Geofyzika, a.s. IČO: 46342397

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Geofyzika, a.s. a bylo jí přiděleno IČO 46342397.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Geofyzika, a.s. byla založena v roce 1992. Firma již ukončila svou činnost. V jejím vedení se dosud vystřídalo 22 osob.

Základní údaje o Geofyzika, a.s. IČO: 46342397

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 22.7.2004
Spisová značka: B 9467
IČO: 46342397
Obchodní firma: Geofyzika, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.4.1992
Stav subjektu: Tuzemská - Zaniklý
Datum zápisu: 1.4.1992
Datum zániku: 2.4.2012
Právnická osoba - Geofyzika, a.s., identifikační číslo: 463 42 397 se vymazává ke dni nabytí právní moci tohoto usnesení z obchodního rejstříku. Právním důvodem výmazu právnické osoby je zrušení konkursu z důvodu, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů řízení a společnost nemá žádný majetek, který by podléhal likvidaci. 2.4.2012 - 2.4.2012
Valná hromada konaná dne 24.06.2003 schválila snížení základního kapitálu ze stávajících 145.520.820,- Kč o 125.335.674,- Kč na základní kapitál ve výši 20.185.146,- Kč snížením jmenovité hodnoty každé kmenové a prioritní akcie ze stávající jmenovité hodn oty jedné akcie 620,- Kč na 86,- Kč za jednu akcii. Důvodem snížení základního kapitálu je snížení ztráty společnosti. Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno změnou zápisu u Střediska cenných papírů na základě příkazu společnosti po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 10.12.2003 - 8.3.2004
Valná hromada konaná dne 24.06.2003 schválila změnu stanov společnosti tak, že stávající text stanov ve znění článků 1 - 43 se nahrazuje článkem 1 - 43 jejich nového znění. 10.12.2003 - 2.4.2012
Usnesením valné hromady ze dne 28.3.2001 bylo rozhodnuto o snížení základního kapitálu. 9.7.2001 - 6.2.2002
Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 90.094.180,-Kč a nově činí 145.520.820,-Kč. Základní kapitál je rozvržen na 185.614 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč a 1 kus kmenové akcie na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč se zvláštními právy a 50.000 kusů prioritních akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Důvodem snížení základního kapitálu je nabytí 904 kusů vlastních akcií společnosti na majitele, které společnost získala povinným výkupem akcií při zrušení veřejné obchodovatelnosti akcií společnosti Geofyzika, a.s. dne 27.5.1999. Dalším důvodem snížení základního kapitálu je ztráta společnosti nepřesahující jednu polovinu základního kapitálu. 9.7.2001 - 6.2.2002
Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno použitím vlastních akcií v majetku společnosti v částce 904.000,-Kč a dále v částce 89.190.180,-Kč, snížení jmenovité hodnoty každé kmenové a prioritní akcie ze stávajících 1.000,-Kč na 620,-Kč za jednu akcii. 9.7.2001 - 6.2.2002
Ke zrušení vlastních akcií, které byly použity ke snížení základního kapitálu společnosti zadá společnost příkaz Středisku cenných papírů. Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií bude provedeno změnou zápisu u Střediska cenných papírů na základě příkazu společnosti po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 9.7.2001 - 6.2.2002
Valná hromada konaná dne 27.5.1999 schválila změnu stanov společnosti. 9.8.1999 - 2.4.2012
Valná hromada konaná dne 28.5.1998 schválila změnu stanov společnosti. 27.10.1998 - 9.8.1999
