Belagra, a.s. IČO: 46346023

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Belagra, a.s. a bylo jí přiděleno IČO 46346023.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Belagra, a.s. byla založena v roce 1992. Firma již ukončila svou činnost. V jejím vedení se dosud vystřídalo 28 osob.

Základní údaje o Belagra, a.s. IČO: 46346023

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 1.5.1992
Spisová značka: B 715
IČO: 46346023
Obchodní firma: Belagra, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.5.1992
Stav subjektu: Tuzemská - Zaniklý
Datum zápisu: 1.5.1992
Datum zániku: 1.9.2009
Společnost Belagra, a.s., IČ 463 46 023, se sídlem Hustopeče, Nádražní 60, PSČ 693 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 715, se vymazává z obchodního rejstříku. Právním důvodem výmazu je zánik sloučením se spol ečností ZZN POMORAVÍ a.s., IČ 469 00 845, se sídlem Hodonín, Velkomoravská 4017/77, PSČ 695 33, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 855, jako společností nástupnickou, s tím, že na nástupnickou společnost přešlo p odle Projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 22. června 2009 jmění zaniklé společnosti Belagra, a.s. 1.9.2009 - 1.9.2009
Společnost Agropol Group, a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ: 113 76, IČ: 251 00 025, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4501, která je jediným akcionářem společnosti Belagra, a.s. učinila dne 30.04.2009 v rámci výkonu působnosti valné hromady společnosti Belagra, a.s. rozhodnutí, kterým změnila stanovy společnosti Belagra, a.s. tak, že celý jejich dosavadní text se vypouští a nahrazuje se novým. O rozhodnutí byl sepsán dne 30.04.2009 Notářský zápis č. NZ 188/2009, N 198/2009. 10.6.2009 - 1.9.2009
Valná hromada společnosti přijala dne 23.ledna 2007 toto rozhodnutí: 1. Určení hlavního akcionáře Valná hromada určuje, že společnost Agropol Group, a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ 113 76, IČ: 25100025 (dále jen "hlavní akcionář"), je hlavním akcionářem společnosti Belagra, a.s., se sídlem Hustopeče, Nádražní 60, IČ: 46346023 (dále jen "společnost"), ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, čili osobou oprávněnou vykonat právo výkupu akcií společnosti podle ustanovení § 183i a následujících obchodního zákoníku. Tato skutečnost je osvědčena: a) listinou přítomných akcionářů na valné hromadě osvědčující, že hlavní akcionář na valné hromadě předložil akcie vydané společností, a to 18 (osmnáct) kusů kmenových listinných akcií ve formě na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (desetmilion ů Kč), 1 (jeden) kus kmenové listinné akcie ve formě na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jedenmilion Kč), 5 (pět) kusů kmenových listinných akcií ve formě na majitele ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc Kč) a 12.667 (dvanácttisíc šestsetšedesátsedm) kusů kmenových listinných akcií ve formě na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jedentisíc Kč); b) čestným prohlášením hlavního akcionáře z 11.12.2006, že je vlastníkem akcií vydaných společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl 93,8 % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti, a