BIOFERM - lihovar Kolín, a.s. Kolín IČO: 46350811

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu BIOFERM - lihovar Kolín, a.s., která sídlí v obci Kolín a bylo jí přiděleno IČO 46350811.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem BIOFERM - lihovar Kolín, a.s. se sídlem v obci Kolín byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 15 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené , Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin a další.

Základní údaje o BIOFERM - lihovar Kolín, a.s. IČO: 46350811

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 20.7.1992
Spisová značka: B 1655
IČO: 46350811
Obchodní firma: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 20.7.1992
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 20.7.1992
Valná hromada společnosti přijala dne 27.09.2019 toto usnesení: I. Řádná valná hromada určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je obchodní korporace Tereos TTD, a.s., IČO: 16193741, se sídlem Dobrovice, Palackého náměstí 1, PSČ 29441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 625 (Hlav ní akcionář), neboť ke dni podání žádosti o svolání valné hromady (tj. ke dni 22. 8. 2019), jakož i k rozhodnému dni této valné hromady vlastní 7.686 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie 3.000 Kč vydan ých Společností, jejíž základní kapitál činí 24.000.000 Kč a je rozdělen na 8.000 kusu kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie 3.000 Kč. Hlavní akcionář tak ve Společnosti vlastní účastnické cenné papíry akci e, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 23.058.000 Kč, což představuje 96,075 % podíl na základním kapitálu Společnosti, s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve výši 99,88 % ve Společnosti a je tak Hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu ust anoveni § 375 zakona o obchodnich korporacich. Pro úplnost se uvádí, že z celkového základního kapitálu Společnosti ve výši 24.000.000 Kč Společnost vlastní své vlastní akcie v celkové jmenovité hodnotě 915.000 Kč. Ačkoliv s těmito vlastními akciemi je spojeno hlasovací právo, Společnost dle ust. § 30 9 odst. 1 zákona o obchodních korporacích na valné hromadě nevykonává hlasovací práva s nimi spojená a při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet, se k těmto vlastním akciím v souladu s ust. § 412 zákona o obchodních korporacích nepřihlíží. II. Řádná valná hromada rozhoduje dle ust. § 375 a nasl. zákona o obchodních korporacích o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti, kterými jsou akcie Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionář e na Hlavního akcionáře, tedy na společnost Tereos TTD, a.s., IČO: 16193741, se sídlem Dobrovice, Palackého náměstí 1, PSČ 29441, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 625. Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům Společnosti, kterými jsou akcie menšinových akcionářů Společnosti, přechází dle ust. § 385 zákona o obchodních korporacích na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu usneseni valné hromady do obchodního rejstříku. III. Řádná valná hromada určuje, ze výše protiplnění, které poskytne Hlavni akcionář, tj. společnost Tereos TTD, a.s., IČO: 16193741, se sídlem Dobrovice, Palackého náměstí 1, PSČ 29441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. z n. B 625, ostatním akcionářům Společnosti, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů Společnosti, při přechodu akcii Společnosti na Hlavního akcionáře, činí částku 9.382 Kč (slovy: devět tisíc tři s ta osmdesát dva korun českých) za každou jednu (1) kmenovou akcii na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 3.000 Kč (slovy: tři tisíce korun českých). Přiměřenost tohoto protiplnění byla Hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem vypracovaným pr o účely ocenění akcií Společnosti ve věci doložení přiměřenosti výše protiplnění při výkupu účastnických cenných papírů Společnosti c. 1639-72/2019 ze dne 5. 8. 2019, zhotoveným ke dni 30. 4. 2019 (tj. rozhodné datum stanovení hodnoty předmětu ocenění), z naleckým ústavem APOGEO Esteem, a.s., IČ: 26103451, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 18600 Praha 8 Karlín, jmenovaným Ministerstvem spravedlnosti České republiky ze dne 11. 4. 2019 pod č.j. MSP-70/2019-OINS-SZN/2 (Znalecký posudek a Znalecký ústav), kt erý Hlavni akcionář doručil Společnosti spolu s žádosti o svoláni valné hromady, když závěry tohoto Znaleckého posudku jsou takové, že hodnota akcii Společnosti a tedy přiměřená výše protiplnění za akcie ostatních akcionářů, je 9.382 Kč (slovy: devět tisí c tři sta osmdesát dva korun českých) za každou jednu (1) kmenovou akcii na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 3.000 Kč (slovy: tři tisíce korun českých) (Protiplnění). Při zpracovaní Znaleckého posudku byla Znaleckým ústavem použita majetková me toda likvidační hodnoty, která dle oceňovací analýzy provedené Znaleckým ústavem, poskytuje reálný obraz významných aspektů popisujících ekonomický přínos z oceňovaného podniku, a jako taková nejlépe vystihuje hodnotu předmětu ocenění, tj. účastnických ce nných papírů Společnosti. IV. Řádná valná hromada schvaluje, ze stanovené Protiplnění bude poskytnuto dle ust. § 378 zákona o obchodních korporacích oprávněným osobám Hlavním akcionářem na jeho náklady prostřednictvím poveřené osoby ve smyslu ust. § 378 zákona o obchodních korpora cích, kterou je Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, IC: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. B 1360 (Pověřená osoba), bez zbytečného odkladu, nejpozději vsak do 15 ka lendářních dnů po splnění podmínek dle ust. § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, tedy po dni, ve kterém akcie dosavadních vlastníků akcii budou předány Společnosti dle ust. § 387 zákona o obchodních korporacích. Pověřená osoba poskytne Protiplně ní tomu, kdo byl vlastníkem akcii Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne Protiplnění zástavnímu věřiteli to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před pře chodem vlastnického práva zaniklo ve smyslu ust. § 389 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. V souladu s ust. § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích bude ve stejné lhůtě oprávněným osobám vyplacen i úrok ve výši obvyklých úroků podle ust. § 1802 zákona c. