eBanka, a.s. IČO: 00562246

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu eBanka, a.s. a bylo jí přiděleno IČO 00562246.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem eBanka, a.s. byla založena v roce 1990. Firma již ukončila svou činnost. V jejím vedení se dosud vystřídalo 41 osob.

Základní údaje o eBanka, a.s. IČO: 00562246

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 13.11.1998
Spisová značka: B 5642
IČO: 00562246
Obchodní firma: eBanka, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 29.12.1990
Stav subjektu: Tuzemská - Zaniklý
Datum zápisu: 29.12.1990
Datum zániku: 7.7.2008
V důsledku fúze sloučením se společnostíRaiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 2006/9, PSČ 14021, IČ: 49240901, došlo k zániku společnosti eBanka, a.s. bez likvidace, přičemž veškeré její jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vzt ahů na Raiffeisenbank a.s. jako na nástupnickou společnost. 7.7.2008 - 7.7.2008
Jediný akcionář rozhodl dne 21.11.2005 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1. Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávající výše 1.144.500.000 Kč o 40.000.000 Kč na částku 1.184.500.000 Kč s tím, že upisování akcií nad navrženou částku zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští. Podmínky tohoto zvýšení stanovuje jediný akcionář v souladu se zněním § 202 a násl. obchodního zákoníku takto: Zvýšení základního kapitálu společnosti bude realizováno úpisem 194.990 kusů kmenových akcií společnosti, znějících na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých) a 20.501.000 kusů kmenových akc ií společnosti, znějících na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1 Kč (slovy: jedna koruna česká). S nově upisovanými akciemi nejsou spojena žádná zvláštní práva. Emisní kurs jedné nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 100 Kč činí 625 Kč (slovy: šest set dvacet pět korun českých) a je dán součtem výše jmenovité hodnoty akcie, která činí 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých) a výše emisního ážia, která či ní 525 Kč (slovy:pět set dvacet pět korun českých). Emisní kurs jedné nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 1 Kč činí 6,25 Kč (slovy: šest korun českých 25 haléřů) a je dán součtem výše jmenovité hodnoty akcie, která činí 1 Kč (slovy: jedna koruna česk á) a výše emisního ážia, která činí 5,25 Kč (slovy: pět korun českých 25 haléřů). Emisní kurs všech upisovaných akcií společnosti bude splacen peněžitým vkladem. Přednostní právo jediného akcionáře na úpis nových akcií společnosti se neuplatní, neboť jediný akcionář se tímto v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 za obdobného použití § 220b odst. 5 obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na úpis nových akcií společnosti. Všechny nové akcie společnosti, jejichž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitálu společnosti, budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost Česká pojišťovna a.s., IČ: 45272956, se sídlem v Praze 1, Spálená 75/16, PSČ: 11304 (dále jen ?Určený zájemce?). Úpis všech nových akcií společnosti bude v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku proveden prostřednictvím Smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro úpis (lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcií) bude činit 14 dní a počne běžet v den, kte rý bude označen jako první den této lhůty v písemném oznámení představenstva společnosti, zaslaném Určenému zájemci do 2 pracovních dnů poté, co o zvýšení základního kapitálu společnosti rozhodl jediný akcionář, a to na adresu Určeného zájemce, uvedenou v e výpisu z registru společnosti coby emitenta zaknihovaných cenných papírů. Upsat lze jen všechny nové akcie jako celek. Místem pro upisování akcií bude právní oddělení společnosti, na adrese Praha 1, Na Příkopě 19, a to v pracovní dny od 10:00 do 15:00 hod. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Určený zájemce je povinen splatit 100% emisního kursu všech jím upsaných nových akcií tak, aby úhrada za emisní kurs všech jím upsaných nových akcií byla připsána na zvláštní účet společnosti, číslo 2004180036/6000, vedený u společnosti PPF banka a. s., se sídlem v Praze 4, Na Strži 1702/65, PSČ: 14062, nejpozději do 30 dnů ode dne účinného upsání nových akcií společnosti Určeným zájemcem. Rozvazovací podmínkou upisování nových akcií společnosti je právní moc rozhodnutí příslušného soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Nebudou-li všechny nové akcie společnosti účinně upsány ve Smlouvě o upsání akcií tak, jak je uvedeno v tomto rozhodnutí, je upisování neúčinné a bude postupováno v souladu s ustanovením § 167 obchodního zákoníku. 2. Jediný akcionář dále uložil představenstvu Společnosti zabezpečit realizaci výše uvedeného rozhodnutí. 30.11.2005 - 19.12.2005
Usnesení valné hromady ze dne 1.8.2005 1. Valná hromada společnosti eBanka, a.s. (dále jen "společnost") schvaluje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti, odlišných od hlavního akcionáře, kterým je společnost Česká pojišťovna a.s., IČ 45 27 29 56, se sídlem Spálená 75/16, Praha 1, PSČ 113 04 (dále jen "hlavní akcionář"), na hlavního akcionáře, přičemž vlastnické právo přechází ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valn é hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti"). Na hlavního akcionáře tak ke dni účinnosti přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od hlavního akcionáře. Oprávnění hlavního akcionáře realizovat právo výkupu bylo doloženo (i) výpisem z majetkového účtu hlavního akcionáře vedeného Střediskem cenných papírů vyhotoveným ke dni konání mimořádné valné hromady společnosti, (ii) výpisem z registru emitenta cenných papírů vedeného p ro společnost Střediskem cenných papírů vyhotoveným k rozhodnému dni pro účast na této mimořádné valné hromadě, tedy k 25.7.2005, a (iii) čestným prohlášením hlavního akcionáře. Dle výpisu vlastní hlavní akcionář 524 970 200 kusů akcií na jméno, o jmenovi té hodnotě 1,-- Kč, a 5 148 038 kusů akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 100,-- Kč, emitovaných společností, což představuje podíl ve výši 90,85% na základním kapitálu společnosti. 2. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti za akcie společnosti protiplnění ve výši 1,90 Kč (slovy: jedna koruna česká a devadesát haléřů) za každou jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1,-- Kč a 190,-- Kč (slovy: jednostodevadesát korun českých) za každou jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 100,-- Kč. Přiměřenost navržené výše protiplnění je v souladu se zákonem doložena znaleckým posudkem vypracovaným E&Y Valuations s.r.o., IČ: 16190581, se sídlem Karlovo náměstí 10, Prah a 2, č. 17/1114690/05, ze dne 8.7.2005 (dále jen "znalecký posudek"). Výroková část posudku zní: "Hlavní akcionář nám dne 7.7.2005 sdělil, že v procesu využití práva výkupu účastnických cenných papírů společnosti eBanka, a.s., navrhuje výši protiplnění minoritním akcionářům Společnosti ve výši 190,-- Kč na jednu akcii Společnosti o nominální hodnotě 100,-- Kč a ve výši 1,90 Kč na jednu akcii Společnosti o nominální hodnotě 1,-- Kč. Znalec na základě svých kalkulací hodnoty Společnosti dospěl k závěru, že tato navržená výše protiplnění je přiměřená ve smyslu §183i a následujících Obchodního zákoníku v e znění účinném k 1.7.2005." 3. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění ve lhůtě dvou měsíců ode dne zápisu přechodu vlastnického práva k akciím společnosti (tj. k těm, jejichž vlastnické právo přejde na hlavního akcionáře v důsledku realizace práva výkupu podle tohoto usnesení) na majetkovém účtu hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů, k němuž dojde uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění usnesení valné hromady v obchodním rejstříku. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění sdělí hlavní akcionář ostatním akcioná řům nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne účinnosti, způsobem určeným stanovami společnosti a zákonem pro svolání valné hromady, a v téže lhůtě jej sdělí společnosti za účelem uveřejnění konkrétního způsobu poskytnutí protiplnění na webových stránká ch společnosti. 4. Představenstvo společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru společnosti jako emitenta cenných papírů vedeného Střediskem cenných papírů, obsahujícího identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím společnosti, zpracovan ého ke dni účinnosti a předá jej, spolu s identifikací zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne účinnosti, hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplněn í oprávněným osobám. 10.8.2005 - 9.6.2006
akcie mají omezenou převoditelnost 22.11.2004 - 7.7.2008
Mimořádná valná hromada obchodní společnosti eBanka, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 19, PSČ 117 19, IČ 00562246 rozhodla dne 25,10,2004 takto: 1. Způsob a rozsah zvýšení Základní kapitál se zvyšuje ze stávající výše 1.094.417.121,- Kč o minimálně 50.082.879,- Kč maximálně však o 1.094.417.121,- Kč na novou výši základního kapitálu, která bude činit minimálně 1.144.500.000,- Kč, maximálně však 2.188.834.242,- Kč, přičemž u pisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií s tím, že nejprve budou všechny nové akcie nabídnuty k upsání akcionářům k využití jejich přednostního práva na úpis nových akcií. Nedojde-li k upsání všech upisovaných akcií s využitím předn ostního práva, budou neupsané akcie nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci. 2. Charakteristika upisovaných akcií a jejich emisní kurs Zvýšení základního kapitálu bude realizováno úpisem maximálně 579.416.121 kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč a maximálně 5.150.010 kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč. Toto platí jak pro úpis nových akcií s využitím přednostního práva k jejich úpisu, tak pro úpis nových akcií předem určeným zájemcem. S nově upisovanými akciemi nejsou spojená žádná zvláštní práva a náleží jim stejná práva, která dle obecně závazných předpisů a stanov společnosti náleží ostatním kmenovým akciím vydaným společností. Emisní kurs jedné nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 1,- Kč je stanoven ve výši 5,- Kč. Emisní kurs je dán součtem výše jmenovité hodnoty jedné takto nově upisované akcie, která činí 1,- Kč, a výše emisního ážia, která činí 4,- Kč na jednu takovou n ovou akcii. Emisní kurs jedné nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 100,- Kč je stanoven ve výši 500,- Kč. Emisní kurs je dán součtem výše jmenovité hodnoty jedné takto nově upisované akcie, která činí 100,- Kč, a výše emisního ážia, která činí 400,- Kč na jednu t akovou novou akcii. Emisní kurs je shodný jak pro nové akcie upisované s využitím přednostního práva k jejich úpisu, tak pro nové akcie upisované předem určeným zájemcem. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen peněžitým vkladem. 3. Místo a lhůta pro upsání akcií 3.1. Úpis nových akcií s využitím přednostního práva k jejich úpisu: Upsat nové akcie s využitím přednostního práva k jejich úpisu mohou oprávněné osoby v právním oddělení společnosti v Praze, Na Příkopě 19, PSČ 117 19 a to v pracovní dny od 10.00 do 15.00 hodin ve lhůtě dvou týdnů, počínaje dnem, který bude označen jako p rvní den uvedené lhůty pro úpis v písemném oznámení představenstva ( obsahujícím další informace zejména dle § 204a odst. 2 obch. zák. ). Toto oznámení představenstva společnosti bude odesláno na adresu akcionářů společnosti uvedenou ve výpisu z registru společnosti, coby emitenta zaknihovaných cenných papírů, a to do 2 pracovních dnů po dni, ve kterém dojde k přijetí usnesení mimořádné valné hromady o zvýšerní základního kapitálu společnosti. Uvedené oznámení představenstva bude rovněž zveřejněno v Obch odním věstníku. Rozvazovací podmínkou upisování nových akcií je právní moc rozhodnutí příslušného soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva bude den, kdy oprávněné osoby budou moci vykonat své právo poprvé, tedy den, který bude označen jako první den uvedené lhůty pro úpis ve výše uvedeném oznámení představenstva. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč bude možno při využití přednostního práva k úpisu upsat jeden kus nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 1,- Kč. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100,- Kč bude možno při využití přednostního práva k úpisu upsat jeden kus nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 100,- Kč. Upisovat lze pouze celé akcie. 