BORSAY a.s. Tábor IČO: 00541397

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu BORSAY a.s., která sídlí v obci Tábor a bylo jí přiděleno IČO 00541397.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma BORSAY a.s. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem BORSAY a.s. se sídlem v obci Tábor byla založena v roce 1990. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 32 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej , Pronájem průmyslového zboží a další.

Základní údaje o BORSAY a.s. IČO: 00541397

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Českých Budějovicích 8.3.2002
Spisová značka: B 1248
IČO: 00541397
Obchodní firma: BORSAY a.s.
Právní forma: Akciová společnost 24.9.1990
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 24.9.1990
Usnesení valné hromady společnosti ze dne 29. 9. 2010 o snížení základního kapitálu společnosti: Z důvodu plnění ustanovení § 161, 161b a 213 obch. zák. se základní kapitál obchodní společnosti SINCOM Leasing, a.s., se sídlem Tábor, Husova 1444, IČ 005 41 397, snižuje z dosavadní výše 72,600.000,- Kč (slovy: sedmdesát dva milióny šest set tisíc Kč) o částku 21,700.000,- Kč (slovy: dvacet jeden milión sedm set tisíc Kč) na základní kapitál ve výši 50,900.000,- Kč (slovy: padesát miliónů devět set tisíc Kč). Částka, o niž bude snížení provedeno, bude řešena (započtena) v rámci vlastního kapi-tálu společnosti. Snížení bude provedeno pouze s využitím vlastních akcií v majetku společnosti, t.j. 217 ks (slovy: dvou set sedmnácti kusů) kmenových, nekótovaných (neregistrovaných) akcií v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), a to tak, že tyto akcie budou zničeny. Základní kapitál nebude snižován vzetím akcií z oběhu na základě losování ani na zá-kladě návrhu akcionářům dle § 211 odst. 1 písm. a/ a § 213c obch. zák. 22.10.2010
Obchodní společnost SINCOM Leasing , a.s., Tábor, Husova č.p. 1444, PSČ 390 02, IČ 00 54 13 97 je jako nástupnická společnost univerzálním právním nástupcem bez likvidace zrušené azaniklé obchodní společnosti CF IMMO 7 spol. sr.o. se sídlem Tábor, Husova čp. 1444,PSČ 390 02,IČ 47 12 51 95, zapsané dosud vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vČeských Budějovicích, oddílu C, vložce 11146, když podle smlouvy ofúzi sloučením ze dne 15.12.2003 srozhodným dnem sloučení 1.8.2003 na ni přešlo jmění zrušené azaniklé společnosti včetně práv apovinností zpracovněprávních vztahů. 22.12.2003
Valná hromada obchodní společnosti SINCOM Leasing, a. s.rozhodla, že snižuje základní kapitál obchodní společnostiSINCOM Leasing, a. s. o částku 9.400.000 Kč, slovydevětmilionůčtyřistatisíc korun českých takto:1.a) Důvod snížení základního kapitáluDůvodem snížení základního kapitálu obchodní společnosti SINCOMLeasing, a. s. je úhrada ztráty předchozích let.Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající sníženízákladního kapitáluČástka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši9.400.000 Kč, slovy devětmilionůčtyřistatisíc korun českých, cožodpovídá podílů 11,46 % na základním kapitálu, bude po splněnízákonných podmínek vyplacena akcionářům. Při tomto sníženízákladního kapitálu se připouští započtení pohledávek, kterémá společnost SINCOM Leasing, a. s. vůči svým akcionářům apohledávek, které vzniknou akcionářům vůči společnosti SINCOMLeasing, a. s. z důvodu snížení základního kapitálu.b) Rozsah snížení základního kapitáluDosavadní základní kapitál společnosti ve výši 82.000.000,- Kč,slovy osmdesát dva miliony korun českých, se snižuje o částku vevýši 9.400.000,- Kč, slovy devětilionůčtyřistatisíc korunčeských, což odpovídá podílů 11,46 % na dosavadním základnímkapitálu společnosti. Počet kmenových akcií na jméno v listinnépodobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč se snižuje z počtu 820kusů o 94 kusů. Základní kapitál po snížení bude činit72.600.000,- Kč, slovy sedmdesátdvamilionyšestsettisíc korunčeských, počet kmneových akcií na jméno v listinné podobě ojmenovité hodnotě 100.000,- Kč bude po snížení základníhokapitálu činit 726 kusů.c) Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedenoZákladní kapitál společnosti SINCOM Leasing, a. s. bude snížen opevnou částku ve výši 9.400.000 Kč, slovydevětmilionůčtyřistatisíc korun českých.Akcie budou vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvyakcionářům, kterým je veřejný návrh smlouvy o koupi akciíspolečnosti SINCOM Leasing, a. s. určený všem akcionářůmspolečnosti. Společnost SINCOM Leasing, a.s. v tomto návrhuprojeví vůli nabýt od akcionářů akcie společnosti SINCOMLeasing, a. s. za účelem snížení základního kapitálu společnostiv rozsahu tohoto snížení.Společnost SINCOM Leasing, a. s. učiní veřejnou nabídku na koupiakcií společnosti SINCOM Leasing, a. s. za účelem sníženízákladního kapitálu až poté, co představenstvo společnostiSINCOM Leasing, a. s. zpracuje písemné stanovisko k veřejnémunávrhu smlouvy o koupi akcií, v němž se vyjádří k tomu, zda jetento návrh v souladu se zájmy akcionářů, zaměstnanců a věřitelůspolečnosti SINCOM Leasing, a. s., přičemž toto stanovisko věcnězdůvodní.Veřejný nárh smlouvy o koupi akcií společnost SINCOM Leasing, a.s. písemně oznámí všem akcionářům doporučeným dopisem na adresujejich sídla nebo bydliště a uveřejní v Mladé frontě Dnes.Součástí tohoto oznámení a uveřejnění bude písemné stanoviskopředstvenstva společnosti SINCOM Leasing, a. s. k veřejnémunávrhu smlouvy o koupi akcií. Veřejný návrh smlouvy o ko 7.8.2002 - 19.12.2002
2. Základní kapitál společnosti nebude snížen pod minimální výšizákladního kapitálu akciové společnosti, která je stanovena v §162 odst. 3 obchodního zákoníku. 7.8.2002 - 19.12.2002
3. Snížením základního k apitálu se nezhorší dobytnostpohledávek věřitelů společnosti SINCOM Leasing, a. s. 7.8.2002 - 19.12.2002
4. Toto usnesení valné hromady se zapíše do obchodníhorejstříku. Návrh na zápis podá představenstvo společnosti SINCOMLeasing, a.s., a. s. do 30 dnů od usnesení valné hromady 7.8.2002 - 19.12.2002
Na společnost SINCOM Leasing, a.s. se sídlem Tábor, Husova č.p.1444, PSČ 390 02, IČ 00 54 13 97, jako nástupnickou společnost,přešlo na základě fúze sloučením jmění společnosti SINCOM a.s.se sídlem Tábor, Husova 1444, IČ 25 15 66 41, jako zanikajícíspolečnosti.Společnost SINCOM Leasing, a.s. se sídlem Tábor, Husova č.p.1444, PSČ 390 02, IČ 00 54 13 97 je právním nástupcemspolečnosti SINCOM a.s. se sídlem Tábor, Husova 1444, IČ 25 1566 41. 26.6.2002
Mimořádná valná hromada společnosti rozhodla dne 18.12.2000 osloučení obchodní společnosti CF IMMO 1, a.s., se společnostíCorfin, leasing., fin. a obchod. spol., a.s. Praha s právnímnástupnictvím společnosti Corfin, leasing, fin. a obchod. spol.,a.s. 30.4.2001
