AZ Media a.s. Brno IČO: 25648837

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu AZ Media a.s., která sídlí v obci Brno a bylo jí přiděleno IČO 25648837.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem AZ Media a.s. se sídlem v obci Brno byla založena v roce 1998. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 14 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Obráběčství , Hostinská činnost a další.

Základní údaje o AZ Media a.s. IČO: 25648837

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 28.12.1998
Spisová značka: B 2871
IČO: 25648837
Obchodní firma: AZ Media a.s.
Právní forma: Akciová společnost 26.2.1998
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 26.2.1998
Společnost se řídí stanovami, které obsaženy v notářském zápisu NZ 1182/214, N 690/2014, sepsaného Mgr. Richardem Brázdnou, notářem v Brně ze dne 31.7.2014. Změnu stanov schválila Rada pro rozhlasové a televizní vysílání rozhodnutím ze dne 3.10.2014, č.j. STR/3525/2014 ve znění opravného usnesení ze dne 16.10.2014, č.j. STR/3593/2014. 28.11.2014
Společnost se řídí stanovami ze dne 27.11.2008. 19.12.2008 - 28.11.2014
Zápis usnesení valné hromady: Valná hromada schvaluje přechod všech ostatních účastnických cených papírů obchodní společnosti AZ Media a.s., se sídlem Zlín, Filmová 174, PSČ 761 79, IČ: 256 48 837, zapsané v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2871, na hlavního akcionáře, tj. obchodní společnost S-Media a.s., se sídlem Zlín, Filmová 174, PSČ 761 79, IČ: 255 6 215, (dále jen hlavní akcionář) tak, že všechny kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve vlastnictví ostatních akcionářů o jmenovité hodn otě 500,-Kč (slovy pět set korun českých) v počtu 11.923 kusů a o jmenovité hodnotě 50,-Kč (slovy padesát korun českých) v počtu 8 kusů, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře za podmínek stanovených dle ustanovení § 183i a násl. zákona č. 513/19 91 Sb., obchodní zákoník v platném znění, přičemž vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně. Určuje se lhůta pro poskytnutí potiplnění do 20 dnů od splnění podmínek dle ustanovení § 183m, odst. 2) obchodního zákoníku. Dosavadním vlastníkům zaknihovaných účastnických cenných papírů, jako oprávněným osobám, vzniká právo na zaplacení protiplnění zápisem vlastnického práva na majetkovém účtu u Střediska cenných papírů, přičemž z protiplnění v celkové výši 59.619,-Kč (slov y padesát devět tisíc šest set devatenáct korun českých), určeného hlavním akcionářem, bude vyplacena na jednu akcii na jméno o jmenovité hodnotě 500,-Kč (slovy pět set korun českých), částka 5,-Kč (slovy pět korun českých) a na jednu akcii na jméno o jme novité hodnotě 50,-Kč (slovy padesát korun českých) bude vyplacena částka 0,50 Kč (slovy padesát haléřů českých). Přiměřenost protiplnění byla stanovena znaleckým posudkem č. 81/08 ze dne šestého května roku dva tisíce osm (06.05.2008) na ocenění akcií společnosti AZ Media a.s., vypracovaným znaleckým ústavem Ekonofin s.r.o. Hlavní akcionář přeložil doklad o složení výše protiplnění u banky Volksbank CZ, a.s. ze dne třináctého června roku dvatisíce osm (13.06.2008). 7.8.2008 - 19.12.2008
Zapisuje se usnesení valné hromady společnosti ze dne 1.11.2005 o zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní hodnoty 71,528.500,- Kč o částku 4,871.500,- Kč upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši 76,400.000,- Kč, který bude splacen peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Společnost vydá 9.743 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 500,- Kč. Akcie nebudou kotované. Při zvýšení základního kapitálu mají akcionáři přednostní právo upsat všechny nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Při zvýšení základního kapitálu s využitím přednostního práva a) místem pro vykonání přednostního práva je kancelář sekretariátu ředitele v sídle společnosti ve Zlíně, Filmová 174, v pracovní dny v době od 9 hodin do 16 hodin; b) lhůta pro vykonání přednostního práva činí 20 (dvacet) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ke Krajskému soudu v Brně, přičemž upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, již je práv ní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; c) počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude akcionářům oznámen způsobem určeným pro svolání valné hromady, a to zasláním akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů vedeném Střediskem cenných papírů pořízeným pro ú čely této valné hromady; d) na každých 4.342 Kč nominální hodnoty stávajících akcií připadne jedna akcie nová. Upisovat lze pouze celé akcie. e) všechny akcie upisované s využitím přednostního práva budou akciemi kmenovými, budou mít zaknihovanou podobu a budou znít na jméno, přičemž každá bude mít jmenovitou hodnotu 500,- Kč. Akcie nebudou kotované; f) emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 500,- Kč na jednu akcii; g) přednostní právo spojené s akciemi je samostatně převoditelné od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Přednostní právo zaniká uplynutím lhůty stanovené pro jeho vykonání; h) upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě patnácti dnů ode dne upsání akcií na zvláštní účet 192768350277/0100, který byl za tím účelem zřízen na firmu společnosti u Komerční banky, a.s. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je obchodní společnost Bonton Pictures a.s., IČ 26737451, se sídlem Praha 1, Vodičkova 38/1935. Pro zvýšení základního kapitálu bez využití přednostního práva: a) místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je kancelář sekretariátu ředitele v sídle společnosti ve Zlíně, Filmová 174, v pracovní dny v době od 9 hodin do 16 hodin; b) lhůta pro vykonání práva úpisu činí 14 (čtrnáct) dnů a počne běžet následující den po doručení oznámení o započetí běhu lhůty pro upsání akcie bez využití přednostního práva, přičemž upsání akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc usn esení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; c) počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude obchodní společnosti Bonton Pictures a.s. oznámen písemně proti potvrzení o doručení nejpozději první následující den po uplynutí lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva; d) všechny akcie upisované bez využití přednostního práva budou akciemi kmenovými, budou mít zaknihovanou podobu a budou znít na jméno, přičemž každá bude mít jmenovitou hodnotu 500,- Kč. Akcie nebudou kotované. e) emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 500,- Kč na jednu akcii. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky zájemce vůči společnosti v celkové výši 4,871.500,- Kč z právního důvodu půjčky poskytnuté hlavním akcionářem společnosti Bonton Pictures. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku ke Krajskému soudu v Brně. Před podáním tohoto návrhu musí nastat i účinnost shora uvedené smlouvy o započtení, tedy musí d ojít ke střetu pohledávek na základě této smlouvy, a tím ke splacení celého emisního kursu. Má-li zájemce využít možnosti započtení shora uvedené pohledávky, musí společnosti doručit písemný návrh smlouvy o započtení do patnácti dnů ode dne upsání akcií. Smlouva o započtení bude mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávky, právní důvod vzniku, počet, jmenovitou hodnotu a emisní kurs akcií, jejichž emisní kurs bude započten proti pohledávce zájemce. Nevyužije-li zájemce této připuštěné možnosti započtení shora uvedené pohledávky nebo nemá-li v době upisování vůči společnosti takovou pohledávku nebo započítávaná pohledávka je nižší než výše emisního kursu, je zájemce povinen splatit emisní kurs upsaný ch akcií či jeho část, která bude splácena peněžitým vkladem, do patnácti dnů od upsání akcií na zvláštní účet č. 192768350277/0100, který je za tím účelem otevřen na jméno společnosti u Komerční banky, a.s. 2.2.2006 - 3.4.2006
