GZ Digital Media,a.s. IČO: 25685511

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu GZ Digital Media,a.s. a bylo jí přiděleno IČO 25685511.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem GZ Digital Media,a.s. byla založena v roce 1998. Firma již ukončila svou činnost. V jejím vedení se dosud vystřídalo 7 osob.

Základní údaje o GZ Digital Media,a.s. IČO: 25685511

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 5.8.1998
Spisová značka: B 5492
IČO: 25685511
Obchodní firma: GZ Digital Media,a.s.
Právní forma: Akciová společnost 5.8.1998
Stav subjektu: Tuzemská - Zaniklý
Datum zápisu: 5.8.1998
Datum zániku: 1.11.2007
Společnost GZ Digital Media,a.s. se sídlem Loděnice, Tovární 340, PSČ 267 12, identifikační číslo 256 85 511, zanikla bez likvidace sloučením s nástupnickou společností EG Investments, a.s., se sídlem Loděnice, Tovární 340, PSČ 267 12, IČ 273 80 068. 1.11.2007 - 1.11.2007
a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 1.278.000,- Kč (slovy: jedenmiliondvěstěsedmdesátosm tisíc korun českých), tj. z Kč 25.555.500,- na Kč 26.833.500,- Kč. Nové akcie budou upsány akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zák oníku. b) Na zvýšení základního kapitálu se upíše 2556 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 500,- znějící na jméno v listinné podobě. Navrhuje se emisní kurz Kč 4.500,- c) Lhůta pro uzavření dohody akcionářů činí 15 dnů od nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze, obchodního rejstříku o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty a termín uzavřen í dohody bude oznámen akcionářům na jejich adresy, vedené v seznamu akcionářů. d) Místem úpisu, tj. uzavření dohody podle § 205 ObchZ, bude notářská kancelář JUDr. Václavy Dvořákové na adrese Praha 4, Budějovická 1. e) Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kurzu upsaných akcií převodem ve prospěch zvláštního účtu společnosti GZ Digital Media, a.s., číslo účtu 994404-641709001/0800, vedeného u České spořitelny, a.s., Václavské nám. 56, Praha 1, do 7 dnů od uzavř ení dohody akcionářů podle § 205 ObchZ. 8.12.2004 - 22.12.2004
Na společnost Charles Advantage,a.s.přešlo jmění akciové společnosti GZ Digital Media,a.s.se sídlem Loděnice,PSČ 267 12,IČ 60193387,která zanikla z důvodu převodu jmění na hlavního akcionáře. 18.12.2002 - 1.11.2007
Valná hromada společnosti Charles Advantage, a.s. rozhodla dne 30.září 2002 o zvýšení základního kapitálu takto: 6.11.2002 - 16.12.2002
1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje upisováním nových akcií ze současné výše 1.000.000,- Kč (slovy:jeden milion korun českých) na 25.555.500,- Kč (slovy:dvacet pět milionů pět set padesát pět tisíc pět set korun českých). Základní kapitál tedy bude zvýšen o 24.555.500,- Kč (slovy: dvacet čtyři milionů pět set padesát pět tisíc pět set korun českých).Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových kmenových akcií na jméno v počtu celkem 49.111 kusů o jmenovité hodnotě 500,- Kč (slovy:pět set korun českých) v listinné podobě. Akcie nového druhu nebudou vydány. Nově upsané akcie budou splaceny peněžitým vkladem. Upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipuští. Emisní kurz akcií upisovaných na základě přednostního práva je shodný se jmenovitou hodnotou akcií,tedy 500,- Kč (slovy:pět set korun českých). Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva k upisování akcií je 4.500,- Kč (slovy:čtyři tisíce pět set korun českých), z čehož 500,- Kč (pět set korun českých) je nominální hodnota akcie a 4.000,- Kč (čtyři tisíce korun českých) představuje emisní ážio. 3. Upisování akicií s využitím přednostního práva není vyloučeno ani omezeno, a bude provedeno v rozsahu podle bodu 1. Běh lhůty pro upisování akcií na základě přednostního práva bude trvat dva týdny a započne dnem 9.října 2002 za předpokladu, že k tomuto datu bude příslušnému soudu podán návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a bude zveřejněna a oznámena informace o přednostním právu dle § 204a obchodního zákoníku. Pokud k 9.