Hlavní navigace

INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION, ve zkrácené formě IHRC - nadační fond, Komise pro mezinárodní lidská práva nadační fond Praha IČO: 05967023

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION, ve zkrácené formě IHRC - nadační fond, Komise pro mezinárodní lidská práva nadační fond, která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 05967023.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION La Commission Internationale des Droits de Ľhomme Mezinárodní komise pro lidská práva nadační fond se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2017.

Základní údaje o INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION, ve zkrácené formě IHRC - nadační fond, Komise pro mezinárodní lidská práva nadační fond IČO: 05967023

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 29. 3. 2017
Spisová značka: N 1754
IČO: 05967023
Obchodní firma: IHRC - nadační fond
Právní forma: Nadační fond 29.3.2017
Datum vzniku: 29.3.2017
Úplné znění zakládací listiny nadačního fondu IHRC - nadační fond I. Základní ustanovení 1. Název nadačního fondu zní: IHRC - nadační fond. 2.Sídlem nadačního fondu je: Praha. 3. Nadační fond se zakládá na dobu neurčitou. II. Zakladatelé nadačního fondu Zakladatel nadačního fondu je: INTERNATIONAL HUMAN RICHTS COMMISSION FOUNDATION, se sídlem c/o Capcom Trust, Uraniastrasse 34, 8001 Zürich, Švýcarsko, IČ: CHE-388.075.145. (dále jen zakladatel) III. Účel nadačního fondu 1. Účelem nadačního fondu je zejména: - podpora a rozvoj informační činnosti veřejných organizací, - organizování a podpora pozorovacích misí v tuzemsku i zahraničí, - ochrana života, úcta k lidským právům a obnovení důstojnosti, - podpora a rozvoj platformy pro komunikaci, - podpora účasti na vládních programech a misích. 2.Účel nadačního fondu naplňuje nadační fond v souladu s ustanoveními: - Charty Organizace spojených národů (dále OSN)- - Všeobecné deklarace lidských práv OSN - Evropské úmluvy o ochraně lidských práv 3. Účel nadačního fondu naplňuje nadační fond na základě ratifikace následujících úmluv: - Vídeňská úmluva o diplomatických stycích přijatá dne 18. 4. 1961 ve Vídni, - Vídeňská dohoda o smluvním právu z roku 1969, - Vídeňská úmluva o konzulárních stycích z roku 1963, - Vídeňská úmluva o zastoupení států ve vztazích s univerzálními mezinárodními organizacemi z roku 1975, - Vídeňská úmluva o smluvním právu mezi státy a mezinárodními organizacemi, nebo mezi mezinárodními organizacemi z roku 1986, - Chicagská úmluva o mezinárodním civilním letectví uzavřená dne 7. 12. 1944 v Chicagu. - Evropská úmluva o ochraně lidských práv uzavřená dne 4. 11. 1956 v Římě, - Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů (tzv. Newyorská úmluva) uzavřená v červnu 1958 v New Yorku - Úmluva o mírovém urovnání mezinárodních sporů uzavřená dne 18. 10. 1907 v Haagu (tzv. Haagská úmluva). 4.Okruh činností, které nadační fond vzhledem ke svému účelu vykonává: a) vytvoření a vedení humanitárních, mírových a zvláštních misí IHRC, b) vytvoření sboru IHRC pro činnosti v rámci misí a podporu všech ostatních činností nadačního fondu IHRC v zahraničí i v České republice, c) vydávání členských a pověřovacích dokladů členům misí, d) vydávání štítků sboru IHRC pro vozidla sloužící v misi ve formě nálepky cestovního dopisu nositele pro danou misi, e) organizace humanitární a rozvojové pomoci v zahraničí i v České republice, f) poskytování pomoci politicky, rasově či jinak pronásledovaným osobám v zahraničí i v České republice, g) poskytování pomoci lokálním samosprávám a dalším lokálním organizacím v zahraničí i v České republice, h) organizování pomoci menšinám v zahraničí i v České republice, i) sociální poradenství v zahraničí i v České republice, j) osvětová a vzdělávací činnost v zahraničí i v České republice, k) zajišťování dobrovolnické činnosti v zahraničí i v České republice, l) podpora umění a organizace kulturních akcí v zahraničí i v České republice, m) podpora sportu, motosportu a organizace sportovních akcí v zahraničí i v České republice, n) organizování a dozorování referend v zahraničí i v České republice, o) činnosti směřující proti obchodování s lidmi, p) akce směřující proti nezákonné adopci dětí, q) organizování pátrání po lidech, zejména dětech, nezvěstných v důsledku nepřátelství, r) podpora nových technologií a jejich transfer do České republiky a zahraničí, s) pozorovací a vyhodnocovací činnost demokratických procesů, zejména volebních procesů, v zahraničí i v České republice. IV. Majetkový vklad zakladatelů a jeho správa Majetkový vklad zakladatele do nadačního fondu tvoří finanční prostředky v celkové výši 60.000,-Kč, slovy: šedesát tisíc korun českých. V. Orgány nadačního fondu Orgány nadačního fondu jsou: a) správní rada, b) dozorčí rada nebo revizor, c) generální tajemník, první náměstek generálního tajemníka, druhý náměstek generálního tajemníka nadačního fondu. VI. Správní rada 1. Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu. Správní rada má 3 (tři) členy. O jmenování a odvolání členů správní rady rozhoduje zakladatel. 2.Z členů správní rady jsou voleni a odvoláváni předseda a místopředseda správní rady. O jmenování a odvolání předsedy a místopředsedy správní rady rozhoduje zakladatel. V případě zakladatele právnické osoby rozhoduje o volbě/odvolání předsedy správní rad y 100% členů správní rady zakladatele. 3.Předseda správní rady svolává a řídí její zasedání, které se uskutečňuje nejméně jednou ročně. Předseda je povinen svolat správní radu vždy, požádá-li o to nejméně jedna třetina (1/3) členů správní rady, dozorčí rady, revizor nebo zakladatel. Předseda s právní rady může písemně zmocnit ke svolání správní rady a k řízení jejího zasedání místopředsedu nebo jiného člena správní rady. 4. Opětovné zvolení člena správní rady, případně předsedy a místopředsedy správní rady, je možné. Člen správní rady nemůže být na jednání správní rady zastoupen. 5.Členové správní rady nemají nárok z nadačních prostředků na odměny za výkon své funkce. 6.Členství ve správní radě zaniká: -uplynutím funkčního období, -úmrtím nebo zánikem právnické osoby, -odvoláním ze zákonných důvodů, -odstoupením, -přestane-li člen správní rady splňovat podmínky pro členství. Zanikne-li členovi správní rady členství ve správní radě před uplynutím jeho funkčního období, rozhodne zakladatel o jmenování nového člena na uvolněné místo, jehož funkční období skončí dnem, ke kterému by skončilo funkční období člena, jehož členství ve správní radě zaniklo. 7.Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí zákonem. Zejména se jedná o: -správu majetku nadačního fondu, -řízení činnosti a směřování nadačního fondu, -schvalování účetní závěrky a výroční zprávy. 8.Při hlasování na jednání správní rady mají předseda a místopředseda správní rady každý tři (3) hlasy, ostatní členové správní rady mají každý jeden (1) hlas. Celkový počat hlasů správní rady je jedenáct (11). Správní rada je usnášení schopna, zúčastní-li se jejího jednání alespoň dvě třetiny (2/3) všech hlasů. Správní rada přijímá svá rozhodnutí nadpoloviční většinou všech hlasů. Správní rada může hlasovat i formou per rollam. VII. Jednání a podepisování Za nadační fond jedná předseda správní rady samostatně nebo místopředseda správní rady spolu s členem správní rady společně. V případě písemných právních jednání se podepisují předseda správní rady samostatně, člen správní rady vždy společně s místopředse dou správní rady společně. VIII. Dozorčí rada a revizor Dozorčí rada se nezřizuje. Její působnost vykonává revizor. Bude-li nutné ze zákonných důvodů dozorčí radu zřídit, má dozorčí rada tři členy, které volí a odvolává zakladatel. Funkční období dozorčí rady je pět (5) let. Kontrolním orgánem nadačního fondu je revizor, jeho funkční období je pět (5) let. Prvním revizorem nadačního fondu byl: Jaroslaw Tatarowski, narozený 27. 10. 1960, s pobytem a bydlištěm na adrese Polská republika, 05-501 Jazgarzewszczyzna, Leśna 23. Revizor zejména: -kontroluje dodržování ustanovení zakládací listiny nadačního fondu, zejména dodržování poslání nadačního fondu, způsob a efektivitu využívání prostředků nadačního fondu a dohlížení, zda správní rada vykonává působnost podle zákona a ve shodě se zakládací listinou, -kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků, -přezkoumává účetní závěrku, -upozorňuje zakladatele a správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrh na jejich odstranění, -nejméně jedenkrát ročně podává správní radě a zakladateli písemnou zprávu o své kontrolní činnosti, Revizor je pro výkon své funkce oprávněn zejména: -nahlížet do účetních knih, -svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy nadačního fondu, pokud tak neučiní předseda správní rady. Revizor má právo účastnit se jednání správní rady a požádá-li o slovo, musí mu být uděleno. Revizora jmenuje a odvolává zakladatel, lze ho jmenovat i opakovaně. Revizor nemá nárok z nadačních prostředků na odměnu za výkon své funkce. IX. Generální tajemník, první náměstek generálního tajemníka, druhý náměstek generálního tajemníka nadačního fondu 1.Generálním tajemníkem nadačního fondu je jmenován Rafał Marcin Wasik, narozený 1. 3. 1977, s pobytem a bydlištěm na adrese Polská republika, 26-050 Zagnansk, Wisniowka 78, občan Polské republiky, 2.Prvním náměstkem generálního tajemníka nadačního fondu je jmenován Ladislav Tesařík, narozený 10. 10. 1958, s pobytem a bydlištěm na adrese Rakouská republika, 5753 Saalbach-Hinterglemm, Buchenauweg 434/2, občan České republiky. 3.Orgány generálního tajemníka, prvního náměstka generálního tajemníka a druhého náměstka generálního tajemníka nadačního fondu jsou statutárním orgánem nadačního fondu při výkonu jeho činnosti na území jiných států než České republiky (při výkonu jeho či nnosti v zahraničí). O jmenování a odvolání do uvedených funkcí rozhoduje zakladatel. Nadační fond při výkonu jeho činnosti v zahraničí zastupuje generální tajemník, první náměstek generálního tajemníka, druhý náměstek generálního tajemníka, každý samosta tně. 4. Vyslanec v misi (Ambasador at Large), titul udělený nadačním fondem dle článku XII, odstavec 2, zakladatelské listiny, při své činnosti podléhá přímo rozhodnutím generálního tajemníka, který za jeho činnost odpovídá. X. Hospodaření a náklady na správu nadačního fondu 1. Správní rada usiluje o to, aby náklady na správu nadačního fondu byly minimální. 2. Náklady související se správou a provozem fondu musí vést nadační fond odděleně od poskytnutých nadačních příspěvků. 3. Za hospodaření nadačního fondu odpovídá správní rada. Kontrolu hospodaření provádí revizor. XI. Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků 1. Nadační fond se může zavazovat a může poskytovat nadační příspěvek a jiné finanční plnění (dále jen nadační příspěvek) pouze v souladu s účelem nadačního fondu podle čl. III. Za splnění podmínek definovaných v tomto článku, a to vždy až po předchozím s ouhlasu zakladatele. 2. Nadační fond může poskytnout nadační příspěvek kterékoliv právnické nebo fyzické osobě, je-li to v souladu s touto zakládací listinou. 3. Na poskytnutí nadačního příspěvku neexistuje právní nárok. Nadační fond je oprávněn vstupovat do všech smluvních vztahů, na jejichž základě bude poskytnut příspěvek. 4. Nadační příspěvek se poskytuje zpravidla ve formě peněžitého plnění. Je-li to však vzhledem k účelu, ke kterému má být nadační příspěvek použit, vhodnější, může být nadační příspěvek poskytnut i ve formě nepeněžitého plnění. 5. Nadační fond si může ve smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku vyhradit právo kontroly plnění závazku, k němuž se příjemce nadačního příspěvku zavázal a právo tento závazek vymáhat. 6. Nadační příspěvky mají charakter jednorázového plnění, které však může být poskytováno opakovaně. XII. Další práva a povinnosti nadačního fondu 1.Nadační fond může jmenovat experty, vydávat odznaky, medaile, čestné tituly, certifikáty spojené s činností nadačního fondu, může udělovat další ocenění a vyznamenání pro fyzické a právnické osoby za zásluhy a činnosti ve prospěch nadačního fondu. 2. Nadační fond uděluje zejména tyto tituly: - vyslanec v misi (Ambasador at Large), - vyslanec dobré vůle (Goodwill Ambasador), - vyslanec míru (Peace Ambasador), - mladý vyslanec (Young Ambasador), - vrchní komisař (High Commissioner), - komisař (Commissioner), - poradce (Advisor), - zvláštní člen (Special Member), - dobrovolník (Volunteer), - akademik (Academician) 3. Správní rada v této oblasti přijme následující vnitřní předpisy nadačního fondu: - vymezující pravidla a postup pro udělování titulu vyslanec v misi, - vymezující pravidla a postup pro udělování titulu vyslanec dobré vůle, - vymezující pravidla a postup pro udělování titulu vyslanec míru, - vymezující pravidla a postup pro udělování titulu mladý vyslanec, - vymezující pravidla a postup pro udělování titulu vrchní komisař, - vymezující pravidla a postup pro udělování titulu komisař, - vymezující pravidla a postup pro udělování titulu poradce, - vymezující pravidla a postup pro udělování titulu zvláštní člen, - vymezující pravidla a postup pro udělování titulu dobrovolník, - vymezující pravidla a postup pro udělování titulu akademik 4. Nadační fond je oprávněn na základě rozhodnutí správní rady poskytovat peněžní úvěry a zápůjčky právnickým a fyzickým osobám v souvislosti s činností a účelem nadačního fondu. 5. Nadační fond zřizuje Federaci rozhodčích soudů pro lidská práva Federální soud (Federation of Human Rights Arbitration Federal Court). Správní rada stanoví vnitřním předpisem provozní řád pro tento orgán. 6. Nadační fond zřizuje Mezinárodní akademii diplomacie (International Academy of Diplomacy). Správní rada stanoví vnitřním předpisem provozní řád pro tento orgán. 7. Nadační fond zřizuje Sjednocenou organizaci (United Organization UO). Správní rada stanoví vnitřním předpisem provozní řád pro tento orgán. 8. Nadační fond zřizuje Nadnárodní federaci (Supranational Federation SNF). Správní rada stanoví vnitřním předpisem provozní řád pro tento orgán. XIII. Akreditace nadačního fondu 1. V případě uzavření memoranda mezi nadačním fondem a jakýmkoliv zahraničním státem, stává se nadační fond INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS Komise pro mezinárodní lidská práva nadační fond, ve zkrácené formě IHRC nadační fond, nadnárodní organizací.. 2. V souvislosti s uzavřením a podpisem dohod s Republikou Guinea-Bissau, Nigerskou republikou a Havajským královstvím, byla splněna ustanovení bodu 1. tohoto článku zakládací listiny, a IHRC nadační fond je nadnárodní organizací. 3. . V souvislosti s registrací a založením zahraničních zastoupení na Ukrajině a v Libanonské republice, stává se nadační fond INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION Komise pro mezinárodní lidská práva nadační fond, ve zkrácené formě IHRC nadační fond, nadnárodní organizací (Supreme Supranational Organization). XIV. Zrušení a zánik nadačního fondu 1. Nadační fond se ruší rozhodnutím správní rady po předchozím souhlasu zakladatele. 2. V rozhodnutí o zrušení nadačního fondu musí být uveden způsob majetkového vypořádání. Případný přebytek po provedené likvidace bude předán zakladateli. 3. Nadační fond zaniká výmazem z nadačního rejstříku. XV. Změna zakládací listiny Tuto zakládací listinu lze změnit jen rozhodnutím zakladatele. 1.5.2022
