CENTRAL GROUP Park Zličín a.s. Praha IČO: 27862224

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu CENTRAL GROUP Park Zličín a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 27862224.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem CENTRAL GROUP Park Zličín a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2007. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 5 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Projektová činnost ve výstavbě , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování a další.

Základní údaje o CENTRAL GROUP Park Zličín a.s. IČO: 27862224

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 27.2.2007
Spisová značka: B 11594
IČO: 27862224
Obchodní firma: CENTRAL GROUP Park Zličín a.s.
Právní forma: Akciová společnost 27.2.2007
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 27.2.2007
Počet členů statutárního orgánu: 1 30.5.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 30.5.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 30.5.2014
Na společnost CENTRAL GROUP Rezidence Nad údolím a.s., IČ: 27862224, se sídlem: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, přechází odštěpovaná část jmění rozdělované společnosti CENTRAL GROUP a.s., IČ: 63999102, se sídlem: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, která je specifikovaná v Projektu rozdělení ze dne 1.11.2011.2011 zvěřejněném ve Sbírce listin dne 2.11.2011.2011. 10.4.2012
Na společnost CENTRAL GROUP Rezidence Nad údolím a.s., IČ: 27862224, se sídlem: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, přechází odštěpovaná část jmění rozdělované společnosti CENTRAL GROUP a.s., IČ: 63999102, se sídlem: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, která je specifikovaná v Projektu rozdělení ze dne 1.11.2011.2011 zvěřejněném ve Sbírce listin dne 2.11.2011.2011. 1.2.2012 - 10.4.2012
Základní kapitál společnosti CENTRAL GROUP - Rezidence Nad údolím a.s. se snižuje o pevnou částku 135.599.296,- Kč (slovy: jedno sto třicet pět milionů pet set devadesát devět tisíc dvě stě devadesát šest korun českých) z původní výše 137.600.000,- Kč (sl ovy: jedno sto třicet sedm milionů šest set tisíc korun českých), na novou výši základního kapitálu 2.000.704,- Kč (slovy: dva miliony sedm set čtyři korun českých). Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti, a to tak, že jmenovitá hodnota každé jedné akcie bude snížena ze stávající hodnoty 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) na novou hodnotu 1.454,- Kč (sl ovy: jeden tisíc čtyři sta padesát čtyři korun českých). Počet akcií společnosti CENTRAL GROUP - Rezidence Nad údolím a.s. zůstává nedotčen, tj. společnost má nadále 1.376,- ks (slovy: jeden tisíc tři sta sedmdesát šest kusů) akcií. Důvodem snížení základního kapitálu je skutečnost, že společnost CENTRAL GROUP - Rezidence Nad údolím a.s. s ohledem ke své aktuálně vyvíjené činnosti a k rozsahu svých závazků nepotřebuje základní kapitál ve stávající výši, na níž byl v předchozích letec h navýšen nepeněžitými vklady jediného akcionáře do základního kapitálu společnosti CENTRAL GROUP - Rezidence Nad údolím a.s. Tato výše základního iapitálu (137.600.000,- Kč - slovy: jedno sto třicet sedm milionů šest set tisíc korun českých) se pro další činnost společnosti CENTRAL GROUP - Rezidence Nad údolím a.s. jeví jako neefektivní, naopak jako ekonomicky vhodné jak pro společnost CENTRAL GROUP - Rezidence Nad údolím a.s., tak pro jejího jediného akcionáře (CENTRAL GROUP a.s.), se jeví optimalizace kapitálové struktury společnosti CENTRAL GROUP - Rezidence Nad údolím a.s. snížením základního kapitálu, v jehož rámci bude základní kapitál společnosti CENTRAL GROUP - Rezidence Nad údolím a.s. snížen a rozdíl vyplacen jedinému akcionáři. Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno výměnou stávajících 1.376 ks (slovy jeden tisíc tři sta sedmdesát šest kusů) akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za 1.376 ks (slovy: jeden tisíc tři sta s edmdesát šest kusů) akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.454,- Kč (slovy: jeden tisíc čtyři sta padesát čtyři korun českých). Lhůta pro předložení akcií společnosti CENTRAL GROUP - Rezidence Nad údolím a.s. k jejich výměně v důsledku snížení základního kapitálu a jejich jmenovité hodnoty bude činit 30 dnů od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o snížení základního kapitálu do o bchodního rejstříku. Snížení jmenovité hodnoty akcií společnosti CENTRAL GROUP - Rezidence Nad údolím a.s. bude provedeno jako úplatné, přičemž výše úplaty činí 135.599.296,- Kč (slovy jedno sto třicet pět milionů pet set devadesát devět tisíc dvě stě devadesát šest korun čes kých). Tato částka bude v plné výši vyplacena společností CENTRAL GROUP - Rezidence Nad údolím a.s. jejímu jedinému akcionáři, společnosti CENTRAL GROUP a.s. ve lhůtě do 6 měsíců po zápisu snížené výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. 3.11.2011 - 10.4.2012
CENTRAL GROUP a.s., IČ: 639 99 102, se sídlem Praha 4, Nusle, Na Strži 65/1702, PSČ: 140 00, jako jediný akcionář akciové společnosti CENTRAL GROUP - Rezidence Nad údolím a.s., a to při výkonu působnosti valné hromady dle § 190 obchodního zákoníku rozhod l a schvaluje zvýšení základního kapitálu Společnosti takto: Částka o kterou má být základní kapitál zvýšen: Zvyšuje se základní kapitál společnosti CENTRAL GROUP - Rezidence Nad údolím a.s. o částku 135,600.000,- Kč (slovy: sto třicet pět miliónů šest set tisíc korun českých), tedy z částky 2,000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku 137,600.000 ,- Kč (slovy: sto třicet sedm miliónů šest set tisíc korun českých) nepeněžitým vkladem, a to upsáním nových akcií s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma podoba upisovaných akcií: Zvýšení základního kapitálu společnosti CENTRAL GROUP - Rezidence Nad údolím a.s. bude provedeno upsáním nových akcií - 1.356 (slovy: jeden tisíc tři sta padesát šest) kusů nových kmenových akcií společnosti CENTRAL GROUP - Rezidence Nad údolím a.s., o jm enovité hodnotě každé jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Nově upsané akcie nebudou kótované; s nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. No vě upsané akcie jsou kmenové, znějící na majitele a v listinné podobě. Předem určený zájemce: Akcie budou upsány stávajícím akcionářem CENTRAL GROUP a.s., IČ: 639 99 102, se sídlem Praha 4, Nusle, Na Strži 65/1702, PSČ: 140 00, který upíše všech 1.356 (slovy: jeden tisíc tři sta padesát šest) kusů nových kmenových akcií společnosti CENTRAL GROUP - Rezidence Nad údolím a.s., vydaných v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), a to jako předem určený zájemce. Emisní kurs: Emisní kurs nově upisovaných akcií činí 135,613.310,- Kč (slovy: sto třicet pět miliónů šest set třináct tisíc tři sta deset korun českých). Částka přesahující jmenovitou hodnotu všech nově upisovaných akcií, tj. částka ve výši 13.310,- Kč (slovy: třináct tisíc tři sta deset korun českých) tvoří emisní ážio. Místo a lhůta pro upisování