PPF banka a.s. Praha IČO: 47116129

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu PPF banka a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 47116129.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem PPF banka a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 40 osob.

Základní údaje o PPF banka a.s. IČO: 47116129

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 31.12.1992
Spisová značka: B 1834
IČO: 47116129
Obchodní firma: PPF banka a.s.
Právní forma: Akciová společnost 31.12.1992
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 31.12.1992
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 28.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 28.8.2014 - 11.5.2016
Počet členů dozorčí rady: 6 28.8.2014 - 11.5.2016
Usnesením mimořádné valné hromady PPF banky a.s. (dále jen "společnost") ze dne 17.10.2005 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti. Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající výše 500.020.927,50 Kč o částku ve výši 268.983.400 Kč na novou výši základního kapitálu, která bude činit 769.004.327,50 Kč, přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude realizováno úpisem 384.262 kusů kmenových akcií společnosti, znějících na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 700 Kč. S nově upisovanými akciemi nejsou spojena žádná zvláštní práva a náleží jim stejn á práva, která dle obecně závazných předpisů a stanov společnosti náleží ostatním doposud vydaným akciím společnosti. Emisní kurs jedné nové akcie činí 1771 Kč a je dán součtem výše jmenovité hodnoty jedné nově upisované akcie, která činí 700 Kč a výše emisního ážia, která činí 1071 Kč na jednu novou akcii. Emisní kurs všech upisovaných akcií společnosti bude splacen pen ěžitým vkladem. Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií se neuplatní, neboť se všechny oprávněné osoby v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vzdaly svého přednostního práva na úpis nových akcií. Všechny nové akcie, jejichž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitálu, budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, kterými budou osoby oprávněné účastnit se a hlasovat na mimořádné valné hromadě společnosti, konané dne 17.10.2005, přičem ž smlouva o úpisu nových akcií bude uzavřena s takovou osobou z okruhu předem určených zájemců, která jako první uplatní u společnosti v určené lhůtě stanoveným způsobem své právo upsat nové akcie. Lhůta pro úpis (lhůta pro uzavření smlouvy o upsání novýc h akcií) bude činit dva týdny a počne běžet v den, který bude označen jako první den této lhůty v písemném oznámení představenstva, zaslaném všem předem určeným zájemcům do 2 pracovních dnů po konání mimořádné valné hromady společnosti, a to na adresu těc hto osob, uvedenou ve výpisu z registru společnosti coby emitenta zaknihovaných cenných papírů. Upsat lze jen všechny nové akcie jako celek. Smlouva o upsání nových akcií bude uzavřena s předem určeným zájemcem, pokud ve lhůtě pro úpis osobně či prostředn ictvím jím pověřené osoby doručí do místa úpisu návrh smlouvy o upsání nových akcií, který se nebude obsahově lišit od vzoru návrhu smlouvy o upsání nových akcií přiloženého k oznámení představenstva doručeného předem určenému zájemci společností a v němž budou uvedeny všechny náležitosti a bude opatřen úředně ověřenými podpisy upisovatele nebo osob oprávněných jednat jeho jménem. Společnost je povinna smlouvu o upsání nových akcií s předem určeným zájemcem řádně uzavřít v pracovní den bezprostředně násle dující po dni, kdy byl řádně podepsaný návrh smlouvy o upsání nových akcií společnosti doručen, a její uzavření včetně data jejího uzavření předem určenému zájemci v tentýž den písemně potvrdit. Nové akcie mohou oprávněné osoby upisovat v sídle společnosti, na adrese Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ: 140 62, v právním odboru, 22. patro, místnost č. 22.50, a to v pracovní dny od 10:00 do 15:00 hodin. Upisovatel je povinem splatit 100% emisního kursu všech jím upsaných nových akcií tak, aby úhrada za emisní kurs všech jím upsaných nových akcií byla připsána na bankovní účet společnosti, číslo 2203075001/2400, vedený u společnosti eBanka, a.s., s účetním datem nejpozději posledního dne lhůty pro upis ování nových akcií předem určeným zájemcem. Rozvazovací podmínkou upisování nových akcií je právní moc rozhodnutí příslušného soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 2.11.2005 - 14.11.2005
Zapisuje se usnesení valné hromady konané dne 24.11.2000 o snížení základního jmění: Valná hromada schvaluje v souladu s usnesením valné hromady konané dne 15. srpna 2000 a 4. října 2000 snížení základního jmění společnosti. 1. Důvodem snížení základního jmění je úhrada ztráty vykázané v účetní závěrce za rok 1999. Tato ztráta ve výši 126.534.000,- Kč bude v souladu se zákonem uloženou povinností uhrazena z vlastních zdrojů banky /§ 23/2 zák. o bankách/, a to použitím rezervního fondu ve výši 16.111,27 Kč a snížením základního jmění o 126.518.263,50 Kč. 2. Základní jmění společnosti se snižuje z částky 626.539.191,- Kč o částku 126.518.263,50 Kč na částku 500.020.927,50 Kč. 3. Způsob provedení snížení základního jmění: - snížením jmenovité hodnoty všech 192.131 ks akcií, tj. snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti z částky 3.261 Kč na částku 2.602,50 Kč, čímž dochází ke snížení jmenovité hodnoty akcie o částku 658,50 Kč. 31.1.2001 - 21.3.2001
Zapisuje se usnesení valné hromady konané dne 24.11.2000 o snížení základního jmění: Valná hromada schvaluje v souladu s usnesením valné hromady konané dne 15. srpna 2000 a 4. října 2000 snížení základního jmění společnosti. 1. Důvodem snížení základního jmění je úhrada ztráty vykázané v účetní závěrce za rok 1999. Tato ztráta ve výši 126.534.000,- Kč bude v souladu se zákonem uloženou povinností uhrazena z vlastních zdrojů banky /§ 23/2 zák. o bankách/, a to použitím rezervního fondu ve výši 16.111,27 Kč a snížením základního jmění o 126.518.263,50 Kč. 2. Základní jmění společnosti se snižuje z částky 626.439.191,- Kč o částku 126.518.263,50 Kč na částku 500.020.927,50 Kč. 3. Způsob provedení snížení základního jmění: - snížením jmenovité hodnoty všech 192.131 ks akcií, tj. snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti z částky 3.261 Kč na částku 2.602,50 Kč, čímž dochází ke snížení jmenovité hodnoty akcie o částku 658,50 Kč. 20.12.2000 - 31.1.2001
Valná hromada schvaluje zvýšení základního jmění společnosti v souladu s usnesením valné hromady společnosti ze dne 31.8.1999. 1. Důvodem zvýšení základního jmění spoelčnosti je potřeba splnit požadavek minimálního základního jmění banky ve smyslu § 4 odst.1 zákona o bankách a návazných předpisů. Základní jmění se zvyšuje formou upsání nových akcií. 2. Základní jmění se zvyšuje o částku 349.970.520,- Kč s tím, že se připouští upisování akcií nad tuto částku do částky 553.137.342,- Kč. 3. Zvýšení bude provedeno upsáním nejméně 107.320 kusů a nejvíce 169.622 kusů nových kmenových zaknihovaných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 3.261,- Kč. 4. Přednostní právo na upsání akcií mají akcionáři společnosti, a to v rozsahu svých podílů na základním jmění společnosti. Akcionáři společnosti jsou oprávněni vykonat své přednostní právo na upsání akcií v sídle společnosti v pracovních dnech vždy od 9.00 do 16.00 hod. po dobu dvou týdnů, přičemž tato lhůta začíná běžet 3 dnem po uveřejnění informace o přednostním právu akcionářů na úpis akcií následujícím po zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Den, kterým počíná běžet tato lhůta je rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 3.261,- Kč lze upsat 2 nové akcie. 5. Výše emisního kursu jedné akcie v případě upisování odpovídá jmenovité hodnotě jedné akcie. 6. V případě, že akcionář převedl v souladu s ustanovením §204 odst.3 obchod.zákoníku své přednostní právo, prokáže se osoba, která tímto způsobem nabyla právo na úpis akcií, příslušnou smlouvou s úředně ověřenými podpisy. 7. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií na účet č.0123123123/0600 vedený u rvní městské banky, a.s.. Upisovatel je povinen splatit 100 % jmenovité hodnoty jím upsaných akcií ve lhůtě do 14 dnů od obdržení oznámení o ukončení úpisu. 8. O konečné částce zvýšení základního jmění ve smyslu §203 odst.2 písm.i) obchodního zákoníku rozhoduje představenstvo společnosti. 16.8.2000 - 16.10.2000