Úplné znění zakládací listiny nadačního fondu INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION Komise pro mezinárodní lidská práva nadační fond I. Základní ustanovení 1. Název nadačního fondu zní: INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION, ve zkrácené formě IHRC - nadační fond, Komise pro mezinárodní lidská práva nadační fond 2.Sídlem nadačního fondu je: Praha 3. Nadační fond se zakládá na dobu neurčitou. II. Zakladatelé nadačního fondu Zakladatelé nadačního fondu jsou: 1. Rafał Marcin Wasik, narozený 1. 3. 1977, bytem Polská republika, 26-050 Zagnansk, Wisniowka 78, 2. Ladislav Tesařík, narozený 10. 10. 1958, bytem Rakouská republika, 5753 Saalbach-Hinterglemm, Buchenauweg 434/2. (dále jen zakladatelé) III. Účel nadačního fondu 1. Účelem nadačního fondu je zejména: - podpora a rozvoj informační činnosti veřejných organizací, - organizování a podpora pozorovacích misí v tuzemsku i zahraničí, - ochrana života, úcta k lidským právům a obnovení důstojnosti, - podpora a rozvoj platformy pro komunikaci, - podpora účasti na vládních programech a misích. 2.Účel nadačního fondu naplňuje nadační fond v souladu s ustanoveními: - Charty Organizace spojených národů (dále OSN)- - Všeobecné deklarace lidských práv OSN - Evropské úmluvy o ochraně lidských práv 3. Účel nadačního fondu naplňuje nadační fond na základě ratifikace následujících úmluv: - Vídeňská úmluva o diplomatických stycích přijatá dne 18. 4. 1961 ve Vídni, - Vídeňská dohoda o smluvním právu z roku 1969, - Vídeňská úmluva o konzulárních stycích z roku 1963, - Vídeňská úmluva o zastoupení států ve vztazích s univerzálními mezinárodními organizacemi z roku 1975, - Vídeňská úmluva o smluvním právu mezi státy a mezinárodními organizacemi, nebo mezi mezinárodními organizacemi z roku 1986, - Chicagská úmluva o mezinárodním civilním letectví uzavřená dne 7. 12. 1944 v Chicagu. - Evropská úmluva o ochraně lidských práv uzavřená dne 4. 11. 1956 v Římě, - Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů (tzv. Newyorská úmluva) uzavřená v červnu 1958 v New Yorku - Úmluva o mírovém urovnání mezinárodních sporů uzavřená dne 18. 10. 1907 v Haagu (tzv. Haagská úmluva). 4.Okruh činností, které nadační fond vzhledem ke svému účelu vykonává: a) vytvoření a vedení humanitárních, mírových a zvláštních misí IHRC, b) vytvoření sboru IHRC pro činnosti v rámci misí a podporu všech ostatních činností nadačního fondu IHRC v zahraničí i v České republice, c) vydávání členských a pověřovacích dokladů členům misí, d) vydávání štítků sboru IHRC pro vozidla sloužící v misi ve formě nálepky cestovního dopisu nositele pro danou misi, e) organizace humanitární a rozvojové pomoci v zahraničí i v České republice, f) poskytování pomoci politicky, rasově či jinak pronásledovaným osobám v zahraničí i v České republice, g) poskytování pomoci lokálním samosprávám a dalším lokálním organizacím v zahraničí i v České republice, h) organizování pomoci menšinám v zahraničí i v České republice, i) sociální poradenství v zahraničí i v České republice, j) osvětová a vzdělávací činnost v zahraničí i v České republice, k) zajišťování dobrovolnické činnosti v zahraničí i v České republice, l) organizace kulturních a sportovních akcí v zahraničí i v České republice, m) pozorovací a vyhodnocovací činnost demokratických procesů, zejména volebních procesů, v zahraničí i v České republice, n) organizování a dozorování referend v zahraničí i v České republice, o) činnosti směřující proti obchodování s lidmi, p) akce směřující proti nezákonné adopci dětí, q) organizování pátrání po lidech, zejména dětech, nezvěstných v důsledku nepřátelství. IV. Majetkový vklad zakladatelů a jeho správa Majetkový vklad zakladatelů do nadačního fondu tvoří finanční prostředky v celkové výši 60.000,-Kč, slovy: šedesát tisíc korun českých. Zakladatel Ladislav Tesařík vložil do nadačního fondu majetkový vklad ve výši 30.000,-Kč, slovy: třicet tisíc korun českých. Zakladatel Rafał Marcin Wasik vložil do nadačního fondu majetkový vklad ve výši 30.000,-Kč, slovy: třicet tisíc korun českých. V. Orgány nadačního fondu Orgány nadačního fondu jsou: a) správní rada, b) dozorčí rada nebo revizor, c) generální tajemník, první náměstek generálního tajemníka, druhý náměstek generálního tajemníka nadačního fondu. VI. Správní rada 1. Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu. Správní rada má pět (5) členů. O jmenování a odvolání členů správní rady rozhodují zakladatelé. 2.Z členů správní rady jsou voleni a odvoláváni předseda a místopředseda správní rady. O jmenování a odvolání předsedy a místopředsedy správní rady rozhodují zakladatelé. 3.Předseda správní rady svolává a řídí její zasedání, které se uskutečňuje nejméně jednou ročně. Předseda je povinen svolat správní radu vždy, požádá-li o to nejméně jedna třetina (1/3) členů správní rady, dozorčí rady, revizor nebo zakladatel. Předseda s právní rady může písemně zmocnit ke svolání správní rady a k řízení jejího zasedání místopředsedu nebo jiného člena správní rady. 4.Funkční období členů správní rady je pět (5) let. Opětovné zvolení člena správní rady, případně předsedy a místopředsedy správní rady, je možné. Člen správní rady nemůže být na jednání správní rady zastoupen. 5.Členové správní rady nemají nárok z nadačních prostředků na odměny za výkon své funkce. 6.Členství ve správní radě zaniká: -uplynutím funkčního období, -úmrtím nebo zánikem právnické osoby, -odvoláním ze zákonných důvodů, -odstoupením, -přestane-li člen správní rady splňovat podmínky pro členství. Zanikne-li členovi správní rady členství ve správní radě před uplynutím jeho funkčního období, rozhodnou zakladatelé o jmenování nového člena na uvolněné místo, jehož funkční období skončí dnem, ke kterému by skončilo funkční období člena, jehož členství ve správní radě zaniklo. 7.Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí zákonem. Zejména se jedná o: -správu majetku nadačního fondu, -řízení činnosti a směřování nadačního fondu, -schvalování účetní závěrky a výroční zprávy. 8.Při hlasování na jednání správní rady mají předseda a místopředseda správní rady každý tři (3) hlasy, ostatní členové správní rady mají každý jeden (1) hlas. Celkový počat hlasů správní rady je jedenáct (11). Správní rada je usnášení schopna, zúčastní-li se jejího jednání alespoň dvě třetiny (2/3) všech hlasů. Správní rada přijímá svá rozhodnutí nadpoloviční většinou všech hlasů. Správní rada může hlasovat i formou per rollam. VII. Jednání a podepisování Za nadační fond jedná každý člen správní rady samostatně. V případě písemných právních úkonů se podepisují předseda a místopředseda správní rady každý samostatně, členové správní rady vždy společně s předsedou nebo místopředsedou správní rady. VIII. Dozorčí rada a revizor Dozorčí rada se nezřizuje. Její působnost vykonává revizor. Bude-li nutné ze zákonných důvodů dozorčí radu zřídit, má dozorčí rada tři členy, které volí a odvolávají zakladatelé. Funkční období dozorčí rady je pět (5) let. Kontrolním orgánem nadačního fondu je revizor, jeho funkční období je pět (5) let. Prvním revizorem nadačního fondu se ustanovuje: Jaroslaw Tatarowski, narozený 27. 10. 1960, s pobytem a bydlištěm na adrese Polská republika, 05-501 Jazgarzewszczyzna, Leśna 23. Revizor zejména: -kontroluje dodržování ustanovení zakládací listiny nadačního fondu, zejména dodržování poslání nadačního fondu, způsob a efektivitu využívání prostředků nadačního fondu a dohlížení, zda správní rada vykonává působnost podle zákona a ve shodě se zakládací listinou, -kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků, -přezkoumává účetní závěrku, -upozorňuje zakladatele a správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrh na jejich odstranění, -nejméně jedenkrát ročně podává správní radě a zakladatelům písemnou zprávu o své kontrolní činnosti, Revizor je pro výkon své funkce oprávněn zejména: -nahlížet do účetních knih, -svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy nadačního fondu, pokud tak neučiní předseda správní rady. Revizor má právo účastnit se jednání správní rady a požádá-li o slovo, musí mu být uděleno. Revizora jmenují a odvolávají zakladatelé, lze ho jmenovat i opakovaně. Revizor nemá nárok z nadačních prostředků na odměnu za výkon své funkce. IX. Generální tajemník, první náměstek generálního tajemníka, druhý náměstek generálního tajemníka nadačního fondu 1.Generálním tajemníkem nadačního fondu je jmenován Rafał Marcin Wasik, narozený 1. 3. 1977, s pobytem a bydlištěm na adrese Polská republika, 26-050 Zagnansk, Wisniowka 78, občan Polské republiky, 2.Prvním náměstkem generálního tajemníka nadačního fondu je jmenován Ladislav Tesařík, narozený 10. 10. 1958, s pobytem a bydlištěm na adrese Rakouská republika, 5753 Saalbach-Hinterglemm, Buchenauweg 434/2, občan České republiky. 3.Orgány generálního tajemníka, prvního náměstka generálního tajemníka a druhého náměstka generálního tajemníka nadačního fondu jsou statutárním orgánem nadačního fondu při výkonu jeho činnosti na území jiných států než České republiky (při výkonu jeho či nnosti v zahraničí). O jmenování a odvolání do uvedených funkcí rozhodují zakladatelé. Nadační fond při výkonu jeho činnosti v zahraničí zastupuje generální tajemník, první náměstek generálního tajemníka, druhý náměstek generálního tajemníka, každý samost atně. 4. Vyslanec v misi (Ambasador at Large), titul udělený nadačním fondem dle článku XII, odstavec 2, zakladatelské listiny, při své činnosti podléhá přímo rozhodnutím generálního tajemníka, který za jeho činnost odpovídá. X. Hospodaření a náklady na správu nadačního fondu 1. Správní rada usiluje o to, aby náklady na správu nadačního fondu byly minimální. 2. Náklady související se správou a provozem fondu musí vést nadační fond odděleně od poskytnutých nadačních příspěvků. 3. Za hospodaření nadačního fondu odpovídá správní rada. Kontrolu hospodaření provádí revizor. XI. Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků 1. Nadační fond se může zavazovat a může poskytovat nadační příspěvek a jiné finanční plnění (dále jen nadační příspěvek) pouze v souladu s účelem nadačního fondu podle čl. III. Za splnění podmínek definovaných v tomto článku, a to vždy až po předchozím s ouhlasu zakladatelů. 2. Nadační fond může poskytnout nadační příspěvek kterékoliv právnické nebo fyzické osobě, je-li to v souladu s touto zakládací listinou. 3. Na poskytnutí nadačního příspěvku neexistuje právní nárok. Nadační fond je oprávněn vstupovat do všech smluvních vztahů, na jejichž základě bude poskytnut příspěvek. 4. Nadační příspěvek se poskytuje zpravidla ve formě peněžitého plnění. Je-li to však vzhledem k účelu, ke kterému má být nadační příspěvek použit, vhodnější, může být nadační příspěvek poskytnut i ve formě nepeněžitého plnění. 5. Nadační fond si může ve smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku vyhradit právo kontroly plnění závazku, k němuž se příjemce nadačního příspěvku zavázal a právo tento závazek vymáhat. 6. Nadační příspěvky mají charakter jednorázového plnění, které však může být poskytováno opakovaně. XII. Další práva a povinnosti nadačního fondu 1.Nadační fond může jmenovat experty, vydávat odznaky, medaile, čestné tituly, certifikáty spojené s činností nadačního fondu, může udělovat další ocenění a vyznamenání pro fyzické a právnické osoby za zásluhy a činnosti ve prospěch nadačního fondu. 