Hlavní navigace

AWT Čechofracht a.s. Ostrava IČO: 00001066

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu AWT Čechofracht a.s., která sídlí v obci Ostrava a bylo jí přiděleno IČO 00001066.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Čechofracht a.s. pro námořní dopravu a mezinárodní zasilatelství se sídlem v obci Ostrava byla založena v roce 1991. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Přeprava a uschovávání zbraní , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .

Základní údaje o AWT Čechofracht a.s. IČO: 00001066

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ostravě 1. 1. 1991
Spisová značka: B 11225
IČO: 00001066
Obchodní firma: AWT Čechofracht a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.1.1991
Datum vzniku: 1.1.1991
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 24.4.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 24.4.2014 - 24.6.2020
U společnosti AWT Čechofracht a.s. došlo dle projektu rozdělení odštěpení sloučením ze dne 1.7.2013 k odštěpení části jejího jmění sloučením s nástupnickou společeností AWT ROSCO a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Hornopolní 3314/38, PSČ 702 62, IČ: 474 73 070. 30.9.2013
Na nástupnickou společnost AWT Čechofracht a.s. se sídlem Praha 1, Opletalova 37/1284, PSČ 111 21, IČ: 000 01 066 přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikajících společností, a to společnosti AWT BlueTrucks s.r.o. se sídlem Praha 10, K Hr ušovu 293/2, PSČ 102 03, IČ: 273 97 386 a společnosti AWT SPEDI-TRANS s.r.o. se sídlem Praha 1, Vladislavova 1390/17, PSČ 110 00, IČ: 250 95 269, kdy rozhodným dnem pro fúzi byl 1.1.2011. 30.6.2011
Mimořádná valná hromada společnosti Čechofracht a.s. přijala dne 21.3.2008 následující usnesení podle § 183i a násl. zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění, o přechodu akcií společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře: Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti Čehchofracht a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 37/1284, PSČ 111 21, IČ 00001066, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 416 (dále jen Společnost) je společnost Hattisburg Enterprises Limited, se sídlem Pindarou, 12, Amaral 21, Flat/Office 501, P.C.1060, Nicosia, Cyprus (dále jen Hlavní akcionář). Hlavní akcionář vlastní 100.717 ks nekótovaných kmenových akcií na majitele vydaných Společností v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedn é akcie 1.000 Kč představující 98,74% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti, a to konkrétně 1 ks hromadné listiny série B, č. 000001 nahrazující 96.346 ks akcií pořadových čísel: série A, číslo 005655-102000, 1 ks hromadné listiny série B. č. 000002 nahrazující 4.285 ks akcií pořadových čísel série A, č. 001014-005298, a dále 86 ks jednotlivých akcií následujících pořadových čísel: série A, č. 000213, 000250, 000356-000361, 000366-000367, 000411, 000428, 000430, 000449-000450, 000 461, 000470-000482, 000510, 000521-000523, 000581-000590,000598-000599, 000640, 000697-000699, 000771-000773, 000913-000917, 001001, 005328, 005332-005333, 005346-005348, 005444, 005523, 005534, 005500, 005539-005540, 005550, 005572-005575, 005581-005583, 005608, 005623, 005625-005627, 005645, 005650-005651. Hlavní akcionář se stal vlastníkem uvedených akcií dne 20.12.2007. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře ke dni, kdy doručil Společnosti svou žádost o svolání této valné hromady, tj. 11.2.2008, jakož i  ke dni konání této valné hromady, bylo osvědčeno prohlášením obchodníka s cennými papíry Patria Finance, a.s., se sídlem Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00, IČ: 60197226 o úschově akcií společnosti Čechofracht a.s. ze dne 21.3.2008 a čestným prohláš ením Hlavního akcionáře ze dne 21.3.2008. Z předložených dokumentů vyplývá, že Hlavní akcionář byl ke dni doručení jeho žádosti o svolání valné hromady, jakož i stále je ke dni konání této valné hromady, vlastníkem výše specifikovaných akcií. Hlavní akcio nář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionáře Valná hromada Společnosti rozhoduje dle § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku v Obchodním věstníku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavníh akcionáře. Výše protiplnění Hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti ostatním akcionářům peněžité protiplnění ve výši 10.382,- Kč (slovy: desettisíctřistaosmdesátdvě koruny české) za jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun česk ých). Navržená výše protiplnění je v souladu se zdůvodněním výše protiplnění Hlavním akcionářem a znaleckým posudkem č. 242/2008 vypracovaným znalcem Ing. Petrem Šímou, Fr. Křížka 18, Praha 7 dne 7.1.2008 za účelem stanovení přiměřenosti výše protiplněn í. Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 (slovy: patnácti) dnů, ode dne předání vykoupených akcií níže uvedenému zmocněnému zástupci Společnosti. Osobou oprávněnou bude vždy vlas tník akcie či akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcie či akcií, pak Hlavní akcionář poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitele m určuje jinak. Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám prostřednictvím svého zmocněného zástupce - společnosti Patria Finance, a.s., se sídlem Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00 tel.: 221 424146, který je rovněž Spole čností zmocněn k přebírání vykoupených akcií od akcionářů. V případě, kdy protiplnění bude v přepočtu vyšší než 15.000 EUR, musí být platba protiplnění v souladu se zákonem č. 254/2004 Sb. v platném znění provedena bezhotovostním převodem ve prospěch účtu oprávněné osoby, a bankovní spojení musí oprávněná osoba sdělit níže uvedeným způsobem. V ostatních případech bude protiplnění oprávněným osobám zasláno formou peněžní poukázky na adresu nejpozději při předávání akcií oprávněnou osobou nebo osobou k tako vému sdělení zmocněnou na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby, ledaže oprávněná osoba osobně, nebo zástupce oprávněné osoby na základě plné moci udělené k takovému účelu oprávněnou osobou a opatřené úředně ověřeným podpisem oprávn ěné osoby, nejpozději při předávání akcií písemně sdělí a potvrdí společnosti Patria Finance, a.s. bankovní spojení oprávněné osoby pro výplatu protiplnění. V případě, kdy bude adresa či bankovní spojení pro zaslání protiplnění sdělováno jindy než při pře dávání akcií, musí být takové sdělení opatřeno úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby či jeho zástupce a bude-li se jednat o úkon dle plné moci, musí být doložen i její originál či ověřená fotokopie. V případě sdělení bankovního spojení uvedeným způsobe m, bude protiplnění uhrazeno oprávněným osobám bezhotovostním převodem. Pokud oprávněné osoby nesdělí bankovní spojení či adresu pro zaslání protiplnění poštovní poukázkou nejpozději 5 pracovních dnů před termínem pro výplatu protiplnění, bude protiplnění oprávněné osobě zasláno, nebude-li to v rozporu se zákonem č. 254/2004 Sb. v platném znění, peněžní poukázkou na posledně známou adresu sdělenou Společnosti či společnosti Patria Finance, a.s. 3.4.2008 - 27.6.2008
Čechofracht, Aktiengesellschaft für Seeschifffahrt und internationale Spedition - něm. 15.4.2003 - 13.1.2005
Čechofracht, Aktiengesellschaft für Seeschifffart und internationale Spedition - něm. 20.6.2000 - 15.4.2003
Čechofracht, societé anonyme de transports maritimes et d´expédition internationale-fr. 20.6.2000 - 13.1.2005
Čechofracht, akcionnernoe obščestvo po morskomu transportu i meždunarodnoj ekspediciji - rusky 20.6.2000 - 13.1.2005
Údaje o zřízení: akciová společnost byla založena jednorázově podle zakladatelského plánu FINOP, účelově zahraničně obchodní organizace, Praha ze dne 19.12.1990, s tím že byly schváleny stanovy, jmenováno představenstvo, dozorčí rada a revizor účtů, upsáno 100% akcií, splaceno více než 30%. 10.12.1997
Údaje o zřízení: akciová společnost byla založena jednorázově podle zakladatelského plánu FINOP, účelově zahraničně obchodní organizace, Praha ze dne 19.12.1990, s tím že byla schváleny stanovy, jmenováno představenstvo, dozorčí rada a revizor účtů, upsáno 100% akcií, splaceno více než 30%. 1.1.1991 - 10.12.1997
Čechofracht, Aktiengesellschaft fuer Seeschiffart und internationale Spedition - něm. 1.1.1991 - 20.6.2000
Čechofracht, societé anonyme de transports maritimes et d expedition internationale - fr. 1.1.1991 - 20.6.2000
Čechofracht, akcionnernoe obščestvo po morskom transportu i meždunarodnoj ekspediciji - rusky 1.1.1991 - 20.6.2000
Čechofracht, Shipping and International Forwarding Joint Stock Co. - angl. 1.1.1991 - 13.1.2005