říjnu 2002 nebude podán uvedený návrh a nedojde ke zveřejnění a oznámení informace o přednostním právu, počne lhůta pro upisování akcií na základě přednostního práva běžet nejbližší následující den po splnění obou těchto podmínek; upisování akcií je tedy vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií na základě přednostního práva bude probíhat v sídle společnosti. O přednostním právu a o podrobnostech upisování akcií budou akcionáři společnosti postupem podle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku informováni představenstvem společnosti dopisem odeslaným na adresu sídla nebo bydliště akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů před počátkem běhu lhůty pro úpis akcií a zveřejněním v Obchodním věstníku. 4. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 500,- Kč (slovy:pět set korun českých) lze na základě přednostního práva upsat 24,55 nově vydaných kmenových akcií na jméno o jmenovidé hodnotě 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) s tím,že upisovat lze pouze celé akcie. 5. Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou představenstvem společnosti nabídnuty v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku k upsání určeným zájemcům v níže uvedené struktuře za situace, kdy se kromě Zdeňka Pelce ostatní akcionáři vzdali svého přednostního práva na úpis akcií, jak vyplývá z dokumentů tvořících přílohu č. 6 až 10 notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, a za ředpokladu, že Zdeněk Pelc plně využije svého přednostního práva a upíše nově vydané akcie v plném rozsahu odpovídajícím jeho podílu na základním kapitálu společnosti dle poměru stanoveného v odst. 4.,tj. celkem 4517 nově vydaných kmenových akcií: - Charles Investment Partners L.P., se sídlem P.O.Box 309 GT,Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands: 10.687 akcií; - Wintrans L.P., se sídlem P.O.Box 309 GT,Ugland House, South Church Sreet, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands: 14.280 akcií; - Michael Harris, nar. 2.9.1953, bytem Praha 1, Malostranské nábřeží 1/558, PSČ 110 00: 3.255 akcií; - Shawn Johnson, nar. 31.12.1964, bytem Praha 6, V Oblouku 836, PSČ 160 00 952 akcií; - Jiří Pavlica. r.č. 611109/1745, bytem Rudy Kubíčka 1000, Uherské Hradiště, PSČ 686 00 13.800 akcií; - Věslav Michalik, r.č. 630301/0593, bytem Dolní Břežany 405, PSČ 252 42; 1.533 akcií; - David Paul, nar. 15.09.1964, bytem Bílkova 16, 110 00 Praha 1 87 akcií. 6.11.2002 - 16.12.2002
V případě, kdy Zdeněk Pelc nevyužije plně svého přednostního práva a neupíše výše uvedený počet akcií buď vůbec nebo upíše jen část tohoto počtu, je představenstvo společnosti pověřeno nabídnout úpis jím neupsaných akcií výše uvedeným zájemcům poměrně. 6. Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upisovány na základě smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi předem určeným zájemcem a společností. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Doručení návrhu smlouvy o upsání akcií bude považováno za počátek běhu upisovací lhůty podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku. 7. Pokud nebudou všechny akcie upsány s využitím přednostního práva, zašle představenstvo společnosti v den následující po dni, kdy všichni akcionáři společnosti uplatnili své přednostní právo na upisování akcií nebo se tohoto práva vzdali v souladu s § 204a odst. 7 obchodního zákoníku návrh smlouvy o upsání akcií určeným zájemcům specifikovaným v článku 5 výše na adresu jejich sídla či bydliště, jinak poté, kdy marně uplyne lhůta pro upisování akcií. Lhůta pro upsání akcií určenými zájemci bude trvat jeden měsíc, přičemž doručení návrhu smlouvy o upsání akcií akcionáři bude považováno taktéž za oznámení počátku běhu upisovací lhůty podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku. Určení zájemci budou oprávněni upsat akcie společnosti tak, že akceptují návrh smlouvy o upsání akcií, který jim společnost předloží. Podpisy osob jednajících za společnost a za upisovatele přitom musí být úředně ověřeny. Upsání akcií bude účinné okamžikem, kdy návrh smlouvy o upsání akcií akceptovaný upisovatelem dojde společnosti na adresu jejího sídla. Sídlo společnosti bude považováno za místo upisování akcií ve smyslu § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku. 8. Emisní kurz upsaných akcií splatí upisovatel peněžitým vkladem, a to na zvláštní účet společnosti číslo 714652/0800, vedený u České Spořitelny. To neplatí v případě, že emisní kurz jím upsaných akcií bude splacen započtením pohledávek uvedených v bodě 9. Upisovatel je povinen splatit emisní ážio a 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií do 14 dnů ode dne jejich upsání a zbývající část emisního kurzu je povinen splatit do 30 dnů od upsání akcií. Tuto povinnost nemá ten upisovatel, který ve stejném rozsahu a v téže lhůtě emisní kurz jím upsaných akcií splatí započtením pohledávek uvedených v bodě 9. 