že hranici 90 % podílu na základ ním kapitálu a hlasovacích právech společnosti překročil dne 18.9.2006, čímž nabyl rozhodný podíl podle § 183i odst. 1 obchodního zákoníku; c) prohlášením představenstva společnosti z 23.1.2007, jímž je osvědčeno, že ve společnosti neexistují žádné jiné účastnické cenné papíry než akcie a že jsou vydány pouze akcie zapsané u společnosti v obchodním rejstříku; e) stanovami společnosti, podle jejichž článku 4. odst. 3. je s každým 1.000,- Kč jmenovité hodnoty každé akcie spojen jeden hlas a pro všechny akcie a akcionáře platí stejný způsob hlasování na valné hromadě bez omezení nejvyšším počtem hlasů, to znamená , že podíl hlavního akcionáře na hlasovacích právech ve společnosti je stejný jako podíl jeho akcií na základním kapitálu společnosti, a to 93,8 %. 2. Přechod akcií Všechny ostatní akcie společnosti, to znamená všechny akcie vydané společností ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jedentisíc Kč), které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře. K přecho du akcií dojde podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu akcií do obchodního rejstříku. 3. Výše protiplnění a) Výše protiplnění podle § 183m odst. 1 obchodního zákoníku za akcie přecházející podle tohoto rozhodnutí je v návaznosti na postup podle § 183j odst. 6 obchodního zákoníku určena tak, že za každou kmenovou akcii na majitele vydanou společností v listinn é podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jedentisíc Kč), jíž se přechod týká, náleží protiplnění ve výši 727,- Kč (sedmsetdvacetsedm Kč). b) Přiměřenost protiplnění je v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem znalce Ing. Petra Pelce, Ph.D., Zlatá Hora 1365, 684 01 Slavkov u Brna, a to znaleckým posudkem č. 02-02a/06 ze dne 25.10.2006 s dodatkem ze dne 5.12.2006, jímž je zjištěna hodnota každé z akcií, jíž se přechod týká, rovněž ve výši 727,- Kč (sedmsetdvacetsedm Kč). c) Česká národní banka rozhodnutím č.j. 45/N/156/2006/3/2006/11572/540 ze dne 7.12.2006 udělila v souladu s § 183i odst. 5 obchodního zákoníku souhlas k přijetí usnesení valné hromady společnosti o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů spol ečnosti na hlavního akcionáře, a to rovněž za protiplnění ve výši 727,- Kč (sedmsetdvacetsedm Kč) za každou jednu akcii, jichž se přechod týká. 4. Předložení akcií a poskytnutí protiplnění a) K provedení výplaty protiplnění podle § 183m odst. 3 a 4 obchodního zákoníku a k převzetí akcií společnosti je pověřen obchodník s cennými papíry CYRRUS, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČ: 63907020 (dále jen "obchodník s cennými papíry") . b) Hlavní akcionář podle § 183i odst. 6 obchodního zákoníku předal obchodníkovi s cennými papíry peněžní prostředky ve výši 9.309.962,- Kč (devětmilionůtřistadevěttisícdevětsetšedesátdva Kč) potřebné k výplatě protiplnění a valné hromadě to doložil potvrz ením obchodníka s cennými papíry ze dne 19.1.2007. c) Předložení akcií společnosti ve lhůtě podle § 183l odst. 5 popřípadě 6 obchodního zákoníku budou dosavadní vlastníci akcií společnosti přecházejících podle tohoto rozhodnutí (dále jen "dosavadní akcionáři"), kteří mají tyto listinné akcie v držení, usk