NATIONAL BUSINESS CENTRE Ostrava a.s. v likvidaci Praha IČO: 25351354

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu NATIONAL BUSINESS CENTRE Ostrava a.s. v likvidaci, která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 25351354.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem NATIONAL BUSINESS CENTRE Ostrava a.s. v likvidaci se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1996. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 19 osob. Společnost podniká(podnikala) v oboru Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Zprostředkovatelská činnost a další.

Základní údaje o NATIONAL BUSINESS CENTRE Ostrava a.s. v likvidaci IČO: 25351354

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 10.9.2007
Spisová značka: B 12326
IČO: 25351354
Obchodní firma: NATIONAL BUSINESS CENTRE Ostrava a.s.
Právní forma: Akciová společnost 11.6.1996
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 11.6.1996
Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti přijal dne 13.2.2008 toto rozhodnutí o snížení základního kapitálu : I. Důvod snížení: rozdělení přebytku provozního kapitálu mezi akcionáře. II. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající sní žení: částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena jedinému akcionáři. III.Rozsah snížení: základní kapitál společnosti se snižuje o 51.305.000,- Kč ( slovy: padesátjedenmiliontřistapěttisíc korun českých) ze stávajících 165.500.000,- K č na 114.195.000,- Kč. IV. Způsob, jak má být snížení provedeno: základní kapitál společnosti se snižuje snížením jmenovité hodnoty akcií ze stávajících 10.000,- Kč na 6.900,- Kč. V. Lhůta pro předložení listinných akcií : akcionář je povinen předložit li stinné akcie společnosti ve lhůtě 30 ( třicet) dnů ode dne, kdy společnost způsobem určeným obchodním zákoníkem a stanovami pro svolání valné hromady vyzve akcionáře k předložení akcií k výměně. 25.2.2008 - 24.9.2008
Usnesení mimořádné valné hromady akcionářů společnosti NATIONAL BUSINESS CENTRE Ostrava a.s. se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, 28. října čp. 239, č.or. 59, PSČ: 702 00, IČ: 25 35 13 54, konané dne 17.1.2003, o zvýšení základního kapitálu: 31.3.2003 - 19.5.2003
I. Valná hromada rozhodla, že se zvyšuje základní kapitál v rozsahu o částku ve výši 65.500.000,- Kč, slovy: šedesátpětmilionůpětsettisíc korun českých úpisem nových akcií. Upisování akcií nad částku 65.500.000,-Kč se nepřipouští. Společnost nabízí upsání těchto akcií: 1. Počet upisovaných akcií jmenovité hodnoty 1.000.000,-Kč(jedenmilion korun českých): 64 ks (šedesátčtyři kusy), 2. Počet upisovaných akcií jmenovité hodnoty 100.000,-Kč(jednostotisíc korun českých): 15 ks (patnáct kusů), 3. Druh upisovaných akcií: kmenové, 4. Forma upisovaných akcií: na jméno, 5. Podoba všech upisovaných akcií: listinné 31.3.2003 - 19.5.2003
Emisní kurs akcií se rovná jmenovité hodnotě akcií, tj. emisní kurs 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) činí 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) a emisní kurs 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) činí 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých). 31.3.2003 - 19.5.2003
Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. Valná hromada rozhodla, že všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání určitým zájemcům určeným rozhodnutím valné hromady a současně věřitelům peněžitých pohledávek za společností. 31.3.2003 - 19.5.2003
II. Valná hromada rozhodla o vyloučení přednostního práva všech akcionářů k upsání nových akcií v souladu s ust. § 204a odst. 5 obchodního zákoníku, a to z následujících důvodů: důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti je snížení výše závazků společnosti vůči jejím věřitelům, kterým bude společností, jakožto předem určeným zájemcům, nabídnuto upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu. S ohledem na potřebu restrukturalizace pohledávek a závazků a posílení základního kapitálu je navrhováno, aby peněžité pohledávky předem určených zájemců vůči společnosti proti pohledávkám společnosti vůči těmto zájemcům na splacení emisního kursu akcií peněžitými vklady, byly vzájemně započteny. 31.3.2003 - 19.5.2003
III. Určití zájemci upisují nové akcie v písemné smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírají se společností postupem dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, v návaznosti na ust. § 43a, ust. § 43c, ust. § 44 občanského zákoníku. 31.3.2003 - 19.5.2003
Smlouva o upsání akcií je uzavřena okamžikem, kdy vyjádření písemného souhlasu určitého zájemce s obsahem písemného návrhu smlouvy o upsání akcií dojde společnosti na adresu jejího sídla: Ostrava-Moravská Ostrava, 28. října čp. 239, č.or. 59, PSČ 702 00. Sídlo společnosti je místem pro upisování akcií. 31.3.2003 - 19.5.2003
Lhůta pro upisování akcií činí 60 dnů, přičemž lhůta počíná běžet doručením písemného oznámení představenstva jednotlivým zájemcům. Skutečnost, že usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu nabylo právní moci, sdělí představenstvo jednotlivým zájemcům písemným oznámením doručeným nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy usnesení rejstříkového soudu nabude právní moci. Současně s písemným oznámením zašle představenstvo zájemcům písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Upisovatelé jsou povinni upsat akcie do 15-ti dnů od doručení písemného návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Zaslání návrhu smlouvy a informace o počátku běhu lhůty pro upisování akcií doporučeným dopisem může být nahrazeno osobním doručením těchto listin předem určenému zájemci. 31.3.2003 - 19.5.2003