1) Zvyšuje se základní jmění společnosti z dosavadní výše1,005.600,- Kč o částku 850,169.922,- Kč na novou výši a to851,175.522,- Kč, přičemž upisování akcií nad částkunavrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští.2) Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním sedmi kusůnových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovitéhodnotě 121,452.846,- Kč na jednu akcii. Emisní kurs vydávanýchakcií je 121,452.846,- Kč na jednu akcii.3) V souladu s ust. § 204a odst. 5 obchodního zákoníku sevylučuje přednostní právo akcionáře na upsání nových akcií a tovzhledem k tomu, že je v důležitém zájmu společnosti zabránitvzniku hrozící kumulované ztráty a velmi rychle, cestoukapitalizace pohledávek ve značné výši, kterou vůči společnostimá její věřitel a to společnost CF IMMO 1 a.s. se sídlem v Praze8, Střelničná 8/1680, IČ: 26155192 snížit zadlužení společnosti zpředchozích let.4) Nové akcie budou nabídnuty ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm.d) obch. zák. k upsání předem určenému zájemci, konkrétněvěřiteli společnosti, který má za společností podle jejíchúčetních výkazů splatné, nesporné a nepromlčené pohledávky vevýši 850,169.922,- Kč. Tímto věřitelem je obchodní společnost CFIMMO 1 a.s. se sídlem v Praze 8, Střelničná 8/1680, IČ:26155192, která splatí upsané akcie nepeněžitým vkladem formoukapitalizace svých pohledávek a to v jejich nominální hodnotě,tj. nepeněžitý vklad v hodnotě 850,169.922,- Kč.5) Akcie mohou být upsány v sídle společnosti Praha 8,Střelničná 8/1680 ve lhůtě 15 dnů od právní moci usneseníKrajského obchodního soudu v Praze o zápisu rozhodnutí jedinéhoakcionáře o zvýšení základního jmění společnosti do obchodníhorejstříku. K upsání dojde v souladu s ustanovením § 59 odst. 7obch. zák. vkladem pohledávek společnosti CF IMMO 1 a.s. vjejich nominální hodnotě do základního jmění této společnosti.6) Upisovatel je povinen splatit celou výše emisního kursu jímupsaných akcií společnosti nejpozději do 1 týdne od upsánínových akcií společnosti. Upisovatel v této lhůtě za účelemsplacení upsaných akcií uzavře v sídle společnosti na adreseStřelničná 8/1680, Praha 8 se společnotí smlouvu o postoupenípohledávek ve smyslu ustanovení § 59 odst. 7 obch. zák. a totak, aby tato smlouva nabyla účinnosti nejpozději poslední denlhůty stanovené pro splacení emisního kursu upsaných akcií a stím, že předmětem vkladu jsou pohledávky společnosti CF IMMO 1a.s. se sídlem v Praze 8, Střelničná 8/1680, IČ: 26155192 vcelkové výši 850,169.922,- Kč na základě smluv o postoupenípohledávek:- pohledávka ve výši 822,269.000,- Kč- pohledávka ve výši 26,836.456,17 Kč- pohledávka ve výši 594.467,- Kč- pohledávka ve výši 469.999,- KčTyto pohledávky jsou doloženy znaleckým posudkem znalkynějmenované rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne7.3.1997 č.j. Spr. 3688/96 pro základní obor ekonomika,ekonomická odvětví různá se specializací finance a daně prozákladní obor ekonomika, odvětví účetní evidence BlankyČerno 14.8.2000 - 9.10.2000
Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 17.12.1998rozhodla usnesením o snížení základního jmění.Důvod snížení základního jmění:a) společnost v souladu s ustanovením § 161b odst. 1 písm. a)obchodního zákoníku v platném znění nabyla převodem 132vlastních akcií o jmenovité hodnotě 58 155,-- Kč na jednu akcii,tyto nabyté akcie nehodlá zcizit, a proto v souladu s ustnovením§ 161b odst. 4 obchodního zákoníku v platném lznění hodlá snížirvýši základního jmění společnosti o částku 7 676 460,-- Kč,b) společnost hodlá provést úhradu neuhrazené ztráty z minulýchlet ve výši 388 865 520,-- Kč.Rozsah snížení základního jmění: o 396 541 980,-- Kč ze současnévýše 397 547 580,-- Kč na novou výši 1 005 600,-- Kč.Způsob snížení základního jmění:a) 132 akcie nabyté společností, o jměnovité hodnotě 58 155,--Kč na jednu akcii, které odpovídají částce 7 676 460,-- Kč,budou v souladu s ustanovením § 213 odst. 2 obchodního zákoníkuv platném znění zničeny ab) jmenovitá hodnota ostatních 6 704 akcií se v souladu sustanovením § 213 odst. 3 a ustanovením § 213a odst. 2obchodního zákoníku v platném znění lsníží z dosavadní jmenovitéhodnoty 58 155,-- Kč na jednu akcii na jmenovitou hodnotu jednéakcie ve výši 150,-- Kč; snížení jmenovité hodnoty se provedevyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcii.Lhůta pro předložení listinných akcií k výměně za akcie s nižšíjmenovitou hodnotou se stanoví tak, že počíná 30. akončí 45. denod doručení výzvy představenstva společnosti k jejichpředložení. 12.3.1999 - 22.12.2003
Valná hromada společnosti konaná dne 25.6.1997 rozhodlausnesením o snížení základního jmění.Důvod snížení základního jmění: Společnosti byly vráceny všechnyjí vydané zaměstnanecké akcie v celkové nominální výši 500.000,-Kč, a protože nehodlá tyto akcie znovu prodávat zaměstnancům anije jinak zcizovat, je povinna o jejich jmenovitou hodnotu snížitzákladní jmění v souladu s ust. § 161 b odst. 4 obchodníhozákoníku.Rozsah snížení základního jmění: o 500.000,- Kč, a to z398.047.580,- Kč na 397.547.580,- KčZpůsob, jak má být snížení základního jmění provedeno: zničenímlistinných zaměstnaneckých akcií, které má společnost ve svémmajetku 8.1.1998 - 22.12.2003
Podepisování za společnost : 10.10.1993 - 30.11.1995
-podepisování za společnost se děje tak, že k napsanémunebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojísvůj vlastnoruční podpis- společně všichni členové představenstva společnosti nebo- alespoň dva členové představenstva společnosti anebo- prokurista se samostatnou prokurou nebo společně alespoňdva prokuristé s kolektivní prokurou, přičemž prokuristépodepisují vždy s dodatkem označující prokuru. 10.10.1993 - 30.11.1995
stanovy schválené valnou hromadou dne 10.12.1992notářský zápis ze dne 4.6.1993 o změně stanov 6.10.1993 - 22.12.2003
Způsob jednání za společnost :- jménem společnosti ve všech věcech jednají společněvšichni členové představenstva společnosti ( představenstvospolečnosti jako celek) nebo alespoň dva členovépředstavenstva společně,-jménem společnosti jednají rovněž prokurista se samostatnouprokurou nebo společně alespoň dva prokuristé s kolektivníprokurou. 6.10.1993 - 30.11.1995
shora uvedená pobočka ue součástí akciové společnosti CORFINa.s. Praha, zapsané v podnikovém rejstříku Obvodního soudupro Prahu 1 čj. B 217 11.2.1992 - 10.10.1993
Valná hromada rozhodla na svém zasedání dne 20.6.1991 o při-jetí nových stanov společnosti. Zároveň rozhodla o zrušenístanov z 15.8.1990 včetně dodatků z 30.8.1990 a 25.4.1991. 31.10.1991 - 22.12.2003
Rozhodnutím valné hromady společnosti konané dne 21.3.1991bylo odsouhlaseno zvýšení základního kapitálu o 102,700.000.Kčs. 26.3.1991 - 10.10.1993
Rozhodnutím valné hromady společnosti bylo odsouhlašenozvýšení základního kapitálu o 97.400.000.-Kčs zapsanéhousnesením obv. soudu pro Prahu 1 ze dne 7. ledna 1991se vymazává. 26.3.1991 - 10.10.1993
údaje o zřízení:Akciová společnost CORFIN, akciová společnost (Leasingová afinančně obchodní společnost) byla založena na základě zak-ladatelské smlouvy ze dne 15.8.1990, zakladatelé uskutečniliv souladu s ust. § 25 zák. č. 104/1990 Sb. o akciových společ-nostech jednorázové založení společnosti. Uzavřeli zakladatels-kou smlouvu s tím, že se dohodli, že sami splatí celý základníkapitál, jmenovali členy představenstva a dozorčí rady a schvá-lili stanovy společnosti. 24.9.1990 - 22.12.2003
Ze 100% upsaného kapitálu je k 14.8.1990 splaceno 3.944.811,20Kč což představuje více jak 30%.Generální ředitel: JUDr. František FridrichPraha 9, Mimoňská 9/642Doplnění údajů o zřízení:Dne 5. září 1990 zakladatelé uzavřeli doplňky k k zakladatelskésmlouvě a ke stanovám. Dne 21. září 1990 byla ministrem strojí-renství a elektrotechniky povolena vyjímka ze zák. opatř. před-sednictva FS ze dne 30.8.1990 k účasti státních podniků ZETOR,Závodů přesného strojírenství a ZVÚ Hradec Králové na akciové 24.9.1990 - 10.10.1993
společnosti CORFIN pod čj. 0001/692/90.Den vzniku společnosti: 24.9.1990 24.9.1990 - 10.10.1993

