Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. Praha IČO: 61858692

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Penzijní společnost České pojišťovny, a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 61858692.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1994. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 30 osob.

Základní údaje o Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. IČO: 61858692

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 19.9.1994
Spisová značka: B 2738
IČO: 61858692
Obchodní firma: Penzijní společnost České pojišťovny, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 19.9.1994
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 19.9.1994
ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE při výkonu působnosti valné hromady ve smyslu ust. § 12 odst. 1 a § 421 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích v platném znění o snížení základního kapitálu: 1.Důvodem snížení základního kapitálu je skutečnost, že s ukončením důchodového spoření dle zákona č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření, ve znění pozdějších předpisů zanikla penzijním společnostem povinnost držet základní kapitál dle zákona 426 /20011 Sb. o důchodovém spoření ve výši 300.000.000,- Kč (slovy: tři sta milionů korun českých), a není tak důvod, aby společnost nadále držela základní kapitál ve stávající výši. 2.Základní kapitál společnosti se snižuje za účelem dosažení minimální výše základního kapitálu vyžadované zákonem č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů. 3.Základní kapitál společnosti se snižuje z částky 300.000.000,- (slovy: tři sta milionů korun českých) na částku 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých). 4.S částkou ve výši 250.000.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých), odpovídající snížení základního kapitálu, bude naloženo tak, že společnost ji převede na účet Jediného akcionáře až poté, co snížení základního kapitálu bude zapsáno do o bchodního rejstříku. 5.Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno na základě návrhu adresovaném akcionáři na bezplatné vzetí akcií z oběhu, základní kapitál bude snížen o pevnou částku uvedenou v bodě 4 tohoto rozhodnutí, z oběhu bude vzato 250.000.000 kusů kmenov ých akcií, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 1,- Kč, emitovaných společností jako zaknihovaný cenný papír, označení emise CZ0008039443. 6.Návrh smlouvy o bezplatném vzetí akcí z oběhu bude doručen akcionáři a bude uveřejněn na internetových stránkách společnosti s tím, že doba závaznosti návrhu bude činit jeden měsíc ode dne jeho uveřejnění. 7.Představenstvo společnosti podá příkaz ke zrušení zaknihovaných cenných papírů v Centrálním depozitáři cenných papírů po zapsání výše základního kapitálu po jeho snížení do obchodního rejstříku. 8.Ukládá se představenstvu společnosti, aby vyhotovilo úplné znění stanov společnosti, k jejichž změně dochází v důsledku snížení základního kapitálu společnosti. 5.5.2017
Počet členů statutárního orgánu: 5 16.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 16.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 16.7.2014
Na společnost Penzijní společnost České pojišťovny, a.s., se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Pankráci 1720/123, PSČ 140 21, IČO 618 58 692, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2738 jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením obchodní jmění zanikající společnosti Generali penzijní společnost a.s., se sídlem Praha 2, Bělehradská 132, PSČ 120 84, identifikační číslo 639 98 475, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3422 a společnost Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. zároveň vstoupila do právního postavení společnosti Generali penzijní společnost a.s., nestanovil-li zvláštní zákon něco jiného. Projekt vnitrostátní fúze sloučením byl podepsán ze strany statutárních orgánů společnosti Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. a společnosti Generali penzijní společnost a.s. dne 27. března 2013 s rozhodným dnem fúze ke dni 1. ledna 2013. 30.6.2013
1. Valná hromada společnosti Penzijní fond České pojišťovny, a.s. (dále jen "společnost") schvaluje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti, odlišných od hlavn ího akcionáře, kterým je společnost Česká pojišťovna a.s., IČ 45 27 29 56, se sídlem Spálená 75/16, Praha 1, PSČ 113 04 (dále jen "hlavní akcionář"), na hlavního akcionáře, přičemž vlastnické právo přechází ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění záp isu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti"). Na hlavního akcionáře tak ke dni účinnosti přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od hlavního akcio náře. Oprávnění hlavního akcionáře realizovat právo výkupu bylo doloženo (i) výpisem z majetkového účtu hlavního akcionáře vedeného Střediskem cenných papírů vyhotoveným ke dni konání mimořádné valné hromady společnosti, (ii) výpisem z registru emitenta c enných papírů vedeného pro společnost Střediskem cenných papírů vyhotoveným k rozhodnému dni pro účast na této mimořádné valné hromadě, tedy k 11.8.2005, a (iii) čestným prohlášením hlavního akcionáře. Dle výpisu vlastní hlavní akcionář 194.742.752 kusů a kcií na jméno, o jmenovité hodnotě po 1,- Kč, emitovaných společností, což představuje podíl ve výši cca 91,13% na základním kapitálu společnosti. 2. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti za akcie společnosti protiplnění ve výši 13,40 Kč (slovy: třináct korun českých a čtyřicet haléřů) za každou jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč. Přiměřenost navržené výše protipln ění je v souladu se zákonem doložena znaleckým posudkem vypracovaným E&Y Valuations s.r.o., IČ: 16 19 05 81, se sídlem Karlovo náměstí 10, Praha 2, č. 18/12425932/05, ze dne 29.7.2005 (dále jen "znalecký posudek"). Výroková část posudku zní: "Hlavní akcionář nám dne 28.7.2005 sdělil, že v procesu využití práva výkupu účastnických cenných papírů společnosti Penzijní fond České pojišťovny, a.s., navrhuje výši protiplnění minoritním akcionářům Společnosti ve výši 13,40 Kč na jednu akcii Společno sti o nominální hodnotě 1,- Kč. Znalec na základě svých kalkulací hodnoty Společnosti dospěl k závěru, že tato navržená výše protiplnění je přiměřená ve smyslu §183i a následujících Obchodního zákoníku ve znění účinném k 1.7.2005." 3. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění ve lhůtě dvou měsíců ode dne zápisu přechodu vlastnického práva k akciím společnosti (tj. k těm, jejichž vlastnické právo přejde na hlavního akcionáře v důsledku realizace práva výkupu podle tohoto usnesení) na majetkovém účtu hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů, k němuž dojde uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění usnesení valné hromady v obchodním rejstříku. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění sdělí hlavní akcionář ostatním akcioná řům nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne účinnosti, způsobem určeným stanovami společnosti a zákonem pro svolání valné hromady, a v téže lhůtě jej sdělí společnosti za účelem uveřejnění konkrétního způsobu poskytnutí protiplnění na webových stránkách společnosti. 4. Představenstvo společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru společnosti jako emitenta cenných papírů vedeného Střediskem cenných papírů zpracovaného ke dni účinnosti a předá jej společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dn ů ode dne účinnosti, hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám. 14.9.2005 - 15.1.2007
Na základě smlouvy o fúzi převzala obchodní společnost Penzijní fond České pojišťovny, a.s., IČ 61858692, se sídlem Praha 1, Truhlářská 1106/9, PSČ 110 00, jako nástupnická společnost, jmění zanikající obchodní společnosti Nový ČP Penzijní fond, a.s., IČ 60741775, se sídlem Brno - Černovice, Olomoucká č.p. 1159/40, PSČ 618 00 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložce 1539. 1.10.2004
Na základě smlouvy o fúzi převzala obchodní společnost Penzijní fond České pojišťovny, a.s., IČ 61 85 86 92, se sídlem Praha 1, Truhlářská 1106/9, PSČ 110 00, jako nástupnická společnost, jmění zanikající obchodní společnosti ČP penzijní fond, a.s., IČ 61 85 86 17, se sídlem Praha 1, Truhlářská 1106/9, PSČ 110 00 zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložce 2730. 1.8.2003
a) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 100.000.000,- Kč ze stávající částky 110.000.000,- Kč na částku 210.000.000,- Kč s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu s ustanoveními § 203 a násl. obchodního zákoníku úpisem 1000 kusů nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,- Kč, znějících na jméno v zaknihované podobě. Emisní kurs každé z upisovaných akcií činí 150.000,- Kč, přičemž z této částky emisního kursu tvoří jmenovitá hodnota každé z akcií částku 100.000,- Kč a emisní ážio každé z upisovaných akcií částku 50.000,- Kč. Emisní kurs všech upisovaných akcií činí 150.000.000,- Kč, přičemž z této částky připadá na emisní ážio všech upisovaných akcií částka 50.000.000,- Kč. c) Přenostní právo Jediného akcionáře na úpis nových akcií Společnosti se neuplatní, neboť se Jediný akcionář Společnosti ještě před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdal svého přednsotního práva na upisování nových akcií, v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. d) a § 204a odst. 7 obchodního zákoníku v platném znění. Akcie, jejichž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitálu, budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je Jediný akcionář Společnosti. d) Úpis nových akcií bude proveden ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění, uzavřením Smlouvy o upsání akcií mezi Jediným akcionářem (t.j. společností Česká pojišťovna a.s.) a Společností ( Penzijní fond České pojišťvny, a.s.), podle ust. § 204, odst. 5 a § 205 obchodního zákoníku v platném znění. Podle této Smlouvy o upsání akcií upíše Česká pojišťovna a.s. 1000 kusů nových kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá v zaknihované podobě. Písemný návrh Smlouvy o upsání akcií bude Společností zaslán Jedinému akcionáři nejpozději 30 dnů poté, co bude Společnosti doručeno usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, podle § 203, odst. 4 obchodního zákoníku v platném znění. Upsání akcií bude provedeno v sídle Společnosti, a to ve 14 denní lhůtě ode dne doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií Jedinému akcionáři, přičemž představenstvo Společnosti je oprávněno takový návrh Smlouvy o upsání akcií doručit Jedinému akcionáři až poté, co nabude právní moci usnesení, kterým bylo zapsáno v příslušném obchodním rejstříku rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Počátek této lhůty bude oznámen Jedinému akcionáři doporučeným dopisem do jeho sídla. Nebudou-li nové akcie účinně upsány jak je stanoveno tímto rozhodnutím, bude upisování neúčinné a bude postupováno v souladu s ust. § 167 obchodního zákoníku v platném znění. e) Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu upsaných akcií poněžitým vkladem upisovatele, a to převodem ve prospěch zvláštního účtu Společnosti u banky, který za tím účelem Společnost otevřela na své jméno: číslo účtu 166511433/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s., a to ve lhůtě 14 dnů ode dne úpisu akcií upisovatelem, t.j. ve lhůtě 14 dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy o upsání akcií. 6.2.2002 - 10.4.2002
Základní jmění ve výši 110 000 00,- Kč bylo splaceno. 13.2.1997 - 13.11.2002
Jediný akcionář: Česká pojišťovna a.s. se sídlem v Praze 1, Spálená 16, identifikační číslo: 45 27 29 56 13.2.1997 - 13.11.2002
Česká pojišťovna a.s. jako jediný akcionář Penzijního fondu České pojišťovny, akciové společnosti, rozhodl dne 3.1.1997 ve smyslu § 190 a 202 odst. 5 - § 205 obchodního zákoníku o zvýšení základního jmění společnosti Penzijní fond České pojišťovny, akciová společnost, z dosavadních 50 000 000,- Kč na 110 000 000,- Kč, tedy o 60 000 000,- Kč upsáním nových akcií. Rozhodnutí o zvýšení základního jmění bylo učiněno formou notářského zápisu a jeho obsah je uveden v bodech 1.- 5. tohoto notářského zápisu. 31.1.1997 - 13.2.1997

