Dýhovaný nábytek Říčany a.s. v likvidaci Říčany IČO: 25088718

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Dýhovaný nábytek Říčany a.s. v likvidaci, která sídlí v obci Říčany a bylo jí přiděleno IČO 25088718.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma Dýhovaný nábytek Říčany a.s. v likvidaci má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem Dýhovaný nábytek Říčany a.s. v likvidaci se sídlem v obci Říčany byla založena v roce 1997. Firma již ukončila svou činnost. V jejím vedení se dosud vystřídalo 20 osob. Společnost podniká(podnikala) v oboru Truhlářství, podlahářství , Polygrafická výroba , dřevozpracující výroba - vyjma činností uvedených v příl. 1-3 zák. č.455/1991 Sb.,v platném znění a další.

Základní údaje o Dýhovaný nábytek Říčany a.s. v likvidaci IČO: 25088718

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 1.1.1997
Spisová značka: B 4406
IČO: 25088718
Obchodní firma: Dýhovaný nábytek Říčany a.s. v likvidaci
Právní forma: Akciová společnost 1.1.1997
Stav subjektu: Tuzemská - Zaniklý
Datum zápisu: 1.1.1997
Datum zániku: 26.10.2017
Společnost Dýhovaný nábytek Říčany a.s. vstoupila do likvidace ke dni 1. ledna 2012 a byl jmenován likvidátor. 23.1.2012 - 26.10.2017
Na základě Smlouvy o prodeji části podniku, uzavřené dne 08.07.2010 mezi společností Dýhovaný nábytek Říčany, a.s., se sídlem Říčany, Černokostelecká 1623, PSČ 251 01, IČ: 250 88 718, jako prodávajícím a společností CONTERA Investment III s.r.o., se sídle m Praha 5, Smíchov, Štefánikova 18/25, PSČ 150 00, IČ: 247 02 668, jako kupujícím, došlo k převodu části podniku s názvem "Správa areálu Říčany" na společnost CONTERA Investment III s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Štefánikova 18/25, PSČ 150 00, IČ: 24 7 02 668. Převod části podniku na základě uvedené Smlouvy o prodeji části podniku nabyl účinnosti dne 8.7.2010. 31.8.2010 - 26.10.2017
Jediný akcionář CDV-1, LTD. při výkonu působnosti valné hromady dne 25. srpna 2009 rozhodl formou notářského zápisu NZ 226/2009, N 227/2009 sepsaného notářem v Mariánských Lázních Mgr. Ing. Jaroslavem Havlem o zvýšení základního kapitálu upsáním nových ak cií takto: Základní kapitál společnosti Dýhovaný nábytek Říčany a.s. (dále také "společnost") se zvyšuje o částku 1,323.120.000,- Kč (slovy: jedna miliarda třistadvacettři milionů stodvacet tisíc korun českých), tzn., že dosavadní výše základního kapitálu 47.084.000 ,- Kč (slovy: čtyřicetsedm milionů osmdesátčtyři tisíc korun českých) bude po zvýšení základního kapitálu činit 1,370.204.000,- Kč (slovy: jedna miliarda třistasedmdesát milionů dvěstěčtyři tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvý šení základního kapitálu se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení vlastního kapitálu společnosti a významné snížení cizích zdrojů. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 8.880 (osm tisíc osmsetosmdesát) kusů nových kmenov ých akcií, které budou emitovány jako akcie znějící na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 149.000,-Kč (slovy: stočtyřicetdevět tisíc korun českých. Emitované akcie nebudou kótované a budou s nimi spojena stejná práva, která jsou vt ělena do stávající emise akcií společnosti. Akcie nového druhu nebudou vydány. Emise akcií může být provedena dle § 5 odst. 3 zákona o cenných papírech ve formě hromadných akcií zastupujících jednotlivé akcie. Jediný akcionář CDV-1, LTD. se prohlášením uč iněným v článku "Za prvé" notářského zápisu NZ 226/2009, N 227/2009 dle § 204a odst. 7 obch. zák. vzdal přednostního práva na upisování akcií. Výše emisního kursu všech nových akcií je totožná s jmenovitou hodnotou nových upisovaných akcií a činí 149.000,-Kč (slovy: stočtyřicetdevět tisíc korun českých). Upsání všech 8.880 (slovy: osm tisíc osmsetosmdesát) kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 149.000,-Kč (slovy: stočtyřicetdevět tisíc korun českých), bude nabídnuto předem určenému zájemci, a to obchodní společnosti CDV-1, LTD., se sídlem London, Peterborough Court, Fleet Street 133, EC4A 2BB, Spojené království Velké Britá nie a Severního Irska (dále také "určený zájemce"). Akcie je možné upsat v sídle společnosti, tedy v Říčanech, Černokostelecká 1623, a to v pracovních dnech od 8.00 hodin do 16.00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí jeden měsíc a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájem ci. Úpis akcií při zvýšení základního kapitálu může být proveden i přede dnem zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, avšak za předpokladu, že bude podán n ávrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstří ku. Určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 205 o dst. 3 obch. zák. Počátek běhu lhůty k upsání akcií oznámí společnost určenému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určenému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení o počátku běhu lhůty bude návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je povinna odeslat toto oznámení určenému zájemci do třiceti kalendářních dní ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku. Pro případ, že 8.880 (slovy: osm tisíc osmsetosmdesát) kusů nových akcií bude zcela upsáno určeným zájemcem, připouští se započtení pohledávky určeného zájemce vůči společnosti Dýhovaný nábytek Říčany a.s. ve výši 1,323.120.000,- Kč (slovy: jedna miliarda třistadvacettři milionů stodvacet tisíc korun českých), a to: (i) pohledávky, která vznikla na základě smlouvy č. 142/96 o prodeji privatizovaného majetku státního podniku NOVÝ INTERIÉR ŘÍČANY uzavřené dne 15. dubna 1996, ve znění dodatků č. 1 až 6, ve spojení s oznámením Fondu národního majetku České republiky a společnosti CDV-1, LTD. o postoupení této pohledávky Fondu národního majetku České republiky společnosti CDV-1, LTD. s účinností ke dni 19. listopadu 2002 (oznámení dlužníkovi doručeno d ne 16. prosince 2002), přičemž výše této pohledávky, včetně příslušenství, dle stavu ke dni 31. května 2009 činí částku 769.128.424,- Kč (slovy: sedmsetšedesátdevět milionů stodvacetosm tisíc čtyřistadvacetčtyři korun českých), a (ii) pohledávky, která vz nikla na základě smlouvy o úvěru uzavřené dne 19. března 1996, ve znění dodatků č. 1 až 9, ve spojení s oznámením o postoupení pohledávky České spořitelny a.s. Konsolidační bance s.p.ú. (oznámeno dne 10. prosince 1999) a oznámením o postoupení pohledávky Konsolidační banky s.p.ú. společnosti CDV-1, LTD. (oznámeno dne 5. června 2001), přičemž výše této pohledávky, včetně příslušenství, dle stavu ke dni 31. května 2009 činí 656.572.109,- Kč (slovy šestsetpadesátšest milionů pětsetsedmdesát dva tisíc stodevět korun českých), proti pohledávce společnosti Dýhovaný nábytek Říčany a.s. na splacení emisního kursu určeným zájemcem upsaných akcií při zvýšení základního ka pitálu společnosti Dýhovaný nábytek Říčany a.s., a to ve výši určeným zájemcem převzatého závazku ke splacení emisního kursu upsaných akcií. Zprávou auditora pro zvláštní účely, kterou dne 24. července 2009 zpracovala auditorská, účetní a poradenská firma BDO Prima Audit s.r.o., zastoupená auditory Ing. Ladislavem Novákem, osvědčení č. 0165, a Ing. Ondřejem Šnejdarem, osvědčení č. 1987, byla ověřena existence závazků společnosti Dýhovaný nábytek Říčany a.s. vůči určenému zájemci, a to jak co do důvodu jej ich vzniku, tak i do jejich výše. Emisní kurs 8.880 kusů nových akcií upsaných určeným zájemcem při zvýšení základního kapitálu bude splacen výhradně započtením výše uvedené peněžité pohledávky určeného zájemce vůči společnosti Dýhovaný nábytek Říčany a.s . Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek: Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti Dýhovaný nábytek Říčany a.s. určenému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 7 a bodu 8 článku "Za druhé" notářského zápisu. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je společnost Dýhovaný nábytek Říčany a.s. vázána po dobu lhůty určené k upsání akcií v bodu 6 článku "Za druhé" notářského zápisu. Podpisy účastníků smlouvy musí být úředně ověřeny. Předst avenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu podat návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku. 10.6.2010 - 10.8.2010
Společnost Dýhovaný nábytek Říčany a.s., IČ: 25088718, převedla na základě Smlouvy o prodeji části podnikju uzavřené dne 30.10.2007, s účinností ke dni 1.11.2007, na společnost Interier Říčany, a.s., IČ: 28162471, se sídlem Říčany, Radošovice, Uhelná 421, PSČ 25101, část podniku vymezenou Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 30.10.2007 - divizi laminovaného nábytku. 11.12.2007 - 26.10.2017
Valná hromada konaná dne 26.6.2001 jednomyslně rozhodla řešit účetní ztrátu z roku 2000 snížením základního kapitálu o 44 998 400 Kč,-tj. z 92 082 400,- Kč na 47 084 000,- Kč a to snížením nominální hodnoty všech 316 ks akcií o 142 400,- Kč, tj. z nominální hodnoty jedné akcie ve výši 291 400,- Kč na novou nominální hodnotu jedné akcie ve výši 149 000,- Kč, s tím, že zbývající část ztráty bude převedena na vrub ztrát minulého období. Změna - snížení nominální hodnoty akcií bude uskutečněna výměnou za nové akcie s uvedením nominální hodnotou 149 000,- Kč (slovy: jednostočtyřicetdevěttisíc korun českých) a to na základě výzvy akcionářům uskutečněného do 1 měsíce po nabytí účinností usnesení příslušného soudu. Předložení akcií k výměně lze uskutečnit nejpozději do 1 měsíce od převzetí výzvy. 9.7.2002 - 24.3.2004