Zapisuje se usnesení valné hromady společnosti ze dne 11.6.2004 o snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se snižuje z dosavadní hodnoty 143.057.000,- Kč (slovy: sto čtyřicet tři miliony padesát sedm tisíc korun českých) o částku 71.528.500,- Kč (slovy: sedmdesát jeden milion pět set dvacet osm tisíc pět set korun českých) na hodn otu 71.528.500,- Kč (slovy: sedmdesát jeden milion pět set dvacet osm tisíc pět set korun českých), a to úplatným snížením jmenovité hodnoty akcií z dosavadní hodnoty 1.000,- Kč (slovy: tisíc korun českých) na hodnotu 500,- Kč (slovy: pět set korun českýc h), u akcií se jmenovitou hodnotu 100,- Kč (slovy: sto korun českých) se snižuje jejich jmenovitá hodnota na 50,- Kč (slovy: padesát korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu je jednak úhrada ztráty společnosti a jednak skutečnost, že společnost nepotřebuje tak vysoký základní kapitál, jak byl vytvořen. Po úhradě ztráty ve výši schválené valnou hromadou bude zbylá část hodnoty snížení základ ního kapitálu vyplacena akcionářům v poměru odpovídajícím počtu jimi vlastněných akcií. Představenstvo navrhuje, aby část snížení základního kapitálu ve výši 52.215.805,- Kč (slovy: padesát dva milionů dvě stě patnáct tisíc osm set pět korun českých) bylo určeno na úhradu ztrát minulých let a část snížení ve výši 19.312.695,- Kč (slovy: deva tenáct milionů tři sta dvanáct tisíc šest set devadesát pět korun českých) by představovala úplata akcionářům, to znamená na každých 100,- Kč (slovy: sto korun českých) nominální hodnoty akcií by každému akcionáři bylo ze snížení základního kapitálu vypla ceno 13,50 Kč (slovy: třináct korun českých padesát haléřů). Nárok na doplatek vzniká akcionáři dnem nabytí právní moci zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nebude-li dohodnuto jinak, bude doplatek zaslán akcionářům poštovní poukázkou na adresu uvedenou ve výpisu ze Střediska cenných papírů k Rozhodnému dni. Po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku provede představenstvo společnosti příka z Středisku cenných papírů ke změně zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií. Společnost nemá vlastní akcie. 24.11.2004 - 1.6.2005
Smlouvou o prodeji části podniku byla s účinností od 01.01.2004 prodána část podniku Ateliéry Bonton Zlín, a.s. společnosti BONTON PLUS s.r.o. 3.4.2004
Smlouvou o prodeji části podniku byla s účinností od 01.01.2003 prodána část podniku Ateliéry Bonton Zlín, a.s. - duplikační linka videokazet společnosti BONTON HOME VIDEO, a.s.. 28.2.2003
Valná hromada společnosti přijala dne 25.10.2001 nové znění stanov, kterými se od data jejich schválení řídí. 12.6.2002 - 28.11.2014
Obchodní společnost Ateliéry BONTON Zlín, a.s., se sídlem Zlín, Filmová 174, vymazává ke dni 22.3.1999 z obchodního rejstříku vedeného dosud Krajským obchodním soudem v Praze z důvodu přenesení sídla do Zlína a tedy do obvodu Krajského soudu v Brně. 13.4.2001
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 18.8.1999, čl.6.4.1. d), který zní: Se zlatou akcií jsou spojena práva: d) právo na rozhodování o zcizování, zatěžování a pronájmu majetku v hodnotě přesahující výši 10% základního jmění společnosti. 19.6.2000 - 28.11.2014
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 18.8.1999. 5.11.1999 - 19.6.2000
Obchodní společnost Ateliéry BONTON Zlín, a.s., se sídlem Zlín, Filmová 174, se z obchodního rejstříku vedeného zdejším soudem v y m a z á v á ke dni 22.3.1999. 22.3.1999 - 13.4.2001
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 28.1.1999. 2.2.1999 - 19.6.2000
Usnesením mimořádné valné hromady konané dne 30.11.1998 bylo rozhodnuto o sloučení se společnostmi: - Filmové ateliéry Zlín, a.s. se sídlem ve Zlíně, Filmová 174, IČO 42 34 09 85, - Ateliéry Zlín, a.s. se sídlem ve Zlíně, Filmová 174, IČO 46 97 86 40, a to ke dni 31.1.1999. 31.1.1999
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém mimořádnou valnou hromadou konanou dne 30.11.1998. 31.1.1999 - 19.6.2000
Obchodní společnost Ateliéry BONTON Zlín, a.s. se sídlem ve Zlíně, Filmová 174, identifikační číslo 25 64 88 37 se z a p i s u j e do oddílu B, vložky 2871 obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Brně. 28.12.1998