Valná hromada schvaluje snížení základního jmění společnosti v souladu s usnesením valné hromady společnosti ze dne 31.8.1999. 1. Důvodem snížení základního jmění je úhrada ztráty vykázané v účetní závěrce za roky 1997 a 1998 a z toho vyplývající povinost banky uhradit ztrátu z vlastních zdrojů ve smyslu §23 odst.2 zákona č.21/1992 Sb., o bankách. 2. Základní jmění společnosti se snižuje z částky 850.140.000,- Kč o částku 573.571.329,- Kč na 276.568.671,- Kč. 3. Způsob provedení snížení základního jmění: a) o 2.030.000,- Kč z důvodu plnění povinnosti uložené společnosti § 213 obchodního zákoníku zrušením vlastních akcií v počtu 203 ks o celkové nominální hodnotě 2.030.000,- Kč, které jsou v majetku společnosti b) o 571.541.329,- Kč bezůplatným snížením jmenovité hodnoty všech 84 811 zbývajících akcií z částky 10.000,- Kč na 3.261,- Kč tj. o 6.739,- Kč. Valná hromada schvaluje zvýšení základního jmění spoelčnosti. 1. Důvodem zvýšení základního jmění spoelčnosti je potřeba splnit požadavek minimálního základního jmění banky ve smyslu § 4 odst.1 zákona o bankách a návazných předpisů. Základní jmění se zvyšuje formou upsání nových akcií. 2. Základní jmění se zvyšuje o částku 349.970.520,- Kč s tím, že se připouští upisování akcií nad tuto částku do částky 553.137.342,- Kč. 3. Zvýšení bude provedeno upsáním nejméně 107.320 kusů a nejvíce 169.622 kusů nových kmenových zaknihovaných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 3.261,- Kč. 4. Přednostní právo na upsání akcií mají akcionáři společnosti, a to v rozsahu svých podílů na základním jmění společnosti. Akcionáři společnosti jsou oprávněni vykonat své přednostní právo na upsání akcií v sídle společnosti v pracovních dnech vždy od 9.00 do 16.00 hod. po dobu dvou týdnů, přičemž tato lhůta začíná běžet 3 dnem po uveřejnění informace o přednostním právu akcionářů na úpis akcií následujícím po zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Den, kterým počíná běžet tato lhůta je rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 3.261,- Kč lze upsat 2 nové akcie. 5. Výše emisního kursu jedné akcie v případě upisování odpovídá jmenovité hodnotě jedné akcie. 6. V případě, že akcionář převedl v souladu s ustanovením §204 odst.3 obchod.zákoníku své přednostní právo, prokáže se osoba, která tímto způsobem nabyla právo na úpis akcií, příslušnou smlouvou s úředně ověřenými podpisy. 7. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií na účet č.0123123123/0600 vedený u rvní městské banky, a.s.. Upisovatel je povinen splatit 100 % jmenovité hodnoty jím upsaných akcií ve lhůtě do 14 dnů od obdržení oznámení o ukončení úpisu. 8. O konečné částce zvýšení základního jmění ve smyslu §203 odst.2 písm.i) obchodního zákoníku rozhoduje představenstvo společnosti. 1.8.2000 - 16.8.2000
Valná hromada schvaluje snížení základního jmění společnosti v souladu s usnesením valné hromady společnosti ze dne 31.8.1999. 1. Důvodem snížení základního jmění je úhrada ztráty vykázané v účetní závěrce za roky 1997 a 1998 a z toho vyplývající povinost banky uhradit ztrátu z vlastních zdrojů ve smyslu §23 odst.2 zákona č.21/1992 Sb., o bankách. 2. Základní jmění společnosti se snižuje z částky 850.140.000,- Kč o částku 573.571.329,- Kč na 276.568.671,- Kč. 3. Způsob provedení snížení základního jmění: a) o 2.030.000,- Kč z důvodu plnění povinnosti uložené společnosti § 213 obchodního zákoníku zrušením vlastních akcií v počtu 203 ks o celkové nominální hodnotě 2.030.000,- Kč, které jsou v majetku společnosti b) o 571.541.329,- Kč bezůplatným snížením jmenovité hodnoty všech 84 811 zbývajících akcií z částky 10.000,- Kč na 3.261,- Kč tj. o 6.739,- Kč. Valná hromada schvaluje zvýšení základního jmění spoelčnosti. 1. Důvodem zvýšení základního jmění spoelčnosti je potřeba splnit požadavek minimálního základního jmění banky ve smyslu § 4 odst.1 zákona o bankách a návazných předpisů. Základní jmění se zvyšuje formou upsání nových akcií. 2. Základní jmění se zvyšuje o částku 349.970.520,- Kč s tím, že se připouští upisování akcií nad tuto částku 553.137.342,- Kč. 3. Zvýšení bude provedeno upsáním nejméně 107.320 kusů a nejvíce 169.622 kusů nových kmenových zaknihovaných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 3.261,- Kč. 4. Přednostní právo na upsání akcií mají akcionáři společnosti, a to v rozsahu svých podílů na základním jmění společnosti. Akcionáři společnosti jsou oprávněni vykonat své přednostní právo na upsání akcií v sídle společnosti v pracovních dnech vždy od 9.00 do 16.00 hod. po dobu dvou týdnů, přičemž tato lhůta začíná běžet 3 dnem po uveřejnění informace o přednostním právu akcionářů na úpis akcií následujícím po zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Den, kterým počíná běžet tato lhůta je rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 3.261,- Kč lze upsat 2 nové akcie. 5. Výše emisního kursu jedné akcie v případě upisování odpovídá jmenovité hodnotě jedné akcie. 6. V případě, že akcionář převedl v souladu s ustanovením §204 odst.3 obchod.zákoníku své přednostní právo, prokáže se osoba, která tímto způsobem nabyla právo na úpis akcií, příslušnou smlouvou s úředně ověřenými podpisy. 7. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií na účet č.0123123123/0600 vedený u rvní městské banky, a.s.. Upisovatel je povinen splatit 100 % jmenovité hodnoty jím upsaných akcií ve lhůtě do 14 dnů od obdržení oznámení o ukončení úpisu. 8. O konečné částce zvýšení základního jmění ve smyslu §203 odst.2 písm.i) obchodního zákoníku rozhoduje představenstvo společnosti. 8.6.2000 - 1.8.2000
Základní jmění společnosti se zvyšuje minimálně o 214.240.000,- Kč a maximálně o 319.810.000,- Kč. Zvýšení bude provedeno vydáním nejméně 21.424 kusů, maximálně 31981 kusů nových zaknihovaných akcií na jméno, každé z nich o nominální hodnotě 10.000,- Kč, přičemž upisování nad maximální výši navrhovaného zvýšení základního jmění společnosti je nepřípustné. Nově vydané akcie budou stejného druhu jako akcie dosavadní a budou s nimi spojena všechna práva podle stanov. Akcie budou upsány bez veřejné výzvy k jejich upisování současnými akcionáři, přičemž výše emisního kursu nově vydaných akcií je rovna jejich nominální hodnotě. Přednostní právo na úpis akcií bez emisního ážia mohou akcionáři využít v rozsahu jejich podílu na základním jmění společnosti v pracovních dnech po dobu 14 dnů vždy v době od 9.00 - 16.00 hod. v sídle společnosti, počínaje třetím dnem po nabytí právní moci rozhodnutí Krajského obchodního soudu Praze o zápisu usnesení této mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Jmenovitá hodnota akcií bude po jejich účinném upsání akcionáři placena do deseti dnů po skončení doby pro jejich úpis na účet společnosti č. 293610020/6000. 29.1.1999 - 31.3.1999
Upsané základní jmění společnosti bylo splaceno kedni 3.2.1995 23.5.1997 - 14.7.2005
Způsob založení: Společnost byla založena na základě zakladatelské smlouvy ze dne 3.12.1992 bez upisování akcií rozhodnutím zakladatelů ze dne 3.12.1992 pod obchodním jménem Royal banka CS,a.s. Valná hromada z 14.12.1994 rozhodla o změně obchodního jmé- na, sídla společnosti a jednorázovém navýšení základního jmění včetně sloučení se Společností pro založení První městské banky a.s. 21.3.1995 - 14.7.2005
Společnost je právním nástupcem vymazané Společnosti pro založení První městské banky a.s.IČ: 60194057.Společnost by- la vymazána bez likvidace dle ust.§ 69 obchodního zákoníku. 21.3.1995 - 14.7.2005
Základní jmění společnosti je rozděleno na 61 200 ks akcií ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč,vložených do hromadných akcií po 100 ks. 21.3.1995 - 14.7.2005
Způsob založení: společnost byla založena na základě zakladatelské smlouvy ze dne 3.12.1992 bez upisování akcií rozhodnutím zakladatelů ze dne 3.12.1992 pod názvem ROYAL BANKA CS,a.s.,jimiž jsou: a)AGORA,a.s.,Vodičkova 34,Praha 1 b)CONTEX,spol.s r.o.,Kejzlarova 1679,Hradec Králové c)Pavel Kryzl-"21st CENTURY ENTERPRISSES Inc.-Lichting Conversions,Inc-ART TOURS Co Inc.,Jeronýmova 19,České Budě- jovice d)Českomoravská stavební společnost,spol.s r.o.U Rakovky 849 31.1.1995 - 21.3.1995
Praha 4 31.1.1995 - 21.3.1995
Společnost je právním nástupcem vymazané společnosti První městská banka, a.s.IČ:60194057.Společnost byla vymazána bez likvidace dle ust.§ 69 obchodního zákoníku. 31.1.1995 - 21.3.1995
Základní jmění: 300 000 000,-Kč akcie:300 000 ks akcií v nominální hodnotě 1 000,-Kč znějící na jméno , vložených do hromadných akcií po 1 000 kusech. 28.7.1993 - 7.6.1994
Základní jmění: 250 000 000,-Kčs základní jmění je rozvrženo na 250 000 ks akcií na jméno o jmeno- vité hodnotě 1 000,-Kčs složených do hromadných akcií po tisíci kusech. 31.12.1992 - 28.7.1993
Způsob založení: společnost byla založena na základě zakladatelské smlouvy ze dne 3.12.1992 bez upisování akcií rozhodnutím zakladatelů ze dne 3.12.1992 zakladateli,jimiž jsou: a) AGORA,a.s.,Vodičkova 34,Praha 1 b) CONTEX,spol. s r.o.,Kejzlarova 1679,Hradec Králové c) Pavel Kryzl -"21st CENTURY ENTERPRISSES Inc.-Lichting Conversions,Inc -ART TOURS Co Inc.,Jeronýmova 19,České Budějovice d) Českomoravská stavební společnost,spol.s r.o.,U Rakovky 849 Praha 4 31.12.1992 - 31.1.1995
Obchodní jméno v jazyce slovenském: ROYAL BANKA CS,akciová spoločnosť, 31.12.1992 - 21.3.1995
Obchodní jméno v jazyce anglickém: ROYAL BANKA CS,join stock Co., 31.12.1992 - 21.3.1995
Obchodní jméno v jazyce německém: ROYAL BANKA CS,Aktiengesellschaft, 31.12.1992 - 21.3.1995
Obchodní jméno v jazyce francouzském: ROYAL BANK CS,société anonyme, 31.12.1992 - 21.3.1995
e) DSD,spol. s r.o.,Náplavní 5,Praha 2 f) EKOPLYN,družstvo,Staniční 19,Bratislava g) EKOPROJEKT PRAHA,a.s.,Na Neklance 21,Praha 5 h) FEREX,spol. s r.o.,Masarykova 31,Brno i) Ing.Miroslav Štefan- "ISTA",U lesa 156,Nové Jirny j) KALIŠ A KRÁTKORUKÝ,spol. s r.o.,Milady Horákové 109,Praha 6 k) Josef Lohman -KVĚT,Ovocnářská 456,Praha 5 l) MARTIA,spol. s r.o.,MĚŘÍCÍ A REGULAČNÍ TECHNIKA,Králova Výšina 7 Ústí nad Labem m) ing.Luděk Nesiba,Dobšice 321,Znojmo 31.12.1992 - 21.3.1995
n) PEGAS,a.s.Dukelská 135,Znojmo o) PRAGENT,a.s.,Washingtonova 17,Praha 1 p) REI TRADING,spol. s r.o.,Ječná 3,Brno q) SEDBA,a.s.Jankovcova 18,Praha 7 r) TIPA,a.s.U Obůrky 5.Třebíč s) TOPGAS INTERNATIONAL,a.s.Axmanova 168,Praha 9 t) UNISTAV,a.s.,Antonínská 30,Brno u) XAVER,a.s.,Staroměstské nám. 25,Praha 1 31.12.1992 - 21.3.1995

