PA EXPORT, a.s. Praha 1 IČO: 00548421

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu PA EXPORT, a.s., která sídlí v obci Praha 1 a bylo jí přiděleno IČO 00548421.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma PA EXPORT, a.s. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem PA EXPORT, a.s. se sídlem v obci Praha 1 byla založena v roce 1990. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 47 osob. Společnost podniká(podnikala) v oboru Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců , Zprostředkování služeb , Realitní činnost a další.

Základní údaje o PA EXPORT, a.s. IČO: 00548421

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 26.6.1990
Spisová značka: B 107
IČO: 00548421
Obchodní firma: PA EXPORT, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 26.6.1990
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 26.6.1990
Dne 31.3.2011 došlo kuzavření smlouvy oprodeji podniku mezi JUDr. Václavem Kulhavým, insolvenčním správcem PA EXPORT a.s. jako prodávajcím aspolečností ROAD Investments a.s. jako kupujícím. Smlouva oprodeji podniku byla uzavřena vrámci probíhajícího insolvenčního řízení, tj. vrámci modifikací stanovených vust. § 291 zák. č. 182/2006 Sb., oúpadku azpůsobech jeho řešení (insolvenční zákon), vplatném znění. Nabyvatelem podniku (ve výše uvedené modifikaci dané insolvenčním zákonem) je tak společnost ROAD Investments a.s., IČ 282 09 036, sídlem Praha 1, Malá Strana, ULužického semináře 97/18, PSČ 118 00. 29.4.2011
Na hlavního akcionáře společnosti ŠKODAEXPORT, a.s. se sídlem Praha 1, Opletalova 41/1683, PSČ 113 32, IČ 005 48 421, zapsané vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPraze, oddíl B., vložka 107, tj. na Českou republiku jednající prostřednictvím Ministerstva financí se sídlem Letenská 15, Praha 1, přechází podle § 183i anásl. obchodního zákoníku vlastnické právo kúčastnickým cenným papírům menšinových akcionářů společnosti ŠKODAEXPORT, a.s., tj. kcelkem 3.980 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 340,-- Kč vzaknihované podobě acelkem 7 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 840,-- Kč vlistinné podobě.Hlavním akcionářem společnosti ŠKODAEXPORT, a.s. je Česká republika jednající prostřednictvím Ministerstva financí (dále jen hlavní akcionář), která vlastní 449.620 ks akcií společnosti ojmenovité hodnotě 340,-- Kč, ztoho 441.000 ks vlistinné podobě nahrazených hromadnou listinou č. 02H a 8.620 ks vzaknihované podobě, a 453.593 ks akcií společnosti ojmenovité hodnotě 840,-- Kč vlistinné podobě nahrazených hromadnou listinou 03H. Souhrnná jmenovitá hodnota všech akcií společnosti ŠKODAEXPORT, a.s. ve vlastnictví hlavního akcionáře činí 99,75 % základního kapitálu společnosti ŠKODAEXPORT, a.s. aje snimi spojen 99,75% podíl na hlasovacích právech ve společnosti ŠKODAEXPORT, a.s.Skutečnost, že Česká republika jednající prostřednictvím Ministerstva financí je hlavním akcionářem společnosti ŠKODAEXPORT, a.s. je osvědčena:a) předložením hromadné listiny č. 02H nahrazující 441.000 ks akcií společnosti ojmenovité hodnotě 340,-- Kč vlistinné podobě, hromadné listiny č.03H nahrazující 453.593 ks akcií společnosti ojmenovité hodnotě 840,-- Kč vlistinné podobě avýpisem zregistru emitenta ve Středisku cenných papírů, zněhož vyplývá, že Česká republika jednající prostřednictvím Ministerstva financí je vlastníkem 8.620 ks akcií společnosti ojmenovité hodnotě 340,-- Kč vzaknihované podobě,b) opisem seznamu akcionářů ke dni 29.8.2005 ac) prohlášením představenstva ŠKODAEXPORT, a.s. ovlastnictví akcií ŠKODAEXPORT, a.s. ze dne 29.8.2005.Vlastnické právo kúčastnickým cenným papírům menšinových akcionářů společnosti ŠKODAEXPORT, a.s., tj. kcelkem 3.980 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 340,-- Kč vzaknihované podobě acelkem 7 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 840,-- Kč vlistinné podobě, přejde na hlavního akcionáře, Českou republiku jednající prostřednictvím Ministerstva financí, uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.Dosavadní vlastníci vykoupených účastnických cenných papírů vydaných společností ŠKODAEXPORT, a.s. vlistinné podobě je předloží do 30 dnů po přechodu vlastnického práva společnosti ŠKODAEXPORT, a.s. Nebudou-li tyto účastnické cenné papíry předloženy společnosti ŠKODAEXPORT, a.s. ve shora uvedené lhůtě, ani vdodatečné lhůtě 15 dnů, bude společnost ŠKODAEXPORT, a.s. postupovat podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního z 24.11.2006 - 6.2.2007
Valná hromada společnosti, konaná dne 2.12.2004, přijala usnesení ozvýšení základního kapitálu společnosti o 381,024.000,- Kč (slovy: třistaosmdesátjedenmiliondvacetčtyřitisíce korun českých) upsáním nových akcií.1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje upisováním nových akcií ze současné výše 154,224.000,- Kč (slovy: jednostopadesátčtyřimilionydvěstědvacetčtyřitisíce korun českých) na novou výši 535,248.000,- Kč (slovy: pětsettřicetpětmilionůdvěstěčtyřicetosmtisíc korun českých). Základní kapitál tedy bude zvýšen očástku 381,024.000,- Kč (slovy: třistaosmdesátjedenmiliondvacetčtyřitisíce korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových kmenových akcií na jméno vpočtu celkem 453.600 ks (slovy: čtyřistapadesáttřitisícešestset kusů), každá ojmenovité hodnotě 840,- Kč (slovy: osmsetčtyřicet korun českých), vlistinné podobě. Akcie nového druhu nebudou vydány. Emisní kurz nově vydávaných akcií upisovaných na základě přednostního práva ibez využití přednostního práva je shodný se jmenovitou hodnotou upisovaných akcií, atedy činí 840,- Kč (slovy: osmsetčtyřicet korun českých). Upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští.3. Upisování akcií na základě přednostního práva není vyloučeno ani omezeno. Běh lhůty pro upsání akcií na základě přednostního práva započne dnem 03.01.2005 (slovy: třetího ledna roku dvoutisícího pátého) askončí dnem 21.01.2005 (slovy: dvacátého prvního ledna roku dvoutisícího pátého). Upisování akcií na základě přednostního práva bude probíhat vsídle společnosti na adrese Opletalova 41/1683, Praha 1, číslo dvěří 104. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií na základě přednostního práva bude akcionářům oznámen doporučeným dopisem na adresu sídla nebo bydliště akcionáře uvedenou vseznamu akcionářů nejméně 5 (slovy: pět) pracovních dnů před započetím běhu lhůty na upisování akcií na základě přednostního práva. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva na upisování nových akcií je den 03.01.2005 (slovy: třetího ledna roku dvoutisícího pátého).4. Na jednu dosavadní akcii ojmenovité hodnotě 340,- Kč (slovy: třistačtyřicet korun českých) lze na základě přednostního práva upsat jednu kmenovou akcii na jméno vlistinné podobě ojmenovité hodnotě 840,- Kč (slovy: osmsetčtyřicet korun českých).5. Všechny akcie, které nebudou upsány svyužitím přednostního práva, budou představenstvem společnosti nabídnuty kupsání České republice jednající prostřednictvím Ministerstva financí.6. Akcie bez využití přednostního práva budou upisovány na základě smlouvy oupsání akcií uzavřené mezi upisovatelem aspolečností. Návrh smlouvy oupsání akcií bude obsahovat náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku aúdaj omaximálním počtu akcií, které lze na základě této smlouvy upsat. Doručení návrhu smlouvy oupsání akcií bude považováno za oznámení počátku běhu upisovací lhůty podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku.7. 25.1.2005 - 31.8.2005
Na společnost ŠKODAEXPORT, a.s. se sídlem vPraze 1, Opletalova 41/1683, PSČ 113 32, IČ 00548421 zapsanou vobchodním resjtříku vedeném Městským soudem vPraze, oddíl B, vložka 107 přešlo jmění společnosti Energoconsult Praha, a.s. se sídlem vPraze 10, Hostivař, Weilova čp. 1144/2, PSČ 102 05, IČ 49240234 zapsané vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPraze, oddíl B, vložka 1852 30.9.2004