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, přirůstající ode dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k akciím, tedy akciím menšinových akcionářů na Hlavního akcionáře. Pověřená osoba bude za Hlavního akcionáře zajišťovat p oskytnutí Protiplnění nejdéle po dobu 12 měsíců. Protiplnění spolu s úrokem bude dosavadním vlastníkům akcii vyplaceno bezhotovostním převodem na bankovní účet, uvedeny v seznamu akcionářů, nebo na účet, který bude dosavadním vlastníkem akcii sdělen při p ředáni akcii Společnosti, příp. jiným způsobem, který bude s dosavadním vlastníkem akcií dohodnut při předání akcií Společnosti (tj. v hotovosti, pokud tak bude možné s ohledem na omezení stanovená platnou právní úpravou). Den, kdy dojde k přechodu vlastn ického práva k akciím menšinových akcionářů na Hlavního akcionáře a případné další podrobnosti výplaty Protiplnění budou uveřejněny na internetových stránkách Společnosti. V. Řádná valná hromada osvědčuje, že Oprávněná osoba, která je bankou ve smyslu příslušných právních předpisů, před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, ze Hlavni akcionář před konáním valné hromady převedl a předal Oprávněné osobě peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního Protiplnění menšinovým akcionářům a Hlavni akcionář tuto skutečnost doložil Společnosti před konáním valné hromady. VI. Řádná valná hromada určuje, že dosavadní vlastníci akcií, odlišní od Hlavního akcionáře, předloží své akcie k převzetí Společnosti, v řádné lhůtě podle ust. § 387 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, tedy do 30 dnu po přechodu vlastnického práva, v sídle Společnosti na adrese Havlíčkova 140, Kolín IV, PSČ 280 02, v pracovních dnech v době od 8.00 do 14.00 hodin, přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky na telefonním čísle + 420 321 752 045 sjednat v rámci řádné lhůty jinou hodinu k předání listinných akcií. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcii tyto akcie v uvedené lhůtě 30 dní, bude Společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcii, která nebude kratší než 14 dnu. Dosavadní vlastníci akcii, odlišní od Hlavního akcionáře, kteří nepředloží své akcie v rámci řádné lhůty, předloží své akcie k převzetí Společnosti v dodatečné lhůtě podle ust. 387 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, v sídle Společnosti na adrese Havlíčkova 140, Kolín IV, PSČ 280 02, v pracovníc h dnech v době od 8.00 do 14.00 hodin, přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky na telefonnim cisle + 420 321 752 045 sjednat v rámci dodatečné lhůty jinou hodinu k předání listinných akcii. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcii své akcie ani v teto dodatečné lhůtě, bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1 vety první zákona o obchodních korporacích. 27.9.2019
Počet členů statutárního orgánu: 5 26.8.2014 - 20.11.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 26.8.2014 - 20.11.2014
Na společnost BIOFERM - lihovar Kolín, a.s. coby společnost nástupnickou přešlo fúzí sloučením jmění zanikající společnosti BIOPAL Kolín, a.s., IČ: 27076318, se sídlem Kolín IV, Starokolínská 282, PSČ 280 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 8536. 27.9.2012
Mimořádná valná hromada společnosti rozhodla dne 20.9.2006 o zvýšení základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál se zvyšuje z důvodu zajištění předpokladu dalšího rozvoje společnosti a získání finančních prostředků na její podnikání. 2. Základní kapitál se zvyšuje o 100% a to z dosavadních 12 000 000,-Kč na 24 000 000,-Kč upisováním nových kmenových akcií, jejichž emisní kurz bude splacen peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipo uští. 3.Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 4000 kusů kmenových akciií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 3000,-Kč. Vydání nového druhu akcií se nenavrhuje. 4. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve smyslu § 203 odst. 4 obchodního zákoníku. 5. Místem pro vykonání přednostního práva (1.kolo úpisu akcií) je zasedací místnost v I.patře administrativní budovy na adrese sídla společnosti. Lhůta pro výkon přednostního práva je od 25.9.2006 do 9.10.2006 vždy od 9.00 do 12.00 hodin. Počátek běhu lhů ty pro vykonání přednostního práva současně s informací o přednostním právu bude akcionářům oznámen písemně do 22.9.2006 a to zasláním kopie usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu na adresu trvalého bydliště dle seznamu akcionářů, nebo jejím předáním akcionáři osobně proti podpisu. 6. S využitím přednostního práva se upisují všechny nově vydávané akcie, tj. 4000 kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 3000,-Kč, emisní kurz je 3000,-Kč, což se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie a bude sp lacen v penězích. Každý akcionář má přednostní právo upsat na každou jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 3000,- Kč jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 3000,- Kč. Upisovat lze pouze celé akcie. 7. Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty ve 2.kole k úpisu předem určeným zájemcům, jimiž jsou zájemci z řad akcionářů společnosti (dále jen zájemci z akcionářů), kteří ve 100% rozsahu upsali akcie s využitím p řednostního práva. Neupsané akcie budou zájemcům z akcionářů nabídnuty poměrně podle rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Upisovat lze pouze celé akcie. 8. Místem pro úpis akcií bez využití přednostního práva (2.kolo úpisu akcií) je zasedací místnost v I.patře administrativní budovy na adrese sídla společnosti. Lhůta pro upisování akcií bez přednostního práva je od 16.10.2006 do 30.10.2006 vždy od 9.00 do 12.00 hodin. Emisní kurz takto upisovaných akcií činí 3000,-Kč, což se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie a bude splacen v penezích. Počátek běhu lhůty pro úpis akcií v 2.kole upisování, tj. akcií, které nebyly upsány s využitím přednostního práva, bude oznámen zájemcům z řad akcionářů písemným sdělením na adresu trvalého bydliště dle seznamu akcionářů, nebo předán osobně, nejpozději do 11.10.2006. 9.Upisovatelé, kteří upsali akcie společnosti s využitím přednostního práva (1.kolo úpisu akcií) jsou povinni splatit 100% emisního kurzu upsaných akcií současně s upsáním akcií, tj. v den upsání akcií, na bankovní účet číslo 17692533/0300 vedený u ČSOB, a.s. pobočka Kolín I, Karlovo nám. 71, otevřený za títmto účelem společností dle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku. 10. Upisovatelé, kteří upsali akcie společnosti bez využití přednostního práva (2.kolo úpisu akcií) jsou povinni splatit 100% emisního kurzu upsaných akcií současně s upsáním akcií, tj. v den upsání akcií, na bankovní účet číslo 17692533/0300 vedený u ČSO B, a.s., pobočka Kolín I, Karlovo náměstí 71, otevřený za tímto účelem společností dle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku. 11. Započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu se nepřipouští. 2.10.2006 - 9.11.2006