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 00541397
Obchodní firma: BORSAY a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Tábor
Vznik první živnosti: 16.9.1992
Celkový počet živností: 11
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 00541397
Firma: BORSAY a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Tábor
Základní územní jednotka: Tábor
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Ostatní finanční zprostředkovatelé (kromě IC a PF) pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 24.9.1990

Základní údaje datové schránky

IČO: 00541397
Jméno subjektu: BORSAY a.s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: tmzgatv

Základní údaje DPH

IČO: 00541397
DIČ: CZ00541397
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: BORSAY a.s.
Sídlo: Husova č.p. 1444 TÁBOR 390 02 TÁBOR 2
Zapsal Finanční úřad pro Jihočeský kraj
Územní pracoviště v Táboře, Budějovická 2923, TÁBOR, tel.: 381 480 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění: Žádné číslo účtu ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH nebylo ke zveřejnění určeno
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 1.1.1993
Registrace platná do: 15.1.2014

Kontakty na BORSAY a.s. IČO: 00541397

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Husova 1444 , 390 02 Tábor Česká republika
Husova 1444, 390 02 Tábor
5.10.2016
Sídlo: Husova 1444 , 390 02 Tábor Česká republika
Tábor, Husova č.p. 1444, PSČ 39002
18.2.2002 - 5.10.2016
Sídlo: Střelničná 8 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Střelničná 8/1680
10.10.1993 - 18.2.2002
Sídlo: Střelničná 8 , 182 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Střelničná 8/1680, PSČ 18200
24.9.1990 - 10.10.1993