Aktuální kontaktní údaje PPF banka a.s.

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 47116129
Firma: PPF banka a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 6
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Instituce přijímající vklady kromě centrální banky soukromé národní
Datum vzniku: 31.12.1992

Kontakty na PPF banka a.s. IČO: 47116129

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Evropská 2690/17 , Praha 160 00 10.12.2008
Sídlo: Na strži 1702/65 , Praha 140 00 28.5.2004 - 10.12.2008
Sídlo: Na Strži 1676 , 140 62 Praha 4 Česká republika
2.2.2004 - 28.5.2004
Sídlo: Malé náměstí 459/11 , Praha 110 00 17.11.1997 - 2.2.2004
Sídlo: Na příkopě 848/6 , Praha 110 00 31.1.1995 - 17.11.1997
Sídlo: Krocínova 1050/1 , Praha 110 00 28.7.1993 - 31.1.1995
Sídlo: Betlémské náměstí 269/1 , Praha 110 00 31.12.1992 - 28.7.1993

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Evropská 2690/17, Praha 160 00

Obory činností PPF banka a.s. IČO: 47116129

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZPKT"), přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástr ojům definovaným v § 3 odst. 1 písm. a), až k) ZPKT 22.8.2011
hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. b) ZPKT, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním nástrojům definovaným v § 3 odst. 1 písm. a), až k) ZPKT 22.8.2011
hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. c) ZPKT, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním nástrojům definovaným v § 3 odst. 1 písm. a), až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, 22.8.2011
hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. e) ZPKT, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům definovaným v § 3 odst. 1 písm. a) až k) ZPKT 22.8.2011
hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. g) ZPKT, upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem jejich upsání, a to ve vztahu k investičním nástrojům definovaným v § 3 odst. 1 písm. a) až k) ZPKT, 22.8.2011
hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. h) ZPKT, umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, a to ve vztahu k investičním nástrojům definovanýnm v § 3 odst. 1 písm. a), až k) ZPKT, 22.8.2011
doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. a) ZPKT, úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, a to ve vztahu k investičním nástrojům definovaným v § 3 odst. 1 písm. a), až k) ZPKT, 22.8.2011
doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. b) ZPKT, poskytování úvěru nebo půjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí, a to ve vztahu k investičním nástrojům definovaný m v § 3 odst. 1 písm. a) až k) ZPKT, 22.8.2011
doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. c) ZPKT, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků 22.8.2011
doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. d) ZPKT, poskytování investičních doporučení a analýz investičních příležitostí nebo podobných obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji, a to ve vztahu k investičním nástro jům definovaným v § 3 odst. 1 písm. a) až k) ZPKT, 22.8.2011
doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm e) ZPKT, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb, 22.8.2011
doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. f) ZPKT, služby související s upisováním nebo umisťováním investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům definovaným v § 3 odst. 1 písm. a) až k) ZPKT 22.8.2011
c) platební styk a zúčtování 1.2.2006
h) poskytování investičních služeb podle zvláštního právního předpisu zahrnující: 1.2.2006
i) finanční makléřství 1.2.2006
j) výkon funkce depozitáře 1.2.2006
k) směnárenskou činnost (nákup devizových prostředků) 1.2.2006
l) poskytování bankovních informací 1.2.2006
m) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem v rozsahu: - obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s peněžními prostředky v cizí měně, - obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta se zahraničními cennými papíry, - obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s penězi ocenitelnými právy a závazky od nich odvozenými 1.2.2006
n) pronájem bezpečnostních schránek 1.2.2006
o) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci PPF banky a.s. 1.2.2006
hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZPKT"), přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástr ojům definovaným v § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) ZPKT 1.2.2006 - 22.8.2011
hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. b) ZPKT, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, a to ve vztahu k investičním nástrojům definovaným v § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) ZPKT 1.2.2006 - 22.8.2011
hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. c) ZPKT, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním nástrojům definovaným v § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, 1.2.2006 - 22.8.2011
hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. e) ZPKT, upisování nebo umisťování investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům definovaným v § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) ZPKT, 1.2.2006 - 22.8.2011
doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. a) ZPKT, správa investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům definovaným v § 3 odst. 1 písm. a), b) c) a d) ZPKT, 1.2.2006 - 22.8.2011
doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. b) ZPKT, úschova investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům definovaným v § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) ZPKT, 1.2.2006 - 22.8.2011
doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. c) ZPKT, poskytování úvěrů nebo půjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí, a to ve vztahu k investičním nástrojům definovaný m v § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) ZPKT, 1.2.2006 - 22.8.2011
doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. d) ZPKT, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků 1.2.2006 - 22.8.2011
doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. e) ZPKT, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům definovaným v § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) ZPKT 1.2.2006 - 22.8.2011
doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. f) ZPKT, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb 1.2.2006 - 22.8.2011
doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm g) ZPKT, služby související s upisováním emisí investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům definovaným v § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) ZPKT 1.2.2006 - 22.8.2011
obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta se zahraničními cennými papíry 25.8.2004 - 1.2.2006
činnosti banky dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, uvedené v § 1 odst. 1. písmena a) přijímání vkladů od veřejnosti, b) poskytování úvěrů. 28.5.2004
činnosti banky dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, uvedené v § 1 odst. 3 písmena 28.5.2004
a) investování do cenných papírů na vlastní účet, 28.5.2004
b) finanční pronájem (finanční leasing) 28.5.2004
d) vydávání a správa platebních prostředků, 28.5.2004
e) poskytování záruk, 28.5.2004
f) otvírání akreditivů, 28.5.2004
g) obstarávání inkasa, 28.5.2004
c) platební styk a zúčtování v rozsahu: - platební styk a zúčtování v tuzemsku, - platební styk a zúčtování ve vztahu k zahraničí v rozsahu hladkých plateb, 28.5.2004 - 1.2.2006
h) poskytování investičních služeb zahrnující: 28.5.2004 - 1.2.2006
hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona č.591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním instrumentům p odle § 8a odst. 1. písm. a), b), c), zákona o cenných papírech, 28.5.2004 - 1.2.2006
hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm b) zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 .písm. a), b), c), zákona o cenných papírech, 28.5.2004 - 1.2.2006
hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. c) zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst.1. písm. a), b) , c), zákona o cenných papírech, 28.5.2004 - 1.2.2006
hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm e) zákona č. 591/1992 sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, upisování emise investičních instrumentů nebo její umísťování, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst.1.písm. a ), b), c), zákona o cenných papírech, 28.5.2004 - 1.2.2006
doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. a) zákona č.591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1. písm. a), b), c) zákona o cenných papírech, 28.5.2004 - 1.2.2006
doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm c) zákona č.591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, poskytování úvěrů nebo půjček zákazníkovi za účelem provedení obchodu s investičními instrumenty, jestliže poskytovatel úvěru nebo půjčky je účastníkem tohoto obchodu, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1. písm. a), b), c) zákona o cenných papírech, 28.5.2004 - 1.2.2006
doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. d) zákona č.591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslová strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování pora d a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků, 28.5.2004 - 1.2.2006
doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. e) zákona č.591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, služby související s upisováním emisí podle §8 odst. 2. písm. e) zákona o cenných papírech, a to ve vztahu k investičním instr umentům podle § 8a odst. 1. písm. a), b), c) zákona o cenných papírech, 28.5.2004 - 1.2.2006
doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3. písm. f) zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1.písm. a), b), c) zákona o cenných papírech, 28.5.2004 - 1.2.2006
doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. g) zákona č.591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb 28.5.2004 - 1.2.2006
j) finanční makléřství, 28.5.2004 - 1.2.2006
k) výkon funkce depozitáře, 28.5.2004 - 1.2.2006
l) směnárenskou činnost ( nákup devizových prostředků), 28.5.2004 - 1.2.2006
m) poskytování bankovních informací, 28.5.2004 - 1.2.2006
n) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem v rozsahu: 28.5.2004 - 1.2.2006
obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s peněžními prostředky v cizí měně, 28.5.2004 - 1.2.2006
o) pronájem bezpečnostních schránek, 28.5.2004 - 1.2.2006
p) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci První městské banky, a.s. 28.5.2004 - 1.2.2006
činnost banky ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb. o bankách v rozsahu povolení Státní banky československé č.j. V 6/11-92 z 5.11.1992 (není povolena činnost vyjmenovaná v § 1 odst. 3 písm. h) a je omezeno provádění platebního styku se zahraničím) 7.7.2003 - 28.5.2004
činnost banky dle § 1 odst. 3 písm.h) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s převoditelnými cennými papíry dle zákona č.21/1992 Sb. o bankách (rozhodnutím ČNB č.j. 942/11 ze dne 18.5.1995 se činnosti banky uvedené v rozhodnutí Státní banky če skoslovenské č.j. V 6/11-92 z 5.11.1992 o povolení působit jako banka rozšiřují o uvedenou činnost) 7.7.2003 - 28.5.2004
činnost banky dle § 1 odst. 3 písm. c) platební styk a zúčtování se zahraničím v rozsahu hladkých plateb, písm. h) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami v rozsahu prodej a nákup devizových prostředků na tuzemském mezibank ovním trhu za účelem zabezpečení hladkých plateb dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách (rozhodnutím ČNB č.j. 2382/11 ze dne 16.9.1996 se činnosti banky uvedené v rozhodnutí Státní banky československé č.j. V 6/11-92 z 5.11.1992 o povolení působit jako ba nka rozšiřují o uvedené činnosti) 7.7.2003 - 28.5.2004
činnost banky dle § 1 odst. 3 písm. h) bod 1 zákona č.21/1992 Sb., o bankách v rozsahu prodeje cizí měny v souladu s opatřením České národní banky č. 227 z 25.7.1996 (rozhodnutím ČNB č.j. 415/520 ze dne 17.7.1998 o změně (rozšíření) povolení působit jako banka se rozšiřuje povolení působit jako banka vydané Státní bankou československou z 5.11.1992 pod č.j. V 6/11-92 se činnosti rozšiřují o uvedené) 7.7.2003 - 28.5.2004
z povolení působit jako banka se vylučuje výkon bankovních činností, které jsou vázané na povolení k obchodování s cennými papíry udělované Komisí pro cenné papíry V plném rozsahu se vylučuje výkon činností uvedených v zákoně o bankách v § 1 odst. 3 písm.i) účast na vydávání akcií a poskytování souvisejících služeb v § 1 odst. 3 písm. l) obhospodařování cenných papírů klienta na jeho účet včetně poradenství a zužuje se rozsah výkonu činností uvedených v zákoně o bankách v § 1 odst. 3 písm.h) bod 3.- o obchodování na účet klienta s převoditelnými cennými papíry v § 1 odst. 3 písm. m) - o uložení a správu cenných papírů (rozhodnutím ČNB č.j. 2389/520 ze dne 24.11.1999 o změně povolení působit jako banka vydaného Státní bankou československou, rozhodnutím ze dne 5.11.1992, č.j. V 6/11-92, rozšířeného ČNB rozhodnutím ze dne 18.5.1995, č.j. 942/11, rozhodnutím ze dne 16.9.1 996, č.j. 2082/11 a rozhodnutím ze dne 17.7.1998, č.j. 415/520) 7.7.2003 - 28.5.2004
činnost banky podle zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, v platném znění (v rozsahu povolení SBČS č.j. V 6/11 - 92 z 5.11.1992 - omezeno provádění platebního styku se zahraničím) 25.4.2000 - 7.7.2003
činnost banky na základě povolení ČNB č.j. 2036/11 ze dne 1.9.1993 pro činnosti uvedené v § 1 zákona o bankách odst.1 písm.a), b) odst.3 písm. e), f), k), p) 25.4.2000 - 7.7.2003
činnost banky v rozsahu povolení ČNB č.j. 942/11 ze dne 18.5.1995 pro činnosti uvedené v § 1 odst. 3 zákona o bankách písm. a), m)(mimo uložení a správy cenných papírů), n), h) (mimo obchodování na účet klienta s převoditelnými cennými papíry) 25.4.2000 - 7.7.2003
činnost banky v rozsahu povolení ČNB č.j. 2082/11 ze dne 16.9.1996 pro činnosti uvedené v § 1 zákona o bankách odst. 3 písm. c), h)(mimo obchodování na účet klienta s převoditelnými cennými papíry) 25.4.2000 - 7.7.2003
činnost banky v rozsahu povolení ČNB č.j. 42/11 ze dne 18.5.1995 pro činnosti uvedené v § 1 odst. 3 zákona o bankách písm. a), l), m), n), h) 29.1.1999 - 25.4.2000
činnost banky v rozsahu povolení ČNB č.j. 1929/11 ze dne 25. září 1995 pro činnosti uvedené v § 1 zákona o bankách odst. 3 písm.i) 29.1.1999 - 25.4.2000
činnost banky v rozsahu povolení ČNB č.j. 2382/11 ze dne 16.9.1996 pro činnosti uvedené v § 1 zákona o bankách odst. 3 písm. c), h) 29.1.1999 - 25.4.2000
činnost banky v rozsahu povolení ČNB č.j. 415/520 ze dne 17. července 1998 pro činnost banky podle § 1 zákona o bankách odst. 3 písm. h) 29.1.1999 - 25.4.2000
činnost banky podle zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, v platném znění (v rozsahu povolení SBČS č.j. V 6/11 - 92 z 5.111.1992 - omezeno provádění platebního styku se zahraničím) 29.1.1999 - 25.4.2000
činnost banky na základě povolení ČNB č.j. 2036/11 ze dne 1.9.1993 pro činnosti uvedené v § 1 zákona o bankách odst.1 písm.a), b) odst.3 písm. e), f), f), p) 29.1.1999 - 25.4.2000
činnost banky v rozsahu povolení ČNB č.j. 112/1374 ze dne 26. října 1993 pro činnosti uvedené v § 1 zákona o bankách odst. 3 písm. c) 29.1.1999 - 7.7.2003
činnost banky v rozsahu povolení ČNB č.j.942/11 ze dne 18.5.1995 pro činnosti uvedené v § 1,odst.3,písm.h),bod 3 23.5.1997 - 29.1.1999
činnost banky v rozsahu povolení ČNB č.j.2382/11 ze dne 16.9.1996 pro činnosti uvedené v § 1 odst.3,písm.c) a písm.h),bod 1 zákona o bankách 23.5.1997 - 29.1.1999
činnost banky podle zákona č.21/1992 Sb.,o bankách,v platném znění ( v rozsahu povolení SBČS č.j. V 6/11-92 z 5.11.1992) 20.8.1993 - 29.1.1999
činnost banky podle zákona č.21/1992 Sb.,o bankách,v platném znění 31.12.1992 - 20.8.1993

