I.Q.A., a.s. Praha IČO: 49357611

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu I.Q.A., a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 49357611.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma I.Q.A., a.s. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem I.Q.A., a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1993. Firma již ukončila svou činnost. V jejím vedení se dosud vystřídalo 13 osob. Společnost podniká(podnikala) v oboru Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej-obchodní činnost v oblasti potravinářského a nepotravinářského zboží , Poradenská a školící činnost v oblasti řízení jakosti , Poradenská činnost a kontrola v oblasti chemických a farmaceutických přípravků a další.

Základní údaje o I.Q.A., a.s. IČO: 49357611

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 31.7.2003
Spisová značka: B 7942
IČO: 49357611
Obchodní firma: I.Q.A., a.s.
Právní forma: Akciová společnost 31.7.2003
Stav subjektu: Zaniklý
Datum zápisu: 5.5.1993
Datum zániku: 24.4.2018
Základní kapitál společnosti ve výši 28.072.000,- Kč, který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady, následovně: a) částka, o níž má být základní kapitál zvýšen: 7.680.000,- Kč, upisování akcií nad částku, o níž se základní kapitál zvyšuje, se nepřipouští, b) počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: celkový počet upisovaných akcií činí 7.680 kusů, jmenovitá hodnota nově upisovaných akcií: 1.000,- Kč každá, druh - akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva - kmenové, forma - znějící na jméno, podoba všech upisovaných akcií: listinná, všechny nově upisované akcie nebudou kótovanými cennými papíry, c) akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obch. zák. vzhledem k tomu, že se všichni dosavadní akcionáři svého přednostního práva vzdali ( ve smslu § 204a odst. 7 obch. zák. ), d) všechny nově upisované akcie, tj. všech 7.680 kusů kmenových listinných akcií znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, kterými jsou: akcionář pan Ing. Jan Kudera, r.č. 590907/0255 , bydliště Praha 9, Mezilesí 2076/14, PSČ 193 00, kterému bude nabídnuto k úpisu 3.659 kusů akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, a tedy o celkové jmenovité hodnotě 3.659.000,- Kč, akcionář pan Ing. Milan Skoupý, r.č. 531015/141, bydliště Brno, Hob líkova 20, PSČ 613 00, kterému bude nabídnuto k úpisu 4.021 kusů akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, a tedy o celkové jmenovité hodnotě 4.021.000,- Kč, e) místo a lhůta pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva, údaj o tom, jak bude upisovateli oznámen počátek běhu této lhůty: místem pro upisování akcií budou prostory sídla společnosti na adrese Praha 5, Smíchov, Jindřicha Plachty 16/čp.535, PSČ 150 00, úpis nových akcií bude proveden ve lhůtě do třiceti dnů ode dne, kdy bude předem určeným zájemcům doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání nových akcií ( dle § 204 odst. 5 obch. zák.), tento návrh na uzavřní smlouvy o upsání nových akcií bude představen stvem odeslán předem určeným zájemcům nejpozději do pěti pracovních dnů po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady, lhůta pro upisování akcií počne běžet dnem doručen í návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií prvnímu z předem určených zájemců a neskončí dříve, než uplyne lhůta třiceti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy poslednímu z předem určených zájemců, počátek běhu lhůty pro upisování akcií podle toh oto usnesení bude předem určeným zájemcům oznámen při doručení návrhu této smlouvy, smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny, smlouva musí obsahovat alespoň náležitosti stanovené v § 205 odst. 3 obch. zák., úpis nový ch akcií však nemůže začít dříve, než rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, f) navrhovaná výše emisního kursu upisovaných akcií: na každou akcii bude činit 5.989,20 Kč, emisní ážio tedy bude činit 4.989,20 Kč, g) účet u banky, na který má být upisovateli splácen emisní kurs upisovaných akcií: účet společnosti číslo 1002162972/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic a.s. h) lhůta, v níž jsou upisovatelé povinni splatit emisní kurs jimi upsaných akcií, předem určení zájemci, kteří upíší nově vydávané akcie, jsou povinni splatit celých 100% emisního kursu všech jimi upsaných akcií nejpozději do deseti dnů ode dne jejich úpi su, ne však později, než bude podán návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Valná hromada společnosti dále rozhodla, že připouští možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávkám na splacení emisního kursu a stanovila: 1. valná hromada připouští možnost započtení části peněžité pohledávky předem určeného zájemce pana Ing. Jana Kudery, r.č. 590907/0255, bydliště Praha 9, Mezilesí 2076/14, PSČ 193 00 , za společností I.Q.A., a.s., vedené v účetní evidenci společnosti ke d ni 18.12.2007 ve výši 21.914.886,08 Kč, proti pohledávce společnosti vůči předem určenému zájemci panu Ing. Janu Kuderovi, na splacení emisního kursu všech nově upisovaných akcií, ve výši 21.914.482,80 Kč, 2. připouští možnost započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce pana Ing. Milana Skoupého, r.č. 531015/141, bydliště Brno, Hoblíkova 20, PSČ 613 00, za společností I.Q.A., a.s., vedené v účetní evidenci společnosti ke dni 18.12.2007 ve výši 24. 