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Husova 1444/22, Tábor 390 02

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Husova 1444, 39002 Tábor

Obory činností BORSAY a.s. IČO: 00541397

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 19.6.2009
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačněhospodářské povahy u fyzických a právnických osob 8.10.2001 - 19.6.2009
činnost organizačních a ekonomických poradců 30.11.1995 - 19.6.2009
inženýrská činnost v investiční výstavbě 30.11.1995 - 19.6.2009
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu 10.10.1993 - 19.6.2009
-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodje a prodej 6.10.1993 - 19.6.2009
činnost realitní kanceláře 6.10.1993 - 19.6.2009
pronájem průmyslového zboží 6.10.1993 - 19.6.2009
pronájem motorových vozidel 6.10.1993 - 19.6.2009
pronájem ostatních dopravních prostředků mimo motorovýchvozidel 6.10.1993 - 19.6.2009
pronájem technologií a technologických zařízení 6.10.1993 - 19.6.2009
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodů 6.10.1993 - 10.10.1993
účast na zahraničním i tuzemském obchodním, výrobním a jinémpodnikání 7.1.1991 - 6.10.1993
dovoz a vývoz předmětů leasingu za účelem leasingového pro-nájmu na smluvně stanovenou dobu s právem následného prodejepředmětů v tuzemsku a v zahraničí 7.1.1991 - 6.10.1993
dovoz a vývoz, provádění a poskytování služeb bezprostředněsouvisejících s leasingovou smlouvou na území ČSFR a v zah-raničí 7.1.1991 - 6.10.1993
dovoz a vývoz surovin, polotovarů a náhradních dílů, pokudje společnost z leasingové smlouvy k jejich dodávání zavá-zána 7.1.1991 - 6.10.1993
účast na mezinárodních kooperačních a specializačních doho-dách, pokud je jejich součástí leasingové operace 7.1.1991 - 6.10.1993
to vše v rozsahu povolení k zahraničně obchodní činnostivydaného FMZO ze dne 1.11.1990 čj. 13/12462/103/90 7.1.1991 - 6.10.1993
tradingové operace se zbožím, vyráběným na strojích a zařízeníchleasingem pronajatých uživateli, který dodávkami zboží splácíleasingové nájemné 24.9.1990 - 6.10.1993
obstarávání záležitostí pro třetí osoby 24.9.1990 - 6.10.1993
účast na tuzemském obchodním, výrobním a jiném podnikání 24.9.1990 - 7.1.1991

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Zprostředkovtelská činnost v oblasti obchodu

 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

 • Činnost realitní kanceláře

 • Pronájem průmyslového zboží

 • Pronájem technologií a technologických zařízení

 • Pronájem motorových vozidel

 • Pronájem ostatních dopravních prostředků mimo motorových vozidel

 • Inženýrská činnost v investiční výstavbě

 • Činnost organizačních a ekonomických poradců

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 16.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Husova 1444 , Tábor 390 02
Identifikační číslo provozovny: 1007595639
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkovtelská činnost v oblasti obchodu

 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

 • Činnost realitní kanceláře

 • Pronájem průmyslového zboží

 • Pronájem technologií a technologických zařízení

 • Pronájem motorových vozidel

 • Pronájem ostatních dopravních prostředků mimo motorových vozidel

 • Inženýrská činnost v investiční výstavbě

 • Činnost organizačních a ekonomických poradců

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Zahájení provozování: 1.1.2002

Živnost č. 2 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 Pronájem průmyslového zboží

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Pronájem motorových vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Činnost realitní kanceláře

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Pronájem ostatních dopravních prostředků mimo motorových vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Zprostředkovtelská činnost v oblasti obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Pronájem technologií a technologických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.10.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.10.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.8.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Finanční leasing
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Vedení firmy BORSAY a.s. IČO: 00541397