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25648837
Obchodní firma: AZ Media a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 26.2.1998
Celkový počet živností: 19
Aktivních živností: 4

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25648837
Firma: AZ Media a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-Královo Pole
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 26.2.1998

Kontakty na AZ Media a.s. IČO: 25648837

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Palackého třída 908/119 , Brno 612 00 28.11.2014
Sídlo: Filmová 174 , Zlín 760 01 16.3.2012 - 28.11.2014
Sídlo: Palackého třída 908/119 , Brno 612 00 28.12.2011 - 16.3.2012
Sídlo: Filmová 174 , Zlín 760 01 18.8.1998 - 28.12.2011
Sídlo: U půjčovny 968/5 , Praha 110 00 26.2.1998 - 18.8.1998

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Palackého třída 908/119, Brno 612 00

Obory činností AZ Media a.s. IČO: 25648837

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 28.11.2014
transformační licence k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů dle z.č.231/2001 Sb., pro program ROCK MAX se souborem technických parametrů Olomouc 103,4 MHz / 0,2 kW, Uherské Hradiště 91,2 MHz / 0,2 kW, Vsetín 95,6 MHz / 0,1 kW, Zlín 89,6 MHz / 10 kW na dobu do 10.října 2025 29.10.2012
provozování rozhlasového vysílání v pásmu VKV II na kmitočtech 89,6 MHz/10 kW ze stanoviště Zlín a 95,6 MHz/0,1 kW ze stanoviště Vsetín na dobu od 16.2.1999 do 15.2.2005 5.11.1999 - 29.10.2012
výroba tepla 5.11.1999 - 28.11.2014
rozvod tepla 5.11.1999 - 28.11.2014
rozvod elektřiny 5.11.1999 - 28.11.2014
pronájem bytových, nebytových prostor a věci movitých a nemovitých 5.11.1999 - 28.11.2014
provozování rozhlasového a televizního vysílání 31.1.1999
vzdělávací a konzultační činnost v oblasti audiovizuální a filmové tvorby 31.1.1999 - 28.11.2014
výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových nebo zvukově obrazových záznamů a prodej a půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů 31.1.1999 - 28.11.2014
výroba audiovizuálních děl 31.1.1999 - 28.11.2014
pronájem audiovizuální techniky 31.1.1999 - 28.11.2014
poskytování audiovideo služeb 31.1.1999 - 28.11.2014
zapůjčování techniky potřebné pro filmovou a audiovizuální tvorbu 31.1.1999 - 28.11.2014
laboratorní zpracování fotografických materiálů a kinematografických materiálů 31.1.1999 - 28.11.2014
výroba technických, scénických a výtvarných prostředků pro filmovou a audiovizuální tvorbu 31.1.1999 - 28.11.2014
výroba a prodej kovových výrobků 31.1.1999 - 28.11.2014
pořadatelství audiovizuální produkce (představení) 31.1.1999 - 28.11.2014
hostinská činnost 31.1.1999 - 28.11.2014
zámečnictví 31.1.1999 - 28.11.2014
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 26.2.1998 - 28.11.2014
reklamní agentura 26.2.1998 - 28.11.2014
zprostředkovatelská činnost v oblasti filmu 26.2.1998 - 28.11.2014

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba a prodej nenahraných a nahraných nosičů zvukových nebo zvukově obrazových záznamů a prodej a půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů

 • Výroba audiovizuálních děl

 • Laboratorní zpracování fotografických materiálů a kinematografických materiálů

 • Výroba technických, scénických a výtvarných prostředků pro filmovou a audiovizuální tvorbu

 • Zprostředkovatelská činnost v oblasti filmu

 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedených v příl. zák. č. 455/91 Sb., v úplném znění, a tímto zákonem vyloučeného.

 • Pronájem bytových, nebytových prostor a věcí movitých a nemovitých

 • Zapůjčování techniky potřebné pro filmovou a audiovizuální tvorbu

 • Reklamní agentura

 • Vzdělávací a konzultační činnost v oblasti audiovizuální a filmové tvorby

 • Dodávka a montáž interiérů

 • Poskytování audiovideo služeb

 • Pronájem audiovizuální techniky

 • Pořádání a organizování veletržních, výstavních a jiných kulturně společenských akcí

 • Pořadatelství audiovizuální produkce (představení)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 26.2.1998
Provozovna č. 1
Provozovna: Filmová 174 , Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny: 1007627671
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Pořádání a organizování veletržních, výstavních a jiných kulturně společenských akcí

Zahájení provozování: 17.2.2000

Živnost č. 2 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 10.2.1999

Živnost č. 3 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 10.2.1999
Provozovna č. 1
Provozovna: Filmová 174 , Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny: 1007627671
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.2.1999

Živnost č. 4 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 10.2.1999

Živnost č. 5 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedených v příl. zák. č. 455/91 Sb., v úplném znění, a tímto zákonem vyloučeného.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.2.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Reklamní agentura

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.2.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Zprostředkovatelská činnost v oblasti filmu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.2.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Výroba technických, scénických a výtvarných prostředků pro filmovou a audiovizuální tvorbu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.2.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Laboratorní zpracování fotografických materiálů a kinematografických materiálů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.2.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Zapůjčování techniky potřebné pro filmovou a audiovizuální tvorbu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.2.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Výroba a prodej nenahraných a nahraných nosičů zvukových nebo zvukově obrazových záznamů a prodej a půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.2.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Pořadatelství audiovizuální produkce (představení)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.2.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Poskytování audiovideo služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.2.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Pronájem audiovizuální techniky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.2.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Výroba audiovizuálních děl

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.2.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Vzdělávací a konzultační činnost v oblasti audiovizuální a filmové tvorby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.2.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Pronájem bytových, nebytových prostor a věcí movitých a nemovitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.2.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Dodávka a montáž interiérů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.10.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Pořádání a organizování veletržních, výstavních a jiných kulturně společenských akcí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.2.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba magnetických a optických médií
Výroba, přenos a rozvod elektřiny
Rozvod elektřiny
Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
Rozhlasové vysílání
Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků j. n.

