PA EXPORT, a.s. Praha IČO: 00548421

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu PA EXPORT, a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 00548421.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem PA EXPORT, a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1990. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 47 osob. Společnost podniká(podnikala) v oboru Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců , Zprostředkování služeb , Realitní činnost a další.

Základní údaje o PA EXPORT, a.s. IČO: 00548421

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 26.6.1990
Spisová značka: B 107
IČO: 00548421
Obchodní firma: PA EXPORT, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 26.6.1990
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 26.6.1990
Dne 31.3.2011 došlo k uzavření smlouvy o prodeji podniku mezi JUDr. Václavem Kulhavým, insolvenčním správcem PA EXPORT a.s. jako prodávajcím a společností ROAD Investments a.s. jako kupujícím. Smlouva o prodeji podniku byla uzavřena v rámci probíhajícího insolvenčního řízení, tj. v rámci modifikací stanovených v ust. § 291 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění. Nabyvatelem podniku (ve výše uvedené modifikaci dané insolvenčním zákonem) je tak společnost ROAD Investments a.s., IČ 282 09 036, sídlem Praha 1, Malá Strana, U Lužického semináře 97/18, PSČ 118 00. 29.4.2011
Na hlavního akcionáře společnosti ŠKODAEXPORT, a.s. se sídlem Praha 1, Opletalova 41/1683, PSČ 113 32, IČ 005 48 421, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 107, tj. na Českou republiku jednající prostřednictvím Mi nisterstva financí se sídlem Letenská 15, Praha 1, přechází podle § 183i a násl. obchodního zákoníku vlastnické právo k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů společnosti ŠKODAEXPORT, a.s., tj. k celkem 3.980 ks kmenových akcií na jméno ve jmeno vité hodnotě 340,-- Kč v zaknihované podobě a celkem 7 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 840,-- Kč v listinné podobě. Hlavním akcionářem společnosti ŠKODAEXPORT, a.s. je Česká republika jednající prostřednictvím Ministerstva financí (dále jen hlavní akcionář), která vlastní 449.620 ks akcií společnosti o jmenovité hodnotě 340,-- Kč, z toho 441.000 ks v listinné podobě na hrazených hromadnou listinou č. 02H a 8.620 ks v zaknihované podobě, a 453.593 ks akcií společnosti o jmenovité hodnotě 840,-- Kč v listinné podobě nahrazených hromadnou listinou 03H. Souhrnná jmenovitá hodnota všech akcií společnosti ŠKODAEXPORT, a.s. ve vlastnictví hlavního akcionáře činí 99,75 % základního kapitálu společnosti ŠKODAEXPORT, a.s. a je s nimi spojen 99,75% podíl na hlasovacích právech ve společnosti ŠKODAEXPORT, a.s. Skutečnost, že Česká republika jednající prostřednictvím Ministerstva financí je hlavním akcionářem společnosti ŠKODAEXPORT, a.s. je osvědčena: a) předložením hromadné listiny č. 02H nahrazující 441.000 ks akcií společnosti o jmenovité hodnotě 340,-- Kč v listinné podobě, hromadné listiny č.03H nahrazující 453.593 ks akcií společnosti o jmenovité hodnotě 840,-- Kč v listinné podobě a výpisem z re gistru emitenta ve Středisku cenných papírů, z něhož vyplývá, že Česká republika jednající prostřednictvím Ministerstva financí je vlastníkem 8.620 ks akcií společnosti o jmenovité hodnotě 340,-- Kč v zaknihované podobě, b) opisem seznamu akcionářů ke dni 29.8.2005 a c) prohlášením představenstva ŠKODAEXPORT, a.s. o vlastnictví akcií ŠKODAEXPORT, a.s. ze dne 29.8.2005. Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů společnosti ŠKODAEXPORT, a.s., tj. k celkem 3.980 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 340,-- Kč v zaknihované podobě a celkem 7 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodno tě 840,-- Kč v listinné podobě, přejde na hlavního akcionáře, Českou republiku jednající prostřednictvím Ministerstva financí, uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Dosavadní vlastníci vykoupených účastnických cenných papírů vydaných společností ŠKODAEXPORT, a.s. v listinné podobě je předloží do 30 dnů po přechodu vlastnického práva společnosti ŠKODAEXPORT, a.s. Nebudou-li tyto účastnické cenné papíry předloženy spol ečnosti ŠKODAEXPORT, a.s. ve shora uvedené lhůtě, ani v dodatečné lhůtě 15 dnů, bude společnost ŠKODAEXPORT, a.s. postupovat podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku. Společnost ŠKODAEXPORT, a.s. dá do 30 dnů po přechodu vlastnického práva příkaz osob ě oprávněné vést evidenci zaknihovaných cenných papírů k zápisu změny vlastníků zaknihovaných účastnických cenných papírů na majetkových účtech s tím, že podkladem pro zápis této změny bude toto usnesení valné hromady. Za každou kmenovou akcii na jméno vydanou společností ŠKODAEXPORT, a.s. ve jmenovité hodnotě 340,-- Kč bude hlavním akcionářem, Českou republikou jednající prostřednictvím Ministerstva financí, dosavadnímu vlastníkovi vyplaceno protiplnění ve výši 265,-- Kč (slovy: dvě stě šedesát pět korun českých) a za jednu každou kmenovou akcii na jméno vydanou společností ŠKODAEXPORT, a.s. ve jmenovité hodnotě 840,-- Kč bude hlavním akcionářem, Českou republiku jednající prostřednictvím Ministerstva financí, dosavad nímu vlastníkovi vyplaceno protiplnění ve výší 655,-- (slovy: šest set padesát pět korun českých). Výše tohoto protiplnění byla určena na základě znaleckého posudku č.061308 ze dne 18.7.2005 vypracovaného znalcem - společností American Appraisal s.r.o. se sídlem Praha 4, Zelený pruh 95/97, PSČ 140 00, IČ 44847068, a shoduje se s hodnotou předmětných ak cií stanovenou tímto posudkem. Protiplnění bude hlavním akcionářem, Českou republikou jednající prostřednictvím Ministerstva financí, vyplaceno dosavadním vlastníkům vykoupených akcií společnosti ŠKODAEXPORT, a.s., ledaže bude prokázáno zastavení těchto akcií. V takovém případě bude čá stka odpovídající hodnotě zastavených akcií poskytnuta zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li dosavadní vlastník akcií, že zástavní právo již zaniklo nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Protiplnění bude hlavním akcionářem, Českou republikou jednající prostřednictvím Ministerstva financí, dosavadním vlastníkům vykoupených akcií společnosti ŠKODAEXPORT, a.s. vyplaceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 pracovních dnů po předání akci í v listinné podobě společnosti ŠKODAEXPORT, a.s., popř. po zápisu vlastnického práva k akciím v zaknihované podobě ve prospěch hlavního akcionáře na majetkovém účtu vedeném osobou oprávněnou vést evidenci zaknihovaných cenných papírů, a to v obou případ ech bankovním převodem na účet, který akcionář hlavnímu akcionáři sdělí. Akcionář může sdělit své bankovní spojení pro vyplacení protiplnění hlavnímu akcionáři přímo nebo prostřednictvím společnosti ŠKODAEXPORT, a.s. V případě prodlení dosavadního vlastníka akcií s předložením akcií v listinné podobě společnosti ŠKODAEXPORT, a .s. není dosavadní vlastník oprávněn požadovat protiplnění. 24.11.2006 - 6.2.2007
Valná hromada společnosti, konaná dne 2.12.2004, přijala usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti o 381,024.000,- Kč (slovy: třistaosmdesátjedenmiliondvacetčtyřitisíce korun českých) upsáním nových akcií. 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje upisováním nových akcií ze současné výše 154,224.000,- Kč (slovy: jednostopadesátčtyřimilionydvěstědvacetčtyřitisíce korun českých) na novou výši 535,248.000,- Kč (slovy: pětsettřicetpětmilionůdvěstěčtyřicetosmti síc korun českých). Základní kapitál tedy bude zvýšen o částku 381,024.000,- Kč (slovy: třistaosmdesátjedenmiliondvacetčtyřitisíce korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových kmenových akcií na jméno v počtu celkem 453.600 ks (slovy: čtyřistapadesáttřitisícešestset kusů), každá o jmenovité hodnotě 840,- Kč (slovy: osmsetčtyřicet korun českých), v listinné podobě. Akcie nového druh u nebudou vydány. Emisní kurz nově vydávaných akcií upisovaných na základě přednostního práva i bez využití přednostního práva je shodný se jmenovitou hodnotou upisovaných akcií, a tedy činí 840,- Kč (slovy: osmsetčtyřicet korun českých). Upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští. 3. Upisování akcií na základě přednostního práva není vyloučeno ani omezeno. Běh lhůty pro upsání akcií na základě přednostního práva započne dnem 03.01.2005 (slovy: třetího ledna roku dvoutisícího pátého) a skončí dnem 21.01.2005 (slovy: dvacátého prvníh o ledna roku dvoutisícího pátého). Upisování akcií na základě přednostního práva bude probíhat v sídle společnosti na adrese Opletalova 41/1683, Praha 1, číslo dvěří 104. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií na základě přednostního práva bude akcionářům oznámen doporučeným dopisem na adresu sídla nebo bydliště akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 5 (slovy: pět) pracovních dnů před započetím běhu lhůty na upisování akcií na základě přednostního práva. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva na upisování nových akcií je den 03.01.2005 (slovy: třetího ledna roku dvoutisícího pátého). 4. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 340,- Kč (slovy: třistačtyřicet korun českých) lze na základě přednostního práva upsat jednu kmenovou akcii na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 840,- Kč (slovy: osmsetčtyřicet korun českých). 5. Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou představenstvem společnosti nabídnuty k upsání České republice jednající prostřednictvím Ministerstva financí. 6. Akcie bez využití přednostního práva budou upisovány na základě smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi upisovatelem a společností. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a údaj o maximálním počtu a kcií, které lze na základě této smlouvy upsat. Doručení návrhu smlouvy o upsání akcií bude považováno za oznámení počátku běhu upisovací lhůty podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku. 7. Pokud nebudou všechny akcie upsány s využitím přednostního práva, zašle představenstvo společnosti nejpozději do 24.01.2005 (slovy: dvacátého čtvrtého ledna roku dvoutisícího pátého) návrh smlouvy o upsání akcií České republice jednající prostřednictví m Ministerstva financí na adresu sídla Ministerstva financí. Lhůta pro upsání akcií Českou republikou jednající prostřednictvím Ministerstva financí započne dnem 24.01.2005 (slovy: dvacátého čtvrtého ledna roku dvoutisícího pátého) a skončí dnem 30.06 . 2005 (slovy: třicátého června roku dvoutisícího pátého). Česká republika jednající prostřednictvím Ministerstva financí bude oprávněna upsat akcie společnosti tak, že přijme návrh smlouvy, který jí společnost předloží. Podpisy osob jednajících za společ nost a za upisovatele přitom musí být úředně ověřeny. Upsání akcií je účinné okamžikem, kdy návrh smlouvy o upsání akcií přijatý Českou republikou jednající prostřednictvím Ministerstva financí dojde společnosti na adresu jejího sídla. Sídlo společnosti b ude považováno za místo upisování akcií ve smyslu § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku. 8. Emisní kurz upsaných akcií splatí upisovatel peněžitým vkladem, a to na zvláštní účet společnosti číslo účtu 400586573/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. se sídlem Na Příkopě 14, Praha 1 - Nové Město, IČ 00 00 13 50. To neplatí v případě , že emisní kurz akcií upsaných upisovatelem bude splacen započtením části pohledávky uvedené v bodě 9. Upisovatel je povinen na uvedený účet splatit 100% (slovy: jedno sto procent) emisního kurzu upsaných akcií do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne upsání a kcií. Tuto povinnost nemá upisovatel, který ve stejném rozsahu a ve stejné lhůtě emisní kurz jím upsaných akciií splatí započtením části pohledávky uvedené v bodě 9. 9. Proti budoucí pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu upsaných akcií bude přípustné započtení části pohledávky České republiky vzniklé na základě "Dohody o způsobu úhrady závazku ŠKODAEXPORT, a. s., vzniklého po finanční restrukturalizaci spo lečnosti, provedené dle vládního usnesení číslo 616/2002" uzavřené dne 04.02. 2003 (slovy: čtvrtého února roku dvoutisícího třetího) mezi společností a Českou republikou jednající prostřednictvím Ministerstva financí. Výše této pohledávky činí 609,365.320 ,90 Kč (slovy: šestsetdevětmilionůtřistašedesátpěttisíctřistadvacet korun českých 90/100). 10. Pohledávku uvedenou v bodě 9 bude oprávněna uplatnit k započtení proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu upsaných akcií Česká republika jednající prostřednictvím Ministerstva financí, a to v části odpovídající výši souhrnného emisního kurzu akcií upsaných Českou republikou jednající prostřednictvím Ministerstva financí na zvýšení základního kapitálu společnosti. Splacení emisního kurzu upsaných akcií započtením pohledávky uvedené v bodě 9 bude provedeno na základě dohody o započtení, k terá bude uzavřena mezi společností a upisovatelem. Návrh této dohody zašle představenstvo společnosti České republice jednající prostřednictvím Ministerstva financí na adresu sídla Ministerstva financí v téže lhůtě jako návrh smlouvy o upsání akcií. 11. Dohoda o započtení bude uzavřena okamžikem, kdy návrh dohody o započtení přijatý Českou republikou jednající prostřednictvím Ministerstva financí dojde společnosti na adresu jejího sídla. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zá pis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. To neplatí, bude-li emisní kurz akcií upsaných Českou republikou jednající prostřednictvím Ministerstva financí splacen peněžitým plněním na účet uvedený v bodě 8. 12. Upsání akcií bude ve smyslu § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. To neplatí v případ ě, že v době upisování akcií již bude toto usnesení do obchodního rejstříku zapsáno. 13. Ve smyslu § 173 odst. 3 obchodního zákoníku nahrazuje toto usnesení valné hromady rozhodnutí o změně stanov společnosti. 25.1.2005 - 31.8.2005
Na společnost ŠKODAEXPORT, a.s. se sídlem v Praze 1, Opletalova 41/1683, PSČ 113 32, IČ 00548421 zapsanou v obchodním resjtříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 107 přešlo jmění společnosti Energoconsult Praha, a.s. se sídlem v Praze 10, H ostivař, Weilova čp. 1144/2, PSČ 102 05, IČ 49240234 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1852 30.9.2004
Valná hromada konaná dne 26.června 2003 schvaluje snížení základního kapitálu společnosti z částky 4.536.000.000.-Kč ( slovy: čtyři miliardy pět set třicet šest milionů korun českých) o částku 4.381.776.000.-Kč ( slovy: čtyři miliardy tři sta osmdesát jed en milion sedm set sedmdesát šest tisíc korun českých) na novou výši 154.224.000.-Kč ( slovy: jednostopadesát čtyři miliony dvě stě dvacet čtyři tisíce korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada neuhrazené ztráty minulých let. Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu neuhrazené ztráty společnosti. V souvislosti se snížením základního kapitálu nebude ve prospěch akci onářů společnosti poskytnuto žádné plnění. Základní kapitál bude snížen snížením jmenovité hodnoty akcií ze současné výše jmenovité hodnoty jedné akcie 10.000.-Kč ( slovy: deset tisíc korun českých) na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie 340.-Kč ( slovy: tři sta čtyřicet korun českých). Akcionáři společnosti, kteří jsou majiteli listinných akcií společnosti na jméno, předloží své akcie společnosti k jejich výměně za akcie s nižší jmenovitou hodnotou ve lhůtě 1 ( slovy: jednoho) měsíce po nabytí právní moci usnesení příslušného soudu o zá pisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti vyzve akcionáře k předložení akcií za účelem jejich výměny za akcie o nižší jmenovité hodnotě do 7 ( slovy: sedmi) dnů po nabytí právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodní ho rejstříku. 22.9.2003 - 6.2.2007
Valná hromada dne 27.6.2001 schválila úplné znění stanov. Valná hromada dne 26.6.2003 schválila další změnu stanov. 1.9.2003 - 30.7.2008
Valná hromada dne 27.6.2001 schválila úplné znění stanov. Valná hromada dne 26.6.2003 schválila další změnu stanov 29.8.2003 - 1.9.2003
Valná hromada konaná dne 26.června 2003 schvaluje snížení základního kapitálu společnosti z částky 4.536.000.000.-Kč ( slovy: čtyři miliardy pět set třicet šest milionů korun českých) o částku 4.381.776.000.-Kč ( slovy: čtyři miliardy tři sta osmdesát jed en milion sedm set sedmsedát šest tisíc korun českých) na novou výši 154.224.000.-Kč ( slovy: jednostopadesát čtyři miliony dvě stě dvacet čtyři tisíce korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada neuhrazené ztráty minulých let. celá částka odpovídající snížení základního kapitálu buder použita na úhradu neuhrazené ztráty společnosti. V souvislosti se snížením základního kapitálu nebude ve prospěch akci onářů společnosti poskytnuto žádné plnění. Základní kapitál bude snížen snížením jmenovité hodnoty akcií ze současné výše jmenovité hodnoty jedné akcie 10.000.-Kč ( slovy: deset tisíc korun českých) na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie 340.-Kč ( slovy: tři sta čtyřicest korun českých). Akcionáři společnosti, kteří jsou majiteli listinných akcií společnosti na jméno, předloží své akcie společnosti k jejich výměně za akcie s nižší jmenovitou hodnotou ve lhůtě 1 ( slovy: jednoho) měsíce po nabytí právní moci usnesení příslušného soudu o zá pisu snížení základního kapitálu do obchodního rejtříku. Představenstvo společnosti vyzve akcionáře k předložení akcií za účelem jejich výměny za akcie o nižší jmenovité hodnotě do 7 ( slovy: sedmi) dnů po nabytí právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodní ho rejstříku. 1.8.2003 - 22.9.2003
Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 3.2.2003 č.j. 33 Nc 6504/2003 byla nařízena exekuce pravomocného a vykonatelného rozsudku Krajského obchodního soudu v Praze ze dne 28.1.1994 č.j. 2 Cm 28/92-111 k vymožení pohledávky oprávněného Slovenské elek trárne a.s. Atomové elektrárne Bohunice o.z. ve výši 5.975.784,42 Sk. 1.8.2003 - 31.10.2003
Valná hromada společnosti ŠKODAEXPORT, a.s. rozhodla dne 26.června 2002 o zvýšení jejího základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje upisováním nových akcií ze současné výše 126.000.000,- Kč (slovy:Jedno sto dvacet šest milionů Korun českých) na 4.536.000.000,-Kč (slovy: Čtyři miliardy pět set třicet šest milionů Korun českých). Základní kapitál tedy bude zvýšen o 4,410.000.000,-Kč (slovy: Čtyři miliardy čtyři sta deset milionů Korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových kmenových akcií na jméno v počtu celkem 441.000 ks (slovy:Čtyři sta čtyřicet jeden tisíc kusů) o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy:Deset tisíc Korun českých) v listinné podobě. Akcie nového druhu nebudou vydány. Emisní kurz akcií upisovaných na základě přednostního práva i bez využití přednostního práva postupem podle bodu 5 a násl. je shodný se jmenovitou hodnotou upisovaných akcií, tedy činí 10.000,-Kč(slovy:Deset tisíc Korun českých).Upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští. 3.Upisování akcií s využitím přednostního práva není vyloučeno ani omezeno, a tedy bude provedeno v rozsahu podle bodu 1. Běh lhůty pro upisování akcií na základě přednostního práva započne dnem 15.7.2002 (slovy:Patnáctého července roku dvoutisícího druhého) a skončí dnem 31.7.2002 (slovy: Třicátého prvního července roku dvoutisícího druhého). Upisování akcií na základě přednostního práva bude probíhat v sídle společnosti na adrese Opletalova 41/1683,Praha 1, č.dveří 104. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií na základě přednostního práva bude akcionářům oznámen doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla nebo bydliště akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 5 (slovy:Pět) pracovních dní před započetím běhu lhůty na upisování akcií. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva na upisování nových akcií je den 15.7.2002 (slovy:Patnáctého července roku dvoutisícího druhého). 