Patronus třetí SICAV a.s. Praha IČO: 24762717

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Patronus třetí SICAV a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 24762717.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Patronus třetí SICAV a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2010. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 12 osob.

Základní údaje o Patronus třetí SICAV a.s. IČO: 24762717

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 1.11.2016
Spisová značka: B 16647
IČO: 24762717
Obchodní firma: Patronus třetí SICAV a.s.
Právní forma: Akciová společnost 10.11.2010
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 10.11.2010
Na společnost Patronus třetí SICAV a.s., jako na společnost nástupnickou, přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti SUNOTAP s.r.o., se sídlem Opletalova 958/27, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 293 89 747, a to podle Projek tu fúze sloučením ze dne 04.07.2018. Rozhodný den: 01.01.2018. 15.8.2018
Společnost může vytvářet podfondy ve smyslu § 165 a násl. zákona o investičních společnostech a investičních fondech. 29.9.2016
Vnitrostátní fúzí sloučením společnosti Svět Vitality, s.r.o., IČ 278 10 496, se sídlem Karviná Hranice, Čsl. armády 2954/2, PSČ 733 12 se společností Patronus třetí, uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava Mor avská Ostrava, IČ: 247 62 717, v souladu s projektem vnitrostátní fúze sloučením ze dne 24.4.2014, přešlo veškeré obchodní jmění zanikající společnosti Svět Vitality, s.r.o., IČ: 278 10 496, se sídlem Karviná Hranice, Čsl. armády 2954/2, PSČ 733 12, na ná stupnickou společnost Patronus třetí, uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava, IČ: 247 62 717. 9.10.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 24.6.2014 - 18.5.2015
Valná hromada obchodní poslečnosti Patronus třetí, uzavřený investiční fond, a.s., konaná dne 8.11.2013 schvaluje usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti v tomto znění: a) zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, když základní kapitál společnosti je v plné výši splacen; důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména získání pro společnost využitelného majetku, který umožní její dalš í ekonomický rozvoj; ------------------------------------------------------------------------------ b) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 31.400.000,- Kč (slovy: třicet jeden milion čtyři sta tisíc korun českých), tedy ze stávající výše 52.000.000,- Kč (slovy: padesát dva miliony korun českých) na částku ve výši 83.400.000,-Kč (slovy: osmdesát tři miliony čtyři sta tisíc korun českých); ----------------------------------------- Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) základní kapitál se zvyšuje upsáním 314 ( slovy: tři sta čtrnácti ) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) s tím, že nově upisované akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu podle zvláštního předpisu; zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitými vklady a emisní kurs jedné akcie je roven její jmenovité hodnotě; --------------- ---------------------------------------------------------------------------- d) všichni akcionáři společnosti se svým prohlášením učiněným před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu zákonným způsobem vzdali svého přednostního práva na upisování akcií;------------------------------------------------------------------- ------------ e) všechny nově upisované akcie budou nabídnuty předem určeným zájemcům, kterými jsou: a) pan Jaroslav Čánek, datum narození 25.12.1953, bytem Těrlicko Horní Těrlicko, Lesní 626, kterému bude nabídnuto k úpisu celkem 160 ks (slovy: jedno sto šedesát ) kusů akcií a b) pan Mgr. Pavel Drobil, datum narození 18.10.1971, bytem Ostrava - Slezská Ostrava, Občanská 1103/25, kterému bude nabídnuto k úpisu celkem 154 ks (slovy: jedno sto padesát čtyři ) kusy akcií; -------------------------------- f) určuje se, že místem upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti Patronus třetí, uzavřený investiční fond, a.s. na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 2728/38, PSČ 702 00, vždy v každý pracovní den lhůty od 9 ,00 hodin do 15,00 hodin; emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí tedy u akcie ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) částku 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) na jednu akcii, ------------------------------------------------------------------------ g) určuje lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva tak, že předem určení zájemci jsou povinni upsat akcie ve lhůtě do 90-ti ( devadesáti ) dnů ode dne, kdy bude usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodníh o rejstříku; počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným či osobně předaným nejpozději do 5-ti (pěti) pracovních dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obc hodního rejstříku; akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran a náležitostmi podle ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku; h) připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek předem určených zájemců vůči společnosti proti pohledávkám společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných na toto zvýšení základního kapitálu takto: -------------------------------------- --   připouští se započtení části peněžité pohledávky předem určeného zájemce pana Jaroslava Čánka ve výši 16.000.000,-Kč (slovy: šestnáct milionů korun českých) vůči společnosti z titulu Smlouvy o převodu obchodního podílu, která byla uzavřena dne 5.11.20 13 mezi panem Jaroslavem Čánkem jako převodcem a společností jako nabyvatelem, na základě které se převádí obchodní podíl pana Jaroslava Čánka ve společnosti SUNOTAP s.r.o. se sídlem Karviná - Hranice, Čsl. armády 2954/2, PSČ 733 12, identifikační číslo: 293 89 747, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 38289 na společnost jako nabyvatele za celkovou úplatu ve výši 16.017.000,-Kč (slovy: šestnáct milionů sedmnáct tisíc korun českých); ---------   připouští se započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce pana Mgr. Pavla Drobila ve výši 15.388.000,- Kč (slovy: patnáct milionů tři sta osmdesát osm tisíc korun českých) vůči společnosti z titulu Smlouvy o převodu obchodního podílu, která b yla uzavřena dne 5.11.2013 mezi panem Mgr. Pavlem Drobilem jako převodcem a společností jako nabyvatelem, na základě které se převádí obchodní podíl pana Mgr. Pavla Drobila ve společnosti SUNOTAP s.r.o. se sídlem Karviná - Hranice, Čsl. armády 2954/2, PSČ 733 12, identifikační číslo: 293 89 747, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 38289 na společnost jako nabyvatele za celkovou úplatu 15.388.000,- Kč (slovy: patnáct milionů tři sta osmdesát osm tisíc korun če ských) a dále se připouští započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce pana Mgr. Pavla Drobila ve výši 12.000,- Kč ( slovy: dvanáct tisíc korun českých ) vůči společnosti z titulu Smlouvy o převodu obchodního podílu, která byla uzavřena dne 5.11 .2013 mezi panem Jaroslavem Čánkem jako převodcem a společností jako nabyvatelem, na základě které se převádí obchodní podíl pana Jaroslava Čánka ve společnosti SUNOTAP s.r.o. se sídlem Karviná - Hranice, Čsl. armády 2954/2, PSČ 733 12, identifikační čísl o: 293 89 747, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 38289 na společnost jako nabyvatele, kteroužto pohledávku pan Mgr. Pavel Drobil nabyl na základě smlouvy o postoupení pohledávky, kterou uzavřel dne 6.11.201 3 jako postupník s panem Jaroslavem Čánkem jako postupitelem; ------------------------------------- i) stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto : --------------------- • smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákon ík ve znění pozdějších předpisů, ---------------------------------------------------- • ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, která jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejíž započtení bylo schváleno tímto rozhodnutím valné hromady společnosti; ----------------------------- • peněžitá pohledávka předem určeného zájemce, a to pana Jaroslava Čánka, nar. 25.12.1953, bytem Těrlicko - Horní Těrlicko, Lesní 626, z výše uvedeného titulu bude započtena v rozsahu částky ve výši 16.000.000,-Kč (slovy: šestnáct milionů korun českých) na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu a dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětné části pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí valné hromady a účinností smlouvy o započtení vzáje mné pohledávky v celkové výši 16.000.000,-Kč (slovy: šestnáct milionů korun českých) zaniknou a tímto je splněna povinnost upisovatele splatit 100% emisního kursu jím upisovaných akcií na toto zvýšení základního kapitálu; - zbývající část ve výši 5.000,-Kč představuje i nadále pohledávku upisovatele pana Jaroslava Čánka vůči společnosti; --------------------------------------------------------- • peněžité pohledávky předem určeného zájemce, a to pana Mgr. Pavla Drobila, nar. 18.10.1971, bytem Ostrava - Slezská Ostrava, Občanská 1103/25, z výše uvedených titulů budou započteny v rozsahu celé částky ve výši 15.400.000,-Kč (slovy: pa tnáct milionů čtyři sta tisíc korun českých) na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu a dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětných pohledávek specifikovaných v tomto rozhodnutí valné hromady a účinnost í smlouvy o započtení vzájemné pohledávky v celkové výši 15.400.000,-Kč (slovy: patnáct milionů čtyři sta tisíc korun českých) zaniknou a tímto je splněna povinnost upisovatele splatit 100% emisního kursu jím upisovaných akcií na toto zvýšení základního k apitálu; -------------------- j) upisovatelé jsou povinni splatit : -------------------------------------------------------------- 100% emisního kursu upsaných akcií nejpozději do 30-ti (třiceti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to dohodou o započtení pohledávek, která musí být uzavřena pořed podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.-- --------------------------------------------------------------------------- 26.11.2013
Na společnost Patronus třetí, uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem Karviná, Hranice, Čsl. armády 2954/2, PSČ 733 12, IČO 247 62 717, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 4440, přešla v rámci rozdělení sp olečnosti Lázně Darkov, a.s, se sídlem Karviná-Hranice, Čsl. armády 2954/2, PSČ 733 12, IČO: 619 74 935, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1180, kombinací rozdělení odštěpením sloučením se společností Patron us třetí, uzavřený investiční fond, a.s. a rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti SUNOTAP s.r.o., se sídlem Karviná, Hranice, Čsl. armády 2954/2, PSČ 733 12, odštěpená část jmění rozdělované společnosti Lázně Darkov, a.s., a to podle projektu ro zdělení schváleného dne 10. srpna 2011. 1.12.2011