Aktuální kontaktní údaje Penzijní společnost České pojišťovny, a.s.

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 61858692
Firma: Penzijní společnost České pojišťovny, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Pomocné finanční instituce pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 19.9.1994

Kontakty na Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. IČO: 61858692

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Na Pankráci 1720/123 , Praha 140 00 8.2.2013
Sídlo: Na Pankráci 1720 23, 140 21 Praha 4 Česká republika
8.2.2013 - 8.2.2013
Sídlo: Truhlářská 1106/9 , Praha 110 00 3.4.2002 - 8.2.2013
Sídlo: Truhlářská 1106/9 , Praha 110 00 31.1.1997 - 3.4.2002
Sídlo: Školská 660/3 , Praha 110 00 11.9.1995 - 31.1.1997
Sídlo: Spálená 75/16 , Praha 110 00 19.9.1994 - 11.9.1995

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Na Pankráci 1720/123 NEOAD, Praha 4 140 21

Obory činností Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. IČO: 61858692

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
shromažďování peněžních prostředků od účastníků penzijního připojištění a státu poskytnutých ve prospěch účastníků a nakládání s těmito prostředky ve smyslu zákona č. 42/1994 Sb. 8.2.2013
vyplácení dávek penzijního připojištění (penzí) 8.2.2013
shromažďování příspěvků účastníka, příspěvků zaměstnavatele a státních příspěvků podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření za účelem jejich umísťování do účastnických fondů, obhospodařování majetku v účastnických fondech a vyplácení dáv ek doplňkového penzijního spoření 8.2.2013
shromažďování a obhospodařování prostředků účastníků spoření v důchodových fondech a vyplácení dávek podle zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření 8.2.2013
vyvíjení činnosti směřující k tomu, aby zájemce o doplňkové penzijní spoření nebo účastník měl příležitost s penzijní společností uzavřít smlouvu o doplňkovém penzijním spoření 8.2.2013
uzavírání smluv o doplňkovém penzijním spoření jménem a na účet penzijní společnosti 8.2.2013
penzijní připojištění ve smyslu zák. č. 42/1994 Sb. 19.9.1994 - 8.2.2013