4.Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy:Deset tisíc Korun českých) lze na základě přednostního práva upsat 35 ks(slovy: Třicet pět kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy:Deset tisíc Korun českých). 5.Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou představenstvem společnosti nabídnuty k upsání České republice jednající prostřednictvím Ministerstva financí ČR. 6.Akcie bez využití přednostního práva budou upisovány na základě smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi upisovatelem a společností. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a údaj o maximálním počtu akcií, které lze na základě této smlouvy upsat. Doručení návrhu smlouvy o upsání akcií bude považováno za oznámení počátku běhu upisovací lhůty podle § 203 odst.2 písm.e)obchodního zákoníku. 7.Pokud nebudou všechny akcie upsány s využitím přednostního práva, zašle představenstvo společnosti nejpozději do dne 7.8.2002 (slovy:Sedmého srpna roku dvoutisícího druhého) návrh smlouvy o upsání akcií České republice jednající prostřednictvím Ministerstva financí ČR na adresu sídla Ministerstva financí ČR. Lhůta pro upsání akcií Českou republikou jednající prostřednictvím Ministerstva financí ČR započne dnem 15.8.2002(slovy:Patnáctého srpna roku dvoutisícího druhého) a skončí dnem 31.12.2002 (slovy: Třicátého prvního prosince roku dvoutisícího druhého). Česká republika jednající prostřednictvím Ministerstva financí ČR bude oprávněna upsat akcie společnosti tak, že akceptuje návrh smlouvy o upsání akcií, který jí společnost předloží. Podpisy osob jednajících za společnost a za upisovatele přitom musí být úředně ověřeny. Upsání akcií bude účinné okamžikem, kdy návrh smlouvy o upsání akcií akceptovaný Českou republikou jednající prostřednictvím Ministerstva financí ČR dojde společnosti na adresu jejího sídla . Sídlo společnosti bude považováno za místo upisování akcií ve smyslu § 203 odst.2 písm.e) obchodního zákoníku. 8. Emisní kurz upsaných akcií splatí upisovatel peněžitým vkladem, a to na zvláštní účet společnosti č.ú. 400586573/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. se sídlem Na Příkopě 14, Praha 1 - Nové Město, IČ 00 00 13 50. To neplatí v případě,že emisní kurz jím upsaných akcií bude splacen započtením pohledávek uvedených v bodě 9. Upisovatel je povinen na uvedený účet splatit 30% (slovy: Třicet procent) jmenovité hodnoty upsaných akcií do 30(slovy:Třiceti) dnů ode dne upsání akcií. Tuto povinnost nemá ten upisovatel, který nejméně ve stejném rozsahu a v téže lhůtě emisní kurz jím upsaných akcií splatí započtením pohledávek uvedených v bodě 9. Zbývající část emisního kurzu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit na výše uvedený účet do 31.12.2002 (slovy: Třicátého prvního prosince roku dvoutisícího druhého). Tuto povinnost upisovatel nemá, pokud bude uzavřena dohoda o započtení, na základě které do uvedeného data v celém rozsahu zanikne pohledávka společnosti na splacení emisního kurzu jím upsaných akcií. 9. Proti budoucí pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu upsaných akcií bude přípustné započtení těchto pohledávek, a to zcela nebo zčásti : a) Pohledávka, kterou představuje nevypořádaná část ziskového salda rozdílů z přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků v souvislosti se změnou kurzu československé koruny k 28.12.1990 (slovy: Dvacátému osmému prosinci roku tisícího devítistého devadesátého) podle zákona č. 499/1990 Sb., o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek, ve znění pozdějších předpisů. Výše této pohledávky činí 700.000.000,-Kč (slovy: Sedm set milionů Korun českých).Věřitelem (majitelem) této pohledávky je Česká republika. b) Pohledávka z Dohody o uspořádání vzájemných vztahů č. 00126/011/99 uzavřené mezi společností a Československou obchodní bankou, a.s., se sídlem Na Příkopě 14, Praha 1 - Nové Město, IČ 00 00 13 50, dne 30.11.1999 (slovy: Třicátého listopadu roku tisícího devítistého devadesátého devátého), ve výši 136.499.798,62 Kč (slovy: Jedno sto třicet šest milionů čtyři sta devadesát devět tisíc sedm set devadesát osm Korun dvaašedesát haléřů českých). c)Pohledávka ze Smlouvy o střednědobém účelovém úvěru na vybrané korunové pohledávky č. 00126/005/98 uzavřené mezi společností a Československou obchodní bankou, a.s. se sídlem Na Příkopě 14, Praha 1 - Nové Město, IČ 00 00 1350, ze dne 27.02.1998 (slovy : Dvacátého sedmého února roku tisícího devítistého devadesátého osmého), ve výši 325.701.000,-Kč (slovy: Tři sta dvacet pět milionů sedm set jeden tisíc Korun českých). d) Pohledávka ze Smlouvy o úvěru a otevření akreditivu mezi společností a Československou obchodní bankou, a.s., se sídlem Na Příkopě 14, Praha 1 - Nové Město, IČ 00 00 13 50, dne 23.02.1995 (slovy: Dvacátého třetího února roku tisícího devítistého devadesátého pátého), ve výši 2.198.599.919,43 Kč (slovy: Dvě miliardy jedno sto devadesát osm milionů pět set devadesát devět tisíc devět set devatenáct Korun třiačtyřicet haléřů českých). e)Pohledávka ze Smlouvy o účelovém devizovém úvěru na vybrané dlouhodobé pohledávky č. 00126/004/98 uzavřené mezi společností a Československou obchodní bankou, a.s., se sídlem Na Příkopě 14, Praha 1 - Nové Město, IČ 00 00 13 50, dne 27.02.1998 (slovy: Dvacátého sedmého února roku tisícího devítistého devadesátého osmého), ve výši 638.323.014,13 Kč (slovy:Šest set třicet osm milionů tři sta dvacet tři tisíce čtrnáct Korun třináct haléřů českých). f) Pohledávka ze Smlouvy o dlouhodobém účelovém úvěru na výplatu záruk a stand-by akreditivů č. 00126/018/97 uzavřené mezi společností a Československou obchodní bankou, a.s. se sídlem Na Příkopě 14, Praha 1 - Nové Město, IČ 00 00 13 50, dne 10.04.1997 (slovy: Desátého dubna roku tisícího devítistého devadesátého sedmého), ve výši 573824.712,09 Kč (slovy: Pět set sedmdesát tři miliony osm set dvacet čtyři tisíce sedm set dvanáct Korun devět haléřů českých). g)Pohledávka ze Smlouvy o účelovém úvěru č. 126/012/94 uzavřené mezi společností a Československou obchodní bankou, a.s. se sídlem Na Příkopě 14, Praha 1 - Nové Město, IČ 00 00 13 50, dne 24.02.1994 (slovy: Dvacátého čtvrtého února roku tisícího devítistého devadesátého čtvrtého), ve výši 1.044.700.000,- Kč (slovy :Jedna miliarda čtyřicet čtyři miliony sedm set tisíc Korun českých). Věřitelem (majitelem) pohledávek uvedených pod body b) až g) je Československá obchodní banka, a.s., která smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 14.06.2002 (slovy: Čtrnáctého června roku dvoutisícího druhého) pohledávky uvedené pod body b) až f) v celém rozsahu a pohledávku pod bodem g) částečně postoupila na Českou republiku. Účinnost postoupení pohledávek podle této smlouvy je vázána na odkládací podmínku, která se ke dni této valné hromady dosud nesplnila, a z tohoto důvodu se Česká republika dosud nestala věřitelem (majitelem) těchto pohledávek. 10. Pohledávky uvedené v bodě 9. bude oprávněna uplatnit k započtení proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu upsaných akcií Česká republika jednající prostřednictvím Ministerstva financí ČR. Splacení emisního kurzu upsaných akcií započtením pohledávek uvedených v bodě 9. bude provedeno na základě dohody o započtení, která bude uzavřena mezi společností a upisovatelem. Návrh této dohody zašle představenstvo společnosti České republice jednající prostřednictvím Ministerstva financí ČR na adresu sídla Ministerstva financí ČR v téže lhůtě jako návrh smlouvy o upsání akcií. 11. Dohoda o započtení bude uzavřena okamžikem, kdy návrh dohody o započtení akceptovaný Českou republikou jednající prostřednictvím Ministerstva financí ČR dojde společnosti na adresu jejího sídla. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do 31.12.2002 (slovy: Třicátého prvního prosince roku dvoutisícího druhého). To neplatí, bude-li emisní kurz upsaných akcií splacen peněžitým plněním na účet uvedený v bodě 8. 12. Upsání akcií bude ve smyslu § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. To neplatí v případě, že v době upisování akcií již bude toto usnesení do obchodního rejstříku zapsáno. 13. Ve smyslu § 173 odst.3 obchodního zákoníku nahrazuje toto usnesení valné hromady rozhodnutí o změně stanov společnosti. 3.2.2003 - 26.3.2003
Valná hromada dne 30.6.2000 schválila další změnu stanov. 19.12.2000 - 30.7.2008
Valná hromada dne 25.6.1998 schválila úplné znění stanov. 18.1.1999 - 30.7.2008
Akciová společnost ŠKODAEXPORT je právním nástupcem podniku zahraničního obchodu ŠKODAEXPORT se sídlem Praha 1, Václavské nám. 56. 20.10.1993 - 30.7.2008
Údaje o zřízení společnosti Akciová společnost ŠKODAEXPORT byla založena na základě zakladatelské smlouvy ze dne 27. 2. 1990 usnesením valné hromady ze dne 26. 3. 1990. 14.10.1993 - 30.7.2008
Další změna stanov ze dne 31.3.1993. 14.10.1993 - 30.7.2008
Ze 100 % upsaných akcií je k 30.12.1990 splaceno 100 %. 7.6.1991 - 30.7.2008
Valná hromada dne 8.4.1991 schválila další změnu stanov. 7.6.1991 - 30.7.2008
Ze 100 % upsaných akcií je k 10. 8. 1990 splaceno 124 660 000 Kčs. 2.10.1990 - 7.6.1991
slovensky: ŠKODAEXPORT, účastinná společnost 21.8.1990 - 30.7.2008
Valná hromada ze dne 12.7.1990 schválila změnu stanov odpovídající zákonu č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech. 21.8.1990 - 30.7.2008
Ze 100 % upsaných akcií je k 26. 6. 1990 splaceno 46 470 000,- Kčs, což představuje více jak 30 %. 26.6.1990 - 2.10.1990
Údaje o zřízení společnosti Akciová společnost ŠKODAEXPORT byla založena na základě zakladatelské smlouvy ze dne 27. 2. 1990 usnesením valné hromady ze dne 26. 3. 1990. Tato valná hromada rovněž schválila stanovy společnosti a zvolila představenstvo a dozorčí radu. 26.6.1990 - 14.10.1993
Název společnosti: anglicky: ŠKODAEXPORT, Company Limited francouzsky: ŠKODAEXPORT, Société Anonyme německy: ŠKODAEXPORT, Aktiengesellschaft španělsky: ŠKODAEXPORT, Sociedad Anonima rusky: ŠKODAEXPORT, Akcioněrnoje obščestvo 26.6.1990 - 30.7.2008

