Innovative Commerce a.s. Praha IČO: 24729353

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Innovative Commerce a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 24729353.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Innovative Commerce a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2010. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 5 osob. Společnost podniká(podnikala) v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .

Základní údaje o Innovative Commerce a.s. IČO: 24729353

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 30.8.2010
Spisová značka: B 16444
IČO: 24729353
Obchodní firma: Innovative Commerce a.s.
Právní forma: Akciová společnost 30.8.2010
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 30.8.2010
Dne 4.6.2014 uzavřela společnost iCom Vision Holding a.s., IČO 24729353, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16444, se sídlem Opatovická 1659/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, na straně prodávající smlouvu o koupi závodu se společností Unicorn Systems a.s., IČO 25110853, zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4579, se sídlem Praha 3, V Kapslovně 2/2767, PSČ 130 00, na straně kupující. 30.6.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 30.6.2014
Ing. Tomáš Prošek, jakožto osoba oprávněná vykonávat práva spojená se všemi akciemi společnosti, jménem všech spoluvlastníků akcií společnosti v postavení jediného akcionáře společnosti přijal dne 18.11.2010 usnesení o zvýšení základního kapitálu Společno sti o částku 500.000,- Kč, přičemž se zároveň připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu s určením horní hranice zvýšení základního kapitálu částkou 2.000.000,- Kč. O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne p ředstavenstvo společnosti. Celkový počet upisovaných akcií bude odvozen od částky, o níž se bude zvyšovat základní kapitál polečnosti dle rozhodnutí představenstva společnosti, a to tak, že bude odpovídat podílu mezi konečnou částkou, o níž se bude zvyšovat základní kapitál společn osti, a jmenovitou hodnotou každé nově upisované akcie. Jmenovitá hodnota každé nově upisované akcie bude činit 2,- Kč, půjde o kmenové, listinné akcie na majitele. Žádná z nově upisovaných akcií nebude kótovaným cenným papírem. Všichni spoluvlastníci všech akcií společnosti se práva na upisovaní akcií vzdali. Všechny nově upsané akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, kteří budou vybráni představenstvem společnosti tak, aby se jednalo o osoby, které jsou vhodné z hlediska zdravého a obezřetného vedení společnosti. Z tohoto důvodu budou vybrány p ouze fyzické a právnické osoby, u nichž, s přihlédnutím k dobré pověsti a dosavadnímu vystupování v obchodních vztazích, lze mít za to, že jejich účast na společnosti nepovede ke zhoršení dobrého jména společnosti. Další podmínkou je, že každý upisovatel je povinen upsat akcie společnosti s emisním kurzem v minimální celkové výši 255.000,- Kč , ledaže by tato podmínka byla zrušena představenstvem společnosti. Předem určení zájemci nesmí být v platební neschopnosti nebo předlužení ve smyslu příslušných prá vních předpisů, což doloží společnosti čestným prohlášením. Předem určenými zájemci mohou být i akcionáři společnosti. Představenstvo společnosti je povinno postupovat tak, aby postup zvyšování základního kapitálu nemohl být považován za veřejnou nabídku; mimo jiné nesmí nabídnout upsání akcií více než 99 (devadesáti) osobám. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. Lhůta pro upsání akcií činí 14 pracovních dnů a počátek běhu této lhůty bude upisovatelům oznámen společností při doručení návrhu smlouvy o upsání akcií, s tím, že tato lhůta počne běžet každému z upisovate lů dnem následujícím po dni, ve kterém mu bude předmětný návrh smlouvy o upsání akcií doručen. Upisování akcií může začít před zápisem tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, za předpokladu, že bude podán návrh n a zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a smlouva o upsání akcií bude obsahovat rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo bylo pověřeno určením emisního kurzu akcií s tím, že výše emisního kurzu upisovaných akcií společnosti bude představenstvem určena zejména na základě následujících kritérií: (i) cenová poptávka investorů, (ii) požadavky společnosti získat d odatečný kapitál upsáním akcií společnosti, (iii) aktuální a očekávaná situace na polském kapitálovém trhu a na ostatních zahraničních kapitálových trzích, (iv) zhodnocení možnosti růstu a rizikových faktorů. Minimální výše emisního kurzu bude činit 2,- K č (slovy: dvě koruny české) za jednu upisovanou akcii, tj. bude odpovídat jmenovité hodnotě jedné akcie. Emisní kurz bude splacen v penězích. Emisní kurz musí být pro všechny upisovatele stejný a bude upisovatelům oznámen představenstvem formou jeho uvede ní v návrhu smlouvy o úpisu akcií. Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurz upsaných akcií, tj. celé emisní ážio a celkovou jmenovitou hodnotu upsaných akcií na dále uvedený zvláštní účet společnosti, a to ve lhůtě stanovené pro úpis akcií. Účet u banky, na který má být upisovatelem splácen emisní kurs upisovaných akcií: 5840547001/5500 vedený u Raiffeisenbank, a.s. 20.12.2010 - 9.2.2011
Ing. Tomáš Prošek, jakožto osoba oprávněná vykonávat práva spojená se všemi akciemi společnosti, jménem všech spoluvlastníků akcií společnosti v postavení jediného akcionáře společnosti přijal dne 4.10.2010 usnesení o zvýšení základního kapitálu o částku 63.000,- Kč (slovy: šedesát tři tisíc korun českých) na částku 2.063.000,- Kč (slovy: dva miliony šedesát tři tisíc korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku, o níž se základní kapitál zvyšuje. a) Bude upsáno celkem 63 000 (slovy: šedesát tři tisíc) kusů kmenových listinných akcií na majitele. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 1 Kč (slovy: jedna koruna česká), přičemž žádná z nově upisovaných akcií nebude kótovaným cenným papírem. b) Všichni spoluvlastníci všech akcií společnosti se práva na upisovaní akcií vzdali. c) Nové akcie budou upsány předem určenými zájemci, a to spoluvlastníky všech akcií společnosti, panem Ing. Tomášem Proškem, nar. 15.3.1969, bydliště Praha 8, Libeň, Krejčího 2279/6, Ing. Ondřejem Švihálkem, nar. 17.1.1973, bydliště Černošice, Pod Viš ňovkou 2131, a společností ANECT a.s., se sídlem Brno, Vídeňská 125, PSČ 619 00, identifikační číslo 253 13 029, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložka 2113 tak, že budou v jejich spoluvlastnictví v poměru, v jak ém mají tyto osoby ve spoluvlastnictví dosavadní akcie Společnosti. K úpisu dojde na základě smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku uzavřené v písemné formě s úředně ověřenými podpisy. Lhůta pro uzavření smlouvy o upsání a kcií je 14 (čtrnáct) kalendářních dnů. Počátek běhu této lhůty bude oznámen společností předem určeným