Aktuální kontaktní údaje Patronus třetí SICAV a.s.

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 24762717
Firma: Patronus třetí SICAV a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Fondy kolektivního investování (kromě FPT) soukromé národní
Datum vzniku: 10.11.2010

Kontakty na Patronus třetí SICAV a.s. IČO: 24762717

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Opletalova 958/27 , Praha 110 00 29.9.2016
Sídlo: Čsl. armády 2954/2 , Karviná 733 01 18.5.2015 - 29.9.2016
Sídlo: Havlíčkovo nábřeží 2728/38 , Ostrava 702 00 21.11.2013 - 18.5.2015
Sídlo: Havlíčkovo nábřeží 2728/38 , Ostrava 702 00 9.7.2012 - 21.11.2013
Sídlo: Čsl. armády 2954/2 , Karviná 733 01 14.4.2011 - 9.7.2012
Sídlo: Na příkopě 859/22 , Praha 110 00 10.11.2010 - 14.4.2011

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Opletalova 958/27, Praha 110 00

Obory činností Patronus třetí SICAV a.s. IČO: 24762717

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech 18.5.2015
kolektivní investování 10.11.2010 - 18.5.2015

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů

Vedení firmy Patronus třetí SICAV a.s. IČO: 24762717

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně. 30.10.2015
Společnost zastupuje vždy člen představenstva prostřednictvím svého pověřeného zmocněnce, či více pověřených zmocněnců. 18.5.2015 - 30.10.2015
Jménem Společnosti jedná a podepisuje vždy buď předseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně. 9.7.2012 - 18.5.2015
Jménem společnosti jedná a podepisuje vždy předseda spolu s jedním členem představenstva. 10.11.2010 - 9.7.2012
Jméno: Ing. Pavlína Filipi 27.9.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 3.9.2015
Ve funkci: od 3.9.2015
Adresa: Česká 4969, Zlín 760 05
Jméno: Libor Topolčan 17.1.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.10.2018
Adresa: Olbrachtova 698/21, Karviná 734 01
Jméno: Ing. Michal Bečvář 10.11.2010 - 14.4.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 10.11.2010 do 29.3.2011
Ve funkci: od 10.11.2010 do 29.3.2011
Adresa: Klostermannova 1794/16, Praha 143 00
Jméno: Ing. Ondřej Horák 10.11.2010 - 14.4.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.11.2010 do 29.3.2011
Adresa: Uzbecká 558/10, Brno 625 00
Jméno: Petra O´keefe 10.11.2010 - 14.4.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.11.2010 do 29.3.2011
Adresa: Štupartská 769/18, Praha 110 00
Jméno: Ing. Bohumír Samek 14.4.2011 - 21.7.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.3.2011
Ve funkci: od 29.3.2011 do 22.6.2011
Adresa: Komenského 43, Háj ve Slezsku 747 92
Jméno: Bc. Jakub Čánek 14.4.2011 - 18.7.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 16.5.2014
Ve funkci: od 29.3.2011 do 16.5.2014
Adresa: Lesní 626/28, Těrlicko 735 42
Jméno: Ing. Pavel Starý 21.7.2011 - 21.11.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 21.6.2011 do 16.5.2014
Ve funkci: od 22.6.2011 do 16.5.2014
Adresa: Slavíkova 4409/49, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Bohumír Samek 21.7.2011 - 21.11.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.3.2011 do 16.5.2014
Adresa: Komenského 43, Háj ve Slezsku 747 92
Jméno: Bc. Jakub Čánek 18.7.2013 - 21.11.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 16.5.2014
Ve funkci: od 29.3.2011 do 16.5.2014
Adresa: Lesní 626/28, Těrlicko 735 42
Jméno: Pavel Starý 21.11.2013 - 24.6.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 21.6.2011 do 16.5.2014
Ve funkci: od 22.6.2011 do 16.5.2014