9. Proti budoucí pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu upsaných akcií bude přípustné započtení těchto pohledávek, a to zcela nebo zčásti: - pohledávka za Smlouvy o převodu akcií společnosti GZ Digital Media, a.s., se sídlem Loděnice 267 12, IČ:60193387 (dále "GZ Digital Media"), uzavřené dne 6.9.2002 mezi společností, jako nabyvatelem a společností Wintrans L.P., jako převodcem. Výše této pohledávky činí 117.048.366,75 Kč (slovy: sto sedmnáct milionů čtyřicet osm tisíc tři sta šedesát šest korun českých a sedmdesát pět haléřů) a odpovídá nesplacené části kupní ceny za převáděné akcie. Věřitelem (majitelem) této pohledávky je Wintrans L.P.; - pohledávka ze Smlouvy o převodu akcií společnosti GZ Digital Media, uzavřené dne 6.9.2002 mezi společností, jako nabyvatelem, a společností Charles Investment Partners L.P.,jako převodcem. Výše této pohledávky činí 75.736.094,75 Kč (slovy:sedmdesát pět milionů sedm set třicet šest tisíc devadesát čtyři koruny české a sedmdesát pět haléřů) a odpovídá nesplacené části kupní ceny za převáděné akcie. Věřitelem (majitelem) této pohledávky je Charles Investment Partners L.P.; - pohledávka ze Smlouvy o převodu akcií společnhosti GZ Digital Media, uzavřené dne 6.9.2002 mezi společností, jako nabyvatelem a panem Michaelem Harrisem, jako převodcem. Výše této pohledávky činí 28.546.863,12 Kč (slovy: dvacet osm milionů pět set čtyřicet šest tisíc osm set šedesát tři koruny české a dvanáct haléřů) a odpovídá nesplacené části kupní ceny za převáděné akcie. Věřitelem (majitelem) této pohledávky je pan Michael Harris; - pohledávka ze Smlouvy o převodu akcií společnosti GZ Digital Media, uzavřené dne 6.9.2002 mezi společností, jako nabyvatelem, a panem Zdeňkem Pelcem, jako převodcem. Výše této pohledávky činí 10.873.020,- Kč (slovy: deset milionů osm set sedmdesát tři tisíce dvacet korun českých) a odpovídá nesplacené části kupní ceny za převáděné akcie. Věřitelem (majitelem) této pohledávky je pan Zdeněk Pelc; - pohledávka ze Smlouvy o půjčce uzavřené dne 6.9.2002 mezi společností, jako dlužnikem a panem Jiřím Pavlicou, jako věřitelem. Výše pohledávky pana Jiřího Pavlici z této smlouvy činí 62.100.000,- Kč (slovy: šedesát dva milionů jedno sto tisíc korun českých) a odpovídá půjčce poskytnuté panem Jiřím Pavlicou jako věřitelem dlužníkovi. Věřitelem (majitelem) této pohledávky je pan Jiří Pavlica; - pohledávka ze Smlouvy o půjčce uzavřené dne 6.9.2002 mezi společností, jako dlužníkem, a panem Věslavem Michalikem, jako věřitelem. Výše této pohledávky pana Věslava Michalika z této smlouvy činí 6.898.500,- Kč (slovy: šest milionů osm set devadesát osm tisíc pět set korun českých) a odpovídá půjčce poskytnuté panem Věslavem Michalikem jako věřitelem dlužníkovi. Věřitelem (majitelem) této pohledávky je pan Věslav Michalik. 10. Zdeněk Pelc a předem určení zájemci Charles Investment Partners L.P., Wintrans L.P., Michael Harris, Jiří Pavlica a Věslav Michalik budou oprávněni uplatnit pohledávky uvedené v bodě 9. výše k započtení proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu upsaných akcií. Splacení emisního kurzu upsaných akcií započtením pohledávek uvedených v bodě 9. bude provedeno na základě dohody o započtení, která bude uzavřena mezi společností a předem určeným zájemcem. Návrh této dohody zašle představenstvo splečnosti předem určenému zájemci v téže lhůtě a stejným způsobem jako návrh smlouvy o upsání akcií. 11. Dohoda o započtení bude uzavřena okamžikem, kdy návrh dohody o započtení akceptovaný osobami uvedenými v čl. 10. výše dojde společnosti na adresu jejího sídla. Dohoda o započtení musí být uzavřena ve stejný den jako smlouva o upsání akcií podle bodu 8. To neplatí, bude-li emisní kurz upsaných akcií splacen peněžitým plněním na účet uvedený v bode 8. 12. Upsání akcií bude ve smyslu § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6.11.2002 - 16.12.2002