2. Nadační fond uděluje zejména tyto tituly: - vyslanec v misi (Ambasador at Large), - vyslanec dobré vůle (Goodwill Ambasador), - vyslanec míru (Peace Ambasador), - mladý vyslanec (Young Ambasador), - vrchní komisař (High Commissioner), - komisař (Commissioner), - poradce (Advisor), - zvláštní člen (Special Member), - dobrovolník (Volunteer), - akademik (Academician) 3. Správní rada v této oblasti přijme následující vnitřní předpisy nadačního fondu: - vymezující pravidla a postup pro udělování titulu vyslanec v misi, - vymezující pravidla a postup pro udělování titulu vyslanec dobré vůle, - vymezující pravidla a postup pro udělování titulu vyslanec míru, - vymezující pravidla a postup pro udělování titulu mladý vyslanec, - vymezující pravidla a postup pro udělování titulu vrchní komisař, - vymezující pravidla a postup pro udělování titulu komisař, - vymezující pravidla a postup pro udělování titulu poradce, - vymezující pravidla a postup pro udělování titulu zvláštní člen, - vymezující pravidla a postup pro udělování titulu dobrovolník, - vymezující pravidla a postup pro udělování titulu akademik 4. Nadační fond je oprávněn na základě rozhodnutí správní rady poskytovat peněžní úvěry a zápůjčky právnickým a fyzickým osobám v souvislosti s činností a účelem nadačního fondu. 5. Nadační fond zřizuje Federaci rozhodčích soudů pro lidská práva Federální soud (Federation of Human Rights Arbitration Federal Court). Správní rada stanoví vnitřním předpisem provozní řád pro tento orgán. 6. Nadační fond zřizuje Mezinárodní akademii diplomacie (International Academy of Diplomacy). Správní rada stanoví vnitřním předpisem provozní řád pro tento orgán. 7. Nadační fond zřizuje Sjednocenou organizaci (United Organization UO). Správní rada stanoví vnitřním předpisem provozní řád pro tento orgán. 8. Nadační fond zřizuje Nadnárodní federaci (Supranational Federation SNF). Správní rada stanoví vnitřním předpisem provozní řád pro tento orgán. XIII. Akreditace nadačního fondu 1. V případě uzavření memoranda mezi nadačním fondem a jakýmkoliv zahraničním státem, stává se nadační fond INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS Komise pro mezinárodní lidská práva nadační fond, ve zkrácené formě IHRC nadační fond, nadnárodní organizací.. 2. V souvislosti s uzavřením a podpisem dohod s Republikou Guinea-Bissau, Nigerskou republikou a Havajským královstvím, byla splněna ustanovení bodu 1. tohoto článku zakládací listiny, a IHRC nadační fond je nadnárodní organizací. 3. . V souvislosti s registrací a založením zahraničních zastoupení na Ukrajině a v Libanonské republice, stává se nadační fond INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION Komise pro mezinárodní lidská práva nadační fond, ve zkrácené formě IHRC nadační fond, nadnárodní organizací (Supreme Supranational Organization). XIV. Zrušení a zánik nadačního fondu 1. Nadační fond se ruší rozhodnutím správní rady po předchozím souhlasu zakladatelů. 2. V rozhodnutí o zrušení nadačního fondu musí být uveden způsob majetkového vypořádání. Případný přebytek po provedené likvidace bude předán zakladatelům. 3. Nadační fond zaniká výmazem z nadačního rejstříku. XV. Změna zakládací listiny Tuto zakládací listinu lze změnit jen rozhodnutím zakladatelů. . 3.8.2021 - 1.5.2022
Úplné znění zakládací listiny nadačního fondu INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION La Commission Internationale des Droits de Ľhomme Mezinárodní komise pro lidská práva nadační fond, I. Základní ustanovení 1. Název nadačního fondu zní: INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION La Commission Internationale des Droits de Ľhomme, ve zkrácené formě IHRC - nadační fond Mezinárodní komise pro lidská práva nadační fond 2.Sídlem nadačního fondu je: Praha 3. Nadační fond se zakládá na dobu neurčitou. II. Zakladatelé nadačního fondu Zakladatelé nadačního fondu jsou: 1. Rafał Marcin Wasik, narozený 1. 3. 1977, bytem Polská republika, 26-050 Zagnansk, Wisniowka 78, 2. Ladislav Tesařík, narozený 10. 10. 1958, bytem Rakouská republika, 5753 Saalbach-Hinterglemm, Buchenauweg 434/2, 3. Jurii Kiperman, narozený 19. 8. 1946, bytem st. Yamskaya 3/5, 02 000 Kiev, Ukrajina, (dále jen zakladatelé) III. Účel nadačního fondu 1. Účelem nadačního fondu je zejména: - podpora a rozvoj informační činnosti veřejných organizací, - organizování a podpora pozorovacích misí v tuzemsku i zahraničí, - ochrana života, úcta k lidským právům a obnovení důstojnosti, - podpora a rozvoj platformy pro mezivládní komunikaci, - podpora účasti na vládních programech a diplomatických misích. 2.Účel nadačního fondu naplňuje nadační fond v souladu s ustanoveními: - Charty Organizace spojených národů (dále OSN)- - Všeobecné deklarace lidských práv OSN - Evropské úmluvy o ochraně lidských práv 3.Nadační fond má právo ratifikovat mezinárodní úmluvy. 4. Účel nadačního fondu naplňuje nadační fond na základě ratifikace následujících úmluv: - Vídeňská úmluva o diplomatických stycích přijatá dne 18. 4. 1961 ve Vídni, - Vídeňská dohoda o smluvním právu z roku 1969, - Vídeňská úmluva o konzulárních stycích z roku 1963, - Vídeňská úmluva o zastoupení států ve vztazích s univerzálními mezinárodními organizacemi z roku 1975, - Vídeňská úmluva o smluvním právu mezi státy a mezinárodními organizacemi, nebo mezi mezinárodními organizacemi z roku 1986, - Chicagská úmluva o mezinárodním civilním letectví uzavřená dne 7. 12. 1944 v Chicagu. - Evropská úmluva o ochraně lidských práv uzavřená dne 4. 11. 1956 v Římě, - Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů (tzv. Newyorská úmluva) uzavřená v červnu 1958 v New Yorku - Úmluva o mírovém urovnání mezinárodních sporů uzavřená dne 18. 10. 1907 v Haagu (tzv. Haagská úmluva). 5.Okruh činností, které nadační fond vzhledem ke svému účelu vykonává: a) vytvoření a vedení zvláštních, mírových a diplomatických misí IHRC, b) vytvoření diplomatického sboru IHRC pro činnosti v rámci diplomatických misí a podporu všech ostatních činností nadačního fondu IHRC v zahraničí i v České republice, c) vydávání cestovních dokladů členům diplomatických misí IHRC ve formě diplomatických karet nebo jiných dokumentů definovaných mezinárodním právem, d) vydávání štítků diplomatického sboru IHRC pro vozidla sloužící v diplomatické misi ve formě nálepky CD a cestovního dopisu nositele pro danou diplomatickou misi, e) organizace humanitární a rozvojové pomoci v zahraničí i v České republice, f) poskytování pomoci politicky, rasově či jinak pronásledovaným osobám v zahraničí i v České republice, g) poskytování pomoci lokálním samosprávám a dalším lokálním organizacím v zahraničí i v České republice, h) organizování pomoci menšinám v zahraničí i v České republice, i) sociální poradenství v zahraničí i v České republice, j) osvětová a vzdělávací činnost v zahraničí i v České republice, k) zajišťování dobrovolnické činnosti v zahraničí i v České republice, l) organizace kulturních a sportovních akcí v zahraničí i v České republice, m) pozorovací a vyhodnocovací činnost demokratických procesů, zejména volebních procesů, v zahraničí i v České republice, n) organizování a dozorování referend v zahraničí i v České republice,- o) činnosti směřující proti obchodování s lidmi, p) akce směřující proti nezákonné adopci dětí, q) organizování pátrání po lidech, zejména dětech, nezvěstných v důsledku nepřátelství IV. Majetkový vklad zakladatelů a jeho správa Majetkový vklad zakladatelů do nadačního fondu tvoří finanční prostředky v celkové výši 60.000,-Kč, slovy: šedesát tisíc korun českých. Zakladatel Ladislav Tesařík vložil do nadačního fondu majetkový vklad ve výši 20.000,-Kč, slovy: dvacet tisíc korun českých. Zakladatel Rafał Marcin Wasik vložil do nadačního fondu majetkový vklad ve výši 20.000,-Kč, slovy: dvacet tisíc korun českých. Zakladatel Jurii Kiperman vložil do nadačního fondu majetkový vklad ve výši 20.000,-Kč, slovy: dvacet tisíc korun českých. V. Orgány nadačního fondu Orgány nadačního fondu jsou: a) správní rada, b) dozorčí rada nebo revizor, c) generální tajemník, první náměstek generálního tajemníka, druhý náměstek generálního tajemníka nadačního fondu. VI. Správní rada 1. Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu. Správní rada má sedm (7) členů. O jmenování a odvolání členů správní rady rozhodují zakladatelé. 2.Z členů správní rady jsou voleni a odvoláváni předseda a místopředseda správní rady. O jmenování a odvolání předsedy a místopředsedy správní rady rozhodují zakladatelé. 3.Předseda správní rady svolává a řídí její zasedání, které se uskutečňuje nejméně jednou ročně. Předseda je povinen svolat správní radu vždy, požádá-li o to nejméně jedna třetina (1/3) členů správní rady, dozorčí rady, revizor nebo zakladatel. Předseda s právní rady může písemně zmocnit ke svolání správní rady a k řízení jejího zasedání místopředsedu nebo jiného člena správní rady. 4.Funkční období členů správní rady je pět (5) let. Opětovné zvolení člena správní rady, případně předsedy a místopředsedy správní rady, je možné. Člen správní rady nemůže být na jednání správní rady zastoupen. 5.Členové správní rady nemají nárok z nadačních prostředků na odměny za výkon své funkce. 6.Členství ve správní radě zaniká: -uplynutím funkčního období, -úmrtím nebo zánikem právnické osoby, -odvoláním ze zákonných důvodů, -odstoupením, -přestane-li člen správní rady splňovat podmínky pro členství. Zanikne-li členovi správní rady členství ve správní radě před uplynutím jeho funkčního období, rozhodnou zakladatelé o jmenování nového člena na uvolněné místo, jehož funkční období skončí dnem, ke kterému by skončilo funkční období člena, jehož členství ve správní radě zaniklo. 7.Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí zákonem. Zejména se jedná o: -správu majetku nadačního fondu, -řízení činnosti a směřování nadačního fondu, -schvalování účetní závěrky a výroční zprávy. 8.Při hlasování na jednání správní rady mají předseda a místopředseda správní rady každý tři (3) hlasy, ostatní členové správní rady mají každý jeden (1) hlas. Celkový počat hlasů správní rady je jedenáct (11). Správní rada je usnášení schopna, zúčastní-l i se jejího jednání alespoň dvě třetiny (2/3) všech hlasů. Správní rada přijímá svá rozhodnutí nadpoloviční většinou všech hlasů. Správní rada může hlasovat i formou per rollam. VII. Jednání a podepisování Za nadační fond jedná každý člen správní rady samostatně. V případě písemných právních úkonů se podepisují předseda a místopředseda správní rady každý samostatně, členové správní rady vždy společně s předsedou nebo místopředsedou správní rady. VIII. Dozorčí rada a revizor Dozorčí rada se nezřizuje. Její působnost vykonává revizor. Bude-li nutné ze zákonných důvodů dozorčí radu zřídit, má dozorčí rada tři členy, které volí a odvolávají zakladatelé. Funkční období dozorčí rady je pět (5) let. Kontrolním orgánem nadačního fondu je revizor, jeho funkční období je pět (5) let. Prvním revizorem nadačního fondu se ustanovuje: Jaroslaw Tatarowski, narozený 27. 10. 1960, s pobytem a bydlištěm na adrese Polská republika, 05-501 Jazgarzewszczyzna, Leśna 23. Revizor zejména: -kontroluje dodržování ustanovení zakládací listiny nadačního fondu, zejména dodržování poslání nadačního fondu, způsob a efektivitu využívání prostředků nadačního fondu a dohlížení, zda správní rada vykonává působnost podle zákona a ve shodě se zakládací listinou, -kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků, -přezkoumává účetní závěrku, -upozorňuje zakladatelům a správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrh na jejich odstranění, -nejméně jedenkrát ročně podává správní radě a zakladatelům písemnou zprávu o své kontrolní činnosti, Revizor je pro výkon své funkce oprávněn zejména: -nahlížet do účetních knih, -svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy nadačního fondu, pokud tak neučiní předseda správní rady. Revizor má právo účastnit se jednání správní rady a požádá-li o slovo, musí mu být uděleno. Revizora jmenují a odvolávají zakladatelé, lze ho jmenovat i opakovaně. Revizor nemá nárok z nadačních prostředků na odměnu za výkon své funkce. IX. Generální tajemník, první náměstek generálního tajemníka, druhý náměstek generálního tajemníka nadačního fondu 1.Generálním tajemníkem nadačního fondu je jmenován Rafał Marcin Wasik, narozený 1. 3. 1977, s pobytem a bydlištěm na adrese Polská republika, 26-050 Zagnansk, Wisniowka 78, občan Polské republiky, 2.Prvním náměstkem generálního tajemníka nadačního fondu je jmenován Jurii Kiperman, narozený 19. 8. 1946, s pobytem a bydlištěm na adrese st. Yamskaya 3/5, 02 000 Kiev, Ukrajina, občan Ukrajiny, 3.Druhým náměstkem generálního tajemníka nadačního fondu je jmenován Ladislav Tesařík, narozený 10. 10. 1958, s pobytem a bydlištěm na adrese Rakouská republika, 5753 Saalbach-Hinterglemm, Buchenauweg 434/2, občan České republiky, 4.Orgány generálního tajemníka, prvního náměstka generálního tajemníka a druhého náměstka generálního tajemníka nadačního fondu jsou statutárním orgánem nadačního fondu při výkonu jeho činnosti na území jiných států než České republiky (při výkonu jeho č innosti v zahraničí). O jmenování a odvolání do uvedených funkcí rozhodují zakladatelé. Nadační fond při výkonu jeho činnosti v zahraničí zastupuje generální tajemník, první náměstek generálního tajemníka, druhý náměstek generálního tajemníka, každý samos tatně. 5. Velvyslanec v misi (Ambasador at Large), titul udělený nadačním fondem dle článku XII, odstavec 2, zakladatelské listiny, při své činnosti podléhá přímo rozhodnutím generálního tajemníka, který za jeho činnost odpovídá. X. Hospodaření a náklady na správu nadačního fondu 1. Správní rada usiluje o to, aby náklady na správu nadačního fondu byly minimální. 2. Náklady související se správou a provozem fondu musí vést nadační fond odděleně od poskytnutých nadačních příspěvků. 3. Za hospodaření nadačního fondu odpovídá správní rada. Kontrolu hospodaření provádí revizor. XI. Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků 1. Nadační fond se může zavazovat a může poskytovat nadační příspěvek a jiné finanční plnění (dále jen nadační příspěvek) pouze v souladu s účelem nadačního fondu podle čl. III. Za splnění podmínek definovaných v tomto článku, a to vždy až po předchozím s ouhlasu zakladatelů. 