Základní jmění se zvyšuje ze stávajících 185.615.000,- Kč na 235.615.000,- Kč, tedy o 50.000.000,- Kč. Upisování nad uvedenou částku se nepřipouští. Počet nových akcií 50.000 ks jmenovité hodnoty 1.000,- Kč, prioritní, na majitele, jako zaknihovaný cenný papír se záměrem veřejné obchodovatelnosti s neomezenou převoditelností. Práva spojená s dříve vydanými akciemi zůstávají vydáním nových akcií nedotčena, emise bude zaregistrována ve SCP ČR. 25.7.1997 - 11.11.1997
Akcie budou upisovány dvoukolově s využitím přednostního práva. Lhůta pro upsání akcií pro prvé kolo počne běžet dnem následujícím po dni zveřejnění informace o přednostním právu a bude trvat 14 dnů ode dne zahájení úpisu, druhé kolo bude provedeno první pracovní den po posledním dni úpisu v rámci prvého kola. Místem upisování je sídlo organizátora emise - Stratego Invest, a.s. se sídlem v Praze 1, Jindřišská č.27, místnost č.52. 25.7.1997 - 11.11.1997
Přednostní právo pro prvé kolo je stanoveno takto: Současní akcionáři mají přednostní právo v poměru, v jakém se jejich akcie podílejí na dosavadním základním jmění k rozhodnému dni pro uplatnění práva úpisu. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč lze upsat 0,27 nové prioritní akcie, přičemž tento počet se u každého akcionáře zaokrouhluje vždy směrem nahoru na jeden kus celé nové akcie. Pro druhé kolo tak, že současní akcionáři vlastnící akcie společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva úpisu, kteří se účastnili prvého kola úpisu, s časovou prioritou úpisu až do upsání celkového objemu ve výši schváleného obsahu zvýšení základního jmění. 25.7.1997 - 11.11.1997
Rozhodný den pro uplatnění přednostního práva je den, kdy mohlo být toto právo vykonáno poprvé. 25.7.1997 - 11.11.1997
Emisní kurz se rovná jmenovité hodnotě akcie. 25.7.1997 - 11.11.1997
Právem spojeným s upisovanými akciemi je právo na výplatu dividendy v částce o 10% vyšší než je částka dividendy připadající na 1.000,- Kč kmenové akcie. Prioritní akcie nemají hlasovací právo. 25.7.1997 - 11.11.1997
Upisovatelé splatí emisní kurz upsaných akcií na účet Investiční a poštovní banky, a.s. Praha, na účet č. 124452279/5100 s uvedením variabilního symbolu: IČO /rodné číslo/ upisovatele a to 30% celkového objemu hodnoty upsaných akcií nejpozději v den úpisu a zbývajících 70% celkového objemu hodnoty upsaných akcíí nejpozději do 31.12.1997. 25.7.1997 - 11.11.1997
Bude-li v průběhu druhého kola upisování nových akcií dosaženo úpisem schváleného objemu navýšení základního jmění, společnost další upisování odmítne a bez zbytečného odkladu vrátí odmítnutým upisovatelům částku jimi zaplacenou za upisované akcie. 25.7.1997 - 11.11.1997
Prospekt eminenta je k nahlédnutí v sídle společnosti a v místě upisování. 25.7.1997 - 11.11.1997
Ke dni 02.04.1997 se zapisuje nové znění stanov přujatých valnou hromadou dne 13.12.1996. 2.4.1997 - 2.4.2012
Základní jmění splaceno v plné výši. 27.1.1997 - 11.11.1997
Změna stanov čl. 4 přijatá valnou hromadou 12.6.1996. 23.10.1996 - 2.4.2012
Z celkového počtu akcií je l akcie se zvláštními právy na majitele ve jm. hodnotě l 000,- Kč. Majitel: Fond národního majetku České republiky. 25.1.1996 - 2.4.2012
Ke dni 13.7.1995 se zapisuje nové znění stanov přijaté valnou hromadou dne 22.4.1995. 13.7.1995 - 2.4.2012
Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze, Gorkého nám. 32. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 27.3.1992 bylo zároveň rozhodnuto o založení společnosti, schváleny její stanovy a jmenováni členové představenstva a dozorčí rady. Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného majetku ohodnoceného privatizačním projektem schváleným MPSNM ČR dne 20.2.1992 č.j. 1.4.1992 - 2.4.2012
40/164/41/92. 1.4.1992 - 2.4.2012

Aktuální kontaktní údaje Geofyzika, a.s.