085.413,78 Kč proti pohledávce společnosti vůči předem určenému zájemci panu Ing. Milanu Skoupému, na splacení emisního kursu všech nově upisovaných akcií, ve výši 24.082.573,20 Kč, pohledávka pana Ing. Jana Kudery vůči společnosti I.Q.A., a.s. vznikla v souvislosti s poskytnutými půjčkami od Ing. Jana Kudery na základě smluv o půjčkách ze dne 19.7.2007, ze dne 9.8.2007 a ze dne 17.12.2007 a jako zůstatek nezapočteného závazku vůči Ing. Janu Kuderovi na zvýšení základního kapitálu ze dne 10.5.2007, přičemž po postoupení části pohledávky panem Ing. Janem Kuderou panu Ing. Milanu Skoupému činí pohledávka pana Ing. Jana Kudery vůči společnosti částku ve výši 21.914.886,08 Kč, pohledávka pana Ing. Milana Skoupého vůči společnosti I.Q.A., a.s. vznikla na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi panem Ing. Janem Kuderou a panem Ing. Milanem Skoupým, která vůči společnosti představuje částku ve výši 24.085.413,78 Kč, existence těchto pohledávek pana Ing. Jana Kudery a pana Ing. Milana Skoupého vůči společnosti I.Q.A., a.s. vyplývá rovněž z potvrzení auditora - RASPI-audit, s.r.o., se sídlem Praha 10, Jabloňová 35, PSČ 106 00, číslo osvědčení KA 363 a Ing. Radmily Spíš kové, osvědčení KA č. 1326, vyhotoveného ke dni 18.12.2007, 3. připuštěním možnosti započtení obou výše uvedených peněžitých pohledávek nebo částí těchto pohledávek současně připouští možnost splacení emisního kurzu upisovaných akcií započtením s tím, že dohody o započtení musí být uzavřeny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat i jejich účinnost, tedy musí dojít ke střetu pohledávek, nebo jejich částí, na základě této dohody, a tím ke splacení závazků ke zvýšení vkladů; má-li který koliv předem určený zájemce využít možnosti započtení shora uvedených pohledávek, musí písemný návrh dohody o započtení doručit společnosti do sedmi dnů ode dne, kdy upsal akcie na základě smlouvy o úpisu akcií, nevyužije-li některý z předem určených zájemců připuštěné možnosti započtení shora uvedených pohledávek nebo nemá-li v době upisování akcií vůči společnosti, takovou pohledávku nebo započítávaná pohledávka je nižší než výše emisního kursu akcií, je tento zájemce povinen tuto skutečnost písemně oznámit představenstvu společnosti, neprodleně poté, co tuto skutečnost zjistí; představenstvo společnosti je povinno bez zbytečného odkladu po tomto oznámení založit zvláštní účet společnosti za účelem zvýšení zákl adního kapitálu a příslušné bankovní spojení předem určenému zájemci sdělit a zájemce je povinen splatit celý emisní kurz všech jím upsaných akcií nebo jeho nesplacenou část nejpozději na takto založený účet nejpozději do jednoho roku od uzavření smlouvy o upsání akcií. 2.1.2008 - 14.2.2008
Základní kapitál společnosti ve výši 25.520.000,- Kč (slovy dvacet pět miliónů pět set dvacet tisíc korun českých), který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady následovně: a) důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je: spolu s kapitálovým posílením společnosti také realizace opčního programu společnosti z roku 2004, kdy částka o kterou se bude zvyšovat základní kapitál společnosti, činí 10% (deset procent) ze stáva jící výše základního kapitálu společnosti, který v současné době činí 25.520.000,- Kč (dvacet pět miliónů pět set dvacet tisíc korun českých) a předem vybraní zájemci (paní RNDr. Xenia Svobodová, CSc., MBA, a pan RNDr. Michal Svoboda, CSc.) splnili parame try opčního programu pro management, který byl přijat v roce 2004, b) způsob zvýšení základního kapitálu: zvyšování základního kapitálu upisováním nových akcií, c) navrhovaný rozsah zvýšení základního kapitálu, tj. částka, o níž má být základní kapitál zvýšen: 2.552.000,- Kč (dva milióny pět set padesát dva tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku, o níž se základní kapitál zvyšuje, se nepřipoušt í, d) počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: celkový počet upisovaných akcií činí 2.552 (slovy dva tisíc pět set padesát dva) kusů, jmenovitá hodnota nově upisovaných akcií: 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) každá, druh - akcie, s nímž nejsou spojena žádná zvláštní práva - kmenové, forma - znějící na jméno, podoba všech upisovaných akcií: listinná, žádna z nově upisovaných akcií nebude kótovaným cenným papírem e) akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se všichni dosavadní akcionáři před přijetím rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu vzdali svého přednostního práva na upisov ání akcií (ve smyslu § 204a odst. 7 obchodního zák.) f) všechny nově upisované akcie, tj. všech 2.552 (slovy dva tisíce pět set padesát dva) kusů kmenových listinných akcií znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), budou nabídnuty k úpisu předem určeným záj emcům, kterými jsou: akcionář pan RNDr. Michal Svoboda, CSc., r.č. 520116/096, bydlištěm Praha 5, Bzenecká 43, PSČ 15521, kterému bude nabídnuto k úpisu 1.276 (jeden tisíc dvě stě sedmdesát šest) kusů akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tis íc korun českých), a tedy o celkové jmenovité hodnotě 1.276.000,- Kč (jeden milión dvě stě sedmdesát šest tisíc korun českých), akcionář, kterým je paní RNDr. Xenia Svobodová CSc., MBA, r.č. 528912/326, bydlištěm Praha 5, Bzenecká 43, PSČ 15521, kterému b ude nabídnuto k úpisu 1.276 (jeden tisíc dvě stě sedmdesát šest) kusů akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), a tedy o celkové jmenovité hodnotě 1.276.000,- Kč (jeden milión dvě stě sedmdesát šest tisíc korun českých), g) místo a lhůta pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva, údaj o tom, jak bude upisovateli oznámen počátek běhu této lhůty: místem pro upisování akcií budou prostory sídla společnosti na adrese Praha 5, Smíchov, Jindřicha Plachty 16/čp. 535, PSČ 150 00, úpis nových akcií bude proveden ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne, kdy bude předem určeným zájemcům doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání nových akcií (dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku), tento návrh na uzavření smlouvy o upsání no vých akcií bude představenstvem odeslán předem určeným zájemcům nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to způsobem určeným stanovami pro svolávání valné hromady, lhůta pro upisován í akcií počne běžet dnem doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií prvnímu z předem určených zájemců a neskončí dříve, než uplyne lhůta třiceti (30) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy poslednímu z předem určených zájemců, počátek běh u lhůty pro upisování akcií podle tohoto usnesení bude předem určeným zájemcům oznámen při doručení návrhu této smlouvy, smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny, smlouva musí obsahovat alespoň náležitosti stanovené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, úpis nových akcií však nemůže začít dříve, než rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, h) navrhovaná výše emisního kurzu upisovaných akcií: výše emisního kurzu upisovaných akcií se bude rovnat jmenovité hodnotě upisovaných akcií, která je ve výši 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), emisní ážio se tedy neupisuje, i) účet u banky, na který má být upisovateli splácen emisní kurs jimi upisovaných akcií: účet společnosti číslo 1002217566/0400 vedený u Živnostenské banky a.s., j) lhůta, v níž je upisovatel povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií, předem určení zájemci, kteří upíší nově vydávané akcie (Smlouvu o upsání akcií jsou povinni splatit celých 100% (jedno sto procent) jimi upsaných akcií nejpozději do třiceti (30 ) dnů ode dne jejich úpisu, ne však později, než bude podán návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku 17.10.2007 - 12.12.2007
