AXA penzijní společnost a.s. Brno IČO: 61859818

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu AXA penzijní společnost a.s., která sídlí v obci Brno a bylo jí přiděleno IČO 61859818.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma AXA penzijní společnost a.s. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem AXA penzijní společnost a.s. se sídlem v obci Brno byla založena v roce 1994. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 35 osob.

Základní údaje o AXA penzijní společnost a.s. IČO: 61859818

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 1.12.1994
Spisová značka: B 1692
IČO: 61859818
Obchodní firma: AXA penzijní společnost a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.12.1994
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.12.1994
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 14.2.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 14.2.2014 - 16.10.2014
Počet členů dozorčí rady: 6 14.2.2014 - 16.10.2014
Mimořádná valná hromada společnosti učinila dne 12.12.2008 následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 213,580,408,- Kč (slovy: dvě stě třináct miliónů pět set osmdesát tisíc čtyři sta osm korun českých) ze současné výše 184,920,424,- Kč (slovy: sto osmdesát čtyři miliónů devět set dvacet tisíc čtyři sta dva cet čtyři korun českých) na částku 398,500,832,- Kč (slovy: tři sta devadesát osm miliónů pět set tisíc osm set třicet dva korun českých). Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií podle § 203 a násl. obchodního zákoníku, a to výlučně peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Částka 213,580,408,- Kč (slovy: dvě stě třináct m iliónů pět set osmdesát tisíc čtyři sta osm korun českých), o kterou se základní kapitál zvyšuje, bude rozdělena na 213,580,408 (slovy: dvě stě třináct miliónů pět set osmdesát tisíc čtyři sta osm) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno , každá akcie o jmenovité hodnotě ve výši 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) na akcii. Celková jmenovitá hodnota všech nových akcií bude činit 213,580,408,- Kč (slovy: dvě stě třináct miliónů pět set osmdesát tisíc čtyři sta osm korun českých). Nové akcie společnosti nebudou kótované na (žádném) regulovaném trhu. Celková výše emisního kursu všech nových akcií činí 1,495,062,856,- Kč (slovy: jedna miliarda čtyři sta devadesát pět miliónů šedesát dva tisíc osm set padesát šest korun českých). Emisní ážio na každou nově vydávanou akcii činí 6,- Kč (slovy: šest korun českých). Emisní kurs jedné nové akcie tedy činí 7,- Kč (slovy: sedm korun českých). Ke dni konání této mimořádné valné hromady vlastní (drží) společnost 43 (slovy: čtyřicet tři) kusy vlastních akcií, přičemž na tyto 43 (slovy: čtyřicet tři) kusy dosavadních akcií připadá 50 (slovy: padesát) kusů nových akcií vydávaných v souvislosti se z výšením základního kapitálu společnosti. Vzhledem k tomu, že společnost nesmí ve smyslu ustanovení § 161 odst. 1 obchodního zákoníku upisovat vlastní akcie a jelikož se všichni akcionáři, jmenovitě AXA Life Ltd., Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD), SOCIETE BEAUJON i PAP OIL a.s., před hlasováním o tomto usnesení vzdali svého přednostního práva upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu společnosti, tzn., že nové akcie společnosti nebudou upsány s využitím přednostního práva, bude těchto 50 (slovy: padesát) kusů nových akcií nabídnuto k upsání přímo vybranému zájemci. Jelikož se všichni akcionáři, jmenovitě AXA Life Ltd., Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD), SOCI ETE BEAUJON i PAP OIL a.s., před hlasováním o tomto usnesení vzdali svého přednostního práva upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu společnosti, tzn., že nové akcie spol ečnosti nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nové akcie společnosti nabídnuty k upsání vybranému zájemci, kterým se určuje dosavadní akcionář společnosti společnost SOCIETE BEAUJON, se sídlem 21 AV MATIGNON, 75008 Paříž, Francie, id entifikační číslo: 632 050 316 R.C.S. PARIS (dále též jako "zájemce" nebo "upisovatel"). Lhůta pro upsání všech akcií zájemcem, bude činit 30 (třicet) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy o upsání nových akcií zájemci. Počátek běhu lhůty bude zájemci oznámen taktéž spolu s návrhem smlouvy o upsání nových akcií. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Emisní kurs nových akcií upisovaných zájemcem je tentýž jako emisní kurs uvedený výše v tomto usnesení, tj. emisní kurs jedné nové akcie činí 7,- Kč (slovy: sedm korun českých). Upisování akcií zájemcem je ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodn ího rejstříku, a může tudíž začít již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií zájemcem se stanoví prostory sídla společnosti AXA životní pojišťovna a.s., Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2. Nové akcie je možno upsat ve výše uvedené třicetidenní (30denní) lhůtě v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hodin. Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. Upisovatel je povinen splatit v třicetidenní (30denní) lhůtě pro upsání akcií celé emisní ážio a jmenovitou hodnotu akcií. Emisní kurs nově upisovaných akcií je upisovatel povinen splatit v celé výši na k tomuto účelu zřízený zvláštní bankovní účet společ nosti číslo 2102061487/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s se sídlem na adrese Na Příkopě 858/20, 113 80 Praha 1; pro účely splacení emisního kursu upisovatelem bankovním převodem ze zahraničí je formát bankovního spojení následující IBAN: C Z48 2700 0000 0021 0206 1487, BIC: BACXCZPP. Proti pohledávkám společnosti vůči upisovateli na splacení části nebo celého emisního kursu nově upsaných akcií se nepřipouští možnost započtení peněžité pohledávky upisovatele vůči společnosti. 19.12.2008 - 20.1.2009
Mimořádná valná hromada společnosti učinila dne 16. 5. 2008 následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: "Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 42.673.944,- Kč (slovy: čtyřicet dva milióny šest set sedmdesát tři tisíc devět set čtyřicet čtyři Koruny české) ze současné výše 142.246.480,- Kč (slovy: sto čtyřicet dva miliony dvě stě čtyřicet šest tis íc čtyři sta osmdesát Koruny české) na částku 184.920.424,- Kč (slovy: sto osmdesát čtyři milióny devět set dvacet tisíc čtyři sta dvacet čtyři Koruny české). Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií podle § 203 a násl. obchodního zákoníku, a to výlučně peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Částka 42.673.944,- Kč (slovy: čtyřicet dva milióny šest set sedmdesát tři tisíc devět set čtyřicet čtyři Koruny české), o kterou se základní kapitál zvyšuje, bude rozdělena na 42.673.944 (slovy: čtyřicet dva miliónů šest set sedmdesát tři tisíc devět set čtyřicet čtyři) kusy kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě ve výši 1,- Kč (slovy: jedna Koruna česká) na akcii. Celková jmenovitá hodnota všech nových akcií bude činit 42.673.944,- Kč (slovy: čtyřicet dva milióny šest set sedmdesát tři tisíc devět set čtyřicet čtyři Koruny české). Nové akcie společnosti nebudou kótované na regulovaném trhu. Emisní ážio na každou novou akcii činí 6,- Kč (slovy: šest Korun českých). Emisní kurz jedné nové akcie tedy činí 7,- Kč (slovy: sedm Korun českých). Celková výše emisního kurzu všech nových akcií činí 298.717.608,- Kč (slovy: dvě stě devadesát osm miliónů sedm set sedmnáct tisíc šest set osm Korun českých). Nové akcie budou primárně nabídnuty k úpisu s využitím přednostního práva dosavadním akcionářům ve smyslu ustanovení § 204a obchodního zákoníku. Každý akcionář bude mít v souladu s ustanovením § 204a obchodního zákoníku přednostní právo upsat část nových akcií společnosti, o jmenovité hodnotě, druhu, formě, podobě a emisním kurzu uvedených výše v tomto usnesení, upisovaných ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Lhůta pro vykonání přednostního práva akcionářů k upsání nových akcií činí dva týdny. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Lhůta začne běžet dnem následujícím po dni doručení oznámení představenstva společnosti o vzniku přednostního práva akcionářů na upisování akcií (tzn. informace představenstva o přednostním právu ve smyslu ustanovení § 204a odst. 2 obchodního zákoníku) způsobem určeným zákonem a stanovami společn osti pro svolání valné hromady, tj. zasláním písemného oznámení na adresu sídla akcionáře dle aktuálního seznamu akcionářů (dále též "lhůta pro uplatnění přednostního práva"). Počátek běhu lhůty pro uplatnění přednostního práva bude akcionářům oznámen ta ktéž v tomto oznámení. Za den doručení tohoto oznámení se považuje nejpozději pátý den ode dne, kdy bylo toto oznámení podáno doporučeně k poštovní přepravě. Upisování akcií je ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejst říku, a může tudíž začít již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro výkon přednostního práva se stanoví prostory sídla společnosti AXA životní pojišťovna a.s., Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2. Nové akcie je možno upsat ve výše uvedené, dvoutýdenní lhůtě pro uplatnění přednostního práva v pracovní dny od 8.00 do 1 6.00 hodin. Přednostní právo zaniká marným uplynutím lhůty pro jeho vykonání. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna Koruna česká) připadá podíl 0,3 (tj. 3/10, slovy: tři desetiny) na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna Koruna česká); dosavadní akcionáři tak mají přednostní právo ups at na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna Koruna česká) 0,3 (tj. 3/10, slovy: tři desetiny) nové akcie o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna Koruna česká), přičemž lze upisovat pouze celé akcie. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva dosavadními akcionáři, budou nabídnuty k upsání vybranému zájemci, kterým se určuje společnost SOCIETE BEAUJON, se sídlem 21 AV MATIGNON, 75008 Paříž, Francie (člen koncernu AXA), identifikační čís lo: 632 050 316 R.C.S. PARIS. Ke dni konání této mimořádné valné hromady vlastní (drží) společnost 43 (slovy: čtyřicet tři) kusy vlastních akcií, přičemž na tyto 43 (slovy: čtyřicet tři) kusy dosavadních akcií připadá 13 (slovy: třináct) kusů nových akcií vydávaných v souvislosti se z výšením základního kapitálu společnosti. Vzhledem k tomu, že společnost nesmí ve smyslu ustanovení § 161 odst. 1 obchodního zákoníku upisovat vlastní akcie a současně předmětných 13 (slovy: třináct) kusů nových akcií nemůže být účinně upsáno dosavadními a kcionáři na základě jejich přednostního práva (tito mohou ve smyslu ustanovení § 204a odst. 1 obchodního zákoníku upisovat s využitím svého přednostního práva nové akcie pouze v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti), bude těchto 13 (slo vy: třináct) kusů nových akcií nabídnuto k upsání přímo vybranému zájemci s tím, že takovýto postup není omezením či vyloučením přednostního práva akcionářů. Lhůta pro upsání akcií bez využití přednostního práva, jakož i 13 (slovy: třinácti) kusů nových akcií dle předcházejícího odstavce tohoto usnesení (dále též "upsání akcií zájemcem"), bude činit čtrnáct dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy o upsání nových akcií zájemci. Počátek běhu lhůty bude zájemci oznámen taktéž spolu s návrhem smlouvy o upsání nových akcií. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Emisní kurs nových akcií upisovaných zájemcem je tentýž jako u upisování akcií s využitím přednostního práva uvedený výše v tomto usnesení, tj. emisní kurz jedné nové akcie činí 7,- Kč (slovy: sedm Korun českých). Pro případ, že toto usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu nebude zapsáno do obchodního rejstříku již před úpisem nových akcií zájemcem, je taktéž upisování nových akcií zájemcem vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc ro zhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií zájemcem se stanoví prostory sídla společnosti AXA životní pojišťovna a.s., Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2. Nové akcie je možno upsat ve výše uvedené čtrnáctidenní lhůtě v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hodin. Právo upsat akcie za niká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. Každý upisovatel je povinen splatit ve lhůtě pro upsání akcií (tj. ve lhůtě pro uplatnění přednostního práva, resp. ve lhůtě pro upsání akcií zájemcem) celé emisní ážio a jmenovitou hodnotu akcií. Emisní kurz nově upisovaných akcií jsou upisovatelé povinn i splatit v celé výši na k tomuto účelu zřízený zvláštní bankovní účet společnosti číslo 1002562378/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s; pro účely splácení emisních kurzů dosavadními akcionáři bankovními převody ze zahraničí je formát bankov ního spojení následující IBAN: CZ23 2700 0000 0010 0256 2378, BIC: BACXCZPP. Proti pohledávkám společnosti vůči jednotlivým upisovatelům na splacení části nebo celého emisního kurzu nově upsaných akcií se nepřipouští možnost započtení peněžité pohledávky jednotlivých upisovatelů vůči společnosti." 21.5.2008 - 23.6.2008
Na společnost CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS PENZIJNÍ FOND A.S. jakožto na nástupnickou společnost přešlo v důsledku sloučení jmění zanikající společnosti Vojenský otevřený penzijní fond, a.s. se sídlem Praha 7, Letenské náměstí 156/1, PSČ 170 06, identifikační číslo 61 85 86 41. 30.9.2002
Nástupnická společnost Winterthur, penzijní fond, a.s. se na základě smlouvy o fúzi uzavřené dne 29.06.2001 sloučila ve smyslu ust. § 69a odst. 1 obch. zák. se zanikajícími společnostmi Penzijní fond Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a.s., IČ: 61 86 07 51, se sídlem Praha 7, Komunardů 36/1091, PSČ 170 00 a Báňský a hutní penzijní fond, a.s., IČ 47 67 78 64, se sídlem v Třinci, okr. Frýdek - Místek, Lánská 128, PSČ 738 01 v důsledku čehož na ni přešlo jmění těchto zanikajících společností. 1.11.2001
Se společností se ke dni 30.9.1998 sloučily obchodní společnosti: - CR FONTÁNA penzijní fond, a.s. se sídlem v Ostravě 1, Čs.legií 16, PSČ 702 00,IČO 60 79 25 07,zapsaná pod Rg B 980 obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě, - BIŽUTERNÍ OTEVŘENÝ PENZINÍ FOND, akciová společnost se sídlem v Jablonci nad Nisou, Podhorská 69, IČO 62 74 10 55, zapsaná pod Rg B 691 obchodního rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, - Univerzální Penzijní Fond EVEREST, a.s. se sídlem v Praze 4, nám. Hrdinů 4, PSČ 140 00, IČO 63 07 82 44, zapsaná pod Rg B 3041 obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Praze, - Penzijní fond Energie, a.s. se sídlem v Praze 4, M.Cibulkové 8/491, PSČ 140 00, IČO 61 85 99 40, zapsaná pod Rg B 2883 obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Praze, čím také došlo ke zvýšení základního jmění ze 61,500.000,- Kč na 142,436.000,- Kč. 30.9.1998
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 30.6.1998. 30.9.1998 - 8.1.2003
Zapisuje se úplné znění stanov přijaté valnou hromadou 13.11.1996 7.1.1997 - 8.1.2003
Akcie lze převádět se souhlasem valné hromady. 7.1.1997 - 8.1.2003
Ke dni 20.8.1996 zapisuje se změna stanov přijatá valnou hromadou 13.3.1996. 20.8.1996 - 8.1.2003

Aktuální kontaktní údaje AXA penzijní společnost a.s.

