Králodvorské železárny, a.s. Praha IČO: 14803828

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Králodvorské železárny, a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 14803828.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Králodvorské železárny, a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1991. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 21 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Vodoinstalatérství (včetně topenářství) , Zámečnictví a další.

Základní údaje o Králodvorské železárny, a.s. IČO: 14803828

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 27.3.1991
Spisová značka: B 613
IČO: 14803828
Obchodní firma: Králodvorské železárny, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 27.3.1991
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 27.3.1991
Valná hromada společnosti konaná dne 27.12.2016 konstatovala, že do dne jejího konání nedošlo k naplnění účelu likvidace, a s účinností ke dni zápisu do obchodního rejstříku, ruší svoje rozhodnutí ze dne 29.6.2011 o zrušení společnosti a jejím vstupu do l ikvidace. 5.1.2017
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 29.7.2014
Valná hromada společnosti rozhodla dne 29.6.2011 o zrušení společnosti s likvidací ke dni 1.1.2012. 21.12.2011
Usnesení řádné valné hromady ze dne 30.6.2010 o snížení základního kapitálu společnosti: "Valná hromada společnosti rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti v dosavadní výši 344.955.000,- Kč (slovy: třistačtyřicetčtyřimiliónůdevětsetpadesátpěttisíc korun českých) o 300.000.000,- Kč (slovy: třistamiliónů korun českých). Snížení bud e v celém rozsahu provedeno vzetím z oběhu akcií v celkové jmenovité hodnotě 300.000.000,- Kč (slovy: třistamiliónů korun českých) na základě veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií. Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je , že základní kapitál společnosti je vzhledem k potřebám společnosti v dosavadní výši nadbytečný. Z oběhu budou vzaty kmenové akcie v listinné podobě, znějící na majitele, v celkové jmenovité hodnotě 300.000.000,- Kč (slovy: třistamiliónů korun českých) na základě veřejného návrhu smlouvy akcionářům o koupi akcií za účelem jejich vzetí z oběhu. Vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy je úplatné, výše úplaty připadající na jednu akcii činí: a) za jednu akcii o jmenovité hodnotě Kč 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) činí úplata 425,- Kč (slovy: čtyřistadvacetpět korun českých), b) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilión korun českých) činí úplata 425.000,- Kč (slovy: čtyřistadvacetpěttisíc korun českých). S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo takto: - část ve výši odpovídající stanovené úplatě za všechny akcie vzaté z oběhu bude vyplacena akcionářům na základě veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií, - zbytek, tj. rozdíl mezi součtem jmenovitých hodnot všech akcií vzatých z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií a celkovou úplatou vyplacenou akcionářům za tyto akcie, bude zaúčtován ve prospěch kapitálových fondů společnosti. Postup při snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu: 1. Na základě rozhodnutí valné hromady, po splnění všech podmínek daných obchodním zákoníkem, představenstvo uveřejní veřejný návrh smlouvy o koupi akcií za účelem jejich vzetí z oběhu (dále jen návrh smlouvy), způsobem v souladu se stanovami a obch odním zákoníkem.Návrh smlouvy bude uveřejněn v souladu s obchodním zákoníkem a stanovami v deníku Lidové noviny a v Obchodním věstníku. Tento návrh smlouvy bude podle § 183a odst. 4 obchodního zákoníku závazný 4 (čtyři) týdny ode dne, kdy bude zveřejněn v  deníku Lidové noviny. 2. Oznámení o přijetí návrhu smlouvy bude společnost (dále jen navrhovatel) přijímat po dobu 4 (čtyř) týdnů od zveřejnění návrhu smlouvy. 3. V případě, že součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu přesáhne částku schválenou valnou hromadou pro snížení, bude představenstvo společnosti postupovat podle § 183a odst.4 obchodního zákoníku a § 25 odst.3 zákona číslo 104/2008 Sb., o nabídká ch převzetí. Z těchto ustanovení vyplývá, že pokud součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu přesáhne částku stanovenou valnou hromadou, budou jednotliví akcionáři uspokojeni poměrně, tj. počet akcií, který uvedli v oznámení o přijetí návrhu smlouv y, bude krácen v poměru, který odpovídá poměru celkového součtu jmenovitých hodnot akcií uvedených v oznámení o přijetí návrhu smlouvy a částce jmenovitých hodnot akcií, o kterou má být snížen základní kapitál. 4. Pro případ, že součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu nedosáhne částky schválené valnou hromadou, o níž má být základní kapitál snížen, valná hromada v souladu s § 213c odst. 1 a 7 obchodního zákoníku rozhoduje, že se v tomto případě mění post up při snižování základního kapitálu na postup podle § 213c odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku a tedy že základní kapitál bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu na základě všech oznámení jednotlivých akcionářů o přijet í návrhu smlouvy doručených společnosti. Bude-li základní kapitál snížen podle prvé věty tohoto odstavce 4, valná hromada pověřuje představenstvo společnosti podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém byl přij at veřejný návrh smlouvy. 5. Nejpozději do 1 (jednoho) měsíce po uplynutí závaznosti veřejného návrhu smlouvy potvrdí navrhovatel všem akcionářům, kteří přijali návrh smlouvy, zda byly splněny podmínky pro snížení základního kapitálu a zda v každém konkrétním případě byla uzavřena smlouva o koupi akcií a v jakém rozsahu. Akcionáři, s nimiž bude uzavřena smlouva o koupi akcií na základě veřejného návrhu, předloží společnosti akcie v rozsahu uzavřené smlouvy za účelem jejich zničení ve lhůtě 14 (čtrnáct) dnů. Tato lhůta začne běžet ode dne stanoveného představenstvem společ nosti ve výzvě k předložení akcií za účelem jejich zničení. Výzva k předložení akcií bude po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku uveřejněna v deníku Lidové noviny a v Obchodním věstníku. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě l istinné akcie společnosti, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo postupuje podle § 214 obchodního zákoníku. Po předložení akcií v rozsahu uzavřených smluv, budou akcie bez zbytečného odkladu zničeny. Kupní cena z uzavřených smluv bude splatná dle § 213c odst. 4 obchodního zákoníku nejpozději ve lhůtě 3 (slovy: tří) měsíců od zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku." 16.7.2010 - 4.1.2011
Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 27.10.2005 o snížení základního kapitálu společnosti: "Valná hromada společnosti na návrh představenstva rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti v dosavadní výši 371.372.000,- Kč (slovy: třistasedmdesátjedenmilióntřistasedmdesátdvatisíce korun českých) o 100.000.000,- Kč (slovy: jednostomiliónů k orun českých). Snížení bude v celém rozsahu provedeno vzetím z oběhu akcií v celkové jmenovité hodnotě 100.000.000,- Kč (slovy: jednostomiliónů korun českých) na základě veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií. Důvodem navrhovaného snížení základního kapit álu je výše základního kapitálu společnosti, který je vzhledem k jejím potřebám v dosavadní výši nadbytečný. Z oběhu budou vzaty kmenové akcie v listinné podobě, znějící na majitele, v celkové jmenovité hodnotě 100.000.000,- Kč (slovy: jednostomiliónů korun českých) na základě veřejného návrhu smlouvy akcionářům o koupi akcií za účelem jejich vzetí z oběhu. Vzet í akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy je úplatné, výše úplaty připadající na jednu akcii činí: a) zajednu akcii o jmenovité hodnotě Kč 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) činí úplata 300,- Kč (slovy: třista korun českých), b) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilión korun českých) činí úplata 300.000,- Kč (slovy: třistatisíc korun českých). S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo takto: - část ve výši odpovídající stanovené úplatě za všechny akcie vzaté z oběhu bude vyplacena akcionářům na základě veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií, - zbytek, tj. rozdíl mezi součtem jmenovitých hodnot všech akcií vzatých z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií a celkovou úplatou vyplacenou akcionářům za tyto akcie, bude vypořádán s účtem vlastního kapitálu. Postup při snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu: 1. Na základě rozhodnutí valné hromady, po splnění všech podmínek daných obchodním zákoníkem, představenstvo uveřejní veřejný návrh smlouvy o koupi akcií za účelem jejich vzetí z oběhu (dále jen návrh smlouvy), způsobem v souladu se stanovami a obch odním zákoníkem.Návrh smlouvy bude uveřejněn v souladu s obchodním zákoníkem a stanovami v deníku Lidové noviny a v Obchodním věstníku. Tento návrh smlouvy bude podle § 183a odst. 4 obchodního zákoníku závazný 4 (čtyři) týdny ode dne, kdy bude zveřejněn v  deníku Lidové noviny. 2. Oznámení o přijetí návrhu smlouvy bude společnost (dále jen navrhovatel) přijímat po dobu 4 (čtyř) týdnů od zveřejnění návrhu smlouvy. 3. V případě, že součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu přesáhne částku schválenou valnou hromadou pro snížení, bude představenstvo společnosti postupovat podle § 213c odst. 8 obchodního zákoníku a následně podle § 183a odst. 6 písm.b). Z těchto ustanovení vyplývá, že pokud součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu přesáhne částku stanovenou valnou hromadou, budou jednotliví akcionáři uspokojeni poměrně, tj. počet akcií, který uvedli v oznámení o přijetí návrhu smlouvy, bude krácen v poměru , který odpovídá poměru celkového součtu jmenovitých hodnot akcií uvedených v oznámení o přijetí návrhu smlouvy a částce jmenovitých hodnot akcií, o kterou má být snížen základní kapitál. 4. Pro případ, že součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu nedosáhne částky schválené valnou hromadou, o níž má být základní kapitál snížen, valná hromada v souladu s § 213c odst. 1 a 7 obchodního zákoníku rozhoduje, že se v tomto případě mění post up při snižování základního kapitálu na postup podle § 213c odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku a tedy že základní kapitál bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu na základě všech oznámení jednotlivých akcionářů o přijet í návrhu smlouvy doručených společnosti. Bude-li základní kapitál snížen podle prvé věty, valná hromada pověřuje představenstvo společnosti podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém byl přijat veřejný návrh s mlouvy. 5. Nejpozději do 1 (jednoho) měsíce po uplynutí závaznosti veřejného návrhu smlouvy potvrdí navrhovatel všem akcionářům, kteří přijali návrh smlouvy, zda byly splněny podmínky pro snížení základního kapitálu a zda v každém konkrétním případě byla uzavřena smlouva o koupi akcií a v jakém rozsahu. 6. Akcionáři, s nimiž bude uzavřena smlouva o koupi akcií na základě veřejného návrhu, předloží společnosti akcie v rozsahu uzavřené smlouvy za účelem jejich zničení ve lhůtě 14 (čtrnáct) dnů. Tato lhůta začne běžet ode dne stanoveného představenstvem spo lečnosti ve výzvě k předložení akcií za účelem jejich zničení. Výzva k předložení akcií bude po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku uveřejněna v deníku Lidové noviny a v Obchodním věstníku. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůt ě listinné akcie společnosti, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo postupuje podle § 214 obchodního zákoníku. Po předložení akcií v rozsahu uzavřených smluv, budou akcie bez zbytečného odkladu zničeny. Kupní cena z uzavřených smluv bude splatná dle § 213c odst. 4 obchodního zákoníku nejpozději ve lhůtě 3 (slovy: tří) měsíců od zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku." 29.12.2005 - 16.7.2010
Usnesení řádné valné hromady ze dne 30.1.2004 o snížení základního kapitálu společnosti: 18.2.2004 - 18.1.2006
"Valná hromada společnosti na návrh představenstva rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti o Kč 400.000.000,- (slovy: čtyřistamiliónů korun českých) na Kč 371.372.000,-. Snížení bude v celém rozsahu provedeno vzetím z oběhu akcií v celkové hodnotě Kč 400.000.000,- (slovy:čtyřistamiliónů korun českých) na základě veřejného kapitálu je výše zákla dního kapitálu společnosti, který vzhledem k jejím potřebám je nadbytečný. 18.2.2004 - 18.1.2006
Z oběhu budou vzaty listinné akcie na majitele v celkové jmenovité hodnotě Kč 400.000.000,- (slovy: čtyřistamiliónů korun českých) na základě veřejného návrhu smlouvy akcionářům o koupi akcií za účelem jejich vzetí z oběhu. Vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy je úplatné, výše úplaty připadající na jednu akcii činí: 18.2.2004 - 18.1.2006
a) za jednu akcii o jmenovité hodnotě Kč 1.000,- (slovy: jedentisíc korun českých) činí úplata Kč 300 (slovy: třista korun českých), 18.2.2004 - 18.1.2006
b) za jednu akcii o jmenovité hodnotě Kč 1.000.000,- (slovy: jedenmilión korun českých) činí úplata Kč 300.000,- (slovy: třistatisíc korun českých). 18.2.2004 - 18.1.2006
S částkou Kč 400.000.000,- (slovy:čtyřistamiliónů korun českých), která odpovídá snížení základního kapitálu, bude naloženo takto: - Kč 120.000.000,- (slovy: jednostodvacetmiliónů korun českých) bude vyplaceno akcinářům na základě veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií, - Kč.280.000.000,- (slovy: dvěstěosmdesátmiliónů korun českých) bude zaúčtováno do výnosů společnosti. 18.2.2004 - 18.1.2006
Postup při snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu: 18.2.2004 - 18.1.2006
1. Na základě rozhodnutí valné hromady, po splnění všech podmínek daných obchodním zákoníkem, představenstvo uveřejní veřejný návrh smlouvy o koupi akcií za účelem jejich vzetí z oběhu (dále jen návrh smlouvy), způsobem v souladu se stanovami a obchodním zákoníkem. Návrh smlouvy bude uveřejněn v souladu s obchodním zákoníkem a stanovami v deníku Lidové noviny a v Obchodním věstníku. Tento návrh smlouvy bude podle § 183a odst. 4 obchodního zákoníku závazný 4 (čtyři) týdny ode dne, kdy bude zveřejněn v dení ku Lidové noviny. 18.2.2004 - 18.1.2006
2. Oznámení o přijetí návrhu smlouvy bude společnost (dále jen navrhovatel) přijímat po dobu 4(čtyř) týdnů od zveřejnění návrhu smlouvy. V případě, že součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu nedosáhne částky schválené valnou hromadou pro snížení n ebo ji přesáhne, bude představenstvo společnosti postupovat podle § 213c odst. 7 a 8 obchodního zákoníku a následně podle §183a odst. 6 písm. b). Z těchto ustanovení vyplývá, že pokud součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu nedosáhne částky stanov ené valnou hromadou, snížení základního kapitálu nelze provést. V případě, že součet jmenovitých hodnot tuto částku přesáhne, budou jednotliví akcionáři uspokojeni poměrně, tj. počet akcií, který uvedli v oznámení o přijetí návrhu smlouvy, bude krácen v p oměru, který odpovídá poměru celkového součtu jmenovitých hodnot akcií uvedených v oznámení o přijetí návrhu smlouvy a částce jmenov itých hodnot akcií, o kterou má být snížen základní kapitál. 18.2.2004 - 18.1.2006