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 00001066
Obchodní firma: AWT Čechofracht a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 1. 10. 1980
Celkový počet živností: 29
Aktivních živností: 2

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 00001066
Firma: AWT Čechofracht a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ostrava-město
Základní územní jednotka: Slezská Ostrava
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1. 10. 1980

Kontakty na AWT Čechofracht a.s. IČO: 00001066

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Betonářská 580/14, Ostrava 71200, Česká republika 2.6.2020
Sídlo: Pernerova 676/51, Praha 18600, Česká republika 28.8.2014 - 2.6.2020
Sídlo: Vladislavova 1390/17, Praha 1 11000, Česká republika 1.7.2011 - 28.8.2014
Sídlo: Opletalova 37/1284, Praha 1 11121, Česká republika 2.3.2005 - 1.7.2011
Sídlo: Na Příkopě 8/850, Praha 1 11121, Česká republika 15.4.2003 - 2.3.2005
Sídlo: Na Příkopě 8/850, Praha 1 11183, Česká republika 28.8.2002 - 15.4.2003
Sídlo: Na Příkopě 8, Praha 1 , Česká republika 1.1.1991 - 28.8.2002

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo: Pernerova 676/51, Praha 18600

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Betonářská 580/14, Ostrava 71200

Obory činností AWT Čechofracht a.s. IČO: 00001066

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
přeprava a uschovávání zbraní 20.12.2011
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 27.8.2010
směnárenská činnost 28.8.2002 - 1.9.2005
zprostředkování služeb 28.8.2002 - 27.8.2010
v dopravě 28.8.2002 - 27.8.2010
v námořní dopravě 28.8.2002 - 27.8.2010
zprostředkování obchodu 28.8.2002 - 27.8.2010
skladování zboží a manipulace s nákladem 28.8.2002 - 27.8.2010
pronájem a půjčování věcí movitých 28.8.2002 - 27.8.2010
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 28.8.2002 - 27.8.2010
realitní činnost: 28.8.2002 - 27.8.2010
nákup a prodej nemovitostí 28.8.2002 - 27.8.2010
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (jsou-li poskytovány jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz) 28.8.2002 - 27.8.2010
technické činnosti v dopravě - provozování parkovišť 28.8.2002 - 27.8.2010
vydavatelské a nakladatelské činnosti 7.8.2002 - 1.9.2005
zastupování v celním řízení 7.8.2002 - 27.8.2010
balící činnost 7.8.2002 - 27.8.2010
zpracování dat, služby databank, správa sítí 7.8.2002 - 27.8.2010
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 7.8.2002 - 27.8.2010
pronájem železničních vagónů 14.12.1999 - 28.8.2002
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, včetně zajišťování dalších služeb mimo zákldních (úklid, ostraha, recepční služba) 10.12.1997 - 10.12.1997
instalace a opravy elektronických zařízení 10.12.1997 - 7.8.2002
provozování nestátního zdravotnického zařízení - druh a rozsah poskytované péče - praktické lékařství 10.12.1997 - 7.8.2002
poskytování software 10.12.1997 - 28.8.2002
poradenská činnost v oblasti informačních technologií 10.12.1997 - 28.8.2002
poskytování servisu a technologických služeb v oblasti informačních a technologií 10.12.1997 - 28.8.2002
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, včetně zajišťování dalších služeb mimo základních (úklid, ostraha, recepční služba) 10.12.1997 - 28.8.2002
kopírovací práce 10.12.1997 - 27.8.2010
zasilatelství 10.12.1997 - 27.8.2010
mezinárodní zasilatelství 20.4.1994 - 10.12.1997
vnitrostátní zasilatelství 20.4.1994 - 10.12.1997
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 20.4.1994 - 7.8.2002
silniční motorová doprava (veřejná nákladní vnitrostátní a mezinárodní) 20.4.1994 - 7.8.2002
zprostředkování v obchodě 20.4.1994 - 28.8.2002
zprostředkování námořní dopravy 20.4.1994 - 28.8.2002
provozování skladů 20.4.1994 - 28.8.2002
zprostředkování dopravy 20.4.1994 - 28.8.2002
provádění celně deklaračních služeb 17.8.1992 - 20.4.1994
provozování mezinárodní silniční dopravy osob pro cizí i vlastní potřebu 17.8.1992 - 20.4.1994
mezinárodní přeprava věcí v silniční dopravě 12.2.1991 - 20.4.1994
provozování námořní plavby vlastními i cizími plavidly 1.1.1991 - 20.4.1994
vývoz a dovoz námořních lodí, výstroje a zařízení 1.1.1991 - 20.4.1994
poskytování služeb v zahraničí a zahraničním osobám na území ČSFR formou: zajišťování lodního prostoru, zprostředkování nájmu lodí a lodního prostoru 1.1.1991 - 20.4.1994
obstarávání přepravy věcí /zásilek/ všemi druhy dopravních prostředků a činností s tím souvisejících, zejména zasílání věcí a provádění kurýrní služby, jestliže místo odeslání nebo místo určení nebo obě tato místa jsou mimo území ČSFR 1.1.1991 - 20.4.1994
poskytování služeb zahraničním námořním rejdařstvím, dopravním společnostem a zasílatelům na základě smluv o obchodním zastoupení nebo smluv o zprostředkování 1.1.1991 - 20.4.1994
vývoz a dovoz věcí, s vyjímkou věcí stanovených v nařízení vlády ČSFR č. 256/1990 Sb., kterým se stanoví vývozy a dovozy věcí a další činnosti k jejichž provádění se vyžaduje povolení k zahraničně obchodní činnosti, uskutečňovaný pro čs. osoby na základě smluv uvedených v bodě 7 rozsahu tohoto povolení 1.1.1991 - 20.4.1994
zprostředkovatelská činnost vykonávaná pro čs. osoby ve styku se zahraničními osobami na základě smluv o obstarání záležitostí jménem organizace na účet těchto osob v oblasti vývozu a dovozu věcí uvedených v bodu 6 1.1.1991 - 20.4.1994
poskytování služeb zahraničním osobám na území ČSFR formou a)provozování konsignačních skladů b)zprostředkovatelské činnosti na základě smluv o obstarání záležitostí jménem organizace na účet zahraničních osob v oblasti dovozu a vývozu věcí uvedených v bodu 6 1.1.1991 - 20.4.1994
poskytování dalších služeb zahraničním osobám na území ČSFR a poskytování služeb v zahraničí a přijímání služeb od zahraničních osob nezbytných k výkonu zahraničně obchodní činnosti jak vyplývá z rozhodnutí FMZO ze dne 29.12.1990 č.j. 13/895/133/90. 1.1.1991 - 20.4.1994
najímání a obstarávání nájmu lodí a lodního prostoru 1.1.1991 - 20.4.1994
nákup námořních lodí, výstroje a zařízení a jejich prodej 1.1.1991 - 20.4.1994