Adresa: Slavíkova 4409/49, Ostrava 708 00
Jméno: Bohumír Samek 21.11.2013 - 24.6.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.3.2011 do 16.5.2014
Adresa: Komenského 43, Háj ve Slezsku 747 92
Jméno: Jakub Čánek 21.11.2013 - 24.6.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 16.5.2014
Ve funkci: od 29.3.2011 do 16.5.2014
Adresa: Lesní 626/28, Těrlicko 735 42
Jméno: Ing. Pavlína Filipi 24.6.2014 - 18.5.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 16.5.2014 do 22.4.2015
Ve funkci: od 16.5.2014 do 22.4.2015
Adresa: Mezilesí 2602/11, Praha 193 00
Jméno: Mgr. Pavel Drobil 24.6.2014 - 18.5.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.5.2014 do 22.4.2015
Adresa: Občanská 1103/25, Ostrava 710 00
Jméno: Klára Panenková 24.6.2014 - 18.5.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.5.2014 do 22.4.2015
Adresa: U jeslí 2269/20, Praha 193 00
Jméno: Ing. Vladimír Cigánek 30.10.2015 - 16.8.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.9.2015 do 25.6.2016
Adresa: Na Bunčáku 1018/1, Ostrava 710 00
Jméno: Ing. Pavlína Filipi 30.10.2015 - 27.9.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 3.9.2015
Ve funkci: od 3.9.2015
Adresa: Mezilesí 2602/11, Praha 193 00
Jméno: Ing. Milan Stöhr 16.8.2016 - 17.1.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.6.2016 do 30.9.2018
Adresa: Holšická 2233, Praha 190 16

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Zuzana Vachlová 18.5.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.4.2015
Adresa: Mezilesí 2060/4, Praha 193 00
Jméno: Ing. Pavel Scholz 10.11.2010 - 21.7.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 10.11.2010 do 29.3.2011
Ve funkci: od 10.11.2010 do 29.3.2011
Adresa: Brabcova 1159/2, Praha 147 00
Jméno: Zuzana Jarolímová 10.11.2010 - 21.7.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.11.2010 do 29.3.2011
Adresa: Topolová 153, Zdiby 250 66
Jméno: Ing. Vít Vařeka 10.11.2010 - 21.7.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.11.2010 do 29.3.2011
Adresa: Nad Ryšánkou 2039/13, Praha 147 00
Jméno: Mgr. Pavel Drobil 21.7.2011 - 4.3.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.3.2011 do 30.1.2013
Adresa: Občanská 1103/25, Ostrava 710 00
Jméno: Jaroslav Čánek 21.7.2011 - 21.11.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.3.2011 do 16.5.2014
Ve funkci: od 29.3.2011 do 16.5.2014
Adresa: Lesní 626/28, Těrlicko 735 42
Jméno: Dagmar Čánková 21.7.2011 - 21.11.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.3.2011 do 16.5.2014
Adresa: Lesní 626/28, Těrlicko 735 42
Jméno: Václav Planka 4.3.2013 - 24.6.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.1.2013 do 16.5.2014
Adresa: Anny Letenské 171/16, Ostrava 725 25
Jméno: Jaroslav Čánek 21.11.2013 - 24.6.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.3.2011 do 16.5.2014
Ve funkci: od 29.3.2011 do 16.5.2014
Adresa: Lesní 626/28, Těrlicko 735 42
Jméno: Dagmar Čánková 21.11.2013 - 24.6.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.3.2011 do 16.5.2014
Adresa: Lesní 626/28, Těrlicko 735 42
Jméno: Zuzana Vachlová 24.6.2014 - 18.5.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.5.2014 do 22.4.2015
Adresa: Mezilesí 2060/4, Praha 193 00
Jméno: Veronika Kusáková 24.6.2014 - 18.5.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.5.2014 do 22.4.2015
Adresa: Chaloupky 584, Veselí nad Moravou 698 01
Jméno: Jakub Čánek 24.6.2014 - 18.5.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.5.2014 do 22.4.2015
Adresa: Lesní 626/28, Těrlicko 735 42