zájemcům při doručení návrhu smlouvy o upsání akcií, s tím, že tato lhůta počne běžet každému z předem určených zájemců dnem následujícím po dni, ve kte rém mu bude předmětný návrh smlouvy o upsání akcií doručen. Společnost je povinna doručit návrh smlouvy o upsání akcií předem určeným zájemcům do 15 (patnácti) pracovních dnů od tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena v sídle společnosti. d) Emisní kurz každé nové akcie se bude rovnat její jmenovité hodnotě, tj. bude činit 1,- Kč (slovy: jednu korunu českou). e) Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek spoluvlastníků všech akcií společnosti, tj. pana Ing. Tomáše Proška, Ing. Ondřeje Švihálka a společnosti ANECT a.s., za společností proti pohledávce společnosti za předem určenými zájemci na spla cení emisního kurzu v souvislosti s úpisem akcií v rámci zvyšování základního kapitálu společnosti dle tohoto rozhodnutí, a to v celém jeho rozsahu; přičemž se jedná o tyto pohledávky předem určených zájemců za společností: i) peněžitá pohledávka vzniklá z titulu úhrady kupní ceny za prodej podniku, která byla postoupena původním věřitelem této pohledávky, společností iCom Vision, s.r.o. panu Ing. Tomáši Proškovi dne 1.10.2010, na základě Smlouvy o postoupení části pohledávk y, jejíž aktuální výše dle potvrzení auditora, kterým je společnost ACCOR, s.r.o., se sídlem Ohradní 61, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 48144, statutární auditor Mgr. Jana Fialová, osvědčení Komory Auditorů ČR č. 110, činí ke dni 4.10.2010 částku ve výši 15.435,- Kč (patnácttisícčtyřistatřicetpět korun českých), ii) peněžitá pohledávka vzniklá z titulu úhrady kupní ceny za prodej podniku, která byla postoupena původním věřitelem této pohledávky, společností iCom Vision, s.r.o. panu Ing. Ondřejovi Švihálkovi dne 1.10.2010, na základě Smlouvy o postoupení části poh ledávky, jejíž aktuální výše dle potvrzení auditora, kterým je společnost ACCOR, s.r.o., se sídlem Ohradní 61, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 48144, statutární auditor Mgr. Jana Fialová, osvědčení Komory Auditorů ČR č. 110, činí ke dni 4.10.2010 částku ve výši 15.435,- Kč (patnácttisícčtyřistatřicetpět korun českých), iii) peněžitá pohledávka vzniklá z titulu úhrady kupní ceny za prodej podniku, která byla postoupena původním věřitelem této pohledávky, společností iCom Vision s.r.o. společnosti ANECT a.s. dne 1.10.2010, na základě Smlouvy o postoupení pohledávky, jejíž aktuální výše dle potvrzení auditora, kterým je společnost ACCOR, s.r.o., se sídlem Ohradní 61, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 48144, statutární auditor Mgr. Jana Fialová, osvědčení Komory Auditor ů ČR č. 110, činí ke dni 4.10.2010 částku ve výši 32.130,- Kč (třicetdvatisícstotřicet korun českých). f) K započtení pohledávek dojde na základě dohody o započtení, přičemž její písemný návrh doručí společnost každému předem určenému zájemci nejpozději ve lhůtě pěti (5) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenými zájemci, s tím, že dohoda o započtení musí být podepsána každým předem určeným zájemcem do deseti (10) dnů od ode dne, kdy mu bude její návrh doručen, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Ke splacení emisního kurzu všech upsaných akcií musí dojít nejpozději do jednoho (1) roku od zápisu zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, tedy musí k tomuto okamžiku dojít ke střetu započítávaných pohledávek. 21.10.2010 - 8.11.2010

