GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Karlovy Vary IČO: 00022004

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost, která sídlí v obci Karlovy Vary a bylo jí přiděleno IČO 00022004.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost se sídlem v obci Karlovy Vary byla založena v roce 1990. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 27 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Ostraha majetku a osob , Masérské, rekondiční a regenerační služby a další.

Základní údaje o GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost IČO: 00022004

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Plzni 29.12.1990
Spisová značka: B 40
IČO: 00022004
Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost
Právní forma: Akciová společnost 29.12.1990
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 29.12.1990
Jediný akcionář společnosti přijal dne 15.6.2018 při výkonu působnosti valné hromady toto rozhodnutí: O snížení základního kapitálu. Důvodem pro snížení základního kapitálu je upuštění od dříve uvažované strategie na připravenost k případnému využití akvizičních příležitostí a účelem je z uvedených důvodů absence potřeby kumulovat kapitál společnosti. Zák ladní kapitál společnosti se snižuje o částku ve výši 164.931.642,- Kč, tedy z částky ve výši 315.961.000,- Kč na novou částku základního kapitálu ve výši 151.029.358,- Kč. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií společ nosti o částku ve výši 522,- Kč, tedy z hodnoty 1.000,- Kč na novou jmenovitou hodnotu 478,- Kč. Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 164.931.642,- Kč bude do jednoho roku po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku ce lá vyplacena jedinému akcionáři. Stanoví se jedinému akcionáři lhůta pro předložení akcií společnosti k jejich výměně za akcie s novou jmenovitou hodnotou v délce devadesát dnů od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 19.6.2018 - 23.10.2018
Řádná valná hromada společnosti přijala dne 15.8.2016 usnesení tohoto obsahu: I.Hlavní akcionář. Řádná valná hromada společnosti GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost, se sídlem Mírové náměstí 2, PSČ 360 01 Karlovy Vary, IČ: 000 22 004, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 40 (dále jen Společnost ) určuje, že Hlavním akcionářem Společnosti je společnost PND KYRESAN LTD, se sídlem Tempon 30, Egkomi 2408, Nikósie, Kypr, registrační číslo: HE 315112, zapsaná v Rejstříku společností Ministerstva energetiky, obchodu, průmyslu a turismu Kyperské republi ky (dále jen Hlavní akcionář). Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 284 458 ks (slovy: dvě stě osmdesát čtyři tisíc čtyři sta padesát osm kusů) kmenových listinných akcií emitovaných Společností ve formě na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- K č (slovy: jeden tisíc korun českých). Z uvedeného tedy vyplývá, že Hlavní akcionář je vlastníkem kmenových akcií Společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 284 458 000,- Kč (slovy: dvě stě osmdesát čtyři milionů čtyři sta padesát osm tisíc korun českých), c ož představuje podíl 90,029 % (slovy: devadesát celých a dvacet devět tisícin procenta) na základním kapitálu Společnosti a hlasovacích právech Společnosti a je tedy osobou oprávněnou vykonat nucený přechod účastnických cenných papírů Společnosti ve smysl u ust. § 375 Zákona o obchodních korporacích. II.Přechod akcií ve vlastnictví ostatních (minoritních) akcionářů na Hlavního akcionáře. Řádná valná hromada Společnosti rozhoduje dle ust. § 375 Zákona o obchodních korporacích o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti, kterými jsou akcie Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionář e na Hlavního akcionáře, a to společnost PND KYRESAN LTD, se sídlem Tempon 30, Egkomi 2408, Nikósie, Kypr, registrační číslo: HE 315112, zapsaná v Rejstříku společností Ministerstva energetiky, obchodu, průmyslu a turismu Kyperské republiky. Vlastnické pr ávo k ostatním účastnickým cenným papírům Společnosti, kterými jsou akcie menšinových akcionářů Společnosti, přechází dle ustanovení § 385 Zákona o obchodních korporacích na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení řádné v alné hromady Společnosti o přechodu akcií do obchodního rejstříku (dále jen Datum přechodu akcií). III.Výše protiplnění a závěry znaleckého posudku. Řádná valná hromada Společnosti určuje, že výše protiplnění, které poskytne Hlavní akcionář ostatním akcionářům Společnosti, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů Společnosti, při přechodu akcií Společnosti na Hlavního akcionáře, činí částku 2 215,- Kč (slovy: dva tisíce dvě stě patnáct korun českých) za každou jednu kmenovou listinnou akcii Společnosti znějící na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) (dále jen Protiplnění). Přiměřenost této hodnoty Protiplnění je Hlavním akcionářem v souladu s ustanovením § 376 Zákona o obchodních korporacích doložena znaleckým posudkem číslo 2801-131/2016 ze dne 25. července 2016 (dále jen "Znalecký posudek") vypracovaný znal eckým ústavem Grant Thornton Valuations, a.s., se sídlem Žatecká 55/14, PSČ 110 00 Praha 1, IČ 630 79 798 (dále jen "Znalecký ústav"), který Hlavní akcionář doručil Společnosti spolu s žádostí o svolání řádné valné hromady Společnosti, přičemž závěry výše uvedeného Znaleckého posudku určují hodnotu jedné kmenové listinné akcie Společnosti GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost znějící na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) a tedy určují přiměřenou výši Protip lnění v penězích za jednu akcii Společnosti částkou ve výši 2 014,33 Kč (slovy: dva tisíce čtrnáct korun českých třicet tři haléřů). Znalecký ústav při stanovení výše přiměřeného Protiplnění v penězích za jednu akcii Společnosti použil výnosovou metodu di skontovaných peněžních toků (DCF), metodu tržního porovnávání a metodu sumární hodnoty aktiv. Hodnota jmění Společnosti byla znaleckým ústavem alokována na hodnotu připadající na jednu akcii Společnosti (na základě propočtu celkové tržní hodnoty Společnos ti a objemu vydaných akcií Společnosti). IV.Pověřená osoba a nárok menšinových akcionářů na výplatu Protiplnění. Řádná valná hromada Společnosti schvaluje, že stanovené Protiplnění bude poskytnuto dle ustanovení § 378 Zákona o obchodních korporacích oprávněným osobám, tj. ostatním vlastníkům akcií Společnosti odlišným od Hlavního akcionáře, pověřenou osobou ve smysl u znění § 378 Zákona o obchodních korporacích, a to společností J & T BANKA, a.s. se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ: 471 15 378, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1731 (dále jen Pověřená osoba) , bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 kalendářních dnů po splnění podmínek dle ustanovení § 388 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích, tedy po dni, ve kterém akcie dosavadních vlastníků akcií budou předány Společnosti dle ustanovení § 387 Záko na o obchodních