akcií: Místem pro úpis akcií pro předem určeného zájemce je sídlo společnosti, tj. Praha 4, Nusle, Na Strži 1702/65, PSČ: 140 00. Lhůta pro úpis akcií předem určeným zájemcem bude činit 14 (slovy: čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, který bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodní ho zákoníku, a bude doručen předem určenému zájemci - Jedinému akcionáři společnosti ? tj. společnosti CENTRAL GROUP a.s. do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti CENTRAL GROUP - Re zidence Nad údolím a.s. do obchodního rejstříku. Představenstvo Společnosti je povinno písemně sdělit předem určenému zájemci emisní kurs upisovaných akcií, počátek a délku lhůty pro upsání akcií a den zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti CENTRAL GROUP - Rezidence Nad údolím a.s. do obchodního rejstříku a současně ve stejné lhůtě předložit upisovateli návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií dle us t. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, s tím, že doručení návrhu na uzavření smlouvy se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro úpis akcií. Nepeněžitý vklad a jeho hodnota: Vkladem předem určeného zájemce bude nepeněžitý vklad, a tvoří ho tyto nemovitosti: § Pozemek parc. č. 151/330 o výměře 11877 m? (orná půda) § Pozemek parc. č. 151/331 o výměře 11717 m? (orná půda) vše zapsáno na LV č. 1671 vedeném pro k.ú. Stodůlky, obec Praha, Katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, § Pozemek parc. č. 1553/16 o výměře 49 m? (orná půda) § Pozemek parc. č. 1553/20 o výměře 71 m? (ostatní plocha) § Pozemek parc. č. 1553/21 o výměře 37 m? (orná půda) vše zapsáno na LV č. 1459 vedeném pro k.ú. Řeporyje, obec Praha, Katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha. Ocenění nepeněžitého vkladu: Nepeněžitý vklad byl v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku popsán a oceněn ve znaleckém posudku soudního znalce JUDr. Josefa Jaroše č. 929-18/07 ze dne 27.05.2007, jmenovaného za tímto účelem podle ustanovení § 59 odst. 3 obchodního zák oníku usnesením Městského soudu v Praze ze dne ze dne 27.4.2007 č.j. 2 Nc 4437/2007-11, které nabylo právní moci dne 23.5.2007. Hodnota nepeněžitého vkladu byla ve znaleckém posudku JUDr. Josefa Jaroše stanovena na částku ve výši 135,613.310,- Kč (slovy: sto třicet pět miliónů šest set třináct tisíc tři sta deset korun českých). Toto ocenění nepeněžitého vkladu Jediný akcionář schvaluje a schvaluje, aby za tento nepeněžitý vklad v hodnotě výši 135,613.310,- Kč (slovy: sto třicet pět miliónů šest set třiná ct tisíc tři sta deset korun českých) bylo vydáno 1.356 (slovy: jeden tisíc tři sta padesát šest) kusů nových kmenových akcií společnosti CENTRAL GROUP - Rezidence Nad údolím, a.s., o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisí c korun českých). Akcie jsou kmenové, v listinné podobě, na majitele a nejsou kótované. S nově upisovanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Místo a lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu: Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií takto: Nepeněžitý vklad musí být splacen v souladu s ustanovením § 204 odst. 3 ObchZ a v souladu se stanovami tak, že vkladatel předá Společnosti písemné prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku v sídle Společnosti a současně předá nemovitosti, které jso u předmětem nepeněžitého vkladu Společnosti v místě, kde se nacházejí, a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 19.9.2007 - 24.10.2007