Valná hromada konaná dne 29.6.2000 schválila snížit základní jmění společnosti zrušením 35 ks ajcií ALFA ŘÍĆANY a.s., které vklastní, s nominální hodnotou 860.000,- Kč tj. celkem 30.100.000,- Kč na nové základní jmění ve výši 271.760.000,- Kč a takto snížené základní jmění společnosti snížit o 179.677.600,- Kč na nové základní jmění ve výši 92.082.400,- Kč snížením nominální hodnoty všech 316 ks akcií o 568.600,- Kč na novou nominální hodnotu ve výši 291.400,- Kč, a to výměnou akcií, za účelem řešení ztráty za rok 1999 a roky předchozí. Představenstvo společnosti je povinno vyzvat písemně všechny akcionáře, kteří mají v držení listinné akcie společnosti nejpozdějí do 14 dnů od právní moci unsesení o zápisu snížení základního jmění do obchodního rejstříku, aby předložili tyto akice nejpozději do třiceti dnů po obdržení výzvy představenstu k výměně za akcie s nižší nominální hodnotou. 17.10.2001 - 19.3.2003
Valná hromada akcionářů kananá dne 1.6.1998 jednomyslně rozhodla o zrušeníodštěpného závodu ALFA ŘÍČANY a.s. odštěpný závod ALFA SOLNICE a vložení jeho majetku do společnosti ALFA Solnice a.s. se sídlem Černokostelecká 1623, Říčany, IČ 25670204. 20.5.1999 - 9.7.2002
Valná hromada rozhodla vypořádat účetní ztrátu společnosti za rok 1997 ve výši 140 326 000(jednostočtyřicet milionů třistadvacetšest tisíc korun českých),vzniklou v souvislosti s vysokou mírou zadluženosti společnosti a s tím související úrovní nákladových úroků, těmito způsoby: a) snížením základního jmění společnosti o 49 140 000 Kč (čtyřicetdevět milionů jednostočtyřicet tisíc korun českých) poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií, každé akcie o 140 000 Kč (jednosto tisíc korun českých) na jmenovitou hodnotu jedné akcie 860 000 Kč (osmsetšedesát tisíc korun českých). Lhůta pro předložení listinných akcií k vyznačení jejich nižší jmenovité hodnoty činí šest měsíců po písemné výzvě doručené osobně proti podpisu nebo zaslané jednotlivým akcionářům s tím, že představenstvo je povinno vyzvat akcionáře k výměně akcií nejpozději do jednoho týdne po právní moci usnesení soudu o zápisu snížení základního jmění, b) snížením rezervního fondu společnosti z částky 45 187 000 Kč (čtyřicetpět milionů jednostoosmdesátsedm tisíc korun českých)na částku 22 187 000 Kč (dvacetdva miliony jednostoosmdesátsedm tisíc korun českých), tedy o částku 23 000 000 Kč (dvacettři miliony korun českých), c) snížením emisního ážia o celou jeho výši tj. o částku 16 041 000 Kč (šestnáct milionů čtyřicetjeden tisíc korun českých), d) převodem zbytku účetní ztráty ve výši 52 145 000 Kč (padesátdva miliony jednostočtyřicetpět tisíc korun českých) na neuhrazenou ztrátu minulých let. 22.2.1999 - 9.7.2002
Valná hromada rozhodla dne 16.6.1997 o: - zvýšení základního jmění společnosti o 60.000.000,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. - zvýšení základního jmění úpisem 60 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč, vydaných v listinné podobě, veřejně neobchodovatelných. - o tom, že akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány bez výzvy k upisování akcií na základě dohody akcionářů, uzavřené dle ustanovení § 205 obchodního zákoníku do 30 dnů po zápisu usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku - určení místa a lhůty pro splacení nepeněžitého vkladu. Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle společnosti předáním příslušných listin akciové společnosti před podáním návrhu na zápis zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku - předmětu nepeněžitého vkladu, kterým je část podniku ALFA-výroba nábytku, s.r.o. IČ 49196901, se sídlem v Říčanech, Široká 1489, nacházející se v kat. území Spálené Poříčí. Ocenění nepeněžitého vkladu, odsouhlasené valnou hromadou, bylo určeno těmito posudky: a) posudkem č. 50-29/97 ze dne 15.5.1997 vypracovaným znaleckým ústavem INFO 7 - znalecká organizace, s.r.o. IČ 44266154, se sídlem Praha 6, Sbíhavá 455/2, který ocenil nepeněžitý vklad částkou 74 263 157,- Kč b) posudkem znalce ing. Štefana Bažanta ze dne 15.5.1997 vypracovaným pod č.j. 182/97, který ocenil nepeněžitý vklad stejnou částkou, tj. 74 263 157,- Kč. Částka 14 263 157,- Kč představuje ve smyslu § 163a odst. 3 obchodního zákoníku emisní ážio. 25.7.1997 - 4.9.1997
Na základním jmění je splaceno 290 300 000,- Kč. 1.1.1997 - 4.9.1997