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 61859818
Firma: AXA penzijní společnost a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-střed
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Pomocné finanční instituce pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.12.1994

Základní údaje datové schránky

IČO: 61859818
Jméno subjektu: AXA penzijní společnost a.s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: c6yczen

Základní údaje DPH

IČO: 61859818
DIČ: CZ61859818
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: AXA penzijní fond a.s.
Sídlo: Starobrněnská čp.335/8 BRNO-MĚSTO 602 00 BRNO 2
Zapsal Specializovaný finanční úřad, nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, PRAHA 7, tel.: 220 361 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění: Čísla účtů ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH jsou zveřejněna v rámci registrace skupiny
Tato registrace byla zveřejněna dne: 27.6.2013
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 1.4.2005
Registrace platná do: 31.12.2008

Kontakty na AXA penzijní společnost a.s. IČO: 61859818

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Úzká 488/8 , Brno 602 00 23.10.2013
Sídlo: Úzká 488/8 , Brno 602 00 1.7.2009 - 23.10.2013
Sídlo: Starobrněnská 335/2 , Brno 602 00 30.10.2001 - 1.7.2009
Sídlo: Dvořákova 24/1 , Brno 602 00 1.12.1994 - 30.10.2001

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Úzká 488/8, Brno 602 00

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Úzká 488/8, Trnitá, 60200 Brno

Obory činností AXA penzijní společnost a.s. IČO: 61859818

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Provozování: a) doplňkového penzijního spoření, tzn. shromažďovaní příspěvků účastníků, příspěvku zaměstnavatele a státních příspěvků za účelem jejich umísťování do účastnických fondů, obhospodařování majetku v účastnických fondech a vyplácení dávek doplňkového penzij ního spoření; b) penzijního připojištění prostřednictvím transformovaného fondu, tzn. shromažďovaní peněžních prostředků od účastníků penzijního připojištění a státu, poskytnutých ve prospěch těchto účastníků, obhospodařování majetku v transformovaném fondu a vyplácení dávek penzijního připojištění, jednak pro účastníky penzijního připojištění a jednak pro příjemce dávek, vůči nimž byly závazky vyčleněny do transformovaného fondu; c) činnosti související se zajištěním provozu penzijní společnosti nebo jiných penzijních společností nebo jiných finančních institucí. 3.9.2015
Provozování: a) doplňkového penzijního spoření, tzn. shromažďovaní příspěvků účastníků, příspěvku zaměstnavatele a státních příspěvků za účelem jejich umísťování do účastnických fondů, obhospodařování majetku v účastnických fondech a vyplácení dávek doplňkového penzij ního spoření; b) penzijního připojištění prostřednictvím transformovaného fondu, tzn. shromažďovaní peněžních prostředků od účastníků penzijního připojištění a státu, poskytnutých ve prospěch těchto účastníků, obhospodařování majetku v transformovaném fondu a vyplácení dávek penzijního připojištění, jednak pro účastníky penzijního připojištění a jednak pro příjemce dávek, vůči nimž byly závazky vyčleněny do transformovaného fondu. 1.1.2013 - 3.9.2015
provozování penzijního připojištění podle zákona č. 42/1994 Sb. 1.12.1994 - 1.1.2013

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Penzijní financování
Správa fondů