Aktuální kontaktní údaje Innovative Commerce a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 24729353
Obchodní firma: Innovative Commerce a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 2
Vznik první živnosti: 20.9.2010
Celkový počet živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 24729353
Firma: Innovative Commerce a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 2
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 30.8.2010

Kontakty na Innovative Commerce a.s. IČO: 24729353

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Varšavská 715/36 , Praha 120 00 14.10.2015
Sídlo: Opatovická 1659/4 , Praha 110 00 13.11.2012 - 14.10.2015
Sídlo: Hradčanské náměstí 61/11 , Praha 118 00 4.10.2010 - 13.11.2012
Sídlo: V celnici 1031/4 , Praha 110 00 30.8.2010 - 4.10.2010

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Varšavská 715/36, Praha 120 00

Obory činností Innovative Commerce a.s. IČO: 24729353

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 4.10.2010

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 30.8.2010

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.9.2010
Zánik oprávnění: 11.8.2018

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Činnosti v oblasti informačních technologií
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Reklamní činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Fotografické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Vedení firmy Innovative Commerce a.s. IČO: 24729353

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost je oprávněn jednat samostatně člen představenstva, přičemž se podepisuje za společnost tak, že k napsané nebo otištěné firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj o své funkci. 30.6.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. 20.12.2010 - 30.6.2014
Jménem společnosti jednají všichni tři členové představenstva společně. 4.10.2010 - 20.12.2010
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná člen představenstva samostatně. 30.8.2010 - 4.10.2010
Jméno: Rudolf Vřešťál 30.8.2010 - 4.10.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.8.2010 do 23.9.2010
Adresa: Nad lesním divadlem 1353/8, Praha 142 00
Jméno: Ing. Miroslav Řihák 4.10.2010 - 20.12.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.9.2010 do 18.11.2010
Adresa: Voroněžská 2547/1, Brno 616 00
Jméno: Petra Zderadičková 27.1.2011 - 19.4.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.1.2011 do 10.6.2013
Adresa: Buchovcova 1706/5, Praha 130 00
Jméno: Ing. Tomáš Prošek 4.10.2010 - 30.6.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.9.2010 do 3.6.2014
Adresa: Krejčího 2279/6, Praha 180 00
Jméno: Ing. Ondřej Švihálek 4.10.2010 - 14.10.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 23.9.2010 do 5.2.2015
Ve funkci: od 23.9.2010 do 5.2.2015
Adresa: Pod višňovkou 2131, Černošice 252 28

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Veronika Beránková 30.8.2010 - 4.10.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.8.2010 do 23.9.2010
Ve funkci: od 30.8.2010 do 23.9.2010
Adresa: Jeseniova 278, Kladno 272 03
Jméno: Pavel Včelák 30.8.2010 - 4.10.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.8.2010 do 23.9.2010
Adresa: U Střelnice 881/4, Hradec Králové 500 09
Jméno: Veronika Altmanová 30.8.2010 - 4.10.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.8.2010 do 23.9.2010
Adresa: Zdiměřická 1449/20, Praha 149 00
Jméno: Petra Zderadičková 4.10.2010 - 12.10.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Buchovcova 1706/5, Praha 130 00
Jméno: Petra Zderadičková 12.10.2010 - 27.1.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.9.2010 do 19.1.2011
Adresa: Buchovcova 1706/5, Praha 130 00
Jméno: Jana Černá 4.10.2010 - 30.8.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.9.2010 do 9.6.2011
Adresa: 502 , Dlhé nad Cirochou Slovenská republika
Jméno: Pavel Mucha 27.1.2011 - 10.8.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.1.2011 do 26.6.2012
Adresa: Ke dráze 422/4, Praha 109 00
Jméno: Ing. Miroslav Nováček 4.10.2010 - 19.4.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.9.2010 do 26.6.2012
Ve funkci: od 23.9.2010 do 26.6.2012
Adresa: Jaroslava Foglara 866/12, Brno 639 00
Jméno: Ing. Juraj Šedivý 30.8.2011 - 19.4.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 9.6.2011 do 25.6.2013
Adresa: Diamantová 743/14, Praha 154 00
Jméno: Pavel Mucha 10.8.2013 - 19.4.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.1.2011 do 26.6.2012
Adresa: Ke dráze 422/4, Praha 109 00
Jméno: Ing. Roman Vybíral 19.4.2014 - 30.6.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2012 do 3.6.2014
Adresa: Vontská 1449/5, Kuřim 664 34
Jméno: Petra Zderadičková 19.4.2014 - 14.10.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2013 do 5.2.2015
Adresa: Buchovcova 1706/5, Praha 130 00

Vlastníci firmy Innovative Commerce a.s. IČO: 24729353

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 4 063 000 Kč 100% 9.2.2011
zakladni 2 063 000 Kč 100% 8.11.2010 - 9.2.2011
zakladni 2 000 000 Kč 100% 30.8.2010 - 8.11.2010

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na majitele 0 Kč 101 575 000 23.12.2016
Kmenové akcie na majitele 2 Kč 2 031 500 30.6.2014 - 23.12.2016
Kmenové akcie na majitele 2 Kč 2 031 500 9.2.2011 - 30.6.2014
Kmenové akcie na majitele 2 Kč 1 031 500 20.12.2010 - 9.2.2011
Akcie na majitele 1 Kč 63 000 8.11.2010 - 20.12.2010
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 20 30.8.2010 - 20.12.2010