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Penzijní financování

Vedení firmy Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. IČO: 61858692

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují společně vždy alespoň dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předsedou nebo místopředsedou představenstva. 16.7.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo, přičemž za představenstvo navenek jednají předseda představenstva a místopředseda představenstva každý samostatně, nebo jiní dva členové představenstva společně. Pokud tak představenstvo písemně jednohlasně rozhodn e, je jím takto výslovně pověřený člen představenstva oprávněn za představenstvo jménem společnosti jednat samostatně. 19.3.2010 - 16.7.2014
Jménem společnosti jedná a podepisuje představenstvo, přičemž za představenstvo navenek jednají a podepisují předseda představenstva a místopředseda představenstva každý samostatně, nebo dva členové představenstva společně. 4.2.2008 - 19.3.2010
Jménem společnosti jsou oprávněni jednat a podepisovat samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně. Rozhodne-li společnost o udělení prokury, je každý prokurista oprávněn jednat a podepisovat samostatně. 6.2.2002 - 4.2.2008
Za společnost jednají vždy společně dva členové představen- stva, pokud přestavenstvo na základě předchozího souhlasu valné hromady nezmocní jednoho člena představenstva. V rozsahu zmocnění daném mu představenstvem jedná za spo- lečnost generální ředitel, který je současně členem předsta- venstva. Za společnost podepisují společně dva členové představen- stva , nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, nebo prokurista v rozsahu udělené prokury s tím, že k podpisu musí být připojen dodatek, že se jedná o prokuru. Všichni oprávnění tak činí tím způsobem, že k názvu společ- nosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis a vyznačí funkci v níž podepisují. 26.9.1995 - 6.2.2002
Za společnost jedná v plném rozsahu samostatně i předseda představenstva . 11.9.1995 - 26.9.1995
Jménem společnosti jednají vždy společně dva členové představen- stva, pokud valná hromada nezmocní jednoho člena předstanstva. jednání kteréhokoliv člena představenstva je možné v plném roz- sahu i na základě písemné plné moci udělené na základě předcho- zího odsouhlasení valnou hromadou společnosti. 19.9.1994 - 11.9.1995
Jméno: Mgr. Miroslav Žbel 27.3.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.3.2015
Ve funkci: od 1.3.2015
Adresa: Cajthamlova 199, Beroun 266 01
Jméno: Miroslav Chromčík 8.1.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2015
Ve funkci: od 1.1.2016
Adresa: Českolipská 385/17, Praha 190 00
Jméno: Marcel Homolka 7.4.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.6.2015
Ve funkci: od 1.6.2015
Adresa: Kryšpínova 527/2, Praha 109 00
Jméno: PhDr. Jan Švec 19.9.1994 - 11.9.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hanusova 1173/26, Praha 140 00
Jméno: ing. Jan Šedina 19.9.1994 - 26.9.1995
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Žalovská 434/28, Praha 181 00
Jméno: JUDr. Petr Poncar 19.9.1994 - 26.9.1995
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Plantáž 402/8, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
Jméno: ing. Bohumil Dolejší CSc. 19.9.1994 - 26.9.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Gutova 2403/42, Praha 100 00
Jméno: ing. Ivo Martinec 19.9.1994 - 26.9.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Láskova 1815/14, Praha 148 00
Jméno: ing. Jan Vostruha 19.9.1994 - 26.9.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Frýdlantská 1314/15, Praha 182 00
Jméno: RNDr. Miloslav Burda CSc. 11.9.1995 - 31.1.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Renoirova 619/6, Praha 152 00
Jméno: JUDr. Petr Poncar 26.9.1995 - 31.1.1997
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Plantáž 402/8, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
Jméno: ing. Ivo Martinec 26.9.1995 - 31.1.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Láskova 1815/14, Praha 148 00
Jméno: ing. Josef Kessler 26.9.1995 - 31.1.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kloboukova 2192/2, Praha 148 00
Jméno: Mgr. Vojtěch Bočinský 26.9.1995 - 31.1.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Mezivrší 1447/33, Praha 147 00
Jméno: RNDr. Jan Mazánek 26.9.1995 - 31.1.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Šaldova 431/22, Praha 186 00
Jméno: ing. Ivo Martinec 31.1.1997 - 18.8.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Láskova 1815/14, Praha 148 00
Jméno: ing. Josef Kessler 31.1.1997 - 18.8.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kloboukova 2192/2, Praha 148 00
Jméno: RNDr. Jan Mazánek 31.1.1997 - 18.8.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Šaldova 431/22, Praha 186 00
Jméno: JUDr. Petr Poncar 31.1.1997 - 23.9.1997
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Plantáž 402/8, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
Jméno: ing. Ivo Foltýn 18.8.1997 - 23.9.1997
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Trytova 1123/1, Praha 198 00
Jméno: ing. Ivo Martinec 18.8.1997 - 1.12.1998
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Láskova 1815/14, Praha 148 00
Jméno: Radek Peřina 18.8.1997 - 29.12.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Budapešťská 2132, Kladno 272 01
Jméno: Mgr. Vojtěch Bočinský 31.1.1997 - 6.2.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 5.6.2001
Adresa: Mezivrší 1447/33, Praha 147 00
Jméno: JUDr. Petr Poncar 23.9.1997 - 6.2.2002
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 5.6.2001
Ve funkci: do 5.6.2001
Adresa: Plantáž 402/8, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
Jméno: Ing. Petr Sedláček 1.12.1998 - 6.2.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 5.6.2001
Adresa: Dolákova 551/20, Praha 181 00
Jméno: Ing. Tomáš Matoušek 6.2.2002 - 3.4.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 5.6.2001
Adresa: V průčelí 1653/8, Praha 149 00
Jméno: ing. Ivo Foltýn 23.9.1997 - 13.11.2002
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 11.8.1997 do 12.9.2002
Ve funkci: od 11.8.1997 do 12.9.2002
Adresa: Trytova 1123/1, Praha 198 00
Jméno: Radek Peřina 29.12.1998 - 13.11.2002
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.5.1998 do 12.9.2002
Ve funkci: od 28.5.1998 do 12.9.2002
Adresa: Budapešťská 2132, Kladno 272 01