Valná hromada konaná dne 26.června 2003 schvaluje snížení základního kapitálu společnosti z částky 4.536.000.000.-Kč ( slovy: čtyři miliardy pět set třicet šest milionů korun českých) o částku 4.381.776.000.-Kč ( slovy: čtyři miliardy tři sta osmdesát jeden milion sedm set sedmdesát šest tisíc korun českých) na novou výši 154.224.000.-Kč ( slovy: jednostopadesát čtyři miliony dvě stě dvacet čtyři tisíce korun českých).Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada neuhrazené ztráty minulých let. Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu neuhrazené ztráty společnosti. V souvislosti se snížením základního kapitálu nebude ve prospěch akcionářů společnosti poskytnuto žádné plnění.Základní kapitál bude snížen snížením jmenovité hodnoty akcií ze současné výše jmenovité hodnoty jedné akcie 10.000.-Kč ( slovy: deset tisíc korun českých) na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie 340.-Kč ( slovy: tři sta čtyřicet korun českých).Akcionáři společnosti, kteří jsou majiteli listinných akcií společnosti na jméno, předloží své akcie společnosti k jejich výměně za akcie s nižší jmenovitou hodnotou ve lhůtě 1 ( slovy: jednoho) měsíce po nabytí právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Představenstvo společnosti vyzve akcionáře k předložení akcií za účelem jejich výměny za akcie o nižší jmenovité hodnotě do 7 ( slovy: sedmi) dnů po nabytí právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 22.9.2003 - 6.2.2007
Valná hromada dne 27.6.2001 schválila úplné znění stanov.Valná hromada dne 26.6.2003 schválila další změnu stanov. 1.9.2003 - 30.7.2008
Valná hromada dne 27.6.2001 schválila úplné znění stanov.Valná hromada dne 26.6.2003 schválila další změnu stanov 29.8.2003 - 1.9.2003
Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 3.2.2003 č.j. 33 Nc 6504/2003 byla nařízena exekuce pravomocného a vykonatelného rozsudku Krajského obchodního soudu v Praze ze dne 28.1.1994 č.j. 2 Cm 28/92-111 k vymožení pohledávky oprávněného Slovenské elektrárne a.s. Atomové elektrárne Bohunice o.z. ve výši 5.975.784,42 Sk. 1.8.2003 - 31.10.2003
Valná hromada konaná dne 26.června 2003 schvaluje snížení základního kapitálu společnosti z částky 4.536.000.000.-Kč ( slovy: čtyři miliardy pět set třicet šest milionů korun českých) o částku 4.381.776.000.-Kč ( slovy: čtyři miliardy tři sta osmdesát jeden milion sedm set sedmsedát šest tisíc korun českých) na novou výši 154.224.000.-Kč ( slovy: jednostopadesát čtyři miliony dvě stě dvacet čtyři tisíce korun českých).Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada neuhrazené ztráty minulých let. celá částka odpovídající snížení základního kapitálu buder použita na úhradu neuhrazené ztráty společnosti. V souvislosti se snížením základního kapitálu nebude ve prospěch akcionářů společnosti poskytnuto žádné plnění.Základní kapitál bude snížen snížením jmenovité hodnoty akcií ze současné výše jmenovité hodnoty jedné akcie 10.000.-Kč ( slovy: deset tisíc korun českých) na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie 340.-Kč ( slovy: tři sta čtyřicest korun českých).Akcionáři společnosti, kteří jsou majiteli listinných akcií společnosti na jméno, předloží své akcie společnosti k jejich výměně za akcie s nižší jmenovitou hodnotou ve lhůtě 1 ( slovy: jednoho) měsíce po nabytí právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejtříku.Představenstvo společnosti vyzve akcionáře k předložení akcií za účelem jejich výměny za akcie o nižší jmenovité hodnotě do 7 ( slovy: sedmi) dnů po nabytí právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 1.8.2003 - 22.9.2003
Valná hromada společnosti ŠKODAEXPORT, a.s. rozhodla dne26.června 2002 o zvýšení jejího základního kapitálu takto:1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje upisováním novýchakcií ze současné výše 126.000.000,- Kč (slovy:Jedno sto dvacetšest milionů Korun českých) na 4.536.000.000,-Kč (slovy: Čtyřimiliardy pět set třicet šest milionů Korun českých). Základníkapitál tedy bude zvýšen o 4,410.000.000,-Kč (slovy: Čtyřimiliardy čtyři sta deset milionů Korun českých). Upisování akciínad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu senepřipouští.2.Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových kmenových akcií najméno v počtu celkem 441.000 ks (slovy:Čtyři sta čtyřicet jedentisíc kusů) o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy:Deset tisícKorun českých) v listinné podobě. Akcie nového druhu nebudouvydány. Emisní kurz akcií upisovaných na základě přednostníhopráva i bez využití přednostního práva postupem podle bodu 5 anásl. je shodný se jmenovitou hodnotou upisovaných akcií, tedyčiní 10.000,-Kč(slovy:Deset tisíc Korun českých).Upisování akciínepeněžitými vklady se nepřipouští.3.Upisování akcií s využitím přednostního práva není vyloučenoani omezeno, a tedy bude provedeno v rozsahu podle bodu 1. Běhlhůty pro upisování akcií na základě přednostního práva započnednem 15.7.2002 (slovy:Patnáctého července roku dvoutisícíhodruhého) a skončí dnem 31.7.2002 (slovy: Třicátého prvníhočervence roku dvoutisícího druhého). Upisování akcií na základěpřednostního práva bude probíhat v sídle společnosti na adreseOpletalova 41/1683,Praha 1, č.dveří 104. Počátek běhu lhůty proupisování akcií na základě přednostního práva bude akcionářůmoznámen doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla nebobydliště akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 5(slovy:Pět) pracovních dní před započetím běhu lhůty naupisování akcií. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního právana upisování nových akcií je den 15.7.2002 (slovy:Patnáctéhočervence roku dvoutisícího druhého).4.Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč(slovy:Deset tisíc Korun českých) lze na základě přednostníhopráva upsat 35 ks(slovy: Třicet pět kusů) kmenových akcií najméno o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy:Deset tisíc Korunčeských).5.Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostníhopráva, budou představenstvem společnosti nabídnuty k upsáníČeské republice jednající prostřednictvím Ministerstva financíČR.6.Akcie bez využití přednostního práva budou upisovány nazákladě smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi upisovatelem aspolečností. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovatnáležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a údaj omaximálním počtu akcií, které lze na základě této smlouvy upsat.Doručení návrhu smlouvy o upsání akcií bude považováno zaoznámení počátku běhu upisovací lhůty podle § 203 odst.2písm.e)obchodního zákoníku.7.Pokud nebudou všechny akcie upsány s využitím přednostníhopráva, zašle představenstvo společnosti nejpo 3.2.2003 - 26.3.2003
Valná hromada dne 30.6.2000 schválila další změnu stanov. 19.12.2000 - 30.7.2008
Valná hromada dne 25.6.1998 schválila úplné znění stanov. 18.1.1999 - 30.7.2008
Akciová společnost ŠKODAEXPORT je právním nástupcem podnikuzahraničního obchodu ŠKODAEXPORT se sídlem Praha 1, Václavskénám. 56. 20.10.1993 - 30.7.2008
Údaje o zřízení společnostiAkciová společnost ŠKODAEXPORT byla založena na základězakladatelské smlouvy ze dne 27. 2. 1990 usnesením valné hromadyze dne 26. 3. 1990. 14.10.1993 - 30.7.2008
Další změna stanov ze dne 31.3.1993. 14.10.1993 - 30.7.2008
Ze 100 % upsaných akcií je k 30.12.1990 splaceno 100 %. 7.6.1991 - 30.7.2008
Valná hromada dne 8.4.1991 schválila další změnu stanov. 7.6.1991 - 30.7.2008
Ze 100 % upsaných akcií je k 10. 8. 1990 splaceno 124 660 000Kčs. 2.10.1990 - 7.6.1991
slovensky: ŠKODAEXPORT, účastinná společnost 21.8.1990 - 30.7.2008
Valná hromada ze dne 12.7.1990 schválila změnu stanovodpovídající zákonu č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech. 21.8.1990 - 30.7.2008
Název společnosti:anglicky: ŠKODAEXPORT, Company Limitedfrancouzsky: ŠKODAEXPORT, Société Anonymeněmecky: ŠKODAEXPORT, Aktiengesellschaftšpanělsky: ŠKODAEXPORT, Sociedad Anonimarusky: ŠKODAEXPORT, Akcioněrnoje obščestvo 26.6.1990 - 30.7.2008
Údaje o zřízení společnostiAkciová společnost ŠKODAEXPORT byla založena na základězakladatelské smlouvy ze dne 27. 2. 1990 usnesením valné hromadyze dne 26. 3. 1990. Tato valná hromada rovněž schválila stanovyspolečnosti a zvolila představenstvo a dozorčí radu. 26.6.1990 - 14.10.1993
Ze 100 % upsaných akcií je k 26. 6. 1990 splaceno 46 470 000,-Kčs, což představuje více jak 30 %. 26.6.1990 - 2.10.1990