Vedení firmy AXA penzijní společnost a.s. IČO: 61859818

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost navenek zastupují vždy dva členové představenstva společně. Podepisování se provádí tak, že k obchodní firmě připojí dva členové představenstva své vlastnoruční podpisy. 14.2.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti navenek jednají vždy dva členové představenstva společně. Podepisování se provádí tak, že k obchodní firmě připojí dva členové představenstva své vlastnoruční podpisy. 19.5.2010 - 14.2.2014
Způsob jednání: Za společnost je oprávněno jednat a společnost zavazovat představenstvo, a to dvěma členy společně, nebo prokuristé v rozsahu udělené prokury. Členové představenstva a prokuristé podepisují za společnost tím způsobem, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis. Prokurista uvede ke svému podpisu dodatek "prokurista". 27.2.2002 - 19.5.2010
Způsob jednání: Každý člen představenstva zastupuje společnost společně s předsedou nebo místopředsedou představenstva. Předseda a místopředseda představenstva zastupují společnost samostatně. Prokuristé zastupují společnost společně s předsedou nebo místopředsedou představenstva, pokud jim nebylo uděleno oprávnění zastupovat společnost samostatně. Předseda, místopředseda a členové představenstva a prokuristé podepisují za společnost tím způsobem, že k vytištěnému nebo napsanému jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis. 1.12.1994 - 27.2.2002
Jméno: Ing. Ĺubor Vrlák 23.10.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.9.2012
Adresa: Prof.Ondroucha 2334 , 900 31 Stupava Slovenská republika
Jméno: JUDr. Petr Dušek 3.9.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.5.2015
Adresa: Všenorská 1716, Černošice 252 28
Jméno: Ing. Peter Socha 5.11.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.9.2015
Adresa: Hečkova 7461/16 , 831 05 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Sébastien Guidoni 12.10.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.10.2013
Adresa: Na Hřebenkách 1304/44, Praha 150 00
Jméno: Robert Gauci 10.3.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.12.2016
Ve funkci: od 17.12.2016
Adresa: Corso di Porta Nuova 15 , 201 21 Milán Italská republika
Jméno: Richard Novák 1.12.1994 - 20.8.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: K Fialce 1014/57, Praha 155 00
Jméno: ing. Zdeněk Laštůvka 1.12.1994 - 20.8.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Přípotoční 888/29, Praha 101 00
Jméno: JUDr. Jiří Černý 1.12.1994 - 20.8.1996
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Na Slovance 1938/35, Praha 182 00
Jméno: Silvia Sparfeld 1.12.1994 - 20.8.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nad Zlatnicí 1694/3, Praha 160 00
Jméno: Jaroslav Melzer 1.12.1994 - 7.1.1997
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Dittrichova 337/9, Praha 120 00
Jméno: Franz Fuchs 20.8.1996 - 7.1.1997
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Heinrichova 200/12, Brno 602 00
Jméno: JUDr. Jiří Černý 20.8.1996 - 7.1.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na Slovance 1938/35, Praha 182 00
Jméno: Dr. Gerwald Müller 20.8.1996 - 7.1.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Heinrichova 200/12, Brno 602 00
Jméno: Mgr. Karel Hrubý 20.8.1996 - 7.1.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Heinrichova 200/12, Brno 602 00
Jméno: JUDr. Jiří Černý 7.1.1997 - 21.8.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na Slovance 1938/35, Praha 182 00
Jméno: Franz Fuchs, Nar. 23.12.1953 7.1.1997 - 21.1.1999
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Heinrichova 200/12, Brno 602 00
Jméno: ing. Petr Žaluda 21.8.1997 - 21.1.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jungmannova 572/15, Šlapanice 664 51
Jméno: Martin Haschka 21.1.1999 - 19.10.2001
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 4.5.2000
Adresa: Heinrichova 200/12, Brno 602 00
Jméno: Jaroslav Melzer 7.1.1997 - 30.10.2001
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: do 20.4.2001
Adresa: Dittrichova 337/9, Praha 120 00
Jméno: Dr. Gerwald Müller 7.1.1997 - 27.2.2002
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 19.11.2001
Adresa: Heinrichova 200/12, Brno 602 00
Jméno: Ing. Petr Žaluda 21.1.1999 - 5.4.2002
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: do 7.2.2002
Adresa: Jungmannova 572/15, Šlapanice 664 51
Jméno: Ing. Jan Chalupa 30.10.2001 - 5.4.2002
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 20.4.2001
Adresa: Šmilovského 1264/5, Praha 120 00
Jméno: Ing. Jan Chalupa 5.4.2002 - 21.8.2002
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 8.2.2002
Adresa: Šmilovského 1264/5, Praha 120 00
Jméno: Libor Prokeš 27.2.2002 - 27.5.2003
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 19.11.2001 do 28.2.2003
Adresa: Oravská 1894/17, Praha 100 00
Jméno: Ing. Pavel Trávník 21.8.2002 - 27.5.2003
Funkce: ¨člen představenstva
Ve funkci: od 28.5.2002 do 28.2.2003
Adresa: Brněnská 362, Mutěnice 696 11
Jméno: Mgr. Luděk Skoupil 27.5.2003 - 7.10.2004
Funkce: člen představenstva:
Ve funkci: od 1.3.2003
Adresa: Mutěnická 4139/13, Brno 628 00
Jméno: Mgr. Karel Hrubý 7.1.1997 - 22.3.2005
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 18.5.2004
Adresa: Heinrichova 200/12, Brno 602 00
Jméno: Ing. Jiří Procházka 30.10.2001 - 22.3.2005
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 20.4.2001 do 24.11.2004
Adresa: Nejedlého 381/9, Brno 638 00
Jméno: Ing. Jan Chalupa 21.8.2002 - 2.6.2005
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 20.4.2001 do 3.1.2005
Ve funkci: od 8.2.2002 do 3.1.2005
Adresa: Šmilovského 1264/5, Praha 120 00
Jméno: Mgr. Luděk Skoupil 7.10.2004 - 2.6.2005
Funkce: člen představenstva:
Ve funkci: od 1.3.2003
Adresa: Hybešova 414/13, Kuřim 664 34
Jméno: Ing. Radek Basár 22.3.2005 - 29.11.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 18.5.2005
Ve funkci: od 25.11.2004
Adresa: 45, Lány 537 01
Jméno: Ing. Kateřina Šušáková 27.5.2003 - 3.3.2006
Funkce: členka představenstva:
Ve funkci: od 1.3.2003 do 8.11.2005
Adresa: Na Dlouhé mezi 0 , 147 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: Mgr. Luděk Skoupil 2.6.2005 - 3.3.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 8.11.2005
Ve funkci: od 13.1.2005 do 8.11.2005
Adresa: Hybešova 414/13, Kuřim 664 34
Jméno: Ing. Michal Pánek 29.11.2005 - 14.7.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.5.2005 do 30.5.2006
Adresa: Za poštou 1116/9, Praha 100 00
Jméno: Ing.Mgr. Klára Roženská 3.3.2006 - 14.7.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 8.11.2005 do 30.5.2006
Ve funkci: od 8.11.2005 do 30.5.2006
Adresa: Ovčí hájek 2158/14, Praha 158 00
Jméno: Ing. Pavel Trávník 3.3.2006 - 14.7.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 8.11.2005 do 30.5.2006
Adresa: Brněnská 362, Mutěnice 696 11
Jméno: Ing. Dušan Friedl 3.3.2006 - 14.7.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 8.11.2005 do 30.5.2006
Adresa: Tréglova 795/2, Praha 152 00
Jméno: Ing. Petr Freiberg 14.7.2006 - 19.12.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.5.2006 do 7.11.2006
Adresa: 34, Rosice 538 34
