Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. Praha IČO: 28470729

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 28470729.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2008. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 6 osob.

Základní údaje o Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. IČO: 28470729

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 29.10.2008
Spisová značka: B 14729
IČO: 28470729
Obchodní firma: Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 29.10.2008
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 29.10.2008
Valná hromada společnosti konaná dne 19. 12. 2017 v souladu s ustanovením § 511 a následujících zákona č. 90/2012 Sb. pověřila představenstvo společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s., aby v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb. ZOK a stano vami společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. ve lhůtě pěti (5) let ode dne tohoto rozhodnutí rozhodlo jednou nebo vícekrát o zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady, nejvýše však o částku 297.000.000,--Kč, slovy: dvě stě devades át sedm milionů korun českých, a to upisováním kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných jako zaknihované cenné papíry, každé o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých. 21.12.2017
Představenstvo společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. na svém zasedání dne 19. 12. 2017 přijalo toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu:Na základě rozhodnutí valné hromady o pověření představenstva společnosti a v souladu s ust . § 511 odst. 1) zákona o obchodních korporacích představenstvo společnosti rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií ze stávající výše per.594.000.000,-- Kč, slovy: pět set devadesát čtyři milionů korun českých, o částku .....99.000.000,-- Kč, slovy: devadesát devět milionů korun českých, Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Upisování akcií pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se připouští. O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhoduje představenstvo společnosti. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 990 kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry. S ohledem na to, že se připouští upsání akcií pod částku 99.000.000,--Kč, slovy: devadesát devět milionů korun českých, je možné upsat nejvýše celkem 990 kusů těchto akcií, přičemž představenstvo společnosti následně konstatuje, jaký počet akcií byl skutečně upsán. Akcie budou upsány smlouvou o upsá ní akcií uzavřenou mezi Společností a upisovatelem. Nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady. Akcie nebudou upisovány formou veřejné nabídky dle ust. § 480 až § 483 ZOK. Místem pro vykonání přednostního práva podle § 484 ZOK je sídlo společnosti, Praha 4 , Nusle, Doudlebská 1699/5. Lhůta pro vykonání přednostního práva podle § 484 ZOK je 2 týdny, slovy: dva týdny, od okamžiku doručení oznámení podle § 485 odst. 1 ZOK akci onáři, když za okamžik doručení se považuje odeslání oznámení na elektronickou adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů podle článku 7 bod 3 stanov společnosti. Počátek běhu lhůty bude současně obsažen v informaci doručované podle ustanovení § 485 odst. 1 ZOK. Na 6 kusů, slovy: šest kusů dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč ,slovy : jedno sto tisíc korun českých, lze upsat 1 kus, slovy: jeden kus nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč , slovy : jedno sto tisíc korun českých. Upisovat lze pouze celé akcie. S využitím přednostního práva bude upisováno 990 kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy : jedno sto tisíc korun českých, které budou vydány jako za knihované cenné papíry. Emisní kurz akcií každé nové upisované akcie, jakož i emisní kurz každé nové akcie upisované s využitím přednostního práva činí 140.000,-- Kč, slovy: jedno sto čtyřicet tisíc korun českých, za jednu akcii, souhrnný emisní kurz pro všechny nově upisované akcie činí 138.600.000,--Kč, slovy: jedno sto třicet osm milionů šest set tisíc korun českých. Rozhodný den pro uplatnění přednostního práva je den, kdy mohlo být přednostní právo uplatněno poprvé. Akcie, které nebudou upsány s využ itím přednostního práva budou všechny, nebo jejich část, nabídnuty omezenému okruhu zájemců s vyloučením veřejné nabídky, kteří budou vybráni představenstvem společnosti, a to tak, aby se jednalo o osoby, které jsou vhodné z hlediska zdravého a obezřetnéh o vedení společnosti jako investičního fondu, přičemž zájemcem mohou být pouze ty osoby, které jsou kvalifikovaným investorem, tedy osoby splňující podmínky kvalifikovaného investora podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičníc h fondech. Výběr zájemců nebude proveden formou veřejné nabídky, tento způsob upisování akcií omezeným okruhem zájemců nepředstavuje veřejnou nabídku. Upisovací lhůta akcií bez využití přednostního práva činí 90, slovy: devadesát, kalendářních dnů po dni uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva. Počátek