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 00548421
Obchodní firma: PA EXPORT, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 30.9.1992
Celkový počet živností: 24

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 00548421
Firma: PA EXPORT, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 2.10.1990

Základní údaje datové schránky

IČO: 00548421
Jméno subjektu: PA EXPORT, a.s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: pi6dyg9

Základní údaje DPH

IČO: 00548421
DIČ: CZ00548421
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: PA EXPORT, a.s.
Sídlo: Opletalova 1683/41 PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO 110 00 PRAHA 1
Zapsal Finanční úřad pro hlavní město Prahu
Územní pracoviště pro Prahu 1, Štěpánská 28, PRAHA 1, tel.: 224 041 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění: Žádné číslo účtu ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH nebylo ke zveřejnění určeno
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 1.1.1993
Registrace platná do: 12.5.2011

Kontakty na PA EXPORT, a.s. IČO: 00548421

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Opletalova 41 , 113 32 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Opletalova 41/1683, PSČ 11332
6.9.2002
Sídlo: Opletalova 41 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Opletalova 41
11.6.1992 - 6.9.2002
Sídlo: Václavské nám. 56 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Václavské nám. 56
26.6.1990 - 11.6.1992

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Opletalova 1683/41, Praha 110 00

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Opletalova 1683/41, Nové Město, 11000 Praha 1

Obory činností PA EXPORT, a.s. IČO: 00548421

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
hostinská činnost 6.6.2011 - 23.6.2015
projektová činnost ve výstavbě 6.6.2011 - 23.6.2015
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 6.6.2011 - 23.6.2015
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 6.6.2011 - 23.6.2015
Projektování elektrických zařízení-Činnost technických poradců voblasti stavebnictví aenergetiky-Příprava avypracování technických návrhů-Poskytování software aporadenství voblasti hardware asoftware-Projektová činnost ve výstavbě-Provádění staveb, jejich změn aodstraňování 22.12.2004 - 6.6.2011
Realitní činnost 23.12.2002 - 6.6.2011
Zprostředkování obchodu 6.9.2002 - 6.6.2011
Zprostředkování služeb 6.9.2002 - 6.6.2011
Inženýrská činnost v investiční výstavbě 6.9.2002 - 6.6.2011
Velkoobchod 6.9.2002 - 6.6.2011
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních aekonomických poradců 6.9.2002 - 6.6.2011
Maloobchod se smíšeným zbožím 6.9.2002 - 6.6.2011
Maloobchod tabákovými výrobky 6.9.2002 - 6.6.2011
Pronájem a půjčování věcí movitých 6.9.2002 - 6.6.2011
Kopírovací práce 6.9.2002 - 6.6.2011
Zahraniční obchod s vojenským materiálem 6.9.2002 - 22.1.2009
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 18.1.1999 - 6.9.2002
Provozování dětské rekreace 18.1.1999 - 6.9.2002
Hostinská činnost 4.3.1997 - 6.6.2011
Pronájem průmyslového zboží 4.3.1997 - 6.9.2002
Pronájem motorových vozidel 4.3.1997 - 6.9.2002
Ubytovací služby 4.3.1997 - 6.9.2002
Směnárenská činnost 4.3.1997 - 6.9.2002
Realitní kancelář 14.10.1993 - 23.12.2002
Obstaravatelská činnost při koupi zboží za účelem jeho dalšíhoprodeje 14.10.1993 - 6.9.2002
Činnost organizačních a ekonomických poradců 14.10.1993 - 6.9.2002
Průzkum trhu 14.10.1993 - 6.9.2002
Technicko-inženýrská činnost v investiční výstavbě 14.10.1993 - 6.9.2002
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 14.10.1993 - 6.9.2002
Zprostředkování v obchodě, průmyslu a investicích 14.10.1993 - 6.9.2002
Poradenská, expertizní, konzultační činnost a organizování azajišťování školení, seminářů a kurzů. 7.6.1991 - 14.10.1993
Účast na výrobním, obchodním nebo jiném podnikání. 7.6.1991 - 14.10.1993
Nákup, prodej, koordinace a kompletace zejména energetických,strojírenských, hutních, metalurgických, stavebních a jinýchinvestičních a kompletních průmyslových celků, strojů azařízení, řídících systémů, zařízení na ochranu životníhoprostředí, dopravních systémů, zařízení a prostředků v tuzemskua v zahraničí vč. nakládání průmyslovými právy a výrobnětechnickými poznatky a poskytování příslušných obchodních afinančních služeb. 7.6.1991 - 14.10.1993
Nákup, prodej a distribuce strojů a zařízení vč. komponentů,náhradních dílů, výrobků, přístrojů, polotovarů, materiálů asurovin na vnitřním a zahraničním trhu, zejména v oborechstrojírenství, elektrotechniky, energetiky, hutnictví,stavebnictví, kovovýroby, dřevovýroby, zemědělství,automobilového, chemického, gumárenského, sklářského,keramického, textilního, papírenského a potravinářského průmyslua potravinářského průmyslu, výpočetní techniky aelektrotechniky, vč. řídících systémů, hardware a software,zdravotnictví a lékařské techniky, spotřebního, drobného aprůmyslového zboží.- 7.6.1991 - 14.10.1993
Nákup, prodej a pronájem nemovitostí, výstavba, rekonstrukce,modernizace hotelů, bytového fondu, relaxačních, rehabilitačnícha rekreačních středisek a jiných obdobných staveb, provozovánítěchto objektů a poskytování ubytovacích, stravovacích a dalšíchslužeb s provozem souvisejících. 7.6.1991 - 14.10.1993
Poskytování a přijímá služeb formou tehcnické a odborné pomoci,inženýrských, stavebních, montážních a servisních dodávek výkonůa prací. 7.6.1991 - 14.10.1993
Průzkum trhu, marketing, akviziční činnost a veškeré služby ačinnosti podporující obchodní činnost. 7.6.1991 - 14.10.1993
Obchodní, finanční a investiční činnost, licenční, leasingové,tradingové, bártrové, vazbové, ziskové, bursové a jiné zvláštníobchodní transakce. 7.6.1991 - 14.10.1993
Zprostředkovatelská, obstaravatelská, zastupitelská, nákupní,odbytová a zásobovací činnost. 7.6.1991 - 14.10.1993
Nakladatelská, vydavatelská a distribuční činnost v oblasti ne-periodického tisku, tisk prospektů, katalogů a jiných tiskovin,nákup a prodej a distribuce dokumentárních, reklamních,propagačních fotografických prací, filmů formátů 16 mm,audiovisuálních programů a videozáznamů. 7.6.1991 - 14.10.1993
Agenturní, propagační, reklamní, překladatelská a tlumočnickáčinnnost, provádění činnosti na úseku výstavnictví, veletrhů ajiných obdobných akcí. 7.6.1991 - 14.10.1993
Zajišťování, organizování a obstarávání přepravy zboží. 7.6.1991 - 14.10.1993
Obchodní činnost, obchodně technické služby, maloobchodníprodej, oprava, úprava nebo jiné zpracování předmětů a výrobkůvč. poskytování prací a výkonů s prodejem souvisejících. 7.6.1991 - 14.10.1993
Vývoz a dovoz věcí s výjimkou položek stanovených v příloze nížecitovaného povolení, která je nedílnou součástí tohoto povolenía u kterých není organizace vedena. 21.8.1990 - 14.10.1993
Vývoz a dovoz částí zařízení, náhradních dílů, komponentů,projektů a stavební části dodávek nezbytných pro výkonzahraničně obchodní činnosti v rozsahu níže citovaného povolení. 21.8.1990 - 14.10.1993
Poskytování a přijímání služeb formou montážních, projektových,servisních a inženýrských služeb, technické pomoci a stavebníchprací nezbytných pro výkon zahraniční obchodní činnosti vrozsahu níže citovaného povolení. 21.8.1990 - 14.10.1993
Koupě zboží a jeho přímý prodej v zahraničí bez dovozu do ČSFR. 21.8.1990 - 14.10.1993
Zprostředkovatelská činnost vykonávaná pro čs. osoby ve styku sezahraničními osobami. 21.8.1990 - 14.10.1993
Poskytování a přijímání veškerých služeb nezbytných pro výkonzahraničně obchodní činnosti v rozsahu níže citovaného zákona. 21.8.1990 - 14.10.1993
Výše uvedená zahraničně obchodní činnost byla povolenarozhodnutím Federálního ministerstva zahraničního obchodu ze dne3. 8. 1990 č.j. 13/8549/132/90, registr. č.: 108000038, a nesmípřesáhnout jeho rozsah. 21.8.1990 - 14.10.1993
Zahraničně obchodní činnost v tomto rozsahu:Vývoz a dovoz energetických, hutních, metalurgických,strojírenských zařízení a investičních celků, dopravníchzařízení a prostředků, zařízení na ochranu životního prostředí,jakož i zařízení, strojů, přístrojů, výrobků včetně řídícíchsystémů pro slévárenský, hutní, strojírenský, elektrotechnický,textilní, potravinářský, chemický a gumárenský průmysl. 21.8.1990 - 14.10.1993
Koordinace a kompletace strojírenských, energetických a hutníchinvestičních celků pro akcionáře a další organizace přizajišťování projektových, inženýrských, montážních, servisních astavebních prací včetně k tomu příslušných obchodních afinančních služeb. 26.6.1990 - 14.10.1993