utečňovat tak, že tyto akcie předloží v sídle a do rukou obchodníka s cennými papíry, a to v pracovních dnech v době od 9:00 do 15:00 hod. Tímto předáním akcií vznikne těmto akcionářům právo na zaplacení protiplnění. Při předání akcií, o němž obchodník s cennými papíry vyhotoví protokol s potřebnými údaji, dosavadní akcionáři uvedou požadovaný způsob výplaty protiplnění (bankovním převodem nebo poštovní poukázkou); pokud výše protiplnění vypláceného akcionáři nepřesáhne 5.000,- Kč (pěttisíc Kč), může být výplata provedena na místě v hotovosti. Dosavadní akcionáři mohou akcie předložit i formou jejich zaslání poštou na adresu obchodníka s cennými papíry, pokud k akciím připojí písemnou žádost o výplatu protiplnění se svým úředně ověřeným podpisem. V žádost i uvedou požadovaný způsob výplaty protiplnění (bankovním převodem nebo poštovní poukázkou). Veškerá rizika spojená se zasláním akcií nese dosavadní akcionář. V případě, že v písemné žádosti nebude uveden požadavek na způsob výplaty protiplnění, bude prot iplnění poskytnuto poštovní poukázkou. d) Lhůta pro poskytnutí protiplnění se určuje tak, že protiplnění bude poskytnuto dosavadnímu akcionáři bez zbytečného odkladu po vzniku práva na zaplacení protiplnění podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, nejpozději však do dvou měsíců od tohoto vzni ku práva. e) Osobou oprávněnou k obdržení protiplnění bude vždy dosavadní akcionář, ledaže bude prokázáno zastavení akcií. V tomto případě bude protiplnění odpovídající hodnotě zastavených akcií poskytnuto zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li dosavadní akcio nář, že zástavní právo zaniklo, nebo že dohoda mezi dosavadním akcionářem a zástavním věřitelem určuje jinak). 31.1.2007 - 23.7.2007
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 26.5.2000. 30.6.2000 - 6.6.2005
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 21.5.1999. 24.8.1999 - 6.6.2005
Byly předloženy stanovy ve znění přijatém mimořádnou valnou hromadou konanou dne 29.1.1997. 17.4.1997 - 24.8.1999
Byly předloženy stanovy přijaté valnou hromadou dne 17.4.1996. 22.5.1996 - 24.8.1999
Základní jmění: 206,973.000,-- Kčs a jeho rozdělení: 206.973 akcií na jméno v nominální hodnotě 1.000 Kčs. 30.10.1992 - 28.9.1993
Základní jmění: 206,968.000,-- Kčs 1.5.1992 - 30.10.1992
Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 206 968 akcií na jméno po 1000,-Kčs jmenovité hodnoty. 1.5.1992 - 30.10.1992
Dozorčí rada společnosti : - Jan Hajdin, Břeclav, Kupkova 2984 - František Novák, Kobylí na Moravě - ing. Eva Košťálová, Charvatská Nová Ves, A.Kuběny 25/A - JUDr. František Kareš, Břeclav, Sladová 8 - Ludvika Holešicová, Moravská Nová Ves, Dolní 216 1.5.1992 - 28.9.1993
Zakladatel splatil: 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektů státního podniku Zemědělské zásobování a nákup Břeclav, s.p. 1.5.1992 - 1.9.2009
Založení společnosti : Akciová společnost byla založení podle § 172 obch. zák. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst.3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. 1.5.1992 - 1.9.2009
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 25.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.5.1992 - 1.9.2009

