PMS Přerov a.s. Přerov IČO: 14617099

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu PMS Přerov a.s., která sídlí v obci Přerov a bylo jí přiděleno IČO 14617099.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma PMS Přerov a.s. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem PMS Přerov a.s. se sídlem v obci Přerov byla založena v roce 1991. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 16 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software , Pivovarnictví a sladovnictví a další.

Základní údaje o PMS Přerov a.s. IČO: 14617099

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ostravě 25.3.1991
Spisová značka: B 151
IČO: 14617099
Obchodní firma: PMS Přerov a.s.
Právní forma: Akciová společnost 25.3.1991
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 25.3.1991
Řádná valná hromada společnosti PMS Přerov a.s., IČ: 14617099, se sídlem Komenského 696/35, Přerov, PSČ 750 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 151, (dále jen >>Společnost<<), konaná dne 24. listopadu 2014, přijala následující usnesení o nuceném přechodu účastnických cenných papírů ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře dle § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen >>ZOK<<):A. Určuje se, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost HSK Invest, a.s., IČ: 60727357, se sídlem Václavská 316/12, Praha 2, Nové Město, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19711 (dále jen >>Hlavní akcionář<<), který vlastní ve Společnosti akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 158.497.680 Kč (sto padesát osm milionů čtyři sta devadesát sedm tisíc šest set osmdesát korun českých), což představuje 97,29 % (devadesát sedm celých a dvacet devět setin procenta) základního kapitálu Společnosti, s nímž jsou spojena hlasovací práva, přičemž shodný je i podíl hlavního akcionáře na hlasovacích právech ve Společnosti. Tuto skutečnost doložil Hlavní akcionář předložením hromadných listin nahrazujících tyto akcie představenstvu Společnosti dne 24. října 2014 současně s žádostí o svolání valné hromady dle § 375 ZOK, přičemž ke dni podání uvedené žádosti i ke dni konání valné hromady je Hlavní akcionář jako vlastních těchto akcií zapsán v seznamu akcionářů Společnosti. Společnost nemá žádné vlastní akcie a nevydala ani žádné jiné účastnické cenné papíry, než kmenové akcie ve formě na jméno v listinné podobě.B. Schvaluje se přechod všech ostatních účastnických cenných papírů emitovaným Společností (dále jen >>akcie<<), které nejsou ve vlastnictví Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře ve smyslu § 375 ZOK, přičemž:- vlastnické právo k akciím přechází na Hlavního akcionáře uplynutím 1 (jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále také >>den účinnosti přechodu<<);- na Hlavního akcionáře ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím, jejichž vlastníkem budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře (dále jen >>ostatní akcionáři<<);- ostatní akcionáři předloží akcie Společnosti do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva, a to do rukou pověřeného obchodníka s cennými papíry; to platí i pro zástavní věřitele držící zastavené akcie.C. Určuje se, že za akcie ostatních akcionářů, které na základě tohoto usnesení valné hromady přechází na Hlavního akcionáře, poskytne Hlavní akcionář peněžité protiplnění, a to:- za každou jednu kmenovou akcii ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 2.400.000 Kč (dva miliony čtyři sta tisíc korun českých) peněžité protiplnění ve výši 11.041.082 Kč (jedenáct milionů čtyřicet jedna tisíc osmdesát dva korun českých);- za každou jednu kmenovou akcii ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.12.2014 - 20.1.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 10.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 10.7.2014 - 17.10.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 10.7.2014 - 17.10.2014
Dne 30.6.2008 přijala valná hromada společnosti toto usnesení ozvýšení základního kapitálu:Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií očástku 76.800.000 Kč (slovy: sedmdesát šest milionů osm set tisíc korun českých), tedy ze současné výše 86.110.560 Kč (slovy: osmdesát šest milionů sto deset tisíc pět set šedesát korun českých) na novou výši základního kapitálu společnosti, která bude po tomto zvýšení činit 162.910.560 Kč (slovy: sto šedesát dva milionů devět set deset tisíc pět set šedesát korun českých). Určuje se, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je významné snížení zadlužení společnosti akonsolidace její hospodářské situace. Stane se tak bez nutnosti nových vkladů současných akcionářů do základního kapitálu společnosti, které by nadto byly použity pouze ke splacení existujících závazků společnosti.Ke zvýšení základního kapitálu bude upsáno 32 ks (slovy: třicet dva kusů) nových kmenových akcií na majitele vlistinné podobě, každá znich ojmenovité hodnotě 2.400.000 Kč (slovy: dva miliony čtyři sta tisíc korun českých).Přednostní právo všech stávajících akcionářů společnosti upsat část nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu se vylučuje. Valná hromada bere na vědomí, že přednostní právo se vylučuje vdůležitém zájmu společnosti pro všechny stávající akcionáře společnosti především zdůvodu odvrácení hospodářské krize společnosti, resp. hrozícího úpadku nebo likvidace apodstatného urychlení procesu zvyšování základního kapitálu, jehož úspěšné arychlé završení vpožadovaném rozsahu je podmínkou řádného avčasného vypořádání předmětných pohledávek, jejichž splatnost nastala či nastává vprůběhu tohoto účetního období. Všechny