3. Nejpozději do 1 (jednoho) měsíce po uplynutí závaznosti veřejného návrhu smlouvy potvrdí navrhovatel všem akcionářům, kteří přijali návrh smlouvy, zda byly splněny podmínky pro snížení základního kapitálu a zda v každém konkrétním případě byla uzavřena smlouva o koupi akcií a v jakém rozsahu. 18.2.2004 - 18.1.2006
4. Akcionáři, s nimiž bude uzavřena smlouva o koupi akcií na základě veřejného návrhu, předloží společnosti akcie v rozsahu uzavřené smlouvy za účelem jejich zničení ve lhůtě 14 (čtrnáct) dnů. Tato lhůta začne běžet ode dne stanoveného představenstvem spo lečnosti ve výzvě k předložení akcií za účelem jejich zničení. Výzva k předložení akcií bude po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku uveřejněna v deníku Lidové noviny a v Obchodním věstníku. Nepředloží-li akcionář ve stanové lhůtě listinné akcie společnosti, není oprávněn až do jejich předlože ní vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo postupuje podle § 214 obchodního zákoníku. 18.2.2004 - 18.1.2006
Po předložení akcií v rozsahu uzavřených smluv, budou akcie bez zbytečného odkladu zničeny. 18.2.2004 - 18.1.2006
Kupní cena z uzavřených smluv bude splatná dle § 213 odst. 4 obchodního zákoníku nejpozději ve lhůtě 3 (tří) měsíců od zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. 18.2.2004 - 18.1.2006
Usnesení řádné valné hromady společnosti ze dne 21.06.2002 o změně osmého bodu usnesení valné hromady ze dne 29.6.2001 v odst. 1. a 4.: 29.1.2003 - 5.8.2004
Usnesení řádné valné hromady společnosti Králodvorské železárny, a.s. o snížení základního kapitálu společnosti o Kč 352.800.000, které bylo přijato dne 29.6.2001 v rámci osmého bodu programu valné hromady, se s účinností od 21.6.2002 se mění takto: 1. V odstavci označeném číslovkou 1. větě druhé a třetí se slovo "Slovo" nahrazuje slovy " Lidové noviny". 2. V odstavci označeném číslovkou 4. větě třetí se "Slovo" nahrazuje slovy "Lidové noviny". 29.1.2003 - 5.8.2004
Usnesení řádné valné hromady ze dne 29.6.2001 o snížení základního kapitálu společnosti: 29.5.2002 - 5.8.2004
Valná hromada rozhodla na návrh akcionáře o snížení základního kapitálu společnosti o Kč 352.800.000,- na 771.372.000,-. Snížení bude provedeno vzetím z oběhu 152.800 akcií v celkové nominální hodnotě Kč 152.800.000,-, což představuje vlastní akcie v držení společnosti a dále vzetím z oběhu 200.000 akcií v celkové nominální hodnotě Kč 200.000.000,- na základě veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií. Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je jednak nadbytečně vysoký základní kapitál společnosti a jednak skutečnost, že společnost drží vlastní akcie, které v rámci veřejného odkupu akcií při zrušení veřejné obchodovatelnosti (registrace) akcií, a které je společnosti povinna v zákonných lhůtách zcizit, resp. o jejich hodnotu snížit základní kapitál společnosti. 29.5.2002 - 5.8.2004
Z oběhu budou vzaty akcie takto: 29.5.2002 - 5.8.2004
a) Listinné akcie na majitele v celkové hodnotě Kč 152.800.000,-, což představuje vlastní akcie v držení společnosti, které budou použity ke snížení základního kapitálu tak, že budou zničeny. 29.5.2002 - 5.8.2004
b) Listinné akcie na majitele v celkové hodnotě Kč 200.000.000,-, které budou vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy akcionářům o koupi akcií za účelem jejich vzetí z oběhu. Vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy je úplatné, výše úplaty připadající na jednu akcii činí 300,-Kč. 29.5.2002 - 5.8.2004
S částkou Kč 352.800.000,-, která odpovídá snížení základního kapitálu bude naloženo takto: Kč 60.000.000,-, bude vyplaceno akcionářům na základě veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií, Kč 5.348.000,- bude zaúčtováno do nákladů - jedná se o cenu pořízení vlastních akcií společnosti v rámci veřejného odkupu akcií z důvodu zrušení veřejné obchodovatelnosti (registrace) akcií, Kč 287.452.000 bude zaúčtováno do výnosů společnosti. 29.5.2002 - 5.8.2004
Postup při snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu: 29.5.2002 - 5.8.2004
1. Na základě rozhodnutí valné hromady, po splnění všech podmínek daných obchodním zákoníkem, představenstvo uveřejní veřejný návrh smlouvy o koupi akcií za účelem jejich vzetí z oběhu (dále jen návrh smlouvy), způsobem v souladu se stanovami a obchodním zákoníkem. Návrh smlouvy bude uveřejněn v souladu s obchodním zákoníkem a stanovami v deníku Slovo a v Obchodním věstníku. Tento návrh smlouvy bude podle § 183a odst. 4 obchodního zákoníku závazný 60 dnů ode dne, kdy bude zveřejněn v deníku Slovo. 29.5.2002 - 5.8.2004
2. Oznámení o přijetí návrhu smlouvy bude společnost (dále jen navrhovatel) přijímat po dobu 60 dnů od zveřejnění návrhu smlouvy. V případě, že součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu nedosáhne částku schválené valnou hromadou pro snížení nebo ji přesáhne, bude představenstvo společnosti postupovat podle § 213c odst. 7 a 8 obchodního zákoníku a následně podle § 183a odst. 6 písm. b). Z těchto ustanovení vyplývá, že pokud součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu nedosáhne částky stanovené valnou hromadou, snížení základního kapitálu nelze provést. V případě, že součet jmenovitých hodnot tuto částku přesáhne, budou jednotliví akcionáři uspokojeni poměrně, tj. počet akcií, který uvedli v oznámení o přijetí návrhu smlouvy, bude krácen v poměru, který odpovídá poměru celkového součtu jmenovitých hodnot akcií uvedených v oznámení o přijetí návrhu smlouvy a částce jmenovitých hodnot akcií, o kterou má být snížen základní kapitál. 29.5.2002 - 5.8.2004
3. Nejpozději do jednoho měsíce po uplynutí závaznosti veřejného návrhu smlouvy oznámí navrhovatel všem akcionářům, kteří přijali návrh smlouvy, zda byly splněny podmínky pro snížení základního kapitálu a zda v každém konrétním případě byla uzavřena smlouva o koupi akií a v jakém rozsahu. 29.5.2002 - 5.8.2004
4. Akcionáři, s nimiž bude uzavřena smlouva o koupi akcií na základě veřejného návrhu, předloží společnosti akcie v rozsahu uzavřené smlouvy za účelem jejich zničení ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začně běžet ode dne stanoveného představenstvem společnosti ve výzvě akcií za účelem jejich zničení. Výzva k předložení akcií bude po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku uveřejněna v deníku Slovo a v Obchodním věstníku. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě listinné akcie společnosti, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo postupuje podle § 214 obchodního zákoníku. 29.5.2002 - 5.8.2004
5. Po předložení akcií v rozsahu uzavřených smluv, budou akcie bez zbytečného odkladu zničeny. 29.5.2002 - 5.8.2004
6. Kupní cena z uzavřených smluv bude splatná dle § 213 odst. 4 obchodního zákoníku nejpozději ve lhůtě tří měsíců od zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. 29.5.2002 - 5.8.2004
Změna stanov ke dni 26.11.1992. 1.6.1993 - 17.8.1995
Údaje o založení společnosti: Společnost byla založena jednorázově zakladatelským plánem ze dne 5.3.1991 dle ust. § 25 zák.č. 104/90 Sb., kterým byly upraveny orgány společnosti a přijaty stanovy. Souhlas k založení společnosti dán Ministerstvem průmyslu ČR dne 18.3.1991. 27.3.1991 - 17.8.1995