korporacích. Pověřená osoba poskytne Protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem akcií Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne Pověřená osoba Protiplnění zástavním u věřiteli - to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo ve smyslu ustanovení 389 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích. V souladu s ustanovením § 388 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích bude ve stejné lhůtě oprávněným osobám vyplacen i úrok ve výši obvyklých úroků podle ustanovení § 1802 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, přirůstající ode dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k akciím menšinových akcionářů na Hlavního akcionáře. P rávo na obvyklý úrok nevzniká po dobu, po jakou je oprávněná osoba v prodlení s předáním akcií Společnosti. Protiplnění bude dosavadním vlastníkům akcií vyplaceno bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů nebo na bankovní účet, který bude dosavadním vlastníkem akcií písemně sdělen při předání akcií Společnosti. V.Potvrzení o složení peněžních prostředků k výplatě Protiplnění. Řádná valná hromada Společnosti osvědčuje, že Pověřená osoba J & T BANKA, a.s. se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ: 471 15 378, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1731, která je bankou ve smyslu p říslušných právních předpisů, před konáním řádné valné hromady písemně potvrdila a doložila, že Hlavní akcionář před konáním řádné valné hromady převedl a předal této bance peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního Protiplnění menšinovým akc ionářům a Hlavní akcionář tuto skutečnost doložil Společnosti před konáním řádné valné hromady. VI.Způsob, místo a lhůta pro předložení akcií ostatními akcionáři Společnosti. Řádná valná hromada Společnosti určuje, že dosavadní vlastníci akcií Společnosti, odlišní od Hlavního akcionáře, předloží své akcie Společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva, v sídle Společnosti každou pracovní středu a čtvrtek v době od 9:00 d o 12:00 hod. nebo od 13:00 do 15:00 hod., přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář Společnosti může sjednat telefonicky na telefonním čísle 725 213 973 anebo emailem na akcieghp@seznam.cz v rámci řádné a/nebo dodatečné lhůty jiný termín k předání l istinných akcií. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií Společnosti tyto akcie do 1 měsíce, bude Společností určena dodatečná lhůta pro předložení akcií v souladu s ustanovením § 387 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích. Nepředloží-li dosavadní vlastn íci akcií Společnosti své akcie ani v dodatečné lhůtě, bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1 věty první Zákona o obchodních korporacích. 19.8.2016 - 24.3.2017
I. Základní kapitál společnosti GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost, se sídlem Mírové náměstí 2, PSČ 360 01 Karlovy Vary, IČ: 000 22 004, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 40 (dále jen "Společnos t") se zvyšuje o částku maximálně 306 578 000,- Kč (tři sta šest milionů pět set sedmdesát osm tisíc korun českých) na částku maximálně 459 867 000,- Kč (čtyři sta padesát devět milionů osm set šedesát sedm tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Upisování pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se připouští. II. Při zvýšení základního kapitálu bude upsáno maximálně 306 578 (tři sta šest tisíc pět set sedmdesát osm) kusů nových kmenových akcií Společnosti znějících na jméno v listinné podobě, se jmenovitou hodnotou každé akcie 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc ko run českých). III. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu. IV. Lze upisovat pouze celé akcie. Na každou dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě akcie 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) lze upsat maximálně 2 (slovy: dvě) nové akcie o jmenovité hodnotě akcie 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun č eských). V. Nebyly-li ve lhůtě pro využití přednostního práva na úpis akcií upsány Akcie Společnosti, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje částky navrhovaného maximálního zvýšení základního kapitálu, zvýší se základní kapitál jen v rozsahu takto ve lhůtě pro využití přednostního práva řádně upsaných akcií. Představenstvo Společnosti se určuje orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního kapitálu. VI. Akcie Společnosti ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 - 483 Zákona o obchodních korporacích. VII. Vykonat přednostní právo upsáním nových akcií Společnosti lze ve lhůtě 2 (slovy: dvou) týdnů ode dne zveřejnění (tj. zveřejněním v obchodním věstníku a vyvěšením na internetových stránkách Společnosti), a to v sídle Společnosti v pracovní dny v době od 09:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00 hodin, kdy k identifikaci akcionáře je nutné s sebou přinést platný občanský průkaz, v případě právnické osoby platný originál výpisu z obchodního rejstříku a platný občanský průkaz oprávněné osoby zastupovat právnickou os obu. Za den oznámení počátku běhu lhůty pro vykonání přednostního práva se považuje den zveřejnění informace v obchodním věstníku a na internetových stránkách Společnosti dle § 485 odst. 1 písm. a) Zákona o obchodních korporacích. VIII. Upisovatel splatí celý emisní kurs akcií na účet Společnosti číslo 2113070557/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. ve lhůtě 10 (slovy: deset) dnů od skončení lhůty pro upisování akcií. IX. Emisní kurz každé nové akcie se jmenovitou hodnotou 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) se stanoví ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). 30.5.2016 - 7.7.2016
Jmění: 1. Základní kapitál společnosti činí 85 410 000,- Kčs (slovy osmdesátpětmilionůčtyřistadesettisíc korun čsl.) a je rozdělen na 8 541 kusů akcií (slovy osmtisícpětsetčtyřicetjedna kusů akcií) nominální hodnoty 10 000,- Kčs (slovy desettisíc korun čsl.) 17.4.1991 - 29.5.1992
2. Akcie společnosti znějí na jméno. Každá akcie má jeden hlas. Akcie jsou nedělitelné, mohou však být vydány hromadné akcie. 17.4.1991 - 29.5.1992
3. Akcie společnosti jsou splaceny: a) státem vkladem hmotného a nehmotného majetku. Zakladatel dále vytvoří fondy společnosti věcným (nepeněžním) a peněžním vkladem v rozsahu zůstatků obratového fondu, fondu rozvoje, FKSP, fondu odměn a rezervního fondu bývalého s. p. GH Pupp Karlovy Vary v celkové hodnotě, která bude upřesněna. Tyto vklady budou provedeny ke dni podání žádosti o zápis společnosti do podnikového rejstříku b) První investiční akciovou společností, která vložila 15 000 000,- Kčs (slovy patnáctmilionů korun čsl.) do základního kapitálu společnosti. 17.4.1991 - 29.5.1992
Jmění: Základní kapitál společnosti je 70 410 000 Kčs a bude rozdělen do 7 041 akcií s nominální hodnotou každé z nich ve výši 10 000 Kčs. Akcie společnosti budou znít na jméno a jejich výhradním majitelem bude stát. 29.12.1990 - 17.4.1991