2. Nadační fond může poskytnout nadační příspěvek kterékoliv právnické nebo fyzické osobě, je-li to v souladu s touto zakládací listinou. 3. Na poskytnutí nadačního příspěvku neexistuje právní nárok. Nadační fond je oprávněn vstupovat do všech smluvních vztahů, na jejichž základě bude poskytnut příspěvek. 4. Nadační příspěvek se poskytuje zpravidla ve formě peněžitého plnění. Je-li to však vzhledem k účelu, ke kterému má být nadační příspěvek použit, vhodnější, může být nadační příspěvek poskytnut i ve formě nepeněžitého plnění. 5. Nadační fond si může ve smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku vyhradit právo kontroly plnění závazku, k němuž se příjemce nadačního příspěvku zavázal a právo tento závazek vymáhat. 6. Nadační příspěvky mají charakter jednorázového plnění, které však může být poskytováno opakovaně. XII. Další práva a povinnosti nadačního fondu 1.Nadační fond může jmenovat experty, vydávat odznaky, medaile, čestné tituly, certifikáty spojené s činností nadačního fondu, může udělovat další ocenění a vyznamenání pro fyzické a právnické osoby za zásluhy a činnosti ve prospěch nadačního fondu. 2. Nadační fond uděluje zejména tyto tituly: - velvyslanec v misi (Ambasador at Large), - velvyslanec dobré vůle (Goodwill Ambasador), - velvyslanec míru (Peace Ambasador), - mladý velvyslanec (Young Ambasador), - vrchní komisař (High Commissioner), - komisař (Commissioner), - poradce (Advisor), - zvláštní člen (Special Member), - dobrovolník (Volunteer), - akademik (Academician) 3. Správní rada v této oblasti přijme následující vnitřní předpisy nadačního fondu: - vymezující pravidla a postup pro udělování titulu velvyslanec v misi, - vymezující pravidla a postup pro udělování titulu velvyslanec dobré vůle, - vymezující pravidla a postup pro udělování titulu velvyslanec míru, - vymezující pravidla a postup pro udělování titulu mladý velvyslanec, - vymezující pravidla a postup pro udělování titulu vrchní komisař, - vymezující pravidla a postup pro udělování titulu komisař, - vymezující pravidla a postup pro udělování titulu poradce, - vymezující pravidla a postup pro udělování titulu zvláštní člen, - vymezující pravidla a postup pro udělování titulu dobrovolník, - vymezující pravidla a postup pro udělování titulu akademik 4. Nadační fond je oprávněn na základě rozhodnutí správní rady poskytovat peněžní úvěry a zápůjčky právnickým a fyzickým osobám v souvislosti s činností a účelem nadačního fondu. 5. Nadační fond zřizuje Federaci rozhodčích soudů pro lidská práva Federální soud (Federation of Human Rights Arbitration Federal Court). Správní rada stanoví vnitřním předpisem provozní řád pro tento orgán. 6. Nadační fond zřizuje Mezinárodní akademii diplomacie (International Academy of Diplomacy). Správní rada stanoví vnitřním předpisem provozní řád pro tento orgán. 6. Nadační fond zřizuje Mezinárodní akademii diplomacie (International Academy of Diplomacy). Správní rada stanoví vnitřním předpisem provozní řád pro tento orgán. 7. Nadační fond zřizuje Sjednocenou organizaci (United Organization UO). Správní rada stanoví vnitřním předpisem provozní řád pro tento orgán. 8. Nadační fond zřizuje Nadnárodní federaci (Supranational Federation SNF). Správní rada stanoví vnitřním předpisem provozní řád pro tento orgán. XIII. Akreditace nadačního fondu 1. V případě uzavření memoranda mezi nadačním fondem a jakýmkoliv zahraničním státem, stává se nadační fond INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION La Commission Internationale des Droits de Ľhomme Mezinárodní komise pro lidská práva nadační fond, ve zkrác ené formě IHRC nadační fond, mezivládní organizací. 2. V souvislosti s uzavřením a podpisem mezivládních dohod s Republikou Guinea-Bissau, Nigerskou republikou a Havajským královstvím, byla splněna ustanovení bodu 1. tohoto článku zakládací listiny, a IHRC nadační fond je mezivládní organizací. 3. V souvislosti s registrací a založením zahraničních zastoupení na Ukrajině a v Libanonské republice, stává se nadační fond INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION La Commission Internationale des Droits de Ľhomme Mezinárodní komise pro lidská práva nada ční fond, ve zkrácené formě IHRC nadační fond, nadnárodní organizací (Supreme Supranational Organization). XIV. Zrušení a zánik nadačního fondu 1. Nadační fond se ruší rozhodnutím správní rady po předchozím souhlasu zakladatelů. 2. V rozhodnutí o zrušení nadačního fondu musí být uveden způsob majetkového vypořádání. Případný přebytek po provedené likvidace bude předán zakladatelům. 3. Nadační fond zaniká výmazem z nadačního rejstříku. XV. Změna zakládací listiny Tuto zakládací listinu lze změnit jen rozhodnutím zakladatelů. 2.9.2020 - 3.8.2021
Úplné znění zakládací listiny nadačního fondu INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION La Commission Internationale des Droits de Ľhomme Mezinárodní komise pro lidská práva nadační fond, I. Základní ustanovení 1. Název nadačního fondu zní: INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION La Commission Internationale des Droits de Ľhomme, ve zkrácené formě IHRC - nadační fond Mezinárodní komise pro lidská práva nadační fond 2.Sídlem nadačního fondu je: Praha 3. Nadační fond se zakládá na dobu neurčitou. II. Zakladatelé nadačního fondu Zakladatelé nadačního fondu jsou: 1. Rafał Marcin Wasik, narozený 1. 3. 1977, bytem Polská republika, 26-050 Zagnansk, Wisniowka 78, 2. Ladislav Tesařík, narozený 10. 10. 1958, bytem Rakouská republika, 5753 Saalbach-Hinterglemm, Buchenauweg 434/2, 3. Jurii Kiperman, narozený 19. 8. 1946, bytem st. Yamskaya 3/5, 02 000 Kiev, Ukrajina, (dále jen zakladatelé) III. Účel nadačního fondu Účelem nadačního fondu bude zejména: -podpora a rozvoj informační činnosti veřejných organizací, -organizování a podpora pozorovacích misí v tuzemsku i zahraničí, -ochrana života, úcta k lidským právům a obnovení důstojnosti, -podpora a rozvoj platformy pro mezivládní komunikaci, -podpora účasti na vládních programech a diplomatických misích. Okruh činností, které nadační fond vzhledem k svému účelu bude vykonávat: a) organizace humanitární a rozvojové pomoci v zahraničí i v České republice, b)poskytování pomoci politicky, rasově či jinak pronásledovaným osobám v zahraničí i v České republice, c) poskytování pomoci lokálním samosprávám a dalším lokálním organizacím v zahraničí i v České republice, d)organizování pomoci menšinám v zahraničí i v České republice, e)sociální poradenství v zahraničí i v České republice, f) osvětová a vzdělávací činnost v zahraničí i v České republice, g)zajišťování dobrovolnické činnosti v zahraničí i v České republice, h)organizace kulturních a sportovních akcí v zahraničí i v České republice, i)pozorovací a vyhodnocovací činnost demokratických procesů, zejména volebních procesů, v zahraničí i v České republice j)organizování referend v zahraničí i v České republice. IV. Majetkový vklad zakladatelů a jeho správa Majetkový vklad zakladatelů do nadačního fondu tvoří finanční prostředky v celkové výši 60.000,-Kč, slovy: šedesát tisíc korun českých. Zakladatel Ladislav Tesařík vložil do nadačního fondu majetkový vklad ve výši 20.000,-Kč, slovy: dvacet tisíc korun českých. Zakladatel Rafał Marcin Wasik vložil do nadačního fondu majetkový vklad ve výši 20.000,-Kč, slovy: dvacet tisíc korun českých. Zakladatel Jurii Kiperman vložil do nadačního fondu majetkový vklad ve výši 20.000,-Kč, slovy: dvacet tisíc korun českých. V. Orgány nadačního fondu Orgány nadačního fondu jsou: a) správní rada, b) dozorčí rada nebo revizor, c) generální tajemník, první náměstek generálního tajemníka, druhý náměstek generálního tajemníka nadačního fondu. VI. Správní rada 1. Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu. Správní rada má sedm (7) členů. O jmenování a odvolání členů správní rady rozhodují zakladatelé. 2.Z členů správní rady jsou voleni a odvoláváni předseda a místopředseda správní rady. O jmenování a odvolání předsedy a místopředsedy správní rady rozhodují zakladatelé. 3.Předseda správní rady svolává a řídí její zasedání, které se uskutečňuje nejméně jednou ročně. Předseda je povinen svolat správní radu vždy, požádá-li o to nejméně jedna třetina (1/3) členů správní rady, dozorčí rady, revizor nebo zakladatel. Předseda s právní rady může písemně zmocnit ke svolání správní rady a k řízení jejího zasedání místopředsedu nebo jiného člena správní rady. 4.Funkční období členů správní rady je pět (5) let. Opětovné zvolení člena správní rady, případně předsedy a místopředsedy správní rady, je možné. Člen správní rady nemůže být na jednání správní rady zastoupen. 5.Členové správní rady nemají nárok z nadačních prostředků na odměny za výkon své funkce. 6.Členství ve správní radě zaniká: -uplynutím funkčního období, -úmrtím nebo zánikem právnické osoby, -odvoláním ze zákonných důvodů, -odstoupením, -přestane-li člen správní rady splňovat podmínky pro členství. Zanikne-li členovi správní rady členství ve správní radě před uplynutím jeho funkčního období, rozhodnou zakladatelé o jmenování nového člena na uvolněné místo, jehož funkční období skončí dnem, ke kterému by skončilo funkční období člena, jehož členství ve správní radě zaniklo. 7.Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí zákonem. Zejména se jedná o: -správu majetku nadačního fondu, -řízení činnosti a směřování nadačního fondu, -schvalování účetní závěrky a výroční zprávy. 8.Při hlasování na jednání správní rady mají předseda a místopředseda správní rady každý tři (3) hlasy, ostatní členové správní rady mají každý jeden (1) hlas. Celkový počat hlasů správní rady je jedenáct (11). Správní rada je usnášení schopna, zúčastní-l i se jejího jednání alespoň dvě třetiny (2/3) všech hlasů. Správní rada přijímá svá rozhodnutí nadpoloviční většinou všech hlasů. Správní rada může hlasovat i formou per rollam. VII. Jednání a podepisování Za nadační fond jedná každý člen správní rady samostatně. V případě písemných právních úkonů se podepisují předseda a místopředseda správní rady každý samostatně, členové správní rady vždy společně s předsedou nebo místopředsedou správní rady. VIII. Dozorčí rada a revizor Dozorčí rada se nezřizuje. Její působnost vykonává revizor. Bude-li nutné ze zákonných důvodů dozorčí radu zřídit, má dozorčí rada tři členy, které volí a odvolávají zakladatelé. Funkční období dozorčí rady je pět (5) let. Kontrolním orgánem nadačního fondu je revizor, jeho funkční období je pět (5) let. Prvním revizorem nadačního fondu se ustanovuje: Jaroslaw Tatarowski, narozený 27. 10. 1960, s pobytem a bydlištěm na adrese Polská republika, 05-501 Jazgarzewszczyzna, Leśna 23. Revizor zejména: -kontroluje dodržování ustanovení zakládací listiny nadačního fondu, zejména dodržování poslání nadačního fondu, způsob a efektivitu využívání prostředků nadačního fondu a dohlížení, zda správní rada vykonává působnost podle zákona a ve shodě se zakládací listinou, -kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků, -přezkoumává účetní závěrku, -upozorňuje zakladatelům a správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrh na jejich odstranění, -nejméně jedenkrát ročně podává správní radě a zakladatelům písemnou zprávu o své kontrolní činnosti, Revizor je pro výkon své funkce oprávněn zejména: -nahlížet do účetních knih, -svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy nadačního fondu, pokud tak neučiní předseda správní rady. Revizor má právo účastnit se jednání správní rady a požádá-li o slovo, musí mu být uděleno. Revizora jmenují a odvolávají zakladatelé, lze ho jmenovat i opakovaně. Revizor nemá nárok z nadačních prostředků na odměnu za výkon své funkce. IX. Generální tajemník, první náměstek generálního tajemníka, druhý náměstek generálního tajemníka nadačního fondu 1.Generálním tajemníkem nadačního fondu je jmenován Rafał Marcin Wasik, narozený 1. 3. 1977, s pobytem a bydlištěm na adrese Polská republika, 26-050 Zagnansk, Wisniowka 78, občan Polské republiky, 2.Prvním náměstkem generálního tajemníka nadačního fondu je jmenován Jurii Kiperman, narozený 19. 8. 1946, s pobytem a bydlištěm na adrese st. Yamskaya 3/5, 02 000 Kiev, Ukrajina, občan Ukrajiny, 3.Druhým náměstkem generálního tajemníka nadačního fondu je jmenován Ladislav Tesařík, narozený 10. 10. 1958, s pobytem a bydlištěm na adrese Rakouská republika, 5753 Saalbach-Hinterglemm, Buchenauweg 434/2, občan České republiky, 4.Orgány generálního tajemníka, prvního náměstka generálního tajemníka a druhého náměstka generálního tajemníka nadačního fondu jsou statutárním orgánem nadačního fondu při výkonu jeho činnosti na území jiných států než České republiky (při výkonu jeho č innosti v zahraničí). O jmenování a odvolání do uvedených funkcí rozhodují zakladatelé. Nadační fond při výkonu jeho činnosti v zahraničí zastupuje generální tajemník, první náměstek generálního tajemníka, druhý náměstek generálního tajemníka, každý samos tatně. 5. Velvyslanec v misi (Ambasador at Large), titul udělený nadačním fondem dle článku XII, odstavec 2, zakladatelské listiny, při své činnosti podléhá přímo rozhodnutím generálního tajemníka, který za jeho činnost odpovídá. X. Hospodaření a náklady na správu nadačního fondu 1. Správní rada usiluje o to, aby náklady na správu nadačního fondu byly minimální. 2. Náklady související se správou a provozem fondu musí vést nadační fond odděleně od poskytnutých nadačních příspěvků. 3. Za hospodaření nadačního fondu odpovídá správní rada. Kontrolu hospodaření provádí revizor. XI. Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků 1. Nadační fond se může zavazovat a může poskytovat nadační příspěvek a jiné finanční plnění (dále jen nadační příspěvek) pouze v souladu s účelem nadačního fondu podle čl. III. Za splnění podmínek definovaných v tomto článku, a to vždy až po předchozím s ouhlasu zakladatelů. 