BESS DEVELOPMENT a.s. Praha IČO: 25738411

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu BESS DEVELOPMENT a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 25738411.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem BESS DEVELOPMENT a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1999. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 5 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Projektová činnost ve výstavbě a další.

Základní údaje o BESS DEVELOPMENT a.s. IČO: 25738411

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 17.2.1999
Spisová značka: B 5795
IČO: 25738411
Obchodní firma: BESS DEVELOPMENT a.s.
Právní forma: Akciová společnost 17.2.1999
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 17.2.1999
Rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu, které je obsaženo v notářském zápisu NZ 494/2015, N 550/2015, ze dne 21.12.2015: ---------------------------------------------r o z h o d n u t í ---------------------------------------------- jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti BESS DEVELOPMENT a.s., se sídlem Nad Kazankou 71/41, Troja, 171 00 Praha 7, IČ: 257 38 411, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5795. -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jediný akcionář společnosti Ing. Josef Novotný, v souvislosti s dále uvedeným rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti, prohlašuje, že emisní kurs dříve upsaných akcií byl zcela splacen.-------------------------------------------------------- ----------------------------------- A. a) Jediný akcionář společnosti rozhodl při výkonu působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 9.000.000,-- Kč (slovy: devět milionů korun českých) z částky ve výši 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion ko run českých) /současná výše základního kapitálu společnosti/ na částku ve výši 10.000.000,-- Kč (slovy: deset milionů korun českých) /nová výše základního kapitálu společnosti/ upsáním nových akcií s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad ani pod navr hovanou částku zvýšení základního kapitálu.-------------------------------------------------------------------------------------- b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 900 ks (slovy: devíti set kusů) nových kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá.------------------------------------ ---------------------------- c) Základní kapitál se bude zvyšovat tak, že všechny nové akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře společnosti Ing. Josefa Novotného, dat. nar. 07.06.1960, trvalý pobyt Praha 7 Troja, Nad Kazankou 71/41, podle § 484 ZOK.------- ------- S využitím přednostního práva jediného akcionáře společnosti na upsání nových akcií bude upsáno všech nových 900 ks (slovy: devět set kusů) kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun čes kých) každá, tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 9.000.000,-- Kč (slovy: devět milionů korun českých). Emisní kurz každé nové akcie odpovídá (se rovná) její jmenovité hodnotě, tj. částce 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). ---------------- --------------------------------------- Jediný akcionář společnosti určuje, že místem pro vykonání přednostního práva jediného akcionáře společnosti na upsání nových akcií bude sídlo společnosti na adrese Nad Kazankou 71/41, Troja, 171 00 Praha 7. Lhůta pro vykonání přednostního práva jediného akcionáře společnosti na upsání nových akcií činí 1 (jeden) měsíc od okamžiku doručení oznámení jedinému akcionáři společnosti s tím, že tato lhůta nezačne běžet dříve, než dnem následujícím po zápisu rozhodnutí jediného akcionáře společnosti při výkonu p ůsobnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude jedinému akcionáři společnosti oznámen v souladu se ZOK a platnými stanovami společnosti, tedy představenstvem společnos ti (resp. statutárním ředitelem společnosti) způsobem stanoveným pro svolávání valné hromady, spolu s návrhem na uzavření smlouvy o upisování akcií, doručeným na adresu jeho bydliště nebo doručeným osobně, přičemž představenstvo společnosti (resp. statutá rní ředitel společnosti) je povinno takový návrh smlouvy o upsání akcií zaslat jedinému akcionáři společnosti do 7 (sedmi) dnů poté, co bude proveden zápis rozhodnutí jediného akcionáře společnosti při výkonu působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy o úpisu akcií jediným akcionářem společnosti je 14 (čtrnáct) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Podpisy osob zastupujících společnost a jediného akcionáře společnos ti na smlouvě o úpisu akcií musejí být úředně ověřeny.------------------------------------------------------------------------------------------------------ d) Akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 - § 483 ZOK.