Kontakty na Geofyzika, a.s. IČO: 46342397

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Boleslavská třída 1765 , Nymburk 288 02 28.6.2004 - 2.4.2012
Sídlo: Ječná 1321/29 , Brno 621 00 6.2.2002 - 28.6.2004
Sídlo: Ječná 1321/29 , Brno 621 00 1.4.1992 - 6.2.2002

Obory činností Geofyzika, a.s. IČO: 46342397

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací v oboru geofyzika a užitná geofyzika při hornické činnosti v rozsahu podle § 2 zák. ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona ČNR č. 542/1999 S b., písm. a) vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů, f) zvláštní zásahy do zemské kůry, při činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu podle § 3 cit. zákonů ČNR, písm. a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu, b) inženýrsko-geologický a hydrologický průzkum, kromě geologických prací, prováděných za účelem získání doplňujících údajů pro dokumentaci staveb, h) strojní vrtání s délkou nad 30 m a vrty s délkou nad 30 m pro jiné účely než k pracím uvedeným v § 2 a v § 3 písm. a) až g). 10.12.2003 - 2.4.2012
Hornická činnost v rozsahu podle § 2 zák. ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších úprav, písm. a) vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů, f) zvláštní zásahy do zemské kůry, při činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu podle § 3 cit. zákonů ČNR, písm. a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu, g) inženýrsko-geologický a hydrologický průzkum, kromě geologických prací, prováděných za účelem získání doplňujících údajů pro dokumentaci staveb, h) strojní vrtání s délkou nad 30 m vrty s délkou nad 30 m pro jiné účely než k pracím uvedeným v § 2 a v § 3 písm. a) až g). 10.12.2003 - 2.4.2012
zpracování dat, služby databank, správa sítí 10.12.2003 - 2.4.2012
zprostředkování služeb 10.12.2003 - 2.4.2012
geologické práce 9.7.2001 - 2.4.2012
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 9.7.2001 - 2.4.2012
geologický a geofyzikální výzkum 23.10.1996 - 9.7.2001
činnost organizačně-ekonomických poradců v oblasti geologicko-geofyzikálních prací 23.10.1996 - 9.7.2001
geologické práce prováděné za účelem získání doplňujících údajů pro dokumentaci staveb 23.10.1996 - 9.7.2001
geologická dokumentace objektů 23.10.1996 - 9.7.2001
vyhledávání výbušnin bez následné manipulace 23.10.1996 - 10.12.2003
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 12.3.1996 - 10.12.2003
montáž a oprava měřící regulační techniky 13.7.1995 - 12.3.1996
výroba, montáž a opravy výrobků a zařízení spotřební elektroniky 13.7.1995 - 12.3.1996
činnost účetních poradců 13.7.1995 - 9.7.2001
provádění, projektování a vyhodnocování geologických prací 13.7.1995 - 10.12.2003
hornická činnost 13.7.1995 - 10.12.2003
činnost prováděná hornickým způsobem 13.7.1995 - 10.12.2003
automatizované zpracování dat 13.7.1995 - 10.12.2003
poskytování software 13.7.1995 - 10.12.2003
výkon zeměměřičských činností 13.7.1995 - 10.12.2003
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 13.7.1995 - 10.12.2003
projektování elektrických zařízení 13.7.1995 - 10.12.2003
stavba strojů s mechanickým pohonem 13.7.1995 - 10.12.2003
zámečnictví 13.7.1995 - 10.12.2003
kovoobrábění 13.7.1995 - 10.12.2003
silniční motorová doprava (nákladní vnitrostátní) 13.7.1995 - 10.12.2003