Valná hromada společnosti dne 30.5.2007 rozhodla, že základní kapitál společnosti ve výši 16.240.000,- Kč (slovy: šestnáct milónů dvě stě čtyřicet tisíc korun českých), který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady, následovně: a) částka, o níž má být základní kapitál zvýšen: 9.280.000,- Kč (devět miliónů dvě stě osmdesát tisíc korun českých), upisování akcií nad částku, o níž se základní kapitál zvyšuje, se nepřipouští, b) počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: celkový počet upisovaných akcií činí 9.280 (slovy: devět tisíc dvě stě osmdesát) kusů, jmenovitá hodnota nově upisovaných akcií: 1.000,- kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá, druh - akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva - kmenové, form a - znějící na jméno, podoba všech upisovaných akcií: listinná, všechny nově upisované akcie nebudou kótovanými cennými papíry, c) akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se všichni dosavadní akcionáři svého přednostního práva vzdali (ve smyslu § 204a odst. 7 obch. zák.), d) všechny nově upisované akcie, tj. všech 9.280 (slovy: devět tisíc dvě stě osmdesát) kusů kmenových listinných akcií znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), budou nabídnuty k úpisu předem určeným záje mcům, kterými jsou: akcionář pan Ing. Jan Kudera, r.č. 590907/0255, bydliště Praha 9, Mezilesí 2076/14, PSČ: 193 00, kterému bude nabídnuto k úpisu 4.640 (čtyři tisíce šest set čtyřicet) kusů akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), a tedy o c elkové jmenovité hodnotě 4.640.000,- Kč (čtyři milióny šest set čtyřicet tisíc korun českých), akcionář pan JUDr. Přemysl Okáč, r.č. 530905/097, bydliště Brno, Čápkova 46, PSČ: 602 00, kterému bude nabídnuto k úpisu 3.712 (tři tisíce sedm set dvanáct) kus ů akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) , a tedy o celkové jmenovité hodnotě 3.712.000,- Kč (tři milióny sedm set dvanáct tisíc korun českých), akcionář pan Ing. Milan Skoupý, r.č. 531015/141, bydliště Brno, Hoblíkova 20, PSČ: 613 00, kterému bude nabídnuto k úpisu 928 (devět set dvacet osm) kusů akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), a tedy o celkové jmenovité hodnotě 928.000,- Kč (devět set dvacet osm tisíc korun českých), e) místo a lhůta pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva, údaj o tom, jak bude upilsovateli oznámen počátek běhu této lhůty: místem pro upisování akcií budou prostory sídla společnosti na adrese Praha 5, Smíchov, Jindřicha Plachty 16/čp. 535, PSČ: 150 00, úpis nových akcií bude proveden ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne, kdy bude předem určeným zájemcům doručen návrh na uzvaření smlouvy o upsání nových akcií (dle § 204 odst.5 obch. zák.), tento návrh na uzavření smlouvy o upsání nových akcií bude předs tavenstvem odeslán předem určeným zájemcům nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady, lhůta pro upisování akcií počne běžet dne m doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií prvnímu z předem určených zájemců a neskončí dříve, než uplyne lhůta třiceti (30) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy posledním z předem určených zájemců, počátek běhu lhůty bude předem urče ným zájemcům oznámen při doručení návrhu této smlouvy, smlouvy o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny, smlouvy musí obsahovat alespoň náležitosti stanovené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, úpis nových akcií však nemůže začít dříve, než rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, f) navrhovaná výše emisního kursu upisovaných akcií: na každou akcii bude činit 4.310,345 Kč (čtyři tisíce tři sta deset korun českých 345/1000), emisní ážio tedy bude činit 3.310,345 Kč (tři tisíce tři sta dest korun českých 345/1000), g) účet u banky, na který má být upisovateli splácen emisní kurs upisovaných akcií: účet společnosti číslo 1002162972/0400 vedený u Živnostenské banky a.s. h) lhůta, v níž je upisovatel povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií, předem určení zájemci, kteří upíší nově vydávané akcie, jsou povinni splatit celých 100% (jedno sto procent) emisního kursu všech jimi upsaných akcií nejpozději do deseti (10) d nů ode dne jejich úpisu, ne však později, než bude podán návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Dále valná hromady společnosti rozhodla, že připouští možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávkám na splacení emisního kursu a stanovuje pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení, následovně: 1. valná hromada připouští možnost započtení části peněžité pohledávky předem určeného zájemce pana Ing. Jana Kudery, r.č. 590907/0255, bydliště Praha 9, Mezilesí 2076/14, PSČ: 193 00, za společností I.Q.A., a.s., vedené v účetní evidenci společnosti ke d ni 10.5.2007 (desátého května roku dva tisíce sedm) ve výši 20.953.087,92 Kč (dvacet miliónů devět set padesát tři tisíc osmdesát sedm korun českých 92/100), proti pohledávce společnosti vůči předem určenému zájemci panu Ing. Janu Kuderovi, na splacení em isního kursu všech nově upisovaných akcií, ve výši 20.000.000,80 Kč (slovy: dvacet miliónů korun českých 80/100), 2. připouští možnost započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce pana JUDr. Přemysla Okáče, r.