běhu lhůty bude určeným zájemcům oznámen představenstvem společnosti v den počátku upisovací lhůty na elektronickou adresu uvedenou v Prohlášení zájemce učiněném před upsáním akcií. Emisní kurz akcií každé nové upisované akcie bez využití přednostního práva činí 140.000,-- Kč, slovy: jedno sto čtyřicet tisíc korun českých, za jednu akcii, souhrnný emisní kurz pro všechny nově upisované akcie činí 138.600.000,--Kč, slovy: jedno sto tř icet osm milionů šest set tisíc korun českých. Nebudou-li ani v takto stanovené lhůtě upsány akcie k dosažení požadovaného zvýšení základního kapitálu, základní kapitál se zvýší jen v rozsahu upsaných akcií. Ustanovení § 483 odst. 1 písmeno a) ZOK se nep oužije. Podle článku 27 bod 2 stanov společnosti platí přednostní právo akcionářů při zvyšování základního kapitálu jen v prvním upisovacím kole. Emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva i bez využití přednostního práva je splatný na ú čet č. 2106545382/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Lhůta pro splacení emisního kurzu akcií s využitím přednostního práva i bez využití přednostního práva činí 7, slovy: sedm, kalendářních dnů ode dne upsání akcií. 21.12.2017 - 5.6.2018
Valná hromada rozhodla dne 26.6.2017 o změně stanov společnosti s tím, že v těchto stanovách došlo ke změně z akcií na jméno v listinné podobě na zaknihované akcie a současně o štěpení akcií s tím, že jmenovitá hodnota akcie se mění z Kč 1000000,-- na Kč 100000,--. 29.6.2017
1. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 10.000.000 Kč (slovy: deset milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad tuto částku se připouští, a to až do částky 12.000.000.000 Kč (slovy: dvanáct miliard korun českých). O konečné částce zvý šení základního kapitálu rozhodne představenstvo. 2. Při zvýšení základního kapitálu bude upisováno 10 kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000.000 Kč, slovy jedenmilion korun českých, znějících na jméno a v listinné podobě. S ohledem na to, že se připouští upsání akcií nad částku 10.000.000 Kč, slovy desetmilionů korun českých,. je možné upsat nejvýše celkem 12 000 kusů, slovy dvanácttisíc, těchto akcií, přičemž představenstvo Společnosti následně konstatuje, jaký počet akcií byl skutečně upsán. 3. Všechny akcie budou ve smyslu § 475 písm. d) zákona o obchodních korporacích nabídnuty omezenému okruhu zájemců s vyloučením veřejné nabídky. Těmito zájemci budou výhradně stávající akcionáři společnosti. Tento způsob upisování akcií výhradně stávajíc ími akcionáři nepředstavuje veřejnou nabídku. S ohledem na skutečnost, že upisování je umožněno pouze stávajícím akcionářům a všichni akcionáři mají možnost upsat akcie až do celkové částky 12.000.000.000 Kč (slovy: dvanáct miliard korun českých), budou akcie upisovány bez využití přednostního práva akcionářů. 4. Akcie budou upisovány v sídle Společnosti na adrese Praha 4, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00. Lhůta pro upisování akcií začne běžet první den po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a bude ukončena nejpozději 1.4.2016. 5. Akcionář Arca Capital Bohemia, a.s. může navýšit formou nepeněžitého vkladu, kterým budou akcie O2 C.R. (BAATELEC, ISIN: CZ0009093209), v rozsahu až 1 428 422 kusů, slovy miliončtyřistadvacetosmtisícčtyřistadvacetdva, těchto akcií, za které může získa t maximálně 346 kusů, slovy třistačtyřicetšest, nových akcií v nominální hodnotě 1 000 000,-- Kč, slovy jedenmilion korun českých, každá, to je celkem 346 000 000,- Kč, slovy třistačtyřicetšestmilionů korun českých. (Vklad bude oceněn na základě znalecké ho posudku soudem stanoveným znalcem, případně tak, že se použije pro určení hodnoty majetku získaného vkladem vážený průměr z cen, za které byly uskutečněny obchody s tímto cenným papírem na regulovaném trhu v době 6 měsíců před splacením vkladu.) 6. Navrhovaná výše emisního kursu je 1.000.000,-- Kč, slovy jeden milion korun českých. Emisní kurs odpovídá jmenovité hodnotě akcie Kč 1.000.000,--, slovy: jeden milion korun českých. 7. Emisní kurs bude splácen na bankovní účet Společnosti vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., číslo účtu 2106348637/2700. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs všech jím upsaných akcií do jednoho dne ode dne upsání akcií, nejpozději však musí být peněžní prostředky připsány na bankovní účet Společnosti vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., číslo účtu 2106348637/2700 do 1.4.2016. 2.3.2016 - 7.4.2016
1. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 10.000.000 Kč (slovy: deset milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad tuto částku se připouští, a to až do částky 12.000.000.000 Kč (slovy: dvanáct miliard korun českých). O konečné částce zvý šení základního kapitálu rozhodne představenstvo. 2. Při zvýšení základního kapitálu bude upisováno 10 kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000.000 Kč, slovy jedenmilion korun českých, znějících na jméno a v listinné podobě. S ohledem na to, že se připouští upsání akcií nad částku 10.000.000 Kč, slovy desetmilionů korun českých,. je možné upsat nejvýše celkem 12 000 kusů, slovy dvanácttisíc, těchto akcií, přičemž představenstvo Společnosti následně konstatuje, jaký počet akcií byl skutečně upsán. 3. Všechny akcie budou ve smyslu § 475 písm. d) zákona o obchodních korporacích nabídnuty omezenému okruhu zájemců s vyloučením veřejné nabídky. Těmito zájemci budou výhradně stávající akcionáři společnosti. Tento způsob upisování akcií výhradně stávajíc ími akcionáři nepředstavuje veřejnou nabídku. S ohledem na skutečnost, že upisování je umožněno pouze stávajícím akcionářům a všichni akcionáři mají možnost upsat akcie až do celkové částky 12.000.000.000 Kč (slovy: dvanáct miliard korun českých), budou akcie upisovány bez využití přednostního práva akcionářů. 4. Akcie budou upisovány v sídle Společnosti na adrese Praha 4, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00. Lhůta pro upisování akcií začne běžet první den po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a bude ukončena nejpozději 23.12.2015. 5. Akcionář Arca Capital Bohemia, a.s. může navýšit formou nepeněžitého vkladu, kterým budou akcie O2 C.R. (BAATELEC, ISIN: CZ0009093209), v rozsahu až 1 428 422 kusů, slovy miliončtyřistadvacetosmtisícčtyřistadvacetdva, těchto akcií, za které může získa t maximálně 348 kusů, slovy třistačtyřicetosm, nových akcií v nominální hodnotě 1 000 000,-- Kč, slovy jedenmilion korun českých, každá, to je celkem 348 000 000,- Kč, slovy třistačtyřicetosmmilionů korun českých. (Vklad bude oceněn na základě znaleckého posudku soudem stanoveným znalcem, případně tak, že se použije pro určení hodnoty majetku získaného vkladem vážený průměr z cen, za které byly uskutečněny obchody s tímto cenným papírem na regulovaném trhu v době 6 měsíců před splacením vkladu.) 6. Navrhovaná výše emisního kursu je 1.000.000,-- Kč, slovy jeden milion korun českých. Emisní kurs odpovídá jmenovité hodnotě akcie Kč 1.000.000,--, slovy: jeden milion korun českých. 7. Emisní kurs bude splácen na bankovní účet Společnosti vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., číslo účtu 2106348637/2700. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs všech jím upsaných akcií do jednoho dne ode dne upsání akcií, nejpozději však musí být peněžní prostředky připsány na bankovní účet Společnosti vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., číslo účtu 2106348637/2700 do 23.12.2015. 15.12.2015 - 30.12.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 8.9.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 8.9.2014 - 21.12.2017
Počet členů dozorčí rady: 3 8.9.2014 - 21.12.2017
1. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 10.000.000 Kč (slovy:deset milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad tuto částku se připouští,a to až do částky 500.000.000. Kč (slovy:pětset milionů korun českých). O konečné částce zvýšení z ákladního kapitálu rozhodne představenstvo. 2. Při zvýšení základního kapitálu bude upisováno 10 kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000.000 Kč, znějících na jméno a v listinné podobě. S ohledem na to, že se připouští upsání akcií nad částku 10.000.000 Kč, je možné u psat nejvýše celkem 500 kusů těchto akcií, přičemž představenstvo Společnosti následně konstatuje, jaký počet akcií byl skutečně upsán. 3. Všechny akcie budou ve smyslu § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku nabídnuty omezenému okruhu zájemců s vyloučením veřejné nabídky a bez využití přednostního práva. Tito zájemci budou vybráni představenstvem Společnosti, a to tak, aby se jednalo o osoby, které jsou vhodné z hlediska zdravého a obezřetného vedení Společnosti jako fondu kolektivního investování, přičemž zájemcem mohou být pouze ty osoby, které jsou kvalifikovaným investorem, tedy osoby uvedené v § 56 odst. 1 písm. a) - o) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, v platném znění (dále jen "ZKI"), případně jakákoliv jiná právnická nebo fyzická osoba, která ve smyslu § 56 odst. 1 písm, p) ZKI písemně prohlásí, že má zkušenosti s obchodováním s cennými papíry. Akcie Společnos ti může v rámci zvýšení základního kapitálu upsat, včetně stávajících akcionářů nejvýše 100 osob. Tento způsob upisování akcií omezených okruhem zájemců nepředstavuje veřejnou nabídku. 4. Akcie budou upisovány v sídle Společnosti na adrese Praha 1, Ovocný trh 8, PSČ 117 19. Lhůta pro upisování akcií začne běžet třetí den po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a bude ukončena nejpozději 23.12.2011. 5. Navrhovaná výše emisního kursu je 1.215.000 Kč slovy jedenmiliondvěstěpatnáct tisíc korun českých. Emisní kurs odpovídá jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč slovy: jeden milion korun českých, navýšené o emisní ážio ve výši 215.000,- Kč slovy: dvěstěpatnáct t isíc korun českých. 6. Emisní kurs bude splácen na bankovní účet Společnosti vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., číslo účtu 2106348637/2700. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs všech jím upsaných akcií do čtrnáti dnů ode dne upsání akcií, nejpozději však musí být peněžní prostředky připsány na bankovní účet Společnosti vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s, číslo účtu 2106348637/2700 do 23.12.2011. 2.11.2011 - 30.12.2011
1. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku Kč 10.000.000,-- (slovy: deset milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad tuto částku se připouští, a to až do částky Kč 500.000.000,-- (slovy: pětset milionů korun českých). O konečné částce z výšení základního kapitálu rozhodne představenstvo. 2. Při zvýšení základního kapitálu bude upisováno 10 kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě každé z nich Kč 1.000.000,--, znějících na jméno a v listinné podobě. S ohledem na to, že se připouští upsání akcií nad částku Kč 10.000.000,--, je m ožné upsat nejvýše celkem 500 kusů těchto akcií, přičemž představenstvo Společnosti následně konstatuje, jaký počet akcií byl skutečně upsán. 3. Všechny akcie budou ve smyslu § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku nabídnuty omezenému okruhu zájemců s vyloučením veřejné nabídky a bez využití přednostního práva. Tito zájemci budou vybráni představenstvem Společnosti, a to tak, aby se jednalo o osoby, které jsou vhodné z hlediska zdravého a obezřetného vedení Společnosti jako fondu kolektivního investování, přičemž zájemcem mohou být pouze ty osoby, které jsou kvalifikovaným investorem, tedy osoby uvedené v § 56 odst. 1 písm. a) - o) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, v platném znění (dále jen "ZKI"), případně jakákoliv jiná právnická nebo fyzická osoba, která ve smyslu § 56 odst. 1 písm. p) ZKI písemně prohlásí, že má zkušenosti s obchodováním s cennými papíry. Akcie Společnos ti může v rámci zvýšení základního kapitálu upsat, včetně stávajících akcionářů nejvýše 100 osob. Tento způsob upisování akcií omezeným okruhem zájemců nepředstavuje veřejnou nabídku. 4. Akcie budou upisovány v sídle Společnosti na adrese Praha 1, Ovocný trh 8, PSČ 117 19. Lhůta pro upisování akcií činí tři měsíce s tím, že tato lhůta začne běžet třetí den po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5. Navrhovaná výše emisního kursu je Kč 1.135.000,--, slovy jeden milion jednostotřicetpěttisíc korun českých. Emisní kurs odpovídá jmenovité hodnotě akcie Kč 1.000.000,--, slovy: jeden milion korun českých, navýšené o emisní ážio ve výši Kč 135.000,--, slovy: jednostotřicetpěttisíc korun českých. 6. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs všech jím upsaných akcií do čtrnácti dnů ode dne upsání akcií. Emisní kurs bude splácen na bankovní účet Společnosti vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., číslo účtu 2106348637/2700. 4.4.2011 - 20.7.2011
1. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 10.000.000 Kč (slovy: deset milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad tuto částku se připouští, a to až do částky 500.000.000 Kč (slovy: pětset milionů korun českých). O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo. 2. Při zvýšení základního kapitálu bude upisováno 10 kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000.000 Kč, znějících na jméno a v listinné podobě. S ohledem na to, že se připouští upsání akcií nad částku 10.000.000 Kč, je možné u psat nejvýše celkem 500 kusů těchto akcií, přičemž představenstvo Společnosti následně konstatuje, jaký počet akcií byl skutečně upsán. 3. Všechny akcie budou ve smyslu § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku nabídnuty omezenému okruhu zájemců s vyloučením veřejné nabídky a bez využití přednostního práva. Tito zájemci budou vybráni představenstvem Společnosti, a to tak, aby se jednalo o osoby, které jsou vhodné z hlediska zdravého a obezřetného vedení Společnosti jako fondu kolektivního investování, přičemž zájemcem mohou být pouze ty osoby, které jsou kvalifikovaným investorem, tedy osoby uvedené v § 56 odst. 1 písm. a) - o) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, v platném znění (dále jen "ZKI"), případně jakákoliv jiná právnická nebo fyzická osoba, která ve smyslu § 56 odst. 1 písm. p) ZKI písemně prohlásí, že má zkušenosti s obchodováním s cennými papíry. Akcie Společnos ti může v rámci zvýšení základního kapitálu upsat, včetně stávajících akcionářů nejvýše 100 osob. Tento způsob upisování akcií omezeným okruhem zájemců nepředstavuje veřejnou nabídku. 4. Akcie budou upisovány v sídle Společnosti na adrese Praha 1, Ovocný trh 8, PSČ 117 19. Lhůta pro upisování akcií činí šest měsíců s tím, že tato lhůta začne běžet osmý den po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počáte k běhu této lhůty oznámí Společnost upisovatelům písemným oznámením. 5. Emisní kurs odpovídá jmenovité hodnotě akcie Kč 1.000.000,--, slovy: jeden milion korun českých, navýšené o emisní ážio ve výši Kč 59.650,--, slovy padesátdevěttisícšestsedpadesát korun českých. Navrhovaná výše emisního kursu je rovna výši čistého obchodního jmění připadajícího na jednu akcii k 31.12.2009, tj. Kč 1.059.650,--, slovy jedenmilionpadesátdevěttisícšestsetpadesát korun českých. 6. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs všech jím upsaných akcií do čtrnácti dnů ode dne upsání akcií. Emisní kurs bude splácen na bankovní účet Společnosti vedený u JaT Banky, a.s. číslo účtu 0002092017/5800. 15.7.2010 - 28.1.2011
Jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady v souladu s ustanovením § 190 obchodního zákoníku se rozhodl a přijmul následující usnesení: 1. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 10.000.000 Kč (slovy: deset milionů korun českých) s tím, že se připouští, a to až do částky 500.000.000 Kč (slovy: pětset milionů korun českých). O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne př edstavenstvo.; 2. Při zvýšení základního kapitálu bude upisováno 10 kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000.000 Kč, znějících na jméno a v listinné podobě. S ohledem na to, že se připouští upsání akcií nad částku 10.000.000 Kč, je možné u psat nejvýše celkem 500 kusů těchto akcií, přičemž představenstvo Společnosti následně konstatuje, jaký počet akcií byl skutečně upsán. 3. Všechny akcie budou ve smyslu § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku nabídnuty omezenému okruhu zájemců s vyloučením veřejné nabídky a bez využití přednostního práva. Tito zájemci budou vybráni představenstvem Společnosti, a to tak, aby se jednalo o osoby, které jsou vhodné z hlediska zdravého a obezřetného vedení Společnosti jako fondu kolektivního investování, přičemž zájemcem mohou být pouze ty osoby, které jsou kvalifikovaným investorem, tedy osoby uvedené v § 56 odst. 1 písm. a) - o) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, v platném znění (dále jen "ZKI"), případně jakákoliv jiná právnická nebo fyzická osoba, která ve smyslu § 56 odst. 1 písm. p) ZKI písemně prohlásí, že má zkušenosti s obchodováním s cennými papíry. Akcie Společnos ti může v rámci zvýšení základního kapitálu upsat nejvýše 99 osob. Tento způsob upisování akcií omezeným okruhem zájemců nepředstavuje veřejnou nabídku. 4. Akcie budou upisovány v sídle Společnosti na adrese Praha1, Ovocný trh 8, PSČ 117 19. Lhůta pro upisování akcií činí šest měsíců s tím, že tato lhůta začne běžet osmý den po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí Společnost upisovatelům písemným oznámením. 5. Emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč činí 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých). 6. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs všech jím upsaných akcií do čtrnácti dnů ode dne upsání akcií. Emisní kurs bude splácen na bankovní účet Společnosti vedený u Československé obchodní banky, a.s., číslo účtu 226172024/0300. 15.10.2009 - 5.5.2010
Jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady v souladu s ustanovením § 190 obchodního zákoníku se rozhodl o přijmul následující usnesení: 1. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 10.000.000 Kč (slovy: deset milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad tuto částku se připouští, a to až do částky 500.000.000 Kč (slovy: pětset milionů korun českých). O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo.; 2. Při zvýšení základního kapitálu bude upisování 10 kusů jmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000.000 Kč, znějících na jméno a v listinné podobě. S ohledem na to, že se připouští upsání akcií nad částku 10.000.000 Kč, je možné u psat nejvýše celkem 500 kusů těchto akcií, přičemž představenstvo Společnosti následně konstatuje, jaký počet akcií byl skutečně upsán. 3. Všechny akcie budou ve smyslu § 203 odst. 2 písm.d) obchodního zákoníku nabídnuty omezenému okruhu zájemců s vyloučením veřejné nabídky a bez využití přednostního práva. Tito zájemci budou vybráni představenstvem Společnosti, a to tak, aby se jednalo o  osoby, které jsou vhodné z hlediska zdravého a obezřetného vedení Společnosti jako fondu kolektivního investování, přičemž zájemcem mohou být pouze ty osoby, které jsou kvalifikovaným investorem, tedy osoby uvedené v § 56 odst. 1 písm.a) - o) zákona č. 1 89/2004 Sb., o kolektivním investování, v platném znění (dále jen "ZKI"), případně jakákoliv jiná právnická nebo fyzická osoba, která ve smyslu § 56 odst. 1 písm. p) ZKI písemně prohlásí, že má zkušenosti s obchodováním s cennými papíry. Akcie Společnosti může v rámci zvýšení základního kapitálu upsat nejvýše 99 osob. Tento způsob upisování akcií omezeným okruhem zájemců nepředstavuje veřejnou nabídku. 4. Akcie budou upisovány v sídle Společnosti na adrese Praha 1, Ovocný trh 8, PSČ 117 19. Lhůta pro upisování akcií činí šest měsíců s tím, že tato lhůta začne běžet osmý den po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počáte k běhu této lhůty oznámí Společnost upisovatelům písemným oznámením. 5. Emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč činí 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých). 6. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs všech jím upsaných akcií do čtrnácti dnů ode dne upsání akcií. Emisní kurs bude splácen na bankovní účet Společnosti vedený u Československé obchodní banky, a.s., číslo účtu 226172024/0300 5.3.2009 - 9.10.2009