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 2 Zprostředkování služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 6.6.2015

Živnost č. 5 Průzkum trhu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 12.7.2001

Živnost č. 6 Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Maloobchod tabákovými výrobky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.2.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Pronájem motorových vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.2.1996
Zánik oprávnění: 16.8.2001

Živnost č. 13 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.2.1996
Zánik oprávnění: 6.6.2015

Živnost č. 14 Ubytovací služby (bez poskytování hostinských činností v těchto zařízeních)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.2.1996
Zánik oprávnění: 12.7.2001

Živnost č. 15 Směnárenská činnost

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.9.1996
Zánik oprávnění: 12.7.2001

Živnost č. 16 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.12.1996
Zánik oprávnění: 12.7.2001

Živnost č. 17 Provozování dětské rekreace

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.6.1997
Zánik oprávnění: 12.7.2001

Živnost č. 18 Kopírovací práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.8.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.10.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a energetiky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.10.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 21 Příprava a vypracování technických návrhů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.10.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 22 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.10.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 23 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.10.2004
Zánik oprávnění: 6.6.2015

Živnost č. 24 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.10.2004
Zánik oprávnění: 6.6.2015
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výstavba bytových a nebytových budov
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství

Vedení firmy PA EXPORT, a.s. IČO: 00548421

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing.arch. Petr Gregor 9.3.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.4.2011
Adresa: Na klášterním 1834 , 162 00 Praha 6 Česká republika
Na klášterním 1834/17, Břevnov, 162 00 Praha 6
Jméno: Ing. Stanislav Diatka 26.6.1990 - 21.8.1990
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Matůškova 803 , Praha 4 - Háje Česká republika
Praha 4 - Háje, Matůškova 803
Jméno: Ing. Pavel Heřman 26.6.1990 - 21.8.1990
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Gen. Bělousova 39 , Ivančice Česká republika
Ivančice, Gen. Bělousova 39, okres Brno-venkov
Jméno: Ing. Miroslav Stehlík 21.8.1990 - 7.6.1991
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Na Fialce 1565 , Říčany Česká republika
Říčany, Na Fialce 1565
Jméno: Pavel Dostál 26.6.1990 - 11.6.1992
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: U Studánky 31 , Praha 7 - Bubeneč Česká republika
Praha 7 - Bubeneč, U Studánky 31
Jméno: Ing. Robert Galbavý CSc. 26.6.1990 - 11.6.1992
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Hviezdoslavova 63 , Nová Dubnica Česká republika
Nová Dubnica, Hviezdoslavova 63/14
Jméno: Ing. Vladimír Kosina 11.6.1992 - 14.10.1993
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Harusova 1327 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Harusova 1327
Jméno: Ing. Jan Řičiča 26.6.1990 - 8.6.1994
Funkce: Člen představenstva
Adresa: U dubu 1386 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, U dubu 1386/128
Jméno: Ing. Milan Skokan 26.6.1990 - 8.6.1994
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Mimoňská 630 , Praha 9 - Prosek Česká republika
Praha 9 - Prosek, Mimoňská 630
Jméno: Ing. Jaroslav Měšťánek 26.6.1990 - 8.6.1994
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Skupova 21 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Skupova 21, okres Plzeň-město
Jméno: Ing. František Hamerník 26.6.1990 - 8.6.1994
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Bří Čapků 16 , Žďár nad Sázavou 4 Česká republika
Žďár nad Sázavou 4, Bří Čapků 16/39
Jméno: Ing. Petr Knapp 11.6.1992 - 8.6.1994
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Šlikova 1 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Šlikova 1
Jméno: Ing. Mikuláš Peller 26.6.1990 - 29.2.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Zd. Nejedlého 24 , Levice Česká republika
Levice, Zd. Nejedlého 24
Jméno: Ing. Petr Končiar 11.6.1992 - 29.2.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Gagarinova 8 , Nová Dubnica Česká republika
Nová Dubnica, Gagarinova 8/206
Jméno: Ing. Ivan Řezníček 14.10.1993 - 29.2.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Jinonická 53 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Jinonická 53/807
Jméno: Ing. Jan Řičica 8.6.1994 - 29.2.1996
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: U dubu 1386 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, U dubu 1386/128 630
Jméno: Ing. Milan Skokan 8.6.1994 - 29.2.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Mimoňská 630 , Praha 9 - Prosek Česká republika
Praha 9 - Prosek, Mimoňská 630
Jméno: Ing. Jiří Starý 8.6.1994 - 29.2.1996
Adresa: Macháčkova 48 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Macháčkova 48, okres Plzeň-město
Jméno: Ing. Stanislav Kázecký 29.2.1996 - 29.2.1996
Adresa: Erbenova 746 , Milevsko Česká republika
Milevsko, Erbenova 746, okres Písek
Jméno: Ing. František Hamerník 8.6.1994 - 1.3.1996
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Bří Čapků 16 , Žďár nad Sázavou Česká republika
Žďár nad Sázavou, Bří Čapků 16/39
Jméno: Ing. Petr Knapp 8.6.1994 - 1.3.1996
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Šlikova 1 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Šlikova 1
Jméno: Ing. Rostislav Levíček 21.8.1990 - 15.1.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Kárníkova 10 , Brno Česká republika
Brno, Kárníkova 10, okres Brno-město
Jméno: Mgr. Jiří Hala 29.2.1996 - 15.1.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Borošova 636 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Borošova 636
Jméno: Ing. Petr Moravec 26.6.1990 - 18.1.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: I. Sekaniny 1803 , Ostrava - Poruba Česká republika
Ostrava - Poruba, I. Sekaniny 1803
Jméno: Ing. Štefan Ižold 29.2.1996 - 18.1.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Štúrova 1701 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Štúrova 1701/55
Jméno: Ing. Emil Potoček 29.2.1996 - 18.1.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Štúrova 1705 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Štúrova 1705/55
Jméno: Ing. Ivo Šindelek 29.2.1996 - 18.1.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Tusarova 24 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Tusarova 24
Jméno: Ing. Jan Řičica 29.2.1996 - 18.1.1999
Funkce: Předseda předst. ve funkci gen.řed
Adresa: U dubu 1386 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, U dubu 1386/128 630
Jméno: Ing. Petr Knapp 1.3.1996 - 18.1.1999
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Na vrchmezí 795 , Praha 6 - Suchdol Česká republika
Praha 6 - Suchdol, Na vrchmezí 795
Jméno: Ing. František Hamerník 1.3.1996 - 18.1.1999
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Kubínova 1 , Žďár nad Sázavou Česká republika
Žďár nad Sázavou, Kubínova 1
Jméno: Ing. Stanislav Svoboda 15.1.1998 - 18.1.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Ovčí hájek 2165 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Ovčí hájek 2165
Jméno: Ing. Petr Karas CSc. 15.1.1998 - 18.1.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Trhanovské nám. 1018 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Trhanovské nám. 1018/11
Jméno: Ing. Oldřich Perutka 18.1.1999 - 1.2.1999
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Rášopovská 74 , Praha 9 - Újezd nad Lesy Česká republika
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Rášopovská 74, okres Praha 9
Jméno: Ing. Jan Řičica 18.1.1999 - 29.11.1999
Funkce: Místopředseda předst. a gener. řed.
Adresa: U dubu 1386 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, U dubu 1386/128