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25088718
Obchodní firma: Dýhovaný nábytek Říčany a.s. v likvidaci
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Říčany
Vznik první živnosti: 1.1.1997
Celkový počet živností: 21

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25088718
Firma: Dýhovaný nábytek Říčany a.s. v likvidaci
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha-východ
Základní územní jednotka: Říčany
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.1.1997

Základní údaje datové schránky

IČO: 25088718
Jméno subjektu: Dýhovaný nábytek Říčany a.s. v likvidaci
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: 5tcds23

Základní údaje DPH

IČO: 25088718
DIČ: CZ25088718
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: Dýhovaný nábytek Říčany a.s. v likvidaci
Sídlo: Černokostelecká 1623/14 251 01 ŘÍČANY
Zapsal Finanční úřad pro Středočeský kraj
Územní pracoviště v Říčanech, Politických vězňů 1233, ŘÍČANY, tel.: 323 627 305
Bankovní účty určené ke zveřejnění: Žádné číslo účtu ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH nebylo ke zveřejnění určeno
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 1.1.1997
Registrace platná do: 6.10.2014

Kontakty na Dýhovaný nábytek Říčany a.s. v likvidaci IČO: 25088718

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Černokostelecká 1623/14 , Říčany 251 01 4.11.2016 - 26.10.2017
Sídlo: Černokostelecká 1623/14 , Říčany 251 01 1.1.1997 - 4.11.2016

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Černokostelecká 1623/14, Říčany 251 01

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Černokostelecká 1623/14, 25101 Říčany

Obory činností Dýhovaný nábytek Říčany a.s. v likvidaci IČO: 25088718

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Truhlářství, podlahářství 2.4.2009 - 26.8.2010
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 2.4.2009 - 26.8.2010
Hostinská činnost 2.4.2009 - 26.10.2017
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 2.4.2009 - 26.10.2017
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující 28.8.2002 - 2.4.2009
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 9.7.2002 - 2.4.2009
zpracování dat, služby databank, správa sítí 9.7.2002 - 2.4.2009
správa a údržba nemovitostí 17.10.2001 - 2.4.2009
Hostinská činnost. 6.10.1997 - 3.2.2006
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. 6.10.1997 - 3.2.2006
Truhlářství. 6.10.1997 - 3.2.2006
Poradenská, konzultační a školicí činnost zaměřená k výrobě nábytku. 6.10.1997 - 3.2.2006
Hostinská činnost. 6.10.1997 - 2.4.2009
Poradenská, konzultační a školicí činnost zaměřená k výrobě nábytku. 6.10.1997 - 2.4.2009
Silniční motorová doprava nákladní. 6.10.1997 - 26.8.2010
Provozování vodovodů a kanalizací. 4.9.1997 - 2.4.2009
Výroba a rozvod tepla. 4.9.1997 - 26.10.2017
Provozování dráhy "Vlečka ALFA Říčany". 4.9.1997 - 26.10.2017
Provozování dráhy Vlečka "SANITAS". 4.9.1997 - 26.10.2017
Provozování dráhy Vlečka "Domov Praha a.s.". 4.9.1997 - 26.10.2017
Totožný s předmětem podnikání akciové společnosti. 28.1.1997 - 20.5.1999
Totožný s předmětem podnikání akciové společnosti. 28.1.1997 - 10.11.2005
Truhlářství. 28.1.1997 - 2.4.2009
Polygrafická výroba. 28.1.1997 - 26.8.2010
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. 1.1.1997 - 2.4.2009
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb. 1.1.1997 - 2.4.2009
Dřevozpracující výroba - vyjma činností uvedených v příl. 1-3 zák. č. 455/1991 Sb., v platném znění. 1.1.1997 - 2.4.2009
Výroba laminovaných desek. 1.1.1997 - 2.4.2009
Montáž nábytku. 1.1.1997 - 2.4.2009
Ubytovací služby v ubytovacím zařízení. 1.1.1997 - 2.4.2009
Pronájem nebytových prostor včetně služeb. 1.1.1997 - 2.4.2009
Čalounictví. 1.1.1997 - 26.8.2010