Jméno: Ing. Roman Stupka 6.2.2002 - 6.12.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 5.6.2001 do 30.9.2004
Adresa: Korandova 220/2, Praha 147 00
Jméno: Ing. Radek Peřina 13.11.2002 - 6.12.2004
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 13.9.2002 do 30.9.2004
Ve funkci: od 13.9.2002 do 30.9.2004
Adresa: Budapešťská 2132, Kladno 272 01
Jméno: Ing. Tomáš Matoušek 3.4.2002 - 24.5.2005
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 5.6.2001
Ve funkci: od 24.10.2001
Adresa: V průčelí 1653/8, Praha 149 00
Jméno: Ing. Václav Šrajer 6.2.2002 - 27.6.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 5.6.2001 do 26.4.2005
Adresa: Dvořákova 447/6, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Tomáš Matoušek 24.5.2005 - 8.6.2006
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 5.6.2001 do 22.5.2006
Ve funkci: od 24.10.2001 do 22.5.2006
Adresa: Nad Okrouhlíkem 2291/5, Praha 180 00
Jméno: Ing. Ivo Foltýn 13.11.2002 - 18.12.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 13.9.2002 do 26.8.2007
Ve funkci: od 13.9.2002 do 26.8.2007
Adresa: Trytova 1123/1, Praha 198 00
Jméno: Ing. Petr Kopecký 6.12.2004 - 24.11.2009
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.10.2004 do 13.10.2009
Adresa: Statenice 237 , Horoměřice Česká republika
Jméno: Ing. Tomáš Machanec 6.12.2004 - 24.11.2009
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.10.2004 do 3.11.2009
Adresa: Bošilecká 1509, Praha 198 00
Jméno: Ing. Ivo Foltýn 29.7.2008 - 24.11.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2008 do 31.7.2009
Ve funkci: od 1.7.2008 do 31.7.2009
Adresa: Nová 848/7, Praha 184 00
Jméno: Ing. Tomáš Matoušek 8.6.2006 - 16.12.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 22.5.2006
Ve funkci: od 22.5.2006 do 3.11.2009
Adresa: Nad Okrouhlíkem 2291/5, Praha 180 00
Jméno: Ing. Pavel Šoukal 24.11.2009 - 19.3.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.10.2009
Adresa: Moravská 1767, Úvaly 250 82
Jméno: Ing. Štefan Tillinger 24.11.2009 - 8.11.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.10.2009 do 31.8.2010
Adresa: V Mokřinách 515 , 147 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: Ing. Václav Šrajer 8.6.2006 - 7.7.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.5.2006 do 22.5.2011
Adresa: Dvořákova 447/6, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Tomáš Matoušek 16.12.2009 - 7.7.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.5.2006 do 22.5.2011
Ve funkci: od 3.11.2009 do 22.5.2011
Adresa: Nad Okrouhlíkem 2291/5, Praha 180 00
Jméno: Ing. Tomáš Matoušek 7.7.2011 - 2.8.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 23.5.2011 do 31.7.2013
Ve funkci: od 23.5.2011 do 31.7.2013
Adresa: Nad Okrouhlíkem 2291/5, Praha 180 00
Jméno: Mgr. Ing. Zdeněk Románek 22.2.2012 - 2.8.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.1.2012 do 30.6.2013
Adresa: Naskové 1231 1, 150 00 Praha 5 Česká republika
Jméno: Vladimír Bezděk 2.8.2013 - 15.8.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.8.2013
Adresa: Krátká 811, Dobřichovice 252 29
Jméno: Ing. Robert Hlava 28.12.2010 - 9.10.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.11.2010 do 2.9.2013
Adresa: Jindřichova 2393/19, Brno 616 00
Jméno: Ing. Robert Hlava 9.10.2013 - 11.11.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.11.2010 do 2.9.2013
Adresa: Jindřichova 2393/19, Brno 616 00
Jméno: Ing. Libor Pergl 24.11.2009 - 27.3.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.11.2009 do 3.11.2014
Ve funkci: do 3.11.2014
Adresa: Sokolská 224, Lety 252 29
Jméno: Ing. Pavel Šoukal 19.3.2010 - 27.3.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 13.10.2009 do 31.12.2014
Ve funkci: od 8.12.2009 do 31.12.2014
Adresa: Moravská 1767, Úvaly 250 82
Jméno: Martin Pšaidl 27.2.2014 - 27.3.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.1.2014
Adresa: 139, Suchdol 285 02
Jméno: Vladimír Bezděk 15.8.2013 - 12.6.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.8.2013 do 31.5.2015
Ve funkci: od 2.8.2013 do 31.5.2015
Adresa: Krátká 811, Dobřichovice 252 29
Jméno: RNDr. Jiří Fialka 27.2.2014 - 20.7.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.1.2014 do 30.6.2015
Adresa: U Parku 516, Dolní Břežany 252 41
Jméno: Martin Pšaidl 27.3.2015 - 8.1.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 15.1.2014 do 31.12.2015
Ve funkci: od 30.1.2015 do 31.12.2015
Adresa: 139, Suchdol 285 02
Jméno: Miroslav Chromčík 12.6.2015 - 8.1.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2015
Adresa: Českolipská 385/17, Praha 190 00
Jméno: Ing. Josef Beneš 27.3.2015 - 26.1.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.3.2015 do 31.12.2015
Ve funkci: od 1.3.2015
Adresa: U kříže 631/20, Praha 158 00
Jméno: Marcel Homolka 12.6.2015 - 7.4.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.6.2015
Ve funkci: od 1.6.2015
Adresa: Kryšpínova 527/2, Praha 109 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Mgr. Petr Bohumský 27.3.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2015
Ve funkci: od 1.2.2015
Adresa: Ke kapličce 1500/4, Praha 143 00
Jméno: Josef Beneš 26.1.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2016
Ve funkci: od 11.1.2016
Adresa: U kříže 631/20, Praha 158 00
Jméno: Pavel Mencl 18.7.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.7.2019
Adresa: 115, Býšť 534 01
Jméno: ing. Josef Kessler 19.9.1994 - 26.9.1995
Funkce: člen
Adresa: Kloboukova 2192/2, Praha 148 00
Jméno: ing. Jan Seger 19.9.1994 - 31.1.1997
Funkce: člen
Adresa: U zdravotního ústavu 1857/1, Praha 100 00
Jméno: RNDr. Vít Šroller 19.9.1994 - 31.1.1997
Funkce: člen
Adresa: Na Petřinách 1897/29, Praha 162 00
Jméno: JUDr. Jaromír Trojan 19.9.1994 - 31.1.1997
Funkce: člen
Adresa: Dačického 1220/2, Praha 140 00
Jméno: JUDr. Věra Škopová 19.9.1994 - 31.1.1997
Funkce: člen
Adresa: Na cihelně 361/15, Praha 159 00
Jméno: ing. Jan Vostruha 26.9.1995 - 31.1.1997
Funkce: člen
Adresa: Frýdlantská 1314/15, Praha 182 00
Jméno: JUDr. Jaromír Trojan 31.1.1997 - 18.8.1997
Funkce: člen
Adresa: Dačického 1220/2, Praha 140 00
Jméno: JUDr. Věra Škopová 31.1.1997 - 18.8.1997
Funkce: člen
Adresa: Na cihelně 361/15, Praha 159 00
Jméno: ing. Jan Vostruha 31.1.1997 - 23.9.1997
Funkce: člen
Adresa: Frýdlantská 1314/15, Praha 182 00
Jméno: ing. Jan Seger 31.1.1997 - 1.12.1998
Funkce: člen
Adresa: U zdravotního ústavu 1857/1, Praha 100 00