Společnost doručí každému určitému zájemci na adresu jeho sídla, jde-li o právnickou osobu, či bydliště, jde-li o fyzickou osobu, ve shora uvedené lhůtě: - návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, jenž bude mít náležitosti specifikované v ust. § 205 odst. 3) Obchodního zákoníku, obsahující současně - návrh na uzavření smlouvy o započtení peněžité pohledávky určitého zájemce, vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upisovatele ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm. j) Obchodního zákoníku. 31.3.2003 - 19.5.2003
Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií a o započtení vzájemných pohledávek bude doručen všem určitým zájemcům ve trojím vyhotovení a bude opatřen úředně ověřenými podpisy osob oprávněných jednat jménem společnosti. Účinky přijetí návrhu smlouvy nastanou, jestliže určitý zájemce v 15-ti denní lhůtě určené pro přijetí návrhu smlouvy, tj. ve lhůtě pro upisování akcií, projeví bezvýhradný souhlas s obsahem návrhu tímto způsobem: 31.3.2003 - 19.5.2003
a) podpisem určitého zájemce, jde-li o fyzickou osobu, či podpisem osob oprávněných jednat jménem určitého zájemce, jde-li o právnickou osobu, učiněným na všech vyhotoveních smlouvy o úpisu akcií a o započtení vzájemných pohledávek před orgánem pověřeným legalizací podpisů a současně b) doručením dvou vyhotovení takto podepsané smlouvy do místa pro upisování nových akcií, na adresu: Ostrava-Moravská Ostrava, 28. října čp. 239, č.or. 59, PSČ: 702 00. 31.3.2003 - 19.5.2003
Účinky přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií a o započtení vzájemných pohledávek nenastanou, pokud bude řádně podepsaná smlouva v potřebném počtu vyhotovení doručena do místa pro upisování až po uplynutí lhůty určené k upisování akcií. 31.3.2003 - 19.5.2003
Valná hromada rozhodla, že se emisní kurs akcií splácí peněžitými vklady určitých zájemců. Valná hromada připouští, aby pohledávky společnosti vůči určitým zájemcům na splacení emisního kursu nových akcií peněžitým vkladem zanikly výhradně započtením proti peněžitým pohledávkám určitých zájemců vůči společnosti uvedeným pod bodem III, a to smlouvou o započtení. Jednotlivé smlouvy o započtení uzavírané ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm. j) Obchodního zákoníku budou tak uzavírány postupem, vymezených pod bodem III. rozhodnutí valné hromady pro uzavírání smluv o úpisu akcií. 31.3.2003 - 19.5.2003
Ke dni uzavření smlouvy o upsání akcií zanikne pohledávka upisovatele vůči společnosti specifikovaná pod bodem III. do výše emisního kursu jím upsaných akcií a současně pohledávka společnosti na splacení emisního kursu akcií, upsaných určitým zájemcem, započtením. 31.3.2003 - 19.5.2003
Valná hromada rozhodla, že určitými zájemci jsou níže uvedené subjekty, s nimiž bude uzavřena smlouva o upsání akcií a smlouva o započtení: 31.3.2003 - 19.5.2003
A) Věřitel: Hotel Palace a.s., identifikační číslo: 45 19 36 49 Identifikace pohledávky: smlouva o postoupení pohledávky ze dne 1.3.2000, postupitel: Kredital a.s. ( smlouva o úvěru s přísl. ze dne 5.2.1997). Výše započítávané pohledávky: celkem: 26.300.000,-Kč, slovy: dvacetšestmilionůtřistatisíc korun českých. Počet akcií/jmenovitá hodnota: 26ks ( dvacetšest kusů ) akcií ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, slovy: jedenmilion korun českých, 3 ks ( tři kusy ) akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, slovy: jednostotisíc korun českých. 31.3.2003 - 19.5.2003
B) Věřitel: společnost WBTC Ltd., identifikační číslo: 443 559 117 Identifikace pohledávky: - smlouva o postoupení pohledávky ze dne 17.9.2002, postupitel: Internet Promotion LLC (smlouva o úvěru s přísl. ze dne 26.8.1996), - smlouva o postoupení pohledávky ze dne 30.6.2002, postupitel: Internet Promotion LLC (smlouva o půjčce s přísl. ze dne 10.2.1999), - smlouva po postoupení pohledávky ze dne 30.6.2002, postupitel: Internet Promotion LLC (smlouva o půjčce s přísl. ze dne 10.2.1999 a úrok ze smlouvy o půjčce peněz ze dne 10.2.1999). Výše započítávané pohledávky: celkem: 27.800.000,-Kč, slovy: dvacetsedmmilionůosmsettisíc korun českých. Počet akcií/jmenovitá hodnota: 27 ks (dvacetsedm kusů) akcií ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, slovy: jeden milion korun českých, 8 ks (osm kusů) akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, slovy: jednostotisíc korun českých. 31.3.2003 - 19.5.2003
C) Věřitel: BESKYDY INVEST, a.s., identifikační číslo: 25 85 35 46 Identifikace pohledávky: smlouva o postoupení pohledávky ze dne 15.11.2002, postupitel: SLAVA Kredit - finanční družstvo (smlouva o půjčce s přísl. ze dne 23.9.1996, vklad tichého společníka ze dne 25.6.1996). Výše započítávané pohledávky: celkem: 11.400.000,-Kč, slovy: jedenáctmilionůčtyřistatisíc korun českých. Počet akcií/jmenovitá hodnota: 11 ks (jedenáct kusů) akcií ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, slovy: jedenmilion korun českých, 4 ks (čtyři kusy) akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, slovy: jednostotisíc korun českých. CELKEM: 65 500 000,00 Kč Počet upisovaných akcií ve jmenovité hodnotě 1 000 000,00 Kč: 64 ks Počet upisovaných akcií ve jmenovité hodnotě 100 000,00 Kč: 15 ks 31.3.2003 - 19.5.2003
Rozsah splacení základního jmění: splaceno 100 % základního jmění společnosti. 4.3.1998