Kontakty na Belagra, a.s. IČO: 46346023

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Nádražní 563/60 , Hustopeče 693 01 5.11.2003 - 1.9.2009
Sídlo: Národních hrdinů 16 , 690 02 Břeclav Česká republika
1.5.1992 - 5.11.2003

Obory činností Belagra, a.s. IČO: 46346023

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 12.5.2009 - 1.9.2009
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 12.5.2009 - 1.9.2009
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 12.5.2009 - 1.9.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 12.5.2009 - 1.9.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 6.6.2005 - 1.9.2009
činnost technických poradců v oblasti zemědělství 30.11.2004 - 12.5.2009
opravny ostatních dopravních prostředků 30.11.2004 - 12.5.2009
provozování dráhy a drážní dopravy 30.11.2004 - 12.5.2009
Silniční motorová doprava nákladní 7.3.2002 - 12.5.2009
hostinská činnost 7.3.2002 - 1.9.2009
speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce prováděné zdravotnickým zařízením v jeho objektech, speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech a odborných činností na úseku rostlinolékařské péče 25.10.2001 - 12.5.2009
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod 25.10.2001 - 12.5.2009
opravy silničních vozidel 25.10.2001 - 1.9.2009
hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedovatými chemickými látkami a přípravky včetně ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace, s výjimkou odborných činností na úseku rostlinolékařské péče 30.6.2000 - 25.10.2001
ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin 30.6.2000 - 7.3.2002
prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí 30.6.2000 - 12.5.2009
prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující 30.6.2000 - 12.5.2009
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení 22.5.1996 - 25.10.2001
činnosti spojené s pronájmem a podnájmem nemovitostí včetně nadstandartních služeb 22.5.1996 - 12.5.2009
skladovací činnost 22.5.1996 - 12.5.2009
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 22.5.1996 - 12.5.2009
odbyt zvlášť nebezpečných jedů 24.5.1995 - 30.6.2000
prodej jedů a žíravin v maloobchodě 24.5.1995 - 30.6.2000
výroba jedlých rostlinných olejů 24.5.1995 - 12.5.2009
provozování ubytovacích a rekreačních zařízení 24.5.1995 - 12.5.2009
Revize elektrických zařízení 28.9.1993 - 24.5.1995
Zednictví 28.9.1993 - 24.5.1995
Pekařství 28.9.1993 - 22.5.1996
Truhlářství 28.9.1993 - 22.5.1996
Zámečnictví 28.9.1993 - 22.5.1996
Stavitel 28.9.1993 - 22.5.1996
Automatizované zpracování dat 28.9.1993 - 22.5.1996
Hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů, včetně ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace 28.9.1993 - 30.6.2000
Řeznictví a uzenářství 28.9.1993 - 25.10.2001
Opravy motorových vozidel 28.9.1993 - 25.10.2001
Silniční motorová doprava 28.9.1993 - 7.3.2002
Mlynářství 28.9.1993 - 30.11.2004
Výroba a opravy zemědělských strojů 28.9.1993 - 30.11.2004
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 28.9.1993 - 12.5.2009
Výroba krmných směsí, koncentrátů, minerálních přísad a surovin pro jejich výrobu 28.9.1993 - 12.5.2009
Analytická laboratorní činnost 28.9.1993 - 12.5.2009
1. nákup, skladování, ošetřování, úprava, zpracování a odbyt zemědělských výrobků včetně federálních hmotných rezerv 2. výroba a dodávky zemědělských potřeb a ostatních výrobků při poskytování služeb 3. obchodní a odbytová činnost 4. výroba krmných směsí, krmných koncentrátů, minerálních přísad, doplňků biofaktorů a surovin pro jejich výrobu 5. výroba chemikálií, ochranných chemických a biologických přípravků 6. pěstování jedlých hub a výroba sadby, živného substrátu a krycí zeminy pro jejich výrobu 1.5.1992 - 28.9.1993
7. výroba keratinu, průmyslových hnojiv a dalších výrobků zpracováním rohoviny a jiných živočišných odpadů 8. výroba a aplikace desinfekčních, desinsekčních, deratizačních prostředků, včetně bílení a malování 9. výroba strojů, přístrojů, konstrukcí a zařízení pro měření a regulaci, elektrotechnikcých výrobků, včetně mikroelektrotechniky a náhradních dílů 10. výroba potravinářských výrobků 11. výroba z plastů, kovu a skla 12. výroba termicky upravených produktů rostlinné výroby 1.5.1992 - 28.9.1993
13. dřevovýroba 14. výroba lihu podle zvláštního povolení 15. výroba elektrického proudu a tepla 16. stavební montážní a technologické práce 17. opravárenská činnost 18. servisní a analytická laboratorní činnost 19. neveřejná silniční přeprava nákladů a osob podle zvláštního povolení 20. montáž přístrojů a zařízení pro měření a regulaci 21. zprostředkování prodeje nevyužitých zásob z vedlejší výroby zemědělskcýh organizací 1.5.1992 - 28.9.1993
22. tiskařské a reprografické práce podle zvláštního povolení 23. propagační a publikační činnost 24. práce a služby v oblasti výpočetní techniky a VTEI 25. zajišťování vzdělávání a přípravy pracovníků ve vybraných profesích 26. činnost školního závodu pro odborný výcvik žáků SOU 27. provoz veřejného vážení a vážních zařízení 28. revize zařízení, elektrozařízení a elektroinstalací, hromosvodů, tlakových nádob, zdvihadel a ocelových konstrukcí podle zvláštního povolení 29. projektová činnost podle zvláštního povolení 1.5.1992 - 28.9.1993
30. inženýrská činnost ve výstavbě podle zvláštního povolení 1.5.1992 - 28.9.1993