Aktuální kontaktní údaje PA EXPORT, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 00548421
Obchodní firma: PA EXPORT, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 30.9.1992
Celkový počet živností: 24

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 00548421
Firma: PA EXPORT, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 2.10.1990

Kontakty na PA EXPORT, a.s. IČO: 00548421

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Opletalova 1683/41 , Praha 110 00 6.9.2002
Sídlo: Opletalova 1683/41 , Praha 110 00 11.6.1992 - 6.9.2002
Sídlo: Václavské náměstí 802/56 , Praha 110 00 26.6.1990 - 11.6.1992

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Opletalova 1683/41, Praha 110 00

Obory činností PA EXPORT, a.s. IČO: 00548421

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
hostinská činnost 6.6.2011 - 23.6.2015
projektová činnost ve výstavbě 6.6.2011 - 23.6.2015
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 6.6.2011 - 23.6.2015
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 6.6.2011 - 23.6.2015
Projektování elektrických zařízení -Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a energetiky -Příprava a vypracování technických návrhů -Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software -Projektová činnost ve výstavbě -Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 22.12.2004 - 6.6.2011
Realitní činnost 23.12.2002 - 6.6.2011
Zahraniční obchod s vojenským materiálem 6.9.2002 - 22.1.2009
Zprostředkování obchodu 6.9.2002 - 6.6.2011
Zprostředkování služeb 6.9.2002 - 6.6.2011
Inženýrská činnost v investiční výstavbě 6.9.2002 - 6.6.2011
Velkoobchod 6.9.2002 - 6.6.2011
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 6.9.2002 - 6.6.2011
Maloobchod se smíšeným zbožím 6.9.2002 - 6.6.2011
Maloobchod tabákovými výrobky 6.9.2002 - 6.6.2011
Pronájem a půjčování věcí movitých 6.9.2002 - 6.6.2011
Kopírovací práce 6.9.2002 - 6.6.2011
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 18.1.1999 - 6.9.2002
Provozování dětské rekreace 18.1.1999 - 6.9.2002
Pronájem průmyslového zboží 4.3.1997 - 6.9.2002
Pronájem motorových vozidel 4.3.1997 - 6.9.2002
Ubytovací služby 4.3.1997 - 6.9.2002
Směnárenská činnost 4.3.1997 - 6.9.2002
Hostinská činnost 4.3.1997 - 6.6.2011
Obstaravatelská činnost při koupi zboží za účelem jeho dalšího prodeje 14.10.1993 - 6.9.2002
Činnost organizačních a ekonomických poradců 14.10.1993 - 6.9.2002
Průzkum trhu 14.10.1993 - 6.9.2002
Technicko-inženýrská činnost v investiční výstavbě 14.10.1993 - 6.9.2002
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 14.10.1993 - 6.9.2002
Zprostředkování v obchodě, průmyslu a investicích 14.10.1993 - 6.9.2002
Realitní kancelář 14.10.1993 - 23.12.2002
Poradenská, expertizní, konzultační činnost a organizování a zajišťování školení, seminářů a kurzů. 7.6.1991 - 14.10.1993
Účast na výrobním, obchodním nebo jiném podnikání. 7.6.1991 - 14.10.1993
Nákup, prodej, koordinace a kompletace zejména energetických, strojírenských, hutních, metalurgických, stavebních a jiných investičních a kompletních průmyslových celků, strojů a zařízení, řídících systémů, zařízení na ochranu životního prostředí, dopravních systémů, zařízení a prostředků v tuzemsku a v zahraničí vč. nakládání průmyslovými právy a výrobně technickými poznatky a poskytování příslušných obchodních a finančních služeb. 7.6.1991 - 14.10.1993
Nákup, prodej a distribuce strojů a zařízení vč. komponentů, náhradních dílů, výrobků, přístrojů, polotovarů, materiálů a surovin na vnitřním a zahraničním trhu, zejména v oborech strojírenství, elektrotechniky, energetiky, hutnictví, stavebnictví, kovovýroby, dřevovýroby, zemědělství, automobilového, chemického, gumárenského, sklářského, keramického, textilního, papírenského a potravinářského průmyslu a potravinářského průmyslu, výpočetní techniky a elektrotechniky, vč. řídících systémů, hardware a software, zdravotnictví a lékařské techniky, spotřebního, drobného a průmyslového zboží. - 7.6.1991 - 14.10.1993
Nákup, prodej a pronájem nemovitostí, výstavba, rekonstrukce, modernizace hotelů, bytového fondu, relaxačních, rehabilitačních a rekreačních středisek a jiných obdobných staveb, provozování těchto objektů a poskytování ubytovacích, stravovacích a dalších služeb s provozem souvisejících. 7.6.1991 - 14.10.1993
Poskytování a přijímá služeb formou tehcnické a odborné pomoci, inženýrských, stavebních, montážních a servisních dodávek výkonů a prací. 7.6.1991 - 14.10.1993
Průzkum trhu, marketing, akviziční činnost a veškeré služby a činnosti podporující obchodní činnost. 7.6.1991 - 14.10.1993
Obchodní, finanční a investiční činnost, licenční, leasingové, tradingové, bártrové, vazbové, ziskové, bursové a jiné zvláštní obchodní transakce. 7.6.1991 - 14.10.1993
Zprostředkovatelská, obstaravatelská, zastupitelská, nákupní, odbytová a zásobovací činnost. 7.6.1991 - 14.10.1993
Nakladatelská, vydavatelská a distribuční činnost v oblasti ne- periodického tisku, tisk prospektů, katalogů a jiných tiskovin, nákup a prodej a distribuce dokumentárních, reklamních, propagačních fotografických prací, filmů formátů 16 mm, audiovisuálních programů a videozáznamů. 7.6.1991 - 14.10.1993
Agenturní, propagační, reklamní, překladatelská a tlumočnická činnnost, provádění činnosti na úseku výstavnictví, veletrhů a jiných obdobných akcí. 7.6.1991 - 14.10.1993
Zajišťování, organizování a obstarávání přepravy zboží. 7.6.1991 - 14.10.1993
Obchodní činnost, obchodně technické služby, maloobchodní prodej, oprava, úprava nebo jiné zpracování předmětů a výrobků vč. poskytování prací a výkonů s prodejem souvisejících. 7.6.1991 - 14.10.1993
Vývoz a dovoz věcí s výjimkou položek stanovených v příloze níže citovaného povolení, která je nedílnou součástí tohoto povolení a u kterých není organizace vedena. 21.8.1990 - 14.10.1993
Vývoz a dovoz částí zařízení, náhradních dílů, komponentů, projektů a stavební části dodávek nezbytných pro výkon zahraničně obchodní činnosti v rozsahu níže citovaného povolení. 21.8.1990 - 14.10.1993
Poskytování a přijímání služeb formou montážních, projektových, servisních a inženýrských služeb, technické pomoci a stavebních prací nezbytných pro výkon zahraniční obchodní činnosti v rozsahu níže citovaného povolení. 21.8.1990 - 14.10.1993
Koupě zboží a jeho přímý prodej v zahraničí bez dovozu do ČSFR. 21.8.1990 - 14.10.1993
Zprostředkovatelská činnost vykonávaná pro čs. osoby ve styku se zahraničními osobami. 21.8.1990 - 14.10.1993
Poskytování a přijímání veškerých služeb nezbytných pro výkon zahraničně obchodní činnosti v rozsahu níže citovaného zákona. 21.8.1990 - 14.10.1993
Výše uvedená zahraničně obchodní činnost byla povolena rozhodnutím Federálního ministerstva zahraničního obchodu ze dne 3. 8. 1990 č.j. 13/8549/132/90, registr. č.: 108000038, a nesmí přesáhnout jeho rozsah. 21.8.1990 - 14.10.1993
Zahraničně obchodní činnost v tomto rozsahu: Vývoz a dovoz energetických, hutních, metalurgických, strojírenských zařízení a investičních celků, dopravních zařízení a prostředků, zařízení na ochranu životního prostředí, jakož i zařízení, strojů, přístrojů, výrobků včetně řídících systémů pro slévárenský, hutní, strojírenský, elektrotechnický, textilní, potravinářský, chemický a gumárenský průmysl. 21.8.1990 - 14.10.1993
Koordinace a kompletace strojírenských, energetických a hutních investičních celků pro akcionáře a další organizace při zajišťování projektových, inženýrských, montážních, servisních a stavebních prací včetně k tomu příslušných obchodních a finančních služeb. 26.6.1990 - 14.10.1993