akcie, které nebudou upsány ke zvýšení základního kapitálu svyužitím přednostního práva stávajícími akcionáři společnosti vdůsledku vyloučení tohoto přednostního práva, budou nabídnuty kupsání předem určenému zájemci, jímž je JUDr. Petr Dítě, r. č. 451112/044, bytem Olomouc, Kaštanová 1077/27, PSČ 772 00. Emisní kurs každé ztakto nově upisovaných akcií ojmenovité hodnotě 2.400.000 Kč (slovy: dva miliony čtyři sta tisíc korun českých) činí částku 5.522.743,75 Kč (slovy: pět milionů pět set dvacet dva tisíc sedm set čtyřicet tři a 75/100 korun českých) za jednu nově upisovanou akcii. Akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu bez využití přednostního práva, tedy všechny akcie upisované předem určeným zájemcem, budou upsány vsídle společnosti vPřerově, Komenského 35, ato vpísemné smlouvě oupsání akcií, kterou předem určený zájemce uzavře se společností; kupsání akcií bude poskytnuta lhůta vdélce 14 (slovy: čtrnáct) dnů ode dne, kdy společnost předem určenému zájemci doručí návrh smlouvy oupsání akcií, nejdříve však po dni zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku.Proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií nově upisovaných ke zvýšení základního kapitálu se p 3.7.2008 - 23.7.2008
Valná hromada společnosti konaná dne 30.6.2006 rozhodla osnížení základního kapitálu společnosti očástku 272 683 440,-Kč ze současné výše 358 794 000,-Kč na částku 86 110 560,-Kč za účelem částečné úhrady ztráty minulých let ve výši 274 887 000,-Kč.Snížení bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti tak, že dosavadní jmenovitá hodnota akcií společnosti ve výši 1.000.000,-Kč se snižuje na jmenovitou hodnotu 240.000,-Kč, dosavadní jmenovitá hodnota akcií společnosti ve výši 10.000,-Kč se snižuje na jmenovitou hodnotu 2.400,-Kč adosavadní jmenovitá hodnota akcií společnosti ve výši 1.000,-Kč se snižuje na jmenovitou hodnotu 240,-Kč.Dosavadní akcie společnosti opůvodních jmenovitých hodnotách budou vyměněny za akcie onových jmenovitých hodnotách anásledně zničeny či prohlášeny za neplatné.Lhůta pro předložení akcií odosavadních jmenovitých hodnotách pro účely jejich výměny za akcie onových jmenovitých hodnotách činí 20 dnů od zápisu nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 31.7.2006 - 19.10.2006
Usnesením č.j. Ex 2464/03-14 ze dne 21.11.2003 bylo sděleno, že oprávněnému byla uhrazena celá požadovaná částka. 27.11.2003 - 27.11.2003
Usnesením Okresního soudu v Přerově ze dne 21.10.2003, č.j. 19 Nc 868/2003-7 nařídil soud exekuci podle pravomocného rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 12.5.2003, č.j. 25 Cm 235/97-66 na majetek povinného PMS Přerov a.s. se sídlem Přerov, Komenského 35 k uspokojení pohledávky oprávněného L.I.D.A., spol. s r.o. se sídlem Napajedla, Svatoplukova 63 ve výši 8.686,-Kč.Provedením exekuce je pověřen JUDr. Martin Růžička, soudní exekutor Exekutorského úřadu se sídlem Zlín, Zarámí 4077. 11.11.2003 - 27.11.2003
Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 24.11.1997o zvýšení základního jmění:1. Základní jmění se zvyšuje o částku 51 361 000,-Kč,a to z částky 307 433 000,-Kč na částku 358 794 000,-Kč,upisováním 51361 ks nových kmenových akcií na majitele vzaknihované podobě, veřejně obchodovatelných o jmenovitéhodnotě 1 akcie 1 000,-Kč, přičemž upisování akcií nadčástku 51 361 000,-Kč se nepřipouští.2. Emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč činí1 734,-Kč a bude splacen nepeněžitými vklady.3. 51361 ks nových akcií bude bez veřejné výzvy k upisovánínabídnuto k upsání společnosti Hanácká sladovna Kroměříž, a.s.se sídlem v Kroměříži, Štěchovice 1320, IČO 60727357.4. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti v Přerově,Komenského 35. Lhůta pro upisování činí 30 dnů a počíná běžet15-tým dnem od zapsání usnesení mimořádné valné hromady ozvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.5. Emisní kurz upisovaných akcií bude splacen v sídlespolečnosti při úpisu.6. Emisní kurz upisovaných akcií splatí společnost Hanáckásladovna Kroměříž, a.s. se sídlem v Kroměříži formounepeněžitých vkladů oceněných na částku 89 060 000,-Kč,znaleckými posudky znalců ing. Vladimíra Komedy, č. posudku200-97/97 ze dne 9. října 1997 a ing. Ivana Rajdy, č. posudku14/97 ze dne 9. října 1997, a to metodou tržního ocenění.Nepeněžité vklady jsou tvořeny pohledávkami za společnostíMORAVSKOSLEZSKÉ PIVOVARY PŘEROV a.s. se sídlem v Přerově a jsoublíže popsány ve výše uvedených znaleckých posudcích. Tytonepeněžité vklady mimořádná valná hromada schvaluje a přijímá vhodnotě stanovené znaleckým oceněním. 22.1.1998 - 22.6.1998
Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 9.6.1995 byla částMoravskoslezských pivovarů Přerov a.s. se sídlem v Přerově, ul.Komenského 35 - pivovar Vsetín, prodána společnosti "OSTRAVIA"spol. s r.o. se sídlem v Ostravě 1, Přívozská 36. 12.2.1996
Základní jmění: 307 433 000,- Kč 10.1.1994 - 1.10.1997
Základní jmění: 307 433 000,- Kčs 10.9.1992 - 10.1.1994
Výše základního kapitálu: Základní kapitál společnosti činí181 047 462,85 Kčs. Je na něj vydána 1 akcie (zatímní list) onominální hodnotě 100 000,- Kčs a 1 akcie (zatímní list) onominální hodnotě 180 947 462,85 Kčs. Akcie (zatímní listy)společnosti zní na jméno. 29.3.1991 - 10.9.1992
Způsob založení:Jednorázové založení společnosti dle § 25 zákona č. 104/90 Sb.na základě zakladatelského plánu ze dne 13. března 1991. 25.3.1991 - 19.10.2006
Den vzniku: 25. března 1991 25.3.1991 - 19.10.2006
Výše základního kapitálu: Základní kapitál společnosti činí100 000,- Kčs finančního vkladu. Společnost vydává 1 akcii najméno, jejíž jmenovitá hodnota bude 100 000,- Kčs. 25.3.1991 - 29.3.1991