Vedení firmy Belagra, a.s. IČO: 46346023

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo: a) společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva; b) samostatně předsedou nebo místopředsedou představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření; c) společně všemi členy představenstva při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jeji ch částí. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou podle předchozího ustanovení oprávněni jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k firmě společnosti a svému jménu a příjmení. 10.6.2009 - 1.9.2009
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva samostatně. Podepisování písemných úkonů činěných při tomto jednání se uskutečňuje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva samostatně. 3.4.2002 - 10.6.2009
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná předseda představenstva společně s jedním členem představenstva nebo místopředseda představenstva společně s jedním členem představenstva, kteří se za společnost podepisují tak, že k napsanému či vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí své podpisy. 30.6.2000 - 3.4.2002
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná předseda nebo místopředseda představenstva, každý samostatně, kteří se za společnost podepisují tak, že k napsanému či vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. 22.5.1996 - 30.6.2000
Způsob jednání: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen předsta- venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.5.1992 - 22.5.1996
Jméno: Jaromír Dlapal 1.5.1992 - 28.9.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Dlouhá 222, Šakvice 691 67
Jméno: Radomír Křenovský 1.5.1992 - 28.9.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Slovácká 4 , 691 53 Tvrdonice Česká republika
Jméno: Vladimír Mikel 1.5.1992 - 28.9.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: U Vodárny 385, Dolní Dunajovice 691 85
Jméno: ing. František Pavelka 1.5.1992 - 28.9.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Dlouhá 322/17, Velké Pavlovice 691 06
Jméno: ing. František Pavelka 28.9.1993 - 3.3.1994
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Dlouhá 322/17, Velké Pavlovice 691 06
Jméno: ing. Jiří Kohút 1.5.1992 - 28.3.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Lidická 1370/8, Mikulov 692 01
Jméno: ing. Svatopluk Sýkora 28.9.1993 - 28.3.1996
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Družicová 978/4, Praha 161 00
Jméno: ing. Karel Šrimpl 28.9.1993 - 28.3.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Libřická 642, Praha 190 14
Jméno: ing. Jozef Novotný 28.9.1993 - 28.3.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Anastázova 16 , 169 00 Praha 6 Česká republika
Jméno: ing. Ivan Omachlík 28.9.1993 - 28.3.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: ČSA 82 , Břeclav Česká republika
Jméno: ing. Vlastimil Budík 28.9.1993 - 28.3.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: U Dráhy 166/12, Ostopovice 664 49
Jméno: Ing. František Pavelka 3.3.1994 - 28.3.1996
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Dlouhá 322/17, Velké Pavlovice 691 06
Jméno: Ing. Ivan Omachlík 28.3.1996 - 22.5.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: ČSA 82 , Břeclav Česká republika
Jméno: Ing. Zdeňka Valendová 28.3.1996 - 22.5.1996
Funkce: členka představenstva
Adresa: Na Valtické 658/42, Břeclav 691 41
Jméno: Ing. Jan Fabičovic 28.3.1996 - 22.5.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: SNP 448/7, Břeclav 690 06
Jméno: JUDr. Jaroslav Jančařík 28.3.1996 - 22.5.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Slunečná 3641/19, Hodonín 695 01
Jméno: ing. František Pavelka 28.3.1996 - 17.4.1997
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Dlouhá 322/17, Velké Pavlovice 691 06
Jméno: Ing. Jiří Kohút 28.3.1996 - 17.4.1997
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Lidická 1370/8, Mikulov 692 01
Jméno: Ing. Eva Košťálová 28.3.1996 - 17.4.1997
Funkce: členka představenstva
Adresa: A. Kuběny 646/25, Břeclav 690 06
Jméno: Ing. Jozef Novotný 22.5.1996 - 17.4.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Anastázova 18 , 169 00 Praha 6-Břevnov Česká republika
Jméno: Ing. Pavel Šindelář 22.5.1996 - 17.4.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nádražní 967/85, Břeclav 691 41
Jméno: Ing. Vítězslav Povolný 22.5.1996 - 17.4.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Podivínská 361, Velké Bílovice 691 02
Jméno: Ing. Vítězslav Povolný 17.4.1997 - 10.11.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Podivínská 361, Velké Bílovice 691 02