Vlastníci firmy Patronus třetí SICAV a.s. IČO: 24762717

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 66 720 000 Kč 100% 29.9.2016
zakladni 83 400 000 Kč 100% 16.12.2013 - 29.9.2016
zakladni 52 000 000 Kč 100% 1.12.2011 - 16.12.2013
zakladni 2 000 000 Kč 100% 10.11.2010 - 1.12.2011

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie kusové na jméno 0 Kč 6 672 29.9.2016
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 834 16.12.2013 - 29.9.2016
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 520 1.12.2011 - 16.12.2013
Akcie na jméno 100 000 Kč 20 10.11.2010 - 1.12.2011

Sbírka Listin Patronus třetí SICAV a.s. IČO: 24762717

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 4440/SL 48 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ostravě 3.9.2015 9.10.2015 2.11.2015 3
B 4440/SL 47 rozhod. o statut. orgánu zápis ze schůze představenstva Krajský soud v Ostravě 3.9.2015 9.10.2015 2.11.2015 1
B 4440/SL 46 notářský zápis [NZ 356/2015, N 394/2015] rozhodnutí VH Krajský soud v Ostravě 25.9.2015 9.10.2015 2.11.2015 11
B 4440/SL 45 zpráva auditora r.2014 vč.výr.zpr,úč.z. s příl.,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 2.7.2015 3.7.2015 42
B 4440/SL 44 výroční zpráva [2014], zpráva auditora vč. ÚZ Krajský soud v Ostravě 31.12.2014 1.7.2015 2.7.2015 42
B 4440/SL 43 notářský zápis [NZ 185/2015] Rozhodnutí VH Krajský soud v Ostravě 22.4.2015 7.5.2015 21.5.2015 32
B 4440/SL 42 notářský zápis [NZ 359/2014] Osvědčení rozh. VH Krajský soud v Ostravě 19.6.2014 7.5.2015 21.5.2015 25
B 4440/SL 41 rozhod. o statut. orgánu Záp. z jednání VH Krajský soud v Ostravě 22.4.2015 7.5.2015 20.5.2015 6
B 4440/SL 40 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 10.7.2014 25.7.2014 37
B 4440/SL 39 notářský zápis, změna právní formy, fúze NZ 1410/2014, N 1474/2014, Projekt fúze sloučením Krajský soud v Ostravě 30.6.2014 3.7.2014 8.7.2014 8
B 4440/SL 38 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 30.4.2014 5.6.2014 11.6.2014 37
B 4440/SL 37 změna právní formy, fúze Projekt fúze sloučením Krajský soud v Ostravě 24.4.2014 27.5.2014 28.5.2014 5
B 4440/SL 36 výroční zpráva [2013] s úč.záv. s příl. Krajský soud v Ostravě 25.4.2014 6.5.2014 37
B 4440/SL 35 výroční zpráva [2012] s úč.záv., zpr.aud., § 66a/9 Krajský soud v Ostravě 12.6.2013 12.6.2013 36
B 4440/SL 34 výroční zpráva [2012] s úč.záv., zpr.aud., § 66a/9 Krajský soud v Ostravě 30.5.2013 4.6.2013 36
B 4440/SL 33 rozhod. o statut. orgánu - Zápis z VH Krajský soud v Ostravě 30.1.2013 19.2.2013 5.3.2013 2
B 4440/SL 31 výroční zpráva r. 2011 s úč.záv.s příl., §66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 15.5.2012 6.6.2012 36
B 4440/SL 30 účetní závěrka zahaj.rozv. k 1.1.2011 Sunotap Krajský soud v Ostravě 3.11.2011 15.11.2011 2
B 4440/SL 29 zakladatelské dokumenty spol.smlouva Sunotap s.r.o. Krajský soud v Ostravě 3.11.2011 15.11.2011 7
B 4440/SL 28 podpisové vzory J. Čánek - Sunotap Krajský soud v Ostravě 21.6.2011 3.11.2011 15.11.2011 2