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 2 Zprostředkování služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 6.6.2015

Živnost č. 5 Průzkum trhu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 12.7.2001

Živnost č. 6 Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Maloobchod tabákovými výrobky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.2.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Pronájem motorových vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.2.1996
Zánik oprávnění: 16.8.2001

Živnost č. 13 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.2.1996
Zánik oprávnění: 6.6.2015

Živnost č. 14 Ubytovací služby (bez poskytování hostinských činností v těchto zařízeních)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.2.1996
Zánik oprávnění: 12.7.2001

Živnost č. 15 Směnárenská činnost

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.9.1996
Zánik oprávnění: 12.7.2001

Živnost č. 16 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.12.1996
Zánik oprávnění: 12.7.2001

Živnost č. 17 Provozování dětské rekreace

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.6.1997
Zánik oprávnění: 12.7.2001

Živnost č. 18 Kopírovací práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.8.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.10.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a energetiky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.10.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 21 Příprava a vypracování technických návrhů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.10.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 22 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.10.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 23 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.10.2004
Zánik oprávnění: 6.6.2015

Živnost č. 24 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.10.2004
Zánik oprávnění: 6.6.2015
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výstavba bytových a nebytových budov
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství

Vedení firmy PA EXPORT, a.s. IČO: 00548421

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně člen představenstva. 14.5.2009
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva anebo společně místopředseda představenstva s dalším členem představenstva. 17.6.2008 - 14.5.2009
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva, místopředseda představenstva anebo společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě připojí svůj podpis předseda představenstva, místopředseda představenstva anebo společně dva členové představenstva s uvedením své funkce. 1.9.2003 - 17.6.2008
Jménem společnosti jedná představenstvo, Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva, místopředseda představenstva nebo společně dva členové představenstva.. Podepisování za společnst se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě připojí svůj podpis předseda představenstva, místopředseda představenstva anebo společně dva členové představenstva s uvedením své funkce. 29.8.2003 - 1.9.2003
Jménem společnosti jsou oprávněni jednat samostatně předseda představenstva, místopředseda představenstva nebo dva členové představenstva společně. Podepisování za společnst se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis a) společně dva členové představenstva, b) zástupci v rozsahu představenstvem jem udělených plných mocí, c) prokurista se samostatnou prokurou. 18.1.1999 - 29.8.2003
Za společnost se k vytištěnému nebbo napsanému názvu společnosti budou podepisovat: - všichni členové představenstva společně, nebo - jeden nebo více členů představenstva, pokud jsou k tomu představenstvem písemně zmocněni, nebo - prokurista se samostatnou prokurou, nebo - člen představenstva pověřený funkcí generálního ředitele 21.8.1990 - 18.1.1999
Za společnost se k vytištěnému nebbo napsanému názvu společnosti budou podepisovat: a) předseda představenstva a jeden člen představenstva spolu, nebo b) generální ředitel, nebo c) prokurista se samostatnou prokurou 26.6.1990 - 21.8.1990
Jméno: Ing. arch. Petr Gregor 9.3.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.4.2011
Adresa: Na klášterním 1834/17, Praha 162 00
Jméno: Ing. Stanislav Diatka 26.6.1990 - 21.8.1990
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Matúškova 803/11, Praha 149 00
Jméno: Ing. Pavel Heřman 26.6.1990 - 21.8.1990
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Gen. Bělousova 39 , Ivančice Česká republika
Jméno: Ing. Miroslav Stehlík 21.8.1990 - 7.6.1991
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Na Fialce 1565 , 251 01 Říčany Česká republika
Jméno: Pavel Dostál 26.6.1990 - 11.6.1992
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: U studánky 520/31, Praha 170 00
Jméno: Ing. Robert Galbavý CSc. 26.6.1990 - 11.6.1992
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Hviezdoslavova 63 , Nová Dubnica Česká republika
Jméno: Ing. Vladimír Kosina 11.6.1992 - 14.10.1993
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Harusova 1327 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: Ing. Jan Řičiča 26.6.1990 - 8.6.1994
Funkce: Člen představenstva
Adresa: U dubu 1386/128, Praha 147 00
Jméno: Ing. Milan Skokan 26.6.1990 - 8.6.1994
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Mimoňská 630/17, Praha 190 00
Jméno: Ing. Jaroslav Měšťánek 26.6.1990 - 8.6.1994
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Skupova 396/21, Plzeň 301 00
Jméno: Ing. František Hamerník 26.6.1990 - 8.6.1994
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Bří Čapků 16 , 591 01 Žďár nad Sázavou 4 Česká republika
Jméno: Ing. Petr Knapp 11.6.1992 - 8.6.1994
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Šlikova 1316/1, Praha 169 00
Jméno: Ing. Mikuláš Peller 26.6.1990 - 29.2.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Zd. Nejedlého 24 , Levice Česká republika
Jméno: Ing. Petr Končiar 11.6.1992 - 29.2.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Gagarinova 8 , Nová Dubnica Česká republika
Jméno: Ing. Ivan Řezníček 14.10.1993 - 29.2.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Jinonická 807/53, Praha 150 00
Jméno: Ing. Jan Řičica 8.6.1994 - 29.2.1996
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: U dubu 1386/128 630 , 147 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: Ing. Milan Skokan 8.6.1994 - 29.2.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Mimoňská 630/17, Praha 190 00
Jméno: Ing. Jiří Starý 8.6.1994 - 29.2.1996
Adresa: Macháčkova 810/48, Plzeň 318 00
Jméno: Ing. Stanislav Kázecký 29.2.1996 - 29.2.1996
Adresa: Erbenova 746, Milevsko 399 01
Jméno: Ing. František Hamerník 8.6.1994 - 1.3.1996
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Bří Čapků 16 , 591 01 Žďár nad Sázavou Česká republika
Jméno: Ing. Petr Knapp 8.6.1994 - 1.3.1996
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Šlikova 1316/1, Praha 169 00
Jméno: Ing. Rostislav Levíček 21.8.1990 - 15.1.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Kárníkova 1534/10, Brno 621 00
Jméno: Mgr. Jiří Hala 29.2.1996 - 15.1.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Borošova 636/6, Praha 149 00
Jméno: Ing. Petr Moravec 26.6.1990 - 18.1.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Ivana Sekaniny 1803/13, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Štefan Ižold 29.2.1996 - 18.1.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Štúrova 1701/55, Praha 142 00
Jméno: Ing. Emil Potoček 29.2.1996 - 18.1.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Štúrova 1705 , 142 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: Ing. Ivo Šindelek 29.2.1996 - 18.1.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Tusarova 1520/24, Praha 170 00
Jméno: Ing. Jan Řičica 29.2.1996 - 18.1.1999
Funkce: Předseda předst. ve funkci gen.řed:
Adresa: U dubu 1386/128 630 , 147 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: Ing. Petr Knapp 1.3.1996 - 18.1.1999
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Na vrchmezí 795/13, Praha 165 00
Jméno: Ing. František Hamerník 1.3.1996 - 18.1.1999
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Kubínova 1343/1, Žďár nad Sázavou 591 01
Jméno: Ing. Stanislav Svoboda 15.1.1998 - 18.1.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Ovčí hájek 2165/28, Praha 158 00
Jméno: Ing. Petr Karas CSc. 15.1.1998 - 18.1.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Trhanovské náměstí 1018/11, Praha 102 00
Jméno: Ing. Oldřich Perutka 18.1.1999 - 1.2.1999
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Rášopovská 74 , Praha 9 - Újezd nad Lesy Česká republika
Jméno: Ing. Jan Řičica 18.1.1999 - 29.11.1999
Funkce: Místopředseda předst. a gener. řed.
Adresa: U dubu 1386/128, Praha 147 00
Jméno: Ing. Jiří Maroušek 26.6.1990 - 19.12.2000
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Bělehradská 2324/58, Praha 120 00
Jméno: Ing. Stanislav Svoboda 18.1.1999 - 19.12.2000
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Pláničkova 443/5, Praha 162 00
Jméno: Ing. Jan Řičica 29.11.1999 - 19.12.2000
Funkce: Místopředseda předst. a gener. řed.
Adresa: U laboratoře 187/23, Praha 162 00
Jméno: Ing. Stanislav Kázecký CSc 29.2.1996 - 6.9.2002
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 10.4.2001
Adresa: Erbenova 746, Milevsko 399 01
Jméno: Ing. Lubomír Kovařík 19.12.2000 - 6.9.2002
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 19.6.2001
Adresa: Nové náměstí 705, Štětí 411 08
Jméno: Ing. Zdeněk Šíma 19.12.2000 - 6.9.2002