opravy motorových vozidel 13.7.1995 - 10.12.2003
opravy karosérií 13.7.1995 - 10.12.2003
činnost organizačních a ekonomických poradců 13.7.1995 - 10.12.2003
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 13.7.1995 - 10.12.2003
zprostředkovatelská činnost 13.7.1995 - 10.12.2003
pronájem nebytových prostor 13.7.1995 - 10.12.2003
pronájem motorových vozidel 13.7.1995 - 10.12.2003
pronájem průmyslového zboží 13.7.1995 - 10.12.2003
provozování odstavných ploch 13.7.1995 - 10.12.2003
ubytování v ubytovacích zařízeních 13.7.1995 - 10.12.2003
hostinská činnost 13.7.1995 - 10.12.2003
reprografické práce 13.7.1995 - 10.12.2003
Hornická činnost 21.12.1994 - 13.7.1995
Činnost prováděná hornickým způsobem 21.12.1994 - 13.7.1995
Provádění geodetických a kartografických prací 21.12.1994 - 13.7.1995
Provádění, projektování a vyhodnocování geologických prací 9.3.1993 - 13.7.1995
Stavba strojů s mechanickým pohonem 9.3.1993 - 13.7.1995
Opravy motorových vozidel 9.3.1993 - 13.7.1995
Opravy karosérií 9.3.1993 - 13.7.1995
Projektování elektrických zařízení 9.3.1993 - 13.7.1995
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 9.3.1993 - 13.7.1995
Automatizované zpracování dat 9.3.1993 - 13.7.1995
Poskytování software 9.3.1993 - 13.7.1995
Provozování odstavných ploch 9.3.1993 - 13.7.1995
Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 9.3.1993 - 13.7.1995
regionální, geofyzikální výzkum státního území, sestavování regionálních geofyzikálních map a jejich geofyzikálně geologická interpretace 1.4.1992 - 9.3.1993
provádění geofyzikálních prací - pro řešení úkolů geologického výzkumu, - pro vyhledávání a průzkum ložisek nerostů, - pro řešení úkolů hydrogeologického a inženýrsko geologického průzkumu, - úkoly pro hodnocení geofaktorů životního prostředí, - pro ověřování geologických podmínek k podzemnímu uskladňování plynu, kapalin a odpadů, - pro využívání tepelné energie zemské kůry,, - pro zjišťování starých důlních děl a podzemních prostorů, 1.4.1992 - 9.3.1993
- pro jinou výzkumnou hospodářskou a technickou činnost, 1.4.1992 - 9.3.1993
průzkum a výběr lokalit pro jaderná energetická zařízení a jejich sledování při výstavbě a provozu 1.4.1992 - 9.3.1993
monitorování a vyhodnocování radiačního a jiného zamoření území ČSFR 1.4.1992 - 9.3.1993
výzkum a vývoj metod užité geofyziky 1.4.1992 - 9.3.1993
vývoj, výroba a opravy geofyzikálních a laboratorních přístrojů a systémů 1.4.1992 - 9.3.1993
oprava a údržba vrtných souprav a dalšího speciálního technolo- gického vybavení, včetně motorových vozidel 1.4.1992 - 9.3.1993
vývoz geofyzikálních prací, služeb a vyráběných přístrojů do zahraničí včetně plnění funkce hlavního dodavatele při vývozu zařízení a investičních celků pro zahraniční geologické a težební projekty, přímé kooperační vztahy se zeměmi RVHP v oboru geofyzi- kálního průzkumu a výzkumu, včetně obchodní spolupráce ve třetích zemích 1.4.1992 - 9.3.1993
laboratorní a polní rozbory a zkoušky měřické a kartografické práce, programátorské a výpočetní práce, práce reprodukční a reprografické, tiskařské a knihařské 1.4.1992 - 9.3.1993
modernizace, konstrukce a výstavba občanských, průmyslových a inženýrských staveb pro vlastní potřebu a v rámci komplexního zabezpečování úkolů společnosti 1.4.1992 - 9.3.1993
znalecká a posudková činnost v rozsahu činnosti společnosti 1.4.1992 - 9.3.1993