Aktuální kontaktní údaje Králodvorské železárny, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 14803828
Obchodní firma: Králodvorské železárny, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 7
Vznik první živnosti: 30.9.1992
Celkový počet živností: 44
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 14803828
Firma: Králodvorské železárny, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 7
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 31.3.1991

Kontakty na Králodvorské železárny, a.s. IČO: 14803828

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: U průhonu 466/22 , Praha 170 00 29.1.2019
Sídlo: U průhonu 466/22 , Praha 170 00 20.7.2005 - 29.1.2019
Sídlo: Tovární 38 , Králův Dvůr 267 01 29.1.2003 - 20.7.2005
Sídlo: Králův Dvůr , okres Beroun Česká republika
27.3.1991 - 29.1.2003

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: U průhonu 466/22, Praha 170 00

Obory činností Králodvorské železárny, a.s. IČO: 14803828

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 3.8.2011
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 5.8.2004 - 3.8.2011
Výroba, instalace a opravy ústředního vytápění. 17.8.1995 - 7.2.2002
Provádění chemických rozborů materiálů. 17.8.1995 - 7.2.2002
Zkoušení mechanických vlastností materiálů. 17.8.1995 - 7.2.2002
Sklenářské práce. 17.8.1995 - 7.2.2002
Truhlářství. 17.8.1995 - 7.2.2002
Poskytování a zprostředkování služeb souvisejících s provozem nemovitostí. 17.8.1995 - 7.2.2002
Úklidové práce. 17.8.1995 - 7.2.2002
Kontrola délkových měřidel a navázání na hlavní etalon. 17.8.1995 - 7.2.2002
Prádelenské služby. 17.8.1995 - 7.2.2002
Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení. 17.8.1995 - 18.2.2004
Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení. 17.8.1995 - 18.2.2004
Administrativní práce. 17.8.1995 - 18.2.2004
Montáž a opravy telekomunikačních zařízení s výjimkou činností uvedených v § 3 odst. 2 písm. h) živnostenského zákona. 17.8.1995 - 18.2.2004
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. 17.8.1995 - 3.8.2011
Činnost organizačních a ekonomických poradců. 17.8.1995 - 3.8.2011
Realitní činnost. 17.8.1995 - 3.8.2011
Zprostředkovatelská, obstaravatelská a poradenská činnost. 17.8.1995 - 3.8.2011
Výzkumná a vývojová činnost v oboru válcování za studena a slévárenství 12.4.1994 - 17.8.1995
Odborné poradenství v oboru překladatelská činnost 12.4.1994 - 17.8.1995
Projektová činnost v investiční výstavbě 12.4.1994 - 17.8.1995
Konstrukční činnost ve strojírenství 12.4.1994 - 17.8.1995
Odborné práce v oboru knihovnictví 12.4.1994 - 17.8.1995
Pořádání tanečních kurzů a zábav 12.4.1994 - 17.8.1995
Odborné poradenství v oboru normalizace a ochrany průmyslových práv 12.4.1994 - 18.2.2004
Provádění inženýrských staveb (včetně technické vybavenosti sídlištních celků) 12.4.1994 - 18.2.2004
Provádění průmyslových staveb 12.4.1994 - 18.2.2004
Provádění bytových a občanských staveb 12.4.1994 - 18.2.2004
Poradenství v obasti ochrany životního prostředí 12.4.1994 - 18.2.2004
Provádění základního školení a praktikého zaučení řidičů motorových vozíků třídy I, II druhu: A,B,C,D,E,F,H,I,J,K,L,M 12.4.1994 - 18.2.2004
Školící a poradenská činnost v oblasti bezpečnostní práce 12.4.1994 - 18.2.2004
Provádění investorské inženýrské činnosti 12.4.1994 - 18.2.2004
Silniční motorová doprava 1.6.1993 - 17.8.1995
Poskytování služeb v oblasti kopírovací techniky 1.6.1993 - 17.8.1995
Poskytování projektových a poradenských služeb v oblasti informačních systémů 1.6.1993 - 17.8.1995
Nákup a prodej zboží v rámci volné živnosti 1.6.1993 - 17.8.1995
Automatizované zpracování dat 1.6.1993 - 17.8.1995
Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovení programů na zakázku) 1.6.1993 - 17.8.1995
Opravy motorových vozidel 1.6.1993 - 17.8.1995
Výroba, montáž, generální opravy a rekonstrukce, provádění revizních zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení 1.6.1993 - 17.8.1995
Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 1.6.1993 - 17.8.1995
Kovoobrábění 1.6.1993 - 17.8.1995
Hostinská činnost - restaurace - jídelna 1.6.1993 - 17.8.1995
Tesařství 1.6.1993 - 17.8.1995
Výroba, instalace a opravy ústředního topení 1.6.1993 - 17.8.1995
Výroba pásových ocelí válcovaných za studena 1.6.1993 - 17.8.1995
Příprava svářečů pro základní a úřední zkoušky, svařování plamenem a elektrickým obloukem 1.6.1993 - 17.8.1995
Slévání železných i neželezných obecných kovů 1.6.1993 - 17.8.1995
Galvanizace kovů 1.6.1993 - 17.8.1995
všeobecné lékařství, praktické zubní lékařství, gynekologie, otorinolaryngologie, rehabilitace, zubní laboratoř 1.6.1993 - 17.8.1995
Vodoinstalatérství (včetně topenářství) 1.6.1993 - 7.2.2002
Zámečnictví 1.6.1993 - 7.2.2002
Zednictví 1.6.1993 - 7.2.2002
Montáž a opravy měřící a regulační techniky 1.6.1993 - 7.2.2002
Ubytování 1.6.1993 - 7.2.2002
Revize elektrických zařízení 1.6.1993 - 18.2.2004
Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení 1.6.1993 - 18.2.2004
dalších výrobků ze šedé, tvárné a speciální litiny a barevných kovů 18.5.1992 - 1.6.1993
Přijímání vkladů a poskytování půjček dle zák.č. 158/1989 Sb 18.5.1992 - 1.6.1993
Vydávání obligací dle zák.č. 530/1990 Sb 18.5.1992 - 1.6.1993
výroba tlakovodní šedé a tvárné litiny 18.5.1992 - 17.8.1995
výroba tlakovodní šedé litiny 27.3.1991 - 18.5.1992
dalších výrobků ze šedé litiny a barevných kovů 27.3.1991 - 18.5.1992
plynule litých tyčí různých geometrických profilů 27.3.1991 - 1.6.1993
Servisní činnost v tuzemsku pro měřicí zařízení včetně příslušenství 27.3.1991 - 1.6.1993
Projektová činnost pro vlastní podnikovou investiční výstavbu, není-li k ní zapotřebí zvláštního povolení 27.3.1991 - 1.6.1993
Prodej jiných výrobků nepouživatelných pro základní podnikatelskou činnost 27.3.1991 - 1.6.1993
Závodní stravování včetně výroby a prodeje, ubytování a stravování v podnikovém hotelu 27.3.1991 - 1.6.1993
Výroba a prodej tepla a elektřiny, není-li k této činnosti zapotřebí zvláštního povolení 27.3.1991 - 1.6.1993
Vývoj, výroba a prodej: 27.3.1991 - 17.8.1995
pásových ocelí válcovaných za studena včetně galvanicky pokovovaných 27.3.1991 - 17.8.1995
elektronických stavebnic technologických regulátorů včetně montáží a servisu 27.3.1991 - 17.8.1995
Výroba a prodej stavebního a instalačního materiálu, náhradních dílů a provádění oprav zařízení obdobných jako jsou používána v hutích 27.3.1991 - 17.8.1995
Příprava svářečů pro základní a úřední zkoušky, svařování plamenem a elektrickým obloukem 27.3.1991 - 17.8.1995
Zužitkování, zpracování a úprava odpadů a vedlejších výrobků vznikajících při výrobě, úpravy a dodávky šrotu, úprava suroviny používané v hutích 27.3.1991 - 17.8.1995