Vedení firmy AZ Media a.s. IČO: 25648837

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost je oprávněn jednat jediný člen představenstva. 28.11.2014
Jménem společnosti jedná ve všech záležitostech představenstvo. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, nebo podepsanému názvu společnosti připojí svůj podpis kteříkoliv dva členové představenstva společně, nebo jakýkoliv 1 zástupce spol ečnosti, zvláště k tomu písemným rozhodnutím představenstva zmocněný. 16.3.2012 - 28.11.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že k vytištěné nebo jinak napsané obchodní firmě společnosti připojí člen nebo členové představenstva svůj podpis podle podpisového vzoru. 28.12.2011 - 16.3.2012
Jménem společnosti jedná ve všech záležitostech představenstvo. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, nebo podepsanému názvu společnosti připojí svůj podpis kteříkoliv dva členové představenstva společně, nebo jakýkoliv 1 zástupce společnosti, zvláště k tomu písemným rozhodnutím představenstva zmocněný. 26.2.1998 - 28.12.2011
Jméno: Petra Volfová 28.11.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.10.2014
Adresa: Obeciny X 3624, Zlín 760 01
Jméno: JUDr. Zdeněk Kozák 26.2.1998 - 5.11.1999
Funkce: člen
Adresa: Hrdličkova 2189/12, Praha 148 00
Jméno: Ing. Přemysl Erben 31.1.1999 - 30.1.2002
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 1.12.1998 do 3.5.2001
Adresa: Dvouletky 1110/101, Praha 100 00
Jméno: PhDr. Martin Kratochvíl 31.1.1999 - 3.5.2002
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Budíkov 508, Mnichovice 251 64
Jméno: JUDr. Zdeněk Kozák 5.11.1999 - 3.5.2002
Funkce: člen představenstva
Adresa: část Lhota 101 , Dolní Břežany Česká republika
Jméno: Michael John Hawk 26.2.1998 - 12.6.2002
Funkce: člen
Adresa: Mánesova 1633/74, Praha 120 00
Jméno: Vítězslav Jandák 31.1.1999 - 28.2.2003
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.12.1998 do 28.11.2002
Ve funkci: od 1.12.1998 do 28.11.2002
Adresa: Paprsková 260/18, Praha 140 00
Jméno: Michael Kocáb 31.1.1999 - 24.11.2004
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.12.1998 do 11.6.2004
Adresa: Pod havránkou 240 , 171 00 Praha 7 Česká republika
Jméno: Ing. Hana Tomášková 30.1.2002 - 24.11.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 11.6.2004
Ve funkci: od 3.5.2001
Adresa: U střešovických hřišť 1047/4, Praha 169 00
Jméno: Michael John Hawk 12.6.2002 - 24.11.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 26.2.1998 do 11.6.2004
Adresa: Panská 890/7, Praha 110 00
Jméno: Katarína Morvai 18.12.2002 - 24.11.2004
Funkce: člen
Trvání členství: do 11.6.2004
Ve funkci: od 2.7.2002
Adresa: Cyklistická 7 , 4001 Košice Slovenská republika
Jméno: Zdeněk Skaunic 26.2.1998 - 1.6.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 26.2.1998
Adresa: Obeciny 0 , 760 01 Zlín Česká republika
Jméno: JUDr. Zdeněk Kozák 3.5.2002 - 6.11.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 26.2.1998 do 7.9.2006
Ve funkci: od 26.2.1998 do 7.10.2006
Adresa: část Lhota 101 , Dolní Břežany Česká republika
Jméno: PhDr. Martin Kratochvíl 3.5.2002 - 6.11.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.12.1998 do 7.9.2006
Adresa: Budíkov 508, Mnichovice 251 64
Jméno: Zdeněk Skaunic 1.6.2005 - 6.11.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 26.2.1998 do 7.9.2006
Adresa: 120, Vysoké Pole 763 25
Jméno: JUDr. Zdeněk Kozák 6.11.2006 - 4.3.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 7.9.2006 do 28.12.2007
Ve funkci: od 7.10.2006 do 28.12.2007
Adresa: Javorová 101, Dolní Břežany 252 41
Jméno: Zdeněk Skaunic 6.11.2006 - 4.3.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 7.9.2006 do 28.12.2007
Adresa: 120, Vysoké Pole 763 25
Jméno: JUDr. Andrea Chaibiová 6.11.2006 - 4.3.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.10.2006 do 28.12.2007
Adresa: Opálová 795/29, Praha 154 00
Jméno: Ing. Radoslav Bolek 4.3.2008 - 5.10.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.12.2007 do 24.8.2011