Jméno: ing. Bohuslava Vohradská 18.8.1997 - 29.12.1998
Funkce: člen
Adresa: Školní 275, Loděnice 267 12
Jméno: Mgr. Jiří Fialka 18.8.1997 - 6.2.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 5.6.2001
Adresa: Zbudovská 767/15, Praha 142 00
Jméno: Ing. Bohuslava Vohradská 29.12.1998 - 6.2.2002
Funkce: člen-předseda dozorčí rady
Adresa: Školní 275, Loděnice 267 12
Jméno: Ing. Bohuslava Vohradská 6.2.2002 - 6.2.2002
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.4.1998
Ve funkci: do 12.9.2001
Adresa: Školní 275, Loděnice 267 12
Jméno: RNDr. Vít Šroller 31.1.1997 - 13.11.2002
Funkce: člen
Trvání členství: od 19.9.1994 do 12.9.2002
Adresa: Na Petřinách 1897/29, Praha 162 00
Jméno: ing. Josef Kessler 23.9.1997 - 13.11.2002
Funkce: člen
Trvání členství: od 10.9.1997 do 12.9.2002
Adresa: Kloboukova 2192/2, Praha 148 00
Jméno: Ing. Přemysl Gistr 20.1.1999 - 13.11.2002
Funkce: člen
Trvání členství: od 20.4.1998 do 23.9.2002
Adresa: Zámecká 350, Zlín 763 14
Jméno: Ing. Bohuslava Vohradská 6.2.2002 - 13.11.2002
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.4.1998 do 12.9.2002
Ve funkci: do 12.9.2001
Adresa: Palackého 125, Loděnice 267 12
Jméno: JUDr. Petr Poncar 6.2.2002 - 13.11.2002
Funkce: předseda
Trvání členství: od 5.6.2001 do 23.9.2002
Ve funkci: od 12.9.2001 do 23.9.2002
Adresa: Zahradníčkova 381/5, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
Jméno: Ing. Bohuslava Vohradská 13.11.2002 - 6.12.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 13.9.2002 do 31.8.2004
Adresa: Palackého 125, Loděnice 267 12
Jméno: Ing. Josef Kessler 13.11.2002 - 6.12.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 13.9.2002 do 30.9.2004
Adresa: Kloboukova 2192/2, Praha 148 00
Jméno: Ing. Marek Mastník 6.2.2002 - 8.6.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 6.6.2001 do 22.5.2006
Adresa: Karla Čapka 1136, Lomnice nad Popelkou 512 51
Jméno: Mgr. Martin Brůha 24.5.2005 - 7.9.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.12.2004 do 30.5.2006
Adresa: Šrámkova 3071/67, Ústí nad Labem 400 11
Jméno: RNDr. Vít Šroller 13.11.2002 - 18.12.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 13.9.2002 do 13.9.2007
Adresa: Na Petřinách 1897/29, Praha 162 00
Jméno: RNDr. Darina Kocsisová Ph.D. 13.11.2002 - 18.12.2007
Funkce: předseda
Trvání členství: od 23.9.2002 do 23.9.2007
Ve funkci: od 23.9.2002 do 23.9.2007
Adresa: 318, Přerov nad Labem 289 16
Jméno: Mgr. Helena Lazosová 13.11.2002 - 18.12.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 23.9.2002 do 23.9.2007
Adresa: Zbudovská 768/17, Praha 142 00
Jméno: Ing. Marek Mastník 8.6.2006 - 8.9.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.5.2006 do 4.8.2008
Adresa: Karla Čapka 1136, Lomnice nad Popelkou 512 51
Jméno: RNDr. Vít Šroller 18.12.2007 - 8.9.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 14.9.2007 do 4.8.2008
Adresa: Na Petřinách 1897/29, Praha 162 00
Jméno: Mgr. Helena Lazosová 18.12.2007 - 8.9.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 24.9.2007 do 4.8.2008
Adresa: Zbudovská 768/17, Praha 142 00
Jméno: Ing. Petr Obst 6.12.2004 - 3.11.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.10.2004 do 31.7.2008
Adresa: Hroznová 84/16, Brno 603 00
Jméno: Ing. Pavel Hlaváč 6.12.2004 - 23.3.2009
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.10.2004 do 31.12.2008
Adresa: U Hřiště 111, Bradlec 293 06
Jméno: Mgr. Martin Vrba 24.5.2005 - 23.3.2009
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.12.2004 do 31.1.2009
Adresa: Marie Pujmanové 631, Pardubice 533 51
Jméno: RNDr. Darina Kocsisová Ph.D. 18.12.2007 - 16.12.2009
Funkce: předseda
Trvání členství: od 24.9.2007 do 30.11.2009
Ve funkci: od 5.10.2007 do 30.11.2009
Adresa: 318, Přerov nad Labem 289 16
Jméno: RNDr. Marcela Středová 18.12.2007 - 16.12.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.9.2007 do 30.11.2009
Adresa: Tachovská 1439/14, Praha 153 00
Jméno: Ing. Martin Dolanský 8.9.2008 - 16.12.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.8.2008 do 30.11.2009
Adresa: Jilmová 1434/3, Praha 130 00
Jméno: Ing. Jana Citterbergová 3.11.2008 - 16.12.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.8.2008 do 30.11.2009
Adresa: Bechlínská 705/2, Praha 190 00
Jméno: Ing. Vladimír Filip 8.6.2006 - 19.3.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.5.2006 do 25.1.2010
Adresa: V Aleji 1006/43, Rudná 252 19
Jméno: Dr. Lorenzo Kravina 8.9.2008 - 19.3.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.8.2008
Adresa: Italská republika
Via Ruggero Timeus 1, Trieste, 34125
Jméno: Ing. Ivan Vodička 19.3.2010 - 3.9.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.1.2010 do 31.5.2010
Ve funkci: od 9.2.2010 do 31.5.2010
Adresa: Na pomezí 1228/17, Praha 150 00
Jméno: Ing. Pavel Řehák 3.9.2010 - 28.12.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.8.2010
Adresa: Ke Kulišce 2618/1, Praha 164 00
Jméno: Ing. Petr Kopecký 19.3.2010 - 7.7.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.1.2010 do 30.6.2011
Adresa: Ke Kulnám 237, Statenice 252 62
Jméno: Dr. Lorenzo Kravina 19.3.2010 - 9.7.2013
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 5.8.2008 do 31.5.2013
Ve funkci: od 9.2.2010 do 31.5.2013
Adresa: Italská republika
Via Ruggero Timeus 1, Trieste, 34125
Jméno: Ing. Pavel Řehák 28.12.2010 - 9.7.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.8.2010 do 31.5.2013
Ve funkci: od 8.9.2010 do 31.5.2013
Adresa: Ke Kulišce 2618/1, Praha 164 00
Jméno: Ing. Štefan Tillinger 4.1.2012 - 3.10.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.8.2011
Adresa: V mokřinách 515/18, Praha 147 00
Jméno: Marco Maffioli 9.7.2013 - 3.9.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2013 do 30.6.2014
Adresa: Via San Zaccaria 3 , 341 00 Terst Italská republika
Jméno: Jaroslav Mlynář 9.7.2013 - 27.3.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2013 do 30.10.2014
Ve funkci: do 30.10.2014
Adresa: Píškova 1956/32, Praha 155 00
Jméno: Ing. Štefan Tillinger 3.10.2013 - 12.6.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.8.2011 do 1.6.2015
Adresa: V mokřinách 515/18, Praha 147 00
Jméno: Gianluca Colocci 3.9.2014 - 26.1.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2014 do 31.12.2015
Adresa: Piazza Hortis 7 , Terst Italská republika
Jméno: Tomáš Vysoudil 20.7.2015 - 18.7.2019
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2015 do 9.7.2019
Adresa: Březská 533/24, Říčany 251 01