3.2. Úpis nových akcií předem určeným zájemcem: Nové akcie společnosti, které nebudou v určené lhůtě upsány na základě využití přednostního práva na jejich úpis a nové akcie, jejíchž úpis byl v rámci úpisu s využitím přednostního práva neúčinný, budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, kterými jsou osoby oprávněné účastnit se a hlasovat na této mimořádné valné hromadě společnosti, přičemž smlouva o úpisu nových akcií bude uzavřena s takovou osobou z okruhu předem určených zájemců, která jako první uplatní u společnosti v určené lhůtě stanoveným způsobem své právo upsat akcie, které nebyly upsány s využitím přednostního práva. Lhůta pro úpis ( lhůta pro uzavření smlouvy o upsání nových akcií ) bude činit čtrnáct dnů a počne běžet v den, který bude označen jako první den této lhůty v písemném oznámení představenstva zaslaném všem předem určeným zájemcům do dvou pracovních dnů po uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva na úpis akcií, a to na adresu těchto osob uvedenou ve výpise z registru společnosti coby emitenta zaknihovaných cenných papírů ke dni 18,10,2004. Upsat lze libovolný počet nových akcií, které nebyly upsány s  využitím přednostního práva, přičemž platí, že předem určený zájemce upíše alespoň tolik nových akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota spolu se souhrnnou jmenovitou hodnotou nových akcií, které byly upsány na základě využití přednostního práva na úpis , dosáhne výši 50.082.879,- Kč. Smlouva o upsání nových akcií bude uzavřena s předem určeným zájemcem, pokud ve lhůtě pro úpis osobně či prostřednictvím jí pověřené osoby doručí do místa úpisu návrh smlouvy o upsání nových akcií, který se nebude obsahově lišit od vzoru návrhu smlouvy o  upsání nových akcií přiloženého k oznámení představenstva doručeného předem určenému zájemci společností a v němž budou uvedeny všechny náležitosti a bude opatřen úředně ověřenými podpisy upisovatele nebo osob oprávněných jednat jeho jménem. Společnost je povinna smlouvu o upsání nových akcií s předem určeným zájemcem řádně uzavřít v pracovní den bezprostředně následující po dni, kdy byl řádně podepsaný návrh smlouvy o upsání nových akcií společnosti doručen, a její uzavření včetně data jejího uzavření př edem určenému zájemci v tentýž den písemně potvrdit. Emisní kurs a místo úpisu budou shodné s emisním kursem a místem uvedenými v předchozím odstavci 3.1 pro úpis nových akcií s využitím přednostního práva pro úpis. 4. Způsob splácení emisního kursu Upisovatel je povinen splatiti 100% emisního kursu všech jím upsaných nových akcií tak, aby úhrada za emisní kurs všech jím upsaných nových akcií byla připsána na bankovní účet společnosti eBanka, a.s., číslo 26004386270000/5000, vedený u Calyon Bank Czec h Republic, a.s., s účetním datem nejpozději posledního dne lhůty pro upisování nových akcií s využitím přednostního práva, resp. posledního dne lhůty pro upisování nových akcií předem určeným zájemcem. 5.11.2004 - 20.12.2004
Omezení převoditelnosti akcií: a) k převodu akcií společnosti a ke zřízení zástavního práva k těmto akciím je nezbytný předchozí souhlas dozorčí rady společnosti, o němž dozorčí rada rozhoduje na základě žádosti akcionáře, který má v úmyslu své akcie společnosti převést či k nim zřídit zástavní právo, přičemž dozorčí rada je povinna rozhodnout o příslušné žádosti do 2 měsíců ode dne jejího doručení b) dozorčí rada je povinna souhlas k převodu akcií společnosti, resp. ke zřízení zástavního práva k akciím společnosti udělit vždy: i) jedná-li se o převod akcií ve prospěch jiného akcionáře společnosti, resp. jedná-li se o zřízení zástavního práva k akciím společnosti, je-li zástavním věřitelem akcionář společnosti, nebo ii) jedná-li se o převod akcií ve prospěch osoby tvořící s akcionářem, který o souhlas dozorčí rady žádá, koncern ve smyslu obecně závazných předpisů, resp. jedná-li se o zřízení zástavního práva k akciím společnosti, je-li zástavním věřitelem osoba tvoř ící s akcionářem, který o souhlas dozorčí rady žádá, koncern ve smyslu obecně závazných předpisů c) náležitosti žádosti akcionáře o udělení souhlasu dozorčí rady a podrobnosti ve vztahu ke způsobu rozhodování dozorčí rady jsou upraveny ve stanovách společnosti 2.8.2004 - 22.11.2004
Mimořádná valná hromada obchodní společnosti eBanka, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 19, PSČ 117 19, IČO 00562246 rozhodla dne 2,12,2003 o zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál se zvyšuje ze stávající výše 1.042.302.020,- Kč o 52.115.101,- Kč na novou výši základního kapitálu, která bude činit 1.094.417.121,- Kč, přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií s tím, že nejpve budou všechny nové akcie nabídnuty k upsání stávajícím akcionářům k využití jejich přednostního práva na úpis nových akcií. Nedojde-li k upsání všech upisovaných akcií s využ itím přednostního práva, budou takové akcie nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, z nichž bude příslušný upisovatel vybrán níže uvedeným způsobem. Charakteristika upisovaných akcií a jejich emisní kurs: Zvýšení základního kapitálu bude realizováno úpisem celkem 52.115.101 kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč. Toto platí, jak pro úpis nových akcií s využitím přednostního práva k jej ich úpisu, tak pro úpis nových akcií předem určeným zájemcem. S nově upisovanými akciemi budou spojena stejná práva jako s doposud vydanými akciemi společnosti. Emisní kurs 1 nově upisované akcie je stanoven ve výši 2,50 Kč, celkem tedy 130.287.752,50 Kč za všechny nově upisované akcie. Je dán součtem výše jmenovité hodnoty 1 nově upisované akcie a výše emisního ážia, které činí 1,50 Kč na 1 takovou akcii. Emisn í kurs je shodný jak pro nové akcie upisované s využitím přednostního práva k jejich úpisu, tak pro nové akcie upisované předem určeným zájemcem. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen peněžitým vkladem. Místo a lhůta pro upsání akcií: Úpis nových akcií s využitím přednsotního práva k jejich úpisu: Upsat nové akcie s využitím přednostního práva k jejich úpisu mohou oprávněné osoby v právním oddělení společnosti v Praze, Na Příkopě 19, a to v pracovní dny od 10.00 do 15.00 hodin ve lhůtě 4 týdnů, počínaje dnem, který bude označen jako první den uvede né lhůty pro úpis v písemném oznámení představenstva ( obsahujícím další informace zejména dle § 204a odst. 2 obch. zák. ), které bude odesláno na adresu akcionářů uvedenou ve výpisu z registru ( společnosti) emitenta zaknihovaných cenných papírů, a to do 2 dnů po dni, ve kterém dojde k pravomocnému zápisu rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Uvedené oznámení představenstva bude rovněž zveřejněno v Obchodním věstníku. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy oprávněné osoby budou moci vykonat své právo poprvé, tedy den, který bude označen jako první den uvedené lhůty pro úpis ve výše uvedeném oznámení představenstva. Na 1 dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč bude možno při využití přednostního práva k úpisu upsat 1/20 nově upisované akcie. Na 1 dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100,- Kč bude možno při využití přednostního práva k úpisu upsat 1 nově upisovanou akcii. Upisovat lze pouze celé akcie. Úpis nových akcií předem určeným zájemcem: Nové akcie, které nebudou v určené lhůtě upsány s využitím přednostního práva na úpis, budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, kterými jsou všechny osoby oprávněné účastnit se a hlasovat na mimořádné valné hromadě společnosti dne 2.12.2003. Lhůta pro úpis ( lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií ) bude činit 2 týdny a počne běžet v den, který bude označen jako první den této lhůty v písemném oznámení představenstva, jehož přílohou bude návrh smlouvyo o upsání akcií, a které bude zasláno všem p ředem určeným zájemcům do 5 pracovních dnů po uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva na úpis akcií na jejich adresu dle výpisu z registru ( společnosti) emitenta zaknihovaných cenných papírů ke dni 25.11.2003, tj. k rozhodnému dni pro účast akcion ářů na mimořádné valné hromadě společnosti, konané dne 2.12.2003. Upsat lze jen všechny nové akcie, které nebyly upsány s využitím p řednostního práva, jako celek. Smlouva o úpisu nových akcií bude uzavřena s takovou osobou z okruhu předem určených zájemců, která jako první v příslušné lhůtě osobně či prostřednictvím jí pověřené osoby doručí do místa úpisu návrh smlouvy o upsání akcií, který se nebude obsahově lišit od vzoru přiloženého k oznámení představenstva a v němž budou uvedeny všechny náležitosti a bude opatřen úředně ověřenými podpisy upisovatele nebo osob oprávněných jednat jeho jménem. Společnost je povinna smlovu o upsání akcií s příslušným upisovatelem, který splnil stanovené podmínky, řádně podepsat v pracovní den bezprostředně následující po dni, kdy byla smlouva o úpisu společnosti doručena, a její uzavření včetně datumu uzavření takovému upisovateli písemně potvrdit. Emisní kurs a místo úpisu budou shodné s emisním kursem a místem uvedenými v předchozím odstavci pro úpis akcií s využitím přednostního práva. Způsob splácení emisního kursu: Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu všech jím upsaných nových akcií ve lhůtě 5 dní ode dne, kdy k úpisu akcií došlo, tj. ode účinného úpisu do listiny upisovatelů v případě úpisu nových akcií s využitím přednostního práva, resp. ode dne naby tí účinnosti smlouvy o upsání akcií v případě úpisu nových akcií předem určeným zájemcem. Částka odpovídajcí emisnímu kursu upsaných akcií bude splácena na bankovní účet vedený u První městské banky, a.s., číslo účtu 2004180028/6000. 22.3.2004 - 22.3.2004
Mimořádná valná hromada obchodní společnosti eBanka, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 19, PSČ 117 19, IČO 00562246 rozhodla dne 2,12,2003 o zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál se zvyšuje ze stávající výše 1.042.302.020,- Kč o 52.115.101,- Kč na novou výši základního kapitálu, která bude činit 1.094.417.121,- Kč, přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií s tím, že nejpve budou všechny nové akcie nabídnuty k upsání stávajícím akcionářům k využití jejich přednostního práva na úpis nových akcií. Nedojde-li k upsání všech upisovaných akcií s využ itím přednostního práva, budou takové akcie nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, z nichž bude příslušný upisovatel vybrán níže uvedeným způsobem. Charakteristika upisovaných akcií a jejich emisní kurs: Zvýšení základního kapitálu bude realizováno úpisem celkem 52.115.101 kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč. Toto platí, jak pro úpis nových akcií s využitím přednostního práva k jej ich úpisu, tak pro úpis nových akcií předem určeným zájemcem. S nově upisovanými akciemi budou spojena stejná práva jako s doposud vydanými akciemi společnosti. Emisní kurs 1 nově upisované akcie je stanoven ve výši 2,50 Kč, celkem tedy 130.287.752,50 Kč za všechny nově upisované akcie. Je dán součtem výše jmenovité hodnoty 1 nově upisované akcie a výše emisního ážia, které činí 1,50 Kč na 1 takovou akcii. Emisn í kurs je shodný jak pro nové akcie upisované s využitím přednostního práva k jejich úpisu, tak pro nové akcie upisované předem určeným zájemcem. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen peněžitým vkladem. Místo a lhůta pro upsání akcií: Úpis nových akcií s využitím přednsotního práva k jejich úpisu: Upsat nové akcie s využitím přednostního práva k jejich úpisu mohou oprávněné osoby v právním oddělení společnosti v Praze, Na Příkopě 19, a to v pracovní dny od 10.00 do 15.00 hodin ve lhůtě 4 týdnů, počínaje dnem, který bude označen jako první den uvede né lhůty pro úpis v písemném oznámení představenstva ( obsahujícím další informace zejména dle § 204a odst. 2 obch. zák. ), které bude odesláno na adresu akcionářů uvedenou ve výpisu z registru ( společnosti) emitenta zaknihovaných cenných papírů, a to do 2 dnů po dni, ve kterém dojde k pravomocnému zápisu rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Uvedené oznámení představenstva bude rovněž zveřejněno v Obchodním věstníku. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy oprávněné osoby budou moci vykonat své právo poprvé, tedy den, který bude označen jako první den uvedené lhůty pro úpis ve výše uvedeném oznámení představenstva. Na 1 dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč bude možno při využití přednostního práva k úpisu upsat 1/20 nově upisované akcie. Na 1 dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100,- Kč bude možno při využití přednostního práva k úpisu upsat 5 nově upisovaných akcií. Upisovat lze pouze celé akcie. Úpis nových akcií předem určeným zájemcem: Nové akcie, které nebudou v určené lhůtě upsány s využitím přednostního práva na úpis, budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, kterými jsou všechny osoby oprávněné účastnit se a hlasovat na mimořádné valné hromadě společnosti dne 2.12.2003. Lhůta pro úpis ( lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií ) bude činit 2 týdny a počne běžet v den, který bude označen jako první den této lhůty v písemném oznámení představenstva, jehož přílohou bude návrh smlouvyo o upsání akcií, a které bude zasláno všem p ředem určeným zájemcům do 5 pracovních dnů po uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva na úpis akcií na jejich adresu dle výpisu z registru ( společnosti) emitenta zaknihovaných cenných papírů ke dni 25.11.2003, tj. k rozhodnému dni pro účast akcion ářů na mimořádné valné hromadě společnosti, konané dne 2.12.2003. Upsat lze jen všechny nové akcie, které nebyly upsány s využitím p řednostního práva, jako celek. Smlouva o úpisu nových akcií bude uzavřena s takovou osobou z okruhu předem určených zájemců, která jako první v příslušné lhůtě osobně či prostřednictvím jí pověřené osoby doručí do místa úpisu návrh smlouvy o upsání akcií, který se nebude obsahově lišit od vzoru přiloženého k oznámení představenstva a v němž budou uvedeny všechny náležitosti a bude opatřen úředně ověřenými podpisy upisovatele nebo osob oprávněných jednat jeho jménem. Společnost je povinna smlovu o upsání akcií s příslušným upisovatelem, který splnil stanovené podmínky, řádně podepsat v pracovní den bezprostředně následující po dni, kdy byla smlouva o úpisu společnosti doručena, a její uzavření včetně datumu uzavření takovému upisovateli písemně potvrdit. Emisní kurs a místo úpisu budou shodné s emisním kursem a místem uvedenými v předchozím odstavci pro úpis akcií s využitím přednostního práva. Způsob splácení emisního kursu: Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu všech jím upsaných nových akcií ve lhůtě 5 dní ode dne, kdy k úpisu akcií došlo, tj. ode účinného úpisu do listiny upisovatelů v případě úpisu nových akcií s využitím přednostního práva, resp. ode dne naby tí účinnosti smlouvy o upsání akcií v případě úpisu nových akcií předem určeným zájemcem. Částka odpovídajcí emisnímu kursu upsaných akcií bude splácena na bankovní účet vedený u První městské banky, a.s., číslo účtu 2004180028/6000. 22.3.2004 - 8.6.2004
Mimořádná valná hromada obchodní společnosti eBanka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 19, PSČ 117 19, IČ 00562246 rozhodla dne 15.11.2001 o zvýšení základního kapitálu. Důvody navrhovaného zvýšení: Důvodem návrhu na zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení banky. Způsob a rozsah zvýšení: Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových akcií na jméno s tím, že nové akcie budou nabídnuty nejprve k upsání stávajícím akcionářům banky k využití jejich přednostního práva na úpis. Akcie, které nebudou upsány stávajícími akcionáři banky při využití jejich přednostního práva na úpis, budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci, a to společnosti INVESTIČNÍ KLUB, a.s., se sídlem Na Poříčí 25, Praha 1, IČ 60196858. Upsané akcie, resp. jejich emisní kurs, bude splacen peněžitým vkladem, přičemž základní kapitál bude zvýšen o částku 521.151.010,- Kč (slovy: pětsetdvacetjedenmilionjednosto- padesátjedentisícdeset korun českých) tedy na částku 1.042.302.020,- Kč (slovy: jednamiliardačtyřicetdvamilionytřistadvatisícedvacet korun českých). Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Druh, podoba, forma, počet a jmenovitá hodnota akcií: Nové akcie budou vydány jako kmenové akcie znějící na jméno v zaknihované podobě v počtu 521 151 010 ks o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká). Toto platí, jak pro úpis nových akcií při využití přednostního práva k jejich úpisu akcionáři banky, tak pro úpis nových akcií určitým zájemcem. Místo, lhůta pro upsání akcií, navrhovaná výše emisního kursu, lhůta pro splacení upsaných akcií: Úpis nových akcií při využití přednostního práva k jejich úpisu akcionáři banky: Přednostní právo úpisu nových akcií mohou akcionáři banky vykonat, tedy upsat nové akcie, v právním oddělení banky v Praze, Na Příkopě 19, v pracovní dny od 10.00 do 15.00 hodin ve lhůtě dvou týdnů, a to počínaje dnem, který bude označen jako první den uvedené lhůty pro úpis v písemném oznámení představenstva (obsahujícím další informace zejména dle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku) zaslaném všem akcionářům do dvou dnů po konání mimořádné valné hromady, a to na adresu akcionářů uvedenou ve výpise z registru banky coby emitenta cenných papírů; uvedené oznámení představenstva bude rovněž zveřejněno, v souladu s § 204a odst. 2 obchodního zákoníku, v Obchodním věstníku. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den kdy akcionáři budou moci vykonat své právo poprvé, tedy den, který bude označen jako první den uvedené lhůty pro úpis v písemném oznámení představenstva zaslaném všem akcionářům způsobem stanoveným výše. Emisní kurs je stanoven ve výši 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) na 1 (jednu) novou kmenovou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká), celkem tedy 521.151.010,- Kč (slovy: pětsetdvacetjedenmilionjednosto- padesátjedentisícdeset korun českých) za všechny nově vydávané akcie. S nově vydanými akciemi busou spojena práva určená obchodním zákoníkem a stanovami společnosti. Na jednu dosavadní akcii banky o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) bude možno při využití přednostního práva k úpisu upsat jednu novou kmenovou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jadna koruna česká). Na jednu dosavadní akcii banky o jmenovité hodnotě 100,- Kč (slovy: jednosto korun českých) bude možno při využití přednostního práva k úpisu upsat 100 kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká). Upisovat lze pouze celé akcie. Každý akcionář je povinen splatit upsané akcie v peněžitém plnění tak, že do třiceti dnů od úpisu akcií splatí 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií a zbývající část jmenovité hodnoty upsaných akcií splatí do 1 roku od jejich upsání, a to na účet vedený u První městské banky, a.s. číslo účtu 2004180001/6000. Upisování akcií bude realizováno s využitím možnosti upsání akcií před zápisem usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku v souladu s § 203 odst. 4 obchodního zákoníku. Nemůže tedy začít dříve než bude návrh na zápis usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu podán k zápisu do obchodního rejstříku a je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V případě splnění této podmínky je upsání akcií neúčinné. V tomto případě by bylo dále postupováno dle platných ustanovení obchodního zákoníku a dalších právních předpisů. Úpis nových akcií určitým zájemcem: Akcie, u nichž nebude ve shora zmíněné dvoutýdenní lhůtě využito přednostní právo na úpis stávajícími akcionáři, budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci, a to společnosti INVESTIČNÍ KLUB, a.s., se sídlem Na Poříčí 25, Praha 1, IČ 60196858, přičemž lhůta úpisu (lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií) bude dvoutýdenní a počne běžet první pracovní den po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. Návrh smlouvy o upsání akcií určitým zájemcem bude určitému zájemci doručen druhý pracovní den po skončení dvoutýdenní lhůty pro výkon přednostního práva na úpis akcií. Emisní kurs a místo úpisu budou shodné s emisním kursem a místem uvedenými v předchozím odstavci pro úpis akcií s využitím přednostního práva akcionáři banky. Datum počátku uvedené lhůty oznámí představenstvo zmíněnému zájemci písemnou formou. Určitý zájemce je povinen splatit upsané akcie v peněžitém plnění tak, že do třiceti dnů od úpisu akcií splatí 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií a zbývající část jmenovité hodnoty upsaných akcií splatí do 1 roku od jejich upsání, a to na účet vedený u První městské banky, a.s. číslo účtu 2004180001/6000. Upisování akcií bude realizováno s využitím možnosti upsání akcií před zápisem usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku v souladu s § 203 odst. 4 obchodního zákoníku. Nemůže tedy začít dříve než bude návrh na zápis usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu podán k zápisu do obchodního rejstříku a je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V případě splnění této podmínky je upsání akcií neúčinné. V tomto případě by bylo dále postupováno dle platných ustanovení obchodního zákoníku a dalších platných právních předpisů. 28.11.2001 - 31.12.2001
Valná hromada akciové společnosti Expandia Banka, a.s. se sídlem Praha 1, Ovocný trh 8, PSČ 117 19, IČO: 00562246 dne 21.12.2000 rozhodla: O zvýšení základního jmění kvalifikovanou dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů z důvodu kapitálového posílení banky, včetně doplnění ážiového fondu pro potřeby krytí ztrát banky. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových kmenových zaknihovaných akcií na jméno s tím, že bylo schváleno vyloučení přednostního práva dosavadních akcionářů k úpisu nových akcií v důležitém zájmu společnosti podle § 204a obchodního zákoníku, a akcie budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci, a to společnosti PPF Capital Management, a.s., se sídlem Praha 4, na Pankráci 121, IČ:63998131. Upsané akcie, resp. jejich emisní kurs, bude splacen peněžitým vkladem, přičemž základní jmění bude zvýšeno o částku 1.000.000,- Kč,tedy na celkovou částku 521.151.010,- Kč. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. Nové akcie budou vydány jako kmenové akcie znějící na jméno v zaknihované podobě v počtu 1.000.000 ks o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč. S nově vydanými akciemi budou spojena práva stejná jako s dosavadními akciemi, upravená obchodním zákoníkem a stanovami společnosti. Místem úpisu bude právní oddělení Expandia Banky, a.s. v Praze 1, Ovocný trh 8, v pracovní dny od 10,00 do 15,00 hodin. Všechny nové akcie budou upsány bez veřejné výzvy k upisování akcií určitým zájemcem, kterým je společnost PPF Capital Management, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 121, IČ: 63998131, která bude moci úpis vykonat ve lhůtě dvou týdnů, a to počínaje prvním pracovním dnem následujícícím po dni, ve kterém bude určitému zájemci doručeno oznámení představenstva společnosti Expandia Banka, a.s. o tom, že usnesení o zvýšení základního jmění bylo pravomocně zapsáno do obchodního rejstříku. Emisní kurz je stanoven ve výši 320 Kč (třistadvacet korun českých) na 1 (jednu) novou kmenovou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1,- (jedna koruna česká), tedy celkem 320.000.000,- Kč za všechny nově vydávané akcie. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií v peněžitém plnění v plné výši do dvou týdnů od úpisu akcií, a to na účet vedený v Expandia Bance, a.s., č.ú.:8331330/2400. 22.12.2000 - 4.4.2001
Valná hromada akciové společnosti Expandia Banka, a.s., se sídlem Praha 1, Ovocný trh 8, PSČ 117 19, IČO 00562246 dne 25.8.2000 rozhodla: O zvýšení základního jmění kvalifikovanou dvoutřetinou hlasů přítomných akcionářů z důvodu kapitálového posílení banky, včetně doplnění ážiového fondu pro potřeby krytí ztráty banky. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových kmenových zaknihovaných akcií na jméno s tím, že nové akcie budou nabídnuty nejprve k upsání stávajícím akcionářům banky k využití jejich přednostního práva na úpis. Akcie, které nebudou upsány stávajícími akcionáři banky při využití jejich přednostního práva na úpis, budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci. Upsané akcie, resp. jejich emisní kurs, bude splacen peněžitým vkladem, přičemž základní jmění bude zvýšeno o částku 5.150.010,- Kč, tedy na částku 520.151.010,- Kč. Upisování nad částku navrhvaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. Nové akcie budou vydány jako kmenové akcie znějící na jméno v zaknihované podobě v počtu 5.150.010 ks o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč. Přednostní právo úpisu nových akcií mohou akcionáři banky vykonat, tedy upsat nové akcie, v právním oddělení banky v Praze, Ovocný trh 8, v pracovní dny od 10.00 do 15.00 hodin ve lhůtě dvou týdnů (počátek lhůty bude uveden v oznámení představenstva banky o přednostním právu uveřejněnýmv souladu s § 204a odst.2 obchod.zák.). Emisní kurs je stanoven ve výši 14,20 Kč (čtrnáct korun českých dvacet haléřů) na jednu (jednu) novou kmenovou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká), celkem tedy 73.130.142,- Kč za všechny nově vydané akcie. S nově vydanými akciemi budou spojena práva určená obchodním zákoníkem a stanovami společnosti. Na jednu dosavadní akcii banky bude možno při využití přednostního práva k úpisu upsat jednu novou kmenovou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1,- Kč. Rozhodný den pro uplatnění přednostního práva na upisování akcií je první den lhůty stanovené pro upisování akcií akcionáři banky při využití přednostního práva, tedy den, který bude jako počátek této lhůty uveden v oznámení představenstva banky o přednostním právu. Akcie u nichž nebude využito přednostní právo na úpis stávajícími akcionáři, budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci, přičemž lhůta úpisu bude dvoutýdenní a počne běžet první pracovní den po skončení dvoutýdenní lhůty pro výkon přednostního práva na úpis akcií. Emisní kurs a místo úpisu budou shodné s emisním kursem a místem uvedeným v předchozím odstavci pro úpis akcií s využitím přednostního práva akcionáři banky. Datum počátku uvedené lhůty oznámí představenstvo zmíněnému zájemci písemnou formou. Emisní kurs musí být splacen při využití přednostního práva k upisování akcií do 14 dnů od posledního dne lhůty k úpisu akcií při využití přednostního práva a při upisování akcií určitým zájemcem do 14 dnů od poslední lhůty k úpisu akcií touto osobou, a to v obou případech na účet vedený u Expandia Banky, a.s., č.ú. 8331330/2400. Řádná valná hromada akciové společnosti Expandia Banka, a.s. se sídlem Praha 1, Ovocný trh 8, rozhodla dvoutřetinou hlasů přítomných akcionářů o tom, že předem určeným zájemcem k úpisu akcií je Česká pojišťovna a.s., se sídlem Praha 1, Spálená 16, IČO: 45272956. 13.10.2000 - 29.11.2000