2. Nadační fond může poskytnout nadační příspěvek kterékoliv právnické nebo fyzické osobě, je-li to v souladu s touto zakládací listinou. 3. Na poskytnutí nadačního příspěvku neexistuje právní nárok. Nadační fond je oprávněn vstupovat do všech smluvních vztahů, na jejichž základě bude poskytnut příspěvek. 4. Nadační příspěvek se poskytuje zpravidla ve formě peněžitého plnění. Je-li to však vzhledem k účelu, ke kterému má být nadační příspěvek použit, vhodnější, může být nadační příspěvek poskytnut i ve formě nepeněžitého plnění. 5. Nadační fond si může ve smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku vyhradit právo kontroly plnění závazku, k němuž se příjemce nadačního příspěvku zavázal a právo tento závazek vymáhat. 6. Nadační příspěvky mají charakter jednorázového plnění, které však může být poskytováno opakovaně. XII. Další práva a povinnosti nadačního fondu 1.Nadační fond může jmenovat experty, vydávat odznaky, medaile, čestné tituly, certifikáty spojené s činností nadačního fondu, může udělovat další ocenění a vyznamenání pro fyzické a právnické osoby za zásluhy a činnosti ve prospěch nadačního fondu. 2. Nadační fond uděluje zejména tyto tituly: - velvyslanec v misi (Ambasador at Large), - velvyslanec dobré vůle (Goodwill Ambasador), - velvyslanec míru (Peace Ambasador), - mladý velvyslanec (Young Ambasador), - vrchní komisař (High Commissioner), - komisař (Commissioner), - poradce (Advisor), - zvláštní člen (Special Member), - dobrovolník (Volunteer), - akademik (Academician) 3. Správní rada v této oblasti přijme následující vnitřní předpisy nadačního fondu: - vymezující pravidla a postup pro udělování titulu velvyslanec v misi, - vymezující pravidla a postup pro udělování titulu velvyslanec dobré vůle, - vymezující pravidla a postup pro udělování titulu velvyslanec míru, - vymezující pravidla a postup pro udělování titulu mladý velvyslanec, - vymezující pravidla a postup pro udělování titulu vrchní komisař, - vymezující pravidla a postup pro udělování titulu komisař, - vymezující pravidla a postup pro udělování titulu poradce, - vymezující pravidla a postup pro udělování titulu zvláštní člen, - vymezující pravidla a postup pro udělování titulu dobrovolník, - vymezující pravidla a postup pro udělování titulu akademik 4. Nadační fond je oprávněn na základě rozhodnutí správní rady poskytovat peněžní úvěry a zápůjčky právnickým a fyzickým osobám v souvislosti s činností a účelem nadačního fondu. 5. Nadační fond zřizuje Federaci rozhodčích soudů pro lidská práva Federální soud (Federation of Human Rights Arbitration Federal Court). Správní rada stanoví vnitřním předpisem provozní řád pro tento orgán. 6. Nadační fond zřizuje Mezinárodní akademii diplomacie (International Academy of Diplomacy). Správní rada stanoví vnitřním předpisem provozní řád pro tento orgán. XIII. Akreditace nadačního fondu V případě uzavření memoranda mezi nadačním fondem a jakýmkoliv zahraničním státem, stává se nadační fond INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION La Commission Internationale des Droits de Ľhomme Mezinárodní komise pro lidská práva nadační fond, mezivládní organizací. XIV. Zrušení a zánik nadačního fondu 1. Nadační fond se ruší rozhodnutím správní rady po předchozím souhlasu zakladatelů. 2. V rozhodnutí o zrušení nadačního fondu musí být uveden způsob majetkového vypořádání. Případný přebytek po provedené likvidace bude předán zakladatelům. 3. Nadační fond zaniká výmazem z nadačního rejstříku. XV. Změna zakládací listiny Tuto zakládací listinu lze změnit jen rozhodnutím zakladatelů. 30.9.2019 - 2.9.2020
Úplné znění zakládací listiny nadačního fondu INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION La Commission Internationale des Droits de Ľhomme Mezinárodní komise pro lidská práva nadační fond, I. Základní ustanovení 1. Název nadačního fondu zní: INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION La Commission Internationale des Droits de Ľhomme, ve zkrácené formě IHRC - nadační fond Mezinárodní komise pro lidská práva nadační fond 2.Sídlem nadačního fondu je:Frýdek-Místek, Místek, ul. 8. pěšího pluku č. p. 2380, PSČ 738 01 3. Nadační fond se zakládá na dobu neurčitou. II. Zakladatelé nadačního fondu Zakladatelé nadačního fondu jsou: 1. Rafał Marcin Wasik, narozený 1. 3. 1977, bytem Polská republika, 26-050 Zagnansk, Wisniowka 78, 2. Ladislav Tesařík, narozený 10. 10. 1958, bytem Rakouská republika, 5753 Saalbach-Hinterglemm, Buchenauweg 434/2, 3. Jurii Kiperman, narozený 19. 8. 1946, bytem st. Yamskaya 3/5, 02 000 Kiev, Ukrajina, (dále jen zakladatelé) III. Účel nadačního fondu Účelem nadačního fondu bude zejména: -podpora a rozvoj informační činnosti veřejných organizací, -organizování a podpora pozorovacích misí v tuzemsku i zahraničí, -ochrana života, úcta k lidským právům a obnovení důstojnosti, -podpora a rozvoj platformy pro mezivládní komunikaci, -podpora účasti na vládních programech a diplomatických misích. Okruh činností, které nadační fond vzhledem k svému účelu bude vykonávat: a) organizace humanitární a rozvojové pomoci v zahraničí i v České republice, b)poskytování pomoci politicky, rasově či jinak pronásledovaným osobám v zahraničí i v České republice, c) poskytování pomoci lokálním samosprávám a dalším lokálním organizacím v zahraničí i v České republice, d)organizování pomoci menšinám v zahraničí i v České republice, e)sociální poradenství v zahraničí i v České republice, f) osvětová a vzdělávací činnost v zahraničí i v České republice, g)zajišťování dobrovolnické činnosti v zahraničí i v České republice, h)organizace kulturních a sportovních akcí v zahraničí i v České republice, i)pozorovací a vyhodnocovací činnost demokratických procesů, zejména volebních procesů, v zahraničí i v České republice j)organizování referend v zahraničí i v České republice. IV. Majetkový vklad zakladatelů a jeho správa Majetkový vklad zakladatelů do nadačního fondu tvoří finanční prostředky v celkové výši 60.000,-Kč, slovy: šedesát tisíc korun českých. Zakladatel Ladislav Tesařík vložil do nadačního fondu majetkový vklad ve výši 20.000,-Kč, slovy: dvacet tisíc korun českých. Zakladatel Rafał Marcin Wasik vložil do nadačního fondu majetkový vklad ve výši 20.000,-Kč, slovy: dvacet tisíc korun českých. Zakladatel Jurii Kiperman vložil do nadačního fondu majetkový vklad ve výši 20.000,-Kč, slovy: dvacet tisíc korun českých. V. Orgány nadačního fondu Orgány nadačního fondu jsou: a) správní rada, b) dozorčí rada nebo revizor, c) generální tajemník, první náměstek generálního tajemníka, druhý náměstek generálního tajemníka nadačního fondu. VI. Správní rada 1. Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu. Správní rada má šest (6) členů. O jmenování a odvolání členů správní rady rozhodují zakladatelé. 2.Z členů správní rady jsou voleni a odvoláváni předseda a místopředseda správní rady. O jmenování a odvolání předsedy a místopředsedy správní rady rozhodují zakladatelé. 3.Předseda správní rady svolává a řídí její zasedání, které se uskutečňuje nejméně jednou ročně. Předseda je povinen svolat správní radu vždy, požádá-li o to nejméně jedna třetina (1/3) členů správní rady, dozorčí rady, revizor nebo zakladatel. Předseda s právní rady může písemně zmocnit ke svolání správní rady a k řízení jejího zasedání místopředsedu nebo jiného člena správní rady. 4.Funkční období členů správní rady je pět (5) let. Opětovné zvolení člena správní rady, případně předsedy a místopředsedy správní rady, je možné. Člen správní rady nemůže být na jednání správní rady zastoupen. 5.Členové správní rady nemají nárok z nadačních prostředků na odměny za výkon své funkce. 6.Členství ve správní radě zaniká: -uplynutím funkčního období, -úmrtím nebo zánikem právnické osoby, -odvoláním ze zákonných důvodů, -odstoupením, -přestane-li člen správní rady splňovat podmínky pro členství. Zanikne-li členovi správní rady členství ve správní radě před uplynutím jeho funkčního období, rozhodnou zakladatelé o jmenování nového člena na uvolněné místo, jehož funkční období skončí dnem, ke kterému by skončilo funkční období člena, jehož členství ve správní radě zaniklo. 7.Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí zákonem. Zejména se jedná o: -správu majetku nadačního fondu, -řízení činnosti a směřování nadačního fondu, -schvalování účetní závěrky a výroční zprávy. 8.Při hlasování na jednání správní rady mají předseda a místopředseda správní rady každý dva (2) hlasy, ostatní členové správní rady mají každý jeden (1) hlas. Celkový počat hlasů správní rady je osm (8). Správní rada je usnášeníschopná, zúčastní-li se je jího jednání alespoň dvě třetiny (2/3) všech hlasů. Správní rada přijímá svá rozhodnutí nadpoloviční většinou všech hlasů. Správní rada může hlasovat i formou per rollem. VII. Jednání a podepisování Za nadační fond jedná každý člen správní rady samostatně. V případě písemných právních úkonů se podepisují předseda a místopředseda správní rady každý samostatně, členové správní rady vždy společně s předsedou nebo místopředsedou správní rady. VIII. Dozorčí rada a revizor Dozorčí rada se nezřizuje. Její působnost vykonává revizor. Bude-li nutné ze zákonných důvodů dozorčí radu zřídit, má dozorčí rada tři členy, které volí a odvolávají zakladatelé. Funkční období dozorčí rady je pět (5) let. Kontrolním orgánem nadačního fondu je revizor, jeho funkční období je pět (5) let. Prvním revizorem nadačního fondu se ustanovuje: Jaroslaw Tatarowski, narozený 27. 10. 1960, s pobytem a bydlištěm na adrese Polská republika, 05-501 Jazgarzewszczyzna, Leśna 23. Revizor zejména: -kontroluje dodržování ustanovení zakládací listiny nadačního fondu, zejména dodržování poslání nadačního fondu, způsob a efektivitu využívání prostředků nadačního fondu a dohlížení, zda správní rada vykonává působnost podle zákona a ve shodě se zakládací listinou, -kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků, -přezkoumává účetní závěrku, -upozorňuje zakladatelům a správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrh na jejich odstranění, -nejméně jedenkrát ročně podává správní radě a zakladatelům písemnou zprávu o své kontrolní činnosti, Revizor je pro výkon své funkce oprávněn zejména: -nahlížet do účetních knih, -svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy nadačního fondu, pokud tak neučiní předseda správní rady. Revizor má právo účastnit se jednání správní rady a požádá-li o slovo, musí mu být uděleno. Revizora jmenují a odvolávají zakladatelé, lze ho jmenovat i opakovaně. Revizor nemá nárok z nadačních prostředků na odměnu za výkon své funkce. IX. Generální tajemník, první náměstek generálního tajemníka, druhý náměstek generálního tajemníka nadačního fondu 1.Generálním tajemníkem nadačního fondu je jmenován Rafał Marcin Wasik, narozený 1. 3. 1977, s pobytem a bydlištěm na adrese Polská republika, 26-050 Zagnansk, Wisniowka 78, občan Polské republiky, 2.Prvním náměstkem generálního tajemníka nadačního fondu je jmenován Jurii Kiperman, narozený 19. 8. 1946, s pobytem a bydlištěm na adrese st. Yamskaya 3/5, 02 000 Kiev, Ukrajina, občan Ukrajiny, 3.Druhým náměstkem generálního tajemníka nadačního fondu je jmenován Ladislav Tesařík, narozený 10. 10. 1958, s pobytem a bydlištěm na adrese Rakouská republika, 5753 Saalbach-Hinterglemm, Buchenauweg 434/2, občan České republiky, 4.Orgány generálního tajemníka, prvního náměstka generálního tajemníka a druhého náměstka generálního tajemníka nadačního fondu jsou statutárním orgánem nadačního fondu při výkonu jeho činnosti na území jiných států než České republiky (při výkonu jeho č innosti v zahraničí). O jmenování a odvolání do uvedených funkcí rozhodují zakladatelé. Nadační fond při výkonu jeho činnosti v zahraničí zastupuje generální tajemník, první náměstek generálního tajemníka, druhý náměstek generálního tajemníka, každý samos tatně. X. Hospodaření a náklady na správu nadačního fondu 1. Správní rada usiluje o to, aby náklady na správu nadačního fondu byly minimální. 2. Náklady související se správou a provozem fondu musí vést nadační fond odděleně od poskytnutých nadačních příspěvků. 3. Za hospodaření nadačního fondu odpovídá správní rada. Kontrolu hospodaření provádí revizor. XI. Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků 1. Nadační fond se může zavazovat a může poskytovat nadační příspěvek a jiné finanční plnění (dále jen nadační příspěvek) pouze v souladu s účelem nadačního fondu podle čl. III. Za splnění podmínek definovaných v tomto článku, a to vždy až po předchozím s ouhlasu zakladatelů. 2. Nadační fond může poskytnout nadační příspěvek kterékoliv právnické nebo fyzické osobě, je-li to v souladu s touto zakládací listinou. 3. Na poskytnutí nadačního příspěvku neexistuje právní nárok. Nadační fond je oprávněn vstupovat do všech smluvních vztahů, na jejichž základě bude poskytnut příspěvek. 4. Nadační příspěvek se poskytuje zpravidla ve formě peněžitého plnění. Je-li to však vzhledem k účelu, ke kterému má být nadační příspěvek použit, vhodnější, může být nadační příspěvek poskytnut i ve formě nepeněžitého plnění. 5. Nadační fond si může ve smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku vyhradit právo kontroly plnění závazku, k němuž se příjemce nadačního příspěvku zavázal a právo tento závazek vymáhat. 6. Nadační příspěvky mají charakter jednorázového plnění, které však může být poskytováno opakovaně. XII. Další práva a povinnosti nadačního fondu 1.Nadační fond může jmenovat experty, vydávat odznaky, medaile, čestné tituly, certifikáty spojené s činností nadačního fondu, může udělovat další ocenění a vyznamenání pro fyzické a právnické osoby za zásluhy a činnosti ve prospěch nadačního fondu. 