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1997
Zánik oprávnění: 27.3.2010

Živnost č. 2 Polygrafická výroba

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 dřevozpracující výroba - vyjma činností uvedených v příl. 1-3 zák. č.455/1991 Sb.,v platném znění

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 pronájem nebytových prostor včetně služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 výroba laminovaných desek

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 montáž nábytku

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 ubytovací služby v ubytovacím zařízení - penzion

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1997
Zánik oprávnění: 26.10.2017

Živnost č. 11 čalounictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1997
Zánik oprávnění: 26.4.2006

Živnost č. 12 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.2.1997
Zánik oprávnění: 18.12.2006

Živnost č. 13 Provozování vodovodů a kanalizací

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.2.1997
Zánik oprávnění: 31.12.2001

Živnost č. 14 Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.2.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 poradenská, konzultační a školicí činnost zaměřená k výrobě nábytku

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.9.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.9.1997
Zánik oprávnění: 27.3.2010

Živnost č. 17 správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.12.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.2.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.2.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.11.2001
Zánik oprávnění: 27.3.2010

Živnost č. 21 Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.1.2002
Zánik oprávnění: 1.5.2004
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
Výroba ostatních chemických výrobků
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních

Vedení firmy Dýhovaný nábytek Říčany a.s. v likvidaci IČO: 25088718

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná jediný člen představenstva samostatně. 16.11.2011 - 26.10.2017
Jménem společnosti ve všech věcech jedná představenstvo společnosti, a to společně dva členové představenstva společnosti. 26.8.2010 - 16.11.2011
Za společnost jedná ve všech věcech představenstvo společnosti, a to společně dva členové představenstva společnosti. 24.4.2006 - 26.8.2010
Zastupování: společnost ve všech věcech zastupuje představenstvo společnosti, a to samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. 10.11.2005 - 24.4.2006
Za představenstvo navenek jménem společnosti jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně zmocněn. Společnost pak zavazují na písemných dokumentech tak, že k "firmě" připojí svůj podpis. 19.3.2003 - 10.11.2005
Za představenstvo navenek jménem společnosti jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden další člen představenstva nebo člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn. Společnost pak zavazují na písemných dokumentech tak, že k "firmě" společnosti připojí svůj podpis. 9.7.2002 - 19.3.2003
Způsob jednání jménem společnosti : Za společnost jednají a podepisují buď všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda představenstva, nebo v nepřítomnosti předsedy představenstva místopředseda představenstva a jeden další člen představenstva, nebo samotatně jeden člen představenstva ve funkci generálního ředitele společnosti, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 20.5.1999 - 9.7.2002
Za společnost jednají a podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda představenstva, nebo v nepřítomnosti předsedy představenstva místopředseda představenstva a jeden další člen představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 1.1.1997 - 20.5.1999
Jméno: ing. Ivan Rozlivka 1.1.1997 - 28.1.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Krásného 353/4, Praha 162 00
Jméno: ing. Josef Vais 1.1.1997 - 25.7.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Kodaňská 1459/48, Praha 101 00
Jméno: ing. Emil Czako 1.1.1997 - 4.9.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Maříkova 181/7, Praha 162 00
Jméno: JUDr. Zdeňka Hessová 1.1.1997 - 4.9.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Renoirova 653/18, Praha 152 00
Jméno: ing. Václav Valenta 1.1.1997 - 20.5.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Květnové revoluce 322/9, Liberec 460 01
Jméno: ing. Milan Rozlivka 28.1.1997 - 20.5.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Krásného 353/4, Praha 162 00
Jméno: ing. Milan Pekárek 25.7.1997 - 24.11.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Ratibořská 754/26, Praha 181 00
Jméno: ing. Emil Czakó CSc. 4.9.1997 - 24.11.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Maříkova 181/7, Praha 162 00
Jméno: JUDr. Zdeňka Hessová 4.9.1997 - 24.11.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Renoirova 653/18, Praha 152 00
Jméno: Ing. Jiří Franc 20.5.1999 - 17.10.2001
Funkce: člen
Adresa: Krameriova 1119/16, Říčany 251 01
Jméno: ing. Robert Zednik 1.1.1997 - 9.7.2002
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Na Petřinách 291/66, Praha 162 00
Jméno: Milan Svoboda 1.1.1997 - 19.3.2003
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 14.12.2000 do 6.11.2002
Adresa: Široká 1489/21, Říčany 251 01
Jméno: ing. Josef Janoušek 1.1.1997 - 19.3.2003
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 14.12.2000 do 6.11.2002
Adresa: Černokostelecká 288 , 251 01 Říčany Česká republika
