ARGONA, a.s. Boskovice IČO: 26313049

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ARGONA, a.s., která sídlí v obci Boskovice a bylo jí přiděleno IČO 26313049.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma ARGONA, a.s. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem ARGONA, a.s. se sídlem v obci Boskovice byla založena v roce 2003. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 13 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Velkoobchod , Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o n a další.

Základní údaje o ARGONA, a.s. IČO: 26313049

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 11.2.2003
Spisová značka: B 3835
IČO: 26313049
Obchodní firma: ARGONA, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 11.2.2003
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 11.2.2003
Valná hromada společnosti konaná dne 1.8.2011 přijala následující usnesení o zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti ARGONA, a.s. se zvyšuje o částku 25.000.000,- Kč (slovy dvacet pět milionů korun českých) z původní výše 25.000.000,- Kč (slovy dvacet pět milionů korun českých) na novou výši základního kapitálu 50.000.000,- Kč (slovy padesát milionů korun českých). Nepřipouští se upisovat akcie nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Částka 25.000.000,- Kč, o kterou se základní kapitál zvyšuje, bude rozdělena na 250 (slovy: dvě stě padesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), navrhovaná v ýše emisního kursu nově upisovaných akcií je pro každou akcii 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), emisní ážio se rovná nule. Nově emitované akcie na jméno budou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady. Akcie nebudou regist rované podle zvláštního právního předpisu. S každou nově upsanou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč bude při hlasování na valné hromadě spojen jeden hlas. Základní kapitál se bude zvyšovat upsáním nových akcií, a to výlučně peněžitým vkladem, přičemž všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, který je obchodní společnost VPO Protivanov, a.s., se sídlem Protivanov, Boskovická 250, PSČ 798 48, I Č 29001765, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudu v Brně, oddíl B, vložka 5984, jenž upíše způsobem stanoveným v ustanovení § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku 250 (slovy: dvě stě padesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, k aždá akcie bude o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a emisní kurs nově upisovaných akcií je pro každou akcii 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), emisní ážio se rovná nule. Celková výše emisního kursu pr o nově upisované akcie obchodní společnosti VPO Protivanov, a.s. činí 25.000.000,- Kč (slovy dvacet pět milionů korun českých). Předem určený zájemce výše uvedené obchodní společnosti VPO Protivanov, a.s. bude upisovat akcie ve Smlouvě upsání akcií uzavřené se společností ARGONA, a.s. Lhůta pro upsání nových akcií začne běžet první den následující po dni předání návrhu Smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci pro upisování a bude trvat čtrnáct dnů. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií bude předem určenému zájemci předán společností ARGONA, a.s. v sídle společnosti ARGONA, a.s., tj. na adre se Boskovice, U Templu 378/8, PSČ 680 01 do tří dnů po učinění rozhodnutí řádné valné hromady společnosti ARGONA, a.s. Místem pro upisování akcií se stanoví sídlo společnosti, tj. adresa Boskovice, U Templu 378/8, PSČ 680 01. Emisní kurs nově upsaných akcií bude zcela splácen započtením peněžitých pohledávek předem určeného zájemce vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií. 21.10.2011 - 8.11.2011
Změna stanov ke dni 14.08.2006. 5.9.2006 - 29.10.2014
Valná hromada společnosti konaná dne 30.05.2006 přijala následující usnesení o zvýšení základního kapitálu: - Valná hromada společnosti schvaluje dne 30.05.2006 zvýšení základního kapitálu společnosti ARGONA, a.s. o částku 8.000 000,- Kč slovy: osm milionů korun českých, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku. - Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových listinných akcií v celkovém počtu 80 kusů znějících na jméno. Jmenovitá hodnota nově upisovaných akcií činí 100.000,- Kč. - Přednostní právo na úpis nových akcií je vyloučeno. Důvodem tohoto vyloučení je potřeba urychlení doplnění financování společnosti a stabilizace finanční situace společnosti. - Nově emitované akcie budou upsány na základě dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku, emisní kurz akcií činí 100.000,- Kč za 1 akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. - Nové akcie mohou akcionáři upsat v dohodě akcionářů ve lhůtě počínající dnem právní moci zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti ARGONA, a.s. do obchodního rejstříku a končí uplynutím jednoho měsíce ode dne počát ku úpisu. Místem úpisu je sídlo společnosti. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií bude akcionářům oznámen písemně. - Každý upisovatel je povinen při upisování akcií splatit 100% emisního kurzu jím upsaných akcií a to na účet společnosti ARGONA, a.s. vedený u Československé obchodní banky, a.s., pobočka Boskovice, č. účtu 183011991/0300. 13.7.2006 - 5.9.2006
Valná hromada společnosti konaná dne 6.4.2004 přijala následující usnesení o zvýšení základního kapitálu: - Valná hromada společnosti schvaluje dne 6.4.2004 zvýšení základního kapitálu společnosti ARGONA, a.s. o částku 8.000.000,-- Kč, slovy: osm milionů korun českých, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku. - Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových listinných akcií v celkovém počtu 80 kusů znějících na jméno. Jmenovitá hodnota nově upisovaných akcií činí 100.000,-- Kč. - Přednostní právo na úpis nových akcií je vyloučeno. Důvodem tohoto vyloučení je potřeba urychlení doplnění financování společnosti a stabilizace finanční situace společnosti. - Nově emitované akcie budou upsány na základě dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku, emisní kurz akcií činí 100.000,-- Kč za 1 akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč. - Nové akcie mohou akcionáři upsat v dohodě akcionářů ve lhůtě počínající dnem právní moci zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti ARGONA, a.s. do obchodního rejstříku a končí uplynutím jednoho měsíce ode dne počátku úpisu. Místem úpisu je sídlo společnosti. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií bude akcionářům oznámen písemně. - Každý upisovatel je povinen při upisování akcií splatit 100% emisního kurzu jím upsaných akcií, a to na účet společnosti ARGONA, a.s. vedený u Československé obchodní banky, a.s., pobočka Boskovice, č. účtu 183011991/0300. 25.10.2004 - 23.2.2005
Změna stanov ke dni 05.08.2003. 22.5.2004 - 29.10.2014
Jediný akcionář - obchodní společnost VPO Protivanov, a.s. - rozhodl o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti ARGONA, a.s. o 4,000.000,- Kč, slovy: čtyři miliony korun českých, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvý šení základního kapitálu. Počet takto upisovaných akcií činí 40 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč. 31.7.2003 - 22.5.2004
Jediný akcionář - obchodní společnost VPO Protivanov, a.s. - rozhodl o upisování nových akcií nepeněžitým vkladem ve výši 4,000.000,- Kč, slovy: čtyři miliony korun českých. Předmětem nepeněžitého vkladu je budova č.p. 378 na parcele 642, pozemek parcelní číslo 636/1 zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parcelní číslo 642 zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Boskovice. Výše ocenění nepeněžitého vkladu určená znaleckým posudkem č. 2184-1/2003 ze dne 09.01.2003, který vypracoval Znalecký a o ceňovací ústav s.r.o. se sídlem Prostějov, Přemyslovka 3, činí 4,050.000,- Kč, slovy: čtyři miliony padesát tisíc korun českých. Na nepeněžitý vklad bude vydáno 40 ks listinných akcií na jméno za emisní kurs, který se rovná jmenovité hodnotě těchto akcií s tím, že jmenovitá hodnota jedné akcie činí 100.000,- Kč. Pro upsání akcií se stanoví lhůta v trvání čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uza vření smlouvy o upsání akcií s místem úpisu v Boskovicích, U templu 8. 31.7.2003 - 25.10.2004
Změna stanov čl. III. bod 4., čl. V. odst. 2. 31.7.2003 - 29.10.2014
Akciová společnost byla založena podle ustanovení § 172 obchodního zákoníku. V zakladatelské listině učiněné formou notářského zápisu ze dne 04.09.2002 bylo rozhodnuto o schválení stanov a o volbě dozorčí rady společnosti. 11.2.2003 - 29.10.2014

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 26313049
Obchodní firma: ARGONA, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Boskovice
Vznik první živnosti: 11.2.2003
Celkový počet živností: 8
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 26313049
Firma: ARGONA, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Blansko
Základní územní jednotka: Boskovice
Počet zaměstnanců: Bez zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 11.2.2003