Adresa: Slovenská 1746, Zlín 760 01
Jméno: Zdeněk Skaunic 4.3.2008 - 14.11.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.12.2007 do 22.11.2013
Adresa: 120, Vysoké Pole 763 25
Jméno: JUDr. Miroslav Kyprý 4.3.2008 - 10.12.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 28.12.2007
Ve funkci: od 31.1.2008
Adresa: Palackého 294, Holasice 664 61
Jméno: Hana Kučerová 5.10.2011 - 10.12.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.8.2011
Adresa: Na Výsluní 5242, Zlín 760 05
Jméno: Zdeněk Skaunic 14.11.2013 - 10.12.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.12.2007 do 22.11.2013
Adresa: 120, Vysoké Pole 763 25
Jméno: JUDr. Miroslav Kyprý 10.12.2013 - 28.11.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 28.12.2007 do 16.10.2014
Ve funkci: od 31.1.2008 do 16.10.2014
Adresa: Palackého 294, Holasice 664 61
Jméno: Hana Kučerová 10.12.2013 - 28.11.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.8.2011 do 16.10.2014
Adresa: Na Výsluní 5242, Zlín 760 05
Jméno: Petra Volfová 10.12.2013 - 28.11.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.11.2013 do 16.10.2014
Adresa: Obeciny X 3624, Zlín 760 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: JUDr. Miroslav Kyprý 3.8.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.10.2014
Adresa: Květinová 1291 , 691 23 Pohořelice Česká republika
Jméno: JUDr. Andrea Chaibiová 26.2.1998 - 31.1.1999
Adresa: Mánesova 1442/78, Praha 120 00
Jméno: Ing. Zdeněk Štička 26.2.1998 - 12.6.2002
Adresa: Vondroušova 1210/46, Praha 163 00
Jméno: Mgr. Oldřiška Rychtaříková 31.1.1999 - 12.6.2002
Funkce: členka
Adresa: Imrychova 8812 , 143 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: Ing. Petr Pinkava 26.2.1998 - 18.12.2002
Trvání členství: od 26.2.1998
Ve funkci: od 26.2.1998 do 2.7.2002
Adresa: Fabiánka 1 , 760 01 Zlín Česká republika
Jméno: Ing. Zdeněk Štička 12.6.2002 - 7.8.2008
Trvání členství: od 26.2.1998 do 18.6.2008
Ve funkci: od 26.2.1998 do 18.6.2008
Adresa: Karlštejnská 252, Černošice 252 28
Jméno: Mgr. Oldřiška Rychtaříková 12.6.2002 - 7.8.2008
Funkce: členka
Trvání členství: od 1.12.1998 do 18.6.2008
Adresa: Pelušková 1346, Praha 198 00
Jméno: Ing. Petr Kantner 18.12.2002 - 7.8.2008
Funkce: člen
Ve funkci: od 2.7.2002 do 18.6.2008
Adresa: Fryčovická 461, Praha 199 00
Jméno: Miroslav Kyprý 7.8.2008 - 28.12.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.6.2008
Adresa: Langrova 1337/1, Brno 627 00
Jméno: Jiří Pavelka 7.8.2008 - 4.1.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.6.2008
Adresa: Obeciny 3584 , 760 01 Zlín Česká republika
Jméno: Mgr. Martin Kopčil 7.8.2008 - 28.6.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.6.2008
Adresa: Kubešova 2629/14, Brno 612 00
Jméno: Mgr. Martin Kopčil 28.6.2013 - 18.9.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.6.2008
Adresa: Kubešova 2629/14, Brno 612 00
Jméno: Miroslav Kyprý 28.12.2011 - 10.12.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.6.2008
Adresa: Langrova 1337/1, Brno 627 00
Jméno: Jiří Pavelka 4.1.2012 - 10.12.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.6.2008
Adresa: Obeciny II 3584, Zlín 760 01
Jméno: Mgr. Martin Kopčil 18.9.2013 - 10.12.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.6.2008
Adresa: Žitná 1474/23, Brno 621 00
Jméno: Jiří Pavelka 10.12.2013 - 28.11.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.6.2008 do 16.10.2014
Adresa: Obeciny II 3584, Zlín 760 01
Jméno: Mgr. Martin Kopčil 10.12.2013 - 28.11.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.6.2008 do 16.10.2014
Adresa: Žitná 1474/23, Brno 621 00
Jméno: Miroslav Kyprý 10.12.2013 - 28.11.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.6.2008 do 16.10.2014
Adresa: Langrova 1337/1, Brno 627 00
Jméno: JUDr. Miroslav Kyprý 28.11.2014 - 3.8.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.10.2014
Adresa: Palackého 294, Holasice 664 61