Aktuální kontaktní údaje Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 28470729
Firma: Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 6 - 9 zaměstnanců
Institucionální sektor: Fondy kolektivního investování (kromě FPT) pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 29.10.2008

Kontakty na Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. IČO: 28470729

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Doudlebská 1699/5 , Praha 140 00 11.9.2012
Sídlo: Ovocný trh 1096/8 , Praha 110 00 29.10.2008 - 11.9.2012

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Doudlebská 1699/5 NEOAD, Praha 4 140 00

Obory činností Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. IČO: 28470729

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
činnost fondu kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech 8.9.2014
kolektivní investování 29.10.2008 - 8.9.2014

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní finanční zprostředkování

Vedení firmy Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. IČO: 28470729

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně. 12.7.2019
Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně. Má-li společnost jediného člena představenstva, zastupuje tento jediný člen představenstva společnost samostatně. 21.12.2017 - 12.7.2019
Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně. Má-li společnost jediného člena představensta, jedná tento jediný člen představenstva samostatně a v plném rozsahu. 29.10.2008 - 21.12.2017
Jméno: Ing. Mojmír Vančura 20.10.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.6.2014
Adresa: Červená Skála 375 , 250 68 Husinec Česká republika
Jméno: Mgr Peter Janiga 28.11.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.10.2018
Ve funkci: od 30.10.2018
Adresa: Smolenická 14/3048 , Bratislava - Petržalka Slovenská republika
Jméno: Ing. Pavel Makovec 29.10.2008 - 5.3.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.10.2008
Adresa: 333 , 252 26 Třebetov Česká republika
Jméno: Ing. Pavel Pršala CSc. 29.10.2008 - 9.10.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.10.2008 do 4.5.2009
Adresa: Pod Parukářkou 2763/6, Praha 130 00
Jméno: Ing. Pavel Makovec 5.3.2009 - 11.10.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.10.2008
Ve funkci: od 13.11.2008
Adresa: 333 , 252 26 Třebetov Česká republika
Jméno: Ing. Pavel Makovec 11.10.2010 - 23.10.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.10.2008
Ve funkci: od 13.11.2008
Adresa: Chotečská 333, Třebotov 252 26
Jméno: Mgr. Martin Kuře 20.7.2011 - 4.9.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.6.2011 do 24.6.2014
Adresa: Alfonse Muchy 422/4, Litoměřice 412 01
Jméno: Mgr. Martin Kuře 4.9.2014 - 8.9.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.6.2011 do 24.6.2014
Adresa: Alfonse Muchy 422/4, Litoměřice 412 01
Jméno: Ing. Luděk Černovický 29.10.2008 - 9.6.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.10.2008 do 28.6.2013
Adresa: Na Pískách 286, Jirny 250 90
Jméno: Luděk Černovický 9.6.2017 - 9.6.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2013 do 11.5.2017
Adresa: Na Pískách 286, Jirny 250 90
Jméno: Ing. Mojmír Vančura 8.9.2014 - 20.10.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.6.2014
Adresa: Slunná 846, Luhačovice 763 26
Jméno: Ing. Pavel Makovec 23.10.2013 - 28.11.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.10.2008 do 30.10.2018
Ve funkci: od 13.11.2008 do 30.10.2018
Adresa: Chotečská 333, Třebotov 252 26