č. 530905/097, bydliště Brno, Čápkova 46, PSČ: 602 00, za společností I.Q.A, a.s., vedené v účetní evidenci společnosti ke dni 10.5.2007 (desátého květ na roku dva tisíce sedm) ve výši 16.000.000,64 Kč (slovy: šestnáct miliónů korun českých 64/100), proti pohledávce společnosti vůči předem určenému zájemci panu JUDr. Přemyslu Okáčovi, na splacení emisního kursu všech nově upisovaných akcií, ve výši 16.00 0.000,64 Kč (slovy: šestnáct miliónů korun českých 64/100), pohledávka pana Ing. Jana Kudery vůči společnosti I.Q.A., a.s. vznikla přistoupením pana Ing. Jana Kudery k závazku společnosti I.Q.A., a.s. vůči společnosti CASH REFORM a.s. ve výši 36.953.088,56 Kč (třicet šest miliónů devět set padesát tři tisíc osmdes át osm korun českých 56/100) na základě smlouvy o přistoupení k závazku uzavřené dne 15.1.2007, splněním této pohledávky vůči společnosti CASH REFORM a.s. se Ing. Jan Kudera stal věřitelem společnosti I.Q.A., a.s., a následně Smlouvou o postoupení pohledá vky uzavřenou mezi panem Ing. Janem Kuderou a panem JUDr. Přemyslem Okáčem pan Ing. Kudera postoupil část své pohledávky vůči společnosti I.Q.A., a.s. ve výši 16.000.000,64 Kč (slovy: šestnáct miliónů korun českých 64/100), panu JUDr. Přemyslu Okáčovi, e xistence těchto pohledávek pana Ing. Jana Kudery a pana JUDr. Přemysla Okáče vůči společnosti I.Q.A., a.s. vyplývá rovněž z potvrzení auditora - RASPI-audit, s.r.o., se sídlem Praha 10, Jabloňová 35, PSČ: 106 00, číslo osvědčení KA 363 a Ing. Radmily Spíš kové, osvědčení KA č. 1326, vyhotoveného ke dni 10.5.2007, 3. připuštěním možnosti započtení obou výše uvedených peněžitých pohledávek nebo částí těchto pohledávek současně připouští možnost splacení emisního kursu upisovaných akcií započtením s tím, že dohody o započtení musí být uzavřeny před podáním návrhu na zpis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat i jejich účinnost, tedy musí dojít ke střetu pohledávek, nebo jejich částí, na základě této dohody, a tím ke splacení závazků ke zvýšení vkladů; má-li kterýk oliv předem určený zájemce využít možnosti započtení shora uvedených pohledávek, musí písemný návrh dohody o započtení doručit společnosti do sedmi (7) dnů ode dne, kdy upsal akcie na základě smlouvy o úpisu akcií, nevyužije-li některý z předem určených z ájemců připuštěné možnosti započtení shora uvedených pohledávek nebo nemá-li v době upisování akcií vůči společnosti, takovou pohledávku nebo započítávaná pohledávka je nižší než výše emisního kursu akcií, je tento zájemce povinen tuto skutečnost písemně oznámit představenstvu společnosti, neprodleně poté, co tuto skutečnost zjití; představenstvo společnosti je povinno bez zbytečného odkladu po tomto oznámení založit zvláštní účet společnosti za účelem zvýšení základního kapitálu a příslušné bankovní spojení předem určenému zájemci sdělit a zájemce je povinen splatit celý emisní kur s všech jím upsaných akcií nebo jeho nesplacenou část nejpozději na takto založený účet nejpozději do jednoho (1) roku od uzavření smlouvy o upsání akcií. 12.6.2007 - 9.7.2007
Valná hromada konaná dne 9,11,2004 rozhodla o zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál společnosti ve výši 2,320.000,- Kč, který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady, následovně: a) částka, o níž má být základní kapitál zvýšen: 1.740.000,- Kč, upisování akcií nad čásku, o níž se základní kapitál zvyšuje, se nepřipouští, b) počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: celkový počet upisovaných akcií činí 1.740 kusů, jmenovitá hodnotě všech nově upisovaných akcií: 1.000,- Kč, druh - akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva - kmenové, forma - znějící na jméno, podobě všech upisovaných akcií: listinná, všechny nově upisované akcie nebudou kótovanými cennými papíry c) akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se všichni dosavadní akcionáři svého přednostního práva vzdali ( ve smyslu § 204a odst. 7 obch. zák.), d) všechny nově upisované akcie, tj. všech 1.740 kusů kmenových listinných akcií znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, kterými jsou: pan Ing. Jan Kudera, r.č. 590907/0255, bydliště Praha 9, Mezilesí 2076/14, k počtu 812 kusů akcií, pan JUDr. Přemysl Okáč, r.č. 530905/097, bydliště Brno, Čápkova 46, PSČ 602 00, k počtu 464 kusů akcií pan Ing. Milan Skoupý, r.č. 531015/141, bydliště Brno, Hoblíkova 20, PSČ 613 00, k počtu 464 kusů akcií, e) místo a lhůta pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva, údaj o tom, jak bude upisovateli oznámen počátek běhu této lhůty: místem pro upisování akcií budou prostory sídla společnosti na adrese Praha 5, Smíchov, Jindřicha Plachty 16/čp. 535, PSČ 150 00, úpis nových akcií bude proveden ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne, kdy bude předem určeným zájemcům doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání nových akcií ( dle § 204 odst. 5 obch. zák.), tento návrh na uzavření smlouvy o upsání nových akcií bude před stavenstvem doručen předem určeným zájemcům nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady, lhůta pro upisování akcií počne běžet dnem doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií prvnímu z předem určených zájemců a neskončí dříve, než uplyne lhůta třicet (30) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy poslednímu z předem určených záj emců, smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny, smlouva musí obsahovat alespoň náležitosti stanovené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, úpis nových akcií však nemůže začít dříve, než rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže by smlouva o upsání nových akcií obsahovala rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí n ávrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, f) navrhovaná výše emisního kursu upisovanýách akcií: emisní kurs akcií činí 8.620,69 Kč, emisní ážio činí tedy 7.620,69 Kč, g) účet u banky, na který budou předem určení zájemci splácet emisní kurs jím upsaných akcií: účet společnosti číslo 25005-148911003/0400, vedený u Živnostenské banky a.s., j) lhůta, v níž je upisovatel povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií: předem určení zájemci, kteří upíší celý emisní kurs nově vydávaných akcií, jsou povinni splatit nejméně 30% jmenovité hodnoty všech jimi upsaných akcií, a celé emisní ážio, nejpozději do deseti (10) dnů ode dne jejich úpisu, ne však později, než bude podá n návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, zbývající část jmenovité hodnoty všech jimi upsaných akcií jsou povinni splatit nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejs tříku. 10.12.2004 - 26.1.2005