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Richard Novák 24.9.1990 - 7.1.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Soběslavská 58 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Soběslavská 58/2069, PSČ 13000
Jméno: Ing. František Háva 24.9.1990 - 12.6.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pod Marjánkou 1448 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Pod Marjánkou 1448/4, PSČ 16000
Jméno: Ing. Jaroslav Svoboda 7.1.1991 - 12.6.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Přemyslovská 44 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Přemyslovská 44, PSČ 13000
Jméno: Ing. Ján Mikuláš 24.9.1990 - 31.10.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Švermova 3 , Martin Česká republika
Martin, Švermova 3/3471, PSČ 3601
Jméno: Ing. Otomar Krejza 24.9.1990 - 31.10.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Došlíkova 46 , 612 00 Brno Česká republika
Brno, Došlíkova 46, PSČ 61200
Jméno: Ing. Ladislav Krása 12.6.1991 - 31.10.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hostouň 326 , okr. Kladno Česká republika
okr. Kladno, Hostouň 326
Jméno: RNDr. Vladimír Kolář 12.6.1991 - 31.10.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pertoldova 3339 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Pertoldova 3339, PSČ 14000
Jméno: JUDr. Ing. Tomáš Hlaváč 31.10.1991 - 6.10.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Zengrova 13 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Zengrova 13, PSČ 16000
Jméno: Ing. Jiří Potoček 12.6.1991 - 10.10.1993
Funkce: náměstek generálního ředitele
Adresa: Feřtekova 541 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Feřtekova 541, PSČ 19000
Jméno: JUDr. František Fridrich 24.9.1990 - 29.7.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Mimoňská 9 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Mimoňská 9/642, PSČ 19000
Jméno: Ing. Jiří Potoček 31.10.1991 - 23.10.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Feřtekova 541 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Feřtekova 541, PSČ 19000
Jméno: Ing. Jan Moravčík 31.10.1991 - 11.4.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Dědinova 2008 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Dědinova 2008/13, PSČ 14000
Jméno: RNDr. Libor Žák 29.7.1994 - 11.4.1997
Funkce: člen
Adresa: Sokolovská 179 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Sokolovská 179
Jméno: JUDr. Petr Hála 23.10.1995 - 11.4.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Chotovická 1747 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Chotovická 1747
Jméno: Ing. Tomáš Zatloukal 11.4.1997 - 14.7.1999
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Leštínská 2337 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Leštínská 2337
Jméno: Ing. Svatopluk Sýkora 11.4.1997 - 11.8.1999
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Družicová 4 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Družicová 4
Jméno: Ing. Josef Mráz 11.4.1997 - 14.8.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Dejvická 36 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Dejvická 36
Jméno: JUDr. Zdeněk Češka 14.7.1999 - 30.4.2001
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Lukešova 40 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Lukešova 40
Jméno: Ing. Miloš Veger CSc. 11.8.1999 - 26.6.2002
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 15.5.2002
Ve funkci: do 15.5.2002
Adresa: Drtinova 412 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Drtinova 412/26
Jméno: Ing. Vladimíra Zátvrská 14.8.2000 - 26.6.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 15.5.2002
Adresa: Ledvinova 1714 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Ledvinova 1714
Jméno: Ing. Miroslav Havlíček 30.4.2001 - 26.6.2002
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 15.5.2002
Ve funkci: do 15.5.2002
Adresa: Kodaňská 24 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Kodaňská 24
Jméno: Ing. Bořivoj Frýbert 26.6.2002 - 6.6.2005
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 15.5.2002 do 25.5.2004
Ve funkci: od 15.5.2002 do 25.5.2004
Adresa: Kroftova 399 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Kroftova 399/9
Jméno: Ing. Josef Mráz 26.6.2002 - 6.6.2005
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 15.5.2002
Adresa: Dejvická 36 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Dejvická 36
Jméno: Ing. Václava Psiková 6.6.2005 - 6.6.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.5.2004 do 31.1.2005
Adresa: Ledvinova 1716 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Ledvinova 1716
Jméno: Ing. Roman Kabil 5.1.2006 - 25.4.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2006 do 30.3.2006
Adresa: Sokolovská 435 , 391 02 Sezimovo Ústí Česká republika
Sezimovo Ústí, Sokolovská 435, PSČ 39102
Jméno: Ing. Miloš Tůma 26.6.2002 - 14.7.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 15.5.2002 do 7.6.2006
Adresa: Bělehradská 2757 , Tábor Česká republika
Tábor, Bělehradská 2757
Jméno: Ing. Josef Mráz 6.6.2005 - 14.7.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 15.5.2002 do 7.6.2006
Ve funkci: od 25.5.2004 do 7.6.2006
Adresa: Dejvická 36 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Dejvická 36
Jméno: Ing. Jaroslav Šejda 6.6.2005 - 22.9.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.1.2005 do 1.9.2006
Adresa: Říční 539 , Praha 1 - Malá Strana Česká republika
Praha 1 - Malá Strana, Říční 539/2
Jméno: Mgr. Roman Hanus 25.4.2006 - 22.9.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.3.2006 do 1.9.2006
Adresa: Na Šmukýřce 1224 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Na Šmukýřce 1224/6, PSČ 15000
Jméno: Ing. Roman Kabil 25.4.2006 - 22.9.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.3.2006 do 1.9.2006
Adresa: Sokolovská 435 , 391 02 Sezimovo Ústí Česká republika
Sezimovo Ústí, Sokolovská 435, PSČ 39102
Jméno: Ing. Josef Mráz 14.7.2006 - 22.9.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 7.6.2006 do 1.9.2006
Ve funkci: od 20.6.2006 do 1.9.2006
Adresa: Dejvická 36 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Dejvická 36, PSČ 16000
Jméno: Ing. Vladimír Bartů 22.9.2006 - 2.7.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.9.2006 do 26.9.2007
Adresa: Pod Klášterem 365 , 390 03 Tábor Česká republika
Tábor, Pod Klášterem 365, PSČ 39003
Jméno: Ing. Roman Kabil 22.9.2006 - 10.3.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.9.2006 do 23.2.2009
Ve funkci: od 1.9.2006 do 23.2.2009
Adresa: Sokolovská 435 , 391 02 Sezimovo Ústí Česká republika
Sezimovo Ústí, Sokolovská 435, PSČ 39102
Jméno: Ladislav Jelínek 2.7.2008 - 2.4.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.4.2008 do 17.12.2008
Adresa: Musílkova 167 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Musílkova 167/13, PSČ 15000
Jméno: Petr Hrdý 10.3.2009 - 27.4.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 23.2.2009 do 6.4.2009
Ve funkci: od 25.2.2009 do 6.4.2009
Adresa: Kurta Konráda 19 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Kurta Konráda 19, PSČ 19000
Jméno: Pavel Dutka 2.4.2009 - 22.10.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.3.2009 do 1.10.2010
Adresa: kpt. Nálepky 82 , 390 03 Tábor Česká republika
Tábor, kpt. Nálepky 82, PSČ 39003
Jméno: Ing. Pavel Moudrý 22.10.2010 - 11.4.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 2.2.2011
Adresa: Šlitrova 1999 , 190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy Česká republika
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Šlitrova 1999, PSČ 19016
Jméno: Ing. Jaroslav Šejda 22.9.2006 - 1.7.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.9.2006 do 1.10.2010
Adresa: Říční 539 , Praha 1 - Malá Strana Česká republika
Praha 1 - Malá Strana, Říční 539/2
Jméno: Pavel Dutka 11.4.2011 - 5.11.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.3.2011 do 3.10.2012
Adresa: kpt.Nálepky 82 , 390 03 Tábor Česká republika
Tábor, kpt.Nálepky 82, PSČ 39003
Jméno: Jakub Malich 5.11.2012 - 8.3.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.10.2012 do 4.1.2013
Adresa: Jakubská 744 , 110 00 Praha 1 - Staré Město Česká republika
Praha 1 - Staré Město, Jakubská 744/4, PSČ 11000