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Pavol Krúpa 12.7.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2019
Ve funkci: od 28.6.2019
Adresa: Trstínska 7369/11 , Bratislava, Záhorská Bystrica Slovenská republika
Jméno: Juraj Krúpa 12.7.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2019
Adresa: Trstínska 7369/11 , 841 06 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Mgr. Dana Holcman 12.7.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2019
Adresa: Einsteinova 966/24, Olomouc 779 00
Jméno: Prof.Ing. Milan Sojka CSc. 29.10.2008 - 12.3.2010
Trvání členství: od 29.10.2008 do 17.5.2009
Adresa: Vítkova 154/24, Praha 186 00
Jméno: Prof.Ing. Vojtěch Krebs CSc. 29.10.2008 - 12.3.2010
Trvání členství: od 29.10.2008
Adresa: Daškova 3074/10, Praha 143 00
Jméno: Doc.Ing. Zdeněk Chytil CSc. 29.10.2008 - 12.3.2010
Trvání členství: od 29.10.2008
Adresa: Nad Belvederem 1499/2, Praha 148 00
Jméno: Doc.Ing. Zdeněk Chytil CSc. 12.3.2010 - 6.2.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.12.2009
Adresa: Nad Belvederem 1499/2, Praha 148 00
Jméno: Ing. Robert Blaho 11.10.2010 - 1.3.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.9.2010 do 22.6.2015
Adresa: Slovenská republika
Bratislava, Lermontova 16, 81105
Jméno: Prof.Ing. Vojtěch Krebs CSc. 12.3.2010 - 21.12.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.12.2009 do 19.12.2017
Adresa: Daškova 3074/10, Praha 143 00
Jméno: Doc.Ing. Zdeněk Chytil CSc. 6.2.2016 - 21.12.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.12.2009 do 19.12.2017
Adresa: Nad Belvederem 1499/2, Praha 148 00
Jméno: Mgr. Michal Šimo 1.3.2016 - 21.12.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2015 do 19.12.2017
Adresa: Hornoulická 1678/2A , 972 01 Bojnice Slovenská republika
Jméno: Ing. Soňa Vladařová 21.12.2017 - 27.6.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.12.2017 do 30.4.2018
Adresa: Oravská 1894/17, Praha 100 00
Jméno: Ing. Peter Brožek 21.12.2017 - 12.7.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.12.2017
Ve funkci: do 28.6.2019
Adresa: Lékařská 291/4, Praha 150 00
Jméno: Miloš Krššák 21.12.2017 - 12.7.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 19.12.2017 do 28.6.2019
Ve funkci: od 19.12.2017 do 28.6.2019
Adresa: Palackého 20 , 811 01 Bratislava - Mestská časť Staré Mesto Slovenská republika
Jméno: Ing. Rastislav Velič 27.6.2018 - 12.7.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2018 do 28.6.2019
Adresa: 369 , 956 08 Horné Obdokovce Slovenská republika

Vlastníci firmy Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. IČO: 28470729