Mimořádná valná hromada akciové společnosti Expandia Banka, a.s. se sídlem Praha 1, Ovocný trh 8, PSČ 117 19, dne 26.4.2000 rozhodla o vyloučení přednostního práva akcionářů podle § 204a odst.5 Obchodního zákoníku. Přednostní právo stávajících akcionářů je vyloučeno s tím, že důležitým zájmem společnosti je v daném případě její kapitálové posílení a vytvoření ážiového fondu pro krytí ztráty společnosti a aby mohlo být nabídnuto k úpisu akcií určitému zájemci všech 150.000 ks nových akcií za celkový emisní kurs 185.002.500,- Kč. Společnost PPF Capital Management, a.s. se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 121, IČO: 63998131 je ochotna tyto akcie upsat za celkový emisní kurs 185.002.500,- Kč, a tím umožnit kapitálové posílení společnosti a vytvoření ážiového fondu pro krytí ztrát banky. Mimořádná valná hromada dne 26.4.2000 dále rozhodla o úpisu akcií určitému zájemci, a to společnosti PPF Capital Management, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 121, IČO: 63998131, přičemž lhůta úpisu tímto určitým zájemcem je jeden týden, a to počínaje druhým kalendářním dnem po dni, kdy bude společností tomuto zájemci odesláno vyrozumění o tom, že nabylo právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku. Místo úpisu bude právní oddělení Expandia Banky, a.s., v Praze 1, Ovocný trh 8, v pracovní dny od 10,00 do 15,00. Emisní kurs musí být v tomto případě splacen do 14 dnů od úpisu akcií tímto určitým zájemcem, a to na účet č. 8331330/2400 vedený v Expandia Bance, a.s. Mimořádná valná hromada dne 26.4.2000 dále rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti o částku 15.000.000,- Kč (slovy: patnáctmilionů korun českých) z 500.0001.000,- Kč na 515.001.000,- Kč, přičemž důvodem návrhu na zvýšení základního jmění je kapitálové posílení banky, včetně ážiového fondu pro potřeby krytí ztrát banky. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových akcií. Upsané akcie budou splaceny peněžitým vkladem. Základní jmění bude zvýšeno o částku 15.000.000,- Kč z 500.001.000,- Kč na 515.001.000,- Kč. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění nebude připuštěno. Nové akcie budou vydány jako kmenové akcie znějící na jméno v zaknihované podobě v počtu 150.000 ks o jmenovité hodnotě každé akcie po 100,- Kč. Emisní kurs jedné nově upisované akcie je stanoven ve výši 1.233,35 Kč za každou akcii, tedy celkem 185.002.500,- Kč. S nově upsanými akciemi budou spojena práva stanovená Obchodním zákoníkem a stanovami společnosti pro kmenové akcie, tj.stejná práva jako práva spojená s dosavadními kmenovými akciemi společnosti. 5.5.2000 - 29.5.2000
Mimořádná valná hromada rozhodla o vyloučení přednostního práva akcionářů podle § 204a odst.5 obch.zák. Přednostní právo stávajícíh akcionářů je vyloučeno v důležitém zájmu společnosti, a to z důvodu, aby všech 10 ks nově upisovaných akcií v celkové jmenovité hodnotě 1.000,- Kč bylo nabídnuto k úpisu určitému zájemci, a to společnosti Česká pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 1, Spálená 16, IČO:45272956. Uvedená společnost upíše tyto akcie za celkový emisní kurs 61.300.000,- Kč, a tím umožní úhradu ztráty společnosti z minulého období. Mimořádná valná hromada dne 10.12.1999 dále rozhodla o zvýšení základního jmění o částku 1.000,- Kč (slovy:jedentisic korun českých) z 500.000.000,- Kč na 500.001.000,- Kč, přičemž důvodem zvýšení základního jmění je zvýšení základního jmění za účelem vypořádání ztráty společnosti z minulého období. Vytvořený ážiový fond bude v plné výši použit k úhradě zmíněné ztráty. Zvýšení základního jmění bude provedno upsáním nových akcií. Upsané akcie budou splaceny peněžitým vkladem. Základní jmění bude zvýšeno o částku 1.000,- Kč z 500.000.000,- Kč na 500.001.000,- Kč. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění nebude připuštěno. Nové akcie budou vydány jako kmenové akcie znějící na jméno v zaknihované podobě v počtu 10 ks o jmenovité hodnotě každé akcie po 100,- Kč. Emisní kurs jedné nově upisované akcie je stanoven ve výši 6.130.000,- Kč za každou akcii, tedy celkem 61.300.000,- Kč. S nově upsanými akciemi budou spojena práva stanovená obchodním zákoníkem a stanovami společnosti pro kmenové akcie, tj.stejná práva jako práva spojená s dosavadními kmenovými akciemi společnostmi. Akcie, u kterých je přednostní právo na úpis akcií vyloučeno, tj. všechny upisované akcie, budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci, a to společnosti Česká pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 1, Spálená 16, IČO: 45272956, přičemž lhůta k úpisu tímto určitým zájemcem je 14 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku. Místo úpisu bude na právním oddělení Expandia Banky, a.s. v Praze 1, Ovocný trh 8, v pracovní dny od 10.00 do 15.00 hodin. Emisní kurs musí být v tomto případě splacen do 14 dnů od úpisu akcií tímto určitým zájemcem, a to na účet vedený u Expandia Banky, a.s. č. účtu: 8331330/2400. 5.1.2000 - 30.3.2000
Obchodní společnost EXPANDIA BANKA, a.s. se sídlem Praha 1, Ovocný trh 8, PSČ 117 19, identifikační číslo 00 56 22 46 se v y m a z á v á z oddílu B vložka 96 obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě. 5.5.1999 - 22.11.2004
Obchodní společnost se k 13.11.1998 zapisuje u Krajského obchodního soudu v Praze do oddílu B vložky číslo 5642. 13.11.1998 - 22.11.2004
Mimořádná valná hromada akciové společnosti EXPANDIA BANKA,a.s. se sídlem Olomouc, K. Světlé 2, IČO 00562246, konaná dne 15.5.1998 rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti o 360 miliónů Kč na 500 miliónů Kč kvalifikovanou dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií z důvodu zachování minimální výše základního jmění 500 mil. Kč, kapitálového posílení banky a získání zdrojů v rámci stabilizačního programu malých a středních bank prováděného ČNB a Českou finanční s.r.o. v souladu s § 203 odst. 2) obch. zákoníku takto: a) základní jmění bude zvýšeno o 360 milionů Kč na 500 milionů Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští, b) nové akcie budou vydány v počtu 3 600 000 ks ve jmenovité hodnotě 100,-Kč jako akcie kmenové, znějící na jméno v zaknihované podobě, c) všechny nově emitované akcie mohou být upsány s využitím přednostního práva akcionáře v souladu s § 204 a) obchodního zákoníku, to znamená, že toto přednostní právo se týká všech dosavadních akcionářů vlastnících 7 890 ks akcií. 25.5.1998 - 30.3.2000
Přednostní právo úpisu je možno vykonat osobně na právním oddělení EXPANDIA BANKY, a.s v Olomouci, ulice Karolíny Světlé č. 2, v pátém patře, v pracovní dny od 10.00 do 15.00 hodin, a to ve lhůtě dvou týdnů, a to počínaje sedmým kalendářním dnem po dni zvěřejnění zápisu usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění v Hospodářských novinách, MF Dnes a v Obchodním věstníku u akcionářů, kteří mají akcie na majitele, a počínaje sedmým kalendářním dnem po doručení dopisu o zveřejnění zápisu usnesení mimořádné valné hormady o zvýšení základního jmění u akcionářů majících akcie na jméno. 25.5.1998 - 30.3.2000
Na každou dosavadní akcii společnosti ve jmenovité hodnotě: * 28 000,-Kč lze upsat 720 ks nových akcií * 14 000,-Kč lze upsat 360 ks nových akcií * 2 800,-Kč lze upsat 72 ks nových akcií * 1 400,-Kč lze upsat 36 ks nových akcií. S využitím přednostního práva se budou tedy upisovat kmenové akcie znějící na jméno ve jmenovité hodnotě 100,-Kč v zaknihované podobě. Emisní kurz jedné nově upisované akcie s využitím přednostního práva je stanoven na 167,-Kč Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva u zaknihovaných akcií je první den dvoutýdenní lhůty pro úpis akcií. 25.5.1998 - 30.3.2000
d) všechny akcie, u kterých nebude využito přednostní právo na úpis stávajícími akcionáři, budou nabídnuty k úpisu společnosti Expandia Holding, a.s. se sídlem Praha 4, Gončarenkova 12, IČO 25327046, 25.5.1998 - 30.3.2000
e) místo pro upsání akcií, u kterých nebude využito přednostního práva, je shodné s místem pro přednostní úpis, lhůta je dvoutýdenní a počíná běžet první den po skončení dvoutýdenní lhůty pro přednostní úpis akcií. Emisní kurz jedné akcie je shodný s emisním kurzem pro přednostní úpis, tj. 167,-Kč za každou jednu upsanou akcii, 25.5.1998 - 30.3.2000
f) upisovatelé jsou povinni splatit celé emisní ážio a alespoň 30 % jmenovité hodnoty akcie na účet EXPANDIA BANKY, a.s. vedený v EXPANDIA BANCE, a.s. č. 62186-904/2400 bez zbytečného odkladu nejpozději však tak, aby platba byla připsána na uvedený účet vždy do konce dvoutýdenní lhůty pro úpis s využitím přednostního práva a bez využití přednostního práva, 25.5.1998 - 30.3.2000
g) EXPANDIA BANKA, a.s. upozorňuje akcionáře, že v případech uvedených v § 16 z.č. 21/1992 Sb. o bankách jsou povinni požádat ČNB se sídlem v Praze, Na Příkopě 28 o udělení předchozího souhlasu. 25.5.1998 - 30.3.2000
Akcie budou emitovány jako zaknihovaný cenný papír, registrovány ve Středisku cenných papírů. Upisovateli, který splatí celé emisní ážio a alespoň 30 % jmenovité hodnoty akcie, bude vydán po zápisu zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku zatímní list. 25.5.1998 - 30.3.2000
Mimořádná valná hromada akciové společnosti EXPANDIA BANKA, a.s., se sídlem Olomouc, K.Světlé 2, IČO: 00562246, konaná dne 16.12.1997 schvaluje kvalifikovanou dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií následující usnesení: Mimořádná valná hromada schvaluje snížení základního jmění akciové společnosti EXPANDIA BANKA, a.s. se sídlem Olomouc, K.Světlé 2, IČO: 00562246 z částky 500 000 000,-Kč o částku 360 000 000,-Kč na částku 140 000 000,-Kč, přičemž a) důvody snížení základního jmění: důvodem snížení základního jmění je úhrada ztrát z minulých let a snížení základního jmění za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty následujících období ve výši 360 000 000,-Kč, přičemž částka ve výši 318 852 943,24 Kč bude použita na úhradu ztráty z minulých období převodem této částky do rezervního fondu. b) rozsah snížení základního jmění: navrhované snížení základního jmění je z částky 500 000 000,-Kč o částku 360 000 000,-Kč na částku 140 000 000,-Kč. c) způsob snížení základního jmění: jako způsob snížení základního jmění je navrženo poměrné snížení jmenovité hodnoty všech akcií, a to bezúplatně, přičemž snížení jmenovité hodnoty každé akcie je na 28 % její jmenovité hodnoty. d) lhůta pro předložení listinných akcií: akcie v listinné podobě budou společnosti předloženy akcionáři v souvislosti se snížením základního jmění do 1 měsíce od zápisu snížení základního jmění do obchodního rejstříku. U akcií v zaknihované podobě bude snížení jmenovité hodnoty provedeno v evidenci ve Středisku cenných papírů na základě příkazu společnosti po vyznačení zápisu snížení základního jmění v obchodním rejstříku. 16.2.1998 - 30.3.2000
Zemská banka, a.s. prodala 9 smlouvami o prodeji částí podniku tvořících organizačně a funkčně vymezený celek ze dne 1.4.1996 svou pobočkovou síť - pobočku 114 Olomouc, 124 Přerov, 154 Ostrava, 214 Brno, 314 Hradec Králové, 614 Olomouc, 814 Opava, 844 Šumperk, 864 Bruntál BANCE HANÁ, a.s., IČO 54 66 82 se sídlem Újezd 12, 796 00 Prostějov. 24.2.1997 - 22.11.2004
Způsob založení: Akciová společnost byla založena jednorázově dle ustanovení § 25 zák. č. 104/90 Sb. na základě zakladatelské smlouvy a přijatých stanov. 29.12.1990 - 22.11.2004
Den vzniku: 1. ledna 1991 29.12.1990 - 22.11.2004