Živnosti dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Přeprava a uschovávání zbraní

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav přerušená
Vznik oprávnění 12. 11. 2011
Přerušeno od 24. 2. 2020

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
  • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnosti živnost volná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 30. 9. 1992

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Silniční nákladní doprava
Skladování
Činnosti v oblasti informačních technologií
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Vedení firmy AWT Čechofracht a.s. IČO: 00001066

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Jméno Tomáš Kravčík
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 25.11.2021
Adresa Zákrejsova 1064/12, 70200 Ostrava
Jméno Jiří Babiš
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 25.11.2021
Adresa Čelakovského 2408, 73801 Frýdek-Místek
Jméno Mgr. Tomáš Kravčík
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 18.2.2020 do 25.11.2021
Adresa Zákrejsova 1064/12, 70200 Ostrava
Jméno Jiří Babiš
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 28.6.2021 do 25.11.2021
Adresa Čelakovského 2408, 73801 Frýdek-Místek
Jméno Maciej Lucjan Walczyk
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 10.7.2018 do 25.11.2021
Adresa Dywizjonu 303 149a/84 , Varšava
Jméno Luboš Borik
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 10.7.2018 do 18.2.2020
Adresa Mánesova 1924, 25228 Černošice
Jméno Agnieszka Dorota Zdanowska
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 10.7.2018 do 6.9.2018
Adresa Jagiellońska 22 F , Legionowo
Jméno Agnieszka Dorota Zdanowska
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 10.7.2018 do 6.9.2018
Adresa Jagiellońska 22 F , Legionowo
Jméno Luboš Borik
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 2.3.2015 do 10.7.2018
Adresa Mánesova 1924, 25228 Černošice
Jméno Luboš Borik
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 2.3.2015 do 10.7.2018
Adresa Mánesova 1924, 25228 Černošice
Jméno Arkadiusz Olewnik
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 28.4.2018 do 10.7.2018
Adresa Literacka 19c/33 , Varšava
Jméno Pavel Vopařil
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 24.6.2015 do 28.4.2018
Adresa Skloněná 921/7, 19000 Praha
Jméno Jiří Babiš
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 9.7.2015 do 28.4.2018
Adresa Čelakovského 2408, 73801 Frýdek-Místek
Jméno Pavel Vopařil
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 24.6.2015 do 28.4.2018
Adresa Skloněná 921/7, 19000 Praha
Jméno Jiří Babiš
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 9.7.2015 do 28.4.2018
Adresa Čelakovského 2408, 73801 Frýdek-Místek
Jméno Jiří Babiš
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 2.3.2015 do 24.6.2015
Adresa Stará Riviera 1571, 73801 Frýdek-Místek
Jméno Petr Leidl
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 2.3.2015 do 24.6.2015
Adresa Tylova 734, 27801 Kralupy nad Vltavou
Jméno Luboš Borik
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 18.6.2013 do 2.3.2015
Adresa Mánesova 1924, 25228 Černošice
Jméno Jarmila Műllerová
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 30.10.2013 do 2.3.2015
Adresa Jabloňová 2883/106, 10600 Praha 10
Jméno Tomáš Toperczer
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 30.10.2013 do 18.12.2014
Adresa Na dolinách 687/27, 14700 Praha 4
Jméno Václav Andrýsek
Funkce místopředseda
Ve funkci od 22.2.2013 do 30.10.2013
Adresa Dvořákova 3241/1a, 75002 Přerov
Jméno Jana Švajná
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 22.2.2013 do 30.10.2013
Adresa Volmanova 1759, 25088 Čelákovice
Jméno David Prchal
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 17.10.2011 do 18.6.2013
Adresa Pražská 2615, 27601 Mělník
Jméno Jana Švajná
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 25.10.2010 do 22.2.2013
Adresa Volmanova 1759, 25088 Čelákovice
Jméno Viktor Bystrian
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 31.1.2011 do 22.2.2013
Adresa 192, 07221 Nacina Ves
Jméno JUDr. Martin Cetl
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 17.10.2011 do 22.2.2013