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 14617099
Obchodní firma: PMS Přerov a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Přerov
Vznik první živnosti: 26.8.1992
Celkový počet živností: 19
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 14617099
Firma: PMS Přerov a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Přerov
Základní územní jednotka: Přerov
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 12.4.1991

Základní údaje datové schránky

IČO: 14617099
Jméno subjektu: PMS Přerov a.s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: iwbrwhq

Základní údaje DPH

IČO: 14617099
DIČ: CZ14617099
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: PMS Přerov a.s.
Sídlo: Komenského 696/35 PŘEROV I-MĚSTO 750 02 PŘEROV 2
Zapsal Finanční úřad pro Olomoucký kraj
Územní pracoviště v Přerově, Wurmova 2831/4, PŘEROV, tel.: 581 280 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
600831/0100 1.4.2013
181809182/0300 1.4.2013
1203001712800017467643 28.3.2014
CZ1203001712800017467643 21.1.2014
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 1.1.1993

Kontakty na PMS Přerov a.s. IČO: 14617099

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Komenského 3490 , 750 02 Přerov Česká republika
Komenského 3490/35, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
7.2.2017
Sídlo: Komenského 696 , 750 02 Přerov Česká republika
Komenského 696/35, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
8.10.2014 - 7.2.2017
Sídlo: Komenského 696 , 750 02 Přerov - Přerov I - Město Česká republika
Přerov - Přerov I - Město, Komenského 696/35, PSČ 75002
17.4.2012 - 8.10.2014
Sídlo: Komenského 35 , Přerov Česká republika
Přerov, Komenského 35
25.3.1991 - 17.4.2012

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo: Komenského 3490 35, 750 02 Přerov

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Komenského 3490/35, Přerov 750 02

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Komenského 696/35, Přerov I-Město, 75002 Přerov