Vlastníci firmy Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. IČO: 61858692

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 50 000 000 Kč 100% 25.9.2017
zakladni 300 000 000 Kč 100% 11.7.2012 - 25.9.2017
zakladni 213 700 000 Kč 100% 1.10.2004 - 11.7.2012
zakladni 210 000 000 Kč 100% 10.4.2002 - 1.10.2004
zakladni 110 000 000 Kč - 13.2.1997 - 10.4.2002
zakladni 50 000 000 Kč - 19.9.1994 - 13.2.1997

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 50 000 000 25.9.2017
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 300 000 000 11.7.2012 - 25.9.2017
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 213 699 560 1.10.2004 - 11.7.2012
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 2 100 10.4.2002 - 1.10.2004
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 100 6.2.2002 - 10.4.2002
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 100 13.2.1997 - 6.2.2002
Akcie na jméno 100 000 Kč 500 19.9.1994 - 13.2.1997

Sbírka Listin Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. IČO: 61858692

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 2738/SL 134 ostatní rozhodnutí jed. akc. Městský soud v Praze 21.12.2015 15.1.2016 3.2.2016 1
B 2738/SL 133 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 23.7.2015 28.7.2015 206
B 2738/SL 132 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 1.7.2015 9.7.2015 24.7.2015 1
B 2738/SL 131 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 31.12.2014 9.7.2015 24.7.2015 2
B 2738/SL 130 ostatní zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 24.6.2015 9.7.2015 24.7.2015 1
B 2738/SL 129 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře - 2 x Městský soud v Praze 1.6.2015 4.6.2015 18.6.2015 2
B 2738/SL 127 ostatní rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 1.2.2015 19.3.2015 3.4.2015 1
B 2738/SL 126 ostatní rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 31.12.2014 19.3.2015 3.4.2015 1
B 2738/SL 125 ostatní rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 1.3.2015 19.3.2015 3.4.2015 1
B 2738/SL 124 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 11.8.2014 14.10.2014 194
B 2738/SL 123 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře - VH Městský soud v Praze 30.6.2014 6.8.2014 10.9.2014 1
B 2738/SL 122 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 901/2014 Městský soud v Praze 30.6.2014 9.7.2014 17.7.2014 21
B 2738/SL 120 ostatní odstoupení z funkce Městský soud v Praze 30.8.2013 5.11.2013 11.11.2013 1
B 2738/SL 119 ostatní zápis z 6.zasedání předs. Městský soud v Praze 2.9.2013 5.11.2013 11.11.2013 1
B 2738/SL 118 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 16.10.2013 22.10.2013 62
B 2738/SL 117 notářský zápis NZ 131/2013-projekt fúze Městský soud v Praze 5.6.2013 5.6.2013 20.8.2013 44
B 2738/SL 116 zpráva auditora +zahaj.rozvaha k 1.1.2013 Městský soud v Praze 1.1.2013 5.6.2013 20.8.2013 15
B 2738/SL 115 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 5.6.2013 20.8.2013 28
B 2738/SL 114 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 1.8.2013 9.8.2013 15.8.2013 1
B 2738/SL 113 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 1.8.2013 30.7.2013 13.8.2013 1
B 2738/SL 112 ostatní - projekt fúze sloučením Městský soud v Praze 27.3.2013 26.4.2013 29.4.2013 20
B 2738/SL 111 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 705/20012 Městský soud v Praze 19.12.2012 21.12.2012 8.2.2013 22
B 2738/SL 110 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 24.9.2012 1.10.2012 50
B 2738/SL 109 účetní závěrka, zpráva auditora r.31.12.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 16.7.2012 26
B 2738/SL 108 notářský zápis NZ 305/2012 Městský soud v Praze 30.5.2012 16.7.2012 12
B 2738/SL 107 rozhod. o statut. orgánu bez data Městský soud v Praze 12.3.2012 1
B 2738/SL 106 stanovy společnosti bez data Městský soud v Praze 9.1.2012 8
B 2738/SL 105 notářský zápis NZ 535/2011 Městský soud v Praze 17.8.2011 9.1.2012 12
B 2738/SL 104 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 16.9.2011 19.9.2011 52
B 2738/SL 99 ostatní - rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 26.11.2010 12.1.2011 1
B 2738/SL 98 ostatní -rozhod.jediného akcionáře Městský soud v Praze 24.8.2010 29.11.2010 2
B 2738/SL 97 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 26.10.2010 26.10.2010 46
B 2738/SL 96 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 555/2009 Městský soud v Praze 11.12.2009 1.4.2010 17
B 2738/SL 95 ostatní zápis z 18.zased.představ. Městský soud v Praze 8.12.2009 1.4.2010 3
B 2738/SL 94 ostatní zápis ze 17.zasedání předs. Městský soud v Praze 3.11.2009 6.1.2010 2
B 2738/SL 93 podpisové vzory Městský soud v Praze 14.9.2009 7.12.2009 4
B 2738/SL 92 podpisové vzory Městský soud v Praze 30.7.2009 7.12.2009 4
B 2738/SL 91 podpisové vzory Městský soud v Praze 18.9.2009 7.12.2009 3
B 2738/SL 90 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 23.11.2009 7.12.2009 1
B 2738/SL 89 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 20.10.2009 7.12.2009 1
B 2738/SL 88 ostatní zápis z 15.zasedání předs. Městský soud v Praze 29.7.2009 7.12.2009 2
B 2738/SL 87 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 21.9.2009 22.9.2009 43
B 2738/SL 86 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 297/2009 Městský soud v Praze 26.6.2009 12.8.2009 18.8.2009 16
B 2738/SL 84 stanovy společnosti Městský soud v Praze 3.2.2009 20.4.2009 20.4.2009 14
B 2738/SL 85 notářský zápis -NZ43/09 Městský soud v Praze 30.1.2009 7.4.2009 12
B 2738/SL 83 podpisové vzory Městský soud v Praze 6.5.2008 12.12.2008 2
B 2738/SL 82 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 14.11.2008 22.11.2008 39
B 2738/SL 81 ostatní - rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 4.8.2008 17.9.2008 1
B 2738/SL 80 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 10.7.2008 10.7.2008 39
B 2738/SL 78 notářský zápis NZ 36/2008 Městský soud v Praze 25.1.2008 14.2.2008 12