Adresa Solniční 11, 60200 Brno
Jméno Václav Andrýsek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 17.10.2011 do 22.2.2013
Adresa Trávník 1629/2, 75002 Přerov
Jméno Edin Sose
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 10.9.2012 do 22.2.2013
Adresa Chodská 1419/14, 12000 Praha 2
Jméno Luboš Kučera
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 17.10.2011 do 10.9.2012
Adresa Chomutovská 2234, 43401 Most
Jméno JUDr. Martin Cetl
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 4.3.2010 do 17.10.2011
Adresa Solniční 11, 60200 Brno
Jméno Martin Frývaldský-Betinský
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 25.10.2010 do 17.10.2011
Adresa Lamačova 633/4, 15200 Praha 5
Jméno David Prchal
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 31.1.2011 do 17.10.2011
Adresa Nad Pivovarem 3011, 27601 Mělník
Jméno Klára Gombos
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 25.10.2010 do 31.1.2011
Adresa , Eger, Hell Miksa, 1/B 3.9. 3300
Jméno Ing. Radim Procházka
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 15.7.2009 do 25.10.2010
Adresa 11, 26716 Vysoký Újezd
Jméno Andrew Simon Brookie
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 4.3.2010 do 25.10.2010
Adresa Pařížská 20, 11000 Praha 1
Jméno Ing. Jana Vládková
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 12.4.2010 do 25.10.2010
Adresa Lejskova 656/16, 71700 Ostrava
Jméno Ing. David Kostelník
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 12.4.2010 do 25.10.2010
Adresa Lesní 1221, 74258 Příbor
Jméno Attila István Boros
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 27.8.2010 do 25.10.2010
Adresa Avenue Moliere 176, 1050 Brusel
Jméno Attila István Boros
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 4.3.2010 do 27.8.2010
Adresa Sadová 1614/13, 70200 Ostrava
Jméno Ing. Miroslav Chytil
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 4.3.2010 do 12.4.2010
Adresa Boční 439, 78372 Velký Týnec
Jméno Jana Švajná
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 4.3.2010 do 12.4.2010
Adresa Volmanova 1759, 25088 Čelákovice
Jméno Ing. Miroslav Chytil
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 18.10.2007 do 4.3.2010
Adresa Boční 439, 78372 Velký Týnec
Jméno Jana Švajná
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 12.1.2010 do 4.3.2010
Adresa Volmanova 1759, 25088 Čelákovice
Jméno Jana Švajná
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 18.10.2007 do 12.1.2010
Adresa Volmanova 1759, 25088 Čelákovice
Jméno Radek Holub
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 21.8.2007 do 15.7.2009
Adresa Vikova 471, 27401 Slaný
Jméno Ing. Radim Ječný
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 18.10.2007 do 4.9.2008
Adresa Krškova 789/3, 15200 Praha 5
Jméno Ing. Miroslav Chytil
Funkce člen
Ve funkci od 29.4.2005 do 18.10.2007
Adresa Boční 439, 78372 Velký Týnec
Jméno Ing. Miroslav Havlíček
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 18.1.2006 do 18.10.2007
Adresa Kodaňská 646/24, 10100 Praha 10
Jméno Ing. Václav Fuchs
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 21.8.2007 do 18.10.2007
Adresa Klíšská 995/133, 40001 Ústí nad Labem
Jméno Ing. Čestmír Kubečka
Funkce předseda
Ve funkci od 27.9.2005 do 21.8.2007
Adresa Holasická 1100/53, 74705 Opava
Jméno Ing. Václav Fuchs
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 18.1.2006 do 21.8.2007
Adresa Klíšská 995/133, 40001 Ústí nad Labem
Jméno Radek Holub
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 1.6.2006 do 21.8.2007
Adresa Vikova 471, 27401 Slaný
Jméno Ing. Václav Fuchs
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 21.8.2007 do 21.8.2007
Adresa Klíšská 995/133, 40001 Ústí nad Labem
Jméno Ing. Jaroslava Paskerová
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 21.4.2005 do 18.1.2006
Adresa Na Žertvách 1221, 18000 Praha 8
Jméno Radek Holub
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 21.4.2005 do 18.1.2006
Adresa Vikova 471, 27401 Slaný
Jméno Ing. Radim Procházka
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 21.4.2005 do 18.1.2006
Adresa 11, 26716 Vysoký Újezd
Jméno Ing. Čestmír Kubečka
Funkce člen
Ve funkci od 1.9.2005 do 27.9.2005
Adresa Holasická 1100/53, 74705 Opava