Obory činností PMS Přerov a.s. IČO: 14617099

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 17.4.2012
poskytování software aporadenství voblasti hardware asoftware 6.11.2006 - 17.4.2012
zpracování dat, služby databank, správa sítí 6.11.2006 - 17.4.2012
velkoobchod 6.11.2006 - 17.4.2012
specializovaný maloobchod amaloobchod se smíšeným zbožím 6.11.2006 - 17.4.2012
zprostředkování obchodu aslužeb 6.11.2006 - 17.4.2012
činnost podnikatelských, finančních, organizačních aekonomických poradců 6.11.2006 - 17.4.2012
inženýrská činnost vinvestiční výstavbě 6.11.2006 - 17.4.2012
reklamní činnost amarketing 6.11.2006 - 17.4.2012
služby voblasti administrativní správy aslužby organizačně hospodářské povahy 6.11.2006 - 17.4.2012
3) poskytování software aporadenství voblasti hardware asoftware 3.9.2004 - 6.11.2006
4) zpracování dat, služby databank, správa sítí 3.9.2004 - 6.11.2006
5) velkoobchod 3.9.2004 - 6.11.2006
6) specializovaný maloobchod 3.9.2004 - 6.11.2006
7) výroba nápojů 3.9.2004 - 6.11.2006
8) zprostředkování obchodu 3.9.2004 - 6.11.2006
10) činnost podnikatelských, finančních, organizačních aekonomických poradců 3.9.2004 - 6.11.2006
13) inženýrská činnost vinvestiční výstavbě 3.9.2004 - 6.11.2006
14) reklamní činnost amarketing 3.9.2004 - 6.11.2006
2) výroba krmiv akrmných směsí 3.9.2004 - 19.10.2006
9) zprostředkování služeb 3.9.2004 - 19.10.2006
11) realitní činnost 3.9.2004 - 19.10.2006
12) skladování zboží amanipulace snákladem 3.9.2004 - 19.10.2006
1) pivovarnictví a sladovnictví 25.7.2000 - 19.10.2006
2) výroba krmných směsí 25.7.2000 - 3.9.2004
6) výroba a prodej nealkoholických nápojů včetně stolníchminerálních vod, přírodních minerálních vod a speciálníchnápojů, vyjma vyhrazených činností 25.7.2000 - 3.9.2004
10) skladovací činnost 25.7.2000 - 3.9.2004
7) zprostředkovatelská činnost v oblastech výroby, obchodu aslužeb 1.10.1997 - 3.9.2004
8) činnost organizačních a ekonomických poradců 1.10.1997 - 3.9.2004
9) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor sposkytováním jiných než základních služeb 1.10.1997 - 3.9.2004
3) poskytování software 29.10.1992 - 3.9.2004
4) automatické zpracování dat 29.10.1992 - 3.9.2004
5) nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, mimo zboží vpříl. 1-3 ŽZ 29.10.1992 - 3.9.2004
1) výroba piva a sladu 29.10.1992 - 26.2.1999
2) výroba nealkoholických nápojů a speciálních nápojů 29.10.1992 - 26.2.1999
6) silniční motorová doprava 29.10.1992 - 26.2.1999
1) výroba piva a sladu2) výroba sirupu, nealkoholických a speciálních nápojů3) výroba umělého ledu a oxidu uhličitého4) výroba preparátů, přípravků, pomocných látek a dalšíchvýrobků, odvozených od hlavní výroby5) výroba palet a obalů6) výroba reklamních a propagačních předmětů a materiálů7) nákup sladovnického ječmene a dalších surovin a materiálů provýrobní činnost8) vydávání odborného časopisu a dalších obdob. materiálů9) výroba, opravy a montáže jednoúčelových strojů, zařízení,technologických linek a náhradních dílů pro potravinářskouvýrobu10)poskytování prací a služeb výpočetní techniky11)integrace s výrobci základních surovin a materiálů provýrobní činnost12)evidenční a statistické informace pro odvětvový informačnísystém13)neveřejná silniční doprava nákladů a osob14)poskytování prací a služeb15)obchodní činnost16)zahraniční obchodní činnost 25.3.1991 - 29.10.1992

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 26.8.1992

Živnost č. 2 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.8.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 Pivovarnictví a sladovnictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.8.1992
Zánik oprávnění: 5.10.2006

Živnost č. 4 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.8.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.8.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej mimo zboží uvedené v příloze 1 - 3 živnostenského zákona

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.8.1992
Zánik oprávnění: 3.4.2003

Živnost č. 7 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.8.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 silniční motorová doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.9.1992
Zánik oprávnění: 31.8.1993
Konec oprávnění: 31.8.1993

Živnost č. 9 Zprostředkovatelská činnost v oblasti : výroby, obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.8.1997
Zánik oprávnění: 3.4.2003

Živnost č. 10 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.8.1997
Zánik oprávnění: 5.10.2006

Živnost č. 11 Zprostředkování služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.8.1997
Zánik oprávnění: 27.9.2006

Živnost č. 12 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.8.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.8.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.6.2000
Zánik oprávnění: 3.4.2003

Živnost č. 15 Výroba nápojů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.6.2000
Zánik oprávnění: 5.10.2006

Živnost č. 16 Výroba krmiv a krmných směsí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.6.2000
Zánik oprávnění: 5.10.2006

Živnost č. 17 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.4.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.4.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.9.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Reklamní činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Univerzální administrativní činnosti