Jméno: Mgr. Josef Felegy 20.5.1999 - 19.3.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 14.12.2000 do 6.11.2002
Adresa: Elišky Krásnohorské 733/4, Plzeň 323 00
Jméno: Ing. Milan Pekárek 1.3.2002 - 19.3.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.12.2000 do 6.11.2002
Adresa: Ratibořská 754/26, Praha 181 00
Jméno: ing. Robert Zednik 9.7.2002 - 19.3.2003
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 14.12.2000 do 6.11.2002
Adresa: Za Strahovem 372/78, Praha 169 00
Jméno: Ing. Pavel Rozehnal 19.3.2003 - 24.3.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 6.11.2002 do 14.7.2003
Adresa: Bulharská 736/32, Praha 101 00
Jméno: Ing. Petr Nováček 19.3.2003 - 3.2.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 6.11.2002
Ve funkci: od 6.11.2002
Adresa: Boženy Němcové 661 , 753 01 Hranice Česká republika
Jméno: Ing. Jaroslav Kotas 19.3.2003 - 11.6.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 6.11.2002 do 6.2.2008
Ve funkci: od 6.11.2002 do 6.2.2008
Adresa: Polská 1946/3, Teplice 415 01
Jméno: Ing. Petr Sondel 10.11.2005 - 11.6.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.8.2005 do 6.5.2008
Adresa: Josefa Kainara 906/32, Ostrava 721 00
Jméno: Ing. Petr Nováček 3.2.2006 - 11.6.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 6.11.2002 do 6.2.2008
Ve funkci: od 6.11.2002 do 6.2.2008
Adresa: Keltů 1195/1, Praha 165 00
Jméno: Ing. Jaroslav Kotas 11.6.2008 - 23.12.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 6.5.2008 do 14.11.2008
Ve funkci: od 6.5.2008 do 14.11.2008
Adresa: Polská 1946/3, Teplice 415 01
Jméno: Ing. Petr Kareš 11.6.2008 - 23.12.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 6.5.2008 do 14.11.2008
Adresa: Ježkova 906 , 460 06 Liberec Česká republika
Jméno: Ing. Petr Nováček 11.6.2008 - 16.11.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 6.5.2008 do 29.8.2011
Ve funkci: od 6.5.2008 do 29.8.2011
Adresa: Keltů 1195/1, Praha 165 00
Jméno: Dagmar Mirošová 23.12.2008 - 16.11.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.11.2008 do 29.8.2011
Adresa: Pod Lečí 594, Praha 155 31
Jméno: Dagmar Vašková 23.12.2008 - 16.11.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.11.2008 do 29.8.2011
Adresa: Lipnická 1560, Praha 198 00
Jméno: Štěpán Pejpal 16.11.2011 - 23.1.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.8.2011 do 31.12.2011
Adresa: Dukelských hrdinů 695/41, Praha 170 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Třetí člen dozorčí rady bude zvolen zaměstnanci společnosti po vzniku společnosti. 1.1.1997
Jméno: Jaroslav Večeřa 1.1.1997 - 24.11.1999
Adresa: Černokostelecká 1725 , 251 01 Říčany Česká republika
Jméno: ing. Michaela Fajfrová 1.1.1997 - 24.11.1999
Adresa: Dělnická 786, Kolín 280 02
Jméno: Michal Žilka 6.10.1997 - 28.6.2000
Adresa: Lvovská 1226/3, Praha 100 00
Jméno: Ing. Emil Czakó CSc. 24.11.1999 - 28.6.2000
Adresa: Maříkova 181/7, Praha 162 00
Jméno: Ing. Květa Jurásková 24.11.1999 - 28.6.2000
Adresa: K vodoteči 208, Ořech 252 25
Jméno: Ing. Jiří Geissler 19.3.2003 - 24.3.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 6.11.2002 do 14.7.2003
Adresa: Za Mlýnem 407, Dobřichovice 252 29
Jméno: ing. David Hanuš 24.3.2004 - 10.11.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 14.7.2003
Ve funkci: od 14.7.2003
Adresa: Javorová 2695, Žatec 438 01
Jméno: Ing. Jan Maixner 28.6.2000 - 24.4.2006
Ve funkci: do 3.3.2003
Adresa: Počernická 463/52, Praha 108 00
Jméno: Milan Svoboda 19.3.2003 - 24.8.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 6.11.2002 do 31.7.2006
Adresa: Široká 1489/21, Říčany 251 01
Jméno: ing. David Hanuš 10.11.2005 - 24.8.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 14.7.2003 do 31.7.2006
Ve funkci: od 14.7.2003 do 31.7.2006
Adresa: Slavníkova 443, Libice nad Cidlinou 289 07
Jméno: Pavel Šrámek 24.4.2006 - 11.6.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 30.9.2006
Ve funkci: od 16.12.2005
Adresa: 50, Spálené Poříčí 335 61
Jméno: RNDr. Jiří Staněk 24.8.2006 - 11.6.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.8.2006
Adresa: Zadní Vinohrady 4631, Chomutov 430 01
Jméno: RNDr. Jiří Staněk 11.6.2008 - 23.12.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.5.2008 do 14.11.2008
Adresa: Zadní Vinohrady 4631, Chomutov 430 01
Jméno: Lubomír Bašný 11.6.2008 - 2.4.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.3.2008 do 14.11.2008
Adresa: Chotětovská 689/3, Praha 197 00
Jméno: Ludmila Mlejnková 23.12.2008 - 2.4.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.11.2008
Adresa: U pavilónu 411/5, Praha 107 00
Jméno: Ludmila Mlejnková 2.4.2009 - 7.10.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 14.11.2008 do 6.9.2010
Ve funkci: od 5.3.2009 do 6.9.2010
Adresa: U pavilónu 411/5, Praha 107 00
Jméno: Michal Řehořovský 11.6.2008 - 16.11.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.5.2008 do 28.2.2011
Adresa: 55, Nové Mitrovice 335 63
Jméno: Anežka Znamenáčková 2.4.2009 - 16.11.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.2.2009 do 28.2.2011
Adresa: Dukelská 335/17, Říčany 251 01
Jméno: Tomáš Bechner 16.11.2011 - 23.1.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.8.2011 do 31.12.2011
Ve funkci: od 29.8.2011 do 31.12.2011
Adresa: Bří Rybářů 390, Kladno 272 04
Jméno: Zuzana Borecká 16.11.2011 - 23.1.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.8.2011 do 31.12.2011
Adresa: Na Slavíkově 534/27, Praha 109 00
Jméno: Petr Zatočil 16.11.2011 - 23.1.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.8.2011 do 31.12.2011
Adresa: Angolská 609/3, Praha 160 00