Aktuální kontaktní údaje NATIONAL BUSINESS CENTRE Ostrava a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25351354
Obchodní firma: NATIONAL BUSINESS CENTRE Ostrava a.s. v likvidaci
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 11.6.1996
Celkový počet živností: 6

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25351354
Firma: NATIONAL BUSINESS CENTRE Ostrava a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 11.6.1996

Kontakty na NATIONAL BUSINESS CENTRE Ostrava a.s. v likvidaci IČO: 25351354

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Hvězdova 1716/2 , Praha 140 00 6.6.2008
Sídlo: Hvězdova 1416 , 140 78 Praha 4 Česká republika
6.6.2008 - 6.6.2008
Sídlo: Na strži 1702/65 , Praha 140 00 15.8.2007 - 6.6.2008
Sídlo: 28. října 239/59 , Ostrava 702 00 17.10.2001 - 15.8.2007
Sídlo: 28. října 239/59 , Ostrava 702 00 11.6.1996 - 17.10.2001

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Hvězdova 1716/2, Praha 140 00

Obory činností NATIONAL BUSINESS CENTRE Ostrava a.s. v likvidaci IČO: 25351354

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 16.7.2009
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 28.9.2002 - 16.7.2009
pronájem movitých věcí 7.4.1999 - 16.7.2009
zprostředkovatelská činnost 11.6.1996 - 16.7.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 11.6.1996 - 16.7.2009
činnosti spojené s pronájmem nemovitostí 11.6.1996 - 16.7.2009