Aktuální kontaktní údaje GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 00022004
Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Karlovy Vary
Vznik první živnosti: 29.9.1992
Celkový počet živností: 33
Aktivních živností: 8

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 00022004
Firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Karlovy Vary
Základní územní jednotka: Karlovy Vary
Počet zaměstnanců: 200 - 249 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.6.1979

Kontakty na GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost IČO: 00022004

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Mírové náměstí 316/2 , Karlovy Vary 360 01 11.10.2016
Sídlo: Mírové náměstí 316/2 , Karlovy Vary 360 01 2.11.2010 - 11.10.2016
Sídlo: Mírové náměstí 316/2 , Karlovy Vary 360 01 29.12.1990 - 2.11.2010

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Mírové náměstí 316/2, Karlovy Vary 360 01

Obory činností GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost IČO: 00022004

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
směnárny 2.11.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 22.10.2010
hostinská činnost 22.10.2010
ostraha majetku a osob 22.10.2010
masérské, rekondiční a regenerační služby 22.10.2010
provozování solárií 22.10.2010
kosmetické služby 22.10.2010
provozování nestátního zdravotnického zařízení - rehabilitační a fyzikální medicína 22.10.2010
podniky zajišťující ochranu majetku 12.9.2007 - 22.10.2010
podnikání v elektronických komunikacích - ostatní hlasové služby 12.9.2007 - 22.10.2010
provozování solárií 12.9.2007 - 22.10.2010
poskytování telekomunikačních služeb 9.10.2003 - 22.10.2010
ubytovací služby 26.11.2001 - 22.10.2010
hostinská činnost 26.11.2001 - 22.10.2010
provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici 26.8.1994 - 9.10.2003
průvodcovská činnost 26.8.1994 - 9.10.2003
ubytovací služby včetně provozování hostinské činnosti 8.9.1993 - 26.11.2001
provozování cestovní kanceláře 8.9.1993 - 9.10.2003
taxislužba 8.9.1993 - 9.10.2003
směnárny 8.9.1993 - 22.10.2010
masérské služby 8.9.1993 - 22.10.2010
koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné 8.9.1993 - 22.10.2010
praní prádla 8.9.1993 - 22.10.2010
žehlení a mandlování prádla 8.9.1993 - 22.10.2010
krejčovské služby 8.9.1993 - 22.10.2010
provozování hlídaného parkoviště 8.9.1993 - 22.10.2010
pronájem sportovních potřeb a zařízení 8.9.1993 - 22.10.2010
pronájem nebytových prostorů spojený s poskytováním jiných než základních služeb spojených s pronájmem 8.9.1993 - 22.10.2010
propagace obchodních společností 8.9.1993 - 22.10.2010
organizační zajištění společenských, kongresových, sportovních a obchodních akcí 8.9.1993 - 22.10.2010
písařské práce 8.9.1993 - 22.10.2010
poradenská a konzultační činnost v oblasti hotelového průmyslu 8.9.1993 - 22.10.2010
a) obchodní, finanční, investiční a ostatní činnost v oblasti hotelnictví, v tuzemsku i v zahraničí 29.12.1990 - 8.9.1993
b) poskytování, obstarávání, organizování a provozování hlavních (ubytovacích, stravovacích a dopravních) a vedlejších služeb a činností souvisejících s domácím i zahraničním cestovním ruchem 29.12.1990 - 8.9.1993
c) poskytování ubytovacích služeb a dalších služeb s nimi spojených účtovaných na příslušných dokladech za devizové prostředky na území ČSFR devizovým cizozemcům z volnoměnových oblastí 29.12.1990 - 8.9.1993
d) prodej obchodního zboží za Kčs i za zahraniční měnu 29.12.1990 - 8.9.1993
e) propagace vlastní činnosti a služeb poskytovaných na úseku cestovního ruchu v tuzemsku i v zahraničí 29.12.1990 - 8.9.1993
f) vývoz zboží a potravin v souvislosti s pořádáním výměnných gastronomických akcí v zahraničí včetně vysílání vlastních odborných pracovníků z oboru veřejného stravování v souvislosti s těmito akcemi 29.12.1990 - 8.9.1993
g) účast na činnosti mezinárodních organizací cestovního ruchu, hotelnictví 29.12.1990 - 8.9.1993
h) zajišťování a dovoz náhradních dílů, pomocného materiálu, zařízení a investice, včetně servisních prací od zahraničních dodavatelů pro veškeré dodávky ze zahraničí, dále pro provoz a obnovu společnosti pro udržení jejího standardu 29.12.1990 - 8.9.1993
i) přijímání služeb od zahraničních osob v souvislosti s činností prováděnou podle bodů a) až g) 29.12.1990 - 8.9.1993
j) propagace vlastní zahraničně obchodní činnosti v zahraničí 29.12.1990 - 8.9.1993
k) dovoz informativních podkladů a publikací propagačního a vzdělávacího charakteru z oblasti mezinárodních hotelových asociací a zahraničního cestovního ruchu, sloužících k zabezpečení činností s body a) až g). 29.12.1990 - 8.9.1993