Vedení firmy PMS Přerov a.s. IČO: 14617099

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Karel Kuropata 20.1.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.5.2015
Ve funkci: od 29.5.2015
Adresa: Elišky Krásnohorské 3506 , 767 01 Kroměříž Česká republika
Elišky Krásnohorské 3506/13, 767 01 Kroměříž
Jméno: Ing. Petr Fridrich 20.1.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.5.2015
Adresa: Šeříková 3173 , 738 01 Frýdek-Místek Česká republika
Šeříková 3173, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
Jméno: Ing. Antonín Chytil 7.2.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 8.9.2016
Adresa: Mlýnská 454 , 751 14 Dřevohostice Česká republika
Mlýnská 454, 751 14 Dřevohostice
Jméno: JUDr. Vlastimil Kytlica 25.3.1991 - 10.12.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hrad 413 , Chropyně Česká republika
Chropyně, Hrad 413
Jméno: Ing. Vladimír Dömisch 25.3.1991 - 10.9.1992
Funkce: člen představenstva
Adresa: Henčlov 173 , Přerov 8 Česká republika
Přerov 8, Henčlov 173
Jméno: Ing. Miroslav Čermák 25.3.1991 - 2.9.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: ČSP 4 , Přerov Česká republika
Přerov, ČSP 4
Jméno: Ing. Zdeněk Konupčík 25.3.1991 - 2.9.1993
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Osmek 3 , Přerov Česká republika
Přerov, Osmek 3
Jméno: Ing. Vilém Nohel 25.3.1991 - 10.1.1994
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Hranická 13 , Přerov Česká republika
Přerov, Hranická 13
Jméno: Ing. Petr Fridrich 25.3.1991 - 10.1.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Mánesova 475 , Frýdek-Místek Česká republika
Frýdek-Místek, Mánesova 475
Jméno: Ing. Václav Spura 10.9.1992 - 10.1.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Janáčkovo nábřeží 57 , Praha 5-Malá Strana Česká republika
Praha 5-Malá Strana, Janáčkovo nábřeží 57
Jméno: Ing. Petr Knop 2.9.1993 - 10.1.1994
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Suchdol , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Suchdol, Návazná 1061
Jméno: Ing. Zdeněk Podolský 2.9.1993 - 10.1.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: 17. listopadu 7 , Kopřivnice Česká republika
Kopřivnice, 17. listopadu 7
Jméno: Ing. Emil Balej 10.1.1994 - 14.3.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Markova 28 , Ostrava 3 Česká republika
Ostrava 3, Markova 28
Jméno: Ing. Stanislav Purger 10.1.1994 - 10.10.1996
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: 88 , Žeranovice Česká republika
Žeranovice 88
Jméno: Miroslav Koutek 10.1.1994 - 24.5.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: U cukrovaru 26 , Olomouc Česká republika
Olomouc, U cukrovaru 26
Jméno: Karel Kuropata 10.1.1994 - 9.11.2005
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 24.7.2005
Ve funkci: do 24.7.2005
Adresa: Čs. armády 4000 , Kroměříž Česká republika
Kroměříž, Čs. armády 4000
Jméno: Ing. Petr Fridrich 10.1.1994 - 9.11.2005
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 24.7.2005
Ve funkci: do 24.7.2005
Adresa: Šeříkova 3173 , Frýdek-Místek Česká republika
Frýdek-Místek, Šeříkova 3173
Jméno: Ing. Rudolf Janda 14.3.1994 - 9.11.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 24.7.2005
Adresa: Velká Dlážka 42 , Přerov Česká republika
Přerov, Velká Dlážka 42
Jméno: Ing. Albert Köszeghy 10.10.1996 - 9.11.2005
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 24.7.2005
Ve funkci: do 24.7.2005
Adresa: Mestská 5 , Bratislava Česká republika
Bratislava, Mestská 5
Jméno: Ing. Albert Köszeghy 9.11.2005 - 17.4.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 24.7.2005 do 1.12.2011
Ve funkci: od 24.7.2005 do 1.12.2011
Adresa: Čierny Chodník31 , Bratislava Slovenská republika
83107 Bratislava, Čierny Chodník 10201/31
Jméno: Karel Kuropata 9.11.2005 - 24.8.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.7.2005
Ve funkci: od 24.7.2005
Adresa: Elišky Krásnohorské 3506 , 767 01 Kroměříž Česká republika
Kroměříž, Elišky Krásnohorské 3506/13, PSČ 76701
Jméno: Ing. Petr Fridrich 9.11.2005 - 25.9.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 24.7.2005
Ve funkci: od 24.7.2005
Adresa: Šeříková 3173 , 738 01 Frýdek-Místek Česká republika
Frýdek-Místek, Šeříková 3173, PSČ 73801
Jméno: Ing. Rudolf Janda 9.11.2005 - 8.10.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.7.2005 do 28.5.2010
Adresa: Malá Trávnická 2095 , 750 02 Přerov - Přerov I - Město Česká republika
Přerov - Přerov I - Město, Malá Trávnická 2095/32, PSČ 75002
Jméno: Karel Kuropata 24.8.2013 - 8.10.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.7.2005 do 28.5.2010
Ve funkci: od 24.7.2005 do 28.5.2010
Adresa: Elišky Krásnohorské 3506 , 767 01 Kroměříž Česká republika
Elišky Krásnohorské 3506/13, 767 01 Kroměříž
Jméno: Ing. Petr Fridrich 25.9.2013 - 8.10.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 24.7.2005 do 28.5.2010
Ve funkci: od 24.7.2005 do 28.5.2010
Adresa: Šeříková 3173 , 738 01 Frýdek-Místek Česká republika
Šeříková 3173, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
Jméno: Karel Kuropata 17.10.2014 - 20.1.2016
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 28.5.2010 do 29.5.2015
Ve funkci: od 28.5.2010 do 29.5.2015
Adresa: Elišky Krásnohorské 3506 , 767 01 Kroměříž Česká republika
Elišky Krásnohorské 3506/13, 767 01 Kroměříž
Jméno: Ing. Petr Fridrich 17.10.2014 - 20.1.2016
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.5.2010 do 29.5.2015