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 28.12.2000
Adresa: Lohniského 900/5, Praha 152 00
Jméno: Ing. Vladimír Cima 6.9.2002 - 13.12.2002
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 2.2.2001
Adresa: Augustinova 2063/16, Praha 148 00
Jméno: Ing. Oldřich Perutka 1.2.1999 - 23.12.2002
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: do 26.6.2002
Ve funkci: od 25.6.1998 do 26.6.2002
Adresa: Rápošovská 74, Praha 190 16
Jméno: Ing. Jaroslav Hubáček 19.12.2000 - 23.12.2002
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: do 26.6.2002
Ve funkci: od 1.8.2000 do 26.6.2002
Adresa: Ke Škole 332, Loučeň 289 37
Jméno: Ing. Zdeněk Šíma 6.9.2002 - 23.12.2002
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2001
Adresa: Lohniského 900/5, Praha 152 00
Jméno: Ing. Jindřich Pich 6.9.2002 - 23.12.2002
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2001 do 26.6.2002
Adresa: Ke skále 182/18, Praha 149 00
Jméno: Ing. Karel Ponocný 23.12.2002 - 29.8.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.6.2002 do 21.5.2003
Adresa: Vršovická 925/28, Praha 101 00
Jméno: Ing. Jaroslav Hubáček 23.12.2002 - 1.9.2004
Funkce: Předseda představenstva
Ve funkci: od 26.6.2002 do 22.6.2004
Adresa: Ke Škole 332, Loučeň 289 37
Jméno: Ing. Zdeněk Šíma 23.12.2002 - 1.9.2004
Funkce: Místopředseda představenstva
Ve funkci: od 26.6.2002 do 28.6.2004
Adresa: Lohniského 900/5, Praha 152 00
Jméno: Ing. Alex Bernášek 23.12.2002 - 1.9.2004
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 26.6.2002
Adresa: Vyžlovská 2250/50, Praha 100 00
Jméno: Ing. Zdeněk Šíma 1.9.2004 - 22.12.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.6.2004
Adresa: Lohniského 900/5, Praha 152 00
Jméno: Ing. Vladimír Cima 13.12.2002 - 5.5.2005
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2001 do 1.2.2005
Adresa: Augustinova 2063/16, Praha 148 00
Jméno: Ing. Karel Ponocný 25.1.2005 - 4.8.2005
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 2.12.2004 do 30.6.2005
Adresa: Vršovická 925/28, Praha 101 00
Jméno: Ing. Alex Bernášek 1.9.2004 - 29.11.2005
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 26.6.2002 do 24.10.2005
Ve funkci: od 22.6.2004 do 24.10.2005
Adresa: Vyžlovská 2250/50, Praha 100 00
Jméno: Ing. Miloslav Kilián 29.11.2005 - 11.10.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.10.2005 do 31.8.2006
Adresa: Hlivická 427/2, Praha 181 00
Jméno: Ing. Josef Jarabica 4.8.2005 - 22.6.2007
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 30.6.2005 do 18.5.2007
Adresa: Košťálkova 1103/2, Praha 182 00
Jméno: Miroslav Šifner 29.11.2005 - 22.6.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.10.2005 do 18.5.2007
Ve funkci: od 24.10.2005 do 18.5.2007
Adresa: V Štíhlách 1311/3, Praha 142 00
Jméno: Ing. Karel Goldemund 11.10.2006 - 22.6.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.8.2006 do 18.5.2007
Adresa: Tyršova 681/38, Vyškov 682 01
Jméno: Ing. Jaroslav Hubáček 1.9.2004 - 21.4.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 28.6.2004
Adresa: Ke Škole 332, Loučeň 289 37
Jméno: Ing. Zdeněk Šíma 22.12.2004 - 21.4.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.6.2002
Adresa: Diamantová 752 , 154 00 Praha 5 Česká republika
Jméno: Ing. Mgr. Ladislav Bátora Ph.D. 22.6.2007 - 17.6.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 18.5.2007 do 27.5.2008
Ve funkci: od 28.5.2007 do 27.5.2008
Adresa: Tovární 1270/10, Praha 170 00
Jméno: Ing. Jiří Brůža 22.6.2007 - 17.6.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.5.2007 do 27.5.2008
Adresa: Písnická 755/50, Praha 142 00
Jméno: Ing. Zdeněk Lukeš 22.6.2007 - 17.6.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.5.2007 do 27.5.2008
Adresa: Ravennská 322, Praha 109 00
Jméno: Ing. Zdeněk Šíma 21.4.2008 - 16.9.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 26.6.2002 do 24.7.2008
Ve funkci: od 28.3.2008 do 24.7.2008
Adresa: Diamantová 752 , 154 00 Praha 5 Česká republika
Jméno: Ing. František Vladař 17.6.2008 - 16.9.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.5.2008
Adresa: Polní 224, Louňovice 251 62
Jméno: Ing. Jaroslav Rapant 16.9.2008 - 10.2.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.7.2008 do 21.1.2009
Adresa: Kremličkova 985/3, Praha 140 00
Jméno: Ing. Jan Musil Csc. 17.6.2008 - 30.4.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 27.5.2008 do 22.4.2009
Ve funkci: od 27.5.2008 do 22.4.2009
Adresa: Jeřabinová 929/5, Plzeň 326 00
Jméno: Ing. Soňa Vladařová 17.6.2008 - 30.4.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.5.2008 do 22.4.2009
Adresa: Oravská 1894/17, Praha 100 00
Jméno: Ing. František Vladař 16.9.2008 - 30.4.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 27.5.2008 do 22.4.2009
Ve funkci: od 24.7.2008 do 22.4.2009
Adresa: Polní 224, Louňovice 251 62
Jméno: Ing. Petr Speychal 17.6.2008 - 14.5.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 27.5.2008 do 7.5.2009
Ve funkci: od 27.5.2008 do 7.5.2009
Adresa: Hlavní 1551/117, Praha 141 00
Jméno: Štěpán Sádecký 14.5.2009 - 6.6.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.5.2009 do 28.4.2011
Adresa: Na Hřebenkách 2768/57, Praha 150 00
Jméno: Ing. arch. Petr Gregor 6.6.2011 - 9.3.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.4.2011
Adresa: Na klášterním 1834/17, Praha 162 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Tomáš Dvořák 11.6.1992 - 8.6.1994
Adresa: Hackerova 792/3, Praha 181 00
Jméno: JUDr. Lubomír Vojvodík 11.6.1992 - 29.2.1996
Adresa: Pod strojírnami 707/13, Praha 190 00
Jméno: Jiřina Wiedermannová 11.6.1992 - 29.2.1996
Adresa: Litvínovská 587/2, Praha 190 00
Jméno: Ing. Tomáš Dvořák 8.6.1994 - 29.2.1996
Adresa: Na nivách 1043/16, Praha 141 00
Jméno: Ing. Milan Ptáček 11.6.1992 - 15.1.1998
Adresa: Františka Křížka 460/15, Praha 170 00
Jméno: Ing. Karel Vala 11.6.1992 - 18.1.1999
Adresa: Pod nemocnicí 581/29, Brno 625 00
Jméno: Ing. Jiří Tomek 11.6.1992 - 18.1.1999
Adresa: Mostecká 3186, Kladno 272 01
Jméno: Ing. Jaroslav Martykán 29.2.1996 - 18.1.1999
Adresa: Matúškova 796/14, Praha 149 00
Jméno: Ing. Rudolf Skaunic 29.2.1996 - 18.1.1999
Adresa: Štefánikova 1534/16, Zlín 760 01
Jméno: Bořek Karlovský 29.2.1996 - 18.1.1999
Adresa: Jablonecká 717/5, Praha 190 00
Jméno: Ing. Rostislav Levíček 15.1.1998 - 18.1.1999
Adresa: Kárníkova 1534/10, Brno 621 00
Jméno: Ing. Miloslav Mácha 18.1.1999 - 6.9.2002
Trvání členství: do 10.4.2001
Adresa: Okrouhlá 33 , Bernartice Česká republika
Jméno: Ing. Jindřich Pich 18.1.1999 - 6.9.2002
Trvání členství: do 27.6.2001
Adresa: Na skále 182 , 164 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: Ing. Petr Maizl 18.1.1999 - 13.12.2002
Trvání členství: do 26.11.2001
Adresa: Práčská 2669/107, Praha 106 00
Jméno: Ing. Milan Tůma 6.9.2002 - 23.12.2002
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: do 26.2.2002
Ve funkci: od 27.6.2001 do 26.2.2002
Adresa: Hálkova 777/11, České Budějovice 370 04
Jméno: Ing. Jan Přástka 6.9.2002 - 23.12.2002
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2001 do 26.6.2002
Adresa: J. A. Komenského 902, Milevsko 399 01
Jméno: Ing. Vladimír Srytr 23.12.2002 - 23.12.2002
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2002
Adresa: Sabinova 277/10, Praha 130 00
Jméno: JUDr. Josef Rambousek 23.12.2002 - 29.11.2005
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.2.2002 do 24.10.2005
Ve funkci: od 27.3.2002 do 24.10.2005
Adresa: Blahoslavova 233/6, Praha 130 00
Jméno: Ing. Vladimír Sklenář 29.11.2005 - 17.3.2006
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Výletní 359/16, Praha 142 00
Jméno: Ing. Ladislav Vltavský 13.12.2002 - 11.10.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.12.2001 do 31.8.2006
Adresa: Kreuzmannova 641/9, Plzeň 318 00
Jméno: Ing. Vladimír Šrytr 23.12.2002 - 11.10.2006
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2002 do 31.8.2006
Adresa: Sabinova 277/10, Praha 130 00
Jméno: Bc. Pavla Sluková 6.2.2006 - 11.10.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2006
Adresa: Baškirská 1408/9, Praha 101 00
Jméno: Mgr. Martin Engel 10.5.2007 - 22.6.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.4.2007
Adresa: Na Vráži 90, Mnichovice 251 64
Jméno: Ing. Vladimír Sklenář 17.3.2006 - 17.6.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.10.2005
Ve funkci: od 24.10.2005
Adresa: Výletní 359/16, Praha 142 00
Jméno: Mgr. Martin Engel 22.6.2007 - 17.6.2008
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.4.2007
Ve funkci: od 28.5.2007
Adresa: Na Vráži 90, Mnichovice 251 64
Jméno: JUDr. Jindřich Pospíšil 17.3.2006 - 30.4.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.2.2006 do 22.4.2009
Adresa: Smotlachova 801/13, Praha 142 00
Jméno: Ing. Tomáš Dvořák 11.10.2006 - 30.4.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.9.2006 do 22.4.2009
Adresa: Musilova 281, Praha 149 00
Jméno: Ing. Pavla Sluková 11.10.2006 - 30.4.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2006 do 22.4.2009
Adresa: Baškirská 1408/9, Praha 101 00
Jméno: Ing. Libor Trubelík 17.6.2008 - 30.4.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.5.2008 do 22.4.2009
Ve funkci: od 27.5.2008 do 22.4.2009
Adresa: Naskové 1230/1, Praha 150 00
Jméno: Zdeněk Bílek 17.6.2008 - 30.4.2009
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.5.2008 do 22.4.2009
Ve funkci: od 27.5.2008 do 22.4.2009
Adresa: Barvičova 8 , 602 00 Brno Česká republika
Jméno: Ing. Ladislav Dvořák 17.6.2008 - 30.4.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.5.2008 do 22.4.2009
Adresa: Pardubická 878, Chrudim 537 01

