Adresa: Na Zámyšli 26/4, Praha 150 00
Jméno: Michal Zavadil 5.12.2012 - 13.1.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2012 do 22.6.2016
Ve funkci: do 22.6.2016
Adresa: Gončarenkova 1303/48, Praha 147 00
Jméno: Jiří Vávra 19.8.2014 - 13.1.2017
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.4.2014 do 31.8.2016
Ve funkci: do 31.8.2016
Adresa: Na pozorce 1502/3, Praha 193 00
Jméno: Luboš Koželuh 19.8.2014 - 13.1.2017
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.4.2014 do 31.8.2016
Ve funkci: do 31.8.2016
Adresa: Vyhlídková 1423/24, Plzeň 312 00
Jméno: Mgr. Petr Novák 5.8.2015 - 13.1.2017
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.1.2015 do 31.8.2016
Ve funkci: od 23.1.2015 do 31.8.2016
Adresa: Jetelová 2856/1, Praha 106 00
Jméno: Pavel Richter 10.1.2016 - 13.1.2017
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.1.2014 do 31.8.2016
Ve funkci: do 31.8.2016
Adresa: Lohniského 900/5, Praha 152 00
Jméno: Petr Venhoda 13.1.2017 - 25.9.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.9.2016
Adresa: Štítného 819/3, Praha 130 00
Jméno: Petr Venhoda 25.9.2017 - 25.9.2017
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.9.2016
Ve funkci: od 14.7.2017
Adresa: Štítného 819/3, Praha 130 00
Jméno: Ing. Pavel Janeček 19.8.2014 - 26.4.2018
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 7.4.2014 do 7.4.2018
Ve funkci: od 17.4.2014 do 7.4.2018
Adresa: Mánesova 569/22, Poděbrady 290 01
Jméno: Ing Karel Březina 13.1.2017 - 18.6.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.9.2016 do 30.4.2019
Adresa: Nad přehradou 619, Praha 109 00
Jméno: Jan Říčař 13.1.2017 - 18.6.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.9.2016 do 30.4.2019
Adresa: Augustinova 2085/29, Praha 148 00
Jméno: Petr Venhoda 25.9.2017 - 18.6.2019
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.9.2016 do 30.4.2019
Ve funkci: od 14.6.2017 do 30.4.2019
Adresa: Štítného 819/3, Praha 130 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Miloš Houzar
Člen statutárního orgánu: Ing. Pavlína Kouřilová
Člen statutárního orgánu: Ing. Martin Slabý

Vlastníci firmy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. IČO: 27403505

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 2 707 640 000 Kč 100% 11.3.2015
zakladni 5 207 000 000 Kč 100% 28.2.2007 - 11.3.2015
zakladni 2 000 000 Kč 100% 7.12.2005 - 28.2.2007

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 520 000 Kč 5 207 12.7.2016
Akcie na jméno 520 000 Kč 5 207 21.5.2015 - 12.7.2016
Akcie na jméno 520 000 Kč 5 207 11.3.2015 - 21.5.2015
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 5 207 28.2.2007 - 11.3.2015
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 2 7.12.2005 - 28.2.2007

Sbírka Listin Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. IČO: 27403505