Valná hromada konaná dne 30,6,2004 rozhodla o zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál společnosti ve výši 2.000.000,- Kč, který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady, následovně: a) důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti se současnou motivací zaměstnanců b) způsob zvýšení základního kapitálu: kombinované zvyšování základního kapitálu ( ve smyslu § 209a odst. 1 obch. zák. ), kterým je zvyšování základního kapitálu upisováním nových akcií zaměstnanci společnosti, přičemž část emisního kursu upisovaných akci í bude kryta z vlastních zdrojů společnosti vykázaných v účetní závěrce za rok 2003 ve vlastním kapitálu společnosti c) navrhovaný rozsah zvýšení základního kapitálu, tj. částka, o níž má být základní kapitál zvýšen: 320.000,- Kč, s tím, že upisování akcií nad částku, o níž se základní kapitál zvyšuje, se nepřipouští d) počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: celkový počet upisovaných akcií činí 320 kusů, jmenovitá hodnota všech nově upisovaných akcií: 1.000,- Kč, druh - akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva - kmenové, forma - zn ějící na jméno, podoba všech upisovaných akcií: listinná, všechny nově upisované akcie nebudou kótovanými cennými papíry e) akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obch. zák. vzhledem k tomu, že valná hromada tímto svým rozhodnutím zároveň vylučuje přednostní právo akcionářů na upisování akcií, a to ve prospěch zaměstnanců společnosti, s využi tím postupu podle § 158 odst. 2 obch. zák., a to v důležitém zájmu společnosti, kterým je kapitálové posílení společnosti se současnou motivací zaměstnanců f) všechny nově upisované akcie, tj. všech 320 kusů kmenových listinných akcií znějících na majitele, každá z nich o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, kterými jsou zároveň zaměstnanci společnosti splňující pod mínky stanovené v článku 4.8. stanov společnosti, a kterými jsou: pan RNDr. Michal Svoboda, Csc., r.č. 520116/096, bydliště Praha 5, Bzenecká 43, k počtu 123 kusů akcií paní RNDr. Xenie Svobodová, Csc.,MBA, r.č. 525912/326, bydliště Praha 5, Bzenecká 43, k počtu 123 kusů akcií, paní Mgr. Hana Kekulová, r.č. 525228/049, bydliště Praha 4, Chalupkova 1368/8, k počtu 37 kusů akcií paní Ing. Eva Součková, r.č. 455403/026, bydliště Praha 3, V. Nejedlého 869/7, k počtu 37 kusů akcií g) místo a lhůta pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva, údaj o tom, jak bude upisovateli oznámen počátek běhu této lhůty: místem pro upisování akcií budou prostory sídla společnosti na adrese Praha 5, Smíchov, Jindřicha Plachty 16/čp. 535, PSČ 150 00, úpis nových akcií bude proveden ve lhůtě do třiceti dnů ode dne, kdy bude předem určeným zájemcům doručena výzva k úpisu do listiny upisovatelů, tento návrh bude doručen předem určeným zájemcům představenstvem nejpozději do pěti pracovních dnů po zápisu u snesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstkříku, a to způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady, lhůta pro upisování akcií počne běžet dnem, kdy bude poslednímu z předem určených zájemců doručena výzva, počátek běhu lhůty pro upisování akcií podle tohoto usnesení bude předem určeným zájemcům tímto rozhodnutím valné hromady písemně oznámen představenstvem způsobem určeným stanovami pro svolání valné hormady, úpis nových akcií nemůže začít dříve, než rozhodnutí valné hroamdy o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku h) navrhovaná výše emisního kursu upisovaných akcií: emisní kurs bude roven jmenovité hodnotě upisovaných akcií, tj. částce 1.000,- Kč část emisního kursu akcií, která nepodléhá splacení ze strany upisovatelů, kteří jsou zaměstnanci společnosti : 312,50 Kč i) účet u banky, na který bude upisovatel splácet část emisního kursu jím upsaných akcií: účet společnosti 25005-148911003/0400, vedený u Živnostenské banky a.s. j) lhůta, v níž je upisovatel povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií: předem určený zájemce, který upíše celý emisní kurs nově vydávaných akcií, je povinen splatit nejméně 50% části emisního kursu všech jím upsaných akcií, který je povinen splatit, tedy nejméně 50% z částky 687,50 nejpozději do deseti dnů ode dne jejich úp isu, ne však později, než bude podán návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, zbývající část emisního kurzu, všech jím upsaných akcií je povinen splatit nejpozději do jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základního ka pitálu do obchodního rejstříku k) vlastním zdrojem společnosti vykázaným ve vlastním kapitálu společnosti ,jehož část bude použita ke zvýšení základního kapitálu, je položka řádné účetní závěrky za rok 2003 označená jako A.IV.1. " Nerozdělený zisk minulých let", která je součástí struk tury položky Pasiv označené jako "Vlastní kapitál" pol. A.IV.1., přičemž částka, která bude použita z vlastních zdrojů ke zvýšení základního kapitálu činí 100.000,- Kč. 14.10.2004 - 5.11.2004
Zápis obchodní společnosti I.Q.A., spol. s r.o. se sídlem Praha 5, Bzenecká 43, PSČ 155 21, identifikační číslo 493 57 611 v obchodním rejstříku byl po změně právní formy společnosti na formu akciová společnost převeden z oddílu C, vložka číslo 19979 do oddílu B, vložka číslo 7942. 31.7.2003 - 31.7.2003
Zápis společnosti v obchodním rejstříku byl po změně právní formy z formy společnost s ručením omezeným na formu akciová společnost převeden z oddílu C, vložka číslo 19979 do oddílu B, vložka číslo 7942. 31.7.2003 - 24.4.2018
Zbytek základního jmění bude splacen do 31.12.1993 5.5.1993 - 28.6.2000
Datum uzavření společenské smlouvy:3.12.1992 5.5.1993 - 31.7.2003