Kontakty na eBanka, a.s. IČO: 00562246

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Na příkopě 1096/19 , Praha 110 00 28.5.2001 - 7.7.2008
Sídlo: Ovocný trh 1096/8 , Praha 110 00 16.10.1998 - 28.5.2001
Sídlo: Karolíny Světlé 710/2 , Olomouc 779 00 25.2.1997 - 16.10.1998
Sídlo: Krapkova 709/4 , Olomouc 779 00 1.9.1994 - 25.2.1997
Sídlo: Blanická 383/1 , Olomouc 779 00 21.1.1993 - 1.9.1994
Sídlo: Olomouc Česká republika
29.12.1990 - 21.1.1993

Obory činností eBanka, a.s. IČO: 00562246

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
provádění všech bankovních obchodů a poskytování všech bankovních služeb v tuzemsku i ve vztahu k zahraničí, v rozsahu vymezeném právními předpisy a povolením České národní banky, pokud je ho k některým činnostem zapotřebí. Společnost se může zůčastnit na společnostech a jiných druzích právnických osob v i tuzemsku zahraničí jako akcionář nebo jiný podílník podle druhu společnosti či právnické osoby, i když jejiím předmětem podnikání není činnost v oboru peněžnictví 1.9.1994 - 7.7.2008
Předmětem podnikání společnosti je provádění bankovních obchodů a peněžních služeb v plném rozsahu zákonné úpravy o bankách. Zejména přijímání vkladů, poskytování úvěrů, investování do cenných papírů na vlastní účet, finanční pronájem, platební styk a zůčtování, včetně platebních styku se zahraničím. Vydávání platebních prostředků, platebních karet a cestovních šeků. Poskytování záruk, otevírání akreditů obstarávání inkasa, obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami. V oblasti termínovaných obchodů a opcí, včetně kursových a termínovaných obchodů a s převoditelnými cennými papíry, účast na vydávání akcií a poskytování souvisejících služeb a finančního makléřství. Poskytování porad ve věcech podnikání, obhospodařování cených papírů nebo jiných hodnot. Výkon funkce depozitáře investičního fondu, směnárenská činnost, poskytování bankovních informací a pronájem bezpečnostních schránek. 21.1.1993 - 1.9.1994
Předmětem činnosti společnosti je provádění bankovních obchodů a peněžních služeb v plném rozsahu činností podle § 9 zákona č. 158/1989 Sb. o bankách a spořitelnách, jakož i služby konzultační, poradenské a zprostředkovatelské. Tyto služby poskytuje banka zejména akcionářům, organizacím zemědělsko-potravinářského komplexu ale i dalším právnickým a fyzickýcm osobám v tuzemsku. 29.12.1990 - 21.1.1993