Aktuální kontaktní údaje CENTRAL GROUP Park Zličín a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 27862224
Obchodní firma: CENTRAL GROUP Park Zličín a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 2.4.2007
Celkový počet živností: 8
Aktivních živností: 3

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 27862224
Firma: CENTRAL GROUP Rezidence Nad údolím a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 27.2.2007

Kontakty na CENTRAL GROUP Park Zličín a.s. IČO: 27862224

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Na strži 1702/65 , Praha 140 00 23.5.2007
Sídlo: Koněvova 2660/141 , Praha 130 00 27.2.2007 - 23.5.2007

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Na strži 1702/65, Praha 140 00

Obory činností CENTRAL GROUP Park Zličín a.s. IČO: 27862224

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 23.7.2015
Projektová činnost ve výstavbě 23.7.2015
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 23.7.2015
správa a údržba nemovitostí 23.5.2007 - 23.7.2015
realitní činnost 23.5.2007 - 23.7.2015
inženýrská činnost v investiční výstavbě 23.5.2007 - 23.7.2015
činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury 23.5.2007 - 23.7.2015

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor 27.2.2007

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 2.4.2007

Živnost č. 2 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 7.11.2011

Živnost č. 3 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 7.11.2011

Živnost č. 4 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.4.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.4.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.4.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.4.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2011
Zánik oprávnění: 4.12.2014
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výstavba bytových a nebytových budov
Demolice a příprava staveniště
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání

Vedení firmy CENTRAL GROUP Park Zličín a.s. IČO: 27862224

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná samostatně člen představenstva. 30.5.2014
Jménem společnosti je oprávněn jednat samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. 25.11.2010 - 30.5.2014
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti člen představenstva samostatně. 27.2.2007 - 25.11.2010
Jméno: Tomáš Uhrík 27.2.2007 - 23.5.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.2.2007 do 2.4.2007
Adresa: Slavíkova 1389/2, Ostrava 708 00
Jméno: Bc. Aleš Novotný 23.5.2007 - 13.3.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 2.4.2007
Ve funkci: od 2.4.2007
Adresa: Mattioliho 3248/11, Praha 106 00
Jméno: Ing. Ladislav Váňa 23.5.2007 - 13.3.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.4.2007
Adresa: Za Vodou 455, Hovorčovice 250 64
Jméno: Ing. Ladislav Franta 23.5.2007 - 13.3.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.4.2007
Adresa: Ke škole 1397/3, Praha 149 00
Jméno: Bc. Aleš Novotný 13.3.2009 - 20.4.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 2.4.2007 do 2.4.2010
Ve funkci: od 2.4.2007 do 2.4.2010
Adresa: Čirůvková 138/12, Praha 104 00
Jméno: Ing. Ladislav Váňa 13.3.2009 - 20.4.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.4.2007 do 2.4.2010
Adresa: Křemenáčová 156, Praha 104 00
Jméno: Ing. Ladislav Franta 13.3.2009 - 20.4.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.4.2007 do 2.4.2010
Adresa: Smržová 105/2, Praha 104 00
Jméno: Bc. Aleš Novotný 20.4.2010 - 27.4.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 2.4.2010
Ve funkci: od 2.4.2010
Adresa: Čirůvková 138/12, Praha 104 00
Jméno: Ing. Ladislav Váňa 20.4.2010 - 25.11.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.4.2010 do 16.11.2010
Adresa: Křemenáčová 156, Praha 104 00
Jméno: Ing. Ladislav Franta 20.4.2010 - 25.11.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.4.2010 do 16.11.2010
Adresa: Smržová 105/2, Praha 104 00
Jméno: Ing. Aleš Novotný 27.4.2010 - 25.11.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 2.4.2010 do 16.11.2010
Ve funkci: od 2.4.2010 do 16.11.2010
Adresa: Čirůvková 138/12, Praha 104 00
Jméno: Mgr. Dušan Kunovský LL.M. 25.11.2010 - 25.11.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 16.11.2010
Ve funkci: od 16.11.2010
Adresa: Václavské náměstí 841/3, Praha 110 00
Jméno: Ing. Ladislav Váňa 25.11.2010 - 30.5.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 16.11.2010 do 28.3.2014
Ve funkci: od 16.11.2010 do 28.3.2014
Adresa: Křemenáčová 156, Praha 104 00
Jméno: Mgr. Dušan Kunovský LL.M. 25.11.2010 - 30.5.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 16.11.2010 do 28.3.2014
Ve funkci: od 16.11.2010 do 28.3.2014
Adresa: Václavské náměstí 841/3, Praha 110 00
Jméno: Ing. Ladislav Franta 25.11.2010 - 30.5.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.11.2010 do 28.3.2014
Adresa: Smržová 105/2, Praha 104 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. David Valenta 30.5.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.3.2014
Ve funkci: od 28.3.2014
Adresa: Mattioliho 3248/15, Praha 106 00
Jméno: Ing. Václav Moravec 30.5.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.3.2014
Adresa: Na Skalkách 197, Tachlovice 252 17
Jméno: Mgr. Michaela Tomášková 12.7.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.3.2014
Adresa: Musílkova 1311/5, Praha 150 00
Jméno: Ing. Jan Koťátko 27.2.2007 - 23.5.2007
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.2.2007 do 2.4.2007
Ve funkci: od 27.2.2007 do 2.4.2007
Adresa: Chotěšovská 678/2, Praha 190 00
Jméno: Lubor Heisig 27.2.2007 - 23.5.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.2.2007 do 2.4.2007
Adresa: Troilova 439/1, Praha 108 00
Jméno: Ing. Vítězslav Hruška 27.2.2007 - 23.5.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.2.2007 do 2.4.2007
Adresa: 5. května 234, Český Krumlov 381 01
Jméno: Ing. Jan Zaoral 23.5.2007 - 18.9.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.4.2007 do 29.6.2007
Adresa: Novákových 257/32, Praha 180 00
Jméno: Ing. David Valenta 23.5.2007 - 20.4.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 2.4.2007 do 2.4.2010
Ve funkci: od 2.4.2007 do 2.4.2010
Adresa: Zálesí 1124/92, Praha 142 00
Jméno: Ing. Petr Koblížek 23.5.2007 - 20.4.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.4.2007 do 2.4.2010
Adresa: Divišovská 2311/10, Praha 149 00
Jméno: Ing. Václav Moravec 18.9.2007 - 20.4.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2007 do 2.4.2010
Adresa: Na Skalkách 197, Tachlovice 252 17
Jméno: Ing. David Valenta 20.4.2010 - 27.4.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 2.4.2010
Ve funkci: od 2.4.2010
Adresa: Zálesí 1124/92, Praha 142 00
Jméno: Ing. Petr Koblížek 20.4.2010 - 4.11.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.4.2010 do 21.10.2010
Adresa: Divišovská 2311/10, Praha 149 00
Jméno: Mgr. Michaela Tomášková 4.11.2010 - 27.7.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 21.10.2010 do 28.3.2014
Adresa: Klicperova 1450, Kolín 280 02
Jméno: Ing. Václav Moravec 20.4.2010 - 18.8.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.4.2010 do 28.3.2014
Adresa: Na Skalkách 197, Tachlovice 252 17
Jméno: Ing. David Valenta 27.4.2010 - 30.5.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 2.4.2010 do 28.3.2014
Ve funkci: od 2.4.2010 do 28.3.2014
Adresa: Mattioliho 3248/15, Praha 106 00
Jméno: Mgr. Michaela Tomášková 27.7.2013 - 30.5.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 21.10.2010 do 28.3.2014
Adresa: Strakošová 191/4, Praha 104 00
Jméno: Ing. Václav Moravec 18.8.2013 - 30.5.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.4.2010 do 28.3.2014
Adresa: Na Skalkách 197, Tachlovice 252 17
Jméno: Mgr. Michaela Tomášková 30.5.2014 - 12.7.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.3.2014
Adresa: Strakošová 191/4, Praha 104 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: David Valenta
Člen statutárního orgánu: Mgr. Michaela Tomášková
Člen statutárního orgánu: Ing. Václav Moravec