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- e) Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen:------------------------------------------------- 1) peněžitým vkladem jediného akcionáře společnosti ve výši 2.440.000,-- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta čtyřicet tisíc korun českých); tímto peněžitým vkladem bude upsáno 244 ks (slovy: dvě stě čtyřicet čtyři kusů) kmenových akcií na jméno, vydaných v l istinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá, tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 2.440.000,-- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta čtyřicet tisíc korun českých), s tím, že emisní kurs každé nové akcie odpovídá ( se rovná) její jmenovité hodnotě, tj. částce 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých);-------------------------------------------- 2) nepeněžitým vkladem vnosem nemovitých věcí uvedených pod písmenem g) jediným akcionářem společnosti v obvyklé ceně 6.560.000,-- Kč (slovy: šest milionů pět set šedesát tisíc korun českých); tímto nepeněžitým vkladem bude upsáno 656 ks (slovy: šest set padesát šest kusů) kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá, tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 6.560.000,-- Kč (slovy: šest milionů pět set šedesát tisíc korun čes kých), s tím, že emisní kurs každé nové akcie odpovídá (se rovná) její jmenovité hodnotě, tj. částce 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).------------------------------------------------------- f) Emisní kurz akcií upisovaných peněžitým vkladem je upisovatel - jediný akcionář společnosti - povinen splatit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne, kdy budou akcie upsány, a to na zvláštní k tomu účelu zřízený účet číslo 49060055/2700, vedený UniCredit Ba nk Czech Republic and Slovakia, a.s. na jméno společnosti.----------------------------------------------------- Určuje se, že místem pro vnesení nepeněžitého vkladu na upsání nových akcií společnosti bude sídlo společnosti na adrese Nad Kazankou 71/41, Troja, 171 00 Praha 7.------------------- Určuje se, že lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu činí 30 (slovy: třicet) dní s tím, že tato lhůta začne běžet dnem následujícím po dni tohoto rozhodnutí jediného akcionáře společnosti. ------------------------------------------------------------------- ------------------------------ g) Jediný akcionář společnosti rozhodl při výkonu působnosti valné hromady společnosti, v souvislosti s výše uvedeným rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti, o schválení nepeněžitého vkladu jediného akcionáře společnosti Ing. Josefa Novotné ho, dat. nar. 07.06.1960, trvalý pobyt Praha 7 Troja, Nad Kazankou 71/41. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou tyto nemovité věci: ---------------------------------------------------------- 1) parcela pozemek parc. č. 3997 ostatní plocha o výměře 657 m2, v katastrálním území Smíchov, obec Praha, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví číslo 5770 , jejímž výlučným vlastníkem je jediný akcionář společnosti Ing. Josef Novotný, dat. nar. 07.06.1960, trvalý pobyt Praha 7 Troja, Nad Kazankou 71/41;------------------------------------ 2) parcela pozemek st. parc. č. 308 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 229 m2, parcela pozemek st. parc. č. 309/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 198 m2, parcela pozemek st. parc. č. 682 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 533 m2, parcela poze mek parc. č. 453/5 zahrada o výměře 252 m2, parcela pozemek parc. č. 453/6 zahrada o výměře 147 m2, vše v katastrálním území Luhačovice, obec Luhačovice, zapsané v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracovi ště Valašské Klobouky, na listu vlastnictví číslo 877, jejichž výlučným vlastníkem je jediný akcionář společnosti Ing. Josef Novotný, dat. nar. 07.06.1960, trvalý pobyt Praha 7 Troja, Nad Kazankou 71/41.--------------------------------------------------- ------------------------------------------- Tento nepeněžitý vklad byl oceněn Znaleckým posudkem vypracovaným společností s ručením omezeným MONTEKALA, znaleckým ústavem zapsaným do seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost při Ministerstvu spravedlnosti České republiky podle ustanovení § 21 odst. 3 zákona číslo 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících a ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky číslo 37/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů, do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleck ého oprávnění pro oceňování movitých věcí, nemovitostí, motorových vozidel, nehmotného investičního majetku, cenných papírů, podniků a obchodních společností, ze dne 21.12.2015, který určil obvyklou cenu předmětu nepeněžitého vkladu celkovou částkou 6.560 .000,-- Kč (slovy: šest milionů pět set šedesát tisíc korun českých). Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 5241/2015 znaleckého deníku. Odpovědná osoba: Ing. Jaroslav Karásek - soudní znalec, jednatel společnosti. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 656 ks (slovy: šest set padesát šest kusů) kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá, s tím, že emisní kurs každé nové akcie odpovíd á (se rovná) její jmenovité hodnotě, tj. částce 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých); tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 6.560.000,-- Kč (slovy: šest milionů pět set šedesát tisíc korun českých). Na emisní kurz za nepeněžitý vklad jediného akcionáře společnosti akcionáře Ing. Josefa Novotného se započítává částka ve výši 6.560.000,-- Kč (slovy: šest milionů pět set šedesát tisíc korun českých). Ing. Josef Novotný prohlašuje, že na parcelách pozemcích st. parc. č. 308, st. parc. č. 309/1 a st. parc. č. 682 (vše zastavěná plocha a nádvoří), v kat. úz. Luhačovice, obec Luhačovice, byly na základě demoličních výměrů vydaných Odborem stavebním, stav ebním úřadem, Městský úřad Luhačovice, provedeny demolice, a z tohoto důvodu neexistují žádné stavby (budovy), které by byly součástí těchto pozemků. 18.1.2016