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 49357611
Obchodní firma: I.Q.A., a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 5
Vznik první živnosti: 5.5.1993
Celkový počet živností: 6

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 49357611
Firma: I.Q.A., a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 5
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 5.5.1993

Základní údaje datové schránky

IČO: 49357611
Jméno subjektu: I.Q.A., a.s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: isnek4e

Základní údaje DPH

IČO: 49357611
DIČ: CZ49357611
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: I.Q.A., a.s.
Sídlo: Jindřicha Plachty 535/16 PRAHA 5 - SMÍCHOV 150 00 PRAHA 5
Zapsal Finanční úřad pro hlavní město Prahu
Územní pracoviště pro Prahu 5, Peroutkova 263/61, PRAHA 5, tel.: 251 112 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění: Žádné číslo účtu ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH nebylo ke zveřejnění určeno
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 20.5.1993
Registrace platná do: 29.4.2011

Kontakty na I.Q.A., a.s. IČO: 49357611

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Jindřicha Plachty 535/16 , Praha 150 00 31.7.2003 - 24.4.2018
Sídlo: Bzenecká 43/2 , Praha 155 21 24.2.2000 - 31.7.2003
Sídlo: Chalabalova 1602/23 , Praha 155 00 5.5.1993 - 24.2.2000

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Jindřicha Plachty 535/16, Praha 150 00

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Jindřicha Plachty 535/16, Smíchov, 15000 Praha 5

Obory činností I.Q.A., a.s. IČO: 49357611

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba léčivých přípravků podle zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu: 1) propouštění sterilních tekutých léčivých přípravků o objemu menším než 100ml asepticky připravovaných, vyrobených u smluvního výrobce 2) výroba hodnocených léčivých přípravků: sterilní tekuté léčivé přípravky o objemu menším než 100ml asepticky připravované 3) dovoz hodnocených léčivých přípravků ze třetích zemí a) nesterilní tuhé jednodávkové léčivé přípravky b) nesterilní tuhé léčivé přípravky - prášky pro přípravku suspense 13.4.2006 - 24.4.2018
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 23.10.2003 - 14.4.2015
správa a údržba nemovitostí 16.10.2002 - 14.4.2015
výroba léčiv v rozsahu: kontrola jakosti léčiv-fyzikální, fyzikálně-chemické a chemické zkoušení léčiv včetně uchovávání vzorků pro zrychlené a dlouhodobé stabilní studie 5.12.2000 - 24.4.2018
poradenská činnost a kontrola v oblasti chemických a farmaceutických přípravků 21.11.2000 - 14.4.2015
farmakokinetické studie (dle Zásad správné laboratorní praxe) 21.11.2000 - 24.4.2018
poradenství a školící činnost v oblasti řízení jakosti 24.2.2000 - 14.4.2015
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej-obchodní činnost v oblasti potravinářského a nepotravinářského zboží 5.5.1993 - 14.4.2015

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej-obchodní činnost v oblasti potravinářského a nepotravinářského zboží

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.5.1993
Zánik oprávnění: 27.8.2003

Živnost č. 2 Poradenská a školící činnost v oblasti řízení jakosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.12.1999
Zánik oprávnění: 27.8.2003

Živnost č. 3 Poradenská činnost a kontrola v oblasti chemických a farmaceutických přípravků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.5.2000
Zánik oprávnění: 27.8.2003

Živnost č. 4 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.12.2001
Zánik oprávnění: 27.8.2003

Živnost č. 5 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.8.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.8.2003
Zánik oprávnění: 4.4.2015
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků
Výroba farmaceutických přípravků
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Ostatní vzdělávání j. n.