Základní údaje datové schránky

IČO: 26313049
Jméno subjektu: ARGONA, a.s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: uescvwy

Základní údaje DPH

IČO: 26313049
DIČ: CZ26313049
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: ARGONA, a.s.
Sídlo: U Templu 378/8 680 01 BOSKOVICE
Zapsal Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
Územní pracoviště v Boskovicích, 17.listopadu 6, BOSKOVICE, tel.: 516 487 112
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
1002673414/2700 3.5.2013
183011991/0300 1.4.2013
CZ08 2700 0000 0010 0267 3422 3.5.2013
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 5.3.2003

Kontakty na ARGONA, a.s. IČO: 26313049

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: U Templu 378/8 , Boskovice 680 01 4.8.2015
Sídlo: U Templu 378/8 , Boskovice 680 01 27.8.2004 - 4.8.2015
Sídlo: U Templu 378/8 , Boskovice 680 01 11.2.2003 - 27.8.2004

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: U Templu 378/8, Boskovice 680 01

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: U Templu 378/8, 68001 Boskovice

Obory činností ARGONA, a.s. IČO: 26313049

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 2.7.2009
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně 2.7.2009 - 19.10.2009
výroba plastových výrobků a pryžových výrobků 30.11.2006 - 2.7.2009
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 30.11.2006 - 2.7.2009
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 10.8.2005 - 2.7.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 31.7.2003 - 18.3.2010
velkoobchod 11.2.2003 - 2.7.2009
zprostředkování obchodu 11.2.2003 - 2.7.2009
silniční motorová doprava nákladní 11.2.2003 - 2.7.2009

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Výroba plastových a pryžových výrobků

  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 11.2.2003
Provozovna č. 1
Provozovna: 105 , Skalice nad Svitavou 679 01
Identifikační číslo provozovny: 1003018157
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Výroba plastových a pryžových výrobků

  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 10.4.2008

Živnost č. 2 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.2.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o n

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.2.2003
Zánik oprávnění: 18.9.2009

Živnost č. 4 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.2.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.3.2003
Zánik oprávnění: 12.3.2010

Živnost č. 6 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.11.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.11.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba pryžových výrobků
Výroba plastových výrobků
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Velkoobchod s odpadem a šrotem
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava

Vedení firmy ARGONA, a.s. IČO: 26313049

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Akciovou společnost zastupuje ve všech záležitostech kterýkoli člen představenstva samostatně. 29.10.2014
Způsob zastupování: Jménem společnosti jedná každý člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva anebo prokurista s dodatkem označujícím prokuru. 11.2.2003 - 29.10.2014
Jméno: Jarosław Żołędowski 12.4.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 25.3.2013
Ve funkci: od 25.3.2013
Adresa: Moniuszki 34 , 5075 Warszawa Polská republika
Jméno: Ing. Roman Kaláb 11.2.2003 - 27.8.2004
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 11.2.2003 do 11.8.2003
Adresa: Podjezd 974/1, Prostějov 796 01
Jméno: Ing. Ján Taščic 11.2.2003 - 14.6.2005
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 11.2.2003 do 15.10.2004
Adresa: Osuského 528 , 906 13 Brezová pod Bradlom Slovenská republika
Jméno: Ing. Karel Kalášek 27.8.2004 - 14.2.2006
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 13.12.2005
Ve funkci: od 15.10.2003 do 13.12.2005
Adresa: Růžová 91, Jevíčko 569 43
Jméno: Jindřich Šrámek 14.6.2005 - 14.2.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 13.12.2005
Ve funkci: od 19.10.2004 do 13.12.2005
Adresa: Zámecká 11, Lysice 679 71
Jméno: Milan Bombera 14.2.2006 - 14.2.2006
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 13.12.2006
Ve funkci: od 15.12.2006
Adresa: Okružní IV 718, Jevíčko 569 43
Jméno: Ing. Jan Antonín 14.2.2006 - 2.7.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 13.12.2005 do 8.6.2009
Ve funkci: od 15.12.2005 do 8.6.2009
Adresa: Na Ulici 94, Černá Hora 679 21
Jméno: Ing. Pavel Jirásek 11.2.2003 - 16.11.2009
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 11.2.2003 do 12.10.2009
Adresa: K. Čapka 792, Jevíčko 569 43
Jméno: Milan Bombera 14.2.2006 - 16.11.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 13.12.2005
Ve funkci: od 15.12.2005 do 12.10.2009
Adresa: Okružní IV 718, Jevíčko 569 43
Jméno: Milan Bombera 16.11.2009 - 21.10.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 13.12.2005 do 13.12.2010
Ve funkci: od 12.10.2009 do 13.12.2010
Adresa: Okružní IV 718, Jevíčko 569 43
Jméno: Ing. David Kitner 16.11.2009 - 21.10.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 12.10.2009 do 1.8.2011
Ve funkci: od 12.10.2009 do 1.8.2011
Adresa: Boskovická 278, Protivanov 798 48
Jméno: Helena Šustrová 16.11.2009 - 21.10.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.10.2009 do 1.8.2011
Adresa: Anglická 4115/2, Prostějov 796 04
Jméno: Milan Bombera 21.10.2011 - 24.5.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.8.2011 do 17.4.2012
Ve funkci: od 1.8.2011 do 17.4.2012
Adresa: Nerudova 537, Jevíčko 569 43
Jméno: Radosław Jerzy Gawek 21.10.2011 - 28.12.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.8.2011 do 12.10.2012
Adresa: Biała 3 8, 804 35 Gdańsk Polská republika
Jméno: Jaromír Kalvoda 21.10.2011 - 12.4.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.8.2011 do 19.2.2013
Ve funkci: od 1.8.2011 do 19.2.2013
Adresa: 451, Určice 798 04
Jméno: Helena Šustrová 8.10.2012 - 12.4.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 21.9.2012
Ve funkci: od 24.9.2012 do 25.3.2013
Adresa: Podhradská 77, Plumlov 798 03
Jméno: Helena Šustrová 12.4.2013 - 16.2.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 21.9.2012 do 26.4.2015
Ve funkci: od 25.3.2013 do 26.4.2015
Adresa: Podhradská 77, Plumlov 798 03
Jméno: František Veselý 12.4.2013 - 17.2.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.3.2013 do 26.4.2015
Adresa: Na Kopci 4, Protivanov 798 48