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Tovární 399 , Králův Dvůr 267 01
Identifikační číslo provozovny: 1005929238
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování: 8.8.2005
Provozovna č. 2
Provozovna: Tovární 38 , Králův Dvůr 267 01
Identifikační číslo provozovny: 1005929033
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 30.9.1992
Provozovna č. 3
Provozovna: Na Máchovně 1610 , Beroun 266 01
Identifikační číslo provozovny: 1008037893
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování: 18.5.2009
Provozovna č. 4
Provozovna: 69 , Doksany 411 82
Identifikační číslo provozovny: 1011487772
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 6.3.2017

Živnost č. 2 Vodoinstalatérství (včetně topenářství)

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 4.12.1997

Živnost č. 3 Zámečnictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 8.11.1997

Živnost č. 4 Montáž a opravy měřicí a regulační techniky

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 26.9.1996

Živnost č. 5 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Zednictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 11.11.1997

Živnost č. 7 Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 26.9.1996

Živnost č. 8 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 24.11.2000

Živnost č. 9 Topenářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 8.11.1997

Živnost č. 10 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 15.3.2004

Živnost č. 11 Výroba pásových ocelí válcovaných za studena

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 1.6.1995

Živnost č. 12 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 10.7.1995

Živnost č. 13 Montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 15.3.2004

Živnost č. 14 Hostinská činnost - restaurace - jídelna

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.12.1992
Zánik oprávnění: 27.12.1993

Živnost č. 15 Ubytování

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.12.1992
Zánik oprávnění: 18.9.1997

Živnost č. 16 Školící a poradenská činnost v oblasti bezpečnosti práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.12.1993
Zánik oprávnění: 20.10.2000

Živnost č. 17 Odborné poradenství v oboru normalizace a ochrany průmyslových práv

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.12.1993
Zánik oprávnění: 15.3.2004

Živnost č. 18 Provádění inženýrských staveb (včetně technické vybavenosti sídlišťních celků)

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.12.1993
Zánik oprávnění: 12.1.1998

Živnost č. 19 Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.12.1993
Zánik oprávnění: 15.3.2004

Živnost č. 20 Provádění investorské inženýrské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.12.1993
Zánik oprávnění: 15.3.2004

Živnost č. 21 Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.12.1993
Zánik oprávnění: 12.1.1998

Živnost č. 22 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.12.1993
Zánik oprávnění: 15.3.2004

Živnost č. 23 Provádění základního školení a praktického zaučení řidičů motorových vozíků třídy I,II druhu: A,B,C,D,E,F,H,I,J,K,L,M

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.12.1993
Zánik oprávnění: 15.3.2004

Živnost č. 24 Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.12.1993
Zánik oprávnění: 15.3.2004

Živnost č. 25 Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.3.1994
Zánik oprávnění: 12.1.1998

Živnost č. 26 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.5.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 27 Revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.5.1995
Zánik oprávnění: 15.3.2004

Živnost č. 28 Revize elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.5.1995
Zánik oprávnění: 26.9.1996

Živnost č. 29 Truhlářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.5.1995
Zánik oprávnění: 11.11.1997

Živnost č. 30 Zkoušení mechanických vlastností materiálů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.6.1995
Zánik oprávnění: 4.6.1997

Živnost č. 31 Zprostředkovatelská, obstaravatelská a poradenská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.6.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 32 Sklenářské práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.6.1995
Zánik oprávnění: 18.9.1997

Živnost č. 33 Kontrola délkových měřidel a navázání na hlavní etalon

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.6.1995
Zánik oprávnění: 4.6.1997

Živnost č. 34 Administrativní práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.6.1995
Zánik oprávnění: 18.9.1997

Živnost č. 35 Poradenství v oblasti ochrany životního prostředí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.6.1995
Zánik oprávnění: 15.3.2004

Živnost č. 36 Poskytování a zprostředkování služeb souvisejících s provozem nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.6.1995
Zánik oprávnění: 18.9.1997

Živnost č. 37 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.6.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 38 Úklidové práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.6.1995
Zánik oprávnění: 18.9.1997

Živnost č. 39 Provádění chemických rozborů materiálů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.6.1995
Zánik oprávnění: 4.6.1997

Živnost č. 40 Prádelenské služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.6.1995
Zánik oprávnění: 18.9.1997

Živnost č. 41 Montáž a opravy telekomunikačních zařízení, s výjimkou činností uvedených v paragrafu 3 odst. 2 písm. h) živnostenského zákona

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.6.1995
Zánik oprávnění: 11.11.1997

Živnost č. 42 Měření emisí, kromě měření emisí motorových vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.3.1998
Zánik oprávnění: 23.9.2002

Živnost č. 43 Měření znečišťujících a pachových látek, zpracování rozptylových studií

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.3.1998
Zánik oprávnění: 15.3.2004

Živnost č. 44 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.3.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Vedení firmy Králodvorské železárny, a.s. IČO: 14803828