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Petra Volfová

Vlastníci firmy AZ Media a.s. IČO: 25648837

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 76 400 000 Kč 100% 3.4.2006
zakladni 71 528 500 Kč 100% 1.6.2005 - 3.4.2006
zakladni 143 057 000 Kč - 14.2.2001 - 1.6.2005
zakladni 143 057 000 Kč - 18.3.1999 - 14.2.2001
zakladni 143 057 000 Kč - 31.1.1999 - 18.3.1999
zakladni 1 000 000 Kč 30% 26.2.1998 - 31.1.1999

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 76 28.11.2014
Kmenové akcie na jméno 400 000 Kč 1 28.11.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 76 19.12.2008 - 28.11.2014
Kmenové akcie na jméno 400 000 Kč 1 19.12.2008 - 28.11.2014
Kmenové akcie na jméno 500 Kč 152 640 3.4.2006 - 19.12.2008
Kmenové akcie na jméno 500 Kč 142 897 1.6.2005 - 3.4.2006
Kmenové akcie na jméno 50 Kč 1 600 1.6.2005 - 19.12.2008
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 142 897 30.1.2002 - 1.6.2005
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 100 31.1.1999 - 30.1.2002
Akcie se zvláštními právy 1 000 Kč 1 31.1.1999 - 30.1.2002
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 400 31.1.1999 - 30.1.2002
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 137 896 31.1.1999 - 30.1.2002
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 1 600 31.1.1999 - 1.6.2005
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 26.2.1998 - 31.1.1999