Aktuální kontaktní údaje GZ Digital Media,a.s.

Kontakty na GZ Digital Media,a.s. IČO: 25685511

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Tovární 340 , Loděnice 267 12 4.9.2002 - 1.11.2007
Sídlo: Národní 973/41 , Praha 110 00 9.11.1999 - 4.9.2002
Sídlo: Opatovická 1659/4 , Praha 110 00 5.8.1998 - 9.11.1999

Obory činností GZ Digital Media,a.s. IČO: 25685511

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově-obrazových záznamů 21.11.2003 - 1.11.2007
výroba nenahraných nosičů údajů 21.11.2003 - 1.11.2007
vydavatelské a nakladatelské činnosti 21.11.2003 - 1.11.2007
zasilatelství 21.11.2003 - 1.11.2007
polygrafická výroba 21.11.2003 - 1.11.2007
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 21.11.2003 - 1.11.2007
ubytovací služby 21.11.2003 - 1.11.2007
hostinská činnost 21.11.2003 - 1.11.2007
silniční motorová doprava nákladní- vnitrostátní a mezinárodní provozovaná vozidly o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny 21.11.2003 - 1.11.2007
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 5.8.1998 - 1.11.2007
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uved. v příl.z.č. 455/1991 Sb. v úplném znění, a tímto zákonem vyloučeného 5.8.1998 - 1.11.2007