2.Nadační fond uděluje zejména: -titul generálního velvyslance IHRC nadační fond (INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION La Commission Internationale des Droits de Ľhomme Mezinárodní komise pro lidská práva nadační fond, dále jen IHRC - nadační fond) pro svět, -titul velvyslance IHRC - nadační fond pro Evropu, -titul velvyslanec dobré vůle IHRC nadační fond, -titul Attaché IHRC - nadační fond (titul čestného hospodářského agenta), -titul komisaře IHRC -nadační fond, -titul mezinárodní expert IHRC - nadační fond, -titul experta komisí IHRC nadační fond, -akademický diplom IHRC - nadační fond, -mezinárodní medaile, ocenění, certifikáty, kříže a sošky v oblasti ochrany lidských práv a dalších činností souvisejících s nadačním fondem. 3.Správní rada v této oblasti příjme následující vnitřní předpisy nadačního fondu: -vymezující pravidla a postup pro udělování titulu generálního velvyslance nadačního fondu pro svět, -vymezující pravidla a postup pro udělování titulu velvyslance nadačního fondu pro Evropu, -vymezující pravidla a postup pro udělování titulu velvyslance nadačního fondu, -vymezující pravidla a postup pro udělování titulu velvyslance dobré vůle, -vymezující pravidla a postup pro udělování titulu čestného hospodářského agenta (Attaché) nadačního fondu, -vymezující pravidla a postup pro udělování titulu komisaře nadačního fondu, -vymezující pravidla a postup pro udělování titulu mezinárodního experta nadačního fondu, -vymezující pravidla a postup pro udělování titulu experta komisí nadačního fondu, vymezující pravidla a postup pro udělování diplomů, -vymezující pravidla a postup pro udělování medailí, ocenění, certifikátů, kříže a sochy nadačního fondu. Nadační fond je oprávněn na základě rozhodnutí správní rady poskytovat peněžní úvěry a zápůjčky právnickým a fyzickým osobám v souvislosti s činností a účelem nadačního fondu. XIII. Akreditace nadačního fondu V případě uzavření memoranda mezi nadačním fondem a jakýmkoliv zahraničním státem, stává se nadační fond INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION La Commission Internationale des Droits de Ľhomme Mezinárodní komise pro lidská práva nadační fond, mezivládní organizací. XIV. Zrušení a zánik nadačního fondu 1. Nadační fond se ruší rozhodnutím správní rady po předchozím souhlasu zakladatelů. 2. V rozhodnutí o zrušení nadačního fondu musí být uveden způsob majetkového vypořádání. Případný přebytek po provedené likvidace bude předán zakladatelům. 3. Nadační fond zaniká výmazem z nadačního rejstříku. XV. Změna zakládací listiny Tuto zakládací listinu lze změnit jen rozhodnutím zakladatelů. 29.1.2019 - 30.9.2019
Úplné znění zakládací listiny nadačního fondu INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION La Commission Internationale des Droits de Ľhomme Mezinárodní komise pro lidská práva nadační fond, I. Základní ustanovení 1. Název nadačního fondu zní: INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION La Commission Internationale des Droits de Ľhomme, ve zkrácené formě IHRC - nadační fond Mezinárodní komise pro lidská práva nadační fond 2.Sídlem nadačního fondu je:Frýdek-Místek, Místek, ul. 8. pěšího pluku č. p. 2380, PSČ 738 01 3. Nadační fond se zakládá na dobu neurčitou. II. Zakladatelé nadačního fondu Zakladatelé nadačního fondu jsou: 1. Rafał Marcin Wasik, narozený 1. 3. 1977, bytem Polská republika, 26-050 Zagnansk, Wisniowka 78, 2. Ladislav Tesařík, narozený 10. 10. 1958, bytem Rakouská republika, 5753 Saalbach-Hinterglemm, Buchenauweg 434/2, 3. Jurii Kiperman, narozený 19. 8. 1946, bytem st. Yamskaya 3/5, 02 000 Kiev, Ukrajina, (dále jen zakladatelé) III. Účel nadačního fondu Účelem nadačního fondu bude zejména: -podpora a rozvoj informační činnosti veřejných organizací, -organizování a podpora pozorovacích misí v tuzemsku i zahraničí, -ochrana života, úcta k lidským právům a obnovení důstojnosti, -podpora a rozvoj platformy pro mezivládní komunikaci, -podpora účasti na vládních programech a diplomatických misích. Okruh činností, které nadační fond vzhledem k svému účelu bude vykonávat: a) organizace humanitární a rozvojové pomoci v zahraničí i v České republice, b)poskytování pomoci politicky, rasově či jinak pronásledovaným osobám v zahraničí i v České republice, c) poskytování pomoci lokálním samosprávám a dalším lokálním organizacím v zahraničí i v České republice, d)organizování pomoci menšinám v zahraničí i v České republice, e)sociální poradenství v zahraničí i v České republice, f) osvětová a vzdělávací činnost v zahraničí i v České republice, g)zajišťování dobrovolnické činnosti v zahraničí i v České republice, h)organizace kulturních a sportovních akcí v zahraničí i v České republice. IV. Majetkový vklad zakladatelů a jeho správa Majetkový vklad zakladatelů do nadačního fondu tvoří finanční prostředky v celkové výši 60.000,-Kč, slovy: šedesát tisíc korun českých. Zakladatel Ladislav Tesařík vložil do nadačního fondu majetkový vklad ve výši 20.000,-Kč, slovy: dvacet tisíc korun českých. Zakladatel Rafał Marcin Wasik vložil do nadačního fondu majetkový vklad ve výši 20.000,-Kč, slovy: dvacet tisíc korun českých. Zakladatel Jurii Kiperman vložil do nadačního fondu majetkový vklad ve výši 20.000,-Kč, slovy: dvacet tisíc korun českých. V. Orgány nadačního fondu Orgány nadačního fondu jsou: a) správní rada, b) dozorčí rada nebo revizor. VI. Správní rada 1. Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu. Správní rada má šest (6) členů. O jmenování a odvolání členů správní rady rozhodují zakladatelé. 2.Z členů správní rady jsou voleni a odvoláváni předseda a místopředseda správní rady. O jmenování a odvolání předsedy a místopředsedy správní rady rozhodují zakladatelé. 3.Předseda správní rady svolává a řídí její zasedání, které se uskutečňuje nejméně jednou ročně. Předseda je povinen svolat správní radu vždy, požádá-li o to nejméně jedna třetina (1/3) členů správní rady, dozorčí rady, revizor nebo zakladatel. Předseda s právní rady může písemně zmocnit ke svolání správní rady a k řízení jejího zasedání místopředsedu nebo jiného člena správní rady. 4.Funkční období členů správní rady je pět (5) let. Opětovné zvolení člena správní rady, případně předsedy a místopředsedy správní rady, je možné. Člen správní rady nemůže být na jednání správní rady zastoupen. 5.Členové správní rady nemají nárok z nadačních prostředků na odměny za výkon své funkce. 6.Členství ve správní radě zaniká: -uplynutím funkčního období, -úmrtím nebo zánikem právnické osoby, -odvoláním ze zákonných důvodů, -odstoupením, -přestane-li člen správní rady splňovat podmínky pro členství. Zanikne-li členovi správní rady členství ve správní radě před uplynutím jeho funkčního období, rozhodnou zakladatelé o jmenování nového člena na uvolněné místo, jehož funkční období skončí dnem, ke kterému by skončilo funkční období člena, jehož členství ve správní radě zaniklo. 7.Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí zákonem. Zejména se jedná o: -správu majetku nadačního fondu, -řízení činnosti a směřování nadačního fondu, -schvalování účetní závěrky a výroční zprávy. 8.Při hlasování na jednání správní rady mají předseda a místopředseda správní rady každý dva (2) hlasy, ostatní členové správní rady mají každý jeden (1) hlas. Celkový počat hlasů správní rady je osm (8). Správní rada je usnášeníschopná, zúčastní-li se je jího jednání alespoň dvě třetiny (2/3) všech hlasů. Správní rada přijímá svá rozhodnutí nadpoloviční většinou všech hlasů. Správní rada může hlasovat i formou per rollem. VII. Jednání a podepisování Za nadační fond jedná každý člen správní rady samostatně. V případě písemných právních úkonů se podepisují předseda a místopředseda správní rady každý samostatně, členové správní rady vždy společně s předsedou nebo místopředsedou správní rady. VIII. Dozorčí rada a revizor Dozorčí rada se nezřizuje. Její působnost vykonává revizor. Bude-li nutné ze zákonných důvodů dozorčí radu zřídit, má dozorčí rada tři členy, které volí a odvolávají zakladatelé. Funkční období dozorčí rady je pět (5) let. Kontrolním orgánem nadačního fondu je revizor, jeho funkční období je pět (5) let. Prvním revizorem nadačního fondu se ustanovuje: Jaroslaw Tatarowski, narozený 27. 10. 1960, s pobytem a bydlištěm na adrese Polská republika, 05-501 Jazgarzewszczyzna, Leśna 23. Revizor zejména: -kontroluje dodržování ustanovení zakládací listiny nadačního fondu, zejména dodržování poslání nadačního fondu, způsob a efektivitu využívání prostředků nadačního fondu a dohlížení, zda správní rada vykonává působnost podle zákona a ve shodě se zakládací listinou, -kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků, -přezkoumává účetní závěrku, -upozorňuje zakladatelům a správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrh na jejich odstranění, -nejméně jedenkrát ročně podává správní radě a zakladatelům písemnou zprávu o své kontrolní činnosti, Revizor je pro výkon své funkce oprávněn zejména: -nahlížet do účetních knih, -svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy nadačního fondu, pokud tak neučiní předseda správní rady. Revizor má právo účastnit se jednání správní rady a požádá-li o slovo, musí mu být uděleno. Revizora jmenují a odvolávají zakladatelé, lze ho jmenovat i opakovaně. Revizor nemá nárok z nadačních prostředků na odměnu za výkon své funkce. IX. Hospodaření a náklady na správu nadačního fondu 1. Správní rada usiluje o to, aby náklady na správu nadačního fondu byly minimální. 2. Náklady související se správou a provozem fondu musí vést nadační fond odděleně od poskytnutých nadačních příspěvků. 3. Za hospodaření nadačního fondu odpovídá správní rada. Kontrolu hospodaření provádí revizor. X. Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků 1. Nadační fond se může zavazovat a může poskytovat nadační příspěvek a jiné finanční plnění (dále jen nadační příspěvek) pouze v souladu s účelem nadačního fondu podle čl. III. Za splnění podmínek definovaných v tomto článku, a to vždy až po předchozím s ouhlasu zakladatelů. 2. Nadační fond může poskytnout nadační příspěvek kterékoliv právnické nebo fyzické osobě, je-li to v souladu s touto zakládací listinou. 3. Na poskytnutí nadačního příspěvku neexistuje právní nárok. Nadační fond je oprávněn vstupovat do všech smluvních vztahů, na jejichž základě bude poskytnut příspěvek. 4. Nadační příspěvek se poskytuje zpravidla ve formě peněžitého plnění. Je-li to však vzhledem k účelu, ke kterému má být nadační příspěvek použit, vhodnější, může být nadační příspěvek poskytnut i ve formě nepeněžitého plnění. 5. Nadační fond si může ve smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku vyhradit právo kontroly plnění závazku, k němuž se příjemce nadačního příspěvku zavázal a právo tento závazek vymáhat. 6. Nadační příspěvky mají charakter jednorázového plnění, které však může být poskytováno opakovaně. XI. Další práva a povinnosti nadačního fondu 1.Nadační fond může jmenovat experty, vydávat odznaky, medaile, čestné tituly, certifikáty spojené s činností nadačního fondu, může udělovat další ocenění a vyznamenání pro fyzické a právnické osoby za zásluhy a činnosti ve prospěch nadačního fondu. 2.Nadační fond uděluje zejména: -titul generálního velvyslance IHRC nadační fond (INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION La Commission Internationale des Droits de Ľhomme Mezinárodní komise pro lidská práva nadační fond, dále jen IHRC - nadační fond) pro svět, -titul velvyslance IHRC - nadační fond pro Evropu, -titul velvyslanec dobré vůle IHRC nadační fond, -titul Attaché IHRC - nadační fond (titul čestného hospodářského agenta), -titul komisaře IHRC -nadační fond, -titul mezinárodní expert IHRC - nadační fond, -titul experta komisí IHRC nadační fond, -akademický diplom IHRC - nadační fond, -mezinárodní medaile, ocenění, certifikáty, kříže a sošky v oblasti ochrany lidských práv a dalších činností souvisejících s nadačním fondem. 3.Správní rada v této oblasti příjme následující vnitřní předpisy nadačního fondu: -vymezující pravidla a postup pro udělování titulu generálního velvyslance nadačního fondu pro svět, -vymezující pravidla a postup pro udělování titulu velvyslance nadačního fondu pro Evropu, -vymezující pravidla a postup pro udělování titulu velvyslance nadačního fondu, -vymezující pravidla a postup pro udělování titulu velvyslance dobré vůle, -vymezující pravidla a postup pro udělování titulu čestného hospodářského agenta (Attaché) nadačního fondu, -vymezující pravidla a postup pro udělování titulu komisaře nadačního fondu, -vymezující pravidla a postup pro udělování titulu mezinárodního experta nadačního fondu, -vymezující pravidla a postup pro udělování titulu experta komisí nadačního fondu, vymezující pravidla a postup pro udělování diplomů, -vymezující pravidla a postup pro udělování medailí, ocenění, certifikátů, kříže a sochy nadačního fondu. Nadační fond je oprávněn na základě rozhodnutí správní rady poskytovat peněžní úvěry a zápůjčky právnickým a fyzickým osobám v souvislosti s činností a účelem nadačního fondu. XII. Zrušení a zánik nadačního fondu 1. Nadační fond se ruší rozhodnutím správní rady po předchozím souhlasu zakladatelů. 2. V rozhodnutí o zrušení nadačního fondu musí být uveden způsob majetkového vypořádání. Případný přebytek po provedené likvidace bude předán zakladatelům. 3. Nadační fond zaniká výmazem z nadačního rejstříku. XIII. Změna zakládací listiny Tuto zakládací listinu lze změnit jen rozhodnutím zakladatelů. 20.12.2018 - 29.1.2019