Jméno Ing. Čestmír Kubečka
Funkce předseda
Ve funkci od 27.9.2005 do 27.9.2005
Adresa Holasická 1100/53, 74705 Opava
Jméno Ing. Vladimír Sláma
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 21.4.2005 do 29.4.2005
Adresa Úzká 1375/9, 73564 Havířov
Jméno Ing. Vladimír Perný
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 7.8.2002 do 21.4.2005
Adresa Kobyliská 452/35, Praha 8
Jméno Ing. Radek Fiala
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 10.11.2004 do 21.4.2005
Adresa Na Výsluní 427, 50601 Jičín
Jméno Ing. Jiří Babiš
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 10.11.2004 do 21.4.2005
Adresa 1571, 73802 Frýdek-Místek
Jméno Ing. Vladimír Sláma
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 22.2.2005 do 21.4.2005
Adresa Úzká 1375/9, 73564 Havířov
Jméno Ing. Jan Sikora
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 10.11.2004 do 22.2.2005
Adresa Karpatská 960/42, 70030 Ostrava
Jméno Mgr. Lešek Wronka
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 7.8.2002 do 10.11.2004
Adresa Komenského 390, Třinec VI.
Jméno Ing. Jiří Babiš
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 15.4.2003 do 10.11.2004
Adresa 1571, 73802 Frýdek-Místek
Jméno Ing. Vladislav Hofman
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 7.8.2002 do 15.4.2003
Adresa Na drážce 1568, 53003 Pardubice
Jméno Ing. Jiří Babiš
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 23.9.2002 do 15.4.2003
Adresa 1571, 73802 Stará Riviéra
Jméno Ing. Jiří Babiš
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 28.8.2002 do 23.9.2002
Adresa 1571, 73802 Stará Riviéra
Jméno Ing. Petr Koltok
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 22.12.1999 do 7.8.2002
Adresa 260, Hradišťko-Rajchardov
Jméno PhDr. Lubomír Focko
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 22.12.1999 do 7.8.2002
Adresa Náprstkova 2, Praha 1
Jméno ing. Jana Schulzová
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 22.12.1999 do 7.8.2002
Adresa Vinohradská 164, Praha 3
Jméno Ing. Petr Koltok
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 5.5.1998 do 22.12.1999
Adresa Osvobození 825, Orlová-Lutyně
Jméno Ing. Radovan Meiner
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 5.5.1998 do 22.12.1999
Adresa Klapálkova 2242/9, Praha 4
Jméno Ing. Jan Malec
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 5.5.1998 do 22.12.1999
Adresa Manželů Dostálových 1304, Praha 9
Jméno MUDr. Bronislav Bečka
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 10.12.1997 do 5.5.1998
Adresa Žíšovská 1627, 19000 Praha 9
Jméno Ing. Jaromír Janiczek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 10.12.1997 do 5.5.1998
Adresa ul. Míru 12, 73961 Třínec
Jméno Ing. Milouš Kvaček
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 10.12.1997 do 5.5.1998
Adresa Francouzská 554/15, 12000 Praha 3
Jméno Ing. Vladimír Čapek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 10.12.1997 do 5.5.1998
Adresa Na nivách 914/29, 14100 Praha 4
Jméno Mgr. Lešek Wronka
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 10.12.1997 do 5.5.1998
Adresa Komenského 390, 73961 Třinec
Jméno Petr Hocek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 17.12.1997 do 5.5.1998
Adresa Žlebská 1619, 1900 Praha 9
Jméno Ing. Pavel Šimon
Funkce člen předtavenstva
Ve funkci od 29.11.1996 do 10.12.1997
Adresa Rašínovo nábř. 1696/66, Praha 2
Jméno Ing. Milan Pantůček
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 29.11.1996 do 10.12.1997
Adresa Žinkovská 2, Praha 10
Jméno Ing. Vlastimil Vyhňák
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 29.11.1996 do 10.12.1997
Adresa Plevenská 3110/7, Praha 4
Jméno Antonín Eisenreich
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 29.11.1996 do 10.12.1997
Adresa Mladenovova 3234, Praha 4
Jméno Ing. Vladislava Hadravová
Funkce místopředseda předtavenstva
Ve funkci od 29.11.1996 do 10.12.1997
Adresa Pelhřimovská 309/9, Praha 4
Jméno ing. Stanislav Mach
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 29.11.1996 do 10.12.1997
Adresa Klapálkova 2241/7, Praha 4
Jméno Ing. Jaromír Janiczek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 10.12.1997 do 10.12.1997
Adresa ul. Míru 12, 73961 Třínec