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Fotografické služby

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Pražská 219 , Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny: 1000465471
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování: 27.4.2006
Provozovna č. 2
Provozovna: Mírové náměstí 315/4 , Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny: 1009688626
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Fotografické služby

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 6.10.1992
Provozovna č. 3
Provozovna: Mírové náměstí 310/8 , Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny: 1009688634
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Fotografické služby

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 6.10.1992
Provozovna č. 4
Provozovna: Goethova stezka 47/2 , Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny: 1009688642
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Fotografické služby

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 6.10.1992
Provozovna č. 5
Provozovna: Mírové náměstí 316/2 , Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny: 1000393496
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Zahájení provozování: 19.10.1992
Provozovna č. 6
Provozovna: Mariánská 319/4 , Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny: 1000393500
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 8.6.1998

Živnost č. 2 Ostraha majetku a osob

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Goethova stezka 47/2 , Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny: 1009688642
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.10.1992
Provozovna č. 2
Provozovna: Mírové náměstí 315/4 , Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny: 1009688626
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.10.1992
Provozovna č. 3
Provozovna: Mírové náměstí 310/8 , Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny: 1009688634
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.10.1992
Provozovna č. 4
Provozovna: Mírové náměstí 316/2 , Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny: 1000393496
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.9.1992

Živnost č. 3 Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Goethova stezka 47/2 , Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny: 1009688642
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.10.1992
Provozovna č. 2
Provozovna: Mírové náměstí 315/4 , Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny: 1009688626
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.10.1992
Provozovna č. 3
Provozovna: Mírové náměstí 310/8 , Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny: 1009688634
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.10.1992
Provozovna č. 4
Provozovna: Mírové náměstí 316/2 , Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny: 1000393496
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.9.1992

Živnost č. 4 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 6.10.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Pražská 219 , Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny: 1000465471
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.7.1997
Provozovna č. 2
Provozovna: Goethova stezka 47/2 , Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny: 1009688642
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.10.1992
Provozovna č. 3
Provozovna: Mírové náměstí 315/4 , Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny: 1009688626
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.10.1992
Provozovna č. 4
Provozovna: Mírové náměstí 310/8 , Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny: 1009688634
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.10.1992
Provozovna č. 5
Provozovna: Mírové náměstí 316/2 , Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny: 1000393496
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.10.1992

Živnost č. 5 Kosmetické služby

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 16.6.2010
Provozovna č. 1
Provozovna: Mírové náměstí 316/2 , Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny: 1000393496
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.6.2010
Provozovna č. 2
Provozovna: Goethova stezka 47/2 , Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny: 1009688642
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.6.2010
Provozovna č. 3
Provozovna: Mírové náměstí 315/4 , Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny: 1009688626
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.6.2010
Provozovna č. 4
Provozovna: Mírové náměstí 310/8 , Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny: 1009688634
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.6.2010

Živnost č. 6 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.11.2013
Provozovna č. 1
Provozovna: Pražská 219 , Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny: 1000465471
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.11.2013
Provozovna č. 2
Provozovna: Mírové náměstí 316/2 , Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny: 1000393496
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.11.2013
Provozovna č. 3
Provozovna: Goethova stezka 47/2 , Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny: 1009688642
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.11.2013
Provozovna č. 4
Provozovna: Mírové náměstí 315/4 , Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny: 1009688626
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.11.2013
Provozovna č. 5
Provozovna: Mírové náměstí 310/8 , Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny: 1009688634
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.11.2013

Živnost č. 7 Pedikúra, manikúra

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.11.2016
Provozovna č. 1
Provozovna: Mírové náměstí 315/4 , Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny: 1009688626
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.12.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: Mírové náměstí 310/8 , Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny: 1009688634
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.12.2016
Provozovna č. 3
Provozovna: Mírové náměstí 316/2 , Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny: 1000393496
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.12.2016

Živnost č. 8 Provozování solárií

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 14.7.2006
Přerušení oprávnění: 8.6.2012
Provozovna č. 1
Provozovna: Mírové náměstí 316/2 , Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny: 1000393496
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.7.2006

Živnost č. 9 Provozování parkoviště

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Písařské práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Pronájem nebytových prostorů spojený s poskytováním jiných než základních služeb spojených s pronájmem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Propagace obchodních společností

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Praní prádla

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Organizační zajištění společenských, kongresových, sportovních a obchodních akcí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Žehlení a mandlování prádla

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Masérské služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 29.11.2000

Živnost č. 19 Krejčovské služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.10.1992
Zánik oprávnění: 13.5.1996

Živnost č. 21 Taxislužba

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.10.1992
Zánik oprávnění: 27.7.2002

Živnost č. 22 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.10.1992
Zánik oprávnění: 2.4.2001

Živnost č. 23 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.10.1992
Zánik oprávnění: 21.11.2000