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
samostatný prokurista, oprávněný zastupovat a podepisovat za společnost samostatně, a to tak, že k obchodní firmě společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis 14.2.2007
samostatný prokurista, oprávněný zastupovat a podepisovat za společnost samostatně, a to tak, že k obchodní firmě společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis 14.2.2007
samostatný prokurista, oprávněný zastupovat a podepisovat za společnost samostatně, a to tak, že k obchodní firmě společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis 14.2.2007
samostatný prokurista, oprávněný zastupovat a podepisovat za společnost samostatně, a to tak, že k obchodní firmě společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis 14.2.2007
samostatný prokurista, oprávněný zastupovat a podepisovat za společnost samostatně, a to tak, že k obchodní firmě společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis 14.2.2007
samostatný prokurista, oprávněný zastupovat a podepisovat za společnost samostatně, a to tak, že k obchodní firmě společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis 14.2.2007
samostatný prokurista, oprávněný zastupovat a podepisovat za společnost samostatně, a to tak, že k obchodní firmě společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis 14.2.2007
samostatný prokurista 22.12.2004
samostatný prokurista 8.3.2003
samostatný prokurista 20.11.2002
samostatný prokurista 28.3.2002
samostatný prokurista 19.12.2000
samostatný prokurista 19.12.2000
samostatný prokurista 29.11.1999
samostatný prokurista 18.1.1999
samostatný prokurista 18.1.1999
samostatný prokurista 18.1.1999
samostatný prokurista 1.3.1996
samostatný prokurista 8.6.1994
samostatný prokurista 8.6.1994
samostatný prokurista 14.10.1993
samostatný prokurista 14.10.1993
samostatný prokurista 7.6.1991
samostatný prokurista 26.6.1990
samostatný prokurista 26.6.1990
samostatný prokurista 26.6.1990
samostatný prokurista 26.6.1990
samostatný prokurista 26.6.1990
samostatný prokurista 26.6.1990
samostatný prokurista 26.6.1990
samostatný prokurista 26.6.1990
Jméno: Ing. Vít Kec 26.6.1990 - 12.12.1990
Adresa: Emilie Hyblerové 532/12, Praha 149 00
Jméno: Zdeněk Kuchler 26.6.1990 - 12.12.1990
Adresa: Skřivanská 485/4, Praha 108 00
Jméno: Jan Kovařík 26.6.1990 - 7.6.1991
Adresa: Pod strání 2220/22, Praha 100 00
Jméno: JUDr. Lubomír Vojvodík 26.6.1990 - 11.6.1992
Adresa: Pod strojírnami 707/13, Praha 190 00
Jméno: Ing. Otakar Meduna 26.6.1990 - 14.10.1993
Adresa: Černopolní 785/1, Brno 613 00
Jméno: Ing. Libor Šrámek 26.6.1990 - 14.10.1993
Adresa: Kusá 6 , 169 00 Praha 6 Česká republika
Jméno: Ing. Renata Kekulová 26.6.1990 - 14.10.1993
Adresa: Sokolovská , Praha 8 Česká republika
Jméno: Ing. Pavel Vrňák 12.12.1990 - 14.10.1993
Adresa: Pod Děvínem 1744/4, Praha 150 00
Jméno: Ing. Jan Holakovský 7.6.1991 - 14.10.1993
Adresa: Renboirova 625 , 152 00 Praha 5 Česká republika
Jméno: Ing. Miroslav Machálek 12.12.1990 - 8.6.1994
Adresa: Nerudova 458 , 252 63 Roztoky u Prahy Česká republika
Jméno: Ing. Antonín Pospíchal 12.12.1990 - 8.6.1994
Adresa: Zdibská 547/41, Praha 182 00
Jméno: Ing. Milan Roch 12.12.1990 - 8.6.1994
Adresa: Na dolinách 1272/41, Praha 140 00
Jméno: Ing. Otakar Meduna 14.10.1993 - 8.6.1994
Adresa: Kubánské náměstí 1317/22, Praha 100 00
Jméno: Ing. Renata Kekulová 14.10.1993 - 8.6.1994
Adresa: Sokolovská 780/149, Praha 180 00
Jméno: Ing. Tibor Ďurina, CSc. 14.10.1993 - 1.3.1996
Adresa: U Kublova 1020/18, Praha 147 00
Jméno: Ing. Ladislav Tyl 1.3.1996 - 30.6.1998
Adresa: Holyňská 3 , 152 00 Praha 5 - Hlubočepy Česká republika
Jméno: Josef Mokrý 26.6.1990 - 18.1.1999
Adresa: U družstva Repo 946/5, Praha 140 00
Jméno: Ing. Jiří Brudňák 26.6.1990 - 18.1.1999
Adresa: U Homolky 125/7, Praha 150 00
Jméno: Ing. Bohumil Hošek 8.6.1994 - 18.1.1999
Adresa: Koněvova 316/26, Praha 130 00
Jméno: Ing. Jan Řičica 18.1.1999 - 29.11.1999
Adresa: U dubu 1386/128, Praha 147 00
Jméno: Pavel Vrňák 14.10.1993 - 19.12.2000
Adresa: Pod Děvínem 1744/4, Praha 150 00
Jméno: Ing. Jan Řičica 29.11.1999 - 19.12.2000
Adresa: U laboratoře 187/23, Praha 162 00
Jméno: Ing. Zbyněk Husárek 14.10.1993 - 28.3.2002
Adresa: Kolovratská 57/3, Praha 100 00
Jméno: Ing. Jan Donát 19.12.2000 - 8.3.2003
Adresa: Vokrojova 3375/10, Praha 143 00
Jméno: Ing. Zdeněk Kalkus 28.3.2002 - 8.3.2003
Adresa: K Chaloupkám 3170/2, Praha 106 00
Jméno: Ing. Zdeněk Veselý 8.3.2003 - 8.3.2003
Adresa: Mokropeská 1778, Černošice 252 28
Jméno: Ing. Zdeněk Šíma 8.6.1994 - 22.12.2004
Adresa: Lohniského 900/5, Praha 152 00
Jméno: Ing. Vladimír Cima 7.6.1991 - 6.2.2007
Adresa: Augustinova 2063/16, Praha 148 00
Jméno: Ing. Eva Bigasová 18.1.1999 - 6.2.2007
Adresa: Proutěná 409/19, Praha 149 00
Jméno: Ing. Jaroslav Rapant 18.1.1999 - 6.2.2007
Adresa: Kremličkova 985/3, Praha 140 00
Jméno: Ing. Jaroslav Hubáček 19.12.2000 - 6.2.2007
Adresa: Ke Škole 332, Loučeň 289 37
Jméno: Ing. Josef Dufek 20.11.2002 - 6.2.2007
Adresa: Uherská 616 , 190 17 Praha 9-Vinoř Česká republika
Jméno: Ing. Zdeněk Veselý 8.3.2003 - 6.2.2007
Adresa: Mokropeská 1778, Černošice 252 28
Jméno: Ing. Zdeněk Šíma 22.12.2004 - 6.2.2007
Adresa: Diamantová 752 , 154 00 Praha 5 Česká republika
Jméno: Ing. Vladimír Cima 6.2.2007 - 14.2.2007
Adresa: Augustinova 2063/16, Praha 148 00
Jméno: Ing. Zdeněk Šíma 6.2.2007 - 14.2.2007
Adresa: Diamantová 752 , 154 00 Praha 5 Česká republika
Jméno: Ing. Eva Bigasová 6.2.2007 - 14.2.2007
Adresa: Proutěná 409/19, Praha 149 00
Jméno: Ing. Jaroslav Rapant 6.2.2007 - 14.2.2007
Adresa: Kremličkova 985/3, Praha 140 00
Jméno: Ing. Jaroslav Hubáček 6.2.2007 - 14.2.2007
Adresa: Ke Škole 332, Loučeň 289 37
Jméno: Ing. Josef Dufek 6.2.2007 - 14.2.2007
Adresa: Uherská 616 , 190 17 Praha 9-Vinoř Česká republika
Jméno: Ing. Zdeněk Veselý 6.2.2007 - 14.2.2007
Adresa: Mokropeská 1778, Černošice 252 28
Jméno: Ing. Jaroslav Hubáček 14.2.2007 - 21.4.2008
Adresa: Ke Škole 332, Loučeň 289 37
Jméno: Ing. Vladimír Cima 14.2.2007 - 17.6.2008
Adresa: Augustinova 2063/16, Praha 148 00
Jméno: Ing. Zdeněk Šíma 14.2.2007 - 17.6.2008
Adresa: Diamantová 752 , 154 00 Praha 5 Česká republika
Jméno: Ing. Eva Bigasová 14.2.2007 - 17.6.2008
Adresa: Proutěná 409/19, Praha 149 00
Jméno: Ing. Jaroslav Rapant 14.2.2007 - 17.6.2008
Adresa: Kremličkova 985/3, Praha 140 00
Jméno: Ing. Josef Dufek 14.2.2007 - 17.6.2008
Adresa: Uherská 616 , 190 17 Praha 9-Vinoř Česká republika
Jméno: Ing. Zdeněk Veselý 14.2.2007 - 17.6.2008
Adresa: Mokropeská 1778, Černošice 252 28

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. arch. Petr Gregor

Vlastníci firmy PA EXPORT, a.s. IČO: 00548421

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 535 248 000 Kč 100% 29.7.2005
zakladni 126 000 000 Kč - 26.6.1990 - 26.3.2003

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 840 Kč 453 600 29.7.2005
Akcie na jméno 340 Kč 441 000 1.8.2003
Akcie na jméno 340 Kč 12 600 1.8.2003
Akcie na jméno 10 000 Kč 441 000 10.5.2003 - 1.8.2003
Akcie na jméno 10 000 Kč 12 600 10.5.2003 - 1.8.2003
Akcie na jméno 10 000 Kč 453 600 26.3.2003 - 10.5.2003
Akcie na jméno 10 000 Kč 12 600 26.6.1990 - 26.3.2003