poskytování veřejných ubytovacích služeb v zařízeních společnosti 1.4.1992 - 9.3.1993
prodej a nákup hardware a software pro zpracování a interpretaci dat, včetně montáže, servisu a školení 1.4.1992 - 9.3.1993
projektové a konstrukční práce v rozsahu činnosti společnosti 1.4.1992 - 9.3.1993

Vedení firmy Geofyzika, a.s. IČO: 46342397

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Způsob zastupování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, nebo generální ředitel v rozsahu písemného pověření představenstvem nebo v rozsahu vyplývajícím ze stanov. Podepisování za společnost se děje tak, že za společnost se podepisuje generální ředitel jako předseda představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Stejné pověření platí i pro 1. a 2. statutárního zástupce generálního ředitele. 11.5.1993 - 8.9.1993
Způsob zastupování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, nebo generální ředitel v rozsahu písemného pověření představens- tvem nebo v rozsahu vyplývajícím ze stanov. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď podepisují společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen předsta- venstva - generální ředitel v rozsahu písemného pověření a v době jeho nepřítomnosti tito zástupci generálního ředitele: 1. zástupce Ing. Josef Jarý, Brno, Húskova 11, 2. zástupce Ing. Miloň Polešák, Brno, Sabinova 6. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 1.4.1992 - 11.5.1993
Způsob jednání za společnost: Za společnost jednají a podepisují buď společně všichni členové představenstva anebo společně: -předseda představenstva a místopředseda představenstva -předseda představenstva a člen představenstva -místopředseda představenstva a člen představenstva 9.8.1999 - 2.4.2012
Způsob jednání za společnost: Za společnost jednají a podepisují buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda představenstva a člen představenstva. 11.11.1997 - 9.8.1999
Způsob jednání za společnost: Za společnost jednají a podepisují buď společně všichni členové představenstva, anebo společně předseda představenstva a člen představenstva. 2.4.1997 - 11.11.1997
Způsob jednání za společnost: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně předseda představenstva či jiný člen představenstva, který k tomu byl předsedou představenstva písemně pověřen. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, anebo společně předseda představenstva a člen představenstva. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 12.3.1996 - 2.4.1997
Podepisování: k názvu společnosti připojí svůj podpis dva z členů představenstva. Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo jedná samostatně osoba nebo osoby písemně pověřené představenstvem. Za společnost podepisují osoby pověřené jednáním za představenstvo. Činí tak způsobem, že k názvu společnosti připojí svůj podpis s uvedením své funkce. 13.7.1995 - 12.3.1996
Způsob zastupování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo jedná samostatně osoba, popřípadě osoby písemně pověřené představenstvem. Podepisování: K vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis osoby pověřené jednáním za představenstvo podle předchozího odstavce. 8.9.1993 - 13.7.1995
Jméno: Rndr. Václav Richter 1.4.1992 - 8.9.1993
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Limuzská 528/39, Praha 108 00