Živnost č. 24 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 25 Ubytovací služby včetně provozování hostinské činnosti

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.10.1992
Zánik oprávnění: 15.7.1996

Živnost č. 26 Směnárenská činnost

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 27 Poradenská a konzultační činnost v oblasti hotelového průmyslu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.5.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 28 Provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.5.1994
Zánik oprávnění: 15.12.2000

Živnost č. 29 Provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.5.1994
Zánik oprávnění: 29.4.2003

Živnost č. 30 Průvodcovská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.6.1994
Zánik oprávnění: 29.4.2003

Živnost č. 31 Průvodcovská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.6.1994
Zánik oprávnění: 29.11.2000

Živnost č. 32 Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.1.2002
Zánik oprávnění: 1.5.2004

Živnost č. 33 Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.1.2002
Zánik oprávnění: 31.1.2006
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Činnosti související s pozemní dopravou
Hotely
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
Činnosti v oblasti nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Reklamní činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Bezpečnostní a pátrací činnosti
Specializovaná ambulantní zdravotní péče
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.
Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Vedení firmy GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost IČO: 00022004

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo, a to vždy dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné či nadepsané obc hodní firmě společnosti, nebo otisku jejího razítka, připojí svůj podpis společně dva členové představenstva. 2.2.2015
Způsob jednání: a) Společnost zastupují všichni členové představenstva, nebo společně dva členové představenstva a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, b) podepisování za společnost se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis nejméně dva členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, anebo samostatně prokurista s dodatkem označujícím prokuru 8.9.1993 - 2.2.2015
Způsob jednání: a) Společnost zastupují všichni členové představenstva, nebo společně dva členové představenstva a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, b) podepisování za společnost se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis nejméně dva členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn. 29.5.1992 - 8.9.1993
Podepisování: K vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popř. místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a jeden člen představenstva. 29.12.1990 - 29.5.1992
Jméno: Mgr. Martin Tomeš 24.3.2017
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 1.3.2017
Ve funkci: od 1.3.2017
Adresa: Rooseveltova 752/122, Olomouc 779 00
Jméno: JUDr. Petr Poledník 9.8.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.8.2017
Adresa: Demlova 255/2, Brno 613 00
Jméno: Ing. Manfred Líbal, Ředitel Pobočky Investiční Banky Karlovy Vary 29.12.1990 - 29.5.1992
Funkce: člen
Adresa:
Jméno: Ing. Jan Tvrdík, Podnikatel, Poradce Firmy Consus Praha 29.12.1990 - 29.5.1992
Funkce: člen
Adresa:
Jméno: Ing. Wolfgang Háma, Ředitel S. P. Gh Pupp Karlovy Vary 29.12.1990 - 29.5.1992
Funkce: člen
Adresa:
Jméno: Ing. Václav Svoboda, Ekonom S. P. Pupp Karlovy Vary 29.12.1990 - 29.5.1992
Funkce: člen
Adresa:
Jméno: Judr. Jiří Čech, Mocr Čr Praha 29.12.1990 - 29.5.1992
Funkce: člen
Adresa:
Jméno: Ivan C. Chadima, Československý A Kanadský Občan, Firma Euroinvest 29.12.1990 - 29.5.1992
Funkce: člen
Adresa:
Jméno: Prom. Práv. Jiří Ettler, Úřad Města Karlovy Vary 29.12.1990 - 29.5.1992
Funkce: člen
Adresa:
Jméno: ing. Ivan Tvrdík 29.5.1992 - 1.12.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Brigádníků 2948/131, Praha 100 00
Jméno: ing. Václav Svoboda 29.5.1992 - 1.12.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Ostrovská 277/9, Karlovy Vary 360 04
Jméno: JUDr. Jiří Čech 29.5.1992 - 1.12.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Cukrovarnická 742/52, Praha 162 00
Jméno: prom. práv. Jiří Ettler 29.5.1992 - 1.12.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Sokolovská 700/47, Karlovy Vary 360 05
Jméno: Ivan C. Chadima, R. Č. 401017/112 29.5.1992 - 21.7.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Cukrovarnická 360/25, Praha 162 00
Jméno: ing. Manfred Líbal 29.5.1992 - 21.7.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Italská 1384/6, Karlovy Vary 360 01
Jméno: ing. Wolfgang Háma 29.5.1992 - 21.7.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Vítězná 306/27, Karlovy Vary 360 01
Jméno: prof. JUDr. Milan Bakeš DrSc. 1.12.1993 - 21.7.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Ke skalkám 2449/69, Praha 106 00
Jméno: JUDr. Jaroslava Paulyová 1.12.1993 - 21.7.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Petrská 1426/1, Praha 110 00
Jméno: ing. Václav Svoboda 26.8.1994 - 21.7.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Ostrovská 277/9, Karlovy Vary 360 04
Jméno: ing. Ivan Zach 21.7.1995 - 31.3.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Švermova 579 , Slaný Česká republika
Jméno: ing. Karel Haushalter 21.7.1995 - 9.10.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Zvolenská 890, Strakonice 386 01
Jméno: ing. Radovan Květ 21.7.1995 - 21.2.2001
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Krátká 684/14, Praha 100 00
Jméno: Vlastimil Argman 21.7.1995 - 21.2.2001
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Slovanská 124, Karlovy Vary 360 18
Jméno: JUDr. Jan Souček 21.7.1995 - 21.2.2001
Funkce: člen představenstva
Adresa: Trojanova 1993/5, Praha 120 00
Jméno: Ing. Jiří Vávra 21.2.2001 - 26.11.2001
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Lidická 532/71, Karlovy Vary 360 01
Jméno: Mgr. Jiří Polanský 21.2.2001 - 9.10.2003
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 19.9.2000