Vedení firmy eBanka, a.s. IČO: 00562246

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jsou oprávněni jednat jménem společnosti vždy nejméně dva členové představenstva společně. Podepisování se děje tak,že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí své podpisy dva členové představenstva s uvedením svých funkcí. 9.9.1999 - 7.7.2008
Jednání a podepisování: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že za společnost jsou oprávněni jednat a k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojit svůj podpis vždy nejméně dva členové představenstva, a to předseda a místopředseda představenstva nebo předseda představenstva a člen představenstva nebo místopředseda představenstva a člen představenstva. 14.11.1997 - 9.9.1999
Jednání a podepisování: Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis: - všichni členové představenstva, nebo - samostatně vždy dva členové představenstva, a to: předseda a místopředseda nebo předseda představenstva a jeden člen představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. 13.12.1995 - 14.11.1997
Podepisování: Podpisování za společnost se děje v souladu s organizačním a podpisovým řádem společnosti tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis: - všichni členové představenstva, nebo - dva členové představenstva, nebo - prokuristé a další zplnomocnění pracovníci v rozsahu udělené plné moci, nebo - jiní pracovníci a funkcionáři společnosti v rozsahu dispozic daných organizačním řádem a podpisovým řádem akciové společnosti k plnění pracovních úkolů. 29.12.1990 - 13.12.1995
Jméno: Ing. Oldřich Fiala 29.12.1990 - 21.1.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jiráskova 615/44, Krnov 794 01
Jméno: Ing. Miroslav Kavan 29.12.1990 - 1.9.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Velká Dlážka 318/23, Přerov 750 02
Jméno: Ing. Josef Dejčík 29.12.1990 - 1.9.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Žarec blok 7 , Čadca Česká republika
Jméno: Vladimír Karger 29.12.1990 - 1.9.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Komenského 269, Červenka 784 01
Jméno: Ing. Stanislav Svítek 29.12.1990 - 1.9.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Litovel-Chudobín 54 Česká republika
Jméno: Ing. Jaroslav Snášel 21.1.1993 - 1.9.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Palackého 415, Bedihošť 798 21
Jméno: Ing. Bořivoj Chytka 29.12.1990 - 13.12.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: sídliště 1. máje 369 , Staré Město pod Sněžníkem Česká republika
Jméno: Ing. František Buzrla 29.12.1990 - 13.12.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Heyrovského 414/6, Olomouc 779 00
Jméno: Vladimír Karger 1.9.1994 - 13.12.1995
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Komenského 269, Červenka 784 01
Jméno: Ing. Stanislav Svítek 1.9.1994 - 13.12.1995
Funkce: první místopředseda představenstva
Adresa: Litovel-Chudobín 54 Česká republika
Jméno: Ing. Zdeněk Puchinger 1.9.1994 - 13.12.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: B. Martinů 49/30, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. František Tuhý 1.9.1994 - 13.12.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Stroupežnického 355/25, Prostějov 796 04
Jméno: Ing. Jaroslav Snášel 1.9.1994 - 13.12.1995
Funkce: druhý místopředseda představenstva
Adresa: Palackého 415, Bedihošť 798 21
Jméno: Ing. Jaroslav Snášel 13.12.1995 - 25.2.1997
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Palackého 415, Bedihošť 798 21
Jméno: JUDr. Tibor Nyitray 13.12.1995 - 25.2.1997
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Láskova 1819/22, Praha 148 00
Jméno: Ing. Pavel Strašák 13.12.1995 - 25.2.1997
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Ukrajinská 545/19, Brno 625 00
Jméno: Ing. Michal Kamas 13.12.1995 - 25.2.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Moravská 272/18, Prostějov 796 01
Jméno: Ing. Jana Vorrethová 13.12.1995 - 25.2.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Moravská 4285/5, Prostějov 796 01
Jméno: Ing. Drahomír Prášil 13.12.1995 - 25.2.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Tyršova 348/4, Prostějov 796 01
Jméno: Ing. Ondřej Klazar 13.12.1995 - 25.2.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: 81, Libčany 503 22
Jméno: JUDr. Tibor Nyitray 25.2.1997 - 14.11.1997
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Láskova 1819/22, Praha 148 00
Jméno: Ing. Michal Kamas 25.2.1997 - 14.11.1997
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Moravská 272/18, Prostějov 796 01
Jméno: Ing. Pavel Strašák 25.2.1997 - 14.11.1997
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Ukrajinská 545/19, Brno 625 00
Jméno: Ing. Drahomír Prášil 25.2.1997 - 14.11.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Tyršova 348/4, Prostějov 796 01
Jméno: Jiří Staveník 25.2.1997 - 14.11.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Osová 579/2, Brno 625 00
Jméno: George Jedlicka 14.11.1997 - 21.4.1998
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Šlikova 1099/11, Praha 169 00
Jméno: Ing. Juraj Černička 14.11.1997 - 21.4.1998
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Přecechtělova 2397/24, Praha 155 00
Jméno: Jan Kala 14.11.1997 - 21.4.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Masarykova 632, Kralupy nad Vltavou 278 01
Jméno: Mgr. Vít Skopal 21.4.1998 - 16.10.1998
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Fischerova 686/32, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Pavel Čech 21.4.1998 - 9.2.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kosmova 307/7, Brno 612 00
Jméno: Jan Kala 21.4.1998 - 29.3.2000
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Masarykova 632, Kralupy nad Vltavou 278 01
Jméno: Tomáš Pardubický 21.4.1998 - 29.3.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Slunečná 875/28, Praha 100 00
Jméno: Ing Vojtěch Pečenka 21.4.1998 - 30.3.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kodaňská 1459/48, Praha 101 00
Jméno: Jan Kala 29.3.2000 - 13.10.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Masarykova 632, Kralupy nad Vltavou 278 01
Jméno: Tomáš Pardubický 29.3.2000 - 5.9.2001
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 28.2.2001
Ve funkci: do 6.2.2001
Adresa: Slunečná 875/28, Praha 100 00
Jméno: Ing. Jiří Nosál 12.9.2001 - 17.7.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.3.2001
Adresa: Skořepka 422/7, Praha 110 00
Jméno: Ing. Jan Vlk 17.7.2002 - 4.9.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.6.2001 do 31.5.2002
Adresa: Roškotova 1737/6, Praha 140 00
Jméno: Ing. Pavel Hrubý 13.10.2000 - 11.11.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 11.10.2002
Adresa: Na kolejním statku 308/6, Praha 140 00
Jméno: Ing. Roman Mentlík 5.9.2001 - 11.11.2002
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 31.1.2001 do 31.8.2002
Ve funkci: od 6.2.2001 do 31.8.2002
Adresa: Letní 1538, Hostivice 253 01
Jméno: Ing. Jiří Nosál 17.7.2002 - 11.11.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.3.2001 do 11.10.2002
Adresa: Štůrova 1701 , Praha 4 Česká republika
Jméno: ing. Radimír Lašák 11.11.2002 - 11.11.2002
Funkce: předseda
Trvání členství: od 20.9.2002
Ve funkci: od 24.9.2002
Adresa: K Vilám 209, Ústí nad Labem 403 40
Jméno: Peter Hollovič 21.4.1998 - 13.10.2003
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 30.9.2003
Ve funkci: do 30.9.2003
Adresa: U Slovanky 1986/12, Praha 182 00
Jméno: ing. Luboš Černý 11.11.2002 - 13.10.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 11.10.2002
Adresa: Volutová 2516/2, Praha 158 00
Jméno: ing. Radomír Lašák 11.11.2002 - 15.11.2004
Funkce: předseda
Trvání členství: od 20.9.2002 do 13.8.2004
Ve funkci: od 24.9.2002 do 13.8.2004
Adresa: K Vilám 209, Ústí nad Labem 403 40
Jméno: Ing. Vlastimil Nigrin 11.12.2002 - 15.11.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 18.11.2002 do 12.8.2004
Adresa: Kadaňská 842/28, Praha 184 00
Jméno: ing. Luboš Černý 13.10.2003 - 15.11.2004
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 11.10.2002
Ve funkci: od 1.10.2003 do 13.8.2004
Adresa: Volutová 2516/2, Praha 158 00
Jméno: Mgr. Alexandr Borecký 11.12.2002 - 27.1.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 18.11.2002
Adresa: Nová 9 , 692 01 Mikulov Česká republika
Jméno: Petr Řehák 15.11.2004 - 27.1.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.6.2004
Adresa: Šumavská 3105/13, Ústí nad Labem 400 11
Jméno: Igor Helekal 27.1.2005 - 4.7.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 17.12.2004 do 10.7.2005
Adresa: V středu 249/28, Praha 160 00
Jméno: ing. Luboš Černý 15.11.2004 - 25.10.2005
Funkce: předseda
Trvání členství: od 11.10.2002
Ve funkci: od 14.8.2004
Adresa: Volutová 2516/2, Praha 158 00
Jméno: ing. Petr Pištělák 15.11.2004 - 6.2.2006
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 9.1.2004 do 24.1.2006
Ve funkci: od 14.8.2004 do 24.1.2006
Adresa: Volutova 14 , 158 00 Praha 5 Česká republika
Jméno: Petr Řehák 27.1.2005 - 19.9.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.6.2004 do 11.9.2006
Adresa: Okružní 370, Poříčí nad Sázavou 257 21
Jméno: ing. Luboš Černý 25.10.2005 - 19.9.2006
Funkce: předseda
Trvání členství: od 11.10.2002 do 31.8.2006
Ve funkci: od 14.8.2004 do 23.8.2006
Adresa: Harmonická 1386/9, Praha 158 00
Jméno: Mgr. Martin Kolouch 25.10.2005 - 19.9.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.10.2005
Adresa: Högerova 1098/15, Praha 152 00