Jméno: Ing. Jiří Maroušek 26.6.1990 - 19.12.2000
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Bělehradská 58 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Bělehradská 58
Jméno: Ing. Stanislav Svoboda 18.1.1999 - 19.12.2000
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Pláničkova 443 , Praha 6 - Veleslavín Česká republika
Praha 6 - Veleslavín, Pláničkova 443/5, okres Praha 6
Jméno: Ing. Jan Řičica 29.11.1999 - 19.12.2000
Funkce: Místopředseda předst. a gener. řed.
Adresa: U Laboratoře 187 , Praha 6-Střešovice Česká republika
Praha 6-Střešovice, U Laboratoře 187/23
Jméno: Ing. Stanislav Kázecký CSc. 29.2.1996 - 6.9.2002
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 10.4.2001
Adresa: Erbenova 746 , Milevsko Česká republika
Milevsko, Erbenova 746, okres Písek
Jméno: Ing. Lubomír Kovařík 19.12.2000 - 6.9.2002
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 19.6.2001
Adresa: Nové náměstí 705 , Štětí Česká republika
Štětí, Nové náměstí 705, okres Litoměřice
Jméno: Ing. Zdeněk Šíma 19.12.2000 - 6.9.2002
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 28.12.2000
Adresa: Lohniského 900 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Lohniského 900
Jméno: Ing. Vladimír Cima 6.9.2002 - 13.12.2002
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 2.2.2001
Adresa: Augustinova 2063 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Augustinova 2063/16
Jméno: Ing. Oldřich Perutka 1.2.1999 - 23.12.2002
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: do 26.6.2002
Ve funkci: od 25.6.1998 do 26.6.2002
Adresa: Rápošovská 74 , Praha 9 - Újezd nad Lesy Česká republika
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Rápošovská 74
Jméno: Ing. Jaroslav Hubáček 19.12.2000 - 23.12.2002
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: do 26.6.2002
Ve funkci: od 1.8.2000 do 26.6.2002
Adresa: 332 , Loučeň Česká republika
Loučeň 332, okres Nymburk
Jméno: Ing. Zdeněk Šíma 6.9.2002 - 23.12.2002
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2001
Adresa: Lohniského 900 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Lohniského 900
Jméno: Ing. Jindřich Pich 6.9.2002 - 23.12.2002
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2001 do 26.6.2002
Adresa: Ke skále 182 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Ke skále 182/18
Jméno: Ing. Karel Ponocný 23.12.2002 - 29.8.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.6.2002 do 21.5.2003
Adresa: Vršovická 28 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Vršovická 28/925
Jméno: Ing. Jaroslav Hubáček 23.12.2002 - 1.9.2004
Funkce: Předseda představenstva
Ve funkci: od 26.6.2002 do 22.6.2004
Adresa: 332 , Loučeň Česká republika
Loučeň 332, okres Nymburk
Jméno: Ing. Zdeněk Šíma 23.12.2002 - 1.9.2004
Funkce: Místopředseda představenstva
Ve funkci: od 26.6.2002 do 28.6.2004
Adresa: Lohniského 900 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Lohniského 900
Jméno: Ing. Alex Bernášek 23.12.2002 - 1.9.2004
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 26.6.2002
Adresa: Vyžlovská 2250 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Vyžlovská 2250
Jméno: Ing. Zdeněk Šíma 1.9.2004 - 22.12.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.6.2004
Adresa: Lohniského 900 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Lohniského 900
Jméno: Ing. Vladimír Cima 13.12.2002 - 5.5.2005
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2001 do 1.2.2005
Adresa: Augustinova 2063 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Augustinova 2063/16
Jméno: Ing. Karel Ponocný 25.1.2005 - 4.8.2005
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 2.12.2004 do 30.6.2005
Adresa: Vršovická 925 , 101 00 Praha 10 - Vršovice Česká republika
Praha 10 - Vršovice, Vršovická 925/28, PSČ 10100
Jméno: Ing. Alex Bernášek 1.9.2004 - 29.11.2005
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 26.6.2002 do 24.10.2005
Ve funkci: od 22.6.2004 do 24.10.2005
Adresa: Vyžlovská 2250 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Vyžlovská 2250
Jméno: Ing. Miloslav Kilián 29.11.2005 - 11.10.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.10.2005 do 31.8.2006
Adresa: Hlivická 427 , 181 00 Praha 8 - Bohnice Česká republika
Praha 8 - Bohnice, Hlivická 427/2, PSČ 18100
Jméno: Ing. Josef Jarabica 4.8.2005 - 22.6.2007
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 30.6.2005 do 18.5.2007
Adresa: Košťálkova 1103 , 182 00 Praha 8 - Kobylisy Česká republika
Praha 8 - Kobylisy, Košťálkova 1103/2, PSČ 18200
Jméno: Miroslav Šifner 29.11.2005 - 22.6.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.10.2005 do 18.5.2007
Ve funkci: od 24.10.2005 do 18.5.2007
Adresa: V Štíhlách 1311 , 142 00 Praha 4 - Krč Česká republika
Praha 4 - Krč, V Štíhlách 1311/3, PSČ 14200
Jméno: Ing. Karel Goldemund 11.10.2006 - 22.6.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.8.2006 do 18.5.2007
Adresa: Tyršova 681 , 682 01 Vyškov - Předměstí Česká republika
Vyškov - Předměstí, Tyršova 681/38, PSČ 68201
Jméno: Ing. Jaroslav Hubáček 1.9.2004 - 21.4.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 28.6.2004
Adresa: 332 , Loučeň Česká republika
Loučeň 332, okres Nymburk
Jméno: Ing. Zdeněk Šíma 22.12.2004 - 21.4.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.6.2002
Adresa: Diamantová 752 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Diamantová 752/154
Jméno: Ing. Mgr. Ladislav Bátora Ph.D. 22.6.2007 - 17.6.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 18.5.2007 do 27.5.2008
Ve funkci: od 28.5.2007 do 27.5.2008
Adresa: Tovární 1270 , 170 00 Praha 7 - Holešovice Česká republika
Praha 7 - Holešovice, Tovární 1270/10, PSČ 17000
Jméno: Ing. Jiří Brůža 22.6.2007 - 17.6.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.5.2007 do 27.5.2008
Adresa: Písnická 755 , 142 00 Praha 4 - Kamýk Česká republika
Praha 4 - Kamýk, Písnická 755/50, PSČ 14200
Jméno: Ing. Zdeněk Lukeš 22.6.2007 - 17.6.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.5.2007 do 27.5.2008
Adresa: Ravennská 322 , 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy Česká republika
Praha 10 - Horní Měcholupy, Ravennská 322, PSČ 10900
Jméno: Ing. Zdeněk Šíma 21.4.2008 - 16.9.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 26.6.2002 do 24.7.2008
Ve funkci: od 28.3.2008 do 24.7.2008
Adresa: Diamantová 752 , 154 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Diamantová 752/154, PSČ 15400
Jméno: Ing. František Vladař 17.6.2008 - 16.9.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.5.2008
Adresa: Polní 224 , 251 62 Louňovice Česká republika
Louňovice, Polní 224, PSČ 25162
Jméno: Ing. Jaroslav Rapant 16.9.2008 - 10.2.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.7.2008 do 21.1.2009
Adresa: Kremličkova 985 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Kremličkova 985/3, PSČ 14000
Jméno: Ing. Jan Musil CSc. 17.6.2008 - 30.4.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 27.5.2008 do 22.4.2009
Ve funkci: od 27.5.2008 do 22.4.2009
Adresa: Jeřabinová 5 , 326 00 Plzeň Česká republika
Plzeň, Jeřabinová 5, PSČ 32600
Jméno: Ing. Soňa Vladařová 17.6.2008 - 30.4.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.5.2008 do 22.4.2009
Adresa: Oravská 1894 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Oravská 1894/17, PSČ 10000
Jméno: Ing. František Vladař 16.9.2008 - 30.4.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 27.5.2008 do 22.4.2009
Ve funkci: od 24.7.2008 do 22.4.2009
Adresa: Polní 224 , 251 62 Louňovice Česká republika
Louňovice, Polní 224, PSČ 25162
Jméno: Ing. Petr Speychal 17.6.2008 - 14.5.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 27.5.2008 do 7.5.2009
Ve funkci: od 27.5.2008 do 7.5.2009
Adresa: Hlavní 1551 , 141 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Hlavní 1551/117, PSČ 14100
Jméno: Štěpán Sádecký 14.5.2009 - 6.6.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.5.2009 do 28.4.2011
Adresa: Na Hřebenkách 2768 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Na Hřebenkách 2768/57, PSČ 15000
Jméno: Ing.arch. Petr Gregor 6.6.2011 - 9.3.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.4.2011
Adresa: Na klášterním 1834 , 162 00 Praha 6 - Břevnov Česká republika
Praha 6 - Břevnov, Na klášterním 1834/17, PSČ 16200