Ve funkci: od 26.9.2000
Adresa: Moravská 3174, Chomutov 430 03
Jméno: Arnošt Rolný 21.2.2001 - 24.1.2006
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 19.9.2000
Ve funkci: od 26.9.2000
Adresa: Palackého 976 , 796 01 Prostějov Česká republika
Jméno: Ing. Jiří Vávra 26.11.2001 - 24.1.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 19.9.2000 do 14.10.2005
Adresa: U Kolny 397/6, Karlovy Vary 360 07
Jméno: JUDr. Jiří Polanský 9.10.2003 - 24.1.2006
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 19.9.2000 do 14.10.2005
Ve funkci: od 26.9.2000 do 14.10.2005
Adresa: Moravská 3174, Chomutov 430 03
Jméno: Ing. Jiří Vávra 24.1.2006 - 22.1.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.10.2005 do 31.12.2006
Adresa: Lidická 532/71, Karlovy Vary 360 01
Jméno: JUDr. David Uhlíř 22.1.2007 - 12.9.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2007 do 20.6.2007
Adresa: Na Ořechovce 280/38, Praha 162 00
Jméno: Arnošt Rolný 16.3.2006 - 5.6.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 14.10.2005
Ve funkci: od 14.10.2005
Adresa: Palackého 976 , 796 01 Prostějov Česká republika
Jméno: JUDr. Jiří Polanský 24.1.2006 - 2.11.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 14.10.2005 do 14.10.2010
Ve funkci: od 14.10.2005 do 14.10.2010
Adresa: Moravská 3174, Chomutov 430 03
Jméno: Arnošt Rolný 5.6.2008 - 2.11.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 14.10.2005 do 14.10.2010
Ve funkci: od 14.10.2005 do 14.10.2010
Adresa: Palackého 424/19, Prostějov 796 01
Jméno: JUDr. David Uhlíř 12.9.2007 - 31.10.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.6.2007 do 8.8.2012
Adresa: Na Ořechovce 280/38, Praha 162 00
Jméno: JUDr. Jiří Polanský 2.11.2010 - 31.10.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 15.10.2010 do 8.8.2012
Ve funkci: od 15.10.2010 do 8.8.2012
Adresa: Moravská 3174, Chomutov 430 03
Jméno: JUDr. Petr Poledník 31.10.2012 - 7.8.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 8.8.2012
Adresa: Demlova 255/2, Brno 613 00
Jméno: JUDr. David Uhlíř 31.10.2012 - 2.2.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 8.8.2012 do 25.11.2014
Ve funkci: od 10.8.2012
Adresa: Na Ořechovce 280/38, Praha 162 00
Jméno: Arnošt Rolný 2.11.2010 - 2.10.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 15.10.2010 do 6.8.2015
Ve funkci: od 15.10.2010 do 6.8.2015
Adresa: Palackého 424/19, Prostějov 796 01
Jméno: Arnošt Rolný 2.10.2015 - 24.3.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 6.8.2015 do 1.3.2017
Ve funkci: od 12.8.2015 do 1.3.2017
Adresa: Palackého 424/19, Prostějov 796 01
Jméno: JUDr. Petr Poledník 7.8.2013 - 8.8.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 8.8.2012 do 8.8.2017
Adresa: Demlova 255/2, Brno 613 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Alena Halířová 2.10.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 6.8.2015
Ve funkci: od 7.8.2015
Adresa: Majakovského 630/39, Karlovy Vary 360 05
Jméno: Ing. Richard Lhoták 27.6.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2017
Adresa: Konečná 896/7, Karlovy Vary 360 05
Jméno: ing. Zdeněk Veselý 29.5.1992 - 1.12.1993
Funkce: člen
Adresa: Mezivrší 1446/29, Praha 147 00
Jméno: ing. Petr Urban 29.5.1992 - 1.12.1993
Funkce: člen
Adresa: U měšťanského pivovaru 11 , 170 00 Praha 7 Česká republika
Jméno: Libuše Prokešová 29.5.1992 - 26.8.1994
Funkce: člen
Adresa: Krále Jiřího 1137/13, Karlovy Vary 360 01
Jméno: ing. František Dvořák 1.12.1992 - 26.8.1994
Funkce: člen
Adresa: Hrabákova 1979/4, Praha 148 00
Jméno: Stanislav Krejčí 1.12.1993 - 21.7.1995
Funkce: člen
Adresa: Plešivecká 781/11, Karlovy Vary 360 10
Jméno: ing. Marta Gajdošíková 26.8.1994 - 21.7.1995
Funkce: člen
Adresa: Krausova 604, Praha 199 00
Jméno: ing. Zdeňka Hrubá 26.8.1994 - 21.7.1995
Funkce: člen
Adresa: Poljanovova 3241/1, Praha 143 00
Jméno: ing. Ondřej Janovič 1.12.1992 - 31.3.1998
Funkce: člen
Adresa: Celní 890/15, Karlovy Vary 360 05
Jméno: ing. Karel Janda 21.7.1995 - 31.3.1998
Funkce: člen
Adresa: Brigádníků 1404/18, Karlovy Vary 360 01
Jméno: RNDr. Juraj Vronka 21.7.1995 - 31.3.1998
Funkce: člen
Adresa: Mrkvičkova 1364/11, Praha 163 00
Jméno: JUDr. Tomáš Jindra 21.7.1995 - 26.11.2001
Funkce: člen
Trvání členství: do 26.6.2001
Adresa: Pod dálnicí 472/6, Praha 140 00
Jméno: ing. Radek Zamrzla 21.7.1995 - 26.11.2001
Funkce: člen
Trvání členství: do 26.6.2001
Adresa: Severní 867/7, Karlovy Vary 360 05
Jméno: Květa Koubková 26.8.1994 - 24.1.2006
Funkce: člen
Trvání členství: do 26.8.1999
Adresa: Vítězná 546/73, Karlovy Vary 360 01
Jméno: JUDr. David Uhlíř 26.11.2001 - 24.1.2006
Funkce: Člen
Trvání členství: od 26.6.2001 do 14.10.2005
Adresa: Na Ořechovce 280/38, Praha 162 00
Jméno: Dušan Blín 26.11.2001 - 24.1.2006
Funkce: Člen
Trvání členství: od 26.6.2001 do 14.10.2005
Adresa: Počernická 513/56, Praha 108 00
Jméno: JUDr. David Uhlíř 24.1.2006 - 22.1.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.10.2005 do 31.12.2006
Adresa: Na Ořechovce 280/38, Praha 162 00
Jméno: Květoslava Koubková 24.1.2006 - 2.11.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.9.2005 do 15.9.2010
Adresa: Vítězná 546/73, Karlovy Vary 360 01
Jméno: Dušan Blín 24.1.2006 - 2.11.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.10.2005 do 14.10.2010
Adresa: Počernická 513/56, Praha 108 00
Jméno: JUDr. Petr Poledník 12.9.2007 - 31.10.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.6.2007 do 20.6.2012
Adresa: Demlova 255/2, Brno 613 00
Jméno: Květoslava Koubková 2.11.2010 - 31.10.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.9.2010 do 15.6.2012
Adresa: Vítězná 546/73, Karlovy Vary 360 01
Jméno: Dušan Blín 2.11.2010 - 2.2.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.10.2010 do 25.11.2014
Adresa: Počernická 513/56, Praha 108 00
Jméno: Petra Černošková 25.2.2014 - 2.10.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.11.2013 do 25.11.2014
Ve funkci: od 19.11.2013 do 25.11.2014
Adresa: Wolfova 3281/3, Prostějov 796 03
Jméno: Ing. Richard Lhoták 31.10.2012 - 26.6.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2012 do 26.6.2017
Adresa: Konečná 896/7, Karlovy Vary 360 05