Jméno: Ing. Milan Blížkovský DrSc. 1.4.1992 - 8.9.1993
Funkce: generální ředitel
Adresa: Kartouzská 226/8, Brno 612 00
Jméno: Ing. Radomír Ducháň CSc. 1.4.1992 - 8.9.1993
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Kotlářská 817/25, Brno 602 00
Jméno: Ing. Josef Jarý 9.3.1993 - 8.9.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Húskova 1069/11, Brno 618 00
Jméno: Ing. Miloň Polešák 9.3.1993 - 8.9.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Sabinova 2515/4, Brno 616 00
Jméno: Ing. Milan Blížkovský DrSc. 8.9.1993 - 31.3.1994
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Kartouzská 226/8, Brno 612 00
Jméno: Ing. Pavel Míšek 8.9.1993 - 13.7.1995
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Běloruská 525/6, Brno 625 00
Jméno: Ing. Miloň Polešák 8.9.1993 - 13.7.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Sabinova 2515/4, Brno 616 00
Jméno: ing. Jan Vřešťák 13.7.1995 - 11.9.1995
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Rooseveltova 615/34, Praha 160 00
Jméno: Ing. Josef Jarý 31.3.1994 - 12.3.1996
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Húskova 1069/11, Brno 618 00
Jméno: JUDr. Ivan Janíček 13.7.1995 - 12.3.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Obeciny 3013, Zlín 760 01
Jméno: ing. Pavel Míšek 13.7.1995 - 12.3.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Běloruská 525/6, Brno 625 00
Jméno: Ing. Josef Jarý 12.3.1996 - 27.1.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Húskova 1069/11, Brno 618 00
Jméno: ing. Vlastimil Vlček 13.7.1995 - 2.4.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Brněnská 112/160, Vyškov 682 01
Jméno: ing. Jan Vřešťál 11.9.1995 - 2.4.1997
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Rooseveltova 615/34, Praha 160 00
Jméno: Ing. Ivan Jančuška CSc. 12.3.1996 - 2.4.1997
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Jarníkova 1894/21, Praha 148 00
Jméno: Ing. Pavel Míšek 27.1.1997 - 2.4.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Běloruská 525/6, Brno 625 00
Jméno: ing. Vlastimil Vlček 2.4.1997 - 27.2.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Brněnská 112/160, Vyškov 682 01
Jméno: ing. Vladimír Hess 27.2.1998 - 27.10.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Baarova 288, Domažlice 344 01
Jméno: Ing. Pavel Míšek 2.4.1997 - 9.8.1999
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Běloruská 525/6, Brno 625 00
Jméno: Ing. Ivan Jančuška CSc. 2.4.1997 - 9.8.1999
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Jarníkova 1894/21, Praha 148 00
Jméno: RNDr. Vladimír Kolejka 27.10.1998 - 9.8.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Fleischnerova 939/4, Brno 635 00
Jméno: Ing. Pavel Míšek 9.8.1999 - 9.7.2001
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Běloruská 525/6, Brno 625 00
Jméno: Ing. Ctirad Beránek 9.8.1999 - 9.7.2001
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 27.5.1999 do 28.3.2001
Adresa: Nová 533/33, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Jan Chlup 9.8.1999 - 27.3.2002
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: do 28.2.2002
Adresa: Hybešova 359/10, Kuřim 664 34
Jméno: RNDr. Vladimír Rybák 9.7.2001 - 27.3.2002
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 28.3.2001 do 28.2.2002