Jméno: Ing. František Ureš 10.11.1997 - 30.7.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Zelenečská 504/47, Praha 198 00
Jméno: Ing. Petr Holoubek 30.7.1998 - 4.12.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Přecechtělova 2405/23, Praha 155 00
Jméno: Ing. Jiří Kohút 17.4.1997 - 6.4.2000
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Lidická 1370/8, Mikulov 692 01
Jméno: Ing. Pavel Šindelář 17.4.1997 - 30.6.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nádražní 967/85, Břeclav 691 41
Jméno: ing. František Pavelka 17.4.1997 - 7.3.2002
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: do 29.1.2002
Adresa: Dlouhá 322/17, Velké Pavlovice 691 06
Jméno: Ing. Eva Košťálová 17.4.1997 - 7.3.2002
Funkce: členka představenstva
Trvání členství: do 29.1.2002
Adresa: A. Kuběny 646/25, Břeclav 690 06
Jméno: Ing. Vítězslav Povolný 10.3.1999 - 7.3.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 12.12.2001
Adresa: Podivínská 361, Velké Bílovice 691 02
Jméno: Ing. Miroslav Lněnička 6.4.2000 - 7.3.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 12.12.2001
Adresa: Polívkova 980/33, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Pavel Šindelář 30.6.2000 - 7.3.2002
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 29.1.2002
Adresa: Nádražní 967/85, Břeclav 691 41
Jméno: ing. František Pavelka 7.3.2002 - 5.11.2002
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 29.1.2002 do 13.5.2002
Adresa: Dlouhá 322/17, Velké Pavlovice 691 06
Jméno: Ing. Václav Vojík 7.3.2002 - 5.11.2002
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 29.1.2002
Adresa: Jablonského 386/8, Písek 397 01
Jméno: Ing. Václav Vojík 5.11.2002 - 13.12.2002
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.1.2002
Ve funkci: od 13.5.2002 do 8.8.2002
Adresa: Jablonského 386/8, Písek 397 01
Jméno: Ing. Vítězslav Povolný 5.11.2002 - 13.12.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.5.2002
Ve funkci: do 8.8.2002
Adresa: Za hřištěm 240 , 691 46 Břeclav Česká republika
Jméno: Ing. Jiří Mrkos 13.12.2002 - 3.1.2004
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 8.8.2002 do 25.8.2003
Adresa: Lipová 1365, Dubňany 696 03
Jméno: Ing. Jiří Malúš 7.3.2002 - 6.6.2005
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 29.1.2002
Adresa: U Hadovky 598/26, Praha 160 00
Jméno: Ing. Václav Vojík 13.12.2002 - 8.3.2007
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 29.1.2002 do 23.1.2007
Adresa: Jablonského 386/8, Písek 397 01
Jméno: Ing. Vítězslav Povolný 3.1.2004 - 8.3.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 25.8.2003 do 23.1.2007
Ve funkci: od 25.8.2003 do 23.1.2007
Adresa: Za hřištěm 240 , Břeclav Česká republika
Jméno: Ing. Jiří Malúš 6.6.2005 - 8.3.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 29.1.2002 do 23.1.2007
Adresa: Na čihadle 841/8, Praha 160 00
Jméno: Ing. Jiří Malúš 8.3.2007 - 18.3.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 23.1.2007 do 1.2.2008
Ve funkci: od 23.1.2007 do 1.2.2008
Adresa: Na čihadle 841/8, Praha 160 00
Jméno: Ing. Vítězslav Povolný 8.3.2007 - 8.4.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 23.1.2007 do 28.3.2008
Ve funkci: od 23.1.2007 do 28.3.2008
Adresa: Za hřištěm 240/6, Ladná 691 46
Jméno: Mgr. Ing. Lubomír Juránek 8.4.2008 - 30.1.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 28.3.2008 do 23.1.2009
Ve funkci: od 28.3.2008 do 23.1.2009
Adresa: U památníku 176/20, Brno 635 00
Jméno: Ing. Václav Vojík 8.3.2007 - 12.5.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.1.2007 do 2.4.2009
Adresa: Jablonského 386/8, Písek 397 01
Jméno: Ing. Leoš Chalupa 18.3.2008 - 12.5.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.2.2008 do 2.4.2009
Ve funkci: od 1.2.2008 do 2.4.2009
Adresa: Dvořišťská 968, Praha 198 00
Jméno: Václav Adámek 30.1.2009 - 12.5.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 23.1.2009 do 2.4.2009
Ve funkci: od 23.1.2009 do 2.4.2009
Adresa: 298, Višňové 671 38
Jméno: Ing. Leoš Chalupa 12.5.2009 - 10.6.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.4.2009 do 30.4.2009
Adresa: Dvořišťská 968, Praha 198 00
Jméno: Ing. Jaroslav David 12.5.2009 - 1.9.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 2.4.2009
Ve funkci: od 3.4.2009
Adresa: Seifertova 4278/15, Kroměříž 767 01
Jméno: Mgr. Tomáš Kohoutek 12.5.2009 - 1.9.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 2.4.2009
Ve funkci: od 3.4.2009
Adresa: Zlechovská 192/13, Prostějov 796 04
Jméno: Ing. Milan Kovařík 10.6.2009 - 1.9.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.4.2009
Adresa: Zahradní 851/5, Velké Pavlovice 691 06