Mimořádná valná hromada společnosti BIOFERM-lihovar Kolín, a.s. se sídlem Kolín IV, Havlíčkova 183, IČ: 46 35 08 11, konaná dne 19.12.2001 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál se zvyšuje z důvodu zajištění předpokladu dalšího rozvoje společnosti a získání finančních prostředků na její podnikání. 2. Základní kapitál se zvyšuje o 100% a to z dosavadních 6 000 000,- Kč na 12 000 000,- Kč upisováním nových kmenových akcií, jejichž emisní kurz bude splacen peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3. Na navržené zvýšení základního kapitálu bude vydáno 2 000 kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 3 000,- Kč. Vydání nového druhu akcií se nenavrhuje. 4. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve smyslu § 203 odst. 4 obchodního zákoníku. 5. Místem pro vykonání přednostního práva (1.kolo úpisu akcií) je zasedací místnost v I. patře administrativní budovy na adrese sídla společnosti. Lhůta pro výkon přednostního práva je od 7.1.2002 do 22.1.2002 vždy od 9.00 do 12.00 hodin. Počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva současně s informací o přednostním právu bude akcionářům oznámen písemně do 20.12.2001 a to zasláním kopie usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu na adresu trvalého bydliště dle seznamu akcionářů, nebo jejím předáním akcionáři osobně proti podpisu. 6. S využitím přednostního práva se upisují všechny nově vydávané akcie, t.j. 2 000 kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 3 000,- Kč, emisní kurs akcie je 3 000,- Kč, což se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie a bude splacen v penězích. Každý akcionář má přednostní právo upsat na každou jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité 3 000,- Kč jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 3 000,- Kč. Upisovat lze pouze celé akcie. 7. Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou nabídnuty ve 2.kole k úpisu předem určeným zájemcům, jimiž jsou zájemci z řad akcionářů společnosti (dále jen zájemci z akcionářů), kteří ve 100% rozsahu upíší akcie s využitím přednostního práva. Neupsané akcie z 1.kola budou zájemcům z akcionářů nabídnuty poměrně podle rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Upisovat lze pouze celé akcie. 8. Místem pro úpis akcií bez využití přednostního práva je ( 2.kolo úpisu akcií) je zasedací místnost v I. patře administrativní budovy na adrese sídla společnosti. Lhůta pro upisování akcií bez přednostního práva je od 28.1.2002 do 12.2.2002 vždy od 9.00 do 12.00 hodin. Emisní kurs takto upisovaných akcií činí 3 000,- Kč, což se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie a bude splacen v penězích. Počátek běhu lhůty pro úpis akcií v 2.kole upisování, t.j. akcií, které nebyly upsány s využitím přednostního práva, bude oznámen zájemcům z řad akcionářů písemným sdělením na adresu trvalého bydliště dle seznamu akcionářů, nebo předán osobně, nejpozději do 24.1.2002. 9. Upisovatelé, kteří upsali akcie společnosti s využitím přednostního práva (1.kolo úpisu akcií)jsou povinni splatit 100% emisního kurzu upsaných akcií současně s upsáním akcií na bankovní účet číslo 740 108 93/0300 vedený u ČSOB, a.s., pobočka Kolín, Karlovo nám. 71, otevřený za tímto účelem společností dle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku. 10. Upisovatelé, kteří upsali akcie společnosti bez využití přednostního práva (2.kolo úpisu akcií) jsou povinni splatit 100% emisního kurzu upsaných akcií současně s upsáním akcií na bankovní účet číslo 740 108 93/0300 vedený u ČSOB, a.s., pobočka Kolín, Karlovo nám. 71, otevřený za tímto účelem společností dle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku. 11. Započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu se nepřipouští. 13.2.2002 - 18.9.2002
Valná hromada společnosti ze dne 8.10.1997 rozhodla o zvýšení základního jmění peněžitými vklady o 2.046.000,-Kč upsáním 682 kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 3.000,-Kč. Upisování akcií nad částku navhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. Emisní kurs upisovaných akcií činí 3.000,-Kč na jednu akci. Přednostní právo akcionářů na upisování nových akcií ke zvýšení základního jmění se vylučuje z důležitého zájmu společnosti, kterým je narovnání poměrů ve společnosti v souvislosti s následky neplatného a neúčinného zvýšení základního jmění podle rozhodnutí valné hromady ze dne 8.2.1995 a neplatného a neúčinného úpisu akcií provedeného podle tohoto rozhodnutí. Akcie budou upsány způsobem podle § 205 obchodního zákoníku dohodou všech akcionářů na rozsahu jejich účasti na zvýšení základního jmění. Dohoda akcionářů o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního jmění bude bude sepsána 15. den ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku a to v sídle společnosti. Upisovatel je povinen uhradit emisní kurs každé upsané akcie ve lhůtě do 14 dnů na účet společnosti u platby v hotovosti číslo účtu 01-77819011/0300 vedený u Československé obchodní banky, pobočka v Kolíně. 31.12.1997 - 18.9.2002
Akciová společnost Lihovar Kolín,a.s. na své valné hromadě dne 23.6.1993 rozhodla o snížení základního jmění na 3.954.000,-Kč a o snížení jmenovité hodnoty akcií z 5000,-Kč na 3000,-Kč. 26.1.1995 - 18.9.2002
Akciová společnost na valné hromadě konané dne 23.6.1993 zároveň rozhodla o změn Stanov. 26.1.1995 - 18.9.2002
Právní forma: akciová společnost 20.7.1992
Údaje o založení společnosti: Akciová společnost Lihovar Kolín, a.s. byla založena na základě výzvy k upisování akcií ve smyslu § 164 a násl. obch zák. Způsob založení společnosti byl určen zakladatelskou smlouvou ze dne 15.4.1992. Ustavující valná hromada dne 15.5.1992 konstatovala, že bylo upsáno 1.319 akcií v nominální hodnotě 5.000,-Kčs, dále shválila stanovy, zvolila představenstvo a dozorčí radu. Ze 100% upsaného kapitálu bylo ke dni 15.5.1992 splaceno 2.249.503,99 Kčs, což činí 31,10% základního jmění. 20.7.1992 - 18.9.2002