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní peněžní zprostředkování
Ostatní finanční zprostředkování

Vedení firmy PPF banka a.s. IČO: 47116129

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jménem banky jedná každý člen představenstva banky samostatně. Jménem banky podepisují vždy dva členové představenstva společně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti, či k otisku razítka spole čnosti a k uvedenému jménu, příjmení a funkci, připojí tyto osoby vlastnoruční podpis. 15.1.2008
Za představenstvo jedná navenek společně předseda s místopředsedou,nebo předseda,popř.místopředseda,vždy společně s jedním dalším členem představenstva.Za společnost podepisují společně předseda s místopředsedou,nebo předseda,popř.místopředseda,vždy společně s jedním dalším členem představenstva.Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému,nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti,či k otisku razízka společnosti a k uvedenému jménu,příjmení a funkci připojí tyto osoby svůj vlastnoruční podpis. 23.5.1997 - 15.1.2008
Za společnost jejím jménem jednají společně předseda představenstva , nebo jím zmocněný místopředseda předsta- venstva, a další místopředseda představenstva, kteří k vy- tištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připo- jí své podpisy s uvedením svých jmen a funkcí. 31.1.1995 - 23.5.1997
Za společnost jedná předseda představenstva a v jeho nepří- tomnosti místopředseda představenstva nebo člen předsta- venstva ve funkci generálního ředitele. Podepisování za společnost probíhá tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. 7.6.1994 - 31.1.1995
Za společnost jedná předseda představenstva,v jeho nepřítomnos- ti místopředseda představenstva,nebo člen představenstva ve funkci výkonného ředitele pro obchod.Podepisování probíhá tak,že k tištěnému nebo kýmkoli napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. 31.12.1992 - 7.6.1994
Jméno: Ing. Petr Jirásko 29.12.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 2.11.2016
Ve funkci: od 2.11.2016
Adresa: Zvonická 710/3, Praha 160 00
Jméno: Ing. Jaroslava Studenovská 29.12.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 21.4.2015
Ve funkci: od 9.12.2016
Adresa: Pod Cihelným vrchem 1210, Sedlčany 264 01
Jméno: Ing. Miroslav Hudec 29.12.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.11.2016
Adresa: Lotyšská 646/10, Praha 160 00
Jméno: Ing. Gabriela Mošovská MBA 29.12.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.11.2016
Adresa: Chládkova 102/7, Praha 108 00
Jméno: Ing. Igor Kottman 29.12.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.11.2016
Adresa: Gajova 2518/13 , 811 09 Bratislava Slovenská republika
Jméno: ing. Jan Hammerschmied 31.12.1992 - 7.6.1994
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Na výsluní 813 , Kralovice,Plzeň-sever Česká republika
Jméno: ing. Miroslav Friš 31.12.1992 - 7.6.1994
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Rysova 54 , 621 00 Brno Česká republika
Jméno: Karel Kališ 31.12.1992 - 7.6.1994
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Guevarova 707 , Praha 6 Česká republika
Jméno: ing. Jindřich Francl 31.12.1992 - 7.6.1994
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Fingerova 2180/11, Praha 158 00
Jméno: ing. Zuzana Marčevová 31.12.1992 - 27.7.1994
Funkce: Výkonný ředitel
Adresa: Jívenská 5 , Praha 4 Česká republika
Jméno: ing. Pavel Kika 31.12.1992 - 31.1.1995
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Axmanova 168, Praha 190 14
Jméno: Pavel Kryzl 31.12.1992 - 31.1.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Jeronýmova 19 , 370 01 České Budějovice Česká republika
Jméno: Karel Kališ 7.6.1994 - 31.1.1995
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Guevarova 707 , Praha 6 Česká republika
Jméno: ing. Antonín Lintner 7.6.1994 - 31.1.1995
Funkce: člen
Adresa: Na Návsi 27/4, Znojmo 669 04
Jméno: ing. Zuzana Marčevová 27.7.1994 - 31.1.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jívenská 5 , Praha 4 Česká republika
Jméno: ing. Roman Kühnel 31.1.1995 - 25.7.1995
Funkce: člen
Adresa: Na krčské stráni 1444/42, Praha 140 00
Jméno: ing. Zdeněk Bubák 21.3.1995 - 14.9.1995
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Nad přehradou 467, Praha 109 00
Jméno: ing. Miroslav Purkyně 25.7.1995 - 14.9.1995
Funkce: člen
Adresa: U Sluncové 602 , Praha 8 Česká republika
Jméno: ing. Karel Kohout 21.3.1995 - 8.12.1995
Funkce: člen
Adresa: Hněvkovského 1375/12, Praha 149 00
Jméno: Mgr. Petr Boček 31.1.1995 - 23.5.1997
Funkce: člen
Adresa: Rooseveltova 615/34, Praha 160 00
Jméno: ing. Marie Krejbichová 31.1.1995 - 23.5.1997
Funkce: člen
Adresa: Pod Šmukýřkou 1048/2, Praha 150 00
Jméno: ing. Miroslav Purkyně 14.9.1995 - 23.5.1997
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: U Sluncové 602 , Praha 8 Česká republika
Jméno: ing. Zdeněk Bubák 14.9.1995 - 23.5.1997
Funkce: člen
Adresa: Nad přehradou 467, Praha 109 00
Jméno: ing. Libor Procházka 31.1.1995 - 17.11.1997
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Hostivařská 149/33, Praha 102 00
Jméno: ing. František Dušek 31.1.1995 - 18.12.1997
Funkce: člen
Adresa: Liblická 293/7, Praha 198 00
Jméno: JUDr.Ing. Vladimír Gulla 8.12.1995 - 18.12.1997
Funkce: člen
Adresa: Havraní 1030 , 165 00 Praha 6 Česká republika
Jméno: Vlastimil Hadraba 31.1.1995 - 23.6.1998
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Hoštějn 82,okr.Šumperk Česká republika
Jméno: JUDr. Hana Himlová 23.6.1998 - 5.10.1998
Funkce: člen
Adresa: Nad přehradou 404, Praha 109 00
Jméno: ing. Vladimír Gulla 18.12.1997 - 14.10.1998
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Havraní 1130/20, Praha 165 00
Jméno: ing. Petr Kincel 23.6.1998 - 14.10.1998
Funkce: člen
Adresa: Mladenova 3231 , Praha 4 Česká republika
Jméno: Ing. Leoš Pýtr CSc. 5.10.1998 - 14.10.1998
Funkce: člen
Adresa: Severní 1042/27, Poděbrady 290 01
Jméno: JUDr. Jaroslav Macháček 7.6.1994 - 29.1.1999
Funkce: člen
Adresa: Ondrouškova 698/7, Brno 635 00
Jméno: ing. Marie Krejbichová 23.5.1997 - 29.1.1999
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Pod Šmukýřkou 1048/2, Praha 150 00
Jméno: Prof.ing. Věnek Šilhán CSc. 23.5.1997 - 29.1.1999
Funkce: člen
Adresa: Jeseniova 734/105, Praha 130 00
Jméno: Viktor Nemrava 17.11.1997 - 29.1.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Ježovská 120/5, Praha 150 00
Jméno: ing. František Dušek 18.12.1997 - 29.1.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Libická 1987/7, Praha 130 00
Jméno: ing. Pavel Boháček 23.6.1998 - 29.1.1999
Funkce: člen
Adresa: 296, Dolní Domaslavice 739 38
Jméno: ing. Petr Kincel 14.10.1998 - 29.1.1999
Funkce: člen
Adresa: Mladenovova 3231/3, Praha 143 00
Jméno: Mgr. Zdeněk Lust 29.1.1999 - 24.11.1999
Funkce: člen
Adresa: Suchý vršek 2111/22, Praha 158 00
Jméno: JUDr.ing. Vladimír Gulla 14.10.1998 - 8.7.2002
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: do 21.5.2002
Ve funkci: do 21.5.2002
Adresa: Havraní 1130/20, Praha 165 00
Jméno: Ing. Leoš Pýtr CSc. 14.10.1998 - 8.7.2002
Funkce: předseda
Ve funkci: do 21.5.2002
Adresa: Severní 1042/27, Poděbrady 290 01
Jméno: JUDr. Alena Švábíková 29.1.1999 - 8.7.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 20.5.2002
Adresa: Banskobystrická 2085/1, Praha 160 00
Jméno: Ing. Jaroslav Žák 29.1.1999 - 8.7.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 17.10.2001
Adresa: Hrabákova 1975/12, Praha 148 00
Jméno: Bc. František Dombek 25.4.2000 - 8.7.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 21.5.2002
Adresa: Do Kopce 313/9, Kozmice 747 11
Jméno: Ing. Leoš Pýtr CSc. 8.7.2002 - 28.5.2004
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 21.5.2002 do 29.4.2004
Ve funkci: od 22.5.2002 do 29.4.2004
Adresa: Ovocná 1414, Poděbrady 290 01
Jméno: Ing. Pavel Langr 8.7.2002 - 28.5.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 21.5.2002
Adresa: Randova 3167/3, Praha 150 00
Jméno: Ing. Zbyněk Babor 8.7.2002 - 14.7.2005
Funkce: předseda
Trvání členství: od 21.5.2002 do 31.5.2005
Ve funkci: od 22.5.2002 do 31.5.2005
Adresa: Na Kuthence 1219/18, Praha 160 00
Jméno: Ing. Pavel Langr 28.5.2004 - 14.7.2005
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 21.5.2002 do 25.5.2005
Ve funkci: od 29.4.2004 do 25.5.2005
Adresa: Randova 3167/3, Praha 150 00
Jméno: Bc. František Dombek 13.9.2004 - 4.9.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.7.2004 do 31.8.2006
Adresa: Do Kopce 313/9, Kozmice 747 11
Jméno: JUDr. Martina Kučerová 17.1.2007 - 25.1.2007
Trvání členství: od 18.12.2006
Adresa: Jana Karafiáta 182, Praha 190 11
Jméno: Ing. Pavel Langr 14.7.2005 - 7.5.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 25.5.2005
Ve funkci: od 25.5.2005
Adresa: Randova 3167/3, Praha 150 00
Jméno: JUDr. Martina Kučerová 25.1.2007 - 15.1.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.12.2006 do 31.12.2007
Adresa: Jana Karafiáta 182, Praha 190 11
Jméno: Mgr. Petr Milev 19.8.2005 - 4.8.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 11.8.2005 do 26.6.2008
Ve funkci: od 11.8.2005 do 26.6.2008
Adresa: Pod Sychrovem I 1137/57, Praha 101 00