B 2738/SL 77 ostatní -výpis ze záp.6.jednání DR Městský soud v Praze 27.11.2007 18.1.2008 1
B 2738/SL 76 ostatní rozh. jed. akcionáře Městský soud v Praze 14.9.2007 18.1.2008 3
B 2738/SL 75 ostatní - rezignace Městský soud v Praze 20.8.2007 18.1.2008 1
B 2738/SL 74 ostatní -výpis ze záp. 4.jedn. předst. Městský soud v Praze 29.8.2007 18.1.2008 2
B 2738/SL 69 účetní závěrka, výroční zpráva r.2006+audit+zpráva DR Městský soud v Praze 31.12.2006 28.6.2007 18.7.2007 39
B 2738/SL 59 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 2.8.2006 2.8.2006 0
B 2738/SL 62 ostatní -zápis z 1.zasedání předst. Městský soud v Praze 22.5.2006 22.6.2006 0
B 2738/SL 61 ostatní -rozh.jedin.akcionáře při VH Městský soud v Praze 22.5.2006 22.6.2006 0
B 2738/SL 60 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 174/2006 Městský soud v Praze 5.5.2006 22.6.2006 0
B 2738/SL 58 ostatní zápis z 1.zased.představenstva Městský soud v Praze 26.4.2005 8.7.2005 0
B 2738/SL 57 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 9.6.2005 15.6.2005 0
B 2738/SL 56 účetní závěrka r.2004+audit (u SL 55) Městský soud v Praze 31.12.2004 27.5.2005 0
B 2738/SL 55 ostatní záp. z VH Městský soud v Praze 30.3.2005 27.5.2005 0
B 2738/SL 54 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 142/2005 Městský soud v Praze 1.4.2005 27.5.2005 0
B 2738/SL 53 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 27.5.2005 0
B 2738/SL 51 ostatní -zasedání předst. Městský soud v Praze 30.9.2004 9.12.2004 0
B 2738/SL 49 notářský zápis - NZ 387/04+ stanovy Městský soud v Praze 30.9.2004 9.12.2004 0
B 2738/SL 48 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 20.10.2004 9.12.2004 0
B 2738/SL 47 ostatní spol.zpráva o přezkoumání fúze Městský soud v Praze 27.4.2004 18.10.2004 0
B 2738/SL 46 ostatní -spol.zpráva představenstev Městský soud v Praze 3.5.2004 18.10.2004 0
B 2738/SL 45 notářský zápis, účetní závěrka, zpráva auditora -NZ253/04+sml.o fúzi-ÚZ 03 Městský soud v Praze 21.6.2004 18.10.2004 0
B 2738/SL 44 účetní závěrka r.03/B 1539-Brno/ Městský soud v Praze 31.12.2003 18.10.2004 0
B 2738/SL 43 notářský zápis -NZ252/04+návrh sml.o fúzi Městský soud v Praze 21.6.2004 18.10.2004 0
B 2738/SL 42 účetní závěrka r.2003+audit Městský soud v Praze 31.12.2003 18.10.2004 0
B 2738/SL 41 notářský zápis, účetní závěrka, zpráva auditora NZ230/04-návrh sml. fúzi+ÚZ 03 Městský soud v Praze 7.6.2004 18.10.2004 0
B 2738/SL 40 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ387/04 Městský soud v Praze 30.6.2004 18.10.2004 0
B 2738/SL 39 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ255/04 Městský soud v Praze 22.6.2004 18.10.2004 0
B 2738/SL 38 výroční zpráva za rok 2003 Městský soud v Praze 18.6.2004 28.6.2004 0
B 2738/SL 37 ostatní -návrh sml.o fúzi Městský soud v Praze 5.5.2004 13.5.2004 0
B 2738/SL 36 notářský zápis, ovládací smlouva -zánik sml.-NZ556/03 Městský soud v Praze 15.12.2003 9.1.2004 20.1.2004 0
B 2738/SL 35 notářský zápis, změna právní formy, fúze NZ130/2003 Městský soud v Praze 27.3.2003 27.8.2003 0
B 2738/SL 34 notářský zápis, stanovy společnosti, účetní závěrka, změna právní formy, fúze NZ128/2003 Městský soud v Praze 27.3.2003 27.8.2003 0
B 2738/SL 33 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2002 2x Městský soud v Praze 31.12.2002 9.7.2003 14.7.2003 0
B 2738/SL 32 ostatní - návrh smlouvy o fúzi 2x Městský soud v Praze 21.2.2003 26.2.2003 5.3.2003 0
B 2738/SL 31 notářský zápis NZ 450/2001 Městský soud v Praze 25.9.2001 20.8.2001 18.10.2002 0
B 2738/SL 30 notářský zápis, stanovy společnosti, podpisové vzory NZ 688/2001 Městský soud v Praze 20.12.2001 9.1.2002 15.10.2002 0
B 2738/SL 27 ostatní -zápis z mimiořádné VH 2x Městský soud v Praze 13.9.2002 14.10.2002 15.10.2002 0
B 2738/SL 25 ostatní -rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 12.9.2002 14.10.2002 15.10.2002 0
B 2738/SL 23 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r. 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 24.6.2002 3.7.2002 0
B 2738/SL 22 podpisové vzory 11x Městský soud v Praze 14.9.2001 0
B 2738/SL 21 výroční zpráva za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 15.8.2001 14.9.2001 0
B 2738/SL 20 ostatní - zased. přestaven. č. 5 Městský soud v Praze 24.10.2001 14.9.2001 0
B 2738/SL 19 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 383/2001 Městský soud v Praze 5.6.2001 14.9.2001 0
B 2738/SL 18 ostatní -ovládací smlouva Městský soud v Praze 22.12.2000 16.2.2001 0
B 2738/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 16.2.2001 0
B 2738/SL 16 notářský zápis NZ 95/98 Městský soud v Praze 20.4.1998 16.2.2001 0
B 2738/SL 14 ostatní výroční zprá.představenstva 96 Městský soud v Praze 26.5.1997 16.2.2001 0
B 2738/SL 13 notářský zápis NZ 173/97 Městský soud v Praze 16.6.1997 16.2.2001 0
B 2738/SL 12 notářský zápis NZ 5/97 Městský soud v Praze 3.1.1997 16.2.2001 0
B 2738/SL 9 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 1996,1997 Městský soud v Praze 29.11.2000 0
B 2738/SL 8 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 1994,1995 Městský soud v Praze 29.11.2000 0
B 2738/SL 6 notářský zápis NZ 206/94 - dodatek č. 2 Městský soud v Praze 31.8.1994 29.11.2000 0
B 2738/SL 4 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 161/94-dodatek k zakl.list Městský soud v Praze 1.7.1994 29.11.2000 0
B 2738/SL 3 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 75/94 Městský soud v Praze 6.4.1994 29.11.2000 0
B 2738/SL 10 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 1998,1999 Městský soud v Praze 29.11.2000 0
B 2738/SL 2 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu NZ 95/98 Městský soud v Praze 20.4.1998 9.8.1999 0
B 2738/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 173/97 Městský soud v Praze 16.6.1997 9.8.1999 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Penzijní společnost České pojišťovny, a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.