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.6.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.6.1996
Zánik oprávnění: 3.9.2019

Živnost č. 3 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.6.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Činnosti spojené s pronájmem nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.6.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Pronájem movitých věcí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.2.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.1.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Činnosti vedení podniků
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Vedení firmy NATIONAL BUSINESS CENTRE Ostrava a.s. v likvidaci IČO: 25351354

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jednání: Jménem společnosti jednají navenek ve všech věcech vždy společně dva členové představenstva. 15.8.2007
J e d n á n í : Jménem společnosti jsou oprávněni jednat tři členové představenstva společně. 7.9.2005 - 15.8.2007
J e d n á n í : Jménem společnosti je oprávněn jednat předseda představenstva samostatně anebo dva členové představenstva společně. 4.3.1998 - 7.9.2005
Jednání za společnost: Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, za něž jednají ve všech věcech samostatně předseda představenstva, nebo místopředseda představenstva. 11.6.1996 - 4.3.1998
Jméno: František Trilč 25.5.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 6.5.2011
Ve funkci: od 6.5.2011
Adresa: Česká 628 758, 434 01 Most Česká republika
Jméno: Ing. Zdeněk Jílek 25.5.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 6.5.2011
Adresa: Jugoslávská 2684, Teplice 415 01
Jméno: Günter Augustin Horvath 11.6.1996 - 17.2.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Česká republika
Eisenstrasse 55, A-4452 Ternberg, Rakousko
Jméno: ing. Rastislav Smolinský 11.6.1996 - 4.3.1998
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Pekařská 3117, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Ing. Rostislav Majkút 4.3.1998 - 5.3.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jeronýmova 426, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Martin Ohnheiser 11.6.1996 - 17.10.2001
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 9.5.2001
Ve funkci: do 9.5.2001
Adresa: 28. října 295 , 709 00 Ostrava-Mariánské Hory Česká republika
Jméno: Kateřina Břenková 17.2.1997 - 17.10.2001
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 9.5.2001
Adresa: Mongolská 1466/32, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Rudolf Tauchman 5.3.1998 - 17.10.2001
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 9.5.2001
Adresa: Vdovská 613/12, Ostrava 712 00
Jméno: Ing. Zdeněk Petrů 17.10.2001 - 10.8.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.5.2001 do 27.5.2005
Adresa: 17. listopadu 753 , Ostrava-Poruba Česká republika
Jméno: Ing. Rudolf Tauchman 17.10.2001 - 1.6.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 9.5.2001 do 20.4.2007
Ve funkci: do 20.4.2007
Adresa: Vdovská 613/12, Ostrava 712 00
Jméno: Ing. Jiří Výtisk 17.10.2001 - 1.6.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.5.2001 do 20.4.2007
Adresa: Nádražní 2685/64, Ostrava 702 00
Jméno: Mgr. Patrik Šimek 10.8.2005 - 1.6.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.5.2005
Adresa: U Blaženky 453/3, Praha 150 00
Jméno: Milan Janků 7.9.2005 - 15.8.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.6.2005 do 27.6.2007
Adresa: Nad Strakovkou 1391/6, Praha 160 00
Jméno: Mgr. Martina Koppová 1.6.2007 - 15.8.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.4.2007 do 27.6.2007
Adresa: Skuteckého 1383/8, Praha 163 00
Jméno: Mgr. Patrik Šimek 1.6.2007 - 7.10.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 27.5.2005 do 1.9.2008
Ve funkci: od 20.4.2007 do 1.9.2008
Adresa: U Blaženky 453/3, Praha 150 00
Jméno: Radim Fuka 1.6.2007 - 7.10.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.4.2007 do 1.9.2008
Adresa: Kociánka 62/20, Brno 612 00
Jméno: Ing. Tomáš Laštovka 15.8.2007 - 7.10.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2007 do 1.9.2008
Adresa: Vlastina 558/3, Praha 161 00
Jméno: Ing. Jana Žejdlíková 7.10.2008 - 16.7.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.9.2008 do 30.6.2009
Ve funkci: od 1.9.2008 do 30.6.2009
Adresa: Renoirova 1251 , 152 00 Praha 5 Česká republika
Jméno: Ing. Petr Štyler 7.10.2008 - 3.2.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.9.2008 do 25.1.2010
Adresa: U Václava 697 , 184 00 Praha 8 Česká republika
Jméno: Ing. Ondřej Buršík 7.10.2008 - 2.3.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.9.2008