Aktuální kontaktní údaje BIOFERM - lihovar Kolín, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 46350811
Obchodní firma: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Kolín
Vznik první živnosti: 20.7.1992
Celkový počet živností: 14
Aktivních živností: 5

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 46350811
Firma: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Kolín
Základní územní jednotka: Kolín
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 20.7.1992

Kontakty na BIOFERM - lihovar Kolín, a.s. IČO: 46350811

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Havlíčkova 140 , Kolín 280 02 21.1.2016
Sídlo: Havlíčkova 140 , Kolín 280 02 5.9.2005 - 21.1.2016
Sídlo: Havlíčkova 183 , Kolín 280 02 20.7.1992 - 5.9.2005

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Havlíčkova 140, Kolín 280 02

Obory činností BIOFERM - lihovar Kolín, a.s. IČO: 46350811

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 26.5.2011
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 26.5.2011
výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) 30.6.2006
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 30.6.2006
výroba a zpracování paliv a maziv 9.9.2004
výroba nápojů - lihových nápojů studenou cestou 14.1.2002 - 30.6.2006
provozování dráhy (vlastní vlečky) ve smyslu § 11 zák.č. 266/94 Sb. o drahách 22.10.1997
výroba destilátů 22.10.1997 - 30.6.2006
výroba včech druhů kvasného lihu 22.10.1997 - 30.6.2006
silniční motorová doprava nákladní 22.10.1997 - 26.5.2011
výroba octa 22.10.1997 - 26.5.2011
pěstitelské pálení 22.10.1997 - 26.5.2011
zpracování vedlejších produktů vznikajících při výrobě 22.10.1997 - 26.5.2011
odborná poradenská činnost v lihovarnické oblasti 22.10.1997 - 26.5.2011
zpracování zemědělských produktů a plodin 22.10.1997 - 26.5.2011
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 20.7.1992 - 26.5.2011

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Pěstitelské pálení

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba hnojiv

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 20.7.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Havlíčkova 140 , Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny: 1001383753
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Pěstitelské pálení

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba hnojiv

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 26.9.2005

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.4.1997

Živnost č. 3 Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 31.3.1998
Provozovna č. 1
Provozovna: Havlíčkova 140 , Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny: 1001383753
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.9.2005

Živnost č. 4 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 2.11.2005

Živnost č. 5 Výroba a zpracování paliv a maziv

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 5.11.2013
Provozovna č. 1
Provozovna: Havlíčkova 140 , Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny: 1001383753
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013

Živnost č. 6 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.7.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Výroba octa

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.3.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Pěstitelské pálení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.3.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Výroba destilátů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.3.1997
Zánik oprávnění: 1.1.2005

Živnost č. 10 Zpracování vedlejších produktů vznikajících při výrobě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.3.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Odborná poradenská činnost v lihovarnické oblasti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.3.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Zpracování zemědělských produktů a plodin

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.3.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Výroba nápojů - lihových nápojů studenou cestou

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.9.2000
Zánik oprávnění: 31.12.2004

Živnost č. 14 Výroba a zpracování paliv a maziv

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.8.2004
Zánik oprávnění: 5.11.2013
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba potravinářských výrobků
Výroba koření a aromatických výtažků
Destilace, rektifikace a míchání lihovin
Výroba koksárenských produktů
Výroba jiných základních organických chemických látek
Specializovaný velkoobchod s jinými potravinami, včetně ryb, korýšů a měkkýšů
Silniční nákladní doprava
Právní činnosti
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství

Vedení firmy BIOFERM - lihovar Kolín, a.s. IČO: 46350811

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Představenstvo jedná jménem společnosti vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány tak, že jednat za představenstvo může každý člen představenstva, pokud je k tomu představenstvem pověřen. Předseda představenstva může jednat vždy. Společnost zavazuje svým podpisem vždy předseda představenstva a jeden člen. V nepřítomnosti předsedy pak místopředseda. 20.7.1992
Jméno: Ing. Oldřich Reinbergr 22.2.2019
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 21.1.2019
Ve funkci: od 21.1.2019
Adresa: Tyršova 622, Dobrovice 294 41
Jméno: Ing. Libor Gracl 22.2.2019
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 21.1.2019
Ve funkci: od 21.1.2019
Adresa: Tyršova 620, Dobrovice 294 41
Jméno: Ivoš Peer 22.2.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.1.2019
Adresa: 4, Červené Pečky 280 02
Jméno: Ing. Rostislav Polák 20.7.1992 - 12.8.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Benešova 968, Kolín 280 02
Jméno: Miloslav Martinec 20.7.1992 - 12.8.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Sadová 431 , 280 02 Kolín VII. - Sendražice Česká republika
Jméno: Jiří Moravec 20.7.1992 - 12.8.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Havlíčkova 183, Kolín 280 02
Jméno: JUDr. Ing. Josef Škoda 20.7.1992 - 22.3.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Postřekovská 774, Praha 155 00
Jméno: Hana Hodová 20.7.1992 - 18.9.2002
Funkce: Člen představenstva
Ve funkci: do 12.6.2002
Adresa: Na Magistrále 513, Kolín 280 02
Jméno: Jiří Moravec 12.8.1996 - 18.9.2002
Funkce: Místopředseda představenstva
Ve funkci: do 12.6.2002
Adresa: Havlíčkova 183, Kolín 280 02
Jméno: Bohuslav Janda 12.8.1996 - 18.9.2002
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Nerudova 410, Kolín 280 02
Jméno: Dr. Jaromír Janata 12.8.1996 - 9.9.2004
Funkce: Předseda představenstva
Ve funkci: do 2.6.2004
Adresa: Bezručova 846, Kolín 280 02
Jméno: Ing. Rostislav Polák 22.3.1999 - 9.9.2004
Funkce: Člen představenstva
Ve funkci: do 2.6.2004
Adresa: Benešova 968, Kolín 280 02
Jméno: Jiří Moravec 18.9.2002 - 9.9.2004
Funkce: člen
Ve funkci: do 2.6.2004
Adresa: Havlíčkova 183, Kolín 280 02
Jméno: Ing. Eva Kyjovská 18.9.2002 - 9.9.2004
Funkce: Člen představenstva
Ve funkci: od 12.6.2002 do 2.6.2004
Adresa: Brankovická 478, Kolín 280 02
Jméno: Bohuslav Janda 18.9.2002 - 9.9.2004
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 12.6.2002 do 2.6.2004
Adresa: Nerudova 410, Kolín 280 02
Jméno: Jaromír Janata 9.9.2004 - 30.6.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 31.5.2006
Ve funkci: od 2.6.2004 do 31.5.2006
Adresa: Bezručova 846, Kolín 280 02
Jméno: Ivoš Peer 9.9.2004 - 30.6.2006
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 2.6.2004
Adresa: Zličská 845, Kolín 280 02
Jméno: Ing. Rostislav Polák 9.9.2004 - 30.6.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 31.5.2006
Ve funkci: od 2.6.2004
Adresa: Benešova 968, Kolín 280 02
Jméno: Bohuslav Janda 9.9.2004 - 14.9.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 27.6.2007
Ve funkci: od 2.6.2004 do 27.6.2007
Adresa: Nerudova 410, Kolín 280 02
Jméno: Ing. Eva Kyjovská 9.9.2004 - 14.9.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 27.6.2007
Ve funkci: od 2.6.2004
Adresa: Brankovická 478, Kolín 280 02
Jméno: Ivoš Peer 30.6.2006 - 14.9.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 2.6.2004 do 27.6.2007
Ve funkci: od 31.5.2006 do 27.6.2007
Adresa: Zličská 847, Kolín 280 02
Jméno: Miroslava Janatová 30.6.2006 - 14.9.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.5.2006 do 27.6.2007
Adresa: Bezručova 846, Kolín 280 02
Jméno: Ing. Milada Poláková 30.6.2006 - 14.9.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.5.2006 do 27.6.2007
Adresa: Benešova 968, Kolín 280 02
Jméno: Jaromír Janata 14.9.2007 - 5.8.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 27.6.2007 do 27.6.2010
Ve funkci: od 27.6.2007 do 27.6.2010
Adresa: Bezručova 846, Kolín 280 02
Jméno: Bohuslav Janda 14.9.2007 - 5.8.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 27.6.2007 do 27.6.2010
Ve funkci: od 27.6.2007 do 27.6.2010
Adresa: Nerudova 410, Kolín 280 02
Jméno: Ing. Rostislav Polák 14.9.2007 - 5.8.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2007 do 27.6.2010
Adresa: Benešova 968, Kolín 280 02
Jméno: Ivoš Peer 14.9.2007 - 5.8.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2007 do 27.6.2010
Adresa: Zličská 847, Kolín 280 02
Jméno: Miroslava Janatová 14.9.2007 - 5.8.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2007 do 27.6.2010
Adresa: Bezručova 846, Kolín 280 02
Jméno: Ing. Milada Poláková 14.9.2007 - 5.8.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2007 do 27.6.2010
Adresa: Benešova 968, Kolín 280 02
Jméno: Ing. Eva Kyjovská 14.9.2007 - 5.8.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2007 do 27.6.2010
Adresa: Brankovická 478, Kolín 280 02
Jméno: Bohuslav Janda 5.8.2010 - 26.5.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2010 do 31.3.2011
Adresa: Nerudova 410, Kolín 280 02
Jméno: Ing. Rostislav Polák 5.8.2010 - 26.5.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2010
Adresa: Benešova 968, Kolín 280 02
Jméno: Miroslava Janatová 5.8.2010 - 26.5.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2010 do 31.3.2011
Adresa: Bezručova 846, Kolín 280 02
Jméno: Ing. Milada Poláková 5.8.2010 - 26.5.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2010 do 31.3.2011
Adresa: Benešova 968, Kolín 280 02
Jméno: Jaromír Janata 5.8.2010 - 30.8.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 27.6.2010 do 27.6.2013
Ve funkci: od 27.6.2010 do 27.6.2013
Adresa: Bezručova 846, Kolín 280 02
Jméno: Ivoš Peer 5.8.2010 - 30.8.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 27.6.2010 do 27.6.2013
Ve funkci: od 27.6.2010 do 27.6.2013
Adresa: Zličská 847, Kolín 280 02
Jméno: Ing. Eva Kyjovská 5.8.2010 - 30.8.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2010 do 27.6.2013
Adresa: Brankovická 478, Kolín 280 02
Jméno: Ing. Rostislav Polák 26.5.2011 - 30.8.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2010 do 27.6.2013
Adresa: Nová 304, Konárovice 281 25
Jméno: Tomáš Janata 26.5.2011 - 30.8.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.3.2011 do 27.6.2013
Adresa: Bezručova 846, Kolín 280 02
Jméno: Ivoš Peer 30.8.2013 - 26.7.2014
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 27.6.2013
Ve funkci: od 27.6.2013
Adresa: Zličská 847, Kolín 280 02
Jméno: Tomáš Janata 30.8.2013 - 26.8.2014
Funkce: člen
Trvání členství: od 27.6.2013 do 26.3.2014
Adresa: V kapslovně 2761/4, Praha 130 00
Jméno: Jaromír Janata 30.8.2013 - 20.11.2014
Funkce: předseda
Trvání členství: od 27.6.2013 do 17.9.2014
Ve funkci: od 27.6.2013 do 17.9.2014
Adresa: Bezručova 846, Kolín 280 02
Jméno: Rostislav Polák 30.8.2013 - 20.11.2014
Funkce: člen
Trvání členství: od 27.6.2013 do 17.9.2014
Adresa: Nová 304, Konárovice 281 25
Jméno: Eva Kyjovská 30.8.2013 - 20.11.2014
Funkce: člen
Trvání členství: od 27.6.2013 do 17.9.2014
Adresa: Brankovická 478, Kolín 280 02
Jméno: Ivoš Peer 26.7.2014 - 20.11.2014
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 27.6.2013 do 17.9.2014
Ve funkci: od 27.6.2013 do 17.9.2014
Adresa: Zličská 1335, Kolín 280 02
Jméno: Blanka Doubravová 26.8.2014 - 20.11.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.3.2014 do 17.9.2014
Adresa: Pod drahou 29, Starý Kolín 281 23
Jméno: Ivoš Peer 20.11.2014 - 15.5.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 17.9.2014
Ve funkci: od 17.9.2014
Adresa: Zličská 1335, Kolín 280 02
Jméno: Jaromír Janata 20.11.2014 - 20.9.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 17.9.2014
Ve funkci: od 17.9.2014
Adresa: Bezručova 846, Kolín 280 02
Jméno: Ing. Eva Kyjovská 20.11.2014 - 17.2.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.9.2014 do 17.9.2017
Adresa: Brankovická 478, Kolín 280 02
Jméno: Ivoš Peer 15.5.2015 - 17.2.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 17.9.2014 do 17.9.2017
Ve funkci: od 17.9.2014 do 17.9.2017
Adresa: 4, Červené Pečky 280 02
Jméno: Jaromír Janata 20.9.2017 - 17.2.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 17.9.2014 do 17.9.2017
Ve funkci: od 17.9.2014 do 17.9.2017
Adresa: 49, Zruč nad Sázavou 285 22
Jméno: Jaromír Janata 17.2.2018 - 22.2.2019
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 17.9.2017 do 21.1.2019
Ve funkci: od 17.9.2017 do 21.1.2019
Adresa: 49, Zruč nad Sázavou 285 22
Jméno: Ivoš Peer 17.2.2018 - 22.2.2019
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 17.9.2017 do 21.1.2019
Ve funkci: od 17.9.2017 do 21.1.2019
Adresa: 4, Červené Pečky 280 02
Jméno: ing. Eva Kyjovská 17.2.2018 - 22.2.2019
Funkce: člen
Trvání členství: od 17.9.2017 do 21.1.2019
Adresa: Brankovická 478, Kolín 280 02