Sbírka Listin Innovative Commerce a.s. IČO: 24729353

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 16444/SL 38 notářský zápis [NZ 266/2015] Městský soud v Praze 8.7.2015 5.10.2015 16.10.2015 10
B 16444/SL 37 notářský zápis [NZ 47/2015] Městský soud v Praze 5.2.2015 5.10.2015 16.10.2015 19
B 16444/SL 36 zpráva auditora r.2013 Městský soud v Praze 31.12.2013 12.2.2015 18.2.2015 3
B 16444/SL 35 účetní závěrka [2013] VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2013 12.2.2015 18.2.2015 2
B 16444/SL 34 účetní závěrka [2013] příloha Městský soud v Praze 31.12.2013 12.2.2015 18.2.2015 5
B 16444/SL 33 účetní závěrka [2013] rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2013 12.2.2015 18.2.2015 4
B 16444/SL 32 ostatní sml. o koupi závodu Městský soud v Praze 4.6.2014 9.6.2014 30.7.2014 12
B 16444/SL 31 ostatní zápis VH Městský soud v Praze 3.6.2014 9.6.2014 30.7.2014 13
B 16444/SL 30 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 236/2014 Městský soud v Praze 4.6.2014 9.6.2014 30.7.2014 42
B 16444/SL 29 ostatní smlouva o koupi závodu Městský soud v Praze 4.6.2014 5.6.2014 23.6.2014 12
B 16444/SL 28 účetní závěrka [2012]  VZZ Městský soud v Praze 31.12.2012 21.7.2013 14.8.2013 2
B 16444/SL 27 účetní závěrka [2012]  příloha Městský soud v Praze 31.12.2012 21.7.2013 14.8.2013 6
B 16444/SL 26 účetní závěrka [2012]  rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2012 21.7.2013 14.8.2013 4
B 16444/SL 25 účetní závěrka -2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 22.10.2012 25.10.2012 6
B 16444/SL 24 výroční zpráva -2011-v AJ Městský soud v Praze 31.12.2011 27.9.2012 11.10.2012 49
B 16444/SL 23 výroční zpráva 2010 v AJ Městský soud v Praze 31.12.2010 26.9.2012 7.10.2012 36
B 16444/SL 22 účetní závěrka, zpráva auditora 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 27.9.2012 7.10.2012 14
B 16444/SL 21 účetní závěrka r. 2011 - příloha Městský soud v Praze 31.12.2011 6.6.2012 22.6.2012 1
B 16444/SL 20 účetní závěrka r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 6.6.2012 22.6.2012 6
B 16444/SL 19 účetní závěrka -2010-vzz Městský soud v Praze 31.12.2010 26.3.2012 29.3.2012 2
B 16444/SL 18 účetní závěrka -2010-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2010 26.3.2012 29.3.2012 4
B 16444/SL 17 účetní závěrka -2010-příloha Městský soud v Praze 31.12.2010 26.3.2012 29.3.2012 6
B 16444/SL 16 ostatní - stanovy Městský soud v Praze 9.6.2011 23.8.2011 24.8.2011 14
B 16444/SL 15 notářský zápis NZ 358/2011 Městský soud v Praze 9.6.2011 23.8.2011 24.8.2011 7
B 16444/SL 14 podpisové vzory Městský soud v Praze 17.1.2011 16.2.2011 1
B 16444/SL 13 ostatní - rozh. DR /představenstvo/ Městský soud v Praze 20.1.2011 16.2.2011 1
B 16444/SL 12 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.1.2011 16.2.2011 14
B 16444/SL 11 notářský zápis NZ 231/2010 Městský soud v Praze 2.12.2010 4.1.2011 16
B 16444/SL 10 notářský zápis NZ 213/2010 Městský soud v Praze 18.11.2010 4.1.2011 20
B 16444/SL 9 podpisové vzory Městský soud v Praze 20.9.2010 18.11.2010 2
B 16444/SL 5 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.10.2010 10.11.2010 8
B 16444/SL 3 stanovy společnosti -bez data Městský soud v Praze 27.9.2010 10.11.2010 15
B 16444/SL 2 podpisové vzory Městský soud v Praze 5.8.2010 17.9.2010 1
B 16444/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 384/2010 Městský soud v Praze 2.8.2010 17.9.2010 30

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Innovative Commerce a.s.


Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Innovative Commerce a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.