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Tomáš Dvořák 11.6.1992 - 8.6.1994
Adresa: Hackerova 792 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Hackerova 792/3
Jméno: JUDr. Lubomír Vojvodík 11.6.1992 - 29.2.1996
Adresa: Pod strojírnami 707 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Pod strojírnami 707/13
Jméno: Jiřina Wiedermannová 11.6.1992 - 29.2.1996
Adresa: Litvínovská 587 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Litvínovská 587/2
Jméno: Ing. Tomáš Dvořák 8.6.1994 - 29.2.1996
Adresa: Na Nivách 16 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na Nivách 16
Jméno: Ing. Milan Ptáček 11.6.1992 - 15.1.1998
Adresa: Františka Křížka 15 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Františka Křížka 15
Jméno: Ing. Karel Vala 11.6.1992 - 18.1.1999
Adresa: Pod nemocnicí 29 , Brno Česká republika
Brno, Pod nemocnicí 29, okres Brno-město
Jméno: Ing. Jiří Tomek 11.6.1992 - 18.1.1999
Adresa: Mostecká 3186 , Kladno Česká republika
Kladno, Mostecká 3186
Jméno: Ing. Jaroslav Martykán 29.2.1996 - 18.1.1999
Adresa: Matúškova 14 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Matúškova 14/796
Jméno: Ing. Rudolf Skaunic 29.2.1996 - 18.1.1999
Adresa: Štefánikova 1534 , Zlín Česká republika
Zlín, Štefánikova 1534
Jméno: Bořek Karlovský 29.2.1996 - 18.1.1999
Adresa: Jablonecká 717 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Jablonecká 717
Jméno: Ing. Rostislav Levíček 15.1.1998 - 18.1.1999
Adresa: Kárníkova 10 , Brno Česká republika
Brno, Kárníkova 10, okres Brno-město
Jméno: Ing. Miloslav Mácha 18.1.1999 - 6.9.2002
Trvání členství: do 10.4.2001
Adresa: Okrouhlá 33 , Bernartice Česká republika
Bernartice, Okrouhlá 33
Jméno: Ing. Jindřich Pich 18.1.1999 - 6.9.2002
Trvání členství: do 27.6.2001
Adresa: Na skále 182 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na skále 182/18
Jméno: Ing. Petr Maizl 18.1.1999 - 13.12.2002
Trvání členství: do 26.11.2001
Adresa: Práčská 2669 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Práčská 2669
Jméno: Ing. Milan Tůma 6.9.2002 - 23.12.2002
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: do 26.2.2002
Ve funkci: od 27.6.2001 do 26.2.2002
Adresa: Hálkova 11 , České Budějovice Česká republika
České Budějovice, Hálkova 11
Jméno: Ing. Jan Přástka 6.9.2002 - 23.12.2002
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2001 do 26.6.2002
Adresa: J.A. Komenského 902 , Milevsko Česká republika
Milevsko, J.A. Komenského 902, okres Písek
Jméno: Ing. Vladimír Srytr 23.12.2002 - 23.12.2002
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2002
Adresa: Sabinova 277 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Sabinova 277/10
Jméno: JUDr. Josef Rambousek 23.12.2002 - 29.11.2005
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.2.2002 do 24.10.2005
Ve funkci: od 27.3.2002 do 24.10.2005
Adresa: Blahoslavova 233 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Blahoslavova 233/6
Jméno: Ing. Vladimír Sklenář 29.11.2005 - 17.3.2006
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Výletní 359 , 142 00 Praha 4 - Libuš Česká republika
Praha 4 - Libuš, Výletní 359/16, PSČ 14200
Jméno: Ing. Ladislav Vltavský 13.12.2002 - 11.10.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.12.2001 do 31.8.2006
Adresa: Kreuzmannova 9 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Kreuzmannova 9, okres Plzeň-město
Jméno: Ing. Vladimír Šrytr 23.12.2002 - 11.10.2006
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2002 do 31.8.2006
Adresa: Sabinova 277 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Sabinova 277/10
Jméno: Bc. Pavla Sluková 6.2.2006 - 11.10.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2006
Adresa: Baškirská 1408 , 101 00 Praha 10 - Vršovice Česká republika
Praha 10 - Vršovice, Baškirská 1408/9, PSČ 10100
Jméno: Mgr. Martin Engel 10.5.2007 - 22.6.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.4.2007
Adresa: Na Vráži 90 , 251 64 Mnichovice - Božkov Česká republika
Mnichovice - Božkov, Na Vráži 90, PSČ 25164
Jméno: Ing. Vladimír Sklenář 17.3.2006 - 17.6.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.10.2005
Ve funkci: od 24.10.2005
Adresa: Výletní 359 , 142 00 Praha 4 - Libuš Česká republika
Praha 4 - Libuš, Výletní 359/16, PSČ 14200
Jméno: Mgr. Martin Engel 22.6.2007 - 17.6.2008
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.4.2007
Ve funkci: od 28.5.2007
Adresa: Na Vráži 90 , 251 64 Mnichovice - Božkov Česká republika
Mnichovice - Božkov, Na Vráži 90, PSČ 25164
Jméno: JUDr. Jindřich Pospíšil 17.3.2006 - 30.4.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.2.2006 do 22.4.2009
Adresa: Smotlachova 801 , 142 00 Praha 4 - Libuš Česká republika
Praha 4 - Libuš, Smotlachova 801/13, PSČ 14200
Jméno: Ing. Tomáš Dvořák 11.10.2006 - 30.4.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.9.2006 do 22.4.2009
Adresa: Musilova 281 , 149 00 Praha 4 - Šeberov Česká republika
Praha 4 - Šeberov, Musilova 281, PSČ 14900
Jméno: Ing. Pavla Sluková 11.10.2006 - 30.4.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2006 do 22.4.2009
Adresa: Baškirská 1408 , 101 00 Praha 10 - Vršovice Česká republika
Praha 10 - Vršovice, Baškirská 1408/9, PSČ 10100
Jméno: Ing. Libor Trubelík 17.6.2008 - 30.4.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.5.2008 do 22.4.2009
Ve funkci: od 27.5.2008 do 22.4.2009
Adresa: Naskové 1230 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Naskové 1230/1a, PSČ 15000
Jméno: Zdeněk Bílek 17.6.2008 - 30.4.2009
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.5.2008 do 22.4.2009
Ve funkci: od 27.5.2008 do 22.4.2009
Adresa: Barvičova 8 , 602 00 Brno Česká republika
Brno, Barvičova 8, PSČ 60200
Jméno: Ing. Ladislav Dvořák 17.6.2008 - 30.4.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.5.2008 do 22.4.2009
Adresa: Pardubická 878 , 537 01 Chrudim Česká republika
Chrudim, Pardubická 878, PSČ 53701