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje ve všech záležitostech člen představenstva společnosti 13.7.2016
Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány představenstvo, a to vždy splečně dva členové představenstva. 19.8.2003 - 13.7.2016
Za společnost jedná a ji zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinýmiu orgány představenstvo, a to buď předseda a místopředseda představnestva nebo místopředseda a jeden člen představnestva. Avšak v případě, že jedná o jednání a zastoupení, jehož předmětem je jednorázové nebo opakované plnění finančního i jiného charakteru převyšující v jednom kalendářním roce částku 1 mil. Kč, za společnost jednajkí poue předseda a místopředseda společně anebo místopředseda a jeden člen představenstva společně. 7.2.2002 - 19.8.2003
Za společnost jedná a ji zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány představenstvo, a to buď předseda a místopředseda představenstva nebo místopředseda a jeden člen představenstva nebo samostatně generální ředitel nebo samostatně jeden člen představenstva nebo jiná osoba, kteří k tomu byli představenstvem písemně zmocněni. Avšak v případě, že se jedná o právní úkon, jehož předmětem je jednorázové nebo opakované plnění finančního i jiného charakteru převyšující v jednom kalendářním roce částku 1 mil. Kč za společnost jednají buď předseda a místopředseda společně nebo místopředseda a jeden člen představenstva společně. Písemné pověření představenstva k samostatnému zastupování společnosti jedním členem představenstva nebo jinou osobou musí podepsat nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být místopředseda představenstva. 10.10.2000 - 7.2.2002
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány představenstvo, a to buď předseda a jeden člen představenstva nebo místopředseda a jeden člen předsta- venstva nebo samostatně generální ředitel nebo samostatně jeden člen představenstva nebo jiná osoba, kteří k tomu byli představenstvem písemně zmocněni. Písemné pověření představenstva k samostatnému zastupování společnosti jedním členem představenstva nebo jinou osobou musí podepsat nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předsedou nebo místopředsedou představenstva. 17.8.1995 - 10.10.2000
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 12.4.1994 - 17.8.1995
Zastupování: Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva. V nepřítomnosti některého z nich osoba oprávněná podepisovat za představenstvo: 1.Jan Šlechta 1.6.1993 - 12.4.1994
Zastupování: Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. V nepřítomnosti některého z nich další člen představenstva v tomto pořadí: 1. ing. Josef Cipra 2. ing. Petr Pišvejc 18.5.1992 - 1.6.1993
Zastupování: Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému návzu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popř. místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a vždy nejméně jeden člen představenstva. 14.8.1991 - 18.5.1992
Zastupování: Za společnost jedná a podepisuje prokurista nebo ing. Josef Cipra nebo ing. Radovan Grmela nebo ing. Jiří Mastný. 27.3.1991 - 14.8.1991
Jméno: Constantin Ciuntu 5.1.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.12.2016
Adresa: Mihai Viteazu 11 , Iasi Rumunsko
Jméno: ing. Radovan Grmela 27.3.1991 - 18.5.1992
Funkce: člen představenstva
Adresa: Švermova 1377/14, Beroun 266 01
Jméno: ing. Jiří Mastný 27.3.1991 - 18.5.1992
Funkce: člen představenstva
Adresa: U Ovčína 22/2, Beroun 266 01
Jméno: Mgr. Václav Sýkora 27.3.1991 - 18.5.1992
Funkce: člen představenstva
Adresa: Smetanova 105 , Králův Dvůr - Počaply Česká republika
Jméno: ing. Václav Anděl CSc. 27.3.1991 - 1.6.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jiráskova 101, Komárov 267 62
Jméno: ing. Milan Blatný 27.3.1991 - 1.6.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hvězdova 1560/7, Praha 140 00
Jméno: ing. Josef Cipra 27.3.1991 - 1.6.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Erbenova 881/9, Beroun 266 01
Jméno: ing. Václav Kvasnička 27.3.1991 - 1.6.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pražská 620, Mnichovice 251 64
Jméno: ing. Václav Koudela CSc. 18.5.1992 - 1.6.1993
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Švermova 1372/31, Beroun 266 01
Jméno: ing. František Babka 18.5.1992 - 1.6.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hilmarova 675 , 152 00 Praha 5 Česká republika
Jméno: ing. Petr Pišvejc 18.5.1992 - 1.6.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: čp. 228 , Karlštějn 2 Česká republika
Jméno: ing. Václav Koudela 1.6.1993 - 12.4.1994
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Švermova 1372/31, Beroun 266 01
Jméno: ing. Josef Cipra 1.6.1993 - 12.4.1994
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Erbenova 881/9, Beroun 266 01
Jméno: Jan Šlechta 1.6.1993 - 12.4.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pod Hájem 302, Králův Dvůr 267 01
Jméno: ing. Jiří Činka 12.4.1994 - 10.10.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Košťálkova 1352/3, Beroun 266 01
Jméno: ing. Zdeněk Medřický 12.4.1994 - 10.10.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Tyršova 50, Beroun 266 01
Jméno: ing. Miroslav Krabec 12.4.1994 - 10.10.2000
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Křížkovského 974/3, Beroun 266 01
Jméno: ing. Zdislav Cihlář 12.4.1994 - 10.10.2000
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Na Dražkách 1215/8, Beroun 266 01
Jméno: ing. Stanislav Forejt 12.4.1994 - 10.10.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: U Dobré vody 257/19, Beroun 266 01
Jméno: ing. Ladislav Císař 17.8.1995 - 10.10.2000
Funkce: člen předstvenstva
Adresa: Klostermannova 904/10, Ostrava 709 00
Jméno: Ing. Zdislav Cihlář 10.10.2000 - 20.3.2002
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: do 20.4.2001
Adresa: Na Dražkách 1215/8, Beroun 266 01
Jméno: Ing. Stanislav Forejt 10.10.2000 - 20.3.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 20.4.2001
Adresa: U Dobré vody 257/19, Beroun 266 01
Jméno: ing. Petr Pakosta 20.3.2002 - 29.1.2003
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 20.4.2001 do 2.9.2002
Ve funkci: od 20.4.2001 do 2.9.2002
Adresa: 18, Ohnišov 518 01
Jméno: ing. Zdeněk Cihlář 20.3.2002 - 29.1.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 20.4.2001
Adresa: K Dědu 1645, Beroun 266 01
Jméno: ing. Zdislav Cihlář 29.1.2003 - 23.5.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 20.4.2001
Ve funkci: od 2.9.2002
Adresa: K Dědu 1645, Beroun 266 01
Jméno: Ing. Miroslav Krabec CSc. 10.10.2000 - 19.8.2003
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 21.1.2003
Ve funkci: do 21.1.2003
Adresa: Křížkovského 974/3, Beroun 266 01
Jméno: Ing. Jiří Činka 29.1.2003 - 19.8.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 15.10.2002 do 21.1.2003
Adresa: Košťálkova 1352/3, Beroun 266 01
Jméno: ing. Zdislav Cihlář 23.5.2003 - 19.8.2003
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 20.4.2001 do 21.1.2003
Ve funkci: od 2.9.2002 do 21.1.2003
Adresa: K Dědu 1645, Beroun 266 01
Jméno: Ing. Miroslav Krabec CSc. 19.8.2003 - 15.12.2005
Funkce: předseda
Trvání členství: od 21.1.2003 do 27.10.2005
Ve funkci: od 21.1.2003 do 27.10.2005
Adresa: Křížkovského 974/3, Beroun 266 01
Jméno: Ing. Jiří Činka 19.8.2003 - 15.12.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 21.1.2003 do 27.10.2005
Ve funkci: do 27.10.2005
Adresa: Košťálkova 1352/3, Beroun 266 01
Jméno: Ing. Zdislav Cihlář 19.8.2003 - 15.12.2005
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 21.1.2003 do 27.10.2005
Ve funkci: od 21.1.2003 do 27.10.2005
Adresa: K Dědu 1645, Beroun 266 01
Jméno: Ing. Jiří Činka 15.12.2005 - 11.10.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.10.2005
Ve funkci: od 27.10.2005
Adresa: Košťálkova 1352/3, Beroun 266 01
Jméno: Ing. Miroslav Krabec CSc. 18.1.2006 - 16.4.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 27.10.2005
Ve funkci: od 27.10.2005
Adresa: Křížkovského 974/3, Beroun 266 01
Jméno: Ing. Zdislav Cihlář 18.1.2006 - 24.7.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 27.10.2005 do 26.6.2008
Ve funkci: od 27.10.2005 do 26.6.2008
Adresa: K Dědu 1645, Beroun 266 01
Jméno: Ing. Jiří Činka 11.10.2007 - 24.7.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.10.2005 do 26.6.2008
Ve funkci: od 27.10.2005 do 26.6.2008
Adresa: Palouček 1795, Beroun 266 01
Jméno: Ing. Miroslav Krabec CSc. 16.4.2008 - 24.7.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 27.10.2005 do 26.6.2008
Ve funkci: od 27.10.2005 do 26.6.2008
Adresa: K Dědu 1643, Beroun 266 01
Jméno: Ing. Miroslav Krabec CSc. 24.7.2008 - 3.8.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 26.6.2008 do 29.6.2011
Ve funkci: od 26.6.2008 do 29.6.2011
Adresa: K Dědu 1643, Beroun 266 01
Jméno: Ing. Zdislav Cihlář 24.7.2008 - 3.8.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 26.6.2008 do 29.6.2011
Ve funkci: od 26.6.2008 do 29.6.2011
Adresa: K Dědu 1645, Beroun 266 01
Jméno: Ing. Jiří Činka 24.7.2008 - 3.8.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.6.2008 do 29.6.2011
Adresa: Palouček 1795, Beroun 266 01
Jméno: Ing. Miroslav Krabec CSc. 3.8.2011 - 13.7.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.6.2011 do 16.6.2016
Ve funkci: od 29.6.2011 do 16.6.2016
Adresa: K Dědu 1643, Beroun 266 01
Jméno: Ing. Zdislav Cihlář 3.8.2011 - 13.7.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.6.2011 do 16.6.2016
Ve funkci: od 29.6.2011 do 16.6.2016
Adresa: K Dědu 1645, Beroun 266 01
Jméno: Ing. Jiří Činka 3.8.2011 - 13.7.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.6.2011 do 16.6.2016
Adresa: Palouček 1795, Beroun 266 01
Jméno: JUDr. Ondrej Hajdok 13.7.2016 - 5.1.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.6.2016 do 27.12.2016
Adresa: 92 , Malý Kamenec Slovenská republika