Vedení firmy I.Q.A., a.s. IČO: 49357611

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti za představenstvo navenek jsou oprávněni jednat buď dva členové představenstva společně nebo předseda představenstva samostatně. 31.7.2003 - 24.4.2018
Jménem společnosti jedná každý jednatel samostatně. Svůj souhlas jednatel při jednání navenek vyjádří tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí současně svůj podpis. 24.2.2000 - 31.7.2003
Jednatelé zastupují společnost v plném rozsahu včetně samostatné- ho podpisového práva. 5.5.1993 - 24.2.2000
Jméno: Ing. Jaroslav Formánek 5.5.1993 - 24.2.2000
Funkce: Jednatelé
Adresa: Lipová 1378, Černošice 252 28
Jméno: Jaromíra Svobodová 5.5.1993 - 24.2.2000
Adresa: Chalabalova 1602/23, Praha 155 00
Jméno: RNDr. Michal Svoboda CSc. 7.2.1994 - 24.2.2000
Funkce: Jednatel
Adresa: Chalabalova 1602/23, Praha 155 00
Jméno: Jaromíra Svobodová 24.2.2000 - 24.2.2000
Funkce: Jednatel
Adresa: Bzenecká 43/2, Praha 155 21
Jméno: RNDr. Michal Svoboda CSc. 24.2.2000 - 1.1.2002
Funkce: Jednatel
Ve funkci: do 6.11.2001
Adresa: Bzenecká 43/2, Praha 155 21
Jméno: Ing. Petr Polách 1.1.2002 - 22.2.2003
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 6.11.2001
Adresa: Cyrilometodějská 887, Valašské Klobouky 766 01
Jméno: RNDr. Xenia Svobodová 24.2.2000 - 31.7.2003
Funkce: Jednatel
Ve funkci: do 31.7.2003
Adresa: Bzenecká 43/2, Praha 155 21
Jméno: RNDr. Michal Svoboda 22.2.2003 - 31.7.2003
Funkce: jednatel
Ve funkci: do 31.7.2003
Adresa: Bzenecká 43/2, Praha 155 21
Jméno: Anthony Thomas Wilson 31.7.2003 - 21.6.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.7.2003 do 14.10.2004
Adresa: Skaláků 730/7, Praha 147 00
Jméno: Michal Kostka 21.6.2005 - 12.7.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 14.10.2004 do 26.5.2005
Adresa: 308, Nedvědice 592 62
Jméno: RNDr. Xenia Svobodová CSc. 31.7.2003 - 3.10.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 31.7.2003 do 31.7.2008
Ve funkci: od 31.7.2003 do 31.7.2008
Adresa: Bzenecká 43/2, Praha 155 21
Jméno: RNDr. Michal Svoboda CSc. 31.7.2003 - 3.10.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.7.2003 do 31.7.2008
Adresa: Bzenecká 43/2, Praha 155 21
Jméno: Ing. Jan Kudera 12.7.2005 - 3.10.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 26.5.2005 do 4.9.2008
Adresa: Mezilesí 2076/14, Praha 193 00
Jméno: RNDr. Xenia Svobodová Ph.D., MBA 3.10.2008 - 2.1.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 4.9.2008 do 17.12.2008
Ve funkci: od 9.9.2008 do 17.12.2008
Adresa: Bzenecká 43/2, Praha 155 21
Jméno: RNDr. Michal Svoboda CSc. 3.10.2008 - 2.1.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.9.2008 do 17.12.2008
Adresa: Bzenecká 43/2, Praha 155 21
Jméno: Ing. Petr Spáčil 3.10.2008 - 2.1.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.9.2008 do 17.12.2008
Adresa: Na Michovkách 0 , 252 43 Průhonice Česká republika
Jméno: Dr. Alvise Paolo Mesthene 16.3.2009 - 17.6.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 17.12.2008 do 11.5.2009
Ve funkci: od 6.1.2009 do 11.5.2009
Adresa: Wolkerova 965/15, Praha 160 00
Jméno: Milan Majna 16.3.2009 - 17.6.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.12.2008
Adresa: Krásnohorská 10 , 851 07 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Ing. Michal Pravda 2.1.2009 - 6.11.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.12.2008 do 19.8.2009
Adresa: Míru 610, Kolín 280 02
Jméno: Michal Stránský 17.6.2009 - 24.2.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.5.2009
Adresa: Bellušova 1817/33, Praha 155 00
Jméno: Milan Majna 17.6.2009 - 24.4.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 17.12.2008
Ve funkci: od 11.5.2009
Adresa: Krásnohorská 10 , 851 07 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Michal Stránský 24.2.2015 - 24.4.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.5.2009
Adresa: Bellušova 1817/33, Praha 155 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: prof. RNDr. Václav Suchý Dr.Sc. 31.7.2003 - 14.10.2004
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 31.7.2003 do 30.6.2004
Adresa: Kotlářská 815/27, Brno 602 00
Jméno: Ing. Jan Kudera 31.7.2003 - 12.7.2005
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 31.7.2003 do 26.5.2005
Ve funkci: od 31.7.2003 do 26.5.2005
Adresa: Mezilesí 2076/14, Praha 193 00
Jméno: Mgr. Petr Sedlář 12.7.2005 - 3.10.2008
Funkce: předseda
Trvání členství: od 26.5.2005 do 4.9.2008
Ve funkci: od 30.5.2005 do 4.9.2008
Adresa: Vodova 2277/99, Brno 612 00
Jméno: Ing. Jiří Křepelka CSc. 3.10.2008 - 2.1.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 4.9.2008 do 17.12.2008
Ve funkci: od 4.9.2008 do 17.12.2008
Adresa: Mikovická 875, Kralupy nad Vltavou 278 01
Jméno: ing. Petr Polách 14.10.2004 - 17.6.2009
Funkce: člen
Trvání členství: od 30.6.2004 do 31.3.2009
Adresa: Palackého 745, Valašské Klobouky 766 01
Jméno: Mgr. Hana Kekulová 31.7.2003 - 16.9.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 31.7.2003 do 19.8.2009
Adresa: Chalupkova 1368/8, Praha 149 00
Jméno: RNDr. Xenia Svobodová CSc., MBA 17.6.2009 - 16.9.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 11.5.2009 do 19.8.2009
Ve funkci: od 11.5.2009 do 19.8.2009
Adresa: Bzenecká 43/2, Praha 155 21
Jméno: Ing. Milan Skoupý 17.6.2009 - 23.9.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.5.2009
Adresa: Hoblíkova 560/20, Brno 613 00
Jméno: Ing. Eduard Jenčo MBA 16.9.2009 - 24.4.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.8.2009
Adresa: M.M. Hodžu 2417 , 960 01 Zvolen Česká republika
Jméno: Ing. Milan Skoupý 23.9.2016 - 24.4.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.5.2009
Adresa: Hoblíkova 560/18, Brno 613 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Milan Majna
Člen statutárního orgánu: Michal Stránský

Vlastníci firmy I.Q.A., a.s. IČO: 49357611

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 35 752 000 Kč 100% 14.2.2008 - 24.4.2018
zakladni 28 072 000 Kč 100% 12.12.2007 - 14.2.2008
zakladni 25 520 000 Kč 100% 9.7.2007 - 12.12.2007
zakladni 16 240 000 Kč 100% 12.7.2005 - 9.7.2007
zakladni 4 060 000 Kč 100% 26.1.2005 - 12.7.2005
zakladni 2 320 000 Kč 100% 5.11.2004 - 26.1.2005
zakladni 2 000 000 Kč 100% 31.7.2003 - 5.11.2004
zakladni 2 000 000 Kč - 16.10.2002 - 31.7.2003
zakladni 310 000 Kč - 1.1.2002 - 16.10.2002
zakladni 180 000 Kč - 28.6.2000 - 1.1.2002
zakladni 100 000 Kč - 5.5.1993 - 28.6.2000

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 7 680 14.2.2008 - 24.4.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 11 832 12.12.2007 - 24.4.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 9 280 9.7.2007 - 12.12.2007
Akcie na jméno 40 000 Kč 200 12.7.2005 - 24.4.2018
Kmenové akcie na jméno 4 000 Kč 2 060 12.7.2005 - 24.4.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 2 060 26.1.2005 - 12.7.2005
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 320 5.11.2004 - 26.1.2005
Akcie na jméno 10 000 Kč 200 31.7.2003 - 12.7.2005