Jméno: Ing. Petr Žaluda 14.7.2006 - 23.6.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.5.2006 do 22.2.2008
Ve funkci: od 30.5.2006 do 22.2.2008
Adresa: Křídlovická 947/20, Brno 603 00
Jméno: Ing. Dušan Doliak 14.7.2006 - 23.6.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.5.2006
Adresa: Kuzmányho 4 , 902 01 Pezinok Slovenská republika
Jméno: Ing. Dušan Doliak 23.6.2008 - 22.9.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.5.2006
Ve funkci: od 22.2.2008
Adresa: Kuzmányho 4 , 902 01 Pezinok Slovenská republika
Jméno: Ing. Ondřej Novotný 14.7.2006 - 17.6.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.5.2006 do 23.4.2009
Adresa: Vavřenova 1170/8, Praha 142 00
Jméno: JUDr. Ludvík Bohman 22.9.2008 - 17.6.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2008 do 23.4.2009
Adresa: Pod lipami 2564/27, Praha 130 00
Jméno: Benoît Picot De Moras D´aligny 17.6.2009 - 14.9.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.5.2009 do 1.9.2010
Adresa: Rošických 603/4, Praha 150 00
Jméno: Ing. Dušan Doliak 22.9.2008 - 11.7.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.5.2006 do 30.6.2011
Ve funkci: od 22.2.2008 do 30.6.2011
Adresa: Prostredná 148 , 900 21 Svätý Jur Slovenská republika
Jméno: Ing. Roman Vokálek 17.6.2009 - 11.7.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.5.2009 do 8.6.2011
Adresa: Fráni Šrámka 2623/22, Praha 150 00
Jméno: Ing. Mojmír Boucník 22.3.2005 - 3.1.2012
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 25.11.2004 do 8.11.2010
Adresa: 189, Chrustenice 267 12
Jméno: Ing. Rudolf Adam 19.12.2006 - 3.1.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.11.2006 do 7.11.2011
Adresa: Laténská 767 , 851 10 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Martin Vogl 3.1.2012 - 3.1.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 15.12.2011
Ve funkci: od 15.12.2011
Adresa: Heinrich-Heine-Weg 1B , 515 03 Rösrath Rakouská republika
Jméno: Ing. Rudolf Adam 3.1.2012 - 23.5.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.12.2011 do 15.5.2012
Adresa: Laténská 767 , 831 05 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Ing. Peter Socha 14.9.2010 - 23.10.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.9.2010
Adresa: Hečkova 7461 16, 831 05 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Martin Vogl 3.1.2012 - 23.10.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 15.12.2011
Ve funkci: od 15.12.2011
Adresa: Heinrich-Heine-Weg 1B , 515 03 Rösrath Spolková republika Německo
Jméno: Ing. Mojmír Boucník 3.1.2012 - 23.10.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.1.2011 do 30.6.2013
Adresa: 189, Chrustenice 267 12
Jméno: Mgr. Hani Himmat 3.1.2012 - 23.10.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.12.2011
Adresa: Za zámečkem 746/5, Praha 158 00
Jméno: Ing. Ĺubor Vrlák 16.10.2012 - 23.10.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.9.2012
Adresa: Prof.Ondroucha 2334 , 900 31 Stupava Slovenská republika
Jméno: Mgr. Hani Himmat 23.10.2013 - 3.9.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.12.2011 do 23.4.2015
Adresa: Nad Turbovou 459/20, Praha 150 00
Jméno: Ing. Peter Socha 23.10.2013 - 5.11.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.9.2010 do 1.9.2015
Adresa: Hečkova 7461 16, 831 05 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Martin Vogl 23.10.2013 - 25.11.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 15.12.2011
Ve funkci: od 15.12.2011
Adresa: Heinrich-Heine-Weg 1B , 515 03 Rösrath Spolková republika Německo
Jméno: Sébastien Guidoni 23.10.2013 - 12.10.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.10.2013
Adresa: U Nesypky 1262/7, Praha 150 00
Jméno: Martin Vogl 25.11.2015 - 10.3.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 15.12.2011 do 15.11.2016
Ve funkci: od 15.12.2011 do 15.11.2016
Adresa: U dětského hřiště 743/13, Praha 158 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Jeanyves Le Berre 31.1.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.1.2013
Adresa: Boulevard Flandrin 8 , 751 16 Paříž Francouzská republika
Jméno: Dominique Asse 23.10.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.10.2013
Adresa: Rue des Bulins 48 , 761 30 Mont Saint-Aignan Francouzská republika
Jméno: Jan Čupa 23.10.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.10.2013
Adresa: Charlese de Gaulla 1124/19, Praha 160 00
Jméno: Jozef Van In 14.2.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.1.2013
Ve funkci: od 31.1.2013
Adresa: Wannickhove , 2540 Hove Belgické království
Jméno: Karl Proschovsky-Spindler 1.12.1994 - 20.8.1996
Funkce: člen
Adresa: Ziegelofengasse 24 , Wolkersdorf, Rakousko Česká republika
Jméno: Beat Michel 1.12.1994 - 20.8.1996
Funkce: člen
Adresa: Zinzikerberstr. 23A , 8404 Winterthur, Švýcarsko Česká republika
Jméno: Dipl.Psych. Dieter Kern 1.12.1994 - 20.8.1996
Funkce: místopředseda
Adresa: Ludwig-Erhardstr.4 , 68519 Viernheim, SRN Česká republika
Jméno: Fritz Bodenmann 1.12.1994 - 7.1.1997
Funkce: předseda
Adresa: Schmittanecherstr.3 , 8304 Wallisellen,Švýcarsko Česká republika
Jméno: Dr. Dana Hrabcová 1.12.1994 - 7.1.1997
Funkce: členka
Adresa: Černého 809/40, Brno 635 00
Jméno: Martin Cantieni 20.8.1996 - 7.1.1997
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Adresa: Bolleystrasse 30 , 8006 Zurich Švýcarská konfederace
Jméno: Ing. Richard Kuba 20.8.1996 - 7.1.1997
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Luční 2557/30, Brno 616 00
Jméno: Dr. Otto Popp 20.8.1996 - 7.1.1997
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Florenstrasse 50 , 8405 Winterthur Švýcarská konfederace
Jméno: Fritz Bodenmann, Nar. 12.10.1933 7.1.1997 - 21.1.1999
Funkce: předseda
Adresa: Schmittanecherstr.3 , 8304 Wallisellen,Švýcarsko Česká republika
Jméno: Dr. Dana Hrabcová 7.1.1997 - 14.4.2000
Funkce: členka
Adresa: Černého 809/40, Brno 635 00
Jméno: Ing. Richard Kuba 7.1.1997 - 14.4.2000
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Luční 2557/30, Brno 616 00
Jméno: Dr. Otto Popp 7.1.1997 - 14.4.2000
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Florenstrasse 50 , 8405 Winterthur Švýcarská konfederace
Jméno: Franz Fuchs 21.1.1999 - 14.4.2000
Funkce: předseda
Adresa: Rakouská republika
Fürstenstrasse 43, 2344 Enzersdorf
Jméno: Mag. Dr. Gerhard Gitschtaler 14.4.2000 - 27.10.2000
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Rakouská republika
Uchatiusgasse 5/22, Vídeň
Jméno: Dr. Hubert Schultes 14.4.2000 - 19.10.2001
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: do 4.5.2000
Adresa: Rakouská republika
Neubaugasse 64-66/3/24, Vídeň
Jméno: Martin Cantieni 7.1.1997 - 27.2.2002
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Ve funkci: do 16.11.2001
Adresa: Bolleystrasse 30 , 8006 Zurich Švýcarská konfederace
Jméno: Dr. Katharina Schoop 14.4.2000 - 27.2.2002
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: do 16.11.2001
Adresa: Švýcarská konfederace
Hauptstrasse 67, Ermatingen
Jméno: Martin Haschka 19.10.2001 - 27.2.2002
Funkce: předseda dozorčí rady
Ve funkci: od 4.5.2000 do 21.12.2001
Adresa: Steinbrunngasse 16 , A-3400 Klostenburg Rakouská republika
Jméno: Mag.dr.michael Franz 27.2.2002 - 5.4.2002