Jméno Dr. Petr Hůla
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 5.6.1996 do 29.11.1996
Adresa 588, Mníšek pod Brdy
Jméno ing. Pavel Šimon
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 20.4.1994 do 29.11.1996
Adresa Hošťálkova 83, Praha 6
Jméno ing. Ladislav Patlich
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 15.2.1995 do 29.11.1996
Adresa Švédská 2501, Kladno
Jméno Ing. Jan Princ CSc.
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 23.8.1995 do 29.11.1996
Adresa Křivoklátská 345, Unhošť
Jméno Ing. Stanislav Mach
Funkce předseda předst. a gen. řed.
Ve funkci od 23.8.1995 do 29.11.1996
Adresa Klapálkova 2241/7, Praha 4
Jméno ing.kpt. Pavel Trnka CSc.
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 23.8.1995 do 29.11.1996
Adresa Vavřenova 1168, Praha 4
Jméno Ing. Miroslav Stehlík
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 24.11.1995 do 29.11.1996
Adresa Na Fialce 1565, Říčany
Jméno ing. Petr Hůla
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 20.4.1994 do 5.6.1996
Adresa 588, Mníšek pod Brdy
Jméno ing. Vladimír Budínský
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 15.2.1995 do 24.11.1995
Adresa Citolibská 2625, Louny
Jméno Ing. Jana Schulzová
Funkce náměstek gen.řed.
Ve funkci od 19.11.1992 do 23.8.1995
Adresa Vinohradská 164, Praha 3
Jméno ing. Radomír Bockstefel
Funkce místopředseda a nám.gen.řed.
Ve funkci od 19.11.1992 do 23.8.1995
Adresa Korunní 89, Praha 3
Jméno ing. František Šorf
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 20.4.1994 do 23.8.1995
Adresa bratří Venclíků 1071, Praha 9
Jméno ing.kpt. Pavel Trnka CSc.
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 20.4.1994 do 23.8.1995
Adresa Vavřenova 1168, Praha 4
Jméno Ing. Stanislav Mach
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 15.2.1995 do 23.8.1995
Adresa Klapálkova 2241/7, Praha 4
Jméno ing. Stanislav Mach
Funkce předseda
Ve funkci od 19.11.1992 do 15.2.1995
Adresa Třeboradická 755/9, Praha 8
Jméno ing. Jiří Valenta CSc.
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 19.11.1992 do 15.2.1995
Adresa Jilmová 10, Praha 3
Jméno ing. Vlastimil Buřič
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 20.4.1994 do 15.2.1995
Adresa Hrdličkova 2204, Praha 4
Jméno ing.kpt. Vladimír Podlena
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 19.11.1992 do 20.4.1994
Adresa Lojovická 652, Praha 4
Jméno ing. Milan Masák
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 19.11.1992 do 20.4.1994
Adresa Rabyňská 746, Praha 4
Jméno ing. Nilan Masák
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 1.1.1991 do 19.11.1992
Adresa Rabyňská 746, Praha 4
Jméno ing.kpt. Vladimír Podlena
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 1.1.1991 do 19.11.1992
Adresa Lojovická 652, Praha 4
Jméno ing. Stanislav Mach
Funkce předseda a gen.řed.
Ve funkci od 12.2.1991 do 19.11.1992
Adresa Třeboradická 755/9, Praha 8
Jméno ing. Bohuslav Drahotský
Funkce náměstek gen.řed.
Ve funkci od 12.2.1991 do 19.11.1992
Adresa Přechodní 1332, Praha 4
Jméno Ing. Jana Schulzová
Funkce náměstek gen.řed.
Ve funkci od 12.2.1991 do 19.11.1992
Adresa Vinohradská 164, Praha 3
Jméno ing. Radomír Bockstefel
Funkce místopředseda a nám.gen.řed.
Ve funkci od 17.8.1992 do 19.11.1992
Adresa Korunní 89, Praha 3
Jméno ing. Radomír Bockstefel
Funkce náměstek gen.řed.
Ve funkci od 12.2.1991 do 17.8.1992
Adresa Korunní 89, Praha 3
Jméno ing. Jiří Samek
Funkce místopředseda a nám.gen.řed.
Ve funkci od 12.2.1991 do 17.8.1992
Adresa U Děkanky 12, Praha 4
Jméno ing. Radomír Bocksteffel
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 1.1.1991 do 12.2.1991
Adresa Korunní 89, Praha 3
Jméno ing. Jiří Samek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 1.1.1991 do 12.2.1991
Adresa U Děkanky 12, Praha 4
Jméno Ing. Jana Schulzová
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 1.1.1991 do 12.2.1991
Adresa Vinohradská 164, Praha 3
Jméno ing. Stanislav Mach
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 1.1.1991 do 12.2.1991
Adresa Třeboradická 735/9, Praha 8
Jméno ing. Bohuslav Drahotský
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 1.1.1991 do 12.2.1991
Adresa Přechodní 1332, Praha 4