Adresa: Nad Okrouhlíkem 2290/3, Praha 180 00
Jméno: Ing. Antonín Jakubše CSc. 16.7.2009 - 25.5.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.6.2009 do 6.5.2011
Ve funkci: od 30.6.2009 do 6.5.2011
Adresa: V. Nováka 1122, Rudná 252 19
Jméno: Milan Janků 3.2.2010 - 25.5.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.1.2010 do 6.5.2011
Adresa: Nad Strakovkou 1391/6, Praha 160 00
Jméno: Ing. Ondřej Buršík 2.3.2011 - 25.5.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.9.2008 do 6.5.2011
Adresa: Za vodárnou 1624/19, Praha 182 00
Jméno: Ing. Zdeněk Jílek 25.5.2011 - 25.5.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 6.5.2011
Adresa: Jugoslávská 2684, Teplice 415 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Anna Přibylová 29.4.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.5.2011
Adresa: Karla Marxe 731/4, Most 434 01
Jméno: ing. Rudolf Staškovan 11.6.1996 - 7.4.1999
Funkce: člen
Adresa: Havraní 695 , 725 29 Ostrava-Petřkovice Česká republika
Jméno: ing. Pavel Hruška 11.6.1996 - 7.4.1999
Funkce: člen
Adresa: náměstí Antonie Bejdové 1792/6, Ostrava 708 00
Jméno: ing. Andrea Mizerová 11.6.1996 - 7.4.1999
Funkce: členka
Adresa: Mongolská 1467/34, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. František Břenek 7.4.1999 - 17.10.2001
Funkce: člen
Trvání členství: do 18.4.2001
Adresa: Lechowiczova 2843/25, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Petr Kucharčík 7.4.1999 - 17.10.2001
Funkce: člen
Trvání členství: do 18.4.2001
Adresa: Zátiší 1177, Orlová 735 14
Jméno: Ing. Petr Žížek 7.4.1999 - 28.12.2001
Funkce: člen
Trvání členství: do 26.6.2001
Adresa: 116, Široká Niva 792 01
Jméno: Josef Fraš 28.12.2001 - 2.3.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 26.6.2001 do 14.12.2004
Adresa: Koněvova 167/92, Ostrava 713 00
Jméno: Renáta Králová 17.10.2001 - 15.8.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 18.4.2001 do 18.7.2006
Adresa: Horní 1437/78, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Lumír Peterek 17.10.2001 - 15.8.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 18.4.2001 do 18.7.2006
Adresa: Vdovská 224/14, Ostrava 712 00
Jméno: Eliška Jaworková 2.3.2005 - 15.8.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 14.12.2004 do 27.6.2007
Adresa: Gebauerova 283/12, Ostrava 702 00
Jméno: Mgr. Petr Jelínek 15.8.2007 - 7.10.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2007 do 1.9.2008
Ve funkci: od 2.7.2007 do 1.9.2008
Adresa: Úvalská 2393/23, Praha 100 00
Jméno: Ing. Pavel Viertl 15.8.2007 - 7.10.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2007 do 1.9.2008
Adresa: Nad Vavrouškou 698/14, Praha 181 00
Jméno: Ing. Petr Dománek 15.8.2007 - 7.10.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2007 do 1.9.2008
Adresa: Přecechtělova 2497/30, Praha 155 00
Jméno: JUDr. Robert Hošťálek 7.10.2008 - 3.2.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.9.2008 do 25.1.2010
Ve funkci: od 1.9.2008 do 25.1.2010
Adresa: Jilemnická 783/30, Praha 197 00
Jméno: Ing. Lenka Pospěchová 7.10.2008 - 2.3.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.9.2008 do 31.1.2011
Adresa: Korunní 822/63, Ostrava 709 00
Jméno: Tomáš Damovský 7.10.2008 - 2.3.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.9.2008 do 31.1.2011
Adresa: Myslbekova 684/17, Praha 169 00
Jméno: Ing. Petr Štyler 3.2.2010 - 25.5.2011
Trvání členství: od 25.1.2010 do 6.5.2011
Adresa: U Václava 697 , 184 00 Praha 8 Česká republika
Jméno: Světlana Semeráková 2.3.2011 - 25.5.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2011 do 6.5.2011
Ve funkci: od 1.2.2011 do 6.5.2011
Adresa: Pod Vyšehradem 1173/14, Praha 147 00
Jméno: Mgr. Petr Jelínek 2.3.2011 - 25.5.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2011 do 6.5.2011
Adresa: Úvalská 2393/23, Praha 100 00
Jméno: Vladislav Kratochvíle 25.5.2011 - 7.5.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 6.5.2011 do 19.12.2013
Ve funkci: od 6.5.2011 do 19.12.2013
Adresa: U Věžových domů 2935/6, Most 434 01
Jméno: Anna Přibylová 25.5.2011 - 29.4.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.5.2011
Adresa: U Věžových domů 2935/6, Most 434 01
Jméno: Stanislav Kovářík 25.5.2011 - 1.5.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.5.2011
Adresa: Americká 2113/10, Teplice 415 01
Jméno: Stanislav Kovářík 1.5.2015 - 23.1.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.5.2011
Adresa: náměstí Svobody 2/2, Teplice 415 01
Jméno: Stanislav Kovářík 23.1.2016 - 23.7.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.5.2011 do 2.7.2018
Adresa: Na Letné 268/5, Teplice 415 01