Jméno: Ing. Pavel Langr 7.5.2007 - 18.8.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 25.5.2005 do 8.8.2008
Ve funkci: od 25.5.2005 do 8.8.2008
Adresa: Na lhotech 1450/8, Praha 148 00
Jméno: Bc. František Dombek 15.1.2008 - 23.10.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2008 do 30.9.2009
Adresa: Písčitá 196, Praha 198 00
Jméno: Ing. Pavel Langr 18.8.2008 - 16.4.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 8.8.2008
Ve funkci: od 8.8.2008 do 22.3.2010
Adresa: Na lhotech 1450/8, Praha 148 00
Jméno: Ing. Josef Zeman 18.8.2008 - 16.4.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 8.8.2008
Ve funkci: od 8.8.2008 do 22.3.2010
Adresa: 288, Klášter Hradiště nad Jizerou 294 15
Jméno: Ing. Josef Zeman 16.4.2010 - 31.10.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 8.8.2008 do 19.9.2011
Ve funkci: od 22.3.2010 do 19.9.2011
Adresa: 288, Klášter Hradiště nad Jizerou 294 15
Jméno: Ing. Pavel Langr 16.4.2010 - 31.10.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 8.8.2008 do 19.9.2011
Adresa: Na lhotech 1450/8, Praha 148 00
Jméno: Ing. Pavel Langr 31.10.2011 - 11.5.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.9.2011 do 4.4.2012
Adresa: Na lhotech 1450/8, Praha 148 00
Jméno: Ing. Josef Zeman 31.10.2011 - 14.6.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 19.9.2011 do 7.10.2013
Ve funkci: od 3.10.2011 do 7.10.2013
Adresa: 288, Klášter Hradiště nad Jizerou 294 15
Jméno: Mgr. Petr Milev 16.4.2010 - 14.8.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.3.2010 do 22.3.2013
Ve funkci: od 22.3.2010 do 22.3.2013
Adresa: Pod Sychrovem I 1137/57, Praha 101 00
Jméno: Ing. Josef Zeman 14.6.2013 - 29.10.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 19.9.2011 do 7.10.2013
Ve funkci: od 3.10.2011 do 7.10.2013
Adresa: 288, Klášter Hradiště nad Jizerou 294 15
Jméno: Petr Milev 14.8.2013 - 29.10.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.3.2013 do 7.10.2013
Ve funkci: od 22.3.2013 do 7.10.2013
Adresa: Pod Sychrovem I 1137/57, Praha 101 00
Jméno: Ing. Jaroslava Studenovská 11.5.2012 - 18.7.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.4.2012 do 16.4.2015
Adresa: Pod Cihelným vrchem 1210, Sedlčany 264 01
Jméno: Pavel Fuchs 29.10.2013 - 11.5.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 8.10.2013 do 30.4.2016
Ve funkci: od 14.10.2013 do 30.4.2016
Adresa: Rooseveltova 597/27, Praha 160 00
Jméno: Petr Jirásko 29.10.2013 - 24.8.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 8.10.2013
Ve funkci: od 14.10.2013
Adresa: Kališnická 379/10, Praha 130 00
Jméno: Ing. Jaroslava Studenovská 18.7.2015 - 29.12.2016
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 21.4.2015
Adresa: Pod Cihelným vrchem 1210, Sedlčany 264 01
Jméno: Ing. Miroslav Hudec 11.5.2016 - 29.12.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.5.2016 do 1.11.2016
Adresa: Lotyšská 646/10, Praha 160 00
Jméno: Petr Jirásko 24.8.2016 - 29.12.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 8.10.2013 do 8.10.2016
Ve funkci: od 14.10.2013 do 8.10.2016
Adresa: Zvonická 710/3, Praha 160 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Mgr. Tomáš Kaplan 13.7.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.4.2018
Adresa: Na Mlejnku 967/34, Praha 147 00
Jméno: Bohuslav Samec 13.7.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.4.2018
Adresa: Řehníkova 2175, Hostivice 253 01
Jméno: Ing. Lenka Baramová 13.7.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.4.2018
Adresa: Jana Růžičky 1144/13, Praha 148 00
Jméno: Ing. Martin Hýbl 13.7.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.4.2018
Adresa: Lidická 582/33, Benátky nad Jizerou 294 71
Jméno: Ing. Ladislav Chvátal 4.12.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.4.2018
Ve funkci: od 20.9.2018
Adresa: Smidarská 742, Praha 190 14
Jméno: JUDr. Petr Lachnit 4.12.2018
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.4.2018
Ve funkci: od 20.9.2018
Adresa: Zahradníčkova 1123/12, Praha 150 00
Jméno: JUDr. Jaroslav Macháček 31.12.1992 - 7.6.1994
Adresa: Ondrouškova 698/7, Brno 635 00
Jméno: ing. Antonín Lintner 31.12.1992 - 7.6.1994
Adresa: Přímětice 27,Znojmo Česká republika
Jméno: Prof.ing. Václav Bakule Dr.Sc. 31.12.1992 - 31.1.1995
Adresa: V Štíhlách 1311/3, Praha 142 00
Jméno: ing. Antonín Jirásek 31.12.1992 - 31.1.1995
Adresa: 28. pluku 906/38, Praha 100 00
Jméno: ing. Jan Hejátko CSc. 31.12.1992 - 31.1.1995
Adresa: 99, Ocmanice 675 71
Jméno: ing. Jiří Koschaný 7.6.1994 - 31.1.1995
Funkce: člen
Adresa: Hozovo nábřeží 573/64, Opava 747 05
Jméno: ing. Karel Švejda 7.6.1994 - 31.1.1995
Funkce: člen
Adresa: Dělnická 1517/9, Znojmo 669 02
Jméno: ing. Jiří Tesař CSc. 31.1.1995 - 17.11.1997
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Adresa: Arbesovo náměstí 314/10, Praha 150 00
Jméno: ing. Ivan Spěvák 31.1.1995 - 17.11.1997
Funkce: člen
Adresa: Pařížská 128/22, Praha 110 00
Jméno: ing. Petr Karfík 31.1.1995 - 17.11.1997
Funkce: člen
Adresa: Mikulova 1571/15, Praha 149 00
Jméno: ing. Jan Hammerschmied 31.1.1995 - 17.11.1997
Funkce: člen
Adresa: Na Výsluní 813 , Kralovice,Plzeň-sever Česká republika
Jméno: Karel Kališ 31.1.1995 - 17.11.1997
Funkce: člen
Adresa: Tobrucká 707/13, Praha 160 00
Jméno: PHDr. Pavel Fabini 31.1.1995 - 17.11.1997
Funkce: člen
Adresa: Pražského 637/32, Praha 152 00
Jméno: RNDr. Jan Koukal CSc. 31.1.1995 - 29.1.1999
Funkce: předseda
Adresa: Hostivařská 72/5, Praha 102 00
Jméno: ing. Bohumil Váňa 31.1.1995 - 29.1.1999
Funkce: člen
Adresa: Podvinný mlýn 2132/13, Praha 190 00
Jméno: ing. Jan Bürgemeister 23.6.1998 - 29.1.1999
Funkce: člen
Adresa: Všehrdova 439/11, Praha 118 00
Jméno: ing. Eva Kmochová CSc. 23.6.1998 - 29.1.1999
Funkce: člen
Adresa: Starochodovská 1142/25, Praha 149 00
Jméno: JUDr. Tomáš Kaiser 31.1.1995 - 24.11.1999
Funkce: člen
Adresa: Strojnická 433/3, Praha 170 00
Jméno: JUDr. Jan Šula 23.6.1998 - 24.11.1999
Funkce: člen
Adresa: Loretánské náměstí 100/7, Praha 118 00
Jméno: ing. Vít Klein 23.6.1998 - 24.11.1999
Funkce: člen
Adresa: Resslova 1754/3, Ústí nad Labem 400 01
Jméno: Ing. Josef Petrů 24.11.1999 - 16.8.2000
Funkce: člen
Adresa: Heřmanova 457/41, Praha 170 00
Jméno: Ing. Jan Chalupa 29.1.1999 - 20.12.2000
Funkce: místopředseda
Adresa: Šmilovského 1264/5, Praha 120 00
Jméno: ing. Zdenka Javornická 31.1.1995 - 27.2.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 29.6.2001
Adresa: Fantova 1788/20, Praha 155 00
Jméno: ing. Jindřich Nowak 23.6.1998 - 27.2.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 29.6.2001
Adresa: Na Liškovci 1071/2, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Jiří Paroubek 29.1.1999 - 27.2.2002
Funkce: předseda
Trvání členství: do 27.4.2001
Ve funkci: do 27.4.2001
Adresa: Voskovcova 883/7, Praha 152 00
Jméno: Ing. Jiří Dolejš 29.1.1999 - 27.2.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 29.6.2001
Adresa: Bubenečská 355/39, Praha 160 00
Jméno: Radovan Šteiner 29.1.1999 - 27.2.2002
Funkce: člen
Adresa: Březinova 534/23, Praha 186 00
Jméno: Ing. Michal Skoumal 24.11.1999 - 27.2.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 29.6.2001
Adresa: Hodonínská 620 , 617 00 Brno Česká republika
Jméno: Ing. Miroslav Stříbrný 20.12.2000 - 27.2.2002
Trvání členství: do 29.6.2001
Adresa: 33 , 267 18 Hlásná Třebáň Česká republika
Jméno: JUDr. Martina Kučerová 24.11.1999 - 27.11.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 6.11.2002
Adresa: Pujmanové 1548/28, Praha 140 00
Jméno: Ing. Petr Dvořák 27.2.2002 - 27.11.2002
Funkce: člen
Trvání členství: od 29.6.2001 do 19.9.2002
Adresa: Pod Havránkou 657/10, Praha 171 00
Jméno: Radovan Šteiner 27.2.2002 - 7.7.2003
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 29.6.2001
Ve funkci: od 29.6.2001
Adresa: Střelničná 1680/8, Praha 182 00
Jméno: Mgr. Petr Milev 27.11.2002 - 7.7.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 19.9.2002 do 25.5.2003
Adresa: V předpolí 1473/25, Praha 100 00
Jméno: Mgr. Tomáš Pekárek 16.8.2000 - 3.12.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 11.7.2000 do 11.7.2003
Adresa: Čenětická 2220/14, Praha 149 00
Jméno: Jan Blaško 27.2.2002 - 25.8.2004
Funkce: předseda
Trvání členství: od 29.6.2001 do 30.6.2004
Ve funkci: od 29.6.2001 do 30.6.2004
Adresa: Nad lesním divadlem 1113/18, Praha 142 00
Jméno: Ing. Karel Pražák 27.2.2002 - 25.8.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 29.6.2001 do 30.6.2004
Adresa: Otradovická 730/9, Praha 142 00
Jméno: Radovan Šteiner 7.7.2003 - 25.8.2004
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 29.6.2001 do 30.6.2004
Ve funkci: od 29.6.2001 do 30.6.2004
Adresa: Střelničná 1680/8, Praha 182 00
Jméno: Mgr. Petr Milev 7.7.2003 - 13.9.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 28.5.2003 do 29.7.2004
Adresa: V předpolí 1473/25, Praha 100 00
Jméno: Radovan Šteiner 25.8.2004 - 13.9.2004
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2004
Adresa: Střelničná 1680/8, Praha 182 00
Jméno: JUDr. Tomáš Brzobohatý PhD. 25.8.2004 - 13.9.2004
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2004
Adresa: Jasanová 104, Dolní Břežany 252 41