Ve funkci: od 28.5.2010 do 29.5.2015
Adresa: Šeříková 3173 , 738 01 Frýdek-Místek Česká republika
Šeříková 3173, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
Jméno: Ing. Rudolf Janda 17.10.2014 - 20.1.2016
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 28.5.2010 do 29.5.2015
Adresa: Malá Trávnická 2095 , 750 02 Přerov Česká republika
Malá Trávnická 2095/32, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
Jméno: Ing. Rudolf Janda 20.1.2016 - 6.9.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.5.2015 do 17.8.2016
Adresa: Malá Trávnická 2095 , 750 02 Přerov Česká republika
Malá Trávnická 2095/32, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Ladislav Mazák 20.1.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.5.2015
Ve funkci: od 29.5.2015
Adresa: Dolnozahradská 1718 , 767 01 Kroměříž Česká republika
Dolnozahradská 1718/12, 767 01 Kroměříž
Jméno: Mgr. Antonín Polák 20.1.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.5.2015
Adresa: Lančíkových 1871 , 750 02 Přerov Česká republika
Lančíkových 1871/28, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
Jméno: JUDr. Vladimír Hep 20.1.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.5.2015
Adresa: Seifertova 2976 , 750 02 Přerov Česká republika
Seifertova 2976/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
Jméno: Ing. Kamil Krybus 2.9.1993 - 2.9.1993
Funkce: člen
Adresa: Gen. Janouška 9 , Přerov Česká republika
Přerov, Gen. Janouška 9
Jméno: Ing. Jan Srostlík 2.9.1993 - 10.1.1994
Funkce: člen
Adresa: Šmeralova 11 , Prostějov Česká republika
Prostějov, Šmeralova 11
Jméno: Ing. Jan Veselý 2.9.1993 - 10.1.1994
Funkce: člen
Adresa: Raisova 8 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Raisova 8
Jméno: Ing. Jiří Vymazal 2.9.1993 - 10.1.1994
Funkce: člen
Adresa: Rudé armády 145 , Štěpánov Česká republika
Štěpánov, Rudé armády 145
Jméno: JUDr. Vlastimil Kytlica 10.1.1994 - 9.11.1994
Funkce: místopředseda
Adresa: Hrad 413 , Chropyně Česká republika
Chropyně, Hrad 413
Jméno: Ing. František Poštulka 2.9.1993 - 19.10.1995
Funkce: člen
Adresa: Grégrova 12 , Olomouc Česká republika
Olomouc, Grégrova 12
Jméno: Karel Žůrek 2.9.1993 - 1.10.1997
Funkce: člen
Adresa: Haškova 2 , Opava Česká republika
Opava, Haškova 2
Jméno: Josef Stoklasa 19.10.1995 - 1.10.1997
Funkce: člen
Adresa: Mervartova 12 , Přerov Česká republika
Přerov, Mervartova 12
Jméno: JUDr. Irena Motalová 10.1.1994 - 26.2.1999
Funkce: člen
Adresa: K. Rudého 3804 , Kroměříž Česká republika
Kroměříž, K. Rudého 3804
Jméno: Ing. Ladislav Mazák 10.1.1994 - 9.11.2005
Funkce: předseda
Trvání členství: do 24.7.2005
Ve funkci: do 24.7.2005
Adresa: Dolnozahradská 1718 , Kroměříž Česká republika
Kroměříž, Dolnozahradská 1718
Jméno: JUDr. Vladimír Hep 9.11.1994 - 9.11.2005
Funkce: místopředseda
Trvání členství: do 24.7.2005
Adresa: Budovatelů 1 , Přerov Česká republika
Přerov, Budovatelů 1
Jméno: Mgr. Antonín Polák 26.2.1999 - 9.11.2005
Funkce: člen
Trvání členství: do 24.7.2005
Adresa: Trávník 2 , Přerov Česká republika
Přerov, Trávník 2
Jméno: Mgr. Antonín Polák 9.11.2005 - 15.6.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.7.2005
Adresa: Kozlovská 2850 , 750 02 Přerov - Přerov I - Město Česká republika
Přerov - Přerov I - Město, Kozlovská 2850/43, PSČ 75002
Jméno: Ing. Ladislav Mazák 9.11.2005 - 8.10.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.7.2005 do 28.5.2010
Ve funkci: od 24.7.2005 do 28.5.2010
Adresa: Dolnozahradská 1718 , 767 01 Kroměříž Česká republika
Kroměříž, Dolnozahradská 1718, PSČ 76701
Jméno: JUDr. Vladimír Hep 9.11.2005 - 8.10.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.7.2005 do 28.5.2010
Adresa: Seifertova 2976 , 750 02 Přerov - Přerov I - Město Česká republika
Přerov - Přerov I - Město, Seifertova 2976/21, PSČ 75002
Jméno: Mgr. Antonín Polák 15.6.2013 - 8.10.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.7.2005 do 28.5.2010
Adresa: Lančíkových 1871 , 750 02 Přerov Česká republika
Lančíkových 1871/28, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
Jméno: Ing. Ladislav Mazák 17.10.2014 - 20.1.2016
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.5.2010 do 29.5.2015
Ve funkci: od 28.5.2010 do 29.5.2015
Adresa: Dolnozahradská 1718 , 767 01 Kroměříž Česká republika
Dolnozahradská 1718/12, 767 01 Kroměříž
Jméno: Mgr. Antonín Polák 17.10.2014 - 20.1.2016
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.5.2010 do 29.5.2015
Adresa: Lančíkových 1871 , 750 02 Přerov Česká republika
Lančíkových 1871/28, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
Jméno: JUDr. Vladimír Hep 17.10.2014 - 20.1.2016
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.5.2010 do 29.5.2015
Adresa: Seifertova 2976 , 750 02 Přerov Česká republika
Seifertova 2976/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Petr Fridrich 20.10.2015
Adresa: Šeříková 3173 , 738 01 Frýdek-Místek Česká republika
Šeříková 3173, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
Jméno: Ing. Petr Fridrich 10.1.1994 - 19.10.2006
Adresa: Šeříková 3173 , Frýdek-Místek Česká republika
Frýdek-Místek, Šeříková 3173
Jméno: Ing. Petr Fridrich 19.10.2006 - 17.4.2012
Adresa: Šeříková 3173 , Frýdek-Místek Česká republika
Frýdek-Místek, Šeříková 3173
Jméno: Ing. Petr Fridrich 17.4.2012 - 20.10.2015
Adresa: Šeříková 3173 , Frýdek-Místek Česká republika
Frýdek-Místek, Šeříková 3173