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: JUDr. Martina Machková 8.9.1993 - 31.3.1998
Adresa: Sladovnická 449/9, Karlovy Vary 360 05

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Mgr. Martin Tomeš
Člen statutárního orgánu: JUDr. Petr Poledník

Vlastníci firmy GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost IČO: 00022004

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 151 029 000 Kč - 23.10.2018
zakladni 315 961 000 Kč - 30.6.2016 - 23.10.2018
zakladni 153 289 000 Kč - 17.10.1994 - 30.6.2016
zakladni 114 967 000 Kč - 1.12.1992 - 17.10.1994
zakladni 86 094 000 Kč - 29.5.1992 - 1.12.1992
zakladni 85 410 000 Kč - 17.4.1991 - 29.5.1992
zakladni 70 410 000 Kč - 29.12.1990 - 17.4.1991

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 478 Kč 315 961 23.10.2018
Akcie na jméno 1 000 Kč 315 961 30.6.2016 - 23.10.2018
Akcie na jméno 1 000 Kč 153 289 2.2.2015 - 30.6.2016
Akcie na majitele 1 000 Kč 153 289 26.11.2001 - 2.2.2015
Akcie na majitele 1 000 Kč 148 552 17.10.1994 - 26.11.2001
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 4 737 17.10.1994 - 26.11.2001
Akcie na majitele 1 000 Kč 110 230 8.9.1993 - 17.10.1994
Akcie na jméno 1 000 Kč 4 737 8.9.1993 - 17.10.1994
Akcie na jméno 1 000 Kč 114 967 1.12.1992 - 8.9.1993
Akcie na jméno 1 000 Kč 86 094 29.5.1992 - 1.12.1992
Akcie na jméno 10 000 Kč 8 541 17.4.1991 - 29.5.1992
Akcie na jméno 10 000 Kč 7 041 29.12.1990 - 17.4.1991

Sbírka Listin GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost IČO: 00022004