Vlastníci firmy NATIONAL BUSINESS CENTRE Ostrava a.s. v likvidaci IČO: 25351354

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 58 421 500 Kč 100% 28.2.2009
zakladni 114 195 000 Kč 100% 24.9.2008 - 28.2.2009
zakladni 165 500 000 Kč - 19.5.2003 - 24.9.2008
zakladni 100 000 000 Kč - 11.6.1996 - 19.5.2003

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na majitele 3 530 Kč 16 550 28.2.2009
Kmenové akcie na majitele 6 900 Kč 16 550 24.9.2008 - 28.2.2009
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 16 550 25.8.2005 - 24.9.2008
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 164 19.5.2003 - 25.8.2005
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 15 19.5.2003 - 25.8.2005
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 100 7.4.1999 - 19.5.2003
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 100 11.6.1996 - 7.4.1999

Sbírka Listin NATIONAL BUSINESS CENTRE Ostrava a.s. v likvidaci IČO: 25351354

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 12326/SL 55 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 9.5.2011 18.5.2011 2.6.2011 2
B 12326/SL 54 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 6.5.2011 18.5.2011 2.6.2011 2
B 12326/SL 53 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 27.6.2002 9.3.2011 11
B 12326/SL 52 podpisové vzory Městský soud v Praze 26.1.2010 4.8.2010 6.8.2010 3
B 12326/SL 51 ostatní rozhodnutí akcionáře Městský soud v Praze 25.1.2010 4.8.2010 6.8.2010 1
B 12326/SL 50 zpráva o vztazích za rok 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 4.8.2010 6.8.2010 2
B 12326/SL 49 notářský zápis NZ 1123/2009 Městský soud v Praze 15.12.2009 4.8.2010 6.8.2010 11
B 12326/SL 48 podpisové vzory Městský soud v Praze 26.1.2010 26.2.2010 3
B 12326/SL 47 ostatní -rozh. jediného akcionáře Městský soud v Praze 25.1.2010 26.2.2010 1
B 12326/SL 46 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 29.12.2009 4.1.2010 39
B 12326/SL 45 podpisové vzory +čestné prohlášení Městský soud v Praze 8.7.2009 27.7.2009 28.7.2009 2
B 12326/SL 44 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 30.6.2009 27.7.2009 28.7.2009 2
B 12326/SL 43 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 30.6.2009 27.7.2009 28.7.2009 1
B 12326/SL 42 zpráva o vztazích za rok 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 25.5.2009 25.5.2009 5
B 12326/SL 41 notářský zápis NZ 31/2009 Městský soud v Praze 20.1.2009 23.1.2009 6.2.2009 6
B 12326/SL 40 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 23.1.2009 6.2.2009 39
B 12326/SL 39 zpráva o vztazích za rok 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 16.6.2008 16.6.2008 5
B 12326/SL 38 notářský zápis -NZ101/08 Městský soud v Praze 13.2.2008 18.3.2008 7
B 12326/SL 37 ostatní - ovládací smlouva Městský soud v Praze 11.10.2007 17.10.2007 18.10.2007 5
B 12326/SL 36 notářský zápis NZ 400/2007 + zm. stanov Městský soud v Praze 27.6.2007 31.7.2007 4.9.2007 18
B 12326/SL 35 podpisové vzory - Ing. Petr Dománek Městský soud v Praze 20.7.2007 31.7.2007 4.9.2007 1