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Mgr. Tomáš Kravčík
Člen statutárního orgánu: Maciej Lucjan Walczyk

Vlastníci firmy AWT Čechofracht a.s. IČO: 00001066

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
Základní kapitál 91 800 000 Kč - 30.9.2013
Základní kapitál 102 000 000 Kč - 19.11.1992 - 30.9.2013
Základní kapitál 102 000 000 Kč - 1.1.1991 - 19.11.1992

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 900 Kč 102 000 24.4.2014
Akcie na majitele 900 Kč 102 000 30.9.2013  - 24.4.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 102 000 23.8.1995  - 30.9.2013
Akcie na jméno 10 000 Kč 350 20.4.1994  - 23.8.1995
Akcie na jméno 100 000 Kč 350 20.4.1994  - 23.8.1995
Akcie na majitele 1 000 Kč 38 500 20.4.1994  - 23.8.1995
Akcie na majitele 100 000 Kč 165 20.4.1994  - 23.8.1995
Zaměstnanecké akcie na jméno 10 000 Kč 850 20.4.1994  - 23.8.1995
Akcie na jméno 1 000 Kč 38 500 19.11.1992  - 20.4.1994
Akcie na jméno 10 000 Kč 350 19.11.1992  - 20.4.1994
Akcie na jméno 100 000 Kč 350 19.11.1992  - 20.4.1994
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 165 19.11.1992  - 20.4.1994
Zaměstnanecké akcie na jméno 10 000 Kč 850 19.11.1992  - 20.4.1994
Akcie na jméno 100 000 Kč 700 1.1.1991  - 19.11.1992
Akcie na jméno 10 000 Kč 1 200 1.1.1991  - 19.11.1992
Akcie na majitele 100 000 Kč 200 1.1.1991  - 19.11.1992

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu AWT Čechofracht a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.