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Milan Tomášek 28.9.1993 - 28.3.1996
Adresa: Slovácká 2703/36, Břeclav 690 02
Jméno: ing. Miroslav Tvrdík 28.9.1993 - 28.3.1996
Adresa: Párovská 28 , Nitra Česká republika
Jméno: ing. Slavomír Fridrich 28.9.1993 - 28.3.1996
Adresa: Šárecká 929/43, Praha 160 00
Jméno: ing. Eva Košťálová 28.9.1993 - 28.3.1996
Adresa: A. Kuběny 646/25, Břeclav 690 06
Jméno: Vladimír Mikel 28.9.1993 - 28.3.1996
Adresa: U rybníka 556 , 379 01 Dunajovice Česká republika
Jméno: Ing. Pavel Šindelář 28.3.1996 - 22.5.1996
Funkce: člen
Adresa: Nádražní 967/85, Břeclav 691 41
Jméno: Ing. Vítězslav Povolný 28.3.1996 - 22.5.1996
Funkce: člen
Adresa: Podivínská 361, Velké Bílovice 691 02
Jméno: Ing. Vladimír Uhde 28.3.1996 - 22.5.1996
Funkce: člen
Adresa: Habřinova 777/2, Brno 624 00
Jméno: Ing. Vlastimil Budík 28.3.1996 - 22.5.1996
Funkce: člen
Adresa: U Dráhy 166/12, Ostopovice 664 49
Jméno: Ing. Josef Novotný 28.3.1996 - 22.5.1996
Funkce: člen
Adresa: Anastázova 16 , 169 00 Praha 6 Česká republika
Jméno: Ing. Petr Krňavský 22.5.1996 - 29.5.1996
Funkce: člen
Adresa: Mikulovice 146 Česká republika
Jméno: Ing. Jaromír Sasínek 22.5.1996 - 17.4.1997
Funkce: místopředseda
Adresa: 114, Dolní Věstonice 691 29
Jméno: Pavel Švarc 22.5.1996 - 17.4.1997
Funkce: člen
Adresa: 35, Semice 289 17
Jméno: Ing. Milan Chládek 22.5.1996 - 17.4.1997
Funkce: člen
Adresa: Habrovany 7 Česká republika
Jméno: Lubomír Stoklásek 22.5.1996 - 17.4.1997
Funkce: člen
Adresa: Zemědělská 1711/60, Brno 613 00
Jméno: Ing. Jan Hanák 22.5.1996 - 17.4.1997
Funkce: člen
Adresa: Dražovice 77 Česká republika
Jméno: Ing. Richard Paulů 22.5.1996 - 17.4.1997
Funkce: předseda
Adresa: Mozartova 3804/4, Prostějov 796 01
Jméno: Ing. Petr Krňanský 29.5.1996 - 17.4.1997
Funkce: člen
Adresa: Mikulovice 146 Česká republika
Jméno: Ing. Petr Krňanský 17.4.1997 - 30.7.1998
Funkce: člen
Adresa: Česká republika
Tasovice 441, 761 25 Hodonice
Jméno: Ing. Jozef Novotný 17.4.1997 - 30.7.1998
Funkce: člen
Adresa: Anastázova 16 , 169 00 Praha 6 Česká republika
Jméno: Ing. Richard Paulů 17.4.1997 - 4.12.1998
Funkce: předseda
Adresa: Mozartova 3804/4, Prostějov 796 01
Jméno: PhDr. Jindřich Beznoska 30.7.1998 - 10.3.1999
Funkce: člen
Adresa: Ovčí hájek 2172/42, Praha 158 00
Jméno: Ing. František Ureš 30.7.1998 - 24.8.1999
Funkce: člen
Adresa: Zelenečská 504/47, Praha 198 00
Jméno: PhDr. Jindřich Beznoska 10.3.1999 - 24.8.1999
Funkce: člen
Adresa: Kafkova 586/13, Praha 160 00
Jméno: Ing. Richard Paulů 4.12.1998 - 7.3.2002
Funkce: předseda
Ve funkci: do 2.1.2002
Adresa: Olympijská 4238/7, Prostějov 796 01
Jméno: Ing. Jaroslav Faltýnek 24.8.1999 - 7.3.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 29.1.2002
Adresa: Winklerova 2259/23, Prostějov 796 01
Jméno: Mgr. Tomáš Truhlář 24.8.1999 - 7.3.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 29.1.2002
Adresa: Waldhauserova 461/12, Kutná Hora 284 01
Jméno: Ing. Eva Košťálová 7.3.2002 - 14.1.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 2.1.2002
Ve funkci: do 10.6.2002
Adresa: A. Kuběny 646/25, Břeclav 690 06
Jméno: Ing. Jan Fabičovič 14.1.2003 - 6.5.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 10.6.2002