Jméno: Mgr. Martin Kolouch 19.9.2006 - 21.2.2007
Funkce: předseda
Trvání členství: od 1.10.2005
Ve funkci: od 24.8.2006 do 31.12.2006
Adresa: Högerova 1098/15, Praha 152 00
Jméno: Mgr. Martin Kolouch 21.2.2007 - 7.3.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.10.2005
Ve funkci: od 24.8.2006
Adresa: Högerova 1098/15, Praha 152 00
Jméno: Mgr. Lubor Žalman 21.2.2007 - 7.3.2007
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Pod Šibeničkami 778, Mnichovice 251 64
Jméno: Igor Helekal 21.2.2007 - 7.3.2007
Funkce: člen představenstva
Adresa: V středu 249/28, Praha 160 00
Jméno: Mgr. Mario Drosc 21.2.2007 - 7.3.2007
Funkce: člen představenstva
Adresa: Irská 796/5, Praha 160 00
Jméno: Igor Helekal 7.3.2007 - 28.8.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2007 do 30.6.2007
Adresa: V středu 249/28, Praha 160 00
Jméno: Mgr. Alexandr Borecký 27.1.2005 - 27.2.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.11.2002 do 7.12.2007
Adresa: Högerova 1098/15, Praha 152 00
Jméno: Mgr. Martin Kolouch 7.3.2007 - 7.7.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.10.2005
Ve funkci: od 3.1.2007
Adresa: Högerova 1098/15, Praha 152 00
Jméno: Mgr. Lubor Žalman 7.3.2007 - 7.7.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2007
Ve funkci: od 3.1.2007
Adresa: Pod Šibeničkami 778, Mnichovice 251 64
Jméno: Mgr. Mario Drosc 7.3.2007 - 7.7.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2007
Adresa: Irská 796/5, Praha 160 00
Jméno: Mgr. Jan Kubín 28.8.2007 - 7.7.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 8.8.2007
Adresa: Na rovnosti 2742/14, Praha 130 00
Jméno: Mgr. Alexandr Borecký 27.2.2008 - 7.7.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.12.2007
Adresa: Högerova 1098/15, Praha 152 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Anděla Pecháčková 1.9.1994 - 13.12.1995
Funkce: předseda
Adresa: V hlinkách 803/13, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Zdeněk Kovařík 1.9.1994 - 13.12.1995
Funkce: místopředseda
Adresa: Na zákopě 369/16, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Miroslav Bureš CSc. 1.9.1994 - 13.12.1995
Funkce: člen
Adresa: Trnkova 555/16, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Jindřich Hefner 1.9.1994 - 13.12.1995
Funkce: člen
Adresa: Lidická 1765/13, Šumperk 787 01
Jméno: Ing. Vladimír Lukavský 1.9.1994 - 13.12.1995
Funkce: člen
Adresa: Lipová 1649, Zlín 760 01
Jméno: In. Jiří Tesner 1.9.1994 - 13.12.1995
Funkce: člen
Adresa: Hrubínova 1460/4, Hradec Králové 500 02
Jméno: Ing. Ivo Hložánek 13.12.1995 - 25.2.1997
Funkce: předseda
Adresa: Tišnovská 1392/13, Brno 613 00
Jméno: JUDr. Miroslav Kučera 13.12.1995 - 25.2.1997
Funkce: místopředseda
Adresa: Mahenova 346/2, Brno 602 00
Jméno: Ing. Zdeněk Kovařík 13.12.1995 - 25.2.1997
Funkce: člen
Adresa: Na zákopě 369/16, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Jiří Tesner 13.12.1995 - 25.2.1997
Funkce: člen
Adresa: Hrubínova 1460/4, Hradec Králové 500 02
Jméno: Ing. Radovan Ujházy 13.12.1995 - 25.2.1997
Funkce: člen
Adresa: Běhounkova 2460/33, Praha 158 00
Jméno: Ing. Josef Kovář 13.12.1995 - 25.2.1997
Funkce: člen
Adresa: 54, Luká 783 24
Jméno: Ing. Ivo Hložánek 25.2.1997 - 14.11.1997
Funkce: předseda
Adresa: Tišnovská 1392/13, Brno 613 00
Jméno: Ing. Zdeněk Kovařík 25.2.1997 - 14.11.1997
Funkce: člen
Adresa: Na zákopě 369/16, Olomouc 779 00
Jméno: Radovan Ujházy 25.2.1997 - 14.11.1997
Funkce: člen
Adresa: Běhounkova 2460/33, Praha 158 00
Jméno: Ing. Miroslav Singer 14.11.1997 - 16.10.1998
Funkce: místopředseda
Adresa: Nad Šárkou 1346/111, Praha 160 00
Jméno: JUDr. Radim Kříž 14.11.1997 - 16.10.1998
Funkce: člen
Adresa: Podolské nábřeží 817/30, Praha 147 00
Jméno: Ing. Zdeněk Jakoubek 14.11.1997 - 9.2.1999
Funkce: předseda
Adresa: Franty Kocourka 2260/19, Praha 150 00
Jméno: JUDr. Radim Kříž 16.10.1998 - 29.5.2000
Funkce: místopředseda
Adresa: Podolské nábřeží 817/30, Praha 147 00
Jméno: Ing. Zdeněk Jakoubek 9.2.1999 - 29.5.2000
Funkce: předseda
Adresa: U starého židovského hřbitova 3125/7, Praha 150 00
Jméno: Ing. Vojtěch Pečenka 30.3.2000 - 8.3.2001
Funkce: člen
Adresa: Kodaňská 1459/48, Praha 101 00
Jméno: Ing. Zdeněk Jakoubek 29.5.2000 - 8.3.2001
Funkce: člen
Adresa: U starého židovského hřbitova 3125/7, Praha 150 00
Jméno: Ing. Petr Kellner 29.5.2000 - 8.3.2001
Funkce: člen
Adresa: Březovská 509, Vrané nad Vltavou 252 45
Jméno: Václav Špirhanzl 16.10.1998 - 5.9.2001
Funkce: člen
Adresa: Na baště sv. Jiří 256/3, Praha 160 00
Jméno: Ing. Václav Šrajer 5.1.2000 - 5.9.2001
Funkce: člen
Trvání členství: do 10.12.2000
Adresa: Dvořákova 447/6, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Vladimír Dráb 30.3.2000 - 5.9.2001
Funkce: člen
Trvání členství: do 29.12.2000
Adresa: Bezručova 1271, Benešov 256 01
Jméno: Ing. Jiří Nosál 5.9.2001 - 12.9.2001
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.3.2001
Adresa: Skořepka 422/7, Praha 110 00
Jméno: Ing. Petr Prokop 29.5.2000 - 17.7.2002
Funkce: místopředseda
Trvání členství: do 8.3.2001
Ve funkci: do 8.3.2001
Adresa: Polívkova 540/4, Praha 158 00
Jméno: Radoslav Tesař 8.3.2001 - 17.7.2002
Funkce: člen
Trvání členství: od 17.10.2000 do 30.3.2002
Adresa: Gočárova 917/15, Ústí nad Labem 400 01
Jméno: Mgr. Hana Fousková 17.7.2002 - 4.9.2002
Funkce: člen
Trvání členství: od 30.3.2001 do 30.3.2002
Adresa: 8. května 102 , Stránčice Česká republika
Jméno: Ing. Jan Blaško 17.7.2002 - 11.11.2002
Funkce: člen
Trvání členství: od 9.3.2001 do 9.3.2002
Adresa: Nad Lesním divadlem 1113 , 142 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: Pavla Eichenbaumová 4.9.2002 - 11.11.2002
Funkce: člen
Trvání členství: od 4.2.2002
Adresa: Sedlec 151 , Starý Plzenec Česká republika
Jméno: Ing. Petr Dvořák 31.5.2000 - 13.10.2003
Funkce: předseda
Trvání členství: od 9.3.2001
Ve funkci: od 9.3.2001
Adresa: Pod Havránkou 657/10, Praha 171 00
Jméno: ing. Ladislav Chvátal 11.11.2002 - 13.10.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 12.10.2002
Adresa: Krausova 605, Praha 199 00
Jméno: Ing. Jan Přibyl 17.7.2002 - 15.11.2004
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 9.3.2001 do 16.6.2004
Ve funkci: od 18.6.2001 do 16.6.2004
Adresa: U prosecké školy 820/2, Praha 190 00
Jméno: ing. Zdenko Janoško 4.9.2002 - 15.11.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 9.4.2002 do 31.12.2003
Adresa: Hlavní 557 , 725 28 Ostrava Česká republika
Jméno: Pavla Pešková 11.11.2002 - 15.11.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 4.2.2002 do 31.12.2003
Adresa: Sedlec 151 , Starý Plzenec Česká republika
Jméno: Pavel Makovský 15.11.2004 - 22.11.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 5.2.2004 do 30.4.2004
Adresa: Tomanova 1196/86, Praha 169 00
Jméno: ing. Ladislav Chvátal 13.10.2003 - 27.1.2005
Funkce: předseda
Trvání členství: od 12.10.2002
Ve funkci: od 6.6.2003
Adresa: Krausova 605, Praha 199 00
Jméno: Ing. Petr Dvořák 13.10.2003 - 4.7.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 9.3.2001 do 28.4.2005
Ve funkci: od 9.3.2001 do 5.6.2003
Adresa: Pod Havránkou 657/10, Praha 171 00
Jméno: Ing. Ladislav Bartoníček 29.5.2000 - 9.6.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 26.4.2000 do 4.6.2005
Adresa: Slepá II 458/28, Praha 142 00
Jméno: ing. Ladislav Chvátal 27.1.2005 - 9.6.2006
Funkce: předseda
Trvání členství: od 12.10.2002 do 31.12.2005
Ve funkci: od 6.6.2003 do 31.12.2005
Adresa: Smidarská 742, Praha 190 14
Jméno: Roman Knaus 15.11.2004 - 10.5.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 5.2.2004 do 14.12.2006
Adresa: U sokolovny 270/4, Olomouc 783 01
Jméno: ing. Kamil Ziegler 15.11.2004 - 1.11.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 13.8.2004 do 23.10.2006
Adresa: Vídeňská 1185/112, Praha 148 00
Jméno: ing. Václav Šrajer 4.7.2005 - 1.11.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 29.4.2005 do 23.10.2006
Adresa: Dvořákova 447/6, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Ladislav Bartoníček 9.6.2006 - 1.11.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 5.6.2005 do 23.10.2006
Adresa: Slepá II 458/28, Praha 142 00
Jméno: Ing. Ladislav Chvátal 9.6.2006 - 1.11.2007
Funkce: předseda
Trvání členství: od 1.1.2006 do 23.10.2006
Ve funkci: od 12.1.2006 do 23.10.2006
Adresa: Smidarská 742, Praha 190 14
Jméno: Mag. Peter Lennkh 1.11.2007 - 1.11.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 24.10.2006 do 30.6.2007
Adresa: Testarellogasse 14 , 1130 Vídeň Rakouská republika
Jméno: Ivana Finková 22.11.2004 - 7.7.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 6.9.2004
Adresa: Jabloňová 2891/2, Praha 106 00
Jméno: Petr Štětka 10.5.2007 - 7.7.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.3.2007
Adresa: Hrusická 2527/36, Praha 141 00
Jméno: Dr. Herbert Stepic 1.11.2007 - 7.7.2008
Funkce: předseda
Trvání členství: od 24.10.2006
Ve funkci: od 14.12.2006
Adresa: Hertlgasse 1 , 1160 Vídeň Rakouská republika
Jméno: Dkfm. Rainer Franz 1.11.2007 - 7.7.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 24.10.2006
Adresa: Stromová 40 , 831 01 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Ing. Miroslav Uličný 1.11.2007 - 7.7.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 24.10.2006
Adresa: Pod Rovnicami 61 , 841 04 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Aris Bogdaneris 1.11.2007 - 7.7.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.7.2007
Adresa: Lainzer Strasse 77 , 1130 Vídeň Rakouská republika