Vedení firmy GZ Digital Media,a.s. IČO: 25685511

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Způsob jednání za společnost:Za společnost jednají buď společně všichni členové představenstva, nebo dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě či otisku razítka společnosti připojí člen představenstva svůj podpis. 6.11.2002 - 1.11.2007
Způsob jednání za společnost: Za společnost je oprávněn jednat samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. 5.8.1998 - 6.11.2002
Jméno: Shawn Johnson 5.8.1998 - 4.9.2002
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 5.8.2001
Ve funkci: do 5.8.2001
Adresa: K dolům 72/63, Praha 143 00
Jméno: Libor Václavík 5.8.1998 - 4.9.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 5.11.2001
Adresa: Breitcetlova 881/11, Praha 198 00
Jméno: Eva Kalistová 5.8.1998 - 4.9.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 5.11.2001
Adresa: Spálená 100/35, Praha 110 00
Jméno: Michael Harris 4.9.2002 - 21.11.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.8.2002 do 26.5.2003
Adresa: Spojené státy americké
7 Glen Falls Road, Asheville, N.C. 28804, V A
Jméno: Stanislav Spurný 21.11.2003 - 22.3.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 26.5.2003 do 26.1.2007
Adresa: U Světovaru 248/35, Plzeň 326 00
Jméno: Ing. Zdeněk Pelc CSc. 4.9.2002 - 1.11.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 7.8.2002
Ve funkci: od 8.8.2002
Adresa: Jos. Černohorského 2333, Kladno 272 01
Jméno: Shawn Johnson 4.9.2002 - 1.11.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 6.8.2001
Adresa: Spojené státy americké
807 Lake Street č. 201, Kirkland, W A 98033
Jméno: Ing. Vlastimil Tatar 22.3.2007 - 1.11.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.1.2007
Adresa: Okružní 1427/33, Beroun 266 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Hana Pšenčíková 5.8.1998 - 9.11.1999
Funkce: člen
Adresa: Kovářská 1410, Strážnice 696 62
Jméno: Lenka Václavíková 5.8.1998 - 4.9.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 5.11.2001
Adresa: Maroldova 1201, Úvaly 250 82
Jméno: Daniela Procházková 5.8.1998 - 4.9.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 5.11.2001
Adresa: Dr. Slavíka 1814, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Hana Johnsonová 9.11.1999 - 4.9.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 5.11.2001
Adresa: Kovářská 1410, Strážnice 696 62
Jméno: Stanislav Spurný 4.9.2002 - 21.11.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 7.8.2002 do 26.5.2003
Adresa: U Světovaru 248/35, Plzeň 326 00
Jméno: Libor Václavík 4.9.2002 - 21.11.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 7.8.2002 do 26.5.2003
Adresa: Breitcetlova 881/11, Praha 198 00
Jméno: Eva Kalistová 4.9.2002 - 24.8.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 7.8.2002
Ve funkci: do 20.6.2006
Adresa: Spálená 100/35, Praha 110 00
Jméno: Petr Skrla 21.11.2003 - 24.8.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 26.5.2003
Ve funkci: do 20.6.2006
Adresa: Vrbčanská 2072/2, Praha 100 00
Jméno: Helena Dostálová 21.11.2003 - 24.8.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 26.5.2003
Ve funkci: do 9.5.2006
Adresa: 142, Chrustenice 267 12
Jméno: Ing. Vlastimil Tatar 24.8.2006 - 22.3.2007
Trvání členství: od 20.6.2006 do 23.1.2007
Adresa: Okružní 1427/33, Beroun 266 01
Jméno: Ing. Vladimír Modrý 24.8.2006 - 1.11.2007
Trvání členství: od 20.6.2006
Adresa: Vašíčkova 598, Kladno 272 04
Jméno: Ivana Elgrová 24.8.2006 - 1.11.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.5.2006
Adresa: 151, Praskolesy 267 54
Jméno: Ing. Michal Štěrba 22.3.2007 - 1.11.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.1.2007
Adresa: Žižkova 448, Vimperk 385 01

Vlastníci firmy GZ Digital Media,a.s. IČO: 25685511

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 26 833 500 Kč 100% 22.12.2004 - 1.11.2007
zakladni 25 555 500 Kč 100% 16.12.2002 - 22.12.2004
zakladni 1 000 000 Kč 100% 9.11.1999 - 16.12.2002
zakladni 1 000 000 Kč 30% 5.8.1998 - 9.11.1999

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 500 Kč 53 667 22.12.2004 - 1.11.2007
Akcie na jméno 500 Kč 51 111 16.12.2002 - 22.12.2004
Akcie na jméno 500 Kč 2 000 4.9.2002 - 16.12.2002
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 000 5.8.1998 - 4.9.2002

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení GZ Digital Media,a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu GZ Digital Media,a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.