B 12326/SL 34 rozhod. o statut. orgánu - Rozh. jediného akcionáře Městský soud v Praze 27.6.2007 27.7.2007 4.9.2007 1
B 12326/SL 33 rozhod. o statut. orgánu rozh.jedin.akcionáře Městský soud v Praze 20.4.2007 21.6.2007 25.7.2007 1
B 12326/SL 32 podpisové vzory Fuka Městský soud v Praze 21.6.2007 25.7.2007 1
B 12326/SL 31 podpisové vzory Koppová Městský soud v Praze 21.6.2007 25.7.2007 1
B 12326/SL 30 výroční zpráva r.2005 vč.úč.z.,§ 66a/9 Městský soud v Praze 30.5.2006 1.6.2006 34
B 12326/SL 29 podpisové vzory Městský soud v Praze 3.10.2005 4
B 12326/SL 28 rozhod. o statut. orgánu -zápis z DR Městský soud v Praze 27.5.2005 3.10.2005 2
B 12326/SL 27 stanovy společnosti -ÚPZ Městský soud v Praze 14.6.2005 3.10.2005 15
B 12326/SL 26 notářský zápis NZ 557/2005-mimoř.VH Městský soud v Praze 14.6.2005 3.10.2005 6
B 12326/SL 25 stanovy společnosti - ú.z. Městský soud v Praze 8.8.2005 22.9.2005 15
B 12326/SL 24 notářský zápis Nz 757/2005 Městský soud v Praze 8.8.2005 22.9.2005 8
B 12326/SL 23 výroční zpráva r. 2004 Městský soud v Praze 30.6.2005 7.7.2005 35
B 12326/SL 22 rozhod. o statut. orgánu zápis VH Městský soud v Praze 14.12.2004 3.3.2005 3
B 12326/SL 21 stanovy společnosti - úplné znění Městský soud v Praze 17.1.2003 2.9.2004 6.9.2004 15
B 12326/SL 20 ostatní zpráva DR Městský soud v Praze 29.6.2004 2.9.2004 6.9.2004 1
B 12326/SL 19 výroční zpráva r. 2003 Městský soud v Praze 2.9.2004 6.9.2004 56
B 12326/SL 18 ostatní zápis VH Městský soud v Praze 29.6.2004 2.9.2004 6.9.2004 2
B 12326/SL 17 notářský zápis NZ 345/2003 Městský soud v Praze 15.4.2003 2.9.2003 10
B 12326/SL 16 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 17.1.2003 11.6.2003 6
B 12326/SL 15 notářský zápis NZ 31/2003 Městský soud v Praze 17.1.2003 11.6.2003 14
B 12326/SL 14 notářský zápis NZ 82/2002 Městský soud v Praze 27.6.2002 8.10.2002 26
B 12326/SL 13 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.6.2002 8.10.2002 15
B 12326/SL 12 výroční zpráva r. 2001vč.úč.uzáv. Městský soud v Praze 8.10.2002 28
B 12326/SL 9 rozhod. o statut. orgánu -zápis představenstva Městský soud v Praze 9.5.2001 11.2.2002 2
B 12326/SL 8 notářský zápis NZ 38/2001 Městský soud v Praze 18.4.2001 11.2.2002 21
B 12326/SL 7 účetní závěrka r. 2000 Městský soud v Praze 11.2.2002 18
B 12326/SL 6 výroční zpráva r. 2000 Městský soud v Praze 11.2.2002 28
B 12326/SL 11 podpisové vzory Městský soud v Praze 28.5.2001 11.2.2002 2
B 12326/SL 10 rozhod. o statut. orgánu -zápis DR Městský soud v Praze 9.5.2001 11.2.2002 1
B 12326/SL 5 výroční zpráva r. 1999 vč.úč.uzáv.,zápisu VH Městský soud v Praze 9.10.2000 16.10.2000 32
B 12326/SL 4 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.8.1998 21.1.1999 7.4.1999 7
B 12326/SL 1 účetní závěrka r. 1996 Městský soud v Praze 1.12.1997 1.12.1997 16

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení NATIONAL BUSINESS CENTRE Ostrava a.s. v likvidaci


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu NATIONAL BUSINESS CENTRE Ostrava a.s. v likvidaci obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.