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
s účinností od 29.1.1991 25.1.1991
s účinností od 29.1.1991 25.1.1991
Jméno: Ing. František Buzrla 25.1.1991 - 13.12.1995
Adresa: Heyrovského 414/6, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Jaroslav Snášel 25.1.1991 - 6.11.1996
Adresa: Palackého 415, Bedihošť 798 21

Vlastníci firmy eBanka, a.s. IČO: 00562246

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 1 184 500 000 Kč 100% 19.12.2005 - 7.7.2008
zakladni 1 144 500 000 Kč 100% 20.12.2004 - 19.12.2005
zakladni 1 094 420 000 Kč 100% 8.6.2004 - 20.12.2004
zakladni 1 042 300 000 Kč 100% 11.12.2002 - 8.6.2004
zakladni 1 042 300 000 Kč - 27.11.2002 - 11.12.2002
zakladni 1 042 300 000 Kč 65% 31.12.2001 - 27.11.2002
zakladni 521 151 000 Kč 100% 4.4.2001 - 31.12.2001
zakladni 520 151 000 Kč 100% 29.11.2000 - 4.4.2001
zakladni 515 001 000 Kč 100% 29.5.2000 - 29.11.2000
zakladni 500 001 000 Kč 100% 30.3.2000 - 29.5.2000
zakladni 500 000 000 Kč 100% 22.6.1999 - 30.3.2000
zakladni 500 000 000 Kč - 8.7.1998 - 22.6.1999
zakladni 140 000 000 Kč - 6.4.1998 - 8.7.1998
zakladni 500 000 000 Kč - 23.9.1997 - 6.4.1998
zakladni 500 000 000 Kč - 1.9.1994 - 23.9.1997
zakladni 200 000 000 Kč - 21.1.1993 - 1.9.1994
zakladni 50 000 000 Kč - 29.12.1990 - 21.1.1993

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 184 500 22.12.2006 - 7.7.2008
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 118 450 6.2.2006 - 22.12.2006
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 600 000 000 19.12.2005 - 6.2.2006
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 5 845 000 19.12.2005 - 6.2.2006
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 579 499 000 20.12.2004 - 19.12.2005
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 5 650 010 20.12.2004 - 19.12.2005
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 579 416 121 8.6.2004 - 20.12.2004
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 527 301 020 31.12.2001 - 8.6.2004
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 5 150 010 31.12.2001 - 20.12.2004
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 6 150 010 4.4.2001 - 31.12.2001
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 5 150 010 29.11.2000 - 4.4.2001
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 5 150 010 29.5.2000 - 31.12.2001
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 5 000 010 30.3.2000 - 29.5.2000
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 5 000 000 16.10.1998 - 30.3.2000
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 3 600 000 8.7.1998 - 16.10.1998
Kmenové akcie na jméno 28 000 Kč 2 450 6.4.1998 - 16.10.1998
Kmenové akcie na jméno 28 000 Kč 1 500 6.4.1998 - 16.10.1998
Kmenové akcie na jméno 14 000 Kč 1 790 6.4.1998 - 16.10.1998
Kmenové akcie na majitele 2 800 Kč 950 6.4.1998 - 16.10.1998
Kmenové akcie na jméno 1 400 Kč 200 6.4.1998 - 16.10.1998
Prioritní akcie na majitele 1 400 Kč 1 000 6.4.1998 - 16.10.1998
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 200 14.11.1997 - 6.4.1998
Zaměstnanecké akcie na jméno 5 000 Kč 200 1.9.1994 - 14.11.1997
Akcie na jméno 100 000 Kč 3 950 1.9.1994 - 6.4.1998
Akcie na jméno 50 000 Kč 1 790 1.9.1994 - 6.4.1998
Prioritní akcie na majitele 5 000 Kč 1 000 1.9.1994 - 6.4.1998
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 450 21.1.1993 - 1.9.1994
Akcie na jméno 50 000 Kč 800 21.1.1993 - 1.9.1994
Akcie na majitele 5 000 Kč 1 000 21.1.1993 - 1.9.1994
Akcie na jméno 5 000 Kč 100 21.1.1993 - 1.9.1994
Akcie na majitele 10 000 Kč 950 21.1.1993 - 6.4.1998
Akcie na jméno 100 000 Kč 500 29.12.1990 - 21.1.1993

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení eBanka, a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu eBanka, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

Seznam podobných subjektů

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.