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 21.12.2001
Adresa: Rakouská republika
Karl Bekehrtystrasse 68, A-1140 Vídeň
Jméno: Klaus Eberhart 27.10.2000 - 8.1.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: do 28.5.2002
Adresa: Rakouská republika
Karl Gustav Victor Kl.Semmering C-19, An der Niederhaid, A-1170, Vídeň
Jméno: Christen Schnor 27.2.2002 - 8.1.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 16.11.2001
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
London SW3 3TA, 9 Godfrey Street
Jméno: Mag.dr.michael Franz 5.4.2002 - 8.1.2003
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.12.2001
Ve funkci: od 7.2.2002 do 28.8.2002
Adresa: Rakouská republika
Karl Bekehrtystrasse 68, A-1140 Vídeň
Jméno: Dr.Mgr. Hana Brdová 30.10.2001 - 27.5.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 19.5.2001 do 12.3.2003
Adresa: Gerlachovská 12 , 974 00 Banská Bystrica Slovenská republika
Jméno: Aidan Sherry 27.5.2003 - 27.5.2003
Funkce: člen:
Ve funkci: od 25.3.2003
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Norhumberland House, 15 Highbury Crescent, London, N5 1 RS,
Jméno: Claus Norup 27.2.2002 - 9.6.2004
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 16.11.2001 do 29.10.2003
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
London SW3 2AH, 48 Yeoman´s Row
Jméno: Bernard Retali 8.1.2003 - 9.6.2004
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.8.2002
Ve funkci: od 5.9.2002 do 29.10.2003
Adresa: Španělské království
Avenida Pedralbes 37-41,3-2A,08034, Barcelona
Jméno: Christen Schnor 8.1.2003 - 7.10.2004
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.11.2001
Ve funkci: od 28.5.2002 do 26.11.2003
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Wellington Square, London SW3 4NR
Jméno: Aidan Sherry 27.5.2003 - 7.10.2004
Funkce: člen:
Ve funkci: od 25.3.2003 do 26.11.2003
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Northumberland House, 15 Highbury Crescent, London, N5 1 RS,
Jméno: Ireneusz Łuszczewski 9.6.2004 - 7.10.2004
Funkce: člen
Ve funkci: od 29.10.2003 do 27.11.2003
Adresa: Polská republika
ul. Dzikiej Róży 24, 05-500 Józefosław
Jméno: Rolf Peter Frehner 27.5.2003 - 2.6.2005
Funkce: člen:
Ve funkci: od 25.3.2003 do 18.5.2004
Adresa: Švýcarská konfederace
Ackerstrasse 18, 8302 Kloten
Jméno: Ireneusz Łuszczewski 7.10.2004 - 2.6.2005
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 29.10.2003 do 7.2.2005
Ve funkci: od 27.11.2003 do 7.2.2005
Adresa: Polská republika
ul. Dzikiej Róży 24, 05-500 Józefosław
Jméno: Doris Supanz 9.6.2004 - 29.11.2005
Funkce: člen
Trvání členství: do 8.11.2005
Ve funkci: od 29.10.2003
Adresa: Švýcarská konfederace
Metzggasse 4, CH-8400
Jméno: Martin Kurt Jara 2.6.2005 - 29.11.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 8.11.2005
Ve funkci: od 8.2.2005
Adresa: Švýcarská konfederace
Neuburchstrasse 27, Winterthur
Jméno: Jonathan Woolett 14.4.2000 - 14.7.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 30.5.2006
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
43 Wilton Crescent, Wimbledon, Londýn,SW 193QY
Jméno: Christen Schnor 7.10.2004 - 17.8.2007
Funkce: předseda
Trvání členství: od 16.11.2001 do 31.5.2007
Ve funkci: od 26.11.2003 do 31.5.2007
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
9 Godfrey Street, London SW3 3 TA
Jméno: Marco Zollinger 7.10.2004 - 17.8.2007
Funkce: člen
Ve funkci: od 9.1.2004 do 31.5.2007
Adresa: Švýcarská konfederace
Spitalstrasse 31/54, Schlieren
Jméno: Michele Agostino Porro 2.6.2005 - 17.8.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 11.2.2005 do 31.5.2007
Adresa: Švýcarská konfederace
Im Bäumliacher 14, Wangen b. Dübendorf
Jméno: Hans Ulrich Lienau 3.3.2006 - 17.8.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.11.2005 do 31.5.2007
Adresa: Švýcarská konfederace
Küsnacht, Thomas Scherr - Strasse 3, CH-8700
Jméno: Willem Wynaendts 17.8.2007 - 23.6.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 31.5.2007 do 29.2.2008
Ve funkci: od 31.5.2007
Adresa: Švýcarská konfederace
Epalinges, Chemin du Bornalet 12, 1066
Jméno: Cyrille Marie Bernard 23.6.2008 - 29.10.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.2.2008
Adresa: Francouzská republika
Paříž, Rue de la Tombe Issoire 53
Jméno: Maciej Szwarc 30.1.2006 - 17.6.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.11.2005 do 24.4.2009
Adresa: Polská republika
Strzeniówka, Jeżynowa 59, 05-830
Jméno: RNDr. Zdeňka Vičarová 14.7.2006 - 17.6.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.5.2006 do 24.4.2009
Adresa: U kovárny 319/10, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Petr Žaluda 23.6.2008 - 21.10.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.2.2008 do 13.10.2009
Adresa: Křídlovická 947/20, Brno 603 00
Jméno: James Goad 9.12.2008 - 21.10.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.2.2008 do 9.9.2009
Adresa: Francouzská republika
Paříž, Rue de ľuniversité 91, 75007
Jméno: Adam James Harper 17.6.2009 - 19.5.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.5.2009 do 29.4.2010
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Londýn, Barbican, Breton House 73
Jméno: Aurelie Despeyroux 21.10.2009 - 23.5.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.10.2009 do 27.4.2012
Adresa: Francouzská republika
Paříž, Rue de Longchamp 77, 75016
Jméno: Ing. Petr Skok 21.10.2009 - 16.10.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.10.2009 do 14.9.2012
Adresa: 282, Libeř 252 41
Jméno: Renaud Louis Caudron De Coquereaumont 17.8.2007 - 31.1.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 31.5.2007 do 18.1.2013
Adresa: Švýcarská konfederace
Pully, Chemin du Ruisselet 15, 1009
Jméno: Cyrille Marie Bernard 29.10.2008 - 31.1.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.2.2008 do 18.1.2013
Ve funkci: od 23.4.2008
Adresa: Francouzská republika
Paříž, Rue de la Tombe Issoire 53
Jméno: Laurent Goudemant 26.6.2009 - 23.10.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2009
Adresa: Belgické království
Bruxelles, Place Dillens 7
Jméno: Jean Louis Alain Thuilot 19.5.2010 - 23.10.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.4.2010 do 18.10.2013
Adresa: Francouzská republika
Soisy sous Montmorency, Rue de la Caille 41, PSČ 95230
Jméno: Tanguy Verkaeren 23.5.2012 - 23.10.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.4.2012
Adresa: Rue de Chézy 88 , 922 00 Neuilly-Sur-Seine Francouzská republika
Jméno: Ing. Ladislav Kročák 16.10.2012 - 23.10.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.9.2012 do 18.10.2013
Adresa: Vodárenská 517, Velká Dobrá 273 61
Jméno: Jozef Van In 31.1.2013 - 14.2.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.1.2013
Adresa: Wannickhove 14 , 2540 Hove Belgické království
Jméno: Laurent Goudemant 23.10.2013 - 16.10.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2009 do 22.6.2014
Ve funkci: do 16.10.2014
Adresa: Place Dillens 7 , Bruxelles Belgické království
Jméno: Tanguy Verkaeren 23.10.2013 - 16.10.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.4.2012 do 10.10.2014
Ve funkci: do 16.10.2014
Adresa: Rue de Chézy 88 , 922 00 Neuilly-Sur-Seine Francouzská republika