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Martin Štěpánek 6.10.1993 - 10.10.1993
Funkce: člen
Adresa: klíčany 23 , Vodochody Česká republika
Vodochody, klíčany 23
Jméno: JUDr. Irena Čermáková 6.10.1993 - 29.7.1994
Funkce: člen
Adresa: K dolům 8 , Praha 4- Modřany Česká republika
Praha 4- Modřany, K dolům 8/939
Jméno: JUDr. Jiří Korb 6.10.1993 - 29.7.1994
Funkce: člen
Adresa: Českosloveské armády 30 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Českosloveské armády 30
Jméno: Ing. Petr Šašek 6.10.1993 - 29.7.1994
Funkce: člen
Adresa: Domácí 432 , Říčany u Prahy Česká republika
Říčany u Prahy, Domácí 432
Jméno: Pavel Vanický 6.10.1993 - 30.12.1994
Funkce: člen
Adresa: Mimoňská 630 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Mimoňská 630
Jméno: Ing. Martin Štěpánek 10.10.1993 - 30.12.1994
Funkce: člen
Adresa: Klíčany 23 , Vodochody Česká republika
Vodochody, Klíčany 23
Jméno: Gerhard Teufelhart 6.10.1993 - 23.10.1995
Funkce: člen
Adresa: Sanst. 3051 Christophen , Schubertgasse 40 Österreich Česká republika
Schubertgasse 40 Österreich, Sanst. 3051 Christophen
Jméno: Ing. Jaroslav Krutílek 6.10.1993 - 23.10.1995
Funkce: člen
Adresa: Dědinova 2007 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Dědinova 2007
Jméno: Ing. Hana Kočí 6.10.1993 - 23.10.1995
Funkce: člen
Adresa: Matúškova 798 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Matúškova 798
Jméno: RNDr. Vladimír Kotlář 6.10.1993 - 23.10.1995
Funkce: člen
Adresa: Bertoldova 3339 , Praha 4 - Modřany Česká republika
Praha 4 - Modřany, Bertoldova 3339
Jméno: Ing. Ladislav Krása 6.10.1993 - 23.10.1995
Funkce: člen
Adresa: Houstouň 326 , Houstouň Česká republika
Houstouň, Houstouň 326
Jméno: Ing. Josef Tauber 29.7.1994 - 23.10.1995
Funkce: člen
Adresa: Panenské Břežany 154 , okr. Praha - východ Česká republika
okr. Praha - východ, Panenské Břežany 154
Jméno: JUDr. Josef Rambousek 29.7.1994 - 23.10.1995
Funkce: člen
Adresa: Blahoslavova 6 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Blahoslavova 6
Jméno: Ing. František Fremund 29.7.1994 - 23.10.1995
Funkce: člen
Adresa: Křenická 2255 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Křenická 2255/7
Jméno: Ing. Petr Illetško 30.12.1994 - 23.10.1995
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Kunínova l7l9 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Kunínova l7l9
Jméno: Ing. František Vítek 30.12.1994 - 23.10.1995
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Čechova l443 , Otrokovice Česká republika
Otrokovice, Čechova l443
Jméno: Ing. Karel Bouček 23.10.1995 - 30.11.1995
Funkce: člen
Adresa: Senovážné nám. 2 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Senovážné nám. 2/994
Jméno: Ing. Pavel Makovec 6.10.1993 - 11.4.1997
Funkce: člen
Adresa: Střebotov 237 , Střebotov Česká republika
Střebotov, Střebotov 237
Jméno: Ing. Karel Liška 23.10.1995 - 11.4.1997
Funkce: člen
Adresa: Litevská 2603 , Kladno 2 Česká republika
Kladno 2, Litevská 2603
Jméno: Ing. Petr Hlaváček 23.10.1995 - 11.4.1997
Funkce: člen
Adresa: Kolešovská 506 , Praha 9 - Vinoř Česká republika
Praha 9 - Vinoř, Kolešovská 506
Jméno: Ing. Vratislav Jindřich 23.10.1995 - 11.4.1997
Funkce: člen
Adresa: Blahoslavova 6 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Blahoslavova 6/233
Jméno: JUDr. Karel Suchopár 23.10.1995 - 11.4.1997
Funkce: člen
Adresa: Mezilesí 2076 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Mezilesí 2076
Jméno: Ing. Luděk Knypl 30.11.1995 - 11.4.1997
Funkce: člen
Adresa: Jovkova 3261 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Jovkova 3261/51
Jméno: Ing. Jaroslav Krutílek 11.4.1997 - 8.1.1998
Funkce: člen
Adresa: Dědinova 2008 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Dědinova 2008/13
Jméno: JUDr. Karel Suchopár 11.4.1997 - 8.1.1998
Funkce: člen
Adresa: Mezilesí 2076 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Mezilesí 2076
Jméno: JUDr. Prof. Zdeněk Češka 11.4.1997 - 14.7.1999
Funkce: člen
Adresa: Lukešova 40 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Lukešova 40
Jméno: Ing. Josef Janoušek 11.4.1997 - 31.1.2000
Funkce: člen
Adresa: Ivančická 581 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Ivančická 581
Jméno: Ing. Tomáš Zatloukal 14.7.1999 - 30.4.2001
Funkce: předseda
Adresa: Leštínská 2337 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Leštínská 2337
Jméno: Ing. Miroslav Havlíček 31.1.2000 - 30.4.2001
Funkce: člen
Adresa: Kodaňská 24 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Kodaňská 24
Jméno: Ing. Milan Fait 11.4.1997 - 26.6.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 15.5.2002
Adresa: Nad vodovodem 220 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Nad vodovodem 220/50
Jméno: JUDr. Zdeněk Češka 30.4.2001 - 26.6.2002
Funkce: předseda
Trvání členství: do 15.5.2002
Ve funkci: do 15.5.2002
Adresa: Lukešova 40 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Lukešova 40
Jméno: Ing. Kateřina Lajblová 30.4.2001 - 26.6.2002
Funkce: člen
Trvání členství: od 15.5.2002
Adresa: Zádražanská 698 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Zádražanská 698
Jméno: Ing. Vladimíra Zátvrská 26.6.2002 - 6.6.2005
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 15.5.2002 do 19.5.2004
Ve funkci: od 15.5.2002 do 19.5.2004
Adresa: Ledvinova 1714 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Ledvinova 1714
Jméno: Ing. Václava Psiková 26.6.2002 - 6.6.2005
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.5.2002 do 25.5.2004
Adresa: Ledvinova 1716 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Ledvinova 1716
Jméno: JUDr. Vasil Horník 26.6.2002 - 6.6.2005
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.5.2002 do 19.5.2004
Adresa: Na rybníčku 147 , Dačice Česká republika
Dačice, Na rybníčku 147, okres Jindřichův Hradec
Jméno: Ing. Bořivoj Frýbert 6.6.2005 - 22.9.2006
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.5.2004 do 1.9.2006
Ve funkci: od 31.5.2004 do 1.9.2006
Adresa: Kroftova 399 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Kroftova 399/9
Jméno: Ing. Jan Holeček 6.6.2005 - 22.9.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.5.2004 do 1.9.2006
Adresa: Krokova 10 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Krokova 10/1100
Jméno: Ing. Václava Psiková 6.6.2005 - 22.9.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 31.1.2005 do 1.9.2006
Adresa: Ledvinova 1716 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Ledvinova 1716
Jméno: Ing. Alena Štorkanová 22.9.2006 - 21.6.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.9.2006 do 29.5.2007
Adresa: Varšavská 32 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Varšavská 32
Jméno: Ing. Josef Mráz 22.9.2006 - 19.6.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.9.2006 do 29.4.2009
Adresa: Dejvická 36 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Dejvická 36, PSČ 16000
Jméno: Mgr. Ivan Kocourek 21.6.2007 - 19.6.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.5.2007 do 25.5.2009
Adresa: Terronská 812 , 160 00 Praha 6 - Bubeneč Česká republika
Praha 6 - Bubeneč, Terronská 812/29, PSČ 16000
Jméno: Vladimír Veverka 19.6.2009 - 19.6.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.4.2009 do 25.5.2009
Adresa: Na Břehu 1 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Na Břehu 1B, PSČ 19000
Jméno: Ing. Bořivoj Frýbert 22.9.2006 - 4.9.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.9.2006
Ve funkci: od 1.9.2006 do 22.7.2009
Adresa: Kroftova 399 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Kroftova 399/9
Jméno: Ing. Petr Holub 19.6.2009 - 4.9.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.5.2009
Adresa: Květnového Vítězství 1864 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Květnového Vítězství 1864/38, PSČ 14000
Jméno: Ing. Bořivoj Frýbert 4.9.2009 - 11.6.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.9.2006 do 8.2.2010
Adresa: Kroftova 399 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Kroftova 399/9
Jméno: Mgr. Martina Poláchová 19.6.2009 - 22.10.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.5.2009 do 1.10.2010
Adresa: K Hájku 2965 , 738 01 Frýdek-Místek Česká republika
Frýdek-Místek, K Hájku 2965, PSČ 73801
Jméno: Ing. Petr Holub 4.9.2009 - 22.10.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.5.2009 do 1.10.2010
Ve funkci: od 22.7.2009 do 1.10.2010
Adresa: Květnového Vítězství 1864 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Květnového Vítězství 1864/38, PSČ 14000
Jméno: Mgr. Klára Fenclová 11.6.2010 - 22.10.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.4.2010 do 1.10.2010
Adresa: Strážnická 971 , 627 00 Brno - Slatina Česká republika
Brno - Slatina, Strážnická 971/3, PSČ 62700
Jméno: Pavel Dutka 22.10.2010 - 11.4.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.10.2010 do 2.3.2011
Adresa: kpt. Nálepky 82 , 390 03 Tábor Česká republika
Tábor, kpt. Nálepky 82, PSČ 39003
Jméno: Ing. Drahomíra Prchalová 22.10.2010 - 21.6.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.10.2010 do 7.4.2011
Adresa: 386 01 Strakonice - Libětice 26 Česká republika
Strakonice - Libětice 26, PSČ 38601
Jméno: Eva Raitermanová 11.4.2011 - 5.11.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.3.2011 do 3.10.2012
Adresa: Boženy Němcové 2156 , 390 02 Tábor Česká republika
Tábor, Boženy Němcové 2156, PSČ 39002
Jméno: Lenka Hálová 11.4.2011 - 5.11.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.3.2011 do 3.10.2012
Adresa: Jižní 386 , 270 01 Rakovník - Kněževes Česká republika
Rakovník - Kněževes, Jižní 386, PSČ 27001