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Vít Kec 26.6.1990 - 12.12.1990
Adresa: Emilie Hyblerové 532 , Praha 4 - Háje Česká republika
Praha 4 - Háje, Emilie Hyblerové 532
Jméno: Zdeněk Kuchler 26.6.1990 - 12.12.1990
Adresa: Skřivanská 485 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Skřivanská 485
Jméno: Jan Kovařík 26.6.1990 - 7.6.1991
Adresa: Pod strání 2220 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Pod strání 2220
Jméno: JUDr. Lubomír Vojvodík 26.6.1990 - 11.6.1992
Adresa: Pod strojírnami 707 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Pod strojírnami 707/13
Jméno: Ing. Otakar Meduna 26.6.1990 - 14.10.1993
Adresa: Černopolní 1 , Brno Česká republika
Brno, Černopolní 1/B, okres Brno-město, PSČ 61300
Jméno: Ing. Libor Šrámek 26.6.1990 - 14.10.1993
Adresa: Kusá 6 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Kusá 6
Jméno: Ing. Renata Kekulová 26.6.1990 - 14.10.1993
Adresa: Česká republika
Praha 8, Sokolovská
Jméno: Ing. Pavel Vrňák 12.12.1990 - 14.10.1993
Adresa: Pod Děvínem 4 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Pod Děvínem 4
Jméno: Ing. Jan Holakovský 7.6.1991 - 14.10.1993
Adresa: Renboirova 625 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Renboirova 625
Jméno: Ing. Miroslav Machálek 12.12.1990 - 8.6.1994
Adresa: Nerudova 458 , Roztoky u Prahy Česká republika
Roztoky u Prahy, Nerudova 458
Jméno: Ing. Antonín Pospíchal 12.12.1990 - 8.6.1994
Adresa: Zdibská 41 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Zdibská 41
Jméno: Ing. Milan Roch 12.12.1990 - 8.6.1994
Adresa: Na dolinách 41 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na dolinách 41
Jméno: Ing. Otakar Meduna 14.10.1993 - 8.6.1994
Adresa: Kubánské nám. 22 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Kubánské nám. 22
Jméno: Ing. Renata Kekulová 14.10.1993 - 8.6.1994
Adresa: Sokolovská 780 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Sokolovská 780/149
Jméno: Ing. Tibor Ďurina CSc. 14.10.1993 - 1.3.1996
Adresa: U Kublova 1020 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, U Kublova 1020
Jméno: Ing. Ladislav Tyl 1.3.1996 - 30.6.1998
Adresa: Holyňská 3 , Praha 5 - Hlubočepy Česká republika
Praha 5 - Hlubočepy, Holyňská 3
Jméno: Josef Mokrý 26.6.1990 - 18.1.1999
Adresa: U družstva REPO 946 , Praha 4 - Nusle Česká republika
Praha 4 - Nusle, U družstva REPO 946/5
Jméno: Ing. Jiří Brudňák 26.6.1990 - 18.1.1999
Adresa: U Homolky 7 , Praha 5 - Motol Česká republika
Praha 5 - Motol, U Homolky 7
Jméno: Ing. Bohumil Hošek 8.6.1994 - 18.1.1999
Adresa: Koněvova 26 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Koněvova 26
Jméno: Ing. Jan Řičica 18.1.1999 - 29.11.1999
Adresa: U dubu 1386 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, U dubu 1386/128
Jméno: Pavel Vrňák 14.10.1993 - 19.12.2000
Adresa: Pod Děvínem 4 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Pod Děvínem 4
Jméno: Ing. Jan Řičica 29.11.1999 - 19.12.2000
Adresa: U Laboratoře 187 , Praha 6-Střešovice Česká republika
Praha 6-Střešovice, U Laboratoře 187/23
Jméno: Ing. Zbyněk Husárek 14.10.1993 - 28.3.2002
Adresa: Kolovratská 57 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Kolovratská 57/3
Jméno: Ing. Jan Donát 19.12.2000 - 8.3.2003
Adresa: Vokrojova 3375 , Praha 12 Česká republika
Praha 12, Vokrojova 3375/10
Jméno: Ing. Zdeněk Kalkus 28.3.2002 - 8.3.2003
Adresa: K chaloupkám 2 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, K chaloupkám 2/3170
Jméno: Ing. Zdeněk Veselý 8.3.2003 - 8.3.2003
Adresa: Mokropeská 1778 , Černošice Česká republika
Černošice, Mokropeská 1778, okres Praha-západ
Jméno: Ing. Zdeněk Šíma 8.6.1994 - 22.12.2004
Adresa: Lohniského 900 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Lohniského 900
Jméno: Ing. Vladimír Cima 7.6.1991 - 6.2.2007
Adresa: Augustinova 2063 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Augustinova 2063/16
Jméno: Ing. Eva Bigasová 18.1.1999 - 6.2.2007
Adresa: Proutěná 409 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Proutěná 409
Jméno: Ing. Jaroslav Rapant 18.1.1999 - 6.2.2007
Adresa: Kremličkova 985 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Kremličkova 985/3
Jméno: Ing. Jaroslav Hubáček 19.12.2000 - 6.2.2007
Adresa: 332 , Loučeň Česká republika
Loučeň 332, okres Nymburk
Jméno: Ing. Josef Dufek 20.11.2002 - 6.2.2007
Adresa: Uherská 616 , Praha 9-Vinoř Česká republika
Praha 9-Vinoř, Uherská 616
Jméno: Ing. Zdeněk Veselý 8.3.2003 - 6.2.2007
Adresa: Mokropeská 1778 , Černošice Česká republika
Černošice, Mokropeská 1778, okres Praha-západ
Jméno: Ing. Zdeněk Šíma 22.12.2004 - 6.2.2007
Adresa: Diamantová 752 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Diamantová 752/154
Jméno: Ing. Vladimír Cima 6.2.2007 - 14.2.2007
Adresa: Augustinova 2063 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Augustinova 2063/16
Jméno: Ing. Zdeněk Šíma 6.2.2007 - 14.2.2007
Adresa: Diamantová 752 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Diamantová 752/154
Jméno: Ing. Eva Bigasová 6.2.2007 - 14.2.2007
Adresa: Proutěná 409 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Proutěná 409
Jméno: Ing. Jaroslav Rapant 6.2.2007 - 14.2.2007
Adresa: Kremličkova 985 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Kremličkova 985/3
Jméno: Ing. Jaroslav Hubáček 6.2.2007 - 14.2.2007
Adresa: 332 , Loučeň Česká republika
Loučeň 332, okres Nymburk
Jméno: Ing. Josef Dufek 6.2.2007 - 14.2.2007
Adresa: Uherská 616 , Praha 9-Vinoř Česká republika
Praha 9-Vinoř, Uherská 616
Jméno: Ing. Zdeněk Veselý 6.2.2007 - 14.2.2007
Adresa: Mokropeská 1778 , Černošice Česká republika
Černošice, Mokropeská 1778, okres Praha-západ
Jméno: Ing. Jaroslav Hubáček 14.2.2007 - 21.4.2008
Adresa: 332 , Loučeň Česká republika
Loučeň 332, okres Nymburk
Jméno: Ing. Vladimír Cima 14.2.2007 - 17.6.2008
Adresa: Augustinova 2063 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Augustinova 2063/16
Jméno: Ing. Zdeněk Šíma 14.2.2007 - 17.6.2008
Adresa: Diamantová 752 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Diamantová 752/154
Jméno: Ing. Eva Bigasová 14.2.2007 - 17.6.2008
Adresa: Proutěná 409 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Proutěná 409
Jméno: Ing. Jaroslav Rapant 14.2.2007 - 17.6.2008
Adresa: Kremličkova 985 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Kremličkova 985/3
Jméno: Ing. Josef Dufek 14.2.2007 - 17.6.2008
Adresa: Uherská 616 , Praha 9-Vinoř Česká republika
Praha 9-Vinoř, Uherská 616
Jméno: Ing. Zdeněk Veselý 14.2.2007 - 17.6.2008
Adresa: Mokropeská 1778 , Černošice Česká republika
Černošice, Mokropeská 1778, okres Praha-západ

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. arch. Petr Gregor

Vlastníci firmy PA EXPORT, a.s. IČO: 00548421

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 535 248 000 Kč 100% 29.7.2005
zakladni 154 224 000 Kč 100% 1.8.2003 - 29.7.2005
zakladni 4 536 000 000 Kč 100% 26.3.2003 - 1.8.2003
zakladni 126 000 000 Kč - 26.6.1990 - 26.3.2003