Vlastníci firmy CENTRAL GROUP Park Zličín a.s. IČO: 27862224

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 2 000 700 Kč 100% 10.4.2012
zakladni 137 600 000 Kč 100% 24.10.2007 - 10.4.2012
zakladni 2 000 000 Kč 100% 27.2.2007 - 24.10.2007

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 454 Kč 1 376 27.11.2013
Akcie na majitele 1 454 Kč 1 376 10.4.2012 - 27.11.2013
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 1 376 24.10.2007 - 10.4.2012
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 20 27.2.2007 - 24.10.2007

Sbírka Listin CENTRAL GROUP Park Zličín a.s. IČO: 27862224

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 11594/SL 41 ostatní rozhodnutí jed. akc. Městský soud v Praze 29.6.2015 31.7.2015 6.8.2015 1
B 11594/SL 40 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 25.6.2015 3.7.2015 18
B 11594/SL 39 ostatní rozh.jed.akcionáře Městský soud v Praze 3.6.2014 14.8.2014 21.10.2014 1
B 11594/SL 38 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 14.8.2014 21.10.2014 29
B 11594/SL 36 notářský zápis NZ 462/2013 Městský soud v Praze 1.10.2013 14.11.2013 20.11.2013 9
B 11594/SL 35 účetní závěrka [2011], výroční zpráva [2011], zpráva o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2012 22.10.2013 29.10.2013 37
B 11594/SL 34 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 27.6.2011 31.1.2013 4.2.2013 3
B 11594/SL 33 notářský zápis NZ 513/2011 Městský soud v Praze 9.12.2011 15.5.2012 15.5.2012 19
B 11594/SL 32 posudek znalce č.01-11-2011/213 Městský soud v Praze 1.11.2011 15.5.2012 15.5.2012 100
B 11594/SL 31 účetní závěrka, zpráva auditora k 31.8.2011 Městský soud v Praze 31.8.2011 15.5.2012 15.5.2012 29
B 11594/SL 30 účetní závěrka, zpráva auditora zahaj.rozvaha k 1.1.2011 Městský soud v Praze 1.1.2011 15.5.2012 15.5.2012 10
B 11594/SL 28 účetní závěrka, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 5.4.2012 11.4.2012 30
B 11594/SL 27 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 5.4.2012 11.4.2012 34
B 11594/SL 26 notářský zápis NZ 377/2011 Městský soud v Praze 4.10.2011 11.11.2011 13
B 11594/SL 25 ostatní - fúze projekt rozdělení Městský soud v Praze 1.11.2011 2.11.2011 10
B 11594/SL 24 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 29.6.2007 31.8.2011 2.9.2011 1
B 11594/SL 23 ostatní rozhod. jedin. akcion Městský soud v Praze 24.1.2011 12.7.2011 13.7.2011 1
B 11594/SL 22 podpisové vzory Městský soud v Praze 18.11.2010 9.3.2011 10.3.2011 2
B 11594/SL 21 podpisové vzory Městský soud v Praze 18.11.2010 9.3.2011 10.3.2011 2
B 11594/SL 20 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 557/2010 Městský soud v Praze 16.11.2010 9.3.2011 10.3.2011 19
B 11594/SL 19 ostatní - rozhod. jedin. společ. Městský soud v Praze 21.10.2010 9.3.2011 9.3.2011 1
B 11594/SL 18 ostatní - zápis představen. Městský soud v Praze 16.1.2010 9.3.2011 9.3.2011 2
B 11594/SL 17 ostatní rozh.jed.akcionáře Městský soud v Praze 15.12.2010 3.2.2011 3.2.2011 1
B 11594/SL 16 ostatní dohoda o ukončení ovl.sml. Městský soud v Praze 15.12.2010 3.2.2011 3.2.2011 1
B 11594/SL 15 výroční zpráva, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 6.1.2011 13.1.2011 39
B 11594/SL 13 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 2.4.2010 28.4.2010 6
B 11594/SL 12 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 2.4.2010 28.4.2010 2
B 11594/SL 11 účetní závěrka, výroční zpráva r.2008+audit Městský soud v Praze 31.12.2008 8.9.2009 8.9.2009 26
B 11594/SL 9 notářský zápis NZ 627/2007 Městský soud v Praze 10.9.2007 1.11.2007 18
B 11594/SL 8 notářský zápis NZ 450/2007 + ovládací smlouva Městský soud v Praze 11.9.2007 3.10.2007 4.10.2007 10
B 11594/SL 7 posudek znalce č.929-18/2007 Městský soud v Praze 27.5.2007 3.10.2007 15
B 11594/SL 6 notářský zápis NZ 627/2007 Městský soud v Praze 10.9.2007 3.10.2007 18
B 11594/SL 5 notářský zápis -NZ185/07 Městský soud v Praze 2.4.2007 2.7.2007 9
B 11594/SL 4 podpisové vzory Městský soud v Praze 5.4.2007 2.7.2007 2
B 11594/SL 3 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 2.4.2007 2.7.2007 4
B 11594/SL 2 podpisové vzory 4x Městský soud v Praze 29.1.2007 27.2.2007 12
B 11594/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti -NZ375/06 Městský soud v Praze 13.11.2006 27.2.2007 37

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení CENTRAL GROUP Park Zličín a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu CENTRAL GROUP Park Zličín a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.