Sbírka Listin I.Q.A., a.s. IČO: 49357611

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 7942/SL 52 insolvenční rozhodnutí usnesení Městský soud v Praze 6.6.2014 10.7.2014 27.8.2014 1
B 7942/SL 51 ostatní usnesení Městský soud v Praze 6.6.2014 24.7.2014 24.7.2014 4
B 7942/SL 50 insolvenční rozhodnutí - usnesení Městský soud v Praze 20.10.2010 21.10.2010 2.11.2010 3
B 7942/SL 49 insolvenční rozhodnutí r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 30.7.2010 2.8.2010 15
B 7942/SL 48 účetní závěrka r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 30.7.2010 2.8.2010 16
B 7942/SL 47 účetní závěrka -usnesení Městský soud v Praze 15.2.2010 23.4.2010 3
B 7942/SL 46 insolvenční rozhodnutí -zápis z VH Městský soud v Praze 19.8.2009 25.9.2009 8
B 7942/SL 45 ostatní -prezenční listina Městský soud v Praze 19.8.2009 25.9.2009 4
B 7942/SL 44 ostatní -pozvánka na VH Městský soud v Praze 8.7.2009 25.9.2009 2
B 7942/SL 43 ostatní +ČP Městský soud v Praze 21.8.2009 25.9.2009 2
B 7942/SL 42 podpisové vzory +čestné prohlášení Městský soud v Praze 13.5.2009 1.7.2009 2
B 7942/SL 41 podpisové vzory zápis z VH Městský soud v Praze 11.5.2009 1.7.2009 6
B 7942/SL 40 ostatní Městský soud v Praze 27.11.2008 20.4.2009 2
B 7942/SL 39 podpisové vzory Městský soud v Praze 20.2.2009 20.4.2009 3
B 7942/SL 38 podpisové vzory -zápis z mim.V.H Městský soud v Praze 17.12.2008 20.4.2009 8
B 7942/SL 37 ostatní -zápis z 1.zased.zvol.představ Městský soud v Praze 6.1.2009 20.4.2009 4
B 7942/SL 36 ostatní r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 8.12.2008 15.12.2008 25
B 7942/SL 35 účetní závěrka, zpráva auditora -2x Městský soud v Praze 15.9.2008 8.10.2008 6
B 7942/SL 34 podpisové vzory Městský soud v Praze 3.9.2008 8.10.2008 3
B 7942/SL 33 podpisové vzory -zápis z VH Městský soud v Praze 4.9.2008 8.10.2008 6
B 7942/SL 32 ostatní -zápis ze zased.doz.rady Městský soud v Praze 4.9.2008 3.10.2008 1
B 7942/SL 31 ostatní -zápis ze .zased.nově zvol. Městský soud v Praze 9.9.2008 3.10.2008 1
B 7942/SL 30 ostatní -NZ292/07 Městský soud v Praze 18.9.2007 29.10.2007 47
B 7942/SL 29 notářský zápis r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 28.8.2007 31.8.2007 20
B 7942/SL 28 výroční zpráva r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 28.8.2007 31.8.2007 28
B 7942/SL 26 notářský zápis r.2005+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 6.11.2006 6.11.2006 37
B 7942/SL 25 účetní závěrka, výroční zpráva -2x Městský soud v Praze 26.5.2005 13.7.2005 0
B 7942/SL 24 podpisové vzory Městský soud v Praze 26.5.2005 13.7.2005 0
B 7942/SL 23 podpisové vzory r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 17.6.2005 0
B 7942/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva Městský soud v Praze 13.12.2004 0
B 7942/SL 21 stanovy společnosti odst.z fce čl. DR Městský soud v Praze 10.6.2004 25.11.2004 0
B 7942/SL 20 notářský zápis Nz 274/2004- vč.příl. Městský soud v Praze 30.6.2004 25.11.2004 0
B 7942/SL 19 účetní závěrka r.2003+příloha Městský soud v Praze 31.12.2003 21.5.2004 4.6.2004 0
B 7942/SL 18 účetní závěrka r.2002+přílohy Městský soud v Praze 31.12.2002 22.12.2003 7.1.2004 0
B 7942/SL 17 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 31.3.2003 12.8.2003 0
B 7942/SL 16 notářský zápis, stanovy společnosti NZ86/03+audit r.02/př.1-23/ Městský soud v Praze 31.3.2003 12.8.2003 0
B 7942/SL 11 účetní závěrka za rok 2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 22.5.2003 22.5.2003 0
B 7942/SL 15 notářský zápis NZ 3/03 Městský soud v Praze 8.1.2003 1.4.2003 0
B 7942/SL 14 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 8.1.2003 1.4.2003 0
B 7942/SL 13 smlouvy o převodu obchod. podílu Městský soud v Praze 7.11.2002 1.4.2003 0
B 7942/SL 12 podpisové vzory Městský soud v Praze 7.1.2003 1.4.2003 0
B 7942/SL 9 notářský zápis NZ 277/01 Městský soud v Praze 30.5.2001 27.1.2003 0
B 7942/SL 8 notářský zápis NZ 276/01 Městský soud v Praze 30.5.2001 27.1.2003 0
B 7942/SL 10 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 30.5.2001 27.1.2003 0
B 7942/SL 7 účetní závěrka r.2001 Městský soud v Praze 19.8.2002 1.10.2002 6.11.2002 0
B 7942/SL 6 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 184/02 Městský soud v Praze 23.5.2001 2.10.2002 0
B 7942/SL 5 účetní závěrka +zpráva auditora za r. 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 2.10.2002 0
B 7942/SL 4 zakladatelské dokumenty -spol.smlouva Městský soud v Praze 6.11.2001 12.6.2002 26.6.2002 0
B 7942/SL 3 notářský zápis NZ 446/00+společenská smlouva Městský soud v Praze 18.10.2000 30.3.2001 0
B 7942/SL 2 notářský zápis NZ 127/00 + spol. smlouva Městský soud v Praze 15.3.2000 12.9.2000 0
B 7942/SL 1 notářský zápis + spol. smlouva,NZ 531/99 Městský soud v Praze 8.12.1999 27.2.2000 0

Hodnocení I.Q.A., a.s.


Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 3 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu I.Q.A., a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.