Sbírka Listin PA EXPORT, a.s. IČO: 00548421

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 107/SL 120 účetní závěrka -2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 15.9.2011 19.9.2011 14
B 107/SL 119 účetní závěrka, zpráva auditora -2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 15.9.2011 19.9.2011 18
B 107/SL 118 ostatní odstoupení z funkce Městský soud v Praze 28.4.2011 13.6.2011 1
B 107/SL 117 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 28.4.2011 13.6.2011 1
B 107/SL 116 podpisové vzory Městský soud v Praze 30.5.2011 13.6.2011 2
B 107/SL 115 ostatní - smlouva o prodeji Městský soud v Praze 31.3.2011 29.4.2011 121
B 107/SL 114 insolvenční rozhodnutí -vyhláška Městský soud v Praze 18.6.2009 24.6.2009 2
B 107/SL 113 ostatní - rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 7.5.2009 19.5.2009 26.5.2009 1
B 107/SL 112 notářský zápis NZ 315/2009 Městský soud v Praze 7.5.2009 19.5.2009 26.5.2009 18
B 107/SL 111 podpisové vzory Městský soud v Praze 11.5.2009 19.5.2009 26.5.2009 1
B 107/SL 110 stanovy společnosti Městský soud v Praze 7.5.2009 19.5.2009 26.5.2009 20
B 107/SL 109 ostatní - rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 25.7.2008 17.9.2008 1
B 107/SL 108 podpisové vzory Městský soud v Praze 26.8.2008 17.9.2008 1
B 107/SL 107 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007+rozh.jed.akcion.+zp.DR Městský soud v Praze 31.12.2007 5.8.2008 6.8.2008 67
B 107/SL 106 notářský zápis NZ 331/2008 Městský soud v Praze 27.5.2008 9.7.2008 16
B 107/SL 105 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.5.2008 9.7.2008 20
B 107/SL 104 podpisové vzory Městský soud v Praze 27.5.2008 9.7.2008 1
B 107/SL 103 podpisové vzory Městský soud v Praze 30.5.2008 9.7.2008 1
B 107/SL 102 podpisové vzory Městský soud v Praze 30.5.2008 9.7.2008 1
B 107/SL 101 podpisové vzory Městský soud v Praze 30.5.2008 9.7.2008 1
B 107/SL 100 podpisové vzory Městský soud v Praze 4.4.2008 21.5.2008 2
B 107/SL 97 účetní závěrka, zpráva auditora k 31. 10. 2007 Městský soud v Praze 31.10.2007 6.3.2008 10.3.2008 8
B 107/SL 92 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.4.2007 30.7.2007 21
B 107/SL 90 zpráva o vztazích r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 18.7.2007 30.7.2007 14
B 107/SL 87 výroční zpráva r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 18.7.2007 30.7.2007 2
B 107/SL 95 podpisové vzory Městský soud v Praze 21.5.2007 22.6.2007 2
B 107/SL 85 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.4.2007 17.5.2007 17.5.2007 0
B 107/SL 86 notářský zápis -NZ189/07 Městský soud v Praze 16.4.2007 10.5.2007 22
B 107/SL 84 účetní závěrka [2005], výroční zpráva [2005], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2005 12.12.2006 13.12.2006 0
B 107/SL 83 ostatní -návrh znění usnes.předst. Městský soud v Praze 31.7.2006 11.10.2006 0
B 107/SL 75 ostatní -záp.ze zased.předst. Městský soud v Praze 31.7.2006 11.10.2006 0
B 107/SL 74 ostatní -zápis z VH/oprav.strana/ Městský soud v Praze 16.6.2006 2.8.2006 8.9.2006 0
B 107/SL 73 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 16.6.2005 18.7.2006 18.7.2006 0
B 107/SL 72 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 30.6.2006 3.7.2006 51
B 107/SL 71 zpráva o vztazích r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 31.3.2006 5.4.2006 11
B 107/SL 70 ostatní -zápis zased.představenstva Městský soud v Praze 24.10.2005 17.2.2006 0
B 107/SL 69 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 24.10.2005 17.2.2006 0
B 107/SL 67 notářský zápis -NZ279/05 Městský soud v Praze 24.10.2005 17.2.2006 0
B 107/SL 66 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.6.2005 9.2.2006 0
B 107/SL 65 notářský zápis -NZ97/05 Městský soud v Praze 30.6.2005 9.2.2006 0
B 107/SL 60 notářský zápis -NZ279/05+přílohy Městský soud v Praze 24.10.2005 29.11.2005 0
B 107/SL 57 notářský zápis -NZ098/05+přílohy Městský soud v Praze 30.6.2005 12.9.2005 0
B 107/SL 59 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.6.2004 2.8.2005 12.8.2005 0
B 107/SL 56 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 13.7.2005 26.7.2005 56
B 107/SL 55 ostatní -odstoupení/ing.Cima/ Městský soud v Praze 19.1.2005 2.6.2005 0
B 107/SL 54 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 1.2.2005 2.6.2005 0
B 107/SL 49 zpráva o vztazích r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 31.3.2005 27.4.2005 13
B 107/SL 53 zpráva o vztazích r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 22.3.2005 31.3.2005 2
B 107/SL 52 notářský zápis -NZ98/04-NZ99/04 Městský soud v Praze 2.12.2004 27.1.2005 0
B 107/SL 51 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.6.2004 27.1.2005 0
B 107/SL 50 notářský zápis -NZ037/04 Městský soud v Praze 29.6.2004 30.12.2004 0
B 107/SL 48 notářský zápis Nz 227/2004-smlouva i fúzi Městský soud v Praze 20.7.2004 8.9.2004 0
B 107/SL 47 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 22.7.2004 12.8.2004 0
B 107/SL 46 ostatní - návrh sml.o fúzi,plná moc Městský soud v Praze 4.9.2003 7.6.2004 9.6.2004 0
B 107/SL 45 zpráva o vztazích r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 30.3.2004 5.4.2004 0
B 107/SL 44 zpráva o vztazích r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 31.3.2004 2.4.2004 0
B 107/SL 43 účetní závěrka [2000], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2000 24.7.2003 12.9.2003 0
B 107/SL 42 účetní závěrka, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 24.7.2003 12.9.2003 0
B 107/SL 41 zpráva o vztazích r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 24.7.2003 12.9.2003 10
B 107/SL 40 účetní závěrka [2002], výroční zpráva [2002] Městský soud v Praze 31.12.2002 24.7.2003 12.9.2003 0
B 107/SL 39 notářský zápis Nz209/2002-2x Městský soud v Praze 26.6.2002 16.5.2003 0
B 107/SL 37 notářský zápis NZ12/03 Městský soud v Praze 14.1.2003 8.4.2003 0
B 107/SL 35 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 5.2.2003 0
B 107/SL 32 ostatní odstoupení z fce-/ing.Mácha/ Městský soud v Praze 10.4.2001 5.2.2003 0
B 107/SL 31 ostatní odstoupení z fce-/ing.Kázecký/ Městský soud v Praze 5.4.2001 5.2.2003 0
B 107/SL 30 ostatní odstoupení z funkce ingKovařík Městský soud v Praze 18.6.2001 5.2.2003 0
B 107/SL 29 ostatní zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 28.12.2000 5.2.2003 0
B 107/SL 28 notářský zápis, stanovy společnosti NZ144/2001 Městský soud v Praze 27.6.2001 5.2.2003 0
B 107/SL 27 notářský zápis, zpráva auditora NZ143/01 Městský soud v Praze 27.6.2001 5.2.2003 0
B 107/SL 26 notářský zápis NZ209/02-přílohy Městský soud v Praze 26.6.2002 5.2.2003 0
B 107/SL 25 ostatní odstoupení z funkce2x Městský soud v Praze 19.7.2002 3.1.2003 0
B 107/SL 24 zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 3.1.2003 0
B 107/SL 23 ostatní zápis zased.představenstva Městský soud v Praze 26.6.2003 3.1.2003 0
B 107/SL 19 ostatní zápis představenstva Městský soud v Praze 26.6.2002 3.1.2003 0
B 107/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 3.1.2003 0
B 107/SL 17 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.1.2002 3.1.2003 0
B 107/SL 16 notářský zápis NZ15/2002 Městský soud v Praze 15.1.2002 3.1.2003 0
B 107/SL 14 ostatní zápis zased.předs. Městský soud v Praze 19.6.2001 29.7.2002 0
B 107/SL 13 ostatní zápis zased.předs. Městský soud v Praze 10.4.2001 29.7.2002 0
B 107/SL 12 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 2.2.2001 29.7.2002 0
B 107/SL 11 ostatní zápis ze zased.představ. Městský soud v Praze 26.6.2002 29.7.2002 0
B 107/SL 10 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 10.7.2002 12.7.2002 0
B 107/SL 7 stanovy společnosti -plná moc Městský soud v Praze 30.6.2000 5.1.2001 0
B 107/SL 6 účetní závěrka, zpráva auditora r.1998,1999 Městský soud v Praze 13.7.1999 0
B 107/SL 3 účetní závěrka [1997], výroční zpráva [1997], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.1997 19.5.1999 0
B 107/SL 2 stanovy společnosti, ostatní +zpr.představenstva Městský soud v Praze 4.6.1997 3.3.1998 0
B 107/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ 190/1997 Městský soud v Praze 4.6.1997 3.3.1998 0
B 107/SL 5 účetní závěrka [1996], výroční zpráva [1996], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.1996 9.7.1997 0
B 107/SL 4 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.5.1995 5.6.1997 0
B 107/SL 79 ostatní -záp.ze zased.DR Městský soud v Praze 31.8.2006 0
B 107/SL 78 ostatní -protokol/o výsled.voleb/ Městský soud v Praze 28.8.2006 0
B 107/SL 77 ostatní -záp.ze zased.DR Městský soud v Praze 8.8.2006 0
B 107/SL 76 ostatní -odstoup.z fun. Městský soud v Praze 8.8.2006 0
B 107/SL 68 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 24.10.2005 0
B 107/SL 64 notářský zápis Městský soud v Praze 0

Hodnocení PA EXPORT, a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 3 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu PA EXPORT, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image

Naposledy navštívené...


Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.