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ewa Zoledowska 28.12.2012
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.10.2012
Ve funkci: od 18.10.2012
Adresa: Miniuszki 34 , 5075 Warszawa-Wesola Polská republika
Jméno: Dawid Żołędowski 12.4.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.3.2013
Ve funkci: od 25.3.2013
Adresa: Moniuszki 34 , 5075 Warszawa Polská republika
Jméno: JUDr. Marek Goliáš 11.2.2003 - 6.2.2004
Funkce: místopředseda
Ve funkci: od 11.2.2003 do 30.6.2003
Adresa: Brněnská 4182/30, Prostějov 796 01
Jméno: Ing. Libor Smékal 6.2.2004 - 11.2.2008
Funkce: místopředseda
Trvání členství: do 14.3.2007
Ve funkci: od 30.6.2003 do 14.3.2007
Adresa: Lesní 639, Velké Opatovice 679 63
Jméno: Ing. Josef Julínek 11.2.2003 - 6.8.2008
Funkce: předseda
Ve funkci: od 11.2.2003 do 7.4.2008
Adresa: 31, Bousín 798 61
Jméno: Helena Šustrová 11.2.2003 - 6.8.2008
Funkce: člen
Ve funkci: od 11.2.2003 do 7.4.2008
Adresa: Anglická 4115/2, Prostějov 796 04
Jméno: Štěpán Martinek 6.8.2008 - 15.1.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 7.4.2008 do 12.12.2008
Ve funkci: od 7.4.2008 do 12.12.2008
Adresa: SPC N 451/57, Krnov 794 01
Jméno: PhDr. Eva Karamanová 6.8.2008 - 25.3.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.4.2008 do 18.2.2010
Adresa: Krivánská 6142 , 974 11 Banská Bystrica Slovenská republika
Jméno: Marc Jacques Cattelani 15.1.2009 - 25.3.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.12.2008 do 18.2.2010
Adresa: Švýcarská konfederace
Mies, Chemin des Hutins 23, 1295
Jméno: Josef Ambrož 11.2.2008 - 16.12.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.3.2007 do 13.9.2010
Adresa: 230, Rozstání 798 61
Jméno: Alice Skokanová 16.12.2010 - 21.10.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 10.12.2010 do 1.8.2011
Ve funkci: od 10.12.2010 do 1.8.2011
Adresa: U Vážné studny 613/5, Boskovice 680 01
Jméno: Jaromír Kalvoda 16.12.2010 - 21.10.2011
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 10.12.2010 do 1.8.2011
Ve funkci: od 10.12.2010 do 1.8.2011
Adresa: 451, Určice 798 04
Jméno: Adam Stroniawski 21.10.2011 - 28.12.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.8.2011 do 18.10.2012
Ve funkci: od 1.8.2011 do 18.10.2012
Adresa: Szarych Szeregóv 8 16, 881 00 Inowrocłav Polská republika
Jméno: Jaroslaw Tomasz Žoledowski 21.10.2011 - 28.12.2012
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.8.2011 do 22.3.2013
Ve funkci: od 1.8.2011 do 22.3.2013
Adresa: Moniuszki 34, 5075 Warszawa Polská republika
Jméno: Jaroslaw Tomasz Žoledowski 28.12.2012 - 12.4.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.8.2011 do 22.3.2013
Ve funkci: od 18.10.2012 do 22.3.2013
Adresa: Moniuszki 34, 5075 Warszawa Polská republika
Jméno: Jaroslav Pořízka 16.12.2010 - 4.8.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.9.2010
Adresa: 25, Bousín 798 61
Jméno: Jaroslav Pořízka 4.8.2015 - 28.2.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.9.2010 do 27.4.2015
Adresa: 25, Bousín 798 61

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Karel Kalášek 11.2.2003 - 27.8.2004
Adresa: Růžová 91, Jevíčko 569 43

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Jaroslaw Zoledowski

Vlastníci firmy ARGONA, a.s. IČO: 26313049

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 50 000 000 Kč 100% 8.11.2011
zakladni 25 000 000 Kč 100% 5.9.2006 - 8.11.2011
zakladni 17 000 000 Kč - 23.2.2005 - 5.9.2006
zakladni 9 000 000 Kč - 22.5.2004 - 23.2.2005
zakladni 5 000 000 Kč - 11.2.2003 - 22.5.2004

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 100 000 Kč 500 8.11.2011
Akcie na jméno 100 000 Kč 250 5.9.2006 - 8.11.2011
Akcie na jméno 100 000 Kč 170 23.2.2005 - 5.9.2006
Akcie na jméno 100 000 Kč 90 22.5.2004 - 23.2.2005
Akcie na jméno 100 000 Kč 50 11.2.2003 - 22.5.2004