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Jana Kořínková 22.2.2019
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.1.2019
Ve funkci: od 21.1.2019
Adresa: Sadová 503, Dobrovice 294 41
Jméno: Mgr. Radka Hložková 22.2.2019
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.1.2019
Adresa: 70, Dobrovice 294 42
Jméno: Ing. Eva Kyjovská 22.2.2019
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.1.2019
Adresa: Brankovická 478, Kolín 280 02
Jméno: Josef Knotek 20.7.1992 - 12.8.1996
Adresa: Za Baštou 1358, Kolín 280 02
Jméno: Ivan Moc 20.7.1992 - 12.8.1996
Adresa: Masarykova 841, Kolín 280 02
Jméno: Ing. Milan Křivohlavý 12.8.1996 - 22.10.1997
Funkce: Předseda
Adresa: U Zámecké zahrady 1667/5, Teplice 415 01
Jméno: Miloslav Martinec 12.8.1996 - 14.1.2002
Ve funkci: do 12.5.1999
Adresa: Sadová 431 , 280 02 Kolín VII-Sendražovice Česká republika
Jméno: Jindřiška Klementová 20.7.1992 - 18.9.2002
Ve funkci: do 12.6.2002
Adresa: Šotnovská 422, Kolín 280 02
Jméno: Ing. František Slavíček 22.10.1997 - 9.9.2004
Funkce: Předseda
Ve funkci: do 31.5.2004
Adresa: Zelenky-Hajského 1665/11, Praha 130 00
Jméno: Ivoš Peer 14.1.2002 - 9.9.2004
Funkce: člen
Ve funkci: od 23.5.2001 do 2.6.2004
Adresa: Zličská 845, Kolín 280 02
Jméno: Ing. Vít Somberg 18.9.2002 - 9.9.2004
Funkce: člen
Ve funkci: od 12.6.2002 do 2.6.2004
Adresa: Jaselská 231, Kolín 280 02
Jméno: Mgr. Borek Slavíček 9.9.2004 - 14.9.2007
Funkce: předseda
Trvání členství: do 27.6.2007
Ve funkci: od 2.6.2004 do 27.6.2007
Adresa: Zelenky-Hajského 1665/11, Praha 130 00
Jméno: Ing. Ludmila Novotná 9.9.2004 - 14.9.2007
Funkce: člen
Trvání členství: do 27.6.2007
Ve funkci: od 2.6.2004
Adresa: Za Baštou 1358, Kolín 280 02
Jméno: Ing. Vít Somberg 9.9.2004 - 14.9.2007
Funkce: člen
Trvání členství: do 27.6.2007
Ve funkci: od 2.6.2004
Adresa: Jaselská 231, Kolín 280 02
Jméno: Ing. Vít Somberg 14.9.2007 - 5.8.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2007 do 27.6.2010
Ve funkci: od 27.6.2007 do 27.6.2010
Adresa: Jaselská 231, Kolín 280 02
Jméno: Ing. Ludmila Novotná 14.9.2007 - 5.8.2010
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2007 do 27.6.2010
Ve funkci: od 27.6.2007 do 27.6.2010
Adresa: Za Baštou 1358, Kolín 280 02
Jméno: Petr Kopecký 14.9.2007 - 5.8.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2007 do 27.6.2010
Adresa: Rimavské Soboty 895, Kolín 280 02
Jméno: Ing. Vít Somberg 5.8.2010 - 30.8.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2010 do 27.6.2013
Ve funkci: od 27.6.2010 do 27.6.2013
Adresa: Jaselská 231, Kolín 280 02
Jméno: Ing. Ludmila Novotná 5.8.2010 - 30.8.2013
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2010 do 27.6.2013
Ve funkci: od 27.6.2010 do 27.6.2013
Adresa: Za Baštou 1358, Kolín 280 02
Jméno: Petr Kopecký 5.8.2010 - 30.8.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2010 do 27.6.2013
Adresa: Rimavské Soboty 895, Kolín 280 02
Jméno: Vít Somberg 30.8.2013 - 7.2.2017
Funkce: předseda
Trvání členství: od 27.6.2013 do 27.6.2016
Ve funkci: od 27.6.2013 do 27.6.2016
Adresa: Jaselská 231, Kolín 280 02
Jméno: Ludmila Novotná 30.8.2013 - 7.2.2017
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 27.6.2013 do 31.1.2016
Ve funkci: od 27.6.2013 do 31.1.2016
Adresa: Za Baštou 1358, Kolín 280 02
Jméno: Věra Dušková 30.8.2013 - 7.2.2017
Funkce: člen
Trvání členství: od 27.6.2013 do 27.6.2016
Adresa: Rimavské Soboty 838, Kolín 280 02
Jméno: Ing. Vít Somberg 7.2.2017 - 22.2.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2016 do 21.1.2019
Ve funkci: od 27.6.2016 do 21.1.2019
Adresa: Jaselská 231, Kolín 280 02
Jméno: Věra Dušková 7.2.2017 - 22.2.2019
Funkce: člen
Trvání členství: od 27.6.2016 do 21.1.2019
Adresa: Rimavské Soboty 838, Kolín 280 02
Jméno: Bohuslav Janda 7.2.2017 - 22.2.2019
Funkce: člen
Trvání členství: od 27.6.2016 do 21.1.2019
Adresa: Nerudova 410, Kolín 280 02