Vlastníci firmy AXA penzijní společnost a.s. IČO: 61859818

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 398 501 000 Kč - 20.1.2009
zakladni 184 920 000 Kč - 23.6.2008 - 20.1.2009
zakladni 142 246 000 Kč - 30.9.2002 - 23.6.2008
zakladni 142 436 000 Kč - 30.9.1998 - 30.9.2002
zakladni 61 500 000 Kč - 3.4.1996 - 30.9.1998
zakladni 40 000 000 Kč - 1.12.1994 - 3.4.1996

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 398 500 832 20.1.2009
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 184 920 424 23.6.2008 - 20.1.2009
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 142 246 480 30.9.2002 - 23.6.2008
Akcie na jméno 100 Kč 1 424 360 30.9.1998 - 30.9.2002
Akcie na jméno 10 000 Kč 6 150 3.4.1996 - 30.9.1998
Akcie na jméno 10 000 Kč 4 000 1.12.1994 - 3.4.1996

Sbírka Listin AXA penzijní společnost a.s. IČO: 61859818

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1692/SL 150 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 18.11.2015 4.2.2016 8.2.2016 14
B 1692/SL 149 notářský zápis [NZ 731/2015] rozhodnutí valné hromady Krajský soud v Brně 18.11.2015 25.11.2015 26.11.2015 16
B 1692/SL 148 ostatní zápis o rozhodnutí dozorčí rady Krajský soud v Brně 15.7.2015 27.10.2015 9.11.2015 2
B 1692/SL 147 notářský zápis [NZ 274/2015] rozhodnutí valné hromady, stanovy Krajský soud v Brně 4.5.2015 15.7.2015 9.9.2015 26
B 1692/SL 146 ostatní zápis ze schůze dozorčí rady Krajský soud v Brně 23.4.2015 15.7.2015 9.9.2015 6
B 1692/SL 145 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 23.4.2015 23.7.2015 8.9.2015 233
B 1692/SL 144 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 23.4.2015 22.7.2015 22.7.2015 181
B 1692/SL 143 notářský zápis rozhod. VH, stanovy, NZ 961/2014 Krajský soud v Brně 10.10.2014 15.10.2014 27.10.2014 28
B 1692/SL 142 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 25.4.2014 8.8.2014 1.9.2014 170
B 1692/SL 141 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 8.4.2014 1.7.2014 21.7.2014 204
B 1692/SL 139 ostatní zápis z mim. VH Krajský soud v Brně 18.10.2013 22.10.2013 30.10.2013 8
B 1692/SL 138 ostatní zápis o rozhod. DR Krajský soud v Brně 7.10.2013 22.10.2013 30.10.2013 2
B 1692/SL 137 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 25.4.2013 11.10.2013 15.10.2013 75
B 1692/SL 135 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 14.9.2012 25.10.2012 31.10.2012 5
B 1692/SL 134 ostatní -zápis DR Krajský soud v Brně 12.9.2012 25.10.2012 31.10.2012 1
B 1692/SL 133 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 27.4.2012 25.10.2012 31.10.2012 13
B 1692/SL 132 ostatní -zápis DR Krajský soud v Brně 15.12.2011 25.10.2012 31.10.2012 2
B 1692/SL 131 ostatní -zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Brně 15.12.2011 25.10.2012 31.10.2012 1
B 1692/SL 130 ostatní -zápis DR Krajský soud v Brně 24.6.2011 25.10.2012 31.10.2012 1
B 1692/SL 129 ostatní -zápis DR Krajský soud v Brně 25.1.2011 25.10.2012 31.10.2012 1
B 1692/SL 128 ostatní zápis o rozh.dozorčí rady Krajský soud v Brně 25.9.2012 15.10.2012 18.10.2012 1
B 1692/SL 127 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 25.4.2012 9.10.2012 84
B 1692/SL 126 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 29.4.2011 22.6.2011 80
B 1692/SL 125 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 22.4.2011 22.6.2011 6
B 1692/SL 124 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 14.1.2011 18.1.2011 5
B 1692/SL 123 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 17.9.2010 2
B 1692/SL 122 ostatní - zápis o rozh. dozorčí rady Krajský soud v Brně 1.9.2010 17.9.2010 1
B 1692/SL 121 ostatní - rozhodnutí České nár. banky Krajský soud v Brně 20.8.2010 17.9.2010 2
B 1692/SL 120 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 31.3.2010 1.7.2010 73
B 1692/SL 119 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 29.4.2010 28.5.2010 8
B 1692/SL 118 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 29.4.2010 28.5.2010 13
B 1692/SL 117 notářský zápis -stanovy, NZ 248/2010 Krajský soud v Brně 29.4.2010 28.5.2010 26
B 1692/SL 116 ostatní - volební protokol Krajský soud v Brně 15.10.2009 18.11.2009 1
B 1692/SL 115 ostatní - odstup z funkce Krajský soud v Brně 25.8.2009 18.11.2009 1
B 1692/SL 114 notářský zápis - stanovy, NZ 481/09 Krajský soud v Brně 13.10.2009 18.11.2009 32
B 1692/SL 113 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 31.3.2009 16.7.2009 72
B 1692/SL 112 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 6.4.2009 23.6.2009 2
B 1692/SL 111 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 6.4.2009 23.6.2009 4
B 1692/SL 110 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 24.4.2009 23.6.2009 7
B 1692/SL 109 ostatní - zápis doz. rady Krajský soud v Brně 18.4.2009 23.6.2009 8
B 1692/SL 108 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 2.2.2009 19.2.2009 9
B 1692/SL 107 notářský zápis - rozh. mim. VH, NZ 8/2009 Krajský soud v Brně 12.1.2009 23.1.2009 15
B 1692/SL 106 notářský zápis -rozh. mim. VH, NZ 543/2008 Krajský soud v Brně 12.12.2008 29.12.2008 71
B 1692/SL 105 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 6.10.2008 18.11.2008 84
B 1692/SL 104 ostatní -zápis č. 27 ze sch. DR Krajský soud v Brně 23.4.2008 30.10.2008 5
B 1692/SL 103 podpisové vzory Krajský soud v Brně 9.4.2008 24.9.2008 2
B 1692/SL 102 ostatní -zápis z 28.jed. DR Krajský soud v Brně 1.7.2008 24.9.2008 4
B 1692/SL 101 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 23.6.2008 14.7.2008 9
B 1692/SL 100 zpráva auditora 2007 Krajský soud v Brně 11.4.2007 8.7.2008 34
B 1692/SL 99 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 252/08 Krajský soud v Brně 16.6.2008 27.6.2008 16
B 1692/SL 98 ostatní -zápis z jed. předst. Krajský soud v Brně 22.2.2008 27.6.2008 2
B 1692/SL 97 ostatní -zápis č.26 z jed. DR Krajský soud v Brně 31.3.2008 27.6.2008 8
B 1692/SL 96 ostatní -zápis z jed. řádné VH Krajský soud v Brně 29.2.2008 27.6.2008 10
B 1692/SL 95 ostatní -zápis z jed. předst. Krajský soud v Brně 4.2.2008 27.6.2008 2
B 1692/SL 94 podpisové vzory Krajský soud v Brně 26.2.2008 27.6.2008 1
B 1692/SL 93 ostatní -zápis z mim. VH Krajský soud v Brně 16.5.2008 27.5.2008 3
B 1692/SL 92 ostatní -zápis z řádné VH Krajský soud v Brně 31.5.2007 30.8.2007 13
B 1692/SL 91 ostatní -zápis zjed. DR Krajský soud v Brně 31.5.2007 30.8.2007 8
B 1692/SL 90 podpisové vzory Krajský soud v Brně 20.4.2007 30.8.2007 11
B 1692/SL 89 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 30.3.2007 25.6.2007 78
B 1692/SL 88 notářský zápis -NZ 2/2007 Krajský soud v Brně 10.1.2007 19.1.2007 7
B 1692/SL 87 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 8.1.2007 19.1.2007 9
B 1692/SL 86 notářský zápis -NZ 2/2007 Krajský soud v Brně 8.1.2007 19.1.2007 60
B 1692/SL 85 ostatní -zápis č.23 ze sch. DR Krajský soud v Brně 7.12.2006 22.12.2006 9
B 1692/SL 84 podpisové vzory Krajský soud v Brně 22.12.2006 2
B 1692/SL 83 ostatní -zápis z jed. řádné VH Krajský soud v Brně 30.5.2006 3.8.2006 14
B 1692/SL 82 ostatní -zápis č.22 ze sch. DR Krajský soud v Brně 30.5.2006 3.8.2006 12
B 1692/SL 81 podpisové vzory Krajský soud v Brně 26.4.2006 3.8.2006 10