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Adriana Miloševská 13.7.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.6.2016
Adresa: Truhlářská 1489/29, Praha 110 00
Jméno: ing. Libuše Čížová 18.5.1992 - 1.6.1993
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Steinerova 601/18, Praha 149 00
Jméno: ing. Štefan Filip 18.5.1992 - 1.6.1993
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Švermova 1330/25, Beroun 266 01
Jméno: ing. Petr Pokorný 1.6.1993 - 12.4.1994
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Donská 323/10, Praha 101 00
Jméno: JUDr. Alena Nováková 1.6.1993 - 12.4.1994
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Adresa: Sídliště 347, Žebrák 267 53
Jméno: ing. Václav Kvasnička 1.6.1993 - 12.4.1994
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Pražská 620, Mnichovice 251 64
Jméno: Bohumil Truneček 1.6.1993 - 17.8.1995
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Na Poříčí 30, Králův Dvůr 267 01
Jméno: ing. Miroslav Mach 12.4.1994 - 17.8.1995
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Třída Míru 1397/169, Beroun 266 01
Jméno: JUDr. Alena Nováková 31.5.1995 - 17.8.1995
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Sídliště 347, Žebrák 267 53
Jméno: Luboš Ticháček 12.4.1994 - 25.9.1995
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Adresa: U radnice 22 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Jméno: ing. Petr Pokorný 12.4.1994 - 25.9.1995
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Donská 323/10, Praha 101 00
Jméno: ing. František Babka 1.6.1993 - 15.1.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hilmarova 675 , 152 00 Praha 5 Česká republika
Jméno: ing. František Babka 15.1.1996 - 28.3.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Hilmarova 675 , 152 00 Praha 5 Česká republika
Jméno: Milan Konvička 18.5.1992 - 10.10.2000
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Pod Hájem 315, Králův Dvůr 267 01
Jméno: Mgr. Václav Sýkora 1.6.1993 - 10.10.2000
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Smetanova 105, Králův Dvůr 267 01
Jméno: Jiří David 17.8.1995 - 10.10.2000
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: 71 , 267 03 Hudlice Česká republika
Jméno: Luboš Ticháček 25.9.1995 - 10.10.2000
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: U radnice 22 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Jméno: ing. Petr Pokorný 25.9.1995 - 10.10.2000
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Adresa: Donská 323/10, Praha 101 00
Jméno: ing. František Babka 28.3.1996 - 10.10.2000
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Adresa: Hilmarova 675 , 152 00 Praha 5 Česká republika
Jméno: Mgr. Václav Sýkora 10.10.2000 - 7.2.2002
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 28.12.2000 do 18.8.2001
Adresa: Smetanova 105, Králův Dvůr 267 01
Jméno: Ing. Petr Pakosta 10.10.2000 - 20.3.2002
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: do 20.4.2001
Ve funkci: do 20.4.2001
Adresa: Ohnišov-Zákraví 18 , Dobruška Česká republika
Jméno: Ing. Josef Cipra 7.2.2002 - 22.1.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.8.2000
Ve funkci: do 14.11.2001
Adresa: Erbenova 881/9, Beroun 266 01
Jméno: Jiří David 10.10.2000 - 29.1.2003
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: do 21.6.2002
Ve funkci: do 21.6.2002
Adresa: 71 , 267 03 Hudlice Česká republika
Jméno: Stanislav Ron 20.3.2002 - 29.1.2003
Funkce: předseda
Trvání členství: od 20.4.2001 do 21.6.2002
Ve funkci: od 20.4.2001 do 21.6.2002
Adresa: Taškentská 141 , 101 00 Praha 10 Česká republika
Jméno: ing. Jiří Činka 22.1.2003 - 29.1.2003
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 19.12.2001 do 9.10.2002
Ve funkci: od 19.12.2001 do 9.10.2002
Adresa: Košťálkova 1352/3, Beroun 266 01
Jméno: Stanislav Ron 29.1.2003 - 19.8.2003
Funkce: předseda
Trvání členství: od 21.6.2002 do 30.4.2003
Ve funkci: od 21.6.2002 do 30.4.2003
Adresa: Taškentská 1415/4, Praha 101 00
Jméno: Jiří Pohl 29.1.2003 - 19.8.2003
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 21.6.2002 do 30.4.2003
Ve funkci: od 9.10.2002 do 30.4.2003
Adresa: Koněvova 2455/239, Praha 130 00
Jméno: Ing. Emil Žihlo 19.8.2003 - 15.5.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 30.4.2003
Ve funkci: do 30.3.2006
Adresa: 35 , 267 03 Hudlice Česká republika
Jméno: Jiří Pohl 19.8.2003 - 24.7.2008
Funkce: předseda
Trvání členství: od 30.4.2003 do 26.6.2008
Ve funkci: od 30.4.2003 do 26.6.2008
Adresa: Koněvova 2455/239, Praha 130 00
Jméno: Ing. Martin Mora 19.8.2003 - 24.7.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 30.4.2003 do 26.6.2008
Adresa: Na břehu 260/1, Praha 190 00
Jméno: Zlatuše Šimečková 2.8.2006 - 24.7.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2006 do 26.6.2008
Adresa: K Dědu 1652, Beroun 266 01
Jméno: Zlatuše Šimečková 2.8.2006 - 24.7.2008
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2006
Ve funkci: od 26.6.2008
Adresa: 99 , 267 05 Nižbor Česká republika
Jméno: Zlatuše Šimečková 24.7.2008 - 9.9.2008
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2006
Ve funkci: od 26.6.2008
Adresa: 99 , 267 05 Nižbor Česká republika
Jméno: Jiří Pohl 24.7.2008 - 16.7.2010
Funkce: předseda
Trvání členství: od 26.6.2008
Ve funkci: od 26.6.2008
Adresa: Koněvova 2455/239, Praha 130 00
Jméno: Ing. Martin Mora 24.7.2008 - 3.8.2011
Funkce: člen
Trvání členství: od 26.6.2008 do 29.6.2011
Adresa: Na břehu 260/1, Praha 190 00
Jméno: Zlatuše Šimečková 24.7.2008 - 3.8.2011
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2008 do 29.6.2011
Ve funkci: od 26.6.2008 do 29.6.2011
Adresa: 99 , 267 05 Nižbor Česká republika
Jméno: Ing. Jiří Pohl 16.7.2010 - 3.8.2011
Funkce: předseda
Trvání členství: od 26.6.2008 do 29.6.2011
Ve funkci: od 26.6.2008 do 29.6.2011
Adresa: Koněvova 2455/239, Praha 130 00
Jméno: Zlatuše Šimečková 3.8.2011 - 17.4.2013
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2011
Ve funkci: od 29.6.2011
Adresa: 99 , 267 05 Nižbor Česká republika
Jméno: Ing. Jiří Pohl 3.8.2011 - 3.8.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2011
Ve funkci: od 29.6.2011
Adresa: Koněvova 2455/239, Praha 130 00
Jméno: Ing. Martin Mora 3.8.2011 - 13.7.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2011 do 16.6.2016
Adresa: Mezilehlá 326/1, Praha 190 00
Jméno: Zlatuše Šimečková 17.4.2013 - 13.7.2016
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2011 do 16.6.2016
Ve funkci: od 29.6.2011 do 16.6.2016
Adresa: Na Dražkách 1892, Beroun 266 01
Jméno: Ing. Jiří Pohl 3.8.2015 - 13.7.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2011 do 16.6.2016
Ve funkci: od 29.6.2011 do 16.6.2016
Adresa: Koněvova 2455/239, Praha 130 00

Likvidace dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: JUDr. Šárka Foltýnová 21.12.2011 - 13.7.2016
Adresa: Václavská 314/16, Praha 120 00
Jméno: Luboš Košner 13.7.2016 - 5.1.2017
Adresa: Chudenická 1059/30, Praha 102 00