Jméno: Ing. Jan Blaško M.B.A. 25.8.2004 - 22.4.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2004 do 16.2.2005
Adresa: Nad lesním divadlem 1113/18, Praha 142 00
Jméno: JUDr. Tomáš Brzobohatý PhD. 13.9.2004 - 14.7.2005
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2004
Ve funkci: od 29.7.2004 do 25.5.2005
Adresa: Jasanová 104, Dolní Břežany 252 41
Jméno: Mgr. Jiří Šmejc 13.9.2004 - 14.7.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.7.2004
Adresa: Jílovišťská 550, Praha 155 31
Jméno: Ing. Karel Pražák 22.4.2005 - 14.7.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.2.2005 do 27.4.2005
Adresa: Otradovická 730/9, Praha 142 00
Jméno: Ing. Jaroslav Melichar 27.11.2002 - 5.12.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 6.11.2002 do 23.11.2005
Adresa: Výletní 355/24, Praha 142 00
Jméno: Stanislav Kikoť 3.12.2003 - 5.12.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 22.9.2003 do 10.11.2005
Adresa: Holečkova 799/99, Praha 150 00
Jméno: JUDr. Tomáš Brzobohatý 14.7.2005 - 1.2.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2004 do 12.1.2006
Adresa: Jasanová 104, Dolní Břežany 252 41
Jméno: Ing. Karel Pražák 14.7.2005 - 1.2.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.4.2005 do 12.1.2006
Adresa: Otradovická 730/9, Praha 142 00
Jméno: Bc. Jan Štrof 1.2.2006 - 10.5.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.1.2006 do 25.4.2006
Adresa: Cvikovská 376/6, Praha 190 00
Jméno: Bohuslav Samec 4.5.2006 - 10.5.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.4.2006 do 25.4.2006
Adresa: Řehníkova 2175, Hostivice 253 01
Jméno: Bohuslav Samec 10.5.2006 - 11.12.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.4.2006 do 27.11.2006
Adresa: Řehníkova 2175, Hostivice 253 01
Jméno: JUDr. Martina Kučerová 5.12.2005 - 17.1.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.11.2005 do 14.12.2006
Adresa: Jana Karafiáta 182, Praha 190 11
Jméno: Bohuslav Samec 17.1.2007 - 25.1.2007
Trvání členství: od 11.1.2007
Adresa: Řehníkova 2175, Hostivice 253 01
Jméno: Mgr. Jiří Šmejc 14.7.2005 - 7.5.2007
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.4.2005
Ve funkci: od 25.5.2005
Adresa: Jílovišťská 550, Praha 155 31
Jméno: Ing. Kamil Ziegler 11.12.2006 - 7.5.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.11.2006 do 24.4.2007
Adresa: Vídeňská 1185/112, Praha 148 00
Jméno: Radovan Šteiner 13.9.2004 - 13.11.2007
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2004 do 30.6.2007
Ve funkci: od 29.7.2004 do 30.6.2007
Adresa: Střelničná 1680/8, Praha 182 00
Jméno: Bc. Jan Štrof 10.5.2006 - 15.1.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.4.2006 do 20.12.2007
Adresa: Cvikovská 376/6, Praha 190 00
Jméno: Mgr. Jiří Šmejc 7.5.2007 - 16.6.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.4.2005 do 28.4.2008
Ve funkci: od 25.5.2005 do 28.4.2008
Adresa: Na viničních horách 1164/3, Praha 160 00
Jméno: Ing. Kamil Ziegler 7.5.2007 - 16.6.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.4.2007 do 24.4.2008
Adresa: Vídeňská 1185/112, Praha 148 00
Jméno: Ing. Jaroslav Melichar 5.12.2005 - 23.1.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.11.2005 do 31.12.2008
Adresa: Výletní 355/24, Praha 142 00
Jméno: Bohuslav Samec 25.1.2007 - 23.1.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.1.2007 do 10.12.2008
Adresa: Řehníkova 2175, Hostivice 253 01
Jméno: Bohuslav Samec 23.1.2009 - 19.5.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.1.2009 do 20.4.2009
Adresa: Řehníkova 2175, Hostivice 253 01
Jméno: Mgr. Jiří Šmejc 16.6.2008 - 6.5.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.4.2008
Ve funkci: od 3.6.2008
Adresa: Na viničních horách 1164/3, Praha 160 00
Jméno: Radovan Šteiner 13.11.2007 - 22.8.2011
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2007 do 1.10.2010
Ve funkci: od 23.8.2007 do 1.10.2010
Adresa: Mirovická 1118/27, Praha 182 00
Jméno: RNDr. Jiří Witzany PhD. 15.1.2008 - 22.8.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.12.2007 do 21.3.2011
Adresa: Zengrova 1937/24, Praha 160 00
Jméno: JUDr. Martina Kučerová 23.1.2009 - 22.8.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.1.2009 do 30.4.2011
Adresa: Jana Karafiáta 182, Praha 190 11
Jméno: Mgr. Jiří Šmejc 6.5.2010 - 22.8.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.4.2008 do 28.4.2011
Ve funkci: od 3.6.2008 do 28.4.2011
Adresa: Na viničních horách 1382/10, Praha 160 00
Jméno: Ing. Antonín Weinert CSc. 22.8.2011 - 31.10.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.4.2011
Adresa: Na Třebešíně 599/24, Praha 100 00
Jméno: Ing. Lenka Baramová 23.1.2009 - 27.2.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.1.2009 do 2.2.2012
Adresa: Jana Růžičky 1144/13, Praha 148 00
Jméno: Bohuslav Samec 19.5.2009 - 29.5.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.4.2009 do 25.4.2012
Adresa: Řehníkova 2175, Hostivice 253 01
Jméno: Mgr. Jiří Šmejc 22.8.2011 - 27.9.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.4.2011 do 27.8.2012
Ve funkci: od 3.8.2011 do 27.8.2012
Adresa: Na viničních horách 1382/10, Praha 160 00
Jméno: Mgr. Karel Hanzlík 22.8.2011 - 27.9.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.4.2011
Adresa: Tachovská 578/24, Praha 153 00
Jméno: Ing. Antonín Weinert CSc. 31.10.2011 - 10.10.2012
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.4.2011 do 19.7.2012
Ve funkci: od 19.9.2011 do 19.7.2012
Adresa: Na Třebešíně 599/24, Praha 100 00
Jméno: Ing. Martin Štefunko Ph.D. 10.12.2012 - 29.10.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.11.2012 do 29.4.2013
Ve funkci: od 27.11.2012 do 29.4.2013
Adresa: SNP 968 , 924 00 Galanta Slovenská republika
Jméno: Mgr. Karel Hanzlík 27.9.2012 - 18.6.2014
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.4.2011 do 30.4.2014
Ve funkci: od 27.8.2012 do 30.4.2014
Adresa: Tachovská 578/24, Praha 153 00
Jméno: Ing. Martin Hýbl 22.8.2011 - 28.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.6.2011 do 2.6.2014
Adresa: Lidická 582/33, Benátky nad Jizerou 294 71
Jméno: Miroslav Tutter 18.6.2014 - 28.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.4.2014 do 26.6.2014
Adresa: Jirečkova 1006/12, Praha 170 00
Jméno: Ing. Lenka Baramová 27.2.2012 - 18.7.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.2.2012 do 2.2.2015
Adresa: Jana Růžičky 1144/13, Praha 148 00
Jméno: Bohuslav Samec 29.5.2012 - 18.7.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.4.2012 do 25.4.2015
Adresa: Řehníkova 2175, Hostivice 253 01
Jméno: Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý Dr., MSc. 27.9.2012 - 18.7.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.7.2012 do 28.4.2015
Adresa: Jeseniova 858/155, Praha 130 00
Jméno: Martin Štefunko 29.10.2013 - 18.7.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.4.2013 do 28.4.2015
Ve funkci: od 7.10.2013 do 28.4.2015
Adresa: SNP , 924 00 Galanta Slovenská republika
Jméno: Miroslav Tutter 28.8.2014 - 18.7.2015
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.4.2014 do 28.4.2015
Ve funkci: od 26.6.2014 do 28.4.2015
Adresa: Jirečkova 1006/12, Praha 170 00
Jméno: Ing. Ladislav Chvátal 18.7.2015 - 9.11.2015
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.4.2015
Ve funkci: do 20.8.2015
Adresa: Smidarská 742, Praha 190 14
Jméno: JUDr. Petr Lachnit 18.7.2015 - 9.11.2015
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.4.2015
Ve funkci: do 20.8.2015
Adresa: Zahradníčkova 1123/12, Praha 150 00
Jméno: Ing. Martin Hýbl 28.8.2014 - 4.1.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2014 do 25.6.2017
Adresa: Lidická 582/33, Benátky nad Jizerou 294 71
Jméno: Mgr. Tomáš Kaplan 18.7.2015 - 4.7.2018
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.4.2015
Adresa: Nekvasilova 584/17, Praha 186 00
Jméno: Bohuslav Samec 18.7.2015 - 13.7.2018
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.4.2015 do 28.4.2018
Adresa: Řehníkova 2175, Hostivice 253 01
Jméno: Ing. Lenka Baramová 18.7.2015 - 13.7.2018
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.4.2015 do 28.4.2018
Adresa: Jana Růžičky 1144/13, Praha 148 00
Jméno: Ing. Ladislav Chvátal 9.11.2015 - 13.7.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.4.2015 do 29.4.2018
Ve funkci: od 20.8.2015 do 29.4.2018
Adresa: Smidarská 742, Praha 190 14
Jméno: JUDr. Petr Lachnit 9.11.2015 - 13.7.2018
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.4.2015 do 29.4.2018
Ve funkci: od 20.8.2015 do 29.4.2018
Adresa: Zahradníčkova 1123/12, Praha 150 00
Jméno: Ing. Martin Hýbl 4.1.2018 - 13.7.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.10.2017 do 26.4.2018
Adresa: Lidická 582/33, Benátky nad Jizerou 294 71
Jméno: Mgr. Tomáš Kaplan 4.7.2018 - 13.7.2018
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.4.2015 do 29.4.2018
Adresa: Na Mlejnku 967/34, Praha 147 00
Jméno: Ing. Ladislav Chvátal 13.7.2018 - 4.12.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.4.2018
Adresa: Smidarská 742, Praha 190 14
Jméno: JUDr. Petr Lachnit 13.7.2018 - 4.12.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.4.2018
Adresa: Zahradníčkova 1123/12, Praha 150 00