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ivoš Peer
Člen statutárního orgánu: Ing. Oldřich Reinbergr
Člen statutárního orgánu: Ing. Libor Gracl

Vlastníci firmy BIOFERM - lihovar Kolín, a.s. IČO: 46350811

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 24 000 000 Kč 100% 9.11.2006
zakladni 12 000 000 Kč 100% 13.3.2002 - 9.11.2006
zakladni 6 000 000 Kč 100% 15.4.1998 - 13.3.2002
zakladni 3 954 000 Kč - 12.3.1996 - 15.4.1998
zakladni 6 595 000 Kč - 20.7.1992 - 12.3.1996

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 3 000 Kč 8 000 20.11.2014
Akcie na jméno 3 000 Kč 8 000 9.11.2006 - 20.11.2014
Akcie na jméno 3 000 Kč 4 000 13.3.2002 - 9.11.2006
Akcie na jméno 3 000 Kč 2 000 15.4.1998 - 13.3.2002
Akcie na jméno 3 000 Kč 1 318 12.3.1996 - 15.4.1998
Akcie na jméno 5 000 Kč 1 319 20.7.1992 - 12.3.1996

Sbírka Listin BIOFERM - lihovar Kolín, a.s. IČO: 46350811

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1655/SL 86 ostatní záp.z VH Městský soud v Praze 31.3.2015 20.5.2015 21.5.2015 12
B 1655/SL 83 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora od 1.10.2013 - 30.9.2014 Městský soud v Praze 30.9.2014 10.4.2015 13.4.2015 49
B 1655/SL 81 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 283/2014 Městský soud v Praze 17.9.2014 14.11.2014 24.11.2014 22
B 1655/SL 80 ostatní zápis z ustavující schůze představenstva Městský soud v Praze 17.9.2014 14.11.2014 24.11.2014 1
B 1655/SL 79 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 17.9.2014 14.11.2014 24.11.2014 26
B 1655/SL 78 ostatní zápis z řádné VH Městský soud v Praze 26.3.2014 1.8.2014 9.9.2014 16
B 1655/SL 77 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 26.3.2014 2.6.2014 19.6.2014 12
B 1655/SL 76 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora k 30.9.2013 Městský soud v Praze 30.9.2013 7.4.2014 8.4.2014 50
B 1655/SL 75 ostatní zápis ze schůze představenstva Městský soud v Praze 27.6.2013 23.8.2013 2.9.2013 1
B 1655/SL 74 ostatní zápis z řádné VH Městský soud v Praze 27.3.2013 23.8.2013 2.9.2013 9
B 1655/SL 73 ostatní zápis z řádné VH Městský soud v Praze 27.3.2013 28.6.2013 11.7.2013 13
B 1655/SL 72 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2012 Městský soud v Praze 30.9.2012 5.4.2013 8.4.2013 54
B 1655/SL 70 notářský zápis NZ 119/2012-projekt fúze Městský soud v Praze 22.8.2012 26.9.2012 2.10.2012 11
B 1655/SL 69 zpráva auditora +zahajovací rozvaha k 1.10.2011 Městský soud v Praze 1.10.2011 29.6.2012 23.7.2012 26
B 1655/SL 68 ostatní pjrojekt fúze Městský soud v Praze 29.3.2012 28.6.2012 28.6.2012 7
B 1655/SL 67 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora k 30.9.2011 Městský soud v Praze 30.9.2011 30.3.2012 3.4.2012 48
B 1655/SL 66 podpisové vzory Městský soud v Praze 31.3.2011 26.5.2011 1
B 1655/SL 65 ostatní -zápis z valné hromady Městský soud v Praze 31.3.2011 26.5.2011 13
B 1655/SL 64 stanovy společnosti Městský soud v Praze 31.3.2011 26.5.2011 16
B 1655/SL 63 notářský zápis NZ 63/2011 Městský soud v Praze 31.3.2011 26.5.2011 6
B 1655/SL 62 stanovy společnosti Městský soud v Praze 31.3.2011 18.5.2011 19.5.2011 16
B 1655/SL 61 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora 1.10.2009-30.9.2010 Městský soud v Praze 30.9.2010 27.4.2011 3.5.2011 47
B 1655/SL 60 ostatní -rozhodnutí VH Městský soud v Praze 31.3.2010 19.8.2010 3
B 1655/SL 59 podpisové vzory Městský soud v Praze 27.5.2010 19.8.2010 1
B 1655/SL 58 podpisové vzory Městský soud v Praze 26.5.2010 19.8.2010 9
B 1655/SL 57 podpisové vzory Městský soud v Praze 25.5.2010 19.8.2010 3
B 1655/SL 56 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora k 30.9.2009 Městský soud v Praze 30.9.2009 7.4.2010 8.4.2010 45
B 1655/SL 55 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora -r. 2008 Městský soud v Praze 30.9.2008 30.4.2009 30.4.2009 44
B 1655/SL 48 ostatní -záp.z VH Městský soud v Praze 27.6.2007 26.9.2007 8.10.2007 20
B 1655/SL 47 ostatní -záp.ze sch.předst. Městský soud v Praze 27.6.2007 26.9.2007 8.10.2007 1
B 1655/SL 46 ostatní -záp.ze sch.DR Městský soud v Praze 27.6.2007 26.9.2007 8.10.2007 1
B 1655/SL 45 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.6.2007 26.9.2007 8.10.2007 16
B 1655/SL 44 podpisové vzory Městský soud v Praze 21.8.2007 26.9.2007 8.10.2007 2
B 1655/SL 43 podpisové vzory Městský soud v Praze 21.8.2007 26.9.2007 8.10.2007 2