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: ing. Josef Cipra 27.3.1991 - 18.5.1992
Adresa: Erbenova 881/9, Beroun 266 01
Jméno: ing. Radovan Grmela 27.3.1991 - 18.5.1992
Adresa: Švermova 1377/14, Beroun 266 01
Jméno: ing. Jiří Mastný 27.3.1991 - 18.5.1992
Adresa: U Ovčína 22/2, Beroun 266 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Constantin Ciuntu

Vlastníci firmy Králodvorské železárny, a.s. IČO: 14803828

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 65 199 000 Kč 100% 4.1.2011
zakladni 344 955 000 Kč 100% 3.9.2007 - 4.1.2011
zakladni 371 372 000 Kč 100% 5.8.2004 - 3.9.2007
zakladni 771 372 000 Kč 100% 10.2.2003 - 5.8.2004
zakladni 1 124 170 Kč - 14.8.1991 - 20.5.1994
zakladni 100 000 Kč - 27.3.1991 - 14.8.1991

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 35 199 29.7.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 30 29.7.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 35 199 4.1.2011 - 29.7.2014
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 30 4.1.2011 - 29.7.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 38 955 3.9.2007 - 4.1.2011
Akcie na majitele 1 000 Kč 65 372 5.8.2004 - 3.9.2007
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 306 5.8.2004 - 4.1.2011
Akcie na majitele 1 000 Kč 68 372 19.8.2003 - 5.8.2004
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 703 19.8.2003 - 5.8.2004
Akcie na majitele 1 000 Kč 368 372 10.2.2003 - 19.8.2003
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 403 10.2.2003 - 19.8.2003
Akcie na majitele 1 000 Kč 539 172 29.5.2002 - 10.2.2003
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 585 29.5.2002 - 10.2.2003
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 124 172 17.8.1995 - 29.5.2002
Akcie na majitele 1 124 070 000 Kč 1 18.5.1992 - 17.8.1995
Akcie na majitele 100 000 Kč 1 18.5.1992 - 17.8.1995
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 27.3.1991 - 18.5.1992

Sbírka Listin Králodvorské železárny, a.s. IČO: 14803828

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 613/SL 57 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 28.7.2014 5.8.2014 13
B 613/SL 56 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 376/2014 Městský soud v Praze 1.7.2014 28.7.2014 5.8.2014 17
B 613/SL 55 podpisové vzory Městský soud v Praze 13.12.2011 21.12.2011 1
B 613/SL 54 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.7.2011 1.8.2011 3.8.2011 18
B 613/SL 53 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 1.8.2011 3.8.2011 26
B 613/SL 52 ostatní zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 29.6.2011 1.8.2011 3.8.2011 2
B 613/SL 51 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 29.6.2011 1.8.2011 3.8.2011 8
B 613/SL 50 podpisové vzory Městský soud v Praze 29.6.2011 1.8.2011 3.8.2011 1
B 613/SL 49 podpisové vzory Městský soud v Praze 29.6.2011 1.8.2011 3.8.2011 1
B 613/SL 48 podpisové vzory Městský soud v Praze 29.6.2011 1.8.2011 3.8.2011 1
B 613/SL 47 výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 7.10.2010 10.10.2010 10
B 613/SL 46 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 7.10.2010 10.10.2010 19
B 613/SL 45 notářský zápis NZ 165/2010 Městský soud v Praze 30.6.2010 19.7.2010 12
B 613/SL 44 výroční zpráva, zpráva o vztazích - r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 12.8.2009 13.8.2009 8
B 613/SL 43 účetní závěrka, zpráva auditora - r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 12.8.2009 13.8.2009 17
B 613/SL 42 výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 25.7.2008 10
B 613/SL 41 účetní závěrka r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 25.7.2008 15
B 613/SL 40 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 25.7.2008 4
B 613/SL 39 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 25.7.2008 3
B 613/SL 38 výroční zpráva, zpráva o vztazích r.2006 /bez ÚZ/ Městský soud v Praze 31.12.2006 20.8.2007 7
B 613/SL 37 účetní závěrka -VZaZ za r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 20.8.2007 2
B 613/SL 36 účetní závěrka -rozvaha za r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 20.8.2007 4
B 613/SL 35 účetní závěrka -příloha za r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 20.8.2007 8
B 613/SL 34 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 28.6.2006 8.9.2006 0
B 613/SL 33 ostatní -zápis z VH+přílohy Městský soud v Praze 23.6.2006 8.9.2006 0
B 613/SL 32 ostatní -zápis č.1/06 jednání DR Městský soud v Praze 30.3.2006 23.5.2006 0
B 613/SL 31 ostatní -zápis z jed.mimořádné VH Městský soud v Praze 27.10.2005 2.1.2006 0
B 613/SL 30 ostatní -zápis č.4/05 jed.představenst Městský soud v Praze 27.10.2005 2.1.2006 0
B 613/SL 29 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 27.10.2005 2.1.2006 0
B 613/SL 27 notářský zápis -NZ111/05 Městský soud v Praze 27.5.2005 20.7.2005 0
B 613/SL 26 výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2004 1.7.2005 14.7.2005 34
B 613/SL 25 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 7.7.2004 20.7.2004 0
B 613/SL 24 notářský zápis NZ 19/2004 Městský soud v Praze 30.1.2004 2.3.2004 0
B 613/SL 23 účetní závěrka, výroční zpráva r.2002+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2002 20.8.2003 0
B 613/SL 22 notářský zápis NZ200/2003 Městský soud v Praze 12.5.2003 20.8.2003 0
B 613/SL 21 ostatní zápis č.2/02 z jed.DR Městský soud v Praze 30.4.2003 20.8.2003 0
B 613/SL 20 ostatní protokol č.2z mimoř.jed.předst Městský soud v Praze 21.1.2003 20.8.2003 0
B 613/SL 19 podpisové vzory -6x Městský soud v Praze 20.8.2003 0
B 613/SL 18 ostatní zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 21.1.2003 20.8.2003 0
B 613/SL 17 ostatní zápis z jednání VH+přílohy Městský soud v Praze 30.4.2003 20.8.2003 0
B 613/SL 16 notářský zápis NZ556/2002 Městský soud v Praze 21.6.2002 19.2.2003 0
B 613/SL 15 ostatní -protokol č.16 z předst. Městský soud v Praze 21.10.2002 19.2.2003 0
B 613/SL 14 ostatní -protokol č.12 z předst. Městský soud v Praze 2.9.2002 19.2.2003 0
B 613/SL 13 ostatní -zápis č.4/2002 z D.R. Městský soud v Praze 9.10.2002 19.2.2003 0
B 613/SL 12 ostatní -zápis č.2/2002 z D.R. Městský soud v Praze 21.6.2002 19.2.2003 0
B 613/SL 11 ostatní -zápis z V.H. Městský soud v Praze 21.6.2002 19.2.2003 0
B 613/SL 10 ostatní -zápis č.3/2001zD.R. Městský soud v Praze 19.12.2001 19.2.2003 0
B 613/SL 9 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 29.6.2001 7.11.2002 0
B 613/SL 8 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 7.11.2002 0
B 613/SL 7 ostatní -zápis z mimořádné VH+stanovy Městský soud v Praze 20.4.2001 7.11.2002 0
B 613/SL 6 notářský zápis, stanovy společnosti NZ245/2001 Městský soud v Praze 20.4.2001 7.11.2002 0
B 613/SL 5 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 20.7.2001 7.11.2002 0
B 613/SL 1 ostatní - exekuce Městský soud v Praze 27.12.2001 18.3.2002 18.3.2002 0
B 613/SL 4 notářský zápis -NZ301/2000 Městský soud v Praze 18.8.2000 16.1.2002 0
B 613/SL 2 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 16.1.2002 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Králodvorské železárny, a.s.


Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Králodvorské železárny, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.