Vlastníci firmy PPF banka a.s. IČO: 47116129

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 769 004 000 Kč 100% 14.11.2005
zakladni 500 021 000 Kč 100% 21.3.2001 - 14.11.2005
zakladni 626 539 000 Kč 100% 16.10.2000 - 21.3.2001
zakladni 276 569 000 Kč 100% 16.8.2000 - 16.10.2000
zakladni 850 140 000 Kč 100% 31.3.1999 - 16.8.2000
zakladni 612 000 000 Kč - 21.3.1995 - 31.3.1999
zakladni 509 000 000 Kč - 31.1.1995 - 21.3.1995
zakladni 300 000 000 Kč - 28.7.1993 - 31.1.1995
zakladni 250 000 000 Kč - 31.12.1992 - 28.7.1993

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 700 Kč 384 262 14.11.2005
Akcie na jméno 2 603 Kč 192 131 21.3.2001
Akcie na jméno 3 261 Kč 192 131 16.10.2000 - 21.3.2001
Akcie na jméno 3 261 Kč 84 811 16.8.2000 - 16.10.2000
Akcie na jméno 10 000 Kč 85 014 31.3.1999 - 16.8.2000
Akcie na jméno 10 000 Kč 61 200 21.3.1995 - 31.3.1999
Akcie na jméno 10 000 Kč 50 900 31.1.1995 - 21.3.1995
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 300 7.6.1994 - 31.1.1995
Akcie na jméno 1 000 Kč 300 000 28.7.1993 - 7.6.1994
Akcie na jméno 1 000 Kč 250 000 31.12.1992 - 28.7.1993

Sbírka Listin PPF banka a.s. IČO: 47116129

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1834/SL 116 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 6.8.2015 14.8.2015 150
B 1834/SL 115 ostatní výňatek ze zápisu z DR - volba čl. představenstva Městský soud v Praze 21.4.2015 25.6.2015 23.7.2015 3
B 1834/SL 114 notářský zápis [NZ 344/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.4.2015 25.6.2015 23.7.2015 31
B 1834/SL 113 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 5.8.2014 17.9.2014 144
B 1834/SL 112 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.6.2014 5.8.2014 17.9.2014 20
B 1834/SL 111 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 882/2014 Městský soud v Praze 25.6.2014 21.8.2014 28.8.2014 26
B 1834/SL 110 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 20.3.2014 26.3.2014 146
B 1834/SL 109 ostatní rozhodnutí 3x Městský soud v Praze 7.10.2013 24.10.2013 31.10.2013 5
B 1834/SL 108 ostatní výňatek ze zápisu z jednání představenstva Městský soud v Praze 7.3.2013 26.7.2013 30.8.2013 3
B 1834/SL 107 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 14.8.2012 23.8.2012 148
B 1834/SL 106 ostatní výňatek ze zápisu DR-volba Městský soud v Praze 16.4.2012 15.5.2012 1
B 1834/SL 105 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 27.3.2012 18.4.2012 22
B 1834/SL 104 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 11.10.2011 8.11.2011 2
B 1834/SL 103 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 25.10.2011 8.11.2011 3
B 1834/SL 102 ostatní - zápis VH Městský soud v Praze 21.4.2011 2.9.2011 9
B 1834/SL 101 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r. 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 11.8.2011 17.8.2011 136
B 1834/SL 100 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r. 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 11.8.2011 17.8.2011 100
B 1834/SL 99 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora -za rok 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 28.7.2011 4.8.2011 142
B 1834/SL 91 podpisové vzory Městský soud v Praze 19.1.2009 27.1.2009 28.1.2009 1
B 1834/SL 90 podpisové vzory Městský soud v Praze 16.1.2009 27.1.2009 28.1.2009 1
B 1834/SL 89 podpisové vzory Městský soud v Praze 15.1.2009 27.1.2009 28.1.2009 1
B 1834/SL 82 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 31.7.2008 12.8.2008 104
B 1834/SL 80 podpisové vzory Městský soud v Praze 3.6.2008 19.6.2008 20.6.2008 2
B 1834/SL 73 podpisové vzory Městský soud v Praze 3.1.2008 28.1.2008 1
B 1834/SL 72 podpisové vzory Městský soud v Praze 8.1.2008 28.1.2008 1
B 1834/SL 74 podpisové vzory Městský soud v Praze 3.1.2008 14.1.2008 22.1.2008 1
B 1834/SL 66 podpisové vzory Městský soud v Praze 14.9.2007 20.11.2007 1
B 1834/SL 62 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2006+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2006 1.11.2007 5.11.2007 77
B 1834/SL 63 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 31.10.2007 77
B 1834/SL 61 podpisové vzory Městský soud v Praze 2.5.2007 16.5.2007 1
B 1834/SL 56 ostatní -výň.ze zápisu č.87 jednání DR Městský soud v Praze 27.11.2006 18.12.2006 0
B 1834/SL 55 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 27.11.2006 18.12.2006 0
B 1834/SL 54 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 13.10.2006 13.10.2006 72
B 1834/SL 53 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 25.8.2006 12.9.2006 0
B 1834/SL 52 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 25.4.2006 24.5.2006 0
B 1834/SL 51 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 2.5.2006 24.5.2006 0
B 1834/SL 50 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 3.5.2006 24.5.2006 0
B 1834/SL 49 ostatní -výňat.ze záp.č.85 jed.DR Městský soud v Praze 13.4.2006 24.5.2006 0
B 1834/SL 48 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 2.5.2006 24.5.2006 0
B 1834/SL 47 ostatní -rezignace na fun.-2x Městský soud v Praze 22.12.2005 31.1.2006 14.2.2006 0
B 1834/SL 46 ostatní -výňatek ze záp.č.84 jed.DR Městský soud v Praze 12.1.2006 31.1.2006 14.2.2006 0
B 1834/SL 45 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 25.1.2006 31.1.2006 14.2.2006 0
B 1834/SL 44 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 30.11.2005 15.12.2005 0
B 1834/SL 43 ostatní -výňat.ze zápisu 83.jednání DR Městský soud v Praze 10.11.2005 15.12.2005 0
B 1834/SL 42 ostatní -zápis o průběhu voleb čl.DR Městský soud v Praze 23.11.2005 15.12.2005 0
B 1834/SL 40 notářský zápis -NZ471/05+přílohy Městský soud v Praze 17.10.2005 19.10.2005 15.11.2005 0
B 1834/SL 41 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.11.2005 2.11.2005 14.11.2005 0
B 1834/SL 39 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 17.8.2005 20.9.2005 0
B 1834/SL 38 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 11.8.2005 20.9.2005 0
B 1834/SL 37 ostatní zápis z DR/představenstvo Městský soud v Praze 11.8.2005 20.9.2005 0
B 1834/SL 36 výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2004 3.8.2005 8.8.2005 55
B 1834/SL 35 podpisové vzory Městský soud v Praze 3.6.2005 14.7.2005 0
B 1834/SL 34 notářský zápis -NZ76/05-změna stanov Městský soud v Praze 27.4.2005 14.7.2005 0
B 1834/SL 33 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 14.7.2005 52
B 1834/SL 32 ostatní -zápis z 81.jednání DR Městský soud v Praze 25.5.2005 14.7.2005 5
B 1834/SL 31 ostatní -výňatek záp.172/05jed.předsta Městský soud v Praze 25.5.2005 14.7.2005 0
B 1834/SL 30 ostatní -výňatek záp.170/05jed.předsta Městský soud v Praze 17.5.2005 14.7.2005 0
B 1834/SL 29 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 27.4.2005 14.7.2005 7
B 1834/SL 28 ostatní -zápis z79.jednání DR Městský soud v Praze 16.2.2005 22.4.2005 8
B 1834/SL 27 účetní závěrka, výroční zpráva za r. 2003+audit+přílohy Městský soud v Praze 31.12.2003 21.9.2004 21.10.2004 0
B 1834/SL 26 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 15.9.2004 0
B 1834/SL 25 podpisové vzory Městský soud v Praze 30.7.2001 15.9.2004 0
B 1834/SL 24 ostatní -zápis z DR/představenstvo Městský soud v Praze 29.7.2004 15.9.2004 0
B 1834/SL 23 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.5.2003 15.9.2004 0
B 1834/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 28.7.2003 4.9.2003 0
B 1834/SL 21 ostatní zápis z jednání VH Městský soud v Praze 28.5.2003 17.7.2003 0
B 1834/SL 20 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 17.7.2003 0
B 1834/SL 19 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 335/2003 Městský soud v Praze 28.5.2003 17.7.2003 0
B 1834/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva r.1999-2000-konsolidovaná Městský soud v Praze 27.11.2002 0
B 1834/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 27.11.2002 0
B 1834/SL 16 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.1998 Městský soud v Praze 31.12.1998 27.11.2002 0
B 1834/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.1996 v AJ Městský soud v Praze 31.12.1996 27.11.2002 0
B 1834/SL 13 ostatní zápis z DR/představenstvo Městský soud v Praze 19.9.2002 27.11.2002 0
B 1834/SL 8 účetní závěrka, výroční zpráva r.2001-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2001 23.7.2002 29.7.2002 0
B 1834/SL 7 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2000-2001 Městský soud v Praze 23.7.2002 29.7.2002 0
B 1834/SL 12 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 332/2002 Městský soud v Praze 21.5.2002 10.7.2002 0
B 1834/SL 11 podpisové vzory -3x Městský soud v Praze 10.7.2002 0
B 1834/SL 10 ostatní -zápis z představenstva Městský soud v Praze 22.5.2002 10.7.2002 0
B 1834/SL 6 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 6.3.2002 0
B 1834/SL 5 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 287/99 Městský soud v Praze 9.6.1999 29.7.1999 0
B 1834/SL 4 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 247/99 Městský soud v Praze 11.3.1999 29.7.1999 0
B 1834/SL 3 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 17/99 Městský soud v Praze 7.1.1999 29.7.1999 0
B 1834/SL 2 notářský zápis NZ 123/98 Městský soud v Praze 24.4.1998 29.7.1999 0
B 1834/SL 1 notářský zápis NZ 261/96 Městský soud v Praze 7.11.1996 29.7.1999 22

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení PPF banka a.s.


Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu PPF banka a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.