Adresa: 24. dubna 282, Želešice 664 43
Jméno: Ing. Pavel Míšek 9.7.2001 - 10.10.2002
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 9.8.1999
Adresa: Azurová 2042/10, Brno 621 00
Jméno: Ing. Jiří Oberreiter 27.3.2002 - 10.10.2002
Funkce: člen
Ve funkci: od 28.2.2002
Adresa: Bechyňská 640, Praha 199 00
Jméno: Leoš Sláma 27.3.2002 - 16.1.2004
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 28.2.2002 do 14.6.2003
Adresa: 34 , 348 02 Vysočany Česká republika
Jméno: Zdeněk Touš 10.10.2002 - 16.1.2004
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 29.5.2002 do 18.7.2003
Adresa: Jurije Gagarina 1916, Nymburk 288 02
Jméno: Ladislav Kraupner 16.1.2004 - 3.9.2009
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 18.7.2003 do 18.10.2008
Adresa: Poděbradská 82, Písková Lhota 290 01
Jméno: Jan Jína 10.10.2002 - 6.8.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 29.8.2007
Ve funkci: od 29.5.2002 do 29.8.2007
Adresa: Palackého 239/4, Poděbrady 290 01
Jméno: Václav Nekvapil 16.1.2004 - 2.4.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 18.7.2003
Adresa: K louži 1259/5, Praha 101 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Třetí člen bude zvolen zaměstnanci. 1.4.1992
Jméno: ing. Jan Havíř 22.4.1993 - 11.5.1993
Funkce: člen
Adresa: Kárníkova 1540/22, Brno 621 00
Jméno: RNDr. Oskar Pluskal 1.4.1992 - 8.9.1993
Adresa: Urbánkova 3368 , 143 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: Ing. Věra Koulová 1.4.1992 - 8.9.1993
Adresa: Tovární 202/3, Praha 170 00
Jméno: Ing. Jan Havíř 11.5.1993 - 8.9.1993
Funkce: předseda
Adresa: Kárníkova 1540/22, Brno 621 00
Jméno: Ing. Emil Mego 8.9.1993 - 17.1.1994
Funkce: člen
Adresa: Na Březince 1232/16, Praha 150 00
Jméno: Ing. Miloš Plevač 8.9.1993 - 13.7.1995
Funkce: předseda
Adresa: Pod nemocnicí 595/13, Brno 625 00
Jméno: Ing. Jan Vřešťál 8.9.1993 - 13.7.1995
Funkce: místopředseda
Adresa: Rooseveltova 615/34, Praha 160 00
Jméno: JUDr. Ivan Janíček 8.9.1993 - 13.7.1995
Funkce: člen
Adresa: Obeciny 3013, Zlín 760 01
Jméno: Rndr. Václav Richter 8.9.1993 - 13.7.1995
Funkce: člen
Adresa: Limuzská 528/39, Praha 108 00
Jméno: Ing. Vladimír Cypris 8.9.1993 - 13.7.1995
Funkce: člen
Adresa: Mahenova 2903/1, Břeclav 690 02
Jméno: Ing. Jan Havíř 8.9.1993 - 13.7.1995
Funkce: člen
Adresa: Kárníkova 1540/22, Brno 621 00
Jméno: RNDr. Jiří Pokorný 8.9.1993 - 13.7.1995
Funkce: člen
Adresa: Strnadova 2373/5, Brno 628 00
Jméno: Ing. Petr Ulman 8.9.1993 - 13.7.1995
Funkce: člen
Adresa: Rolnická 6 , 625 00 Brno Česká republika
Jméno: Ing. Vlastimil Vlček 17.1.1994 - 13.7.1995
Funkce: člen
Adresa: Brněnská 112/160, Vyškov 682 01
Jméno: ing. Luboš Jeřábek 13.7.1995 - 12.3.1996
Funkce: člen
Adresa: Březová 1434/16, Duchcov 419 01
Jméno: ing. Miloš Plevač 13.7.1995 - 12.3.1996
Funkce: člen
Adresa: Pod nemocnicí 595/13, Brno 625 00
Jméno: ing. Jan Havíř 13.7.1995 - 2.4.1997
Funkce: člen
Adresa: Kárníkova 1540/22, Brno 621 00
Jméno: Ing. Jiří Sedlář 12.3.1996 - 2.4.1997
Funkce: předseda
Adresa: Mikulova 1571/15, Praha 149 00
Jméno: Ing. Jiří Jakoubek 12.3.1996 - 2.4.1997
Funkce: člen
Adresa: Kunešova 2649/10, Praha 130 00
Jméno: Ing. Jiří Jakoubek 2.4.1997 - 11.11.1997
Funkce: člen
Adresa: Kunešova 2649/10, Praha 130 00
Jméno: ing. Jan Havíř 2.4.1997 - 27.10.1998
Funkce: člen
Adresa: Kárníkova 1540/22, Brno 621 00