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 10356/SL 51 ostatní zápis č.13/2015 ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 1.10.2015 22.10.2015 5.11.2015 2
B 10356/SL 50 ostatní rozhodnutí jed.společníka Městský soud v Praze 29.9.2015 22.10.2015 5.11.2015 1
B 10356/SL 49 ostatní rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 25.6.2015 14.9.2015 8.10.2015 1
B 10356/SL 48 ostatní rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 14.7.2015 14.9.2015 8.10.2015 1
B 10356/SL 47 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 24.6.2015 2.7.2015 56
B 10356/SL 46 stanovy společnosti Městský soud v Praze 21.7.2014 11.9.2014 16.9.2014 19
B 10356/SL 44 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 30.6.2014 20.8.2014 47
B 10356/SL 43 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 30.6.2014 20.8.2014 19
B 10356/SL 45 notářský zápis NZ 865/2014 Městský soud v Praze 5.8.2014 7.8.2014 14.8.2014 12
B 10356/SL 42 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 677/2014 Městský soud v Praze 25.6.2014 14.7.2014 22.7.2014 27
B 10356/SL 41 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 31.5.2013 5.6.2013 42
B 10356/SL 40 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 31.10.2012 1.11.2012 53
B 10356/SL 39 notářský zápis NZ 265/2012 Městský soud v Praze 25.5.2012 26.7.2012 14.8.2012 11
B 10356/SL 38 ostatní zápis č.6/2012 ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 10.4.2012 4.6.2012 14.6.2012 2
B 10356/SL 37 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 5.4.2012 4.6.2012 14.6.2012 1
B 10356/SL 36 notářský zápis NZ 343/2012 Městský soud v Praze 16.6.2011 29.3.2012 18.5.2012 13
B 10356/SL 35 notářský zápis NZ 343/2011 Městský soud v Praze 16.6.2011 14.2.2012 14
B 10356/SL 34 notářský zápis -NZ620/2011 Městský soud v Praze 10.11.2011 13.12.2011 14.12.2011 11
B 10356/SL 33 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora rok 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 29.11.2011 30.11.2011 59
B 10356/SL 32 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 25.5.2011 29.11.2011 30.11.2011 2
B 10356/SL 31 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 25.11.2011 26.11.2011 68
B 10356/SL 29 notářský zápis NZ 338/2010 Městský soud v Praze 26.5.2010 3.9.2010 23
B 10356/SL 27 notářský zápis NZ 338/2010 Městský soud v Praze 25.6.2010 30.7.2010 1.8.2010 23
B 10356/SL 26 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 25.6.2010 30.7.2010 1.8.2010 3
B 10356/SL 25 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 30.7.2010 1.8.2010 32
B 10356/SL 24 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 27.5.2009 2.10.2009 8.10.2009 4
B 10356/SL 23 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 28.5.2008 2.10.2009 8.10.2009 3
B 10356/SL 22 podpisové vzory - bez data Městský soud v Praze 9.6.2009 8.7.2009 1
B 10356/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora - r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 9.6.2009 8.7.2009 67
B 10356/SL 20 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora - r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 9.6.2009 8.7.2009 61
B 10356/SL 19 ostatní - rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 27.5.2009 9.6.2009 29.6.2009 4
B 10356/SL 17 notářský zápis -NZ309/08 Městský soud v Praze 28.5.2008 26.8.2008 15
B 10356/SL 16 účetní závěrka - r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 21.7.2008 24.7.2008 6
B 10356/SL 15 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 26.6.2007 9.8.2007 2
B 10356/SL 14 ostatní -sml.o vkladu části podniku Městský soud v Praze 22.11.2006 23.2.2007 8
B 10356/SL 13 posudek znalce -DHM PP-2005/B2337/ Městský soud v Praze 31.12.2005 23.2.2007 0
B 10356/SL 12 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 5.1.2007 16.2.2007 3
B 10356/SL 11 ostatní -záp.č.3/07zased.voleb.komise Městský soud v Praze 11.1.2007 16.2.2007 3
B 10356/SL 9 stanovy společnosti Městský soud v Praze 3.11.2006 4.12.2006 0
B 10356/SL 8 notářský zápis -NZ626/06 Městský soud v Praze 10.10.2006 4.12.2006 0
B 10356/SL 7 notářský zápis -NZ684/06 Městský soud v Praze 3.11.2006 4.12.2006 0
B 10356/SL 6 ostatní -sml.o vkladu části podniku+př Městský soud v Praze 28.11.2006 0
B 10356/SL 5 notářský zápis -NZ699/06 Městský soud v Praze 8.11.2006 28.11.2006 0
B 10356/SL 4 ostatní -náv.sml.o vkladu část.podniku Městský soud v Praze 5.10.2006 28.11.2006 0
B 10356/SL 3 notářský zápis -NZ698/06 Městský soud v Praze 8.11.2006 28.11.2006 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.


Průměrné hodnocení: 1.5
Hlasováno: 5 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.