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Petr Fridrich
Člen statutárního orgánu: Karel Kuropata
Člen statutárního orgánu: Ing. Antonín Chytil

Vlastníci firmy PMS Přerov a.s. IČO: 14617099

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 162 911 000 Kč - 23.7.2008
zakladni 86 110 600 Kč - 31.7.2006 - 23.7.2008
zakladni 358 794 000 Kč - 22.6.1998 - 31.7.2006
zakladni 307 433 000 Kč - 1.10.1997 - 22.6.1998

Sbírka Listin PMS Přerov a.s. IČO: 14617099

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 151/SL 60 ostatní Zápis z ustavujícího zasedání dozorčí rady Krajský soud v Ostravě 29.5.2015 18.12.2015 26.1.2016 2
B 151/SL 59 ostatní Zápis z ustavujícího zasedání představenstva Krajský soud v Ostravě 29.5.2015 18.12.2015 26.1.2016 2
B 151/SL 58 rozhod. o statut. orgánu RJA - jmenování členů představenstva Krajský soud v Ostravě 27.5.2015 18.12.2015 26.1.2016 2
B 151/SL 57 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014] vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 23.12.2015 31.12.2015 21
B 151/SL 56 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora včetně příloh Krajský soud v Ostravě 12.1.2015 29.1.2015 23
B 151/SL 55 notářský zápis [NZ 284/2014], posudek znalce Krajský soud v Ostravě 24.11.2014 25.11.2014 16.12.2014 500
B 151/SL 54 ostatní Zápis z prvního zasedání DR Krajský soud v Ostravě 28.5.2010 8.10.2014 5.11.2014 2
B 151/SL 53 ostatní Zápis z prvního zasedání představenstva Krajský soud v Ostravě 28.5.2010 8.10.2014 5.11.2014 3
B 151/SL 52 ostatní Zápis z jednání řádné VH Krajský soud v Ostravě 28.5.2010 8.10.2014 5.11.2014 15
B 151/SL 51 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 30.6.2014 30.6.2014 1.8.2014 3
B 151/SL 50 notářský zápis NZ 161/2014 změna stanov Krajský soud v Ostravě 30.6.2014 30.6.2014 1.8.2014 19
B 151/SL 49 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora vč. příl. Krajský soud v Ostravě 10.1.2014 15.1.2014 23
B 151/SL 48 výroční zpráva r. 2011 vč. úč.záv., audit. Krajský soud v Ostravě 7.1.2013 15.1.2013 22
B 151/SL 47 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání představen. Krajský soud v Ostravě 1.12.2011 27.3.2012 23.4.2012 0
B 151/SL 46 výroční zpráva r.2010 vč.úč.záv.s příl,audit. Krajský soud v Ostravě 11.1.2012 16.1.2012 20
B 151/SL 45 výroční zpráva r.2009 vč.úč.záv.s příl,audit. Krajský soud v Ostravě 30.3.2011 1.4.2011 20
B 151/SL 44 výroční zpráva r. 2008 vč. ÚZ Krajský soud v Ostravě 7.7.2010 15.7.2010 22
B 151/SL 43 účetní závěrka, výroční zpráva r.2007 Krajský soud v Ostravě 17.2.2009 2.3.2009 20
B 151/SL 42 notářský zápis NZ 152/2008 rozhod. VH Krajský soud v Ostravě 30.6.2008 8.10.2008 14
B 151/SL 41 výroční zpráva výroční zpr.+roč.uzávěrka 2006 Krajský soud v Ostravě 1.6.2007 1.4.2008 17.4.2008 0
B 151/SL 40 účetní závěrka r. 2005 vč. příl. Krajský soud v Ostravě 10.4.2006 5.3.2007 6.3.2007 14
B 151/SL 39 výroční zpráva r. 2005 Krajský soud v Ostravě 5.3.2007 6.3.2007 7
B 151/SL 38 stanovy společnosti ÚZS Krajský soud v Ostravě 30.6.2006 28.7.2006 17.8.2006 14
B 151/SL 37 ostatní -zápis z jednání mimoř.VH Krajský soud v Ostravě 30.6.2006 28.7.2006 17.8.2006 11
B 151/SL 36 notářský zápis NZ 171/2006 Krajský soud v Ostravě 30.6.2006 28.7.2006 17.8.2006 21
B 151/SL 35 výroční zpráva r.2004 vč. účet. záv. Krajský soud v Ostravě 2.5.2006 4.5.2006 22