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Tomáš Kovařík 7.1.1991 - 31.10.1991
Adresa: K lánu 7 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, K lánu 7, PSČ 16000
Jméno: JUDr. Ing. Tomáš Hlaváč 7.1.1991 - 31.10.1991
Adresa: Zengrova 13 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Zengrova 13, PSČ 16000
Jméno: Ing. Jan Moravčík 7.1.1991 - 31.10.1991
Adresa: Dědinova 2008 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Dědinova 2008/13, PSČ 14000
Jméno: PhDr. Jiří Eibel 11.2.1992 - 30.12.1994
Adresa: Bulharská 33 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Bulharská 33, PSČ 10000
Jméno: Ing. Libor Kašpar 11.2.1992 - 30.11.1995
Adresa: Šmeralova 128 , 170 00 Praha 7 Česká republika
Praha 7, Šmeralova 128/7, PSČ 17000

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Jakub Malich

Vlastníci firmy BORSAY a.s. IČO: 00541397

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 50 900 000 Kč - 13.6.2011
zakladni 72 600 000 Kč - 19.12.2002 - 13.6.2011
zakladni 82 000 000 Kč 100% 26.6.2002 - 19.12.2002
zakladni 50 000 000 Kč 100% 8.4.2002 - 26.6.2002
zakladni 14 095 100 Kč - 30.4.2001 - 8.4.2002
zakladni 851 176 000 Kč - 9.10.2000 - 30.4.2001
zakladni 1 005 600 Kč - 31.1.2000 - 9.10.2000
zakladni 397 548 000 Kč - 3.11.1998 - 31.1.2000
zakladni 398 048 000 Kč - 8.1.1998 - 3.11.1998
zakladni 398 048 000 Kč - 30.12.1994 - 8.1.1998
zakladni 147 865 000 Kč - 6.10.1993 - 30.12.1994
zakladni 126 700 000 Kč - 20.7.1992 - 6.10.1993
zakladni 108 100 000 Kč - 12.6.1991 - 20.7.1992
zakladni 5 400 000 Kč - 24.9.1990 - 12.6.1991