Sbírka Listin AZ Media a.s. IČO: 25648837

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 2871/SL 61 účetní závěrka [2014] rozvaha Krajský soud v Brně 20.2.2015 23.2.2015 25.2.2015 4
B 2871/SL 60 účetní závěrka [2014] výkaz Krajský soud v Brně 20.2.2015 23.2.2015 25.2.2015 2
B 2871/SL 59 notářský zápis [NZ 1182/2014] stanovy, NZ 1182/2014 Krajský soud v Brně 31.7.2014 27.11.2014 1.12.2014 12
B 2871/SL 58 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Brně 27.3.2014 7.10.2014 19.11.2014 8
B 2871/SL 57 účetní závěrka [2012] Krajský soud v Brně 28.3.2013 3.4.2014 7.4.2014 8
B 2871/SL 56 ostatní zápis z jednání řádné VH Krajský soud v Brně 22.11.2013 9.12.2013 13.12.2013 3
B 2871/SL 55 účetní závěrka příloha 2011 Krajský soud v Brně 19.3.2012 13.11.2012 19.12.2012 8
B 2871/SL 54 účetní závěrka rozvaha + výkaz 2011 Krajský soud v Brně 19.3.2012 13.11.2012 19.12.2012 6
B 2871/SL 53 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 7.12.2011 18.1.2012 18
B 2871/SL 52 notářský zápis - rozh. VH, NZ 614/2011 Krajský soud v Brně 7.12.2011 11.1.2012 5
B 2871/SL 51 účetní závěrka 2010 Krajský soud v Brně 7.2.2011 26.10.2011 25
B 2871/SL 50 účetní závěrka 2009 Krajský soud v Brně 29.3.2010 26.10.2011 25
B 2871/SL 49 zpráva auditora 2005 Krajský soud v Brně 25.5.2006 26.10.2011 31
B 2871/SL 48 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Brně 12.7.2006 26.10.2011 7
B 2871/SL 47 zpráva auditora 2004 Krajský soud v Brně 12.7.2006 26.10.2011 30
B 2871/SL 45 zpráva auditora 2003 Krajský soud v Brně 17.4.2004 26.10.2011 22
B 2871/SL 44 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 17.4.2004 26.10.2011 19
B 2871/SL 43 podpisové vzory + ČP + souhlas s návrhem Krajský soud v Brně 7.9.2011 11.10.2011 2
B 2871/SL 42 ostatní - zápis z jednání VH Krajský soud v Brně 24.8.2011 11.10.2011 3
B 2871/SL 41 účetní závěrka 2008 Krajský soud v Brně 23.2.2009 8.12.2009 20
B 2871/SL 40 účetní závěrka 2007 Krajský soud v Brně 14.3.2008 8.12.2009 20
B 2871/SL 39 zpráva auditora + účetní závěrka 2006 Krajský soud v Brně 31.5.2007 8.12.2009 22
B 2871/SL 38 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 27.11.2008 5.1.2009 18
B 2871/SL 37 notářský zápis -rozhod.jed.akc.,NZ 323/08 Krajský soud v Brně 27.11.2008 5.1.2009 2
B 2871/SL 36 notářský zápis -NZ 159/2008-znal. posudek Krajský soud v Brně 18.6.2008 14.8.2008 52
B 2871/SL 35 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 17.7.2008 14.8.2008 1
B 2871/SL 34 podpisové vzory + ĆP Krajský soud v Brně 29.7.2008 14.8.2008 1
B 2871/SL 33 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 29.7.2008 14.8.2008 1
B 2871/SL 32 ostatní -zápis z jed. předst. Krajský soud v Brně 31.1.2008 6.3.2008 2
B 2871/SL 31 ostatní -zápis z VH Krajský soud v Brně 28.12.2007 6.3.2008 3
B 2871/SL 30 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 25.1.2008 5.3.2008 1
B 2871/SL 29 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 31.1.2008 5.3.2008 1
B 2871/SL 28 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 24.1.2008 5.3.2008 1
B 2871/SL 27 podpisové vzory Krajský soud v Brně 4.10.2006 15.11.2006 3
B 2871/SL 26 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 7.10.2006 15.11.2006 2
B 2871/SL 25 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 7.9.2006 15.11.2006 4
B 2871/SL 24 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 25.4.2006 18
B 2871/SL 23 notářský zápis -osvědčení Krajský soud v Brně 18.6.2004 2.8.2004 4
B 2871/SL 22 ostatní -zápis z VH Krajský soud v Brně 11.6.2004 2.8.2004 4
B 2871/SL 21 ostatní -smlouva o prodeji části podn. Krajský soud v Brně 29.12.2003 31.3.2004 93
B 2871/SL 20 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 8.5.2003 14.11.2003 60
B 2871/SL 19 smlouva o prodeji/převodu -prodej části podniku Krajský soud v Brně 29.12.2002 14.11.2003 93
B 2871/SL 18 ostatní - čestné prohlášení Krajský soud v Brně 23.9.2002 7.5.2003 4
B 2871/SL 17 účetní závěrka k 31.8.02,jen výkaz zisků Krajský soud v Brně 7.5.2003 2
B 2871/SL 16 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Brně 15.5.2002 16.4.2003 24
B 2871/SL 15 posudek znalce Krajský soud v Brně 30.9.2002 31.10.2002 16
B 2871/SL 14 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 25.10.2001 17.7.2002 43
B 2871/SL 13 ostatní - zápi ze zasedání předst. Krajský soud v Brně 25.10.2001 17.7.2002 2
B 2871/SL 12 posudek znalce Krajský soud v Brně 15.4.2002 29.5.2002 27
B 2871/SL 11 ostatní - návrh sml. o prodeji Krajský soud v Brně 16.5.2002 29.5.2002 2
B 2871/SL 9 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 3.5.2001 6.5.2002 5
B 2871/SL 10 podpisové vzory + ČP,plná moc Krajský soud v Brně 3.5.2001 6.5.2002 3
B 2871/SL 7 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 30.11.1998 24.2.1999 18
B 2871/SL 4 ostatní - zpráva pro akcionáře Krajský soud v Brně 16.10.1998 10.2.1999 3
B 2871/SL 3 posudek znalce - č.1055-165/98 Krajský soud v Brně 16.10.1998 10.2.1999 21
B 2871/SL 2 posudek znalce - č.832-147/98 Krajský soud v Brně 16.10.1998 10.2.1999 22
B 2871/SL 1 notářský zápis - VH, stanovy Krajský soud v Brně 1.12.1998 10.2.1999 33

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení AZ Media a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu AZ Media a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.