Sbírka Listin PA EXPORT, a.s. IČO: 00548421

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 107/SL 120 účetní závěrka -2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 15.9.2011 19.9.2011 14
B 107/SL 119 účetní závěrka, zpráva auditora -2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 15.9.2011 19.9.2011 18
B 107/SL 118 ostatní odstoupení z funkce Městský soud v Praze 28.4.2011 13.6.2011 1
B 107/SL 117 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 28.4.2011 13.6.2011 1
B 107/SL 116 podpisové vzory Městský soud v Praze 30.5.2011 13.6.2011 2
B 107/SL 115 ostatní - smlouva o prodeji Městský soud v Praze 31.3.2011 29.4.2011 121
B 107/SL 114 insolvenční rozhodnutí -vyhláška Městský soud v Praze 18.6.2009 24.6.2009 2
B 107/SL 113 ostatní - rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 7.5.2009 19.5.2009 26.5.2009 1
B 107/SL 112 notářský zápis NZ 315/2009 Městský soud v Praze 7.5.2009 19.5.2009 26.5.2009 18
B 107/SL 111 podpisové vzory Městský soud v Praze 11.5.2009 19.5.2009 26.5.2009 1
B 107/SL 110 stanovy společnosti Městský soud v Praze 7.5.2009 19.5.2009 26.5.2009 20
B 107/SL 109 ostatní - rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 25.7.2008 17.9.2008 1
B 107/SL 108 podpisové vzory Městský soud v Praze 26.8.2008 17.9.2008 1
B 107/SL 107 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007+rozh.jed.akcion.+zp.DR Městský soud v Praze 31.12.2007 5.8.2008 6.8.2008 67
B 107/SL 106 notářský zápis NZ 331/2008 Městský soud v Praze 27.5.2008 9.7.2008 16
B 107/SL 105 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.5.2008 9.7.2008 20
B 107/SL 104 podpisové vzory Městský soud v Praze 27.5.2008 9.7.2008 1
B 107/SL 103 podpisové vzory Městský soud v Praze 30.5.2008 9.7.2008 1
B 107/SL 102 podpisové vzory Městský soud v Praze 30.5.2008 9.7.2008 1
B 107/SL 101 podpisové vzory Městský soud v Praze 30.5.2008 9.7.2008 1
B 107/SL 100 podpisové vzory Městský soud v Praze 4.4.2008 21.5.2008 2
B 107/SL 97 účetní závěrka, zpráva auditora k 31. 10. 2007 Městský soud v Praze 31.10.2007 6.3.2008 10.3.2008 8
B 107/SL 92 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.4.2007 30.7.2007 21
B 107/SL 90 zpráva o vztazích r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 18.7.2007 30.7.2007 14
B 107/SL 87 výroční zpráva r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 18.7.2007 30.7.2007 2
B 107/SL 95 podpisové vzory Městský soud v Praze 21.5.2007 22.6.2007 2
B 107/SL 85 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.4.2007 17.5.2007 17.5.2007 0
B 107/SL 86 notářský zápis -NZ189/07 Městský soud v Praze 16.4.2007 10.5.2007 22
B 107/SL 84 účetní závěrka [2005], výroční zpráva [2005], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2005 12.12.2006 13.12.2006 0
B 107/SL 83 ostatní -návrh znění usnes.předst. Městský soud v Praze 31.7.2006 11.10.2006 0
B 107/SL 75 ostatní -záp.ze zased.předst. Městský soud v Praze 31.7.2006 11.10.2006 0
B 107/SL 74 ostatní -zápis z VH/oprav.strana/ Městský soud v Praze 16.6.2006 2.8.2006 8.9.2006 0
B 107/SL 73 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 16.6.2005 18.7.2006 18.7.2006 0
B 107/SL 72 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 30.6.2006 3.7.2006 51
B 107/SL 71 zpráva o vztazích r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 31.3.2006 5.4.2006 11
B 107/SL 70 ostatní -zápis zased.představenstva Městský soud v Praze 24.10.2005 17.2.2006 0
B 107/SL 69 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 24.10.2005 17.2.2006 0
B 107/SL 67 notářský zápis -NZ279/05 Městský soud v Praze 24.10.2005 17.2.2006 0
B 107/SL 66 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.6.2005 9.2.2006 0
B 107/SL 65 notářský zápis -NZ97/05 Městský soud v Praze 30.6.2005 9.2.2006 0
B 107/SL 60 notářský zápis -NZ279/05+přílohy Městský soud v Praze 24.10.2005 29.11.2005 0
B 107/SL 57 notářský zápis -NZ098/05+přílohy Městský soud v Praze 30.6.2005 12.9.2005 0
B 107/SL 59 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.6.2004 2.8.2005 12.8.2005 0
B 107/SL 56 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 13.7.2005 26.7.2005 56
B 107/SL 55 ostatní -odstoupení/ing.Cima/ Městský soud v Praze 19.1.2005 2.6.2005 0
B 107/SL 54 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 1.2.2005 2.6.2005 0
B 107/SL 49 zpráva o vztazích r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 31.3.2005 27.4.2005 13
B 107/SL 53 zpráva o vztazích r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 22.3.2005 31.3.2005 2
B 107/SL 52 notářský zápis -NZ98/04-NZ99/04 Městský soud v Praze 2.12.2004 27.1.2005 0
B 107/SL 51 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.6.2004 27.1.2005 0
B 107/SL 50 notářský zápis -NZ037/04 Městský soud v Praze 29.6.2004 30.12.2004 0
B 107/SL 48 notářský zápis Nz 227/2004-smlouva i fúzi Městský soud v Praze 20.7.2004 8.9.2004 0
B 107/SL 47 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 22.7.2004 12.8.2004 0
B 107/SL 46 ostatní - návrh sml.o fúzi,plná moc Městský soud v Praze 4.9.2003 7.6.2004 9.6.2004 0
B 107/SL 45 zpráva o vztazích r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 30.3.2004 5.4.2004 0
B 107/SL 44 zpráva o vztazích r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 31.3.2004 2.4.2004 0
B 107/SL 43 účetní závěrka [2000], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2000 24.7.2003 12.9.2003 0
B 107/SL 42 účetní závěrka, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 24.7.2003 12.9.2003 0
B 107/SL 41 zpráva o vztazích r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 24.7.2003 12.9.2003 10
B 107/SL 40 účetní závěrka [2002], výroční zpráva [2002] Městský soud v Praze 31.12.2002 24.7.2003 12.9.2003 0
B 107/SL 39 notářský zápis Nz209/2002-2x Městský soud v Praze 26.6.2002 16.5.2003 0
B 107/SL 37 notářský zápis NZ12/03 Městský soud v Praze 14.1.2003 8.4.2003 0
B 107/SL 35 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 5.2.2003 0
B 107/SL 32 ostatní odstoupení z fce-/ing.Mácha/ Městský soud v Praze 10.4.2001 5.2.2003 0
B 107/SL 31 ostatní odstoupení z fce-/ing.Kázecký/ Městský soud v Praze 5.4.2001 5.2.2003 0
B 107/SL 30 ostatní odstoupení z funkce ingKovařík Městský soud v Praze 18.6.2001 5.2.2003 0
B 107/SL 29 ostatní zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 28.12.2000 5.2.2003 0
B 107/SL 28 notářský zápis, stanovy společnosti NZ144/2001 Městský soud v Praze 27.6.2001 5.2.2003 0
B 107/SL 27 notářský zápis, zpráva auditora NZ143/01 Městský soud v Praze 27.6.2001 5.2.2003 0
B 107/SL 26 notářský zápis NZ209/02-přílohy Městský soud v Praze 26.6.2002 5.2.2003 0
B 107/SL 25 ostatní odstoupení z funkce2x Městský soud v Praze 19.7.2002 3.1.2003 0
B 107/SL 24 zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 3.1.2003 0
B 107/SL 23 ostatní zápis zased.představenstva Městský soud v Praze 26.6.2003 3.1.2003 0
B 107/SL 19 ostatní zápis představenstva Městský soud v Praze 26.6.2002 3.1.2003 0
B 107/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 3.1.2003 0
B 107/SL 17 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.1.2002 3.1.2003 0
B 107/SL 16 notářský zápis NZ15/2002 Městský soud v Praze 15.1.2002 3.1.2003 0
B 107/SL 14 ostatní zápis zased.předs. Městský soud v Praze 19.6.2001 29.7.2002 0
B 107/SL 13 ostatní zápis zased.předs. Městský soud v Praze 10.4.2001 29.7.2002 0
B 107/SL 12 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 2.2.2001 29.7.2002 0
B 107/SL 11 ostatní zápis ze zased.představ. Městský soud v Praze 26.6.2002 29.7.2002 0
B 107/SL 10 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 10.7.2002 12.7.2002 0
B 107/SL 7 stanovy společnosti -plná moc Městský soud v Praze 30.6.2000 5.1.2001 0
B 107/SL 6 účetní závěrka, zpráva auditora r.1998,1999 Městský soud v Praze 13.7.1999 0
B 107/SL 3 účetní závěrka [1997], výroční zpráva [1997], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.1997 19.5.1999 0
B 107/SL 2 stanovy společnosti, ostatní +zpr.představenstva Městský soud v Praze 4.6.1997 3.3.1998 0
B 107/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ 190/1997 Městský soud v Praze 4.6.1997 3.3.1998 0
B 107/SL 5 účetní závěrka [1996], výroční zpráva [1996], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.1996 9.7.1997 0
B 107/SL 4 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.5.1995 5.6.1997 0
B 107/SL 79 ostatní -záp.ze zased.DR Městský soud v Praze 31.8.2006 0
B 107/SL 78 ostatní -protokol/o výsled.voleb/ Městský soud v Praze 28.8.2006 0
B 107/SL 77 ostatní -záp.ze zased.DR Městský soud v Praze 8.8.2006 0
B 107/SL 76 ostatní -odstoup.z fun. Městský soud v Praze 8.8.2006 0
B 107/SL 68 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 24.10.2005 0
B 107/SL 64 notářský zápis Městský soud v Praze 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení PA EXPORT, a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 3 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu PA EXPORT, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.