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 608 400 000 Kč 100% 5.6.2018
zakladni 594 000 000 Kč 100% 7.4.2016 - 5.6.2018
zakladni 350 000 000 Kč 100% 30.12.2015 - 7.4.2016
zakladni 292 000 000 Kč 100% 30.12.2011 - 30.12.2015
zakladni 245 000 000 Kč 100% 20.7.2011 - 30.12.2011
zakladni 175 000 000 Kč 100% 28.1.2011 - 20.7.2011
zakladni 106 000 000 Kč 100% 5.5.2010 - 28.1.2011
zakladni 64 000 000 Kč 100% 9.10.2009 - 5.5.2010
zakladni 50 000 000 Kč 100% 29.10.2008 - 9.10.2009

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 6 084 5.6.2018
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 5 940 29.6.2017 - 5.6.2018
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 594 7.4.2016 - 29.6.2017
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 350 30.12.2015 - 7.4.2016
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 292 30.12.2011 - 30.12.2015
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 245 20.7.2011 - 30.12.2011
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 175 28.1.2011 - 20.7.2011
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 106 5.5.2010 - 28.1.2011
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 64 9.10.2009 - 5.5.2010
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 50 29.10.2008 - 9.10.2009

Sbírka Listin Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. IČO: 28470729

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 14729/SL 34 notářský zápis [NZ 75/2016] Městský soud v Praze 29.2.2016 2.3.2016 4
B 14729/SL 33 notářský zápis [NZ 542/2015] Městský soud v Praze 14.12.2015 30.12.2015 4
B 14729/SL 31 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 13.8.2015 14.8.2015 25
B 14729/SL 29 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 2.7.2015 8.7.2015 41
B 14729/SL 28 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 367/2014 Městský soud v Praze 1.7.2014 3.9.2014 16.9.2014 14
B 14729/SL 27 ostatní zápis z řádné VH Městský soud v Praze 24.6.2014 3.9.2014 16.9.2014 10
B 14729/SL 26 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 14.7.2014 21.8.2014 26
B 14729/SL 25 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 14.7.2014 21.8.2014 38
B 14729/SL 24 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 22.7.2013 23.7.2013 40
B 14729/SL 23 notářský zápis NZ 271/2012 Městský soud v Praze 17.7.2012 6.9.2012 12.9.2012 5
B 14729/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 3.7.2012 15.8.2012 39
B 14729/SL 21 notářský zápis - NZ 350/2011 Městský soud v Praze 27.12.2011 3.1.2012 4
B 14729/SL 20 notářský zápis NZ 468/2011 Městský soud v Praze 26.10.2011 4.11.2011 4
B 14729/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 5.8.2011 15.8.2011 31
B 14729/SL 18 ostatní - zápis z VH Městský soud v Praze 20.6.2011 20.7.2011 5
B 14729/SL 17 notářský zápis - NZ 317/2011 Městský soud v Praze 12.7.2011 20.7.2011 4
B 14729/SL 16 podpisové vzory Městský soud v Praze 13.7.2011 20.7.2011 1
B 14729/SL 15 notářský zápis NZ 171/2011 Městský soud v Praze 29.3.2011 6.4.2011 11
B 14729/SL 14 notářský zápis NZ 45/2011 Městský soud v Praze 25.1.2011 28.1.2011 4
B 14729/SL 13 notářský zápis NZ 295/2010 Městský soud v Praze 15.6.2010 13.7.2010 27.8.2010 4
B 14729/SL 12 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 30.6.2010 2.7.2010 29
B 14729/SL 11 notářský zápis NZ 182/2010 Městský soud v Praze 26.4.2010 5.5.2010 4
B 14729/SL 8 notářský zápis NZ 475/2009 Městský soud v Praze 22.9.2009 26.10.2009 7
B 14729/SL 9 notářský zápis NZ 480/2009 Městský soud v Praze 25.9.2009 2.10.2009 4
B 14729/SL 10 ostatní rozhodnutí jediného společníka Městský soud v Praze 4.5.2009 2.10.2009 1
B 14729/SL 7 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 6.8.2009 10.8.2009 30
B 14729/SL 6 notářský zápis NZ 69/2009 Městský soud v Praze 6.2.2009 12.3.2009 7
B 14729/SL 5 ostatní -zápis ze zased.předst. Městský soud v Praze 13.11.2008 12.3.2009 3
B 14729/SL 4 podpisové vzory +čets.prohl. Městský soud v Praze 10.9.2008 31.10.2008 2
B 14729/SL 3 podpisové vzory +čest.prohl. Městský soud v Praze 10.9.2008 31.10.2008 2
B 14729/SL 2 podpisové vzory +čest.prohl. Městský soud v Praze 10.9.2008 31.10.2008 2
B 14729/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 659/2007 Městský soud v Praze 26.9.2007 31.10.2008 35

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.


Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.