B 1655/SL 42 podpisové vzory Městský soud v Praze 21.8.2007 26.9.2007 8.10.2007 2
B 1655/SL 41 podpisové vzory Městský soud v Praze 21.8.2007 26.9.2007 8.10.2007 2
B 1655/SL 40 podpisové vzory Městský soud v Praze 21.8.2007 26.9.2007 8.10.2007 2
B 1655/SL 39 podpisové vzory Městský soud v Praze 21.8.2007 26.9.2007 8.10.2007 2
B 1655/SL 38 podpisové vzory Městský soud v Praze 21.8.2007 26.9.2007 8.10.2007 2
B 1655/SL 37 ostatní -odstoup.z čl. Městský soud v Praze 26.6.2007 29.6.2007 8.10.2007 1
B 1655/SL 36 ostatní -odstoup.z čl. Městský soud v Praze 26.6.2007 26.9.2007 8.10.2007 1
B 1655/SL 35 notářský zápis NZ 133/2007 Městský soud v Praze 27.6.2007 26.9.2007 8.10.2007 4
B 1655/SL 54 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 27.6.2007 17.9.2007 9
B 1655/SL 53 podpisové vzory -6x Městský soud v Praze 21.8.2007 17.9.2007 17
B 1655/SL 52 ostatní -zápis ze schůze DR Městský soud v Praze 27.6.2007 17.9.2007 1
B 1655/SL 51 ostatní zápis ze sch.představenstva Městský soud v Praze 27.6.2007 17.9.2007 1
B 1655/SL 50 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.6.2007 17.9.2007 17
B 1655/SL 49 notářský zápis -NZ133/07 Městský soud v Praze 27.6.2007 17.9.2007 4
B 1655/SL 34 účetní závěrka, výroční zpráva rok 2006+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2006 3.8.2007 8.8.2007 46
B 1655/SL 33 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.9.2006 22.12.2006 0
B 1655/SL 32 notářský zápis -NZ223/06 Městský soud v Praze 20.9.2006 30.10.2006 0
B 1655/SL 31 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 20.9.2006 30.10.2006 0
B 1655/SL 30 výroční zpráva zpr.představenstva Městský soud v Praze 31.5.2006 4.8.2006 0
B 1655/SL 29 ostatní -zápis z VH+přílohy Městský soud v Praze 31.5.2006 4.8.2006 0
B 1655/SL 27 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 20.6.2006 22.6.2006 0
B 1655/SL 26 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.5.2005 26.9.2005 0
B 1655/SL 25 výroční zpráva r.2004,+audit+záp. z VH Městský soud v Praze 31.12.2004 26.9.2005 72
B 1655/SL 24 notářský zápis NZ 75/2005 Městský soud v Praze 25.5.2005 26.9.2005 0
B 1655/SL 23 výroční zpráva r.2004+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2004 4.7.2005 14.7.2005 0
B 1655/SL 22 stanovy společnosti Městský soud v Praze 2.6.2004 18.10.2004 0
B 1655/SL 21 notářský zápis -NZ125/04 Městský soud v Praze 2.6.2004 18.10.2004 0
B 1655/SL 20 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 18.10.2004 45
B 1655/SL 19 výroční zpráva +audit r.2002x Městský soud v Praze 16.6.2003 9.7.2003 0
B 1655/SL 18 ostatní -zápis z VH-přílohy Městský soud v Praze 14.6.2002 24.10.2002 0
B 1655/SL 17 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 24.10.2002 0
B 1655/SL 16 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2001+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2001 24.10.2002 0
B 1655/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva r. 2001 Městský soud v Praze 20.6.2002 25.6.2002 0
B 1655/SL 14 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.12.2001 6.6.2002 0
B 1655/SL 13 notářský zápis Městský soud v Praze 22.2.2002 6.6.2002 0
B 1655/SL 12 notářský zápis, stanovy společnosti -přílohy Městský soud v Praze 19.12.2001 5.6.2002 0
B 1655/SL 9 účetní závěrka za rok 1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 24.5.2002 0
B 1655/SL 8 notářský zápis Městský soud v Praze 22.6.2000 24.5.2002 0
B 1655/SL 7 ostatní -zápis VH Městský soud v Praze 12.5.1999 24.5.2002 0
B 1655/SL 6 účetní závěrka +audit za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 24.5.2002 0
B 1655/SL 11 ostatní -zápis VH Městský soud v Praze 19.6.2001 24.5.2002 0
B 1655/SL 10 ostatní -zápis VH Městský soud v Praze 4.7.2000 24.5.2002 0
B 1655/SL 5 výroční zpráva za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 17.7.2001 0
B 1655/SL 4 notářský zápis Městský soud v Praze 27.5.1998 20.3.1999 0
B 1655/SL 3 notářský zápis Městský soud v Praze 25.2.1998 29.1.1998 0
B 1655/SL 2 notářský zápis Městský soud v Praze 8.10.1997 29.1.1998 0
B 1655/SL 1 stanovy společnosti Městský soud v Praze 9.10.1996 29.1.1998 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení BIOFERM - lihovar Kolín, a.s.


Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 4 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu BIOFERM - lihovar Kolín, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.