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 40/SL 61 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Plzni 12.8.2015 22.9.2015 9.10.2015 2
B 40/SL 60 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání DR Krajský soud v Plzni 7.8.2015 22.9.2015 9.10.2015 2
B 40/SL 59 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Plzni 6.8.2015 22.9.2015 9.10.2015 6
B 40/SL 58 rozhod. o statut. orgánu mimořádná VH Krajský soud v Plzni 7.8.2015 27.8.2015 28.8.2015 13
B 40/SL 57 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora Krajský soud v Plzni 4.5.2015 6.8.2015 27.8.2015 40
B 40/SL 56 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Plzni 25.11.2014 22.1.2015 19.3.2015 11
B 40/SL 55 notářský zápis [NZ 651/2014] rozhodnutí Krajský soud v Plzni 25.11.2014 22.1.2015 19.3.2015 73
B 40/SL 54 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 11.3.2015 18.3.2015 8
B 40/SL 53 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Plzni 2.3.2014 25.11.2014 25.2.2015 2
B 40/SL 52 ostatní zpráva o hosp. Krajský soud v Plzni 3.5.2014 25.11.2014 25.2.2015 2
B 40/SL 51 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Krajský soud v Plzni 28.3.2014 25.11.2014 25.2.2015 1
B 40/SL 50 zpráva auditora Krajský soud v Plzni 1.7.2014 25.11.2014 25.2.2015 3
B 40/SL 49 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Plzni 2.5.2014 25.11.2014 25.2.2015 29
B 40/SL 48 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání DR Krajský soud v Plzni 19.11.2013 12.2.2014 25.2.2014 2
B 40/SL 47 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání DR Krajský soud v Plzni 18.11.2013 12.2.2014 25.2.2014 2
B 40/SL 46 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Plzni 17.7.2013 10.12.2013 11.12.2013 4
B 40/SL 45 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Krajský soud v Plzni 28.5.2013 17.7.2013 18.7.2013 38
B 40/SL 44 rozhod. o statut. orgánu rezignace na funkci člena DR Krajský soud v Plzni 15.6.2012 4.9.2012 31.10.2012 1
B 40/SL 43 rozhod. o statut. orgánu protokol o průběhu voleb Krajský soud v Plzni 26.6.2012 19.9.2012 31.10.2012 2
B 40/SL 42 rozhod. o statut. orgánu rezignace na funkci člena DR Krajský soud v Plzni 15.6.2012 19.9.2012 31.10.2012 1
B 40/SL 41 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Plzni 14.6.2012 5.10.2012 31.10.2012 1
B 40/SL 40 rozhod. o statut. orgánu zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 10.8.2012 4.9.2012 31.10.2012 2
B 40/SL 39 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Plzni 8.8.2012 4.9.2012 31.10.2012 5
B 40/SL 38 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2011 Krajský soud v Plzni 25.6.2012 8.8.2012 8.8.2012 39
B 40/SL 37 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Plzni 7.9.2011 15.9.2011 16.9.2011 6
B 40/SL 36 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2010 Krajský soud v Plzni 13.6.2011 7.9.2011 7.9.2011 39
B 40/SL 35 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 18.8.2010 5.10.2010 25.10.2010 14
B 40/SL 34 rozhod. o statut. orgánu - zápis z řádné VH Krajský soud v Plzni 18.8.2010 6.10.2010 13.10.2010 7
B 40/SL 33 podpisové vzory - 4x Krajský soud v Plzni 22.7.2010 21.9.2010 13.10.2010 8
B 40/SL 32 notářský zápis Nz 242/2010 - rozhodnutí VH Krajský soud v Plzni 18.8.2010 21.9.2010 13.10.2010 22
B 40/SL 31 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2009 Krajský soud v Plzni 8.6.2010 18.8.2010 18.8.2010 39
B 40/SL 30 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2008 Krajský soud v Plzni 22.5.2009 7.8.2009 12.8.2009 38
B 40/SL 29 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Plzni 25.6.2008 2.7.2008 3.7.2008 3
B 40/SL 28 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2007 Krajský soud v Plzni 22.5.2008 25.6.2008 25.6.2008 38
B 40/SL 27 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 29.6.2007 6.8.2007 23.8.2007 4
B 40/SL 26 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 20.6.2007 6.8.2007 23.8.2007 13
B 40/SL 25 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Plzni 21.6.2007 6.8.2007 23.8.2007 5
B 40/SL 24 notářský zápis Nz 101/2007 - rozh. VH Krajský soud v Plzni 20.6.2007 6.8.2007 23.8.2007 8
B 40/SL 23 účetní závěrka, zpráva auditora 2006 Krajský soud v Plzni 2.5.2007 20.6.2007 20.6.2007 38
B 40/SL 22 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 15.12.2006 19.1.2007 22.1.2007 2
B 40/SL 21 rozhod. o statut. orgánu - rezignace na fce Krajský soud v Plzni 12.12.2006 19.1.2007 22.1.2007 2
B 40/SL 20 rozhod. o statut. orgánu - zápisy DR + předst. Krajský soud v Plzni 22.12.2006 19.1.2007 22.1.2007 7
B 40/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva 2005, audit, zpr. o vztazích Krajský soud v Plzni 10.5.2006 20.6.2006 21.6.2006 36
B 40/SL 18 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 13.12.2005 2.2.2006 21.3.2006 5
B 40/SL 17 rozhod. o statut. orgánu - volba čl. DR Krajský soud v Plzni 15.9.2005 19.12.2005 3.1.2006 1
B 40/SL 16 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 26.10.2005 19.12.2005 3.1.2006 8
B 40/SL 15 rozhod. o statut. orgánu - dle zápisů Krajský soud v Plzni 14.10.2005 19.12.2005 3.1.2006 7
B 40/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva 2004+zpr. o vztazích Krajský soud v Plzni 6.5.2005 20.6.2005 21.6.2005 36
B 40/SL 13 účetní závěrka, výroční zpráva 2003, zpr.auditora+o vztazích Krajský soud v Plzni 17.5.2004 29.6.2004 20.7.2004 104
B 40/SL 12 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 1.7.2003 6.8.2003 18.9.2003 14
B 40/SL 11 notářský zápis Nz 278/2003 - rozh. VH Krajský soud v Plzni 24.6.2003 6.8.2003 18.9.2003 12
B 40/SL 10 účetní závěrka, výroční zpráva 2002, zpr.auditora+o vztazích Krajský soud v Plzni 16.5.2003 6.8.2003 18.9.2003 76
B 40/SL 9 účetní závěrka 2001, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 23.5.2002 27.9.2002 1.10.2002 31
B 40/SL 8 podpisové vzory členů DR Krajský soud v Plzni 20.9.2001 25.10.2001 23.11.2001 2
B 40/SL 7 notářský zápis Nz 317/2001- rozh.VH+ stanovy Krajský soud v Plzni 19.9.2001 25.10.2001 23.11.2001 34
B 40/SL 6 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 30.6.2001 25.10.2001 23.11.2001 14
B 40/SL 5 rozhod. o statut. orgánu, ostatní - zápis VH Krajský soud v Plzni 3.7.2001 25.10.2001 23.11.2001 11
B 40/SL 4 účetní závěrka, výroční zpráva 2000, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 28.6.2001 29.6.2001 2.8.2001 29
B 40/SL 3 účetní závěrka 1999, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 31.12.1999 23.10.2000 26.2.2001 5
B 40/SL 2 rozhod. o statut. orgánu -zápis z řádné VH Krajský soud v Plzni 13.10.2000 23.10.2000 26.2.2001 9
B 40/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 9.10.2000 23.10.2000 26.2.2001 13

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.