Sbírka Listin ARGONA, a.s. IČO: 26313049

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 3835/SL 93 insolvenční rozhodnutí dlužník je v úpadku, povoluje se řešení úpadku reorganizací Krajský soud v Brně 10.3.2015 10.3.2015 20.3.2015 24
B 3835/SL 92 insolvenční rozhodnutí zahájení řízení Krajský soud v Brně 21.1.2015 21.1.2015 27.1.2015 2
B 3835/SL 91 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 27.10.2014 27.11.2014 8
B 3835/SL 90 účetní závěrka [2012]  rozvaha Krajský soud v Brně 2.9.2013 28.1.2014 29.1.2014 4
B 3835/SL 89 účetní závěrka [2012]  výkaz Krajský soud v Brně 2.9.2013 28.1.2014 29.1.2014 2
B 3835/SL 88 ostatní zápis ze zas. předst. Krajský soud v Brně 25.3.2013 11.4.2013 15.4.2013 1
B 3835/SL 87 ostatní zápis ze zas. DR Krajský soud v Brně 25.3.2013 11.4.2013 15.4.2013 1
B 3835/SL 86 ostatní rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Brně 22.3.2013 11.4.2013 15.4.2013 1
B 3835/SL 85 ostatní zápis ze zas. předst. Krajský soud v Brně 19.2.2013 11.4.2013 15.4.2013 1
B 3835/SL 84 ostatní rozh.jed.akcio. Krajský soud v Brně 18.10.2012 21.12.2012 16.1.2013 1
B 3835/SL 83 ostatní zápis ze zasedání Krajský soud v Brně 24.9.2012 2.10.2012 15.10.2012 1
B 3835/SL 82 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 7.8.2012 31.8.2012 9
B 3835/SL 81 účetní závěrka -rozvaha 2011 Krajský soud v Brně 28.3.2012 7.8.2012 31.8.2012 4
B 3835/SL 80 účetní závěrka -výkaz 2011 Krajský soud v Brně 28.3.2012 7.8.2012 31.8.2012 2
B 3835/SL 79 účetní závěrka -příloha 2011 Krajský soud v Brně 29.3.2012 7.8.2012 31.8.2012 19
B 3835/SL 78 zpráva auditora 2011 Krajský soud v Brně 27.4.2012 7.8.2012 31.8.2012 2
B 3835/SL 77 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 1.8.2011 11.11.2011 8
B 3835/SL 76 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 1.8.2011 26.10.2011 6
B 3835/SL 75 ostatní -zápis z jednání DR Krajský soud v Brně 1.8.2011 26.10.2011 2
B 3835/SL 74 ostatní -zápis z jednání předst. Krajský soud v Brně 1.8.2011 26.10.2011 2
B 3835/SL 73 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 215/11 Krajský soud v Brně 1.8.2011 26.10.2011 17
B 3835/SL 72 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 1.8.2011 26.10.2011 8
B 3835/SL 71 účetní závěrka -výkaz 2010 Krajský soud v Brně 31.3.2011 26.8.2011 2
B 3835/SL 70 účetní závěrka -rozvaha 2010 Krajský soud v Brně 31.3.2011 26.8.2011 4
B 3835/SL 69 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 26.8.2011 9
B 3835/SL 68 účetní závěrka -výkaz 2009 Krajský soud v Brně 23.3.2010 26.8.2011 2
B 3835/SL 67 účetní závěrka -rozvaha 2009 Krajský soud v Brně 23.3.2010 26.8.2011 4
B 3835/SL 66 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 28.4.2010 26.8.2011 16
B 3835/SL 65 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 10.12.2010 21.12.2010 4
B 3835/SL 64 ostatní -zápis ze schůze DR Krajský soud v Brně 10.12.2010 21.12.2010 3
B 3835/SL 63 ostatní -zápis z VH Krajský soud v Brně 10.12.2010 21.12.2010 3
B 3835/SL 62 ostatní -ČP Krajský soud v Brně 18.8.2010 21.12.2010 3
B 3835/SL 61 ostatní -zápis z jednání DR Krajský soud v Brně 18.2.2010 30.3.2010 2
B 3835/SL 60 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 12.11.2009 20.11.2009 6
B 3835/SL 59 ostatní -záp. z jed. DR Krajský soud v Brně 12.10.2009 20.11.2009 2
B 3835/SL 58 ostatní -záp. z jed. předst. Krajský soud v Brně 12.10.2009 20.11.2009 2
B 3835/SL 57 zpráva auditora 2008 Krajský soud v Brně 30.6.2009 17.7.2009 2
B 3835/SL 56 účetní závěrka -příloha 2008 Krajský soud v Brně 26.3.2009 17.7.2009 16
B 3835/SL 55 účetní závěrka -výkaz 2008 Krajský soud v Brně 28.3.2009 17.7.2009 2
B 3835/SL 54 účetní závěrka -rozvaha 2008 Krajský soud v Brně 28.3.2009 17.7.2009 4
B 3835/SL 53 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 30.3.2009 17.7.2009 14