B 4440/SL 27 zpráva auditora r. 2010,úč.z.-Patronus Krajský soud v Ostravě 3.11.2011 15.11.2011 24
B 4440/SL 26 účetní závěrka zahj.rozv. k 1.1.2011 Patron. Krajský soud v Ostravě 3.11.2011 15.11.2011 2
B 4440/SL 25 stanovy společnosti úplné zn. Patronus Krajský soud v Ostravě 10.8.2011 3.11.2011 15.11.2011 24
B 4440/SL 24 notářský zápis NZ 300/2011 Patronus Krajský soud v Ostravě 10.8.2011 3.11.2011 15.11.2011 85
B 4440/SL 23 posudek znalce č.503/38/11 Lázně Darkov Krajský soud v Ostravě 19.5.2011 3.11.2011 15.11.2011 147
B 4440/SL 22 zpráva auditora r.2010,úč.z.-Lázně Dark. Krajský soud v Ostravě 3.11.2011 15.11.2011 37
B 4440/SL 21 účetní závěrka zahaj.rozv.k 1.1.2011 Láz.Dark Krajský soud v Ostravě 3.11.2011 15.11.2011 2
B 4440/SL 20 stanovy společnosti Lázně Darkov Krajský soud v Ostravě 10.8.2011 3.11.2011 15.11.2011 26
B 4440/SL 19 notářský zápis NZ 299/2011 Lázně Darkov Krajský soud v Ostravě 10.8.2011 3.11.2011 15.11.2011 88
B 4440/SL 18 výroční zpráva r.2010 s úč.z.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 4.8.2011 5.8.2011 33
B 4440/SL 17 rozhod. o statut. orgánu - Zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Ostravě 22.6.2011 15.7.2011 26.7.2011 2
B 4440/SL 16 rozhod. o statut. orgánu - Zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ostravě 29.3.2011 15.7.2011 26.7.2011 1
B 4440/SL 15 rozhod. o statut. orgánu - Zápis z mimoř. VH Krajský soud v Ostravě 21.6.2011 15.7.2011 26.7.2011 3
B 4440/SL 14 rozhod. o statut. orgánu - Rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 29.3.2011 15.7.2011 26.7.2011 1
B 4440/SL 13 podpisové vzory - 4x Krajský soud v Ostravě 15.7.2011 26.7.2011 5
B 4440/SL 12 změna právní formy, fúze - Projekt rozdělení Krajský soud v Ostravě 23.6.2011 24.6.2011 60
B 4440/SL 9 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 29.3.2011 23.5.2011 1
B 4440/SL 8 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 29.3.2011 23.5.2011 1
B 4440/SL 7 notářský zápis NZ 112/2011 Krajský soud v Ostravě 29.3.2011 23.5.2011 10
B 4440/SL 11 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 29.3.2011 23.5.2011 24
B 4440/SL 10 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 29.3.2011 23.5.2011 1
B 4440/SL 6 účetní závěrka - výroční zpráva r.2010 Krajský soud v Ostravě 19.4.2011 16.5.2011 33
B 4440/SL 5 ostatní zápis z představenstva Krajský soud v Ostravě 5.11.2010 10.11.2010 18.11.2010 1
B 4440/SL 4 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 407/2010 Krajský soud v Ostravě 8.7.2010 10.11.2010 18.11.2010 31
B 4440/SL 3 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 8.11.2010 10.11.2010 18.11.2010 2
B 4440/SL 2 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 8.11.2010 10.11.2010 18.11.2010 2
B 4440/SL 1 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 8.11.2010 10.11.2010 18.11.2010 2

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Patronus třetí SICAV a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Patronus třetí SICAV a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.