Aktuální kontaktní údaje BESS DEVELOPMENT a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25738411
Obchodní firma: BESS DEVELOPMENT a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 17.2.1999
Celkový počet živností: 9
Aktivních živností: 3

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25738411
Firma: BESS DEVELOPMENT a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 17.2.1999

Kontakty na BESS DEVELOPMENT a.s. IČO: 25738411

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Dlouhá 730/35 , Praha 110 00 18.1.2016
Sídlo: Nad Kazankou 71/41 , Praha 171 00 9.7.2015 - 18.1.2016
Sídlo: Nad Kazankou 71/41 , Praha 171 00 27.12.2005 - 9.7.2015
Sídlo: Vinohradská 1597/174 , Praha 130 00 17.2.1999 - 27.12.2005

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Dlouhá 730/35, Praha 110 00

Obory činností BESS DEVELOPMENT a.s. IČO: 25738411

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 18.1.2016
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 18.1.2016
inženýrská činnost ve stavebnictví 7.6.1999 - 18.1.2016
projektová činnost ve výstavbě, 17.2.1999
provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 17.2.1999
pronájem bytových a nebytových prostor včetně poskytování doplňkových služeb, 17.2.1999 - 18.1.2016
obstaravatelská činnost v oblasti správy bytového a nebytového fondu, 17.2.1999 - 18.1.2016
zprostředkování inženýrské činnosti ve stavebnictví, 17.2.1999 - 18.1.2016
vypracovávání architektonických studií, včetně studií interiérů, 17.2.1999 - 18.1.2016
činnost realitní kanceláře. 17.2.1999 - 18.1.2016

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Vypracování architektonických studií, včetně studií interiérů

  • Obstaravatelská činnost v oblasti správy bytového a nebytového fondu

  • Činnost realitní kanceláře

  • Pronájem bytových a nebytových prostor včetně poskytování doplňkových služeb

  • Zprostředkování inženýrské činnosti ve stavebnictví

  • Inženýrská činnost ve stavebnictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 17.2.1999

Živnost č. 2 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 17.2.1999

Živnost č. 3 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 17.2.1999

Živnost č. 4 Obstaravatelská činnost v oblasti správy bytového a nebytového fondu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.2.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Zprostředkování inženýrské činnosti ve stavebnictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.2.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Vypracování architektonických studií, včetně studií interiérů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.2.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Činnost realitní kanceláře

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.2.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Pronájem bytových a nebytových prostor včetně poskytování doplňkových služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.2.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Inženýrská činnost ve stavebnictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.2.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výstavba bytových a nebytových budov
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství

Vedení firmy BESS DEVELOPMENT a.s. IČO: 25738411

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná statutární ředitel. 18.1.2016
Jménem společnosti jedná předseda představenstva. 26.9.2007 - 18.1.2016
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za společnost se podepisuje samostatně předseda představenstva a to tak, že k názvu společnosti nebo otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 21.11.2000 - 26.9.2007
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za společnost se podepisuje samostatně předseda představenstva nebo za ni podepisují společně dva členové představenstva, a to tak, že k názvu společnosti nebo otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 17.2.1999 - 21.11.2000
Jméno: Ing. Josef Novotný 18.1.2016
Funkce: statutární ředitel
Ve funkci: od 18.1.2016
Adresa: Nad Kazankou 71/41, Praha 171 00
Jméno: Petr Kallista 17.2.1999 - 21.11.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pod lipami 2560/35, Praha 130 00
Jméno: Ing.arch. Michal Frank 17.2.1999 - 21.11.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: S. K. Neumanna 2006/6, Praha 182 00
Jméno: Ing. Josef Novotný 17.2.1999 - 27.12.2005
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Nad kapličkou 3122/20, Praha 100 00
Jméno: ing. Eva Novotná 21.11.2000 - 27.12.2005
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nad kapličkou 3122/20, Praha 100 00
Jméno: ing. Marie Novotná 21.11.2000 - 26.9.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 14.8.2007
Adresa: Bořivojova 714/6, Praha 130 00
Jméno: Ing. Josef Novotný 27.12.2005 - 26.9.2007
Funkce: předseda
Trvání členství: do 14.8.2007
Ve funkci: do 14.8.2007
Adresa: Nad Kazankou 71/41, Praha 171 00
Jméno: Ing. Eva Novotná 27.12.2005 - 26.9.2007
Funkce: člen
Trvání členství: do 14.8.2007
Adresa: Nad Kazankou 71/41, Praha 171 00
Jméno: Ing. Josef Novotný 26.9.2007 - 16.7.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 14.8.2007
Ve funkci: od 14.8.2007
Adresa: Nad Kazankou 71/41, Praha 171 00
Jméno: Ing. Josef Novotný 16.7.2015 - 18.1.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 14.8.2007
Ve funkci: od 14.8.2007
Adresa: Nad Kazankou 71/41, Praha 171 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Robert Tachovský 17.2.1999 - 21.11.2000
Adresa: Budyšínská 200/5, Liberec 460 01
Jméno: Martina Václavská 17.2.1999 - 21.11.2000
Adresa: Dolákova 802/21, Praha 181 00
Jméno: Zuzana Pilařová 17.2.1999 - 26.9.2007
Trvání členství: do 14.8.2007
Adresa: Bukovská 23 , Praha 7 Česká republika
Jméno: Josef Novotný 21.11.2000 - 26.9.2007
Trvání členství: do 14.8.2007
Adresa: Legerova 1034/4, Praha 120 00
Jméno: Anežka Novotná 21.11.2000 - 26.9.2007
Trvání členství: do 14.8.2007
Adresa: Legerova 1034/4, Praha 120 00
Jméno: Ing. arch. Michal Frank 26.9.2007 - 25.8.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.8.2007 do 14.8.2008
Adresa: S. K. Neumanna 2006/6, Praha 182 00
Jméno: Ing. Adam Ruml 26.9.2007 - 25.8.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.8.2007 do 14.8.2008
Adresa: 29. dubna 258/31, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Marie Novotná 25.8.2008 - 26.9.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.8.2008
Adresa: Bořivojova 714/6, Praha 130 00
Jméno: Ludvík Staněk 26.9.2007 - 18.1.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 14.8.2007
Ve funkci: od 14.8.2007
Adresa: Čechova 1030, Roztoky 252 63
Jméno: Ing. Eva Novotná 25.8.2008 - 18.1.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.8.2008
Adresa: Nad Kazankou 71/41, Praha 171 00
Jméno: Ing. Marie Novotná 26.9.2015 - 18.1.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.8.2008
Adresa: Bořivojova 714/6, Praha 130 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Josef Novotný

Vlastníci firmy BESS DEVELOPMENT a.s. IČO: 25738411

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 10 000 000 Kč 100% 18.1.2016
zakladni 1 000 000 Kč 100% 17.2.1999 - 18.1.2016

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 1 000 18.1.2016
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 17.2.1999 - 18.1.2016

Sbírka Listin BESS DEVELOPMENT a.s. IČO: 25738411

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 5795/SL 11 notářský zápis [NZ 494/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 21.12.2015 22.12.2015 2.2.2016 19
B 5795/SL 10 posudek znalce č. 5241/2015 Městský soud v Praze 22.12.2015 22.12.2015 2.2.2016 16
B 5795/SL 9 notářský zápis [NZ 271/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.7.2015 2.7.2015 20.7.2015 17
B 5795/SL 8 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 14.8.2008 26.8.2008 2
B 5795/SL 7 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 14.8.2007 27.9.2007 1
B 5795/SL 6 notářský zápis -NZ164/07 Městský soud v Praze 5.9.2007 27.9.2007 5
B 5795/SL 5 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 21.8.2007 27.9.2007 1
B 5795/SL 4 notářský zápis -NZ145/07 Městský soud v Praze 14.8.2007 27.9.2007 6
B 5795/SL 3 notářský zápis -NZ223/05 Městský soud v Praze 19.12.2005 28.12.2005 0
B 5795/SL 2 notářský zápis +přílohy Městský soud v Praze 15.6.2000 21.11.2000 0
B 5795/SL 1 notářský zápis + stanovy + zakladat.smlouva Městský soud v Praze 21.12.1998 26.3.1999 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení BESS DEVELOPMENT a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 4 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu BESS DEVELOPMENT a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.