Úplné znění zakládací listiny nadačního fondu INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION La Commission Internationale des Droits de Ľhomme Mezinárodní komise pro lidská práva nadační fond, I. Základní ustanovení 1. Název nadačního fondu zní: INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION La Commission Internationale des Droits de Ľhomme, ve zkrácené formě IHRC - nadační fond Mezinárodní komise pro lidská práva nadační fond 2.Sídlem nadačního fondu je:Frýdek-Místek, Místek, ul. 8. pěšího pluku č. p. 2380, PSČ 738 01 3. Nadační fond se zakládá na dobu neurčitou. II. Zakladatelé nadačního fondu Zakladatelé nadačního fondu jsou: 1. Rafał Marcin Wasik, narozený 1. 3. 1977, bytem Polská republika, 26-050 Zagnansk, Wisniowka 78, 2. Ladislav Tesařík, narozený 10. 10. 1958, bytem Rakouská republika, 5753 Saalbach-Hinterglemm, Buchenauweg 434/2, (dále jen zakladatelé) III. Účel nadačního fondu Účelem nadačního fondu bude zejména: -podpora a rozvoj informační činnosti veřejných organizací, -organizování a podpora pozorovacích misí v tuzemsku i zahraničí, -ochrana života, úcta k lidským právům a obnovení důstojnosti, -podpora a rozvoj platformy pro mezivládní komunikaci, -podpora účasti na vládních programech a diplomatických misích. Okruh činností, které nadační fond vzhledem k svému účelu bude vykonávat: a) organizace humanitární a rozvojové pomoci v zahraničí i v České republice, b)poskytování pomoci politicky, rasově či jinak pronásledovaným osobám v zahraničí i v České republice, c) poskytování pomoci lokálním samosprávám a dalším lokálním organizacím v zahraničí i v České republice, d)organizování pomoci menšinám v zahraničí i v České republice, e)sociální poradenství v zahraničí i v České republice, f) osvětová a vzdělávací činnost v zahraničí i v České republice, g)zajišťování dobrovolnické činnosti v zahraničí i v České republice, h)organizace kulturních a sportovních akcí v zahraničí i v České republice. IV. Majetkový vklad zakladatelů a jeho správa Majetkový vklad zakladatelů do nadačního fondu při jeho založení tvoří finanční prostředky v celkové výši 40.000,-Kč, slovy: čtyřicet tisíc korun českých. Zakladatel Rafał Marcin Wasik se zavazuje vložit do nadačního fondu majetkový vklad ve výši 20.000,-Kč, slovy: dvacet tisíc korun českých. Zakladatel Ladislav Tesařík se zavazuje vložit do nadačního fondu majetkový vklad ve výši 20.000,-Kč, slovy: dvacet tisíc korun českých. Oba zakladatelé se zavazují tyto částky splatit do 15 dnů od dne sepsání tohoto notářského zápisu ustanoveného správci vkladů, nejpozději však před podáním návrhu na zápis nadačního fondu do příslušného nadačního rejstříku. Správcem vkladu nadačního fondu se ustanovuje Ladislav Tesařík, narozený 10. 10. 1958, bytem Rakouská republika, 5753 Saalbach-Hinterglemm, Buchenauweg 434/2. Správce vkladu vklad složí na zvláštní účet, zřízený pro nadační fond správcem vkladu u peněžníh o ústavu v České republice. Správce vkladu spravuje vklad do doby vzniku nadačního fondu. V. Orgány nadačního fondu Orgány nadačního fondu jsou: a) správní rada, b) dozorčí rada nebo revizor. VI. Správní rada 1. Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu. Správní rada má šest (6) členů. O jmenování a odvolání členů správní rady rozhodují zakladatelé. 2.Z členů správní rady jsou voleni a odvoláváni předseda a místopředseda správní rady. O jmenování a odvolání předsedy a místopředsedy správní rady rozhodují zakladatelé. 3.Předseda správní rady svolává a řídí její zasedání, které se uskutečňuje nejméně jednou ročně. Předseda je povinen svolat správní radu vždy, požádá-li o to nejméně jedna třetina (1/3) členů správní rady, dozorčí rady, revizor nebo zakladatel. Předseda s právní rady může písemně zmocnit ke svolání správní rady a k řízení jejího zasedání místopředsedu nebo jiného člena správní rady. 4.Funkční období členů správní rady je pět (5) let. Opětovné zvolení člena správní rady, případně předsedy a místopředsedy správní rady, je možné. Člen správní rady nemůže být na jednání správní rady zastoupen. 5.Členové správní rady nemají nárok z nadačních prostředků na odměny za výkon své funkce. 6.Členství ve správní radě zaniká: -uplynutím funkčního období, -úmrtím nebo zánikem právnické osoby, -odvoláním ze zákonných důvodů, -odstoupením, -přestane-li člen správní rady splňovat podmínky pro členství. Zanikne-li členovi správní rady členství ve správní radě před uplynutím jeho funkčního období, rozhodnou zakladatelé o jmenování nového člena na uvolněné místo, jehož funkční období skončí dnem, ke kterému by skončilo funkční období člena, jehož členství ve správní radě zaniklo. 7.Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí zákonem. Zejména se jedná o: -správu majetku nadačního fondu, -řízení činnosti a směřování nadačního fondu, -schvalování účetní závěrky a výroční zprávy. 8.Při hlasování na jednání správní rady mají předseda a místopředseda správní rady každý dva (2) hlasy, ostatní členové správní rady mají každý jeden (1) hlas. Celkový počat hlasů správní rady je osm (8). Správní rada je usnášeníschopná, zúčastní-li se je jího jednání alespoň dvě třetiny (2/3) všech hlasů. Správní rada přijímá svá rozhodnutí nadpoloviční většinou všech hlasů. Správní rada může hlasovat i formou per rollem. VII. Jednání a podepisování Za nadační fond jedná každý člen správní rady samostatně. V případě písemných právních úkonů se podepisují předseda a místopředseda správní rady každý samostatně, členové správní rady vždy společně s předsedou nebo místopředsedou správní rady. VIII. Dozorčí rada a revizor Dozorčí rada se nezřizuje. Její působnost vykonává revizor. Bude-li nutné ze zákonných důvodů dozorčí radu zřídit, má dozorčí rada tři členy, které volí a odvolávají zakladatelé. Funkční období dozorčí rady je pět (5) let. Kontrolním orgánem nadačního fondu je revizor, jeho funkční období je pět (5) let. Prvním revizorem nadačního fondu se ustanovuje: Jaroslaw Tatarowski, narozený 27. 10. 1960, s pobytem a bydlištěm na adrese Polská republika, 05-501 Jazgarzewszczyzna, Leśna 23. Revizor zejména: -kontroluje dodržování ustanovení zakládací listiny nadačního fondu, zejména dodržování poslání nadačního fondu, způsob a efektivitu využívání prostředků nadačního fondu a dohlížení, zda správní rada vykonává působnost podle zákona a ve shodě se zakládací listinou, -kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků, -přezkoumává účetní závěrku, -upozorňuje zakladatelům a správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrh na jejich odstranění, -nejméně jedenkrát ročně podává správní radě a zakladatelům písemnou zprávu o své kontrolní činnosti, Revizor je pro výkon své funkce oprávněn zejména: -nahlížet do účetních knih, -svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy nadačního fondu, pokud tak neučiní předseda správní rady. Revizor má právo účastnit se jednání správní rady a požádá-li o slovo, musí mu být uděleno. Revizora jmenují a odvolávají zakladatelé, lze ho jmenovat i opakovaně. Revizor nemá nárok z nadačních prostředků na odměnu za výkon své funkce. IX. Hospodaření a náklady na správu nadačního fondu 1. Správní rada usiluje o to, aby náklady na správu nadačního fondu byly minimální. 2. Náklady související se správou a provozem fondu musí vést nadační fond odděleně od poskytnutých nadačních příspěvků. 3. Za hospodaření nadačního fondu odpovídá správní rada. Kontrolu hospodaření provádí revizor. X. Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků 1. Nadační fond se může zavazovat a může poskytovat nadační příspěvek a jiné finanční plnění (dále jen nadační příspěvek) pouze v souladu s účelem nadačního fondu podle čl. III. Za splnění podmínek definovaných v tomto článku, a to vždy až po předchozím s ouhlasu zakladatelů. 2. Nadační fond může poskytnout nadační příspěvek kterékoliv právnické nebo fyzické osobě, je-li to v souladu s touto zakládací listinou. 3. Na poskytnutí nadačního příspěvku neexistuje právní nárok. Nadační fond je oprávněn vstupovat do všech smluvních vztahů, na jejichž základě bude poskytnut příspěvek. 4. Nadační příspěvek se poskytuje zpravidla ve formě peněžitého plnění. Je-li to však vzhledem k účelu, ke kterému má být nadační příspěvek použit, vhodnější, může být nadační příspěvek poskytnut i ve formě nepeněžitého plnění. 5. Nadační fond si může ve smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku vyhradit právo kontroly plnění závazku, k němuž se příjemce nadačního příspěvku zavázal a právo tento závazek vymáhat. 6. Nadační příspěvky mají charakter jednorázového plnění, které však může být poskytováno opakovaně. XI. Další práva a povinnosti nadačního fondu 1.Nadační fond může jmenovat experty, vydávat odznaky, medaile, čestné tituly, certifikáty spojené s činností nadačního fondu, může udělovat další ocenění a vyznamenání pro fyzické a právnické osoby za zásluhy a činnosti ve prospěch nadačního fondu. 2.Nadační fond uděluje zejména: -titul generálního velvyslance IHRC nadační fond (INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION La Commission Internationale des Droits de Ľhomme Mezinárodní komise pro lidská práva nadační fond, dále jen IHRC - nadační fond) pro svět, -titul velvyslance IHRC - nadační fond pro Evropu, -titul velvyslanec dobré vůle IHRC nadační fond, -titul Attaché IHRC - nadační fond (titul čestného hospodářského agenta), -titul komisaře IHRC -nadační fond, -titul mezinárodní expert IHRC - nadační fond, -titul experta komisí IHRC nadační fond, -akademický diplom IHRC - nadační fond, -mezinárodní medaile, ocenění, certifikáty, kříže a sošky v oblasti ochrany lidských práv a dalších činností souvisejících s nadačním fondem. 3.Správní rada v této oblasti příjme následující vnitřní předpisy nadačního fondu: -vymezující pravidla a postup pro udělování titulu generálního velvyslance nadačního fondu pro svět, -vymezující pravidla a postup pro udělování titulu velvyslance nadačního fondu pro Evropu, -vymezující pravidla a postup pro udělování titulu velvyslance nadačního fondu, -vymezující pravidla a postup pro udělování titulu velvyslance dobré vůle, -vymezující pravidla a postup pro udělování titulu čestného hospodářského agenta (Attaché) nadačního fondu, -vymezující pravidla a postup pro udělování titulu komisaře nadačního fondu, -vymezující pravidla a postup pro udělování titulu mezinárodního experta nadačního fondu, -vymezující pravidla a postup pro udělování titulu experta komisí nadačního fondu, vymezující pravidla a postup pro udělování diplomů, -vymezující pravidla a postup pro udělování medailí, ocenění, certifikátů, kříže a sochy nadačního fondu. Nadační fond je oprávněn na základě rozhodnutí správní rady poskytovat peněžní úvěry a zápůjčky právnickým a fyzickým osobám v souvislosti s činností a účelem nadačního fondu. XII. Zrušení a zánik nadačního fondu 1. Nadační fond se ruší rozhodnutím správní rady po předchozím souhlasu zakladatelů. 2. V rozhodnutí o zrušení nadačního fondu musí být uveden způsob majetkového vypořádání. Případný přebytek po provedené likvidace bude předán zakladatelům. 3. Nadační fond zaniká výmazem z nadačního rejstříku. XIII. Změna zakládací listiny Tuto zakládací listinu lze změnit jen rozhodnutím zakladatelů. 14.8.2018 - 20.12.2018
Úplné znění zakládací listina nadačního fondu INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION La Commission Internationale des Droits de Ľhomme Mezinárodní komise pro lidská práva - nadační fond, I. Základní ustanovení 1. Název nadačního fondu zní: INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION La Commission Internationale des Droits de Ľhomme Mezinárodní komise pro lidská práva - nadační fond, ve zkrácené formě IHRC - nadační fond 2.Sídlem nadačního fondu je:Frýdek-Místek, Místek, ul. 8. pěšího pluku č. p. 2380, PSČ 738 01 3. Nadační fond se zakládá na dobu neurčitou. II. Zakladatelé nadačního fondu Zakladatelé nadačního fondu jsou: 1. Rafał Marcin Wasik, narozený 1. 3. 1977, bytem Polská republika, 26-050 Zagnansk, Wisniowka 78, 2. Ladislav Tesařík, narozený 10. 10. 1958, bytem Rakouská republika, 5753 Saalbach-Hinterglemm, Buchenauweg 434/2, (dále jen zakladatelé) III. Účel nadačního fondu Účelem nadačního fondu bude zejména: -podpora a rozvoj informační činnosti veřejných organizací, -organizování a podpora pozorovacích misí v tuzemsku i zahraničí, -ochrana života, úcta k lidským právům a obnovení důstojnosti, -podpora a rozvoj platformy pro mezivládní komunikaci, -podpora účasti na vládních programech a diplomatických misích. Okruh činností, které nadační fond vzhledem k svému účelu bude vykonávat: a) organizace humanitární a rozvojové pomoci v zahraničí i v České republice, b)poskytování pomoci politicky, rasově či jinak pronásledovaným osobám v zahraničí i v České republice, c) poskytování pomoci lokálním samosprávám a dalším lokálním organizacím v zahraničí i v České republice, d)organizování pomoci menšinám v zahraničí i v České republice, e)sociální poradenství v zahraničí i v České republice, f) osvětová a vzdělávací činnost v zahraničí i v České republice, g)zajišťování dobrovolnické činnosti v zahraničí i v České republice, h)organizace kulturních a sportovních akcí v zahraničí i v České republice. IV.Majetkový vklad zakladatelů a jeho správa Majetkový vklad zakladatelů do nadačního fondu při jeho založení tvoří finanční prostředky v celkové výši 40.000,-Kč, slovy: čtyřicet tisíc korun českých. Zakladatel Rafał Marcin Wasik se zavazuje vložit do nadačního fondu majetkový vklad ve výši 20.000,-Kč, slovy: dvacet tisíc korun českých. Zakladatel Ladislav Tesařík se zavazuje vložit do nadačního fondu majetkový vklad ve výši 20.000,-Kč, slovy: dvacet tisíc korun českých. Oba zakladatelé se zavazují tyto částky splatit do 15 dnů od dne sepsání tohoto notářského zápisu ustanoveného správci vkladů, nejpozději však před podáním návrhu na zápis nadačního fondu do příslušného nadačního rejstříku. Správcem vkladu nadačního fondu se ustanovuje Ladislav Tesařík, narozený 10. 