Jméno: Ing. Jiří Sedlář 2.4.1997 - 27.10.1998
Funkce: předseda
Adresa: Mikulova 1571/15, Praha 149 00
Jméno: Ing. Libor Tichý 11.11.1997 - 27.10.1998
Funkce: člen
Adresa: Koberkova 1264, Praha 198 00
Jméno: Ing. Ludvík Sembdner 27.10.1998 - 9.8.1999
Funkce: místopředseda
Adresa: Kordačova 940, Kladno 272 04
Jméno: Ing. Libor Tichý 27.10.1998 - 9.8.1999
Funkce: předseda
Adresa: Koberkova 1264, Praha 198 00
Jméno: Ing. Ivan Jančuška CSc. 9.8.1999 - 6.2.2002
Funkce: předseda
Adresa: Jarníkova 1894/21, Praha 148 00
Jméno: RNDr. Lubomír Kolman 27.10.1998 - 18.3.2002
Funkce: člen
Ve funkci: od 2.6.1998 do 2.9.2001
Adresa: Absolonova 823/43, Brno 624 00
Jméno: RNDr. Petr Šponar 9.8.1999 - 27.3.2002
Funkce: člen
Ve funkci: do 28.2.2002
Adresa: Leopoldova 2040/30, Praha 149 00
Jméno: Ing. Ivan Jančuška CSc. 6.2.2002 - 27.3.2002
Funkce: předseda
Ve funkci: od 9.8.1999 do 28.2.2002
Adresa: Jarníkova 1894/21, Praha 148 00
Jméno: Pavel Kuchálik 27.3.2002 - 10.10.2002
Funkce: předseda
Ve funkci: od 28.2.2002
Adresa: Mezilesí 2076/14, Praha 193 00
Jméno: JUDr. Daniel Křemen 27.3.2002 - 10.10.2002
Funkce: člen
Ve funkci: od 28.2.2002
Adresa: Třebenická 1294/24, Praha 182 00
Jméno: Zdeněk Gottwald 18.3.2002 - 10.12.2003
Funkce: ¨člen dozorčí rady
Ve funkci: od 5.12.2001 do 24.6.2003
Adresa: Šumná 3711/5, Hodonín 695 01
Jméno: RNDr. Ondřej Dvořák 10.10.2002 - 10.12.2003
Funkce: předseda
Ve funkci: od 29.5.2002 do 14.6.2003
Adresa: Kropáčkova 559/6, Praha 149 00
Jméno: Ing. Dalibor Dušek 10.10.2002 - 10.12.2003
Funkce: člen
Ve funkci: od 29.5.2002 do 24.6.2003
Adresa: Svatoslavova 849/24, Praha 140 00
Jméno: RNDr. Ondřej Dvořák 10.12.2003 - 2.4.2012
Funkce: předseda
Ve funkci: od 24.6.2003
Adresa: Kropáčkova 559/6, Praha 149 00
Jméno: Ing. Ondřej Žižka 10.12.2003 - 2.4.2012
Funkce: člen
Ve funkci: od 24.6.2003
Adresa: Komenského 1026/26, Rýmařov 795 01
Jméno: Mgr. Michaela Kubová 10.12.2003 - 2.4.2012
Funkce: člen
Ve funkci: od 24.6.2003
Adresa: Bohuslava Martinů 823/38, Brno 602 00

Vlastníci firmy Geofyzika, a.s. IČO: 46342397

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 20 185 100 Kč - 8.3.2004 - 2.4.2012
zakladni 145 521 000 Kč - 6.2.2002 - 8.3.2004
zakladni 235 615 000 Kč - 20.3.1998 - 6.2.2002
zakladni 235 615 000 Kč - 11.11.1997 - 20.3.1998
zakladni 185 615 000 Kč - 1.4.1992 - 11.11.1997

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na majitele 86 Kč 184 711 28.6.2004 - 2.4.2012
Kmenové akcie na majitele 86 Kč 184 710 8.3.2004 - 28.6.2004
Kmenové akcie na majitele 86 Kč 1 8.3.2004 - 28.6.2004
Prioritní akcie na majitele 86 Kč 50 000 8.3.2004 - 2.4.2012
Kmenové akcie na majitele 620 Kč 184 710 6.2.2002 - 8.3.2004
Kmenové akcie na majitele 620 Kč 1 6.2.2002 - 8.3.2004
Prioritní akcie na majitele 620 Kč 50 000 6.2.2002 - 8.3.2004
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 185 614 27.10.1998 - 6.2.2002
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 1 27.10.1998 - 6.2.2002
Prioritní akcie na majitele 1 000 Kč 50 000 27.10.1998 - 6.2.2002
Akcie na majitele 1 000 Kč 235 615 11.11.1997 - 27.10.1998
Akcie na majitele 1 000 Kč 185 615 1.4.1992 - 11.11.1997

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Geofyzika, a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Geofyzika, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.