B 151/SL 34 výroční zpráva -r.2002 Krajský soud v Ostravě 10.1.2005 11.1.2005 18
B 151/SL 33 podpisové vzory (členů doz.rady) Krajský soud v Ostravě 10.1.2005 11.1.2005 3
B 151/SL 32 notářský zápis NZ 130/98 Krajský soud v Ostravě 31.8.1998 10.1.2005 11.1.2005 36
B 151/SL 31 notářský zápis NZ 198/97 Krajský soud v Ostravě 24.11.1997 10.1.2005 11.1.2005 11
B 151/SL 30 výroční zpráva r. 2003 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 2.12.2004 9.12.2004 19
B 151/SL 29 účetní závěrka r. 2000 Krajský soud v Ostravě 2.12.2004 9.12.2004 15
B 151/SL 28 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 25.11.2004 2.12.2004 9.12.2004 4
B 151/SL 27 notářský zápis NZ 232/2001 vč. stanov Krajský soud v Ostravě 30.8.2004 31.8.2004 10.9.2004 20
B 151/SL 26 účetní závěrka r.2001 Krajský soud v Ostravě 7.11.2002 8.11.2002 15
B 151/SL 1 výroční zpráva r.2001 Krajský soud v Ostravě 7.11.2002 8.11.2002 20
B 151/SL 9 notářský zápis NZ 12/94 Krajský soud v Ostravě 17.1.1994 31.7.2002 2.8.2002 9
B 151/SL 8 notářský zápis NZ 437/93 Krajský soud v Ostravě 31.7.2002 2.8.2002 5
B 151/SL 7 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 7.12.1993 31.7.2002 2.8.2002 20
B 151/SL 6 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 14.7.1992 31.7.2002 2.8.2002 12
B 151/SL 5 notářský zápis NZ 825/92 Krajský soud v Ostravě 14.7.1992 31.7.2002 2.8.2002 4
B 151/SL 4 notářský zápis NZ 124/93 Krajský soud v Ostravě 3.5.1993 31.7.2002 2.8.2002 2
B 151/SL 3 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 29.3.1991 31.7.2002 2.8.2002 17
B 151/SL 25 výroční zpráva r. 2000 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 31.7.2002 2.8.2002 19
B 151/SL 24 účetní závěrka r.1999 Krajský soud v Ostravě 31.7.2002 2.8.2002 16
B 151/SL 23 účetní závěrka r.1998 Krajský soud v Ostravě 31.7.2002 2.8.2002 17
B 151/SL 22 účetní závěrka r. 1997 Krajský soud v Ostravě 31.7.2002 2.8.2002 20
B 151/SL 21 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 2.6.2000 31.7.2002 2.8.2002 24
B 151/SL 20 notářský zápis NZ 75/2000 vč.stanov Krajský soud v Ostravě 2.6.2000 31.7.2002 2.8.2002 44
B 151/SL 2 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Ostravě 21.3.1991 31.7.2002 2.8.2002 0
B 151/SL 19 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 6.7.1999 31.7.2002 2.8.2002 27
B 151/SL 18 notářský zápis NZ 97/99 Krajský soud v Ostravě 6.7.1999 31.7.2002 2.8.2002 12
B 151/SL 17 posudek znalce Krajský soud v Ostravě 9.10.1997 31.7.2002 2.8.2002 17
B 151/SL 16 posudek znalce č.14/97 Krajský soud v Ostravě 9.10.1997 31.7.2002 2.8.2002 15
B 151/SL 15 notářský zápis NZ 159/97 Krajský soud v Ostravě 30.9.1997 31.7.2002 2.8.2002 12
B 151/SL 14 notářský zápis NZ 21/97 vč.stanov Krajský soud v Ostravě 24.1.1997 31.7.2002 2.8.2002 51
B 151/SL 13 notářský zápis NZ 216/95 Krajský soud v Ostravě 22.12.1995 31.7.2002 2.8.2002 9
B 151/SL 12 účetní závěrka r.1996 Krajský soud v Ostravě 31.7.2002 2.8.2002 38
B 151/SL 11 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 14.1.1994 31.7.2002 2.8.2002 22
B 151/SL 10 notářský zápis NZ 213/94 Krajský soud v Ostravě 20.7.1994 31.7.2002 2.8.2002 8

Hodnocení PMS Přerov a.s.


Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu PMS Přerov a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image

Naposledy navštívené...


Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.