10. 1958, bytem Rakouská republika, 5753 Saalbach-Hinterglemm, Buchenauweg 434/2. Správce vkladu vklad složí na zvláštní účet, zřízený pro nadační fond správcem vkladu u peněžníh o ústavu v České republice. Správce vkladu spravuje vklad do doby vzniku nadačního fondu. V.Orgány nadačního fondu Orgány nadačního fondu jsou: a) správní rada, b) dozorčí rada nebo revizor. VI.Správní rada Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu. Správní rada má tři (3) členy. O jmenování a odvolání členů správní rady rozhodují zakladatelé. Členy správní rady jsou: Rafał Marcin Wasik, narozený 1. 3. 1977, bytem Polská republika, 26-050 Zagnansk, Wisniowka 78, Ladislav Tesařík, narozený 10. 10. 1958, bytem Rakouská republika, 5753 Saalbach-Hinterglemm, Buchenauweg 434/2, Vladislav Špandel, narozený 13. 7. 1981, bytem Karviná, Staré Město, Nam. Ondry Foltýna 55/50, PSČ 733 01. Funkční období členů správní rady je pět (5) let. Opětovné zvolení člena správní rady je možné. Správní rada volí ze svých členů předsedu správní rady. Předseda správní rady svolává a řídí její zasedání, které se uskutečňuje nejméně jednou ročně. Předseda je povinen svolat správní radu vždy, požádá-li o to nejméně jedna třetina členů (1/3) správní rady, dozorčí rady, revizor nebo zakladatel. Předseda správní rady může písemně zmocnit ke svolání správní rady a k řízení jejího zasedání jiného člena správní rady. Člen správní rady nemůže být na jednání správní rady zastoupen. Členové správní rady nemají nárok z nadačních prostředků na odměny za výkon své funkce. Členství ve správní radě zaniká: -uplynutím funkčního období, -úmrtím nebo zánikem, -odvoláním ze zákonných důvodů, -odstoupením, -přestane-li člen správní rady splňovat podmínky pro členství. Zanikne-li členovi správní rady členství ve správní radě před uplynutím jeho funkčního období, zvolí správní rada na uvolněné místo nového člena, jehož funkční období skončí dnem, ke kterému by skončilo funkční období člena, jehož členství ve správní radě zaniklo. Správní rada je usnášeníschopná, zúčastní-li se jejího jednání dvě třetiny (2/3) jejich členů. Správní rada přijímá své rozhodnutí dvoutřetinovou většinou všech svých členů, může hlasovat i formou per rollem. Každý člen správní rady má jeden hlas. Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí zákonem. Zejména se jedná o: -správu majetku nadačního fondu, -řízení činnosti a směřování nadačního fondu, -schvalování účetní závěrky a výroční zprávy, -volbu a odvolání předsedy správní rady. K rozhodnutí správní rady o sloučení nadačního fondu s nadací nebo jiným nadačním fondem je třeba souhlasu všech členů správní rady a předchozí souhlas zakladatelů. VII.Jednání a podepisování Za nadační fond jedná každý člen správní rady samostatně. Podepisování za nadační fond se děje tak, že k vytištěnému nebo vypsanému názvu nadačního fondu připojí svůj podpis člen správní rady. VIII.Dozorčí rada a revizor Dozorčí rada se nezřizuje. Její působnost vykonává revizor. Bude-li nutné ze zákonných důvodů dozorčí radu zřídit, má dozorčí rada tři členy, které volí a odvolávají zakladatelé. Funkční období dozorčí rady je pět (5) let. Kontrolním orgánem nadačního fondu je revizor, jeho funkční období je pět (5) let. Revizorem nadačního fondu je: Jaroslaw Tatarowski, narozený 27. 10. 1960, s pobytem a bydlištěm na adrese Polská republika, 05-501 Jazgarzewszczyzna, Leśna 23. Revizor zejména: -kontroluje dodržování ustanovení zakládací listiny nadačního fondu, zejména dodržování poslání nadačního fondu, způsob a efektivitu využívání prostředků nadačního fondu a dohlížení, zda správní rada vykonává působnost podle zákona a ve shodě se zakládací listinou, -kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků, -přezkoumává účetní závěrku, -upozorňuje zakladatelům a správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrh na jejich odstranění, -nejméně jedenkrát ročně podává správní radě a zakladatelům písemnou zprávu o své kontrolní činnosti, Revizor je pro výkon své funkce oprávněn zejména: -nahlížet do účetních knih, -svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy nadačního fondu, pokud tak neučiní předseda správní rady. Revizor má právo účastnit se jednání správní rady a požádá-li o slovo, musí mu být uděleno. Revizora jmenují a odvolávají zakladatelé, lze ho jmenovat i opakovaně. Revizor nemá nárok z nadačních prostředků na odměnu za výkon své funkce. IX.Hospodaření a náklady na správu nadačního fondu 1. Správní rada usiluje o to, aby náklady na správu nadačního fondu byly minimální. 2. Náklady související se správou a provozem fondu musí vést nadační fond odděleně od poskytnutých nadačních příspěvků. 3. Za hospodaření nadačního fondu odpovídá správní rada. Kontrolu hospodaření provádí revizor. X.Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků 1. Nadační fond se může zavazovat a může poskytovat nadační příspěvek a jiné finanční plnění (dále jen nadační příspěvek) pouze v souladu s účelem nadačního fondu podle čl. III. Za splnění podmínek definovaných v tomto článku, a to vždy až po předchozím s ouhlasu zakladatelů. 2. Nadační fond může poskytnout nadační příspěvek kterékoliv právnické nebo fyzické osobě, je-li to v souladu s touto zakládací listinou. 3. Na poskytnutí nadačního příspěvku neexistuje právní nárok. Nadační fond je oprávněn vstupovat do všech smluvních vztahů, na jejichž základě bude poskytnut příspěvek. 4. Nadační příspěvek se poskytuje zpravidla ve formě peněžitého plnění. Je-li to však vzhledem k účelu, ke kterému má být nadační příspěvek použit, vhodnější, může být nadační příspěvek poskytnut i ve formě nepeněžitého plnění. 5. Nadační fond si může ve smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku vyhradit právo kontroly plnění závazku, k němuž se příjemce nadačního příspěvku zavázal a právo tento závazek vymáhat. 6. Nadační příspěvky mají charakter jednorázového plnění, které však může být poskytováno opakovaně. XI. Další práva a povinnosti nadačního fondu 1.Nadační fond může jmenovat experty, vydávat odznaky, medaile, čestné tituly, certifikáty spojené s činností nadačního fondu, může udělovat další ocenění a vyznamenání pro fyzické a právnické osoby za zásluhy a činnosti ve prospěch nadačního fondu. 2.Nadační fond uděluje zejména: -titul generálního velvyslance IHRC nadační fond (INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION La Commission Internationale des Droits de Ľhomme Mezinárodní komise pro lidská práva nadační fond, dále jen IHRC - nadační fond) pro svět, -titul velvyslance IHRC - nadační fond pro Evropu, -titul velvyslanec dobré vůle IHRC nadační fond, -titul Attaché IHRC - nadační fond (titul čestného hospodářského agenta), -titul komisaře IHRC -nadační fond, -titul mezinárodní expert IHRC - nadační fond, -titul experta komisí IHRC nadační fond, -akademický diplom IHRC - nadační fond, -mezinárodní medaile, ocenění, certifikáty, kříže a sošky v oblasti ochrany lidských práv a dalších činností souvisejících s nadačním fondem. 3.Správní rada v této oblasti příjme následující vnitřní předpisy nadačního fondu: -vymezující pravidla a postup pro udělování titulu generálního velvyslance nadačního fondu pro svět, -vymezující pravidla a postup pro udělování titulu velvyslance nadačního fondu pro Evropu, -vymezující pravidla a postup pro udělování titulu velvyslance nadačního fondu, -vymezující pravidla a postup pro udělování titulu velvyslance dobré vůle, -vymezující pravidla a postup pro udělování titulu čestného hospodářského agenta (Attaché) nadačního fondu, -vymezující pravidla a postup pro udělování titulu komisaře nadačního fondu, -vymezující pravidla a postup pro udělování titulu mezinárodního experta nadačního fondu, -vymezující pravidla a postup pro udělování titulu experta komisí nadačního fondu, vymezující pravidla a postup pro udělování diplomů, -vymezující pravidla a postup pro udělování medailí, ocenění, certifikátů, kříže a sochy nadačního fondu. 4.Nadační fond je oprávněn na základě rozhodnutí správní rady poskytovat peněžní úvěry a zápůjčky právnickým a fyzickým osobám v souvislosti s činností a účelem nadačního fondu. XII. Zrušení a zánik nadačního fondu 1. Nadační fond se ruší rozhodnutím správní rady po předchozím souhlasu zakladatelů. 2. V rozhodnutí o zrušení nadačního fondu musí být uveden způsob majetkového vypořádání. Případný přebytek po provedené likvidace bude předán zakladatelům. 3. Nadační fond zaniká výmazem z nadačního rejstříku. XIII.Změna zakládací listiny Tuto zakládací listinu lze změnit jen rozhodnutím zakladatelů. 9.3.2018 - 14.8.2018
Nadační fond může jmenovat experty, vydávat odznaky, medaile, čestné tituly, certifikáty spojené s činností nadačního fondu, může udělovat další ocenění a vyznamenání pro fyzické a právnické osoby za zásluhy a činnosti ve prospěch nadačního fondu. Nadační fond uděluje zejména: -titul generálního velvyslance IHRC nadační fond pro svět, -titul velvyslance IHRC - nadační fond pro Evropu, -titul velvyslanec dobré vůle IHRC nadační fond, -titul Attaché IHRC - nadační fond (titul čestného hospodářského agenta), -titul komisaře IHRC - nadační fond, -titul mezinárodní expert IHRC - nadační fond, -titul experta komisí IHRC nadační fond, -akademický diplom IHRC - nadační fond, -mezinárodní medaile, ocenění, certifikáty, kříže a sošky v oblasti ochrany lidských práv a dalších činností souvisejících s nadačním fondem 22.11.2017 - 9.3.2018
Nadační fond udělil dne 16. 8. 2017 plnou moc Evženu Sokolovi, nar. 25. 4. 1966, bytem Karviná, Mizerov, Studentská 2360/18, PSČ 734 01, k zastupování nadačního fondu ve věci bezpečnostního zajištění a zabezpečení zahraničních i tuzemských misí a jiných a kcí pořádaných nadačním fondem. 16.8.2017 - 22.11.2017

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 05967023
Firma: INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION, ve zkrácené formě IHRC - nadační fond, Komise pro mezinárodní lidská práva nadační fond
Právní forma: Nadační fond
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Neziskové instituce sloužící domácnostem, pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 29. 3. 2017

Kontakty na INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION, ve zkrácené formě IHRC - nadační fond, Komise pro mezinárodní lidská práva nadační fond IČO: 05967023

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Rybná 716/24, Praha 11000, Česká republika 1.5.2022
Sídlo: Loretánské náměstí 109/3, Praha 11800, Česká republika 30.9.2019 - 1.5.2022
Sídlo: 8. pěšího pluku 2380, Frýdek-Místek 73801, Česká republika 29.3.2017 - 30.9.2019

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Loretánské náměstí 109/3, Praha 11800

Obory činností INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION, ve zkrácené formě IHRC - nadační fond, Komise pro mezinárodní lidská práva nadační fond IČO: 05967023

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n.

Vedení firmy INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION, ve zkrácené formě IHRC - nadační fond, Komise pro mezinárodní lidská práva nadační fond IČO: 05967023

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Jméno David Sýkora
Funkce místopředseda správní rady
Ve funkci od 1.5.2022
Adresa Došlíkova 3923/31, 63600 Brno
Jméno Michal Sarbu
Funkce člen správní rady
Ve funkci od 1.5.2022
Adresa Horní Náměstí 382/69, 74601 Opava
Jméno Jean Kocián
Funkce předsedkyně správní rady
Ve funkci od 1.5.2022
Adresa 459, 73949 Metylovice
Jméno Rafał Marcin Wasik
Funkce předseda správní rady
Ve funkci od 29.3.2017 do 1.5.2022
Adresa Wisniowka 78 , Zagnansk
Jméno Mgr. Jindřich Kadlec MPA
Funkce člen správní rady
Ve funkci od 30.9.2019 do 1.5.2022
Adresa Benešovo nábřeží 3746, 76001 Zlín
Jméno Ladislav Tesařík
Funkce Místopředseda správní rady
Ve funkci od 14.8.2018 do 1.5.2022
Adresa Buchenauweg 434/2 , 5753 Saalbach-Hinterglemm
Jméno Radomír Prus
Funkce Člen správní rady
Ve funkci od 14.8.2018 do 1.5.2022
Adresa 633, 73572 Petrovice u Karviné
Jméno Jan Tesařík
Funkce Člen správní rady
Ve funkci od 14.8.2018 do 1.5.2022
Adresa Černá cesta 1871, 73801 Frýdek-Místek
Jméno Vlastimil Špandel
Funkce člen správní rady
Ve funkci od 22.11.2017 do 3.8.2021
Adresa nám. Ondry Foltýna 55/50, 73301 Karviná
Jméno Marcell Vallas
Funkce Člen správní rady
Ve funkci od 6.1.2021 do 3.8.2021
Adresa Strahovská 206, 11800 Praha
Jméno Marcell Vallas
Funkce Člen správní rady
Ve funkci od 14.8.2018 do 6.1.2021
Adresa Thunovská 178/10, 11800 Praha
Jméno Ladislav Tesařík
Funkce člen správní rady
Ve funkci od 22.11.2017 do 14.8.2018
Adresa Buchenauweg 434/2 , 5753 Saalbach-Hinterglemm
Jméno Ladislav Tesařík
Funkce člen správní rady
Ve funkci od 22.11.2017 do 14.8.2018
Adresa Buchenauweg 434/2 , 5753 Saalbach-Hinterglemm
Jméno Ladislav Tesařík
Funkce člen správní rady
Ve funkci od 29.3.2017 do 22.11.2017
Adresa Buchenauweg 434/2 , 5753 Saalbach-Hinterglemm
Jméno Marcela Smržová
Funkce člen správní rady
Ve funkci od 29.3.2017 do 22.11.2017
Adresa 592, 73904 Morávka
Jméno Ladislav Tesařík
Funkce člen správní rady
Ve funkci od 29.3.2017 do 22.11.2017
Adresa Buchenauweg 434/2 , 5753 Saalbach-Hinterglemm
Jméno Marcela Smržová
Funkce člen správní rady
Ve funkci od 29.3.2017 do 22.11.2017
Adresa 592, 73904 Morávka

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION, ve zkrácené formě IHRC - nadační fond, Komise pro mezinárodní lidská práva nadační fond obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.