B 3835/SL 52 ostatní - zápis z jednání mimořádné VH Krajský soud v Brně 15.12.2008 20.1.2009 5
B 3835/SL 51 ostatní - zápis z jednání dozorčí rady Krajský soud v Brně 12.12.2008 20.1.2009 5
B 3835/SL 50 ostatní - ČP + souhlas se jmenováním Krajský soud v Brně 14.11.2008 20.1.2009 2
B 3835/SL 49 ostatní -zápis z mim. VH Krajský soud v Brně 7.4.2008 15.8.2008 3
B 3835/SL 48 ostatní -zápis ze sch. DR Krajský soud v Brně 7.4.2008 15.8.2008 1
B 3835/SL 47 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 10.7.2008 15.8.2008 4
B 3835/SL 46 ostatní -odstoupení z funkce Krajský soud v Brně 17.3.2008 15.8.2008 2
B 3835/SL 45 ostatní -zápis ze sch. DR Krajský soud v Brně 7.4.2008 15.8.2008 1
B 3835/SL 44 účetní závěrka -příloha 2007 Krajský soud v Brně 3.4.2008 28.7.2008 10
B 3835/SL 43 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 16.4.2008 3.7.2008 14
B 3835/SL 42 účetní závěrka - výkaz 2007 Krajský soud v Brně 19.5.2008 3.7.2008 2
B 3835/SL 41 účetní závěrka - rozvaha 2007 Krajský soud v Brně 19.5.2008 3.7.2008 4
B 3835/SL 40 ostatní -zápis o jed. mim. VH Krajský soud v Brně 14.3.2007 12.2.2008 2
B 3835/SL 39 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 13.4.2007 12.2.2008 1
B 3835/SL 38 výroční zpráva -2006 Krajský soud v Brně 19.7.2007 30.8.2007 38
B 3835/SL 37 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 31.10.2006 4.12.2006 9
B 3835/SL 36 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 873/06 Krajský soud v Brně 31.10.2006 4.12.2006 6
B 3835/SL 35 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 14.8.2006 8.9.2006 9
B 3835/SL 34 notářský zápis -NZ 608/2006 Krajský soud v Brně 2.8.2006 8.9.2006 3
B 3835/SL 33 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Brně 26.5.2006 29.8.2006 13
B 3835/SL 32 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 10.1.2006 15.2.2006 4
B 3835/SL 31 ostatní -zápis z jed. předst. Krajský soud v Brně 15.12.2005 26.1.2006 3
B 3835/SL 30 ostatní -zvolení do funkce Krajský soud v Brně 13.12.2005 26.1.2006 2
B 3835/SL 29 ostatní -odvolání z funkce Krajský soud v Brně 13.12.2005 26.1.2006 2
B 3835/SL 28 ostatní -zápis ze sch. doz. rady Krajský soud v Brně 13.12.2005 26.1.2006 1
B 3835/SL 27 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 29.4.2005 6.9.2005 9
B 3835/SL 26 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 22.11.2004 16.6.2005 2
B 3835/SL 25 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 15.10.2004 16.6.2005 1
B 3835/SL 24 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 19.10.2004 16.6.2005 1
B 3835/SL 23 účetní závěrka 2004 Krajský soud v Brně 30.3.2005 13.6.2005 8
B 3835/SL 22 ostatní -sml. o upsání akcií Krajský soud v Brně 4.11.2004 3.3.2005 1
B 3835/SL 21 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 15.11.2004 3.3.2005 9
B 3835/SL 15 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 13.10.2003 6.9.2004 10
B 3835/SL 14 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 5.8.2003 3.6.2004 9
B 3835/SL 9 notářský zápis -rozhod. VH Krajský soud v Brně 2.4.2003 12.8.2003 3
B 3835/SL 8 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 2.4.2003 12.8.2003 9
B 3835/SL 7 posudek znalce Krajský soud v Brně 9.1.2003 12.8.2003 24
B 3835/SL 6 ostatní - zaklad. listina Krajský soud v Brně 4.9.2002 7.4.2003 4
B 3835/SL 5 podpisové vzory Krajský soud v Brně 4.9.2002 7.4.2003 9
B 3835/SL 4 ostatní - zápis z doz. rady Krajský soud v Brně 4.9.2002 7.4.2003 1
B 3835/SL 3 ostatní - zápisz představenstva Krajský soud v Brně 4.9.2002 7.4.2003 1

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení ARGONA, a.s.


Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu ARGONA, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.