Sbírka Listin BORSAY a.s. IČO: 00541397

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1248/SL 118 účetní závěrka [2014] 2014 - příloha Krajský soud v Českých Budějovicích 15.4.2015 15.4.2015 2
B 1248/SL 116 účetní závěrka [2013] 2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.4.2015 15.4.2015 4
B 1248/SL 115 účetní závěrka [2013] 2013 - příloha Krajský soud v Českých Budějovicích 15.4.2015 15.4.2015 1
B 1248/SL 114 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 4.1.2013 13.2.2014 11.3.2014 1
B 1248/SL 113 ostatní Rozh. jed. akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 3.10.2012 30.10.2012 9.11.2012 1
B 1248/SL 112 zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora -r.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.7.2012 1.8.2012 5
B 1248/SL 111 výroční zpráva -r.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.7.2012 1.8.2012 22
B 1248/SL 110 zpráva auditora -r.2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.6.2012 10
B 1248/SL 109 výroční zpráva -r.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.1.2012 16
B 1248/SL 108 zpráva auditora -r.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.1.2012 4
B 1248/SL 107 účetní závěrka -r.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.1.2012 6
B 1248/SL 106 výroční zpráva r. 2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.12.2011 9
B 1248/SL 105 zpráva auditora r. 2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.12.2011 18
B 1248/SL 104 ostatní - Zápis z jednání doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 29.9.2010 4.7.2011 1
B 1248/SL 103 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 29.9.2010 4.7.2011 7
B 1248/SL 102 notářský zápis 645/2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.10.2010 4.7.2011 6
B 1248/SL 101 ostatní - zápis č. 02/2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.6.2011 1
B 1248/SL 100 ostatní - rezignace Krajský soud v Českých Budějovicích 12.4.2011 2
B 1248/SL 59 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 22.8.2006 29.9.2006 7
B 1248/SL 57 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 13.6.2006 18.8.2006 2
B 1248/SL 49 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 7.7.2005 10
B 1248/SL 47 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 15.12.2003 8.1.2004 6
B 1248/SL 43 účetní závěrka ke dni 10.10.2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 1.10.2003 10
B 1248/SL 42 posudek znalce o hodnotě obchod.jmění Krajský soud v Českých Budějovicích 31.12.2001 30.9.2003 32
B 1248/SL 41 posudek znalce č.1/2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 6.11.2000 30.9.2003 13
B 1248/SL 40 posudek znalce č.11/00 Krajský soud v Českých Budějovicích 6.11.2000 30.9.2003 13
B 1248/SL 39 ostatní Ocen.spol.pro projekt sloučení Krajský soud v Českých Budějovicích 31.10.2000 30.9.2003 15
B 1248/SL 38 ostatní Ocen.spol.pro projekt sloučení Krajský soud v Českých Budějovicích 31.10.2000 30.9.2003 13
B 1248/SL 37 posudek znalce č.23-005/00/10 Krajský soud v Českých Budějovicích 31.10.2000 30.9.2003 18
B 1248/SL 36 posudek znalce č.22-0004/00/10 Krajský soud v Českých Budějovicích 31.10.2000 30.9.2003 15
B 1248/SL 35 účetní závěrka -Zahajovací rozvaha k 1.1.2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.7.2002 6
B 1248/SL 34 výroční zpráva -r.2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.7.2002 11
B 1248/SL 33 účetní závěrka -r.2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.7.2002 28
B 1248/SL 32 notářský zápis 132/2002 - Sml.o fúzi Krajský soud v Českých Budějovicích 27.5.2002 8.7.2002 6
B 1248/SL 31 notářský zápis 131/2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.5.2002 8.7.2002 11
B 1248/SL 30 notářský zápis 130/2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.5.2002 8.7.2002 4
B 1248/SL 29 podpisové vzory -Čestné prohlášení Krajský soud v Českých Budějovicích 27.5.2002 8.7.2002 10
B 1248/SL 28 stanovy společnosti - ÚZ Stanov po zápisu fúze Krajský soud v Českých Budějovicích 8.7.2002 6
B 1248/SL 27 ostatní -Záp.č.VH 01/2002-SINCOM,a.s. Krajský soud v Českých Budějovicích 27.5.2002 8.7.2002 62
B 1248/SL 26 ostatní -Rozh.jedin.akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 15.5.2002 8.7.2002 4
B 1248/SL 25 posudek znalce č.19/023/5992-2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.2.2002 8.7.2002 31
B 1248/SL 24 změna právní formy, fúze - Návrh smlouvy o fúzi Krajský soud v Českých Budějovicích 16.4.2002 2.5.2002 12
B 1248/SL 23 ovládací smlouva -r.2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 12.4.2002 4
B 1248/SL 22 účetní závěrka -Zpr.audit.č.4/2002 - r.2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 12.4.2002 22
B 1248/SL 21 notářský zápis 73/2002 rozh.jedin.akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 11.3.2002 12.4.2002 5
B 1248/SL 20 ostatní - Rozh.jedin.akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 8.3.2002 12.4.2002 3
B 1248/SL 19 stanovy společnosti - Úplné znění Krajský soud v Českých Budějovicích 19.2.2002 12.4.2002 6
B 1248/SL 18 notářský zápis 29/2002 - rozh. o změně stanov Krajský soud v Českých Budějovicích 29.1.2002 12.4.2002 9
B 1248/SL 17 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 30.1.2002 14.3.2002 6
B 1248/SL 16 notářský zápis 29/2002 rozh.jedin.akcion. Krajský soud v Českých Budějovicích 29.1.2002 14.3.2002 9
B 1248/SL 15 stanovy společnosti - ÚZ k 29.8.2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.9.2001 5
B 1248/SL 14 notářský zápis 161/2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.9.2001 5
B 1248/SL 13 podpisové vzory člena představ. + Plná moc Krajský soud v Českých Budějovicích 13.9.2001 3
B 1248/SL 12 výroční zpráva CF IMMO 1,.a.s. -r.2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.9.2001 18
B 1248/SL 11 výroční zpráva -r.2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.9.2001 12
B 1248/SL 10 ostatní - Návrhy na založení do SL Krajský soud v Českých Budějovicích 13.9.2001 4
B 1248/SL 4 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 5.12.2000 5
B 1248/SL 2 notářský zápis 413/98 Krajský soud v Českých Budějovicích 17.12.1998 12.5.1999 12
B 1248/SL 1 notářský zápis 202/97 + stanovy Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.1997 12.5.1999 26
B 1248/SL 3 výroční zpráva za rok 1999 Krajský soud v Českých Budějovicích 6

Hodnocení BORSAY a.s.


Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu BORSAY a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

Seznam podobných subjektů

tracking image

Naposledy navštívené...


Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.