B 1692/SL 80 ostatní -zápis z jed. předst. Krajský soud v Brně 30.5.2006 3.8.2006 2
B 1692/SL 79 ostatní -zápis z jed. předst. Krajský soud v Brně 8.11.2005 6.3.2006 3
B 1692/SL 78 ostatní -zápis č.1 ze zas. dor. rady Krajský soud v Brně 8.11.2005 6.3.2006 10
B 1692/SL 77 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 5.10.2005 6.3.2006 15
B 1692/SL 76 výroční zpráva -2004 Krajský soud v Brně 31.3.2005 16.2.2006 86
B 1692/SL 75 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 401/05 Krajský soud v Brně 8.11.2005 12.12.2005 90
B 1692/SL 74 podpisové vzory Krajský soud v Brně 30.9.2005 12.12.2005 2
B 1692/SL 73 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 18.5.2005 12.12.2005 10
B 1692/SL 72 notářský zápis -NZ 401/2005-rozh. řádné VH Krajský soud v Brně 8.11.2005 18.11.2005 90
B 1692/SL 71 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 8.11.2005 18.11.2005 9
B 1692/SL 70 ostatní -zápis č.019 ze zas. doz. rady Krajský soud v Brně 3.1.2005 3.6.2005 6
B 1692/SL 69 ostatní -zápis z jed. mim. VH Krajský soud v Brně 7.2.2005 3.6.2005 5
B 1692/SL 68 ostatní -zápis z jed. předst. Krajský soud v Brně 13.1.2005 3.6.2005 3
B 1692/SL 67 podpisové vzory Krajský soud v Brně 9.11.2004 3.6.2005 9
B 1692/SL 66 podpisové vzory Krajský soud v Brně 29.11.2004 29.3.2005 8
B 1692/SL 65 ostatní -zápis č.18 ze sch. doz. rady Krajský soud v Brně 24.11.2004 29.3.2005 7
B 1692/SL 64 ostatní -zápis ze 17,schůze doz. rady Krajský soud v Brně 18.5.2004 29.3.2005 6
B 1692/SL 63 ostatní -odstoupení z funkce Krajský soud v Brně 30.7.2004 29.3.2005 2
B 1692/SL 62 ostatní -volební protokol Krajský soud v Brně 9.1.2004 1.11.2004 1
B 1692/SL 61 ostatní -vplební protokol Krajský soud v Brně 8.1.2004 1.11.2004 1
B 1692/SL 60 podpisové vzory Krajský soud v Brně 9.10.2003 1.11.2004 5
B 1692/SL 59 ostatní -odstoupení z funkce Krajský soud v Brně 23.9.2003 1.11.2004 2
B 1692/SL 58 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 24.3.2004 28.7.2004 49
B 1692/SL 57 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 30.7.2003 14.6.2004 9
B 1692/SL 56 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 29.10.2003 14.6.2004 4
B 1692/SL 55 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 30.6.2003 26.8.2003 64
B 1692/SL 54 podpisové vzory Krajský soud v Brně 18.3.2003 30.5.2003 4
B 1692/SL 53 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 28.2.2003 30.5.2003 5
B 1692/SL 52 ostatní - zápis dozor.rady Krajský soud v Brně 5.9.2002 15.1.2003 5
B 1692/SL 51 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 28.8.2002 15.1.2003 10
B 1692/SL 50 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 28.5.2002 15.1.2003 15
B 1692/SL 49 ostatní - zpráva o přeskoum. fúze Krajský soud v Brně 23.4.2002 8.10.2002 22
B 1692/SL 48 posudek znalce společný č.1855-55/02 Krajský soud v Brně 18.4.2002 8.10.2002 22
B 1692/SL 47 posudek znalce - č.3/019277/02 Krajský soud v Brně 31.12.2001 8.10.2002 49
B 1692/SL 46 účetní závěrka audit k 1.1.2002 Krajský soud v Brně 30.3.2002 8.10.2002 6
B 1692/SL 45 notářský zápis - sml. o fúzi Krajský soud v Brně 7.6.2002 8.10.2002 10
B 1692/SL 44 notářský zápis - návrh sml. o fúzi Krajský soud v Brně 27.5.2002 8.10.2002 16
B 1692/SL 43 notářský zápis - návrh sml. o fúzi Krajský soud v Brně 27.5.2002 8.10.2002 16
B 1692/SL 42 podpisové vzory Krajský soud v Brně 19.7.2002 30.8.2002 2
B 1692/SL 41 ostatní - zápis dozor.rady Krajský soud v Brně 10.6.2002 30.8.2002 60
B 1692/SL 40 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Brně 18.7.2002 26.8.2002 47
B 1692/SL 39 změna právní formy, fúze - návrh smlouvy Krajský soud v Brně 7.5.2002 9
B 1692/SL 38 ostatní - zápis doz. rady č. 11 Krajský soud v Brně 7.2.2002 15.4.2002 4
B 1692/SL 37 ostatní - zápis předst. Krajský soud v Brně 8.2.2002 15.4.2002 4
B 1692/SL 36 ostatní - odstoupení z funkce Krajský soud v Brně 17.1.2002 15.4.2002 2
B 1692/SL 35 podpisové vzory Krajský soud v Brně 13.11.2001 5.3.2002 2
B 1692/SL 34 ostatní - zápis z mim. val. hromady Krajský soud v Brně 16.11.2001 5.3.2002 5
B 1692/SL 33 ostatní - zápis val. hromady Krajský soud v Brně 21.12.2001 5.3.2002 6
B 1692/SL 32 notářský zápis - mim. val. hromada Krajský soud v Brně 30.1.2002 5.3.2002 55
B 1692/SL 31 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 30.1.2002 5.3.2002 9
B 1692/SL 30 ostatní - zápis z doz. rady Krajský soud v Brně 13.12.2001 5.3.2002 10
B 1692/SL 29 ostatní - rezignace na funkci Krajský soud v Brně 10.12.2001 5.3.2002 4
B 1692/SL 28 podpisové vzory Krajský soud v Brně 28.5.2001 15.11.2001 4
B 1692/SL 27 notářský zápis - smlouva o fúzi Krajský soud v Brně 29.6.2001 15.11.2001 15
B 1692/SL 26 notářský zápis - rozhodnutí Krajský soud v Brně 29.6.2001 15.11.2001 141
B 1692/SL 25 notářský zápis - rozhodnutí Krajský soud v Brně 29.6.2001 15.11.2001 110
B 1692/SL 24 notářský zápis - oprava NZ 337,338,339,340 Krajský soud v Brně 3.8.2001 15.11.2001 2
B 1692/SL 23 notářský zápis - smlouva o fúzi Krajský soud v Brně 29.6.2001 15.11.2001 109
B 1692/SL 22 ostatní - souhlas a vzdání se práv Krajský soud v Brně 24.5.2001 1.11.2001 3
B 1692/SL 21 ostatní - souhlas akcionáře Krajský soud v Brně 3.5.2001 1.11.2001 10
B 1692/SL 19 notářský zápis - VH,stanovy Krajský soud v Brně 4.5.2000 1.11.2001 41
B 1692/SL 18 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 19.4.2001 1.11.2001 34
B 1692/SL 17 ostatní - zápis dozor,rady Krajský soud v Brně 20.4.2001 1.11.2001 10
B 1692/SL 16 notářský zápis - rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 20.4.2001 1.11.2001 37
B 1692/SL 15 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 31.12.2000 8.10.2001 42
B 1692/SL 14 změna právní formy, fúze - smlouva Krajský soud v Brně 24.5.2001 29.5.2001 36
B 1692/SL 20 ostatní souhlas akcionáře Krajský soud v Brně 15.5.2001 15.5.2001 8
B 1692/SL 13 notářský zápis - VH,stanovy Krajský soud v Brně 14.5.2000 15.11.2000 41
B 1692/SL 12 ostatní - projekt sloučení Krajský soud v Brně 11.8.1999 6
B 1692/SL 11 účetní závěrka 1997 Krajský soud v Brně 7.5.1998 11.8.1999 55
B 1692/SL 10 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 30.6.1998 28.1.1999 8
B 1692/SL 9 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 13.8.1998 5.10.1998 13
B 1692/SL 8 posudek znalce - 12-12/98 Krajský soud v Brně 18.5.1998 5.10.1998 13
B 1692/SL 7 posudek znalce - č.670-80/98 Krajský soud v Brně 25.5.1998 5.10.1998 16
B 1692/SL 6 posudek znalce Krajský soud v Brně 13.5.1998 5.10.1998 45
B 1692/SL 5 posudek znalce Krajský soud v Brně 13.5.1998 5.10.1998 45
B 1692/SL 4 notářský zápis - VH, projekt sloučení Krajský soud v Brně 30.6.1998 5.10.1998 20
B 1692/SL 3 notářský zápis - VH + plná moc Krajský soud v Brně 13.11.1996 10.2.1998 53
B 1692/SL 2 účetní závěrka - 1996 Krajský soud v Brně 31.12.1996 10.2.1998 26
B 1692/SL 1 ostatní - zápis z valné hromady Krajský soud v Brně 13.11.1996 10.2.1998 19

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení AXA penzijní společnost a.s.


Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu AXA penzijní společnost a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.