Ve funkci: od 10.6.2002 do 31.12.2003
Adresa: SNP 448/7, Břeclav 690 06
Jméno: Václav Adámek 6.5.2004 - 28.10.2004
Funkce: člen
Ve funkci: od 31.12.2003 do 4.4.2004
Adresa: 298, Višňové 671 38
Jméno: Ing. Marek Hofta 7.3.2002 - 6.6.2005
Funkce: místopředseda
Ve funkci: od 29.1.2002
Adresa: Brněnská 2560, Česká Lípa 470 06
Jméno: Ing. Michal Pátek 7.3.2002 - 8.3.2007
Funkce: předseda
Ve funkci: od 29.1.2002 do 23.1.2007
Adresa: Havelská 516/16, Praha 110 00
Jméno: Ing. Marek Hofta 6.6.2005 - 8.3.2007
Funkce: místopředseda
Ve funkci: od 29.1.2002 do 23.1.2007
Adresa: Čermákova 1236/6, Praha 120 00
Jméno: Ing. Marek Hofta 8.3.2007 - 18.3.2008
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.1.2007 do 1.2.2008
Ve funkci: od 23.1.2007 do 1.2.2008
Adresa: Čermákova 1236/6, Praha 120 00
Jméno: Ing. Michal Pátek 8.3.2007 - 12.5.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.1.2007 do 2.4.2009
Ve funkci: od 23.1.2007 do 2.4.2009
Adresa: Mánesova 1633/74, Praha 120 00
Jméno: Ing. Jaroslav Škorpík Ph.D. 18.3.2008 - 12.5.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2008 do 2.4.2009
Adresa: Jílovská 426/27, Praha 142 00
Jméno: Ing. Jiří Herzán 28.10.2004 - 1.9.2009
Funkce: člen
Ve funkci: od 14.5.2004
Adresa: ČSA 35 , 691 41 Břeclav - Poštorná Česká republika
Jméno: Ing. Marek Hofta 12.5.2009 - 1.9.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.4.2009
Adresa: Čermákova 1236/6, Praha 120 00
Jméno: Mgr. Libor Němeček Dr. 12.5.2009 - 1.9.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.4.2009
Adresa: Kodymova 2536/14, Praha 158 00

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Jiří Kohút 3.3.1994 - 22.5.1996
Adresa: Lidická 1370/8, Mikulov 692 01

Vlastníci firmy Belagra, a.s. IČO: 46346023

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 206 973 000 Kč - 28.9.1993 - 1.9.2009

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 20 10.6.2009 - 1.9.2009
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 6 10.6.2009 - 1.9.2009
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 9 10.6.2009 - 1.9.2009
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 7 10.6.2009 - 1.9.2009
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 3 10.6.2009 - 1.9.2009
Kmenové akcie na majitele 10 000 000 Kč 20 23.7.2007 - 10.6.2009
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 6 23.7.2007 - 10.6.2009
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 9 23.7.2007 - 10.6.2009
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 7 23.7.2007 - 10.6.2009
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 3 23.7.2007 - 10.6.2009
Kmenové akcie na majitele 10 000 000 Kč 18 6.6.2005 - 23.7.2007
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 1 6.6.2005 - 23.7.2007
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 5 6.6.2005 - 23.7.2007
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 25 473 6.6.2005 - 23.7.2007
Akcie na majitele 1 000 Kč 206 973 28.9.1993 - 6.6.2005

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Belagra, a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Belagra, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.