Likvidace dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Štěpán Pejpal 23.1.2012 - 26.10.2017
Adresa: Dukelských hrdinů 695/41, Praha 170 00

Vedoucí organizační složky dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: ing. Václav Valenta 28.1.1997 - 2.6.1997
Adresa: Květnové revoluce 322/9, Liberec 460 01
Jméno: ing. Josef Vais 28.1.1997 - 25.7.1997
Adresa: Kodaňská 1459/48, Praha 101 00
Jméno: ing. Milan Rozlivka 2.6.1997 - 20.5.1999
Adresa: Krásného 353/4, Praha 162 00
Jméno: ing. Milan Pekárek 25.7.1997 - 29.6.1999
Adresa: Ratibořská 754/26, Praha 181 00
Jméno: ing. Jiří Franc 29.6.1999 - 1.3.2002
Adresa: Krameriova 1119/16, Říčany 251 01
Jméno: ing. Milan Pekárek 1.3.2002 - 24.3.2004
Adresa: Ratibořská 754/26, Praha 181 00
Jméno: ing. Jaroslav Kotas 24.3.2004 - 10.11.2005
Adresa: Polská 1946/3, Teplice 415 01
Jméno: Mgr. Josef Felegy 6.10.1997 - 3.2.2006
Adresa: Elišky Krásnohorské 733/4, Plzeň 323 00

Vlastníci firmy Dýhovaný nábytek Říčany a.s. v likvidaci IČO: 25088718

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 1 370 200 000 Kč 100% 10.8.2010 - 26.10.2017
zakladni 47 084 000 Kč 100% 30.4.2003 - 10.8.2010
zakladni 92 082 400 Kč 100% 28.8.2002 - 30.4.2003
zakladni 301 860 000 Kč 100% 14.10.1999 - 28.8.2002
zakladni 351 000 000 Kč 100% 21.4.1998 - 14.10.1999
zakladni 351 000 000 Kč - 4.9.1997 - 21.4.1998
zakladni 291 000 000 Kč - 1.1.1997 - 4.9.1997

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 149 000 Kč 9 196 10.8.2010 - 26.10.2017
Akcie na jméno 149 000 Kč 316 30.4.2003 - 10.8.2010
Akcie na jméno 291 400 Kč 316 28.8.2002 - 30.4.2003
Akcie na jméno 860 000 Kč 351 14.10.1999 - 28.8.2002
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 351 4.9.1997 - 14.10.1999
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 291 1.1.1997 - 4.9.1997

Sbírka Listin Dýhovaný nábytek Říčany a.s. v likvidaci IČO: 25088718

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 4406/SL 56 podpisové vzory Městský soud v Praze 29.9.2011 16.11.2011 1
B 4406/SL 55 stanovy společnosti Městský soud v Praze 31.8.2011 16.11.2011 21
B 4406/SL 53 stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.8.2010 29.8.2011 31.8.2011 21
B 4406/SL 49 smlouvy o převodu obchod. podílu Městský soud v Praze 2.7.2010 7.9.2010 14.9.2010 46
B 4406/SL 46 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 8.7.2010 9.7.2010 34
B 4406/SL 44 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 31.8.2009 3.9.2009 29
B 4406/SL 43 podpisové vzory Městský soud v Praze 8.12.2008 13.1.2009 1
B 4406/SL 42 podpisové vzory Městský soud v Praze 10.12.2008 13.1.2009 1
B 4406/SL 40 podpisové vzory Městský soud v Praze 30.4.2008 20.10.2008 2
B 4406/SL 39 podpisové vzory Městský soud v Praze 6.5.2008 20.10.2008 1
B 4406/SL 38 podpisové vzory Městský soud v Praze 4.6.2008 20.10.2008 1
B 4406/SL 34 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 31.7.2008 2.8.2008 43
B 4406/SL 32 ostatní -sml.o prodeji části podniku Městský soud v Praze 1.11.2007 7.2.2008 16
B 4406/SL 31 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 13.11.2007 15.11.2007 44
B 4406/SL 30 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 27.9.2006 27.9.2006 53
B 4406/SL 29 ostatní -zápis o rozh.jed.akc Městský soud v Praze 28.7.2006 5.9.2006 3
B 4406/SL 28 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.3.2006 5.5.2006 0
B 4406/SL 25 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 31.10.2005 7.12.2005 0
B 4406/SL 24 ostatní -zápis DR /volba čl.předst./ Městský soud v Praze 1.8.2005 7.12.2005 0
B 4406/SL 23 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ229/05 Městský soud v Praze 31.10.2005 7.12.2005 0
B 4406/SL 22 výroční zpráva r.2004+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2004 30.8.2005 31.8.2005 55
B 4406/SL 21 výroční zpráva r.2003+ audit+záp.o roz.jed.ak Městský soud v Praze 31.12.2003 12.7.2004 30.7.2004 62
B 4406/SL 20 zpráva o vztazích rok 2003 Městský soud v Praze 29.5.2003 1.4.2004 0
B 4406/SL 17 ostatní -odstoupení z funkce Městský soud v Praze 29.3.2003 1.4.2004 0
B 4406/SL 16 ostatní zápis o rozhod.jed.akcionáře Městský soud v Praze 14.7.2003 1.4.2004 0
B 4406/SL 15 ostatní -pověřovací dekret Městský soud v Praze 2.9.2002 1.4.2004 0
B 4406/SL 14 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 29.8.2002 1.4.2004 0
B 4406/SL 12 výroční zpráva +audit r.2002,rozh.jed.akc. Městský soud v Praze 31.12.2002 17.7.2003 17.7.2003 0
B 4406/SL 8 notářský zápis, stanovy společnosti Městský soud v Praze 6.11.2002 6.5.2003 12.5.2003 0
B 4406/SL 7 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora rok 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 19.9.2002 11.10.2002 0
B 4406/SL 3 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 635/1998 Městský soud v Praze 28.9.1998 27.9.2000 0
B 4406/SL 2 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 795/1997 Městský soud v Praze 27.8.1997 20.10.1997 0
B 4406/SL 1 notářský zápis NZ 785/1997 Městský soud v Praze 22.8.1997 20.10.1997 0

Hodnocení Dýhovaný nábytek Říčany a.s